Giúp tôi giải toán và làm văn


Dũng Lê Trí 13/07/2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

2) \(\frac{2010+2011}{2011+2012}=\frac{2010}{2011+2012}+\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\frac{2010}{2011}>\frac{2010}{2011+2012}\)

\(\frac{2011}{2012}>\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\Rightarrow A>B\)

Đọc tiếp...
hoàng vũ 23/07/2017 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

\(\in\)là thuộc ;     

\(\notin\)là không thuộc ;

\(\subset\)là tập hợp con ;

\(\phi\)là tập hợp rỗng ;

\(\supset\)là 2 tập hợp giao nhau.

Đọc tiếp...
Beyond The Scence 13/07/2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm
  • Bài 3:

 a) \(1\frac{13}{15}.\left(0,5\right)^2.3+\left(\frac{8}{15}-1\frac{19}{60}\right):1\frac{23}{24}\)

\(=\frac{28}{15}.\frac{1}{4}.3+-\frac{47}{60}:\frac{47}{24}\)

\(=\frac{7}{5}-\frac{2}{5}\)

\(=1\)

b)\(\frac{\left(\frac{11^2}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+3\frac{1}{6}}\)

\(=\frac{\left(\frac{121}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+\frac{19}{6}}\)

\(=\frac{\frac{51}{50}:\frac{1}{100}}{-34}\)

\(=\frac{102}{-34}\)

\(=-3\)

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 06/05/2018 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

A= { s, ô, n, g, m, ê, c }

mk sorry nha

nhầm

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 06/05/2018 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

+) Tập hợp chữ cai trong từ Sông Mê Công

A= { s; ô; n; g; c }

r đó

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Quỳnh Trang 07/05/2018 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

A = { s ; ô ; n ; g ; m ; ê ; c }

Đọc tiếp...
edogawa conan 28/03/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

a) Gọi d là ước chung của 6x-5 và 8x-7 

=> 6x-5 chia hết cho d và 8x-7 chia hết cho d

=>(8x-7) - (6x-5) chia hết cho d

=>3(8x-7) - 4(6x-5) = 1 => 1 chia hết cho d => d=1 

=> Ước chung của 6x-5 và 8x-7= 1

=> Phân số \(\frac{6x-5}{8x-7}\)là phân số tối giản

Phần d bạn làm tương tự như phần a nhé!

Đọc tiếp...
Vua bà hay nổi dận 30/03/2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

để 6 chữ số còn lại tạo thành số tự nhiên lớn nhất thì số đó là số:987654.

=>từ 1->9 có 9c/s

từ 10->50 có 82 c/s

mà số 987654 có 6 chữ số =>phải xóa số chữ số là:(82+9)-6=85c/s

các c/s phải xóa là :1,2,3,0.

Đọc tiếp...
Lê Quỳnh Anh 14/03/2018 lúc 22:47
Báo cáo sai phạm

 999950 ko biết giải

Đọc tiếp...
Tiến Dũng 11/01/2017 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

180=22.32.5

Số ước của 180 là: 3.3.2=18(ước)

Số ước nguyên tố của 180 là: {2;3;5;15}

Số ước ko nguyên tố của 180 là: 18-4=14(ước)

Tk mk nhé!Thank you!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Công 25/02/2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Sai 15 đâu phải nguyên tố

Đọc tiếp...
Vương Ngọc Tuấn Phi 29/01/2018 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Cái gì có nhiền răng mà ko có miệng

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hưng 09/01/2015 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

để chia hết cho 2 thì ta lấy số chẵn

mà tồng ra số chẵn có có các dạng sau

chẵn +chẵn = chẵn 

lẻ + lẻ = chẵn 

TH1 chẵn + chẵn = chẵn

2+22

4+22

6+22

vậy trường hợp 1 có 3 cặp

TH2 : lẻ + lẻ = chẵn

3+21 

3+23

5+21

5+23

vậy trường hợp 2 có 4 cặp

vậy số tổng là 4+3=7

vậy có 7 tổng chia hết cho 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hưng 09/01/2015 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

để chia hết cho 2 thì ta lấy số chẵn

mà tồng ra số chẵn có có các dạng sau

chẵn +chẵn = chẵn 

lẻ + lẻ = chẵn

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 16/01/2018 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

để chia hết cho 2 thì ta lấy số chẵn

mà tồng ra số chẵn có có các dạng sau

chẵn +chẵn = chẵn 

lẻ + lẻ = chẵn 

TH1 chẵn + chẵn = chẵn

2+22

4+22

6+22

vậy trường hợp 1 có 3 cặp

TH2 : lẻ + lẻ = chẵn

3+21 

3+23

5+21

5+23

vậy trường hợp 2 có 4 cặp

vậy số tổng là 4+3=7

vậy có 7 tổng chia hết cho 2

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 05/01/2018 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

Mik làm mẫu cho câu c) nè

Ta có: (ab x c +d) x d =1977

    Vì các chữ số mà 1977 chia hết là 1;3 nên d=1 hoặc d=3      Nhưng nếu d=1 thì (ab x c + d) x d < 1977 nên d=3. Hay  (ab x c + 3) x 3 = 1977 .Vậy ab x c + 3 = 1977 : 3 = 659.

   ab x c = 659-3=656

   Vì 656 chỉ chia hết cho 1;2;4;8 nên c có thể là 1;2;4;8

   c phải lớn hơn 6 vì nếu c=6 thì ab x 6 lớn nhất là 596<656

   Vậy c=8.Từ đó tìm ra ab = 656 : 8 = 82

   Số cần tìm là : 8283

                              Đ/S:8283

P/s : Học giỏi!

  
Đọc tiếp...
ST CTV 05/01/2018 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

b, Pải thêm đk: a khác b khác c

a0bcd = abcd.9

=> a0bcd = abcd(10-1)

=> a0bcd = abcd.10 - abcd

=> a0bcd + abcd = abcd0

Vì d+d có tận cùng bằng 0 => d = 0 hoặc d = 5

+) Nếu d = 0 => c \(\ne\) 0 mà c+c có tận cùng bằng 0 => c=5

=> b+b+1 có tận cùng bằng 5 => b=2 hoặc b=7

Nếu b=2 thì 0+a có tận cùng bằng 2 => a=2 (loại vì \(a\ne b\) )

Nếu b=7 thì 0+a+1 có tận cùng bằng 7 => a=6

=> 6750.9 = 60750 thỏa mãn đề bài

+) Nếu d = 5 

Ta có: c+c+1=0 có tận cùng là 5 => c=2 hoặc c=7

Nếu c=2 thì b+b=2 => b=1 => 0+2 có tận cùng bằng 1 => a=1 (loại vì a khác b)

Nếu c=7 thì b+b+1 có tận cùng là 7 => b=3 hoặc b=8

Với b=3 => 0+a=3 => a=3 (loại vì a khác b)

Với b=8 => 0+a+1=8 =>a=7  (loại vì a khác c)

Vậy số cần tìm là 6750

Đọc tiếp...

Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?

Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là?

Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó,số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là…

Câu 4: Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số

Câu 5: Cho đoạn thẳng OI = 6. Trên OI lấy điểm H sao cho HI = 2/3OI. Độ dài đoạn thẳng OH là…….cm.

Câu 6: Số tự nhiên nhỏ nhất (khác 0) chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là ………….

Câu 7: Lúc 8 giờ, một người đi xe đạp từ A đến B cách A một khoảng 10km. Biết rằng người đó đến B lúc 10 giờ 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp là……….km/h.

Câu 8: Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là ...

Câu 9: Một người đi bộ mỗi phút được 60m, người khác đi xe đạp mỗi giờ được 24km. Tỉ số phần trăm vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp là ……….%.

Câu 10: Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Biết tuổi em bằng 2/3 tuổi anh. Tuổi anh hiện nay là ……...

Câu 11: Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 100 ta được số có……..chữ số.

Câu 12: Một người đi quãng đường AB vận tốc 15/km trên nửa quãng đường đầu và vận tốc 10/km trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là …..km/h.

Câu 13: Một tháng có ba ngày chủ nhật đều là ngày chẵn. Ngày 15 tháng đó là thứ………

Câu 14: Hiện nay tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, cách đây 6 năm tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là

Câu 15: Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2

Câu 16: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25?

Câu 17: Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là

Câu 18: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?

Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số?

Câu 19: tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5 và chia cho 31 dư 28

Câu 20: Gọi A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp con là?

Câu 21:

a. Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố? Trả lời:……cách.

b. Có……số vừa là bội của 3 và là ước của 54

Số các ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là

Câu 22:

Câu A. Khi chia một số tự nhiên cho 4 được số dư là 2. Số dư trong phép chia số tự nhiên đó cho 2 là

Câu B: Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là

Câu C: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 12cm, chiều rộng là 8cm. Diện tích hình tam giác ABC là

Câu D: Trong một phép chia, nếu ta gấp đôi số chia thì thương của phép chia cũ gấp lần so với thương của phép chia mới.

Câu E: Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMNsố lần là....................

Câu F: Tổng của hai số tự nhiên là 102. Nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé rồi cộng với số lớn ta được tổng mới là 417. Vậy số lớn là .

Câu G: Một người đi bộ mỗi phút được 60m, người khác đi xe đạp mỗi giờ được 24km. Tỉ số phần trăm vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp là %.

Câu H: Một người đi quãng đường AB vận tốc 15km/giờ trên nửa quãng đường đầu và vận tốc 10km/giờ trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là.

Câu l: Tỉ số của 2 số là 7/12, thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là 3/4. Tổng của 2 số là?

Câu K: Một tháng có ba ngày chủ nhật đều là ngày chẵn. Ngày 15 tháng đó là thứ

Câu 23: Viết số 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố a,b với a<b. Khi đó b=

Câu 24: Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố a,b với a<b. Khi đó α

Câu 25: Số các ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là

Câu 26: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố ? Trả lời: Cách...

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Bùi Thị Hạnh 02/01/2018 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

Giải bài tập Toán nâng cao lớp 6

Câu 1: Các số là bội của 3 là: 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45;48;51;54;57;....

Các số là ước của 54 là: 1;2;3;6;9;18;27;54.

Các số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là: 3;6;9;18;27;54

Vậy có 6 số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54

Câu 2: 180 = 2x 3x5

Số ước 180 là: 3 x 3 x 2= 18 ước.

Các ước nguyên tố của 180 là: {2;3;5;15} có 4 ước.

Số ước ko nguyên tố của 180 là: 18 - 4 = 14 ước.

Câu 3: ba số nguyên tố có tổng là 106 -1 số chẵn nên trong tổng này có 1 số hạng là 2. Vậy tổng 2 số kia là 104 = 101+3 nên số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là 101

Đọc tiếp...
yamamoto 31/12/2017 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

\(B\in\)\(\left\{0;1;2;....;94\right\}\)

Từ 0 đến 94 có 95 số hạng

Vậy phần tử của tập hợp B là 95 phần tử

Đọc tiếp...
Phạm Mai Chi 31/12/2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

sẽ có (94-0)+1=95 phần tử

Đọc tiếp...
Thảo 04/10/2016 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

a) A có 3 phần tử, B có 4 phần tử

b) \(6\notin A\)

c) \(A\subset B\). Vì A là các phần tử trong A lặp lại B

d) A = { 1;3 }           A = { 3;1 }                    A = { 5;1 }

A = { 1 ; 5 }             A = { 3 ; 5 }                  A = { 5 ; 3 }

Nha bn

Đọc tiếp...
PHẠM THỊ NGỌC HÀ 15/01/2018 lúc 11:46
Báo cáo sai phạm
  • BC(4, 8)    

         Tìm BCNN(4,8)

           4=22

             8=23

       BCNN(4,8)= 23=8

        BCNN (4,8)= B(8)

        BC(4,8) = { 0;8;16;24;...}

Đọc tiếp...
Lê Ánh Dương 23/12/2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

a) B(4)= { 0;4;8;12;16;20;24;.......}

    B(8)={ 0;8;16;24;.....}

    BC(4;8) = { 0;8;16;24;...}

bạn tự làm câu này nhé      chú bạn học tốt mk ko muốn viết gì thêm

Đọc tiếp...
nguyễn thị anh thư 21/12/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

a)B(4)= { 4, 8,12,16,20,24,28...}

b)B(8)= {8,16,24,32,40,48,56...}

tự làm mấy câu sau nha bn ~^^~

Đọc tiếp...
Tang Quang Huy 22/11/2016 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

{135 ; 315} bn ạ

tk mk nha

Đọc tiếp...
goku 2005 22/11/2016 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

đề bài sai rồi bạn

Đọc tiếp...
kitty nguyen 15/11/2016 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

bạn ơi để có một chút gì đó sai thì phải

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tùng 05/02/2017 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Ta có : 154 = 2.7.11

=> A có số phần tử là:

   (1+1).(1+1).(1+1)=8 (phần tử )

=> A có 28 = 256 tập hợp con

Đọc tiếp...
tathingoan 20/11/2016 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Ta có: 154 = 2x7x11 

Do đó A có: (1+1)(1+1)(1+1) = 8 phần tử 

Vậy A có: 2^8 = 256 tập hợp con 
 

Đọc tiếp...
kaito kid 05/02/2017 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

Ta có : 154 = 2 x 7 x 11

Do đó A có : ( 1 + 1 ) ( 1 - 1 ) ( 1 + 1 ) = 8 phần tử

Vậy A có : 2 ^ 8 = 256 tập hợp con

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 12/12/2017 lúc 09:59
Báo cáo sai phạm

C = { 99; 102; 105;.........}.
Số phần tử của C là vô hạn phần tử.

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 01/06/2017 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

Số đầu :0

Số cuối:9

C1:A={0;1;2;...;9}

C2:A={x\(\in\) N|0\(\le\) x\(\le\) 9}

Đọc tiếp...
love is a beautiful pain 01/06/2017 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

Số đầu:0

Số cuối:9

C1:A={0;1;2;3...;9}

C2:A={x €N|0《×《 9}

Đọc tiếp...
NGUYỄN HƯƠNG GIANG 01/06/2017 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

Cách 1 : Liệt kê các phần tử của tập hợp A 

Tập hợp A các số tự nhiên có 1 chữ số là:

A = ( 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9)

Cách 2 : Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp A

Gọi các phần tử của a là x

A = ( x \(\in\)N / 0 \(\le\) x \(\le\)9)

Mk không biết viết dấu ngoặc nhọn nên khi viết bạn chỉnh hộ mình dấu ngoặc nhọn nhé! Cảm ơn bạn!

Đọc tiếp...
Trần Tú Nhi 17/12/2014 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

{ 3;6;9;.......;93;96;99}

Đọc tiếp...
hoàng ngọc diệp 08/12/2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

dễ ẹt :

liệt kê các phần tử :

{3,6,9,...,99}

số phần tử:

(99+3)*32=3264

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 01/06/2015 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

1. Tập hợp, phần tử của một tập hợp

- Tập hợp là một khái niệm cơ bản không định nghĩa. 
 

   Ví dụ: Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10, tập hợp các chữ cái của một dòng….

- Tập hợp được đặt tên bằng chữ cái in hoa A, B, C…
 

- Nếu viết tập hợp B={a;b;c} thì a, b, c là các phần tử của tập hợp đó.
 

   Ta viết aBbBcBdB

   

- Cách viết một tập hợp

+ Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp

+ Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó 

 

- Minh họa tập hợp bẳng biểu đồ Ven.

   Tập hợp được minh họa bởi một vòng tròn, trong đó mỗi phần tử của tập hợp được biểu diễn bởi một dấu chấm bên trong. Hình minh họa tập hợp như vậy gọi là biểu đồ Ven.

 

2. Số phần tử của một tập hợp, tập hợp con

-  Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào, gọi là tập rỗng, kí hiệu là ∅.

 

-  Nếu một phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A là tập con của tập hợp B.

   Kí hiệu là AB hay BA.

+ Mọi tập hợp đều là tập hợp con của chính nó.

+ Quy ước ∅⊂A với mọi A.

Nếu  AB và BA thì ta nói hai tập hợp bằng nhau. Kí hiệu A=B.

 

-  Nếu  AB và BA thì ta nói hai tập hợp bằng nhau. Kí hiệu A=B.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: