Giúp tôi giải toán


Lê Mạnh Tiến Đạt 26/05 lúc 15:27

Mẹ sinh con năm 30 tuổi => Mẹ hơn con 30 tuổi .

Ta có sơ đồ 

Mẹ   |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Con |----------|----------|

Hiệu số phần bằng nhau là :

 8 - 2 = 6 ( tuổi )

Mẹ có số tuổi là :

 30 : 6 x 8 = 40 ( tuổi )

Con có số tuổi là :

 40 - 30 = 10 ( tuổi )

Mạnh Châu 26/05 lúc 15:29

30 tuổi tương ứng với số phần là :

 8 – 2 = 6 ( phần )

Mẹ có số tuổi là :

 30 : 6 x 8 = 40 ( tuổi )

Con có số tuổi là :

 40 – 30 = 10 ( tuổi )

                  Đáp số : 40 tuổi ; 10 tuổi

Nguyễn Tiến Dũng 26/05 lúc 15:27

=> mẹ hơn con 30 tuổi

Hiệu số phần = nhau:

8-2=6 phần

Tuổi của mẹ là:

30:6x8=40 tuổi

Tuổi con là:

40-30=10 tuổi

Number one princess in the world 25/05 lúc 20:30

Bài giải

Tổng số tuổi của con gái và con trai bằng :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)( tuổi mẹ )

Tuổi mẹ là :

\(18\div\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

Đáp số : 40 tuổi

Lê Trí Đức 25/05 lúc 20:38

Tổng số tuổi của con trai và con gái so với tuổi mẹ :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)(tuổi mẹ)

Tuổi mẹ là :

\(18:\frac{9}{20}=40\)(tuổi)

Đáp số : 40 tuổi

Nguyễn Duy Thắng 25/05 lúc 20:30

40 tuổi bài này mình giải rồi

Ngo Tung Lam 20/05/2017 lúc 05:45

Từ năm 1945 đến năm 2012 có:

2012 – 1945 = 67 (năm)

Năm 1948 là năm nhuận đầu tiên trong khoảng các năm 1945 đến 2012.

Năm 2012 là năm nhuận cuối cùng.

Số năm nhuận từ năm 1945 đến 2012 là:

(2012 – 1948) : 4 + 1 = 17 (năm)

Từ 6/5/1945 đến 6/5/2012 có số ngày là:

365 x 67 + 17 = 24472 (ngày)

Từ 6/5/2012 đến 6/6/2012 có 30 ngày.

Từ 6/6/2012 đến 6/7/2012 có 31 ngày.

Vậy người đó thọ được số ngày là:

24472 + 30 + 31 + 1 = 24534 (ngày)

                         Đáp số : 24534 ngày 

Nếu mình đúng thì các bạn k mình nhé

Edogawa Conan 20/05/2017 lúc 07:13

Nam 1945 => 2012 có :

2012 - 1945 = 67 ( nam )

Số năm nhuận từ năm 1945 => 2012 là :

( 2012 - 1945 ) : 4 + 1 = 16,76 ( nam )

Từ 6/5/1945 => 6/5 2012 có số ngày là :

365 x 67 + 16,76 = 24471,76 ( ngay )

Vậy người đó ( cụ già ) sống đc :

24471,76 + 30 + 31 + 1 = 24533,76 ( ngay )

Đáp số : 24533,76 ngày .

Võ Thị Thanh Trà 20/05/2017 lúc 05:47

= 24354 ngày

tth 18/05/2017 lúc 08:23

Đổi: 2 lần rưỡi  = 2,5

Tuổi em sau hai năm:

12 + 2 = 14 tuổi

Tuổi anh là:

14 x 2,5 = 35 tuổi

Đs:

Nguyễn Thanh Hương 18/05/2017 lúc 08:26

tuổi em sau hai năm nữa là :

 12 + 2 = 414 ( tuổi )

tuổi anh hiện nay là :

 14 x 2,5 = 35 ( tuổi )

                đáp số : ..

ai tk mk mk gửi lời mời kết bn

Nguyễn Tiến Dũng 18/05/2017 lúc 08:22

Sau 2 năm tuổi em là:

12+2=14 tuổi

Tuổi anh hiện nay:

14x2,5=35 tuổi

Ngô Nhật Trang 18/05/2017 lúc 08:58

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện naythì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em

Tuổi anh:3 phần

Tuổi em: 1 phần

Số phần tuổi anh nhiều hơn em là: 3 - 1 = 2 phần

Khi tuổi em gấp 3 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay có nghĩa Đây là số tuổi hiện nay của 2 anh em

Tuổi em:3 phần

Tuổi anh:3+2 = 5 phần

Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của 2 anh em là 26 tuổi có nghĩa là

Tuổi em ; 5 phần

Tuổi anh:5+3= 8 phần

Tổng số phần bằng nhau là:5+8=13 phần

số tuổi của 1 phần là: 26:13=2 tuổi

Vậy số tuổi hiện tại của em là:3x2=6 tuổi

        số tuổi hiện tại của anh là 5x2 = 10 tuổi

ỦNG HỘ NHA ĐÚNG RÙI ĐÓ MK TRẢ LỜI ĐẦU TIÊN ĐÓ

chu thị quỳnh hoa 15/05/2017 lúc 19:34
Sau 5 năm Hà Đức được 9 tuổi
Doan Thi Phuong 15/05/2017 lúc 15:09

tuoi cua cac bn ay sau 5 năm :

5 + 4 = 9 ( tuoi )

Đáp số : 9 tuổi

Nguyễn Thị Kim chung 15/05/2017 lúc 09:34

9 tuổi

Vũ Thoại Đăng Phương 15/05/2017 lúc 09:35

4 năm! tk mk đí!

Nguyễn Thị Diệp Oanh 15/05/2017 lúc 20:15

4 năm

vì cứ 4 năm thường mới có 1 năm nhuận

Vậy 4 năm Việt sinh nhật 1 lần

nguyen thi lan anh 15/05/2017 lúc 09:55

vi  ngày 29 tháng 2 là năm nhuận
mà cứ 4 năm mới có một năm nhuận
-->cứ 4 năm bạn việt sinh nhật 1 lần

Nguyễn Tiến Dũng 14/05/2017 lúc 10:45

Mẹ sinh con năm 28 tuổi vậy mẹ hơn con 28 tuổi

Hiệu số phần bằng nhau:

9-2=7 phần

Tuổi mẹ hiện nay là:

28:7x9=36 tuổi

Lê Mạnh Tiến Đạt 14/05/2017 lúc 10:48

Mẹ sinh con lúc mẹ 28 tuổi . Suy ra mẹ hơn con 28 tuổi 

Ta có sơ đồ 

Mẹ  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Con |-----|-----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

 9 - 2 = 7 ( phần )

Mẹ hiện nay có số tuổi là : 

 28 : 7 x 9 = 36 ( tuổi )

Con hiện nay có số tuổi là :

 36 - 28 = 8 ( tuổi )

             ĐS : ...

Ngo Tung Lam 14/05/2017 lúc 10:56

Vì mẹ sinh con năm 28 tuổi nên mẹ hơn con 28 tuổi 

Theo bài ra ta có sơ đồ :

Mẹ   : |----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Con : |----|----|         28 tuổi

28 tuổi ứng với số phần là :

       9 - 2 = 7 ( phần )

Giá trị 1 phần là :

28 : 7 = 4 ( tuổi )

Tuổi của mẹ là :

4 x 9 = 36 ( tuổi )

     Đáp số : 36 tuổi

Nếu mình đúng thì k mình các bạn nhé

I Love You Forever 03/05/2017 lúc 21:00

Tuổi con là :

        4:1x4 = 16  ( tuổi )

TUổi mẹ là :

           5 : 1 x 9 = 45 ( tuổi )

Đ/S:...........

Vì là bn nên tk mk nha !!

Nếu các bn thấy đúng thì tk cho mk nha !! ♥♥

Ai tk mk mk tk 3 tk lun.!! ♥♥♥

Kb nha.....~

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Nguyễn Thị Diệp Oanh 15/05/2017 lúc 20:21

Tuổi mẹ là 5 x 9 = 45 tuổi

Tuổi con là 4 x 4 = 16 tuổi

Nhím_xù 03/05/2017 lúc 21:01

Tuổi của con là : 4 x 4 :1 = 16 ( Tuổi )

Tuổi của mẹ là : 5 x 9 : 1 = 45 (Tuổi )

Hoàng Tử Bóng Đêm 03/05/2017 lúc 20:52

39 tuổi 

Đúng 100%.

Đúng 100%.

Đúng 100%.

Đúng 100%.

I Love You Forever 03/05/2017 lúc 20:51

Tuổi con hiện nay là :

        12 + 3 = 15 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

       15 x 3 = 45 ( tuổi )

Đ/S:.................

Nếu các bn thấy đúng thì tk cho mk nha !! ♥♥

Ai tk mk mk tk 3 tk lun.!! ♥♥♥

Kb nha.....~

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Nguyễn Thị Diệp Oanh 15/05/2017 lúc 20:25

Bạn ơi nếu hiện nay mẹ gấp 3 lần tuổi con thì là 45 tuổi

còn mẹ gấp 3 lần tuổi con 3 năm trước thì làm như sau

tuổi mẹ 3 năm trước là 12 x 3 = 36 tuổi

tuổi mẹ hiện nay là 36 + 3 = 39 tuổi

Demon Ender 03/05/2017 lúc 17:00

Tuổi của An là :

     45 . 2/5 = 18 (tuổi)

Tuổi của Bình là :

      18 : 6/5 = 15 (tuổi)

Tuổi của Cường là :

      45 - (18+15) = 12 (tuổi)

ai tk mk mk tk lại cho nha

sakura 03/05/2017 lúc 16:50

An có số tuổi là:

45 x \(\frac{2}{3}\) = 18 ( tuổi )

Bình có số tuổi là:

18 : \(\frac{6}{5}\) = 15 ( tuổi )

Cường có số tuổi là:

45 - ( 18 + 15 ) = 12 ( tuổi )

Đ/S:....

nếu đúng thì tk mk nha,mk hứa sẽ tk lại những ai tk mk

Nguyễn Thị Kim chung 03/05/2017 lúc 16:44

Tuổi của An là: \(45.\frac{2}{5}=18\)(tuổi)

Tuổi của Binh là: \(18:\frac{6}{5}=15\)tuổi

tuổi của Cường là: 45-(18+15)=12 ( tuổi) 

đúng 100% luôn đó

Lê Mạnh Tiến Đạt 29/04/2017 lúc 10:02

Ta có sơ đồ 

Tuổi mẹ  |---------|---------|---------|---------|

Tuổi con |---------|

Hiệu số phần bằng nhau là : 

   4 - 1 = 3 ( phần )

Tuổi con là :

   27 : 3 = 9 ( tuổi )

Tuổi mẹ là :

   27 : 3 x 4 = 36 ( tuổi )

             Đáp số : . . . 

Nguyễn Diệp Oanh 17/05/2017 lúc 20:17

con |.....|

Mẹ |.....|.....|.....|.....|

Tuổi con là 27:(4-1)x1=9 tuổi

Tuổi mẹ là 27+9=36 tuổi

nguyen khanh kim ngoc 29/04/2017 lúc 09:57

bang 28888 nho ket ban voi minh nhe va nho tk cho minh nua

Le Nhat Phuong 29/04/2017 lúc 09:53

28888 nha

k mình nha

naruto 19/05/2017 lúc 16:39

28888

Lê Ngọc Ánh 29/04/2017 lúc 08:19

tuổi anh tôi là:(38+1):3-1=12(tuổi)

mẹ tôi sinh anh tôi năm mẹ:38-12=26(tuổi)

            Đ/S:.......

Beo hứng 29/04/2017 lúc 08:25

Sang năm tuổi mẹ là : 38+1=39(tuổi)

Năm nay tuổi anh tôi là: (39/3)-1=12(tuổi)

Mẹ sinh ra anh lúc có số tuổi là: 38-12=26(tuổi)

ĐS:26 tuổi

Hoàng Nguyên Hiếu 29/04/2017 lúc 08:22

Sang năm mẹ có số tuổi là :

38 + 1 = 39 ( Tuổi )

Sang năm tuổi của anh là : 

39 : 3 = 13 ( Tuổi )

Mẹ sinh anh tôi năm mẹ có số tuổi là :

39 - 13 = 26 ( Tuổi )

        Đ/s : 26 tuổi . 

Lê Đặng Quỳnh Như 23/04/2015 lúc 20:47

Hiệu số phần bằng nhau là :

     2 - 1 = 1 ( phần )

Tuổi bố hiện nay là :

     34 : 1 * 1 = 34 ( tuổi )

Tuổi ông hiện nay là :

     34 + 34 = 68 ( tuổi )

                  Đáp số : 34 tuổi và 68 tuổi

1 đúng nha

Mai xuân 27/05 lúc 21:25

Hiêu số phần bằng nhau là :

2 - 1 = 1 ( phần )

Tuổi ông là :

34 : 1 x 2 = 68 ( tuổi )

Tuổi của bố là :

68 : 2 = 34 ( tuổi )

Đáp số : ...

nguyen hong ngoc mai Hôm qua lúc 15:13

Tuổi của bố là:

34:(2-1)x1=34 (tuổi)

Tuổi ông hiện nay là:

34:(2-1)x2=68(tuổi)

               Đáp số:ông:68 tuổi  

                           bố:34 tuôi

Lê Mạnh Tiến Đạt 16/05/2017 lúc 21:40

Tuổi con gái và con trai chiếm số phần so với tuổi mẹ là :

 \(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)( tuổi mẹ )

Mẹ có số tuổi là :

  \(18\div\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

tth 23/05/2017 lúc 20:09

Tuổi con gái và con trai chiếm số phần so với tuổi mẹ:

1/4 + 1/5 = 9/20 tuổi mẹ

Mẹ có số tuổi là:

18 : 9/20 = 40 tuổi

Đs:

Phạm Hoàng 01/05/2017 lúc 09:36

Phân số chỉ số phần tuổi hai con và tuổi mẹ là:

              \(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)(tuổi mẹ)

Tuổi của mẹ là :

      18 : 9 x 20 = 40( tuổi )

                Đáp số :40 tuổi

lalaya mina 29/01/2016 lúc 21:53

Anh :14 tuổi 

Mà bạn ơi mình chỉ biết kết quả ko có trình bày đc Có ai giúp mình với

Pham Phuong Thao 20/01/2016 lúc 17:06

Khanh Nhu oi!ban biet giai bai nay chua?giải rõ ca bài ra giúp mình với

Vũ Đình Hiếu 29/03/2017 lúc 19:57

Ta xem:
Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi)

Tran Manh Tien 23/11/2016 lúc 18:18

vì 50% tuổi anhhon 37,5% tuổi em là 7 tuổi

nên 100% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 14 tuổi

vậy 100%-62,5% hay 37,5% tuổi anh là :

14-2=12(tuoi)

tuổi anh là;12/37,5*100=32(tuoi)

75% tuổi em là:32-14=18(tuoi)

tuổi em là:18/75*100=24(tuoi)

đáp số:em24tuoi

         anh32tuoi

Tái Hiện Cổ Tích 17/03/2015 lúc 17:12

Ra tuổi em là 24 tuổi

tuổi anh là 32 tuổi

Tái Hiện Cổ Tích 17/03/2015 lúc 17:13

????

 

Linh Đặng Thị Mỹ 27/07/2015 lúc 17:05

                                        Giải
Ta có: Hiệu số tuổi của 2 cha con hiên nay là 3 lần tuổi con hiện nay
Hiệu số tuổi của 2 cha con trước đây 6 năm là 12 lần tuổi con khi đó
Vậy: 3 lần tuổi con hiện nay = 12 lần tuổi con trước đây.              
Ta có sơ đồ:
Tuổi con trước đây: |-----|
                                                    6
Tuổi con hiện nay:   |-----|-----|-----|-----|

Tuổi con trước đây là 6 : (4 – 1) x 1 = 2 (tuổi)
Tuổi con hiện nay là:  2 + 6 = 8 (tuổi)
Tuổi cha hiện nay là : 8 x 4 = 32 (tuổi).                                       
 

Đào Trọng Nghĩa 19/03/2017 lúc 20:04

tuổi cha hiện nay là 32 tuổi

tuổi con hiện nay là 8 tuổi

k mình nha

Nguyễn Hà Trang 19/03/2017 lúc 19:49

Đáp số: Cha: 32 tuổi; Con: 8 tuổi.

Đúng 100% luôn!

Chúc các bạn học giỏi.

Bấm đúng cho mình nha.

Nguyễn Anh Kim Hân 28/07/2015 lúc 14:57

Ta có sơ đồ tuổi anh và tuổiem khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay :

Anh : I----------I----------I

Em  : I----------I

Vì hiệu của tuổi anh và tuổi em ( 1 đoạn ) không bao giờ thay đổi nên ta có sơ đồ tuổi anh và tuổi em hiện nay như sau :

Anh : I----------I----------I----------I

Em  : I----------I----------I

Tuổi em hiện nay là :

27 : 3 x 2 = 18 ( tuổi )

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: