Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Tính tuổi


nếu n lẻ

---> n + 1 chẵn

---> n ( n + 1 ) chia hết cho 2

nếu n chẵn 

---> n ( n + 1 ) chia hét cho 2

xin tiick

Đọc tiếp...

dễ thấy rằng trong hai số tự nhiên liên tiếp luôn tồn tại 1 trong hai số là số chẵn 

thế nên : \(n\left(n+1\right)\text{ chia hết cho 2}\)

Đọc tiếp...

JH.JM;'JL;M,LJH;'LKJ'LJHKL;UY;KLU[[]|YYTFGF'T\YY

Đọc tiếp...

có 81 giá trị của thể là tuổi của Kerry 

chúc bạn study well!!!

Đọc tiếp...

Bài làm

a) Số tuổi của bố hơn số tuổi của Lan là:

34 - 9 = 25 ( tuổi )

Vì mỗi năm, mỗi người đều tăng thêm một tuổi, nên cho dù bao nhiêu năm nữa thì số tuổi của bố vẫn hơn Lan 25 tuổi.

Hiệu số tuổi của Lan với bố khi số tuổi bố gấp 6 lần tuổi Lan là:

( 6 - 1 ) = 5 ( tuổi )

Số tuổi của của bố Lan khi gấp 6 lần tuổi Lan là:

25 : 5 x 6 = 30 ( tuổi )

Số năm mà số tuổi của bố Lan hơn Lan 6 lần tuổi là:

34 - 30 = 4 ( năm ) 

~ Bạn có thể kiểm tra số tuổi của Lan 4 năm trước là lấy 30 - 25 = 5 tuổi, số tuổi bố gấp 6 lần tuổi Lan thỏa mãn rồi nhé ~

Đọc tiếp...

Bài làm

b) Gọi số tuổi của mẹ hiện nay là x ( tuổi )

Vì số tuổi của mẹ khi 51 tuổi thì Lan bằng tuổi mẹ hiện nay, vì vậy khi mẹ 51 tuổi thì Lan bằng x ( tuổi )

Hiệu số tuổi của mẹ Lan khi 51 tuổi với tuổi Lan bằng tuổi mẹ là:

51 - x ( tuổi )

Hiệu số tuổi của mẹ Lan hiện nay với tuổi Lan hiên nay là:

x - 9 ( tuổi )

Mà mỗi năm mỗi người đều tăng thêm một tuổi.

Nên 51 - x = x - 9

51 + 9 = x + x

=> 2x = 60

=> x = 30 ( tuổi )

Vậy số tuổi hiện nay của mẹ là 30 tuổi. 

~ Do mik không biết phải nghĩ lời giaiỉ của lớp 5 dư lào nên mik sẽ làm cách gọi số tuổi là x ~ 

Đọc tiếp...

Giải câu b theo cách lớp 5.

Vì  hiệu số tuổi từng năm của mẹ và con không thay đổi nên ta có sơ đồ: 

Tuổi con hiện nay: |-------------------------------| } 9 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay : |-------------------------------|------------------|

Tuổi con sau đó   : |-------------------------------|------------------|

Tuổi mẹ sau đó:     |-------------------------------|------------------|------------------| } 51 tuổi

Hiệu số tuổi của mẹ khi 51 tuổi và tuổi con hiện nay ;là: 

51 - 9 = 42 ( tuổi ) 

Hiệu số tuổi của mẹ và con hiện nay là: 

42 : 2 = 21 ( tuổi ) 

Tuổi mẹ hiên nay là: 

9 + 21 = 30 ( tuổi ) 

Đáp số:...

Đọc tiếp...

Tổng số tuổi của hai  anh em là :

         7 + 12 = 19 ( tuổi )

                     Đáp số : 19 tuổi

Đọc tiếp...

Số tuổi của 2 anh em cộng ại bằng:

     7+12=19( tuổi)

            ĐS:19 tuổi

Đọc tiếp...

tuổi của hai anh em cộng lại là

7+12=19tuổi 

đáp số 19tuổi

Đọc tiếp...

trước khi em sinh ra anh có số tuổi là :

56 - 24 = 32 (tuổi)

anh đã sinh ra trước khi em sinh ra 23 năm vì 32 >23 nên anh đã sinh ra rồi

 anh sinh ra thì anh sẽ có số tuổi là :

32 - 23 = 9 (tuổi)

           Đ/S : anh đã sinh rồi và  trước khi em sinh ra 23 năm thì anh 9 tuổi

Đọc tiếp...

Hiện nay bố 36t,con 6t

Đọc tiếp...

hiện nay con 6 tuổi 

Đọc tiếp...

Hiện nay bố 36 tuổi còn con thì 6 tuổi

Đọc tiếp...

anh hơn em số tuổi là

18-7=11 tuổi

lúc anh gâp em 2 lần thì lúc đó anh chiêm 2 phần em 1 phần

hiệu số phần bằng sau là

2-1=1 (phần 

Lúc đó anh có số tuổi là

11:1x2=22 ( tuoir)

zậy số năm để anh gấp 2 lần tuổi em là

22-18=4 năm

d/s 4namw 

Đọc tiếp...

Sau 4 năm nữa số tuổi của anh là:

18 + 4 = 22 (tuổi)

Sau 4 năm nữa số tuổi của em là:

7 + 4 = 11 (tuổi)

             Đáp số: 4

Giải thích thêm:

Anh 22 tuổi chia cho em 11 tuổi

22 : 11 = 2 

Vậy là gấp 2 lần nhé bạn

Đọc tiếp...

cảm ơn hai bạn

Đọc tiếp...

Gọi tuổi An hiện nay là a

Theo đề bài ta có 

4 x (a - 10) = 9/5 x (a + 12)

=> 4 x 5 x (a - 10) = 9 x (a + 12)

=> 20 x a - 200 = 9 x a + 108

=> 11 x a = 308

=> a = 28

=> Tuổi cô giáo: 4 x (28 - 10) = 72

Đọc tiếp...

Bố 50 tuổi

Con 20 tuổi

Đọc tiếp...

                      Bài giải

Vì hiệu số tuổi mỗi năm không thay đổi nên hiện nay, tuổi bố vẫn gấp 3 lần tuổi con.

Tổng số tuổi 5 năm trước của 2 bố con là :

        70 - ( 5 x 2 ) = 60 ( tuổi )

Tổng số phần bằng nhau là :

      3 + 1 = 4 ( phần )

Tuổi con 5 năm trước là :

     60 : 4 x 1 =  15 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

      15 + 5 = 20 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là :

      70 - 20 = 50 ( tuổi )

                   Đáp số : Con : 20 tuổi.

                                  Bố : 50 tuổi.

Đọc tiếp...

Bố 50 tuổi

Con 20 tuổi

Đọc tiếp...

Bạn tham khảo link này nha :

https://olm.vn/hoi-dap/detail/4950778407.html

~Study well~

#Shizu

Đọc tiếp...

Tuổi bố:40

Tuổi con:10

Học tốt!!!

Đọc tiếp...

Khi tuổi mẹ gấp đôi tuổi con tổng cả ba người tăng lên số tuổi là:

105-81=24 (tuổi)

Tuổi mỗi người tăng lên là:

24:3=8 (tuổi)

Nghĩa là 8 năm sau tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con.

Đưa bài toán về dạng: Năm nay tuổi con bằng 3/8 tuổi mẹ , 8 năm sau tuổi mẹ gấp hai lần tuổi con.

Hiểu số tuổi của mẹ và con không thay đổi.

Năm nay, Tỉ số giữa tuổi con và hiệu số tuổi mẹ và con là:

3: (8-3)=3/5

8 năm sau, Tỉ số giữa tuổi con và hiệu số tuổi mẹ và con là:

1: (2-1)=1

Hiệu số tuổi giữa mẹ và con là:

8: (1 -3/5)=20 ( tuổi)

Số tuổi của con hiện tại là: 

3/5 x20=12 ( tuổi)

Số tuổi của mẹ hiện tại là:

20+12=32 ( tuổi)

Số tuổi của bố hiện tại là 

81-32-12=37 ( tuổi)

Đáp số 37 tuổi

Đọc tiếp...

Sơ đồ bn tự vẽ nhé 

....

Tuổi Bình là 

4:(5-3).3=6( tuổi)

Tuổi An là 

6+2=8( tuổi )

hc tốt

Đọc tiếp...

#)Giải :

Ta có sơ đồ :

Bình : |-------------|-------------|-------------|

An    : |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Hiệu số phần bằng nhau là :

         5 - 3 = 2 (phần)

Tuổi Bình là :

         4 : 2 x 3 = 6 (tuổi)

Tuổi An là :

         6 + 2 = 8 (tuổi)

                  Đ/số : Bình : 6 tuổi.

                            An : 8 tuổi.

Đọc tiếp...

Tuổi mẹ hiện nay là 

11+30=41 ( tuổi)

vậy..............

học tốt

Đọc tiếp...

Tuổi mẹ hiện nay là

11 + 30 = 41 tuổi

Đáp số : 41 tuổi

~ Học tốt 

Đọc tiếp...

Bài giải

Tuổi mẹ hiện nay là :

11 + 30 = 41 ( tuổi )

Đáp số : 41 tuổi

Đọc tiếp...

Tổng số tuổi của hai anh em hiện nay là:

6 + 4 = 10 (tuổi)

Số năm nữa thì tuổi mẹ hiện nay bằng tổng số tuổi của hai anh em là:

30 : 10 = 3 (năm)

Đáp số: 3 năm.

Đọc tiếp...

20 năm nữa nhé :)

Đọc tiếp...

Giải

Biến bài toán thành dạng tìm X:  (X là số năm tuổi mẹ                                                                   bằng tuổi hai anh em)

30 + X = 6 + X + 4 + X

=> 30 + X - X + X = 6 + 4   (30 + X - X = 30. Vậy chỉ còn lại                                                        30 - X = 6 + 4)

=> 30 - X = 10

=>         X = 30 - 10

=>         X = 20

      Đáp số: 20 năm

Đọc tiếp...

Tuổi em là :

     ( 23 - 7 ) : 2 = 8 ( tuổi )

                 Đ/S :.....

hok tốt

Đọc tiếp...

Tuổi em là :

      ( 23 - 7 ) : 2 = 8 ( tuổi )

             Đ/s : 8 tuổi.

Đọc tiếp...

Vì mỗi năm , mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên sau 8 năm , nam và bố nam tăng thêm số tuổi là :

 8 x 2 = 16 ( tuổi )

Tổng số tuổi của Nam và bố Nam hiện nay là :

15+42=57 ( tuổi )

Tuổi Ông Nam hiện nay là :

57 + 16 =73  (tuổi )

đ/s......

Đọc tiếp...

Tuổi của ông Nam hiện nay là :

 (15 + 8) + (42 + 8) = 73 tuổi

Hok tốt !

#Minh#

Đọc tiếp...

         Tổng số tuổi của bố và Nam sau 8 năm là 

                 (15+8)+(42+8)=73(tuổi)

        Số tuổi của ông hiện nay là

                  73-8=57(tuổi)

Đọc tiếp...

tuổi con hiện nay là:5

tuổi mẹ hiện nay là:30

mik ko biết giải thông cảm nhé

Đọc tiếp...

Tuổi con hiện nay là 5

Tuổi mẹ hiện nay là 30

Hok tốt nha bạn.

Đọc tiếp...

Coi tuổi cha hiện nay là 4 phần bằng nhau thì tuổi con là 1 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là : 4 + 1 = 5 ( phần )

Tuổi con hiện nay là : 50 : 5 x 1 = 10 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là : 10 x 4 = 40 ( tuổi )

Hiệu số tuổi giữa bố và con là : 40 - 10 = 30 ( tuổi )

Vì nếu tuổi hai bố con cùng tăng giảm bao nhiêu thì hiệu số tuổi giữa bố và con vẫn là 30 tuổi nên

 ===>  Đến lúc tuổi bố gấp 3 lần tuổi con thì hiệu số tuổi giữa bố và con vẫn là 30 tuổi.

Coi tuổi bố lúc đó là 3 phần bằng nhau thì tuổi con là 1 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là : 3 - 1 = 2 ( phần )

Tuổi bố lúc đó là : 30 : 2 x 3 = 45 ( tuổi )

Tuổi bố gấp 3 lần tuổi con sau số năm là : 45 - 40 = 5 ( năm )

                                     Đáp số : 5 năm nữa.

Đọc tiếp...

Coi tuổi cha hiện nay là 4 phần bằng nhau thì tuổi con là 1 phần như thế.Tổng số phần bằng nhau là : 4 + 1 = 5 ( phần )Tuổi con hiện nay là : 50 : 5 x 1 = 10 ( tuổi )Tuổi bố hiện nay là : 10 x 4 = 40 ( tuổi )Hiệu số tuổi giữa bố và con là : 40 - 10 = 30 ( tuổi )Vì nếu tuổi hai bố con cùng tăng giảm bao nhiêu thì hiệu số tuổi giữa bố và con vẫn là 30 tuổi nên ===>  Đến lúc tuổi bố gấp 3 lần tuổi con thì hiệu số tuổi giữa bố và con vẫn là 30 tuổi.Coi tuổi bố lúc đó là 3 phần bằng nhau thì tuổi con là 1 phần như thế.Hiệu số phần bằng nhau là : 3 - 1 = 2 ( phần )Tuổi bố lúc đó là : 30 : 2 x 3 = 45 ( tuổi )Tuổi bố gấp 3 lần tuổi con sau số năm là : 45 - 40 = 5 ( năm )

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: