Giúp tôi giải toán


Nguyễn Việt Hoàng CTV 02/09/2017 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của hai anh em là:

   14 - 5 = 9 ( tuổi )

Khi tuổi anh gấp 2 lần em thì anh có số tuổi là:

    9 : ( 2 - 1 ) x 2 = 18 ( tuổi )

Sau số năm thì tuổi anh gấp 2 lần tuổi em là:

    18 - 14 = 4 ( tuổi )

        Đ/s:...

trần ngọc minh 13/09/2017 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

6 năm nữa

ngyuen quang minh 04/09/2017 lúc 23:11
Báo cáo sai phạm

4 năm nữa

Mai Thanh Xuân 02/09/2017 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

Tuổi anh là :

20 x 2 = 40 ( tuổi )

20 năm nữa tuổi anh là :

40 + 20 = 60 ( tuổi )

Đáp số : ...

Cô nàng Thiên Yết 02/09/2017 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

Năm nay tuổi của anh là :

  20 x 2 = 40 ( tuổi )

Sau 20 năm nữa tuổi anh là :

   40 + 20 = 60 ( tuổi )

          Đ/s : 60 tuổi.

Nguyễn Thanh Hương 02/09/2017 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

Tuổi anh hiện nay là :

2 x 20 = 40 ( tuổi )
Sau 20 năm nữa tuổi anh là :

40 + 20 = 60 ( tuổi )

       Đáp số : 60 tuổi

Steolla 27/08/2017 lúc 08:06
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Trần Ngọc MInh Hiếu 27/08/2017 lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

Cái gì thế hả Steolla

Thánh Ca 27/08/2017 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

tuổi con HN là :

50 : ( 1 + 4 ) = 10 ( tuổi )

tuổi bố HN là :

50 - 10 = 40 ( tuổi )

hiệu của hai bố con ko thay đổi nên hiệu vẫn là 30 tuổi

ta có sơ đồ : bố : |----|----|----|

                  con : |----| hiệu 30 tuổi

tuổi con khi đó là :

 30 : ( 3 - 1 ) = 15 ( tuổi )

số năm mà bố gấp 3 tuổi con là :

 15 - 10 = 5 ( năm )

       ĐS : 5 năm

mình nha

kudo shinichi 26/08/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

 tuổi cha/tuổi con=7/1 => tuổi con /hiệu tuổi cha và tuổi con=1/6(7-1=6 nhé)

sau 7 năm tuổi con/tuổi cha=2/7 =>tuổi con/hiệu tuổi cha và tuổi con 7 năm sau=2/5(7-2=5)

tỉ số tuổi con hiện nay so với tuổi con 7 năm sau là:1/6:2/5=5/12

đây là dạng toán hiệu tỉ nhé ,hiệu là 7 năm ,tỉ số là 5/12

tuổi con hiện nay là: 7:(12-5)x5=5(tuổi)

tuổi cha hiện nay là:5x7=35(tuổi)

xát thủ tàn hình 26/08/2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

con:5 tuổi

bố:35 tuổi

Luu Tuan Anh 26/08/2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

con là 5 tuổi

bố là 35 tuổi

mai phuong 25/08/2017 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

Tuổi tôi hiện nay là

     20 : (2+3) x 3=12

                Đ/S:12 tuổi

Tran Thi Hong Giang 25/08/2017 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi tôi hiện nay là a.

Khi anh tôi bằng tuổi tôi hiện nay = a, thì tuổi tôi =2/3 x a

Từ thời điểm tuổi tôi =2/3 a đến nay là a, tuổi tôi tăng một số năm là a - 2/3 a = 1/3 a

Anh tôi, tương tự, tăng từ a lên 20 tuổi

Như vậy a + 1/3 a = 20

4/3 a = 20 

=> 4a = 60

=> a = 15

Vậy, tuổi tôi hiện nay là 15 tuổi

harry 24/08/2017 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Năm mẹ sinh Hoa bà ngoại tròn 60 tuổi, vậy bà hơn Hoa 60 tuổi.

Ta có:

Tuổi bà:    |----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|

Tuổi Hoa: |----------|                            60 tuổi

                                              Theo sơ đồ, hiệu số phần là:

                                                      7 - 1 = 6 ( phần)

                                               Tuổi Hoa là:

                                                       60 : 6 = 10 (tuổi)

                                                 Tuổi bà là:

                                                        10 + 60 = 70 ( tuổi )               < ở phép tính này lấy 10 x 7 củng được>

                                                  Tuổi mẹ là:

                                                          10 x 3 = 30 ( tuổi )

                                                                     Đáp số: Bà: 70 tuổi

                                                                                  Mẹ: 30 tuổi

                                                                                  Hoa: 10 tuổi

0o0 khùng mà 0o0 24/08/2017 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Hiện nay cháu có số tuổi là

6+5=11(tuổi)

Hiện nay bà có số tuổi là 

(11x6)-6=60(tuổi)

b,Hiệu số tuổi của hai bà cháu là 

60-11=49(tuổi)

Hiệu số phần là 

8-1=7(phần)

Lúc đó cháu có số tuổi là 

49:7x1=7(tuổi)

   Đáp số.....

nguyển văn hải 24/08/2017 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

a) Tuổi cháu năm nay là:

6 + 5 = 11 ( tuổi )

6 lần tuổi cháu là:

11 x 6  = 66 ( tuổi )

Tuổi bà năm nay là:

66 - 6 = 60 ( tuổi )

b) Mình đang bí chưa biết làm

Haibara Ai 24/08/2017 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm

a , Tuổi cháu hiện nay là :

      6 + 5 = 11 ( tuổi )

Tuổi bà hiện nay là :

       11 x 6 - 6 = 60 ( tuổi )

b , Câu này mk ko hiểu đề bài cho lắm nên cậu nhờ bạn khác nha !! ^^

Kết quả hình ảnh cho những hình ảnh để kiếm

Tran Thi Hong Giang 25/08/2017 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi con năm nay là a, khi đó tuổi cha là 7a+3

Khi tuổi con bằng tuổi cha hiện nay (7a+3) thì cả hai cha con đều tăng lên số năm là (7a+3) - a = 6a+3. 

Khi đó tuổi cha là (7a+3) + (6a+3)

Ta có : (7a+3) + (7a+3) + (6a+3) = 109

20a +9 = 109

20a = 109 - 9 = 100

a = 100 : 20 = 5

Từ năm 2014 đến 2018 , mỗi người đều tăng 4 tuổi

Vậy tuổi con năm 2018 là 5 + 4 = 9 tuổi

Tuổi cha năm 2018 là : 7 x 5 + 3 +4 = 42 tuổi

Tran Thi Hong Giang 25/08/2017 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi con năm nay là a, khi đó tuổi cha là 7a+3

Khi tuổi con bằng tuổi cha hiện nay (7a+3) thì cả hai cha con đều tăng lên số năm là (7a+3) - a = 6a+3. 

Khi đó tuổi cha là (7a+3) + (6a+3)

Ta có : (7a+3) + (7a+3) + (6a+3) = 109

20a +9 = 109

20a = 109 - 9 = 100

a = 100 : 20 = 5

Từ năm 2014 đến 2018 , mỗi người đều tăng 4 tuổi

Vậy tuổi con năm 2018 là 5 + 4 = 9 tuổi

Tuổi cha năm 2018 là : 7 x 5 + 3 +4 = 42 tuổi

Tran Thi Hong Giang 05/09/2017 lúc 12:14
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi em trước đây là a, tuổi anh là b

Hiện nay, tuổi em là 4a và bằng tuổi anh khi đó là 4a =b

Vậy từ khi tuổi em là a đến nay là 4a, tuổi em đã tăng 3a, 

Tuổi anh hiện nay là b + 3a = 4a +3a =7a

Khi em bằng tuổi anh hiện nay là 7a thì tuổi em đã tăng từ 4a lên 7a , tức là tăng 3a

Khi đó, tuổi anh tăng từ 7a + 3a = 10a

Ta có 7a + 10a = 17 a = 85 => a = 5 tuổi

Tuổi em hiện nay = 4 x 5 = 20 tuổi

Tuổi anh hiện nay = 7 x 5 = 35 tuổi

phạm yến nhi 21/08/2017 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

K​​​hó

Khởi My 21/08/2017 lúc 07:16
Báo cáo sai phạm

khó nhỉ 

TNT học giỏi 21/08/2017 lúc 08:33
Báo cáo sai phạm

bài cho biết năm 2013 Lan tròn 10 tuổi vậy năm Lan sinh ra là năm 2003

ngày và năm sinh cộng lại được 42 vậy 42 là tổng

năm sinh 2003

 ngày sinh của Lan là :

     42 ; 2 + 1 = 21

tháng Lan sinh ra là :

      42 - 21 = 11

          vậy Lan sinh ngày 21 - 11 - 2003

               Đáp số : 21 - 11 - 2003

nguyễn trinh thành 21/08/2017 lúc 08:39
Báo cáo sai phạm

42 - 21=11 thánh hiển linh

nguyễn thị minh châu 21/08/2017 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

mik nghĩ là ngày 30 tháng 12 năm 2003

Trương Phúc Anh 12/08/2017 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ khi tuổi chị bằng tuổi em :

Tuổi chị : |--------|--------|

Tuổi em : |--------|

Ta lại có sơ đồ tuổi em và chị hiện nay :

Tuổi chị : |---------|---------|---------|

Tuổi em : |---------|--------|

Theo sơ đồ , tuổi em hiện nay là :

       27 : 3 x 2 = 18 ( tuổi )

            Đáp số : 18 tuổi

Songoku Sky Fc11 04/08/2017 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm
 

Từ bài suy ra tuổi bố Tuấn là số có hai chữ số , coi tuổi bố là ab

Tuổi bố tuấn hiện nay:

21 + 5 = 26 tuổi

Ta có 26 = 2 chục + 6

 Tuổi bố sẽ gấp 2 lần số tuổi trong năm sinh của mình vào năm 2019.

Tuổi bố Tuấn năm 2019 là:

26 x 2 = 52 tuổi

Bố sinh năm:

2019 - 52 = 1967

 
Phạm Thị Thu Hảo 04/08/2017 lúc 08:18
Báo cáo sai phạm

Tỉ số là : \(\frac{1}{7}\div\frac{1}{2}=\frac{2}{7}\)

Tuổi mẹ năm 2016 là : 30 : ( 7 - 2 ) x 7 = 42 ( tuổi )

Mẹ sinh năm là : 2016 - 42 = 1974 

nguyen thanh tung 04/08/2017 lúc 08:04
Báo cáo sai phạm

nam 1974

Hồ Quỳnh Anh 04/08/2017 lúc 08:01
Báo cáo sai phạm

năm 1974

Tran Thi Hong Giang 05/09/2017 lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi của em gái là a

Tuổi con trai là 5a

Tuổi mẹ là 5a x 6 = 30a

Tuổi bố là : a + 5a + 30a = 36a

Tuổi bà là: a + 5a + 30a + 36a = 72a

Vì tuổi thọ trung bình của con người < 100 nên a chỉ có thể =1 khi đó tuổi bà = 72 x 1= 72 tuổi

Tuôit con trai là 5x1 =  5 tuổi

Nguyễn Hoài 03/08/2017 lúc 09:14
Báo cáo sai phạm

ko có tông số tuổi à

Dương Đình Hưởng 02/08/2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi 2 mẹ con hiện nay là:

41+ 2x 2= 45( tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

45:( 2+ 7)x 2= 10( tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

45- 10= 35( tuổi)

Đáp số: Con: 10 tuổi.

Mẹ: 35 tuổi.

Trần H khánh my 04/08/2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

con : 10

Mẹ : 35

biet tai ti hon que anh 02/08/2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

con :10 tuoi

me :35 tuoi

Lan Hương 31/07/2017 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

Mk nghi cach giai nay hop li hon

Coi tuoi bo Tuan la ab

Nam sinh la mnpq

Ta co

ab : 2 = m + n + p + q

a x 10 : 2 + b : 2 = m + n + p + q

a x 5 = b x 2

=> a = 2 ; b = 5

Tuoi bo hien nay la 25

Tuoi cua bo Tuan vao nam 2019 la

25 x 2 = 50 ( tuoi )

Nam sinh cua bo Tuan la

2019 - 50 = 1969

Dap so : 1969

tth 01/08/2017 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

Từ bài suy ra tuổi bố Tuấn là số có hai chữ số , coi tuổi bố là ab

\(\Rightarrow\)Tuổi bố tuấn hiện nay:

21 + 5 = 26 tuổi

Ta có 26 = 2 chục + 6

\(\Rightarrow\) Tuổi bố sẽ gấp 2 lần số tuổi trong năm sinh của mình vào năm 2019.

\(\Rightarrow\)Tuổi bố Tuấn năm 2019 là:

26 x 2 = 52 tuổi

\(\Rightarrow\)Bố sinh năm:

2019 - 52 = 1967

Lê Quang Tuấn Kiệt 01/08/2017 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

Từ bài suy ra tuổi bố Tuấn là số có hai chữ số , coi tuổi bố là ab

Tuổi bố tuấn hiện nay:

21 + 5 = 26 tuổi

Ta có 26 = 2 chục + 6

 Tuổi bố sẽ gấp 2 lần số tuổi trong năm sinh của mình vào năm 2019.

Tuổi bố Tuấn năm 2019 là:

26 x 2 = 52 tuổi

Bố sinh năm:

2019 - 52 = 1967

Phạm Thị Thu Hảo 27/07/2017 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ là : 64 : ( 3 + 1 ) x 3 = 48 ( tuổi )

Tuổi con là : 48 : 3 = 16 ( tuổi )

Hiệu là : 48 - 16 = 32 ( tuổi )

Tuổi mẹ khi đó là : 32 : ( 9 - 1 ) x 9 = 36 ( tuổi )

Cách là : 48 - 36 = 12 ( năm )

DORAEMON 27/07/2017 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là 1+3=4

tuổi mẹ là 64*3/4=48

tuổi con là 64 -48=16

hiệu tuổi mẹ và tuổi con là 48-16=32

tuổi con lúc bằng 1/9 tuổi mẹ là 32/(9-1)=4

vậy cách đây 16-4=12 năm tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: