Giúp tôi giải toán


Trần Thanh Ngà 08/06/2017 lúc 20:05

ko kì đâu

ngân nguyễn 08/06/2017 lúc 19:56

đề bài kì zậy

Đinh Anh Thư 08/06/2017 lúc 19:25

sao đề bài kiểu ji thế đang nhẽ phải là tuổi anh chứ sao lại cho tuổi bố

Itsuka Kotori 05/06/2017 lúc 19:43

Trước đây:
Tuổi em: |----------|----------|----------|
Tuổi anh:|----------|----------|----------|----------|
Hiện nay:
Tuổi em :|----------|----------|----------|----------|
Tuổi anh:|----------|----------|----------|----------|----------|
Sau này khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay:
Tuổi em :|----------|----------|----------|----------|----------|
Tuổi anh:|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số tuổi của anh hiện nay là:

45 : 9 x 4 = 20 (tuổi)

Đáp số: 20 tuổi

online 05/06/2017 lúc 19:45

tuổi em  /---/---/---/

hiện nay/---/---/---/

tuổi em  /---/---/---/---/

tuổi anh/---/---/---/---/---/

tổng số phần bằng nhau là

   4 + 5 = 9 phần

 tuổi em là

 45 : 9 * 3 = 15 tuổi

         đáp số 15 tuổi

Kurokawa Neko 05/06/2017 lúc 19:40

Do mỗi năm mỗi người thêm 1 tuổi nên khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tuổi anh vẫn gấp 2 lần tuổi em.

Tuổi em hiện nay:  l-------l

Tuổi anh hiện nay  l-------l-------l               Tổng: 45 tuổi

Vậy tuổi anh hiện nay là: 45:3x2=30 (tuổi)

ĐS: 30 tuổi 

Nguyễn Quang Trung CTV 04/06/2017 lúc 21:47

Tỷ số giữa số tuổi của bố và số tuổi của con là : 

                   1/2 : 1/7 = 7/2 

Tổng số phần bằng nhau là :

                    7 + 2 = 9 (phần)

Số tuổi của con là : 

                   45 : 9 x 2 = 10 (tuổi)

Số tuổi của bố là : 

                  45 - 10 = 35 (tuổi)

                       Đáp số : 10 tuổi ; 35 tuổi  

Hoàng Thị Thanh Huyền 04/06/2017 lúc 21:52

Ta  có :\(\frac{1}{2}:\frac{1}{7}=\frac{7}{2}\)nên tuổi bố là 7 phần tuổi con là 2 phần

Tuổi con hiện nay là 

45:(7+2)x7=35(tuổi)

   Đáp số 35 tuổi 

Do Not Ask Why 05/06/2017 lúc 08:29

\(\frac{1}{2}\)tuổi con bằng \(\frac{1}{7}\)tuổi bố

=> Con chiếm 2 phần thì bố chiếm 7 phần như thế.

Ta có sơ đồ : 

Bố  : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| } 45 tuổi

Con: |-------|-------|

Số tuổi của con là: 

45 : (2 + 7) x 2 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi 

nghia 04/06/2017 lúc 10:13

gọi tuổi con hiện nay là a, tuổi bố hiện nay là b

\(a=\frac{1}{4}b\)     (1)

sau 8 năm tuổi con bằng 3/8 tuổi bố mà 8 năm sau cả 2 bố con đều tằng thêm 8 tuổi

=>  \(a+8=\frac{3}{8}\left(b+8\right)\)      (2)

thay (1) vào (2)

=>   \(\frac{1}{4}b+8=\frac{3}{8}\left(b+8\right)\)

<=> \(\frac{1}{4}b-\frac{3}{8}b=-8+3\)

 <=> \(\frac{-1}{8}b=-5\)

<=> \(\frac{1}{8}b=5\)

<=> b=40

thay b=40 vào (1) => a= 10

vậy tuổi của con năm nay là 10 và tuổi của bố năm nay là 40

Thắng Nguyễn CTV 04/06/2017 lúc 10:50

CTV gì làm tào lao ko bt thì đừng làm xộn nào

Nguyễn Quang Trung CTV 04/06/2017 lúc 10:21

Theo bài ra ta có sơ đồ : 

Tuổi bố |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 8 năm sau Tuổi con |-----|-----|-----| 8 năm sau

Hiệu số tuổi của hai mẹ con ko bao giờ thay đổi

Hiệu số phần bằng nhau là :

             4 - 1 = 3 ; 8 - 3 = 5

8 năm ứng với osos pphaanf là ; 

                  4 - 2 = 2 (phần)

đến đây thôi mệt quá còn lại tự làm nghe 

Nguyễn Tiến Dũng 31/05/2017 lúc 09:44

Tuổi của con là:
30-25=5 tuổi

Tổng số tuổi của 2 mẹ con là:

5+30=35 tuổi 

tth 31/05/2017 lúc 09:47

Tổng số tuổi là:

30 +  (30 - 25) = 35 tuổi

Đs: 35 tuổi

^.^

Lê Mạnh Tiến Đạt 31/05/2017 lúc 09:52

Tuổi con là :

 30 - 25 = 5 ( tuổi )

Tổng số tuổi của hai mẹ con là :

 30 + 5 = 35 ( tuổi )

Trần Nhật Quỳnh 30/05/2017 lúc 15:56

Tuổi của con là:

32 - 28 = 4( tuổi )

Tổng số tuổi của hai mẹ con là:

32 + 4 = 36( tuổi )

            Đáp số: 36 tuổi

sakura 30/05/2017 lúc 15:55

con có số tuổi là:

32 - 28 = 4 ( tuổi )

tổng số tuổi của hai mẹ con là:

32 + 4 = 36 ( tuổi )

Đ/S: 36 tuổi

Doan Thanh phuong 30/05/2017 lúc 15:56

Năm nay con có số tuổi là :

    32 - 28 = 4 ( tuổi )

Tổng số tuổi 2 mẹ con là :

    32 + 4 = 36 ( tuổi )

        Đáp số : 36 tuổi

Nguyen Thi Lan Huong 30/05/2017 lúc 15:29

1 tuần có 7 ngày = > mẹ gấp 7 lần con

Tuổi mẹ là : 32 : ( 7 + 1 ) x 7 = 28 ( tuổi )

Tuổi con là :  32 - 28 = 4 ( tuổi )

Đề sai nhé e, tổng là 32 tuổi thì mới ra k/q nhé

Edward Newgate 30/05/2017 lúc 15:32

1 tuần có 7 ngày suy r mẹ gấp con 7 lần

Tuổi mẹ là : 32 : ( 7 + 1 ) * 7 = 28 ( tuổi )

Tuổi con là :

32 - 28 = 4 ( tuổi )

sakura 30/05/2017 lúc 15:32

tuổi con bằng 1/7 tuổi mẹ vì một tuần có 7 ngày

tổng số phần bằng nhau là:

7 + 1 = 8 ( phần )

con có số tuổi là:

32 : 8 = 4 ( tuổi )

mejcos số tuổi là:

4 x 7 = 28 ( tuổi )

hiệu số tuổi của hai mẹ con là:

28 - 4 = 24 ( tuổi )

Đ/S: 24 tuổi

Lê Mạnh Tiến Đạt 26/05/2017 lúc 15:27

Mẹ sinh con năm 30 tuổi => Mẹ hơn con 30 tuổi .

Ta có sơ đồ 

Mẹ   |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Con |----------|----------|

Hiệu số phần bằng nhau là :

 8 - 2 = 6 ( tuổi )

Mẹ có số tuổi là :

 30 : 6 x 8 = 40 ( tuổi )

Con có số tuổi là :

 40 - 30 = 10 ( tuổi )

Mạnh Châu 26/05/2017 lúc 15:29

30 tuổi tương ứng với số phần là :

 8 – 2 = 6 ( phần )

Mẹ có số tuổi là :

 30 : 6 x 8 = 40 ( tuổi )

Con có số tuổi là :

 40 – 30 = 10 ( tuổi )

                  Đáp số : 40 tuổi ; 10 tuổi

Nguyễn Tiến Dũng 26/05/2017 lúc 15:27

=> mẹ hơn con 30 tuổi

Hiệu số phần = nhau:

8-2=6 phần

Tuổi của mẹ là:

30:6x8=40 tuổi

Tuổi con là:

40-30=10 tuổi

Do Not Ask Why 03/06/2017 lúc 16:24

Phân  số chỉ tổng số tuổi của chị và em là: 

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)

Số tuổi của mẹ là: 

\(18\div\frac{9}{20}=40\)(tuổi)

Đáp số: 40 tuổi 

Number one princess in the world 25/05/2017 lúc 20:30

Bài giải

Tổng số tuổi của con gái và con trai bằng :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)( tuổi mẹ )

Tuổi mẹ là :

\(18\div\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

Đáp số : 40 tuổi

Lê Trí Đức 25/05/2017 lúc 20:38

Tổng số tuổi của con trai và con gái so với tuổi mẹ :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)(tuổi mẹ)

Tuổi mẹ là :

\(18:\frac{9}{20}=40\)(tuổi)

Đáp số : 40 tuổi

Ngo Tung Lam 20/05/2017 lúc 05:45

Từ năm 1945 đến năm 2012 có:

2012 – 1945 = 67 (năm)

Năm 1948 là năm nhuận đầu tiên trong khoảng các năm 1945 đến 2012.

Năm 2012 là năm nhuận cuối cùng.

Số năm nhuận từ năm 1945 đến 2012 là:

(2012 – 1948) : 4 + 1 = 17 (năm)

Từ 6/5/1945 đến 6/5/2012 có số ngày là:

365 x 67 + 17 = 24472 (ngày)

Từ 6/5/2012 đến 6/6/2012 có 30 ngày.

Từ 6/6/2012 đến 6/7/2012 có 31 ngày.

Vậy người đó thọ được số ngày là:

24472 + 30 + 31 + 1 = 24534 (ngày)

                         Đáp số : 24534 ngày 

Nếu mình đúng thì các bạn k mình nhé

Edogawa Conan 20/05/2017 lúc 07:13

Nam 1945 => 2012 có :

2012 - 1945 = 67 ( nam )

Số năm nhuận từ năm 1945 => 2012 là :

( 2012 - 1945 ) : 4 + 1 = 16,76 ( nam )

Từ 6/5/1945 => 6/5 2012 có số ngày là :

365 x 67 + 16,76 = 24471,76 ( ngay )

Vậy người đó ( cụ già ) sống đc :

24471,76 + 30 + 31 + 1 = 24533,76 ( ngay )

Đáp số : 24533,76 ngày .

Võ Thị Thanh Trà 20/05/2017 lúc 05:47

= 24354 ngày

tth 18/05/2017 lúc 08:23

Đổi: 2 lần rưỡi  = 2,5

Tuổi em sau hai năm:

12 + 2 = 14 tuổi

Tuổi anh là:

14 x 2,5 = 35 tuổi

Đs:

Nguyễn Thanh Hương 18/05/2017 lúc 08:26

tuổi em sau hai năm nữa là :

 12 + 2 = 414 ( tuổi )

tuổi anh hiện nay là :

 14 x 2,5 = 35 ( tuổi )

                đáp số : ..

ai tk mk mk gửi lời mời kết bn

Nguyễn Tiến Dũng 18/05/2017 lúc 08:22

Sau 2 năm tuổi em là:

12+2=14 tuổi

Tuổi anh hiện nay:

14x2,5=35 tuổi

Ngô Nhật Trang 18/05/2017 lúc 08:58

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện naythì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em

Tuổi anh:3 phần

Tuổi em: 1 phần

Số phần tuổi anh nhiều hơn em là: 3 - 1 = 2 phần

Khi tuổi em gấp 3 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay có nghĩa Đây là số tuổi hiện nay của 2 anh em

Tuổi em:3 phần

Tuổi anh:3+2 = 5 phần

Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của 2 anh em là 26 tuổi có nghĩa là

Tuổi em ; 5 phần

Tuổi anh:5+3= 8 phần

Tổng số phần bằng nhau là:5+8=13 phần

số tuổi của 1 phần là: 26:13=2 tuổi

Vậy số tuổi hiện tại của em là:3x2=6 tuổi

        số tuổi hiện tại của anh là 5x2 = 10 tuổi

ỦNG HỘ NHA ĐÚNG RÙI ĐÓ MK TRẢ LỜI ĐẦU TIÊN ĐÓ

chu thị quỳnh hoa 15/05/2017 lúc 19:34
Sau 5 năm Hà Đức được 9 tuổi
Doan Thi Phuong 15/05/2017 lúc 15:09

tuoi cua cac bn ay sau 5 năm :

5 + 4 = 9 ( tuoi )

Đáp số : 9 tuổi

Nguyễn Thị Kim chung 15/05/2017 lúc 09:34

9 tuổi

Vũ Thoại Đăng Phương 15/05/2017 lúc 09:35

4 năm! tk mk đí!

Nguyễn Thị Diệp Oanh 15/05/2017 lúc 20:15

4 năm

vì cứ 4 năm thường mới có 1 năm nhuận

Vậy 4 năm Việt sinh nhật 1 lần

nguyen thi lan anh 15/05/2017 lúc 09:55

vi  ngày 29 tháng 2 là năm nhuận
mà cứ 4 năm mới có một năm nhuận
-->cứ 4 năm bạn việt sinh nhật 1 lần

Nguyễn Tiến Dũng 14/05/2017 lúc 10:45

Mẹ sinh con năm 28 tuổi vậy mẹ hơn con 28 tuổi

Hiệu số phần bằng nhau:

9-2=7 phần

Tuổi mẹ hiện nay là:

28:7x9=36 tuổi

Lê Mạnh Tiến Đạt 14/05/2017 lúc 10:48

Mẹ sinh con lúc mẹ 28 tuổi . Suy ra mẹ hơn con 28 tuổi 

Ta có sơ đồ 

Mẹ  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Con |-----|-----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

 9 - 2 = 7 ( phần )

Mẹ hiện nay có số tuổi là : 

 28 : 7 x 9 = 36 ( tuổi )

Con hiện nay có số tuổi là :

 36 - 28 = 8 ( tuổi )

             ĐS : ...

Ngo Tung Lam 14/05/2017 lúc 10:56

Vì mẹ sinh con năm 28 tuổi nên mẹ hơn con 28 tuổi 

Theo bài ra ta có sơ đồ :

Mẹ   : |----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Con : |----|----|         28 tuổi

28 tuổi ứng với số phần là :

       9 - 2 = 7 ( phần )

Giá trị 1 phần là :

28 : 7 = 4 ( tuổi )

Tuổi của mẹ là :

4 x 9 = 36 ( tuổi )

     Đáp số : 36 tuổi

Nếu mình đúng thì k mình các bạn nhé

I Love You Forever 03/05/2017 lúc 21:00

Tuổi con là :

        4:1x4 = 16  ( tuổi )

TUổi mẹ là :

           5 : 1 x 9 = 45 ( tuổi )

Đ/S:...........

Vì là bn nên tk mk nha !!

Nếu các bn thấy đúng thì tk cho mk nha !! ♥♥

Ai tk mk mk tk 3 tk lun.!! ♥♥♥

Kb nha.....~

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Nguyễn Thị Diệp Oanh 15/05/2017 lúc 20:21

Tuổi mẹ là 5 x 9 = 45 tuổi

Tuổi con là 4 x 4 = 16 tuổi

Nhím_xù 03/05/2017 lúc 21:01

Tuổi của con là : 4 x 4 :1 = 16 ( Tuổi )

Tuổi của mẹ là : 5 x 9 : 1 = 45 (Tuổi )

Hoàng Tử Bóng Đêm 03/05/2017 lúc 20:52

39 tuổi 

Đúng 100%.

Đúng 100%.

Đúng 100%.

Đúng 100%.

I Love You Forever 03/05/2017 lúc 20:51

Tuổi con hiện nay là :

        12 + 3 = 15 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

       15 x 3 = 45 ( tuổi )

Đ/S:.................

Nếu các bn thấy đúng thì tk cho mk nha !! ♥♥

Ai tk mk mk tk 3 tk lun.!! ♥♥♥

Kb nha.....~

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Nguyễn Thị Diệp Oanh 15/05/2017 lúc 20:25

Bạn ơi nếu hiện nay mẹ gấp 3 lần tuổi con thì là 45 tuổi

còn mẹ gấp 3 lần tuổi con 3 năm trước thì làm như sau

tuổi mẹ 3 năm trước là 12 x 3 = 36 tuổi

tuổi mẹ hiện nay là 36 + 3 = 39 tuổi

Demon Ender 03/05/2017 lúc 17:00

Tuổi của An là :

     45 . 2/5 = 18 (tuổi)

Tuổi của Bình là :

      18 : 6/5 = 15 (tuổi)

Tuổi của Cường là :

      45 - (18+15) = 12 (tuổi)

ai tk mk mk tk lại cho nha

sakura 03/05/2017 lúc 16:50

An có số tuổi là:

45 x \(\frac{2}{3}\) = 18 ( tuổi )

Bình có số tuổi là:

18 : \(\frac{6}{5}\) = 15 ( tuổi )

Cường có số tuổi là:

45 - ( 18 + 15 ) = 12 ( tuổi )

Đ/S:....

nếu đúng thì tk mk nha,mk hứa sẽ tk lại những ai tk mk

Nguyễn Thị Kim chung 03/05/2017 lúc 16:44

Tuổi của An là: \(45.\frac{2}{5}=18\)(tuổi)

Tuổi của Binh là: \(18:\frac{6}{5}=15\)tuổi

tuổi của Cường là: 45-(18+15)=12 ( tuổi) 

đúng 100% luôn đó

Lê Mạnh Tiến Đạt 29/04/2017 lúc 10:02

Ta có sơ đồ 

Tuổi mẹ  |---------|---------|---------|---------|

Tuổi con |---------|

Hiệu số phần bằng nhau là : 

   4 - 1 = 3 ( phần )

Tuổi con là :

   27 : 3 = 9 ( tuổi )

Tuổi mẹ là :

   27 : 3 x 4 = 36 ( tuổi )

             Đáp số : . . . 

Nguyễn Diệp Oanh 17/05/2017 lúc 20:17

con |.....|

Mẹ |.....|.....|.....|.....|

Tuổi con là 27:(4-1)x1=9 tuổi

Tuổi mẹ là 27+9=36 tuổi

nguyen khanh kim ngoc 29/04/2017 lúc 09:57

bang 28888 nho ket ban voi minh nhe va nho tk cho minh nua

Le Nhat Phuong 29/04/2017 lúc 09:53

28888 nha

k mình nha

naruto 19/05/2017 lúc 16:39

28888

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: