Giúp tôi giải toán


Nguyễn Thùy Dương 22/05/2017 lúc 15:36

  30 : 1/2 + 20 : 0

= 60 + 0 

= 60

Đào Trọng Chân 22/05/2017 lúc 16:38

CHIA 0 MÀ ĐƯỢC À

VẬY MÀ CŨNG TÍNH ĐƯỢC, VÔ HỌC THẬT

Cinderella 22/05/2017 lúc 16:18

không có

Lê Hoàng Thanh Thảo 13/05/2017 lúc 21:10

vừa nãy mk ấn nhầm, xin lỗi nhé

Gọi d = UCLN(12n+1; 30n+2)

Ta có: 12n+1 chia hết cho d => 5.(12n+1) chia hết cho d

          30n+2 chia hết cho d => 2.(30n+2) chia hết cho d

Suy ra 5.(12n+1) - 2.(30n+2) chia hết cho d 

          =>   60n +5 - 60n +4 chia hết cho d

          =>                         1 chia hết cho d => d=1

Vậy \(\frac{12n+1}{30n+2}\) là phân số tối giản 

Lê Hoàng Thanh Thảo 13/05/2017 lúc 21:05

Gọi d = UCLN (12n+1; 30n+2)

Ta có: 12n+1 chia hết cho d => 5(12+1) chia hết cho d

Tàu Bay 11/05/2017 lúc 15:17

A = \(\frac{1}{2}+\frac{-2}{5}=\frac{1}{10}\)

B = \(\frac{2}{7}-\frac{6}{7}:3-3:\frac{2}{3}=-\frac{9}{2}\)

C = Câu hỏi này không thể tính được 

Tiểu Thư Họ Vũ 07/05/2017 lúc 12:54

12+13+14+15=54

1x2x3x4x5 có tận cùng là:0

Sư tử đáng yêu 07/05/2017 lúc 12:55

12+13+14+15=54

1x2x3x4x5 có tận cùng là 0 vì 2 x 5 = 10 mà 10 x số nào cũng có tận cùng là 0 ( đối với số tự nhiên )

nhất vs goku 07/05/2017 lúc 14:32

54và 0nhé

Nguyễn Hà My 04/05/2017 lúc 18:17

1)

y=7-2.5-3.8=0.7

y:12.5=36.5+13.5

=>y;12.5=50

=>y= 12.5*50=125*5=625

2) (51.24 - 8.2):26.9= 43.04:26.9=1076/25:269/10=8/5=1.6

3) 4.203; 4.23; 4.5; 4.505

diện tích một mặt của hình lập phương là : 12*12= 144 dm

vì hình lập phương có 6 mặt bằng nhau nên

diện tích xung quanh của hình lập phương là: 144*6=864 dm2

thời gian ô tô đi quãng đường thứ nhất là 40:40=1 giờ

thời gian ô tô đi quãng đường thứ 2 là: 40:20= 2 giờ

tổng thời gian ô tô dã đi là : 2+1= 3 giờ

6) đáy diện tích hình tam giác đó là: 2*96:15=64/5= 12.8 cm

phạm thị thu trang 07/05/2017 lúc 20:25

   24,24 + 28,28 + 48,48
= 4 x 6,06 + 4 x 7,07 + 4 x 12,12
= 4 x ( 6,06 + 7,07 + 12,12 )
= 4 x 25,25

Ngan nguyen 11/05/2017 lúc 14:45

1+1=2nhe ban

nguyen thanh loan 28/04/2017 lúc 17:02

bằng 2 nha sư tử đáng yêu

phạm thị thủy 28/04/2017 lúc 14:55

bằng 2 nha bạn

Võ Tấn Tài 23/11/2014 lúc 09:40

Tích của phép nhân đó là 9288 . Vì khi nhân nếu ta không lùi tích của số thứ 2 với số thứ 1thì số đó nhất sẽ nhân với chữ số ở hàng chục và chữ số hàng đơn vị là 3 và 6 nên tích tìm được là số đó nhân với 3+6=9 nên ta lấy 2322 chia cho 9 là ra số thứ nhất là 258 . Sau khi tìm được số thứ nhất thì ta lấy số thứ nhất nhân với 36 = 258*36=9288 . Vậy tích của phép nhân đó là 9288

nguyen minh ma 12/06/2016 lúc 15:55

h moi la 9288

nguen van an 21/04/2017 lúc 07:36

                                  H Moi là;9288

I Love You Forever 20/04/2017 lúc 17:51

7

tk và kb nha ^^

Nguyễn Uyển Dung 22/04/2017 lúc 20:55

   1+2x3

=1+6

= 7

Kết bạn với mình nhé !

^ - ^

bui thi lan phuong 21/04/2017 lúc 06:22

bang 7

Ngọc Hải Lê 20/04/2017 lúc 08:03

Không đổi nhé. Vd : 17-10=7 cả 2 đều tăng lên là 18-11=7 hay 3-2=1 bớt 2-1=1

Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 27/04/2015 lúc 21:42

Viết dấu phẩy của số thập phân sang bên phải 1 hàng có nghĩa là số thập phân đó gấp lên 10 lần.

Số thập phân đó là:

               47,88 : (10 - 1) = 5,32 

                         Đáp số: 5,32

Đỗ Thị Mai Hoa 02/01/2017 lúc 09:47

5,32

ai tk mk

mk tk lại

hứa luôn

thank nhiều

Đậu Xuân Linh 17/04/2016 lúc 21:04

viết dấu phảy của số thập phân sang bên phải 1 hàng có nghỉa là số đó gấp 10 laanf

số đó là

47,88 :<10-1>=5,32

hỏi làm gì 08/06/2016 lúc 16:57

vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên số bị chia giảm đi là :

7,5 - 5,7 = 1,8

Số bị chia giảm 1,8 mà thương giảm đi 0,75 nên số chia là:

1,8 : 0,75= 2,4

Thương đúng là :

7,5 : 2,4 = 3,125

kudo shinichi 28/04/2016 lúc 21:34

vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên SBC bị giảm :

7,5 - 5,7 = 1,8

SBC giảm 1,8 mà thương giảm 0,75 nên Sc là:

1,8 : 0,75=2,4

thương đúng là:

7,5 : 2,4 = 3,125

Barcelona 25/04/2016 lúc 21:50

Vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên số bị chia giảm đi là 

7,5-5,7=1,8

Số bị chia giảm đi 1,2 mà thương giảm đi 0,75 nên số chia là 

1,8: 0,75=2,4

Thương của phép chia là 

7,5: 2,4=3,125 

ĐS.............

top scorer 03/08/2015 lúc 08:34

                                           

lương thị hằng 24/09/2016 lúc 20:29

sẽ bằng 1941

Phạm Ngọc Thạch 03/08/2015 lúc 08:36

   Nếu viết sai như vậy thì tổng mới sẽ hơn 9 lần số thứ hai so với tổng đúng.

                                 Số thứ hai là:

                                (6641-2411):9 = 470

                            Số thứ nhất là:

                              2411 - 470 =1941

Mọi người tick đúng cho mình nha

Nguyen Dang Quynh Anh 02/05/2017 lúc 16:34

Bằng 1 nhé

congchuashuka 19/04/2017 lúc 11:53

=1 đó bạn

Đặng Lê Gia Hân 19/04/2017 lúc 11:51

2010-2009+=1

Lê Đặng Quỳnh Như 16/04/2015 lúc 19:41

3 lần số thứ hai là :

     42,5 - 15,5 = 27 

Số thứ hai là :

     27 : 3 = 9

Số thứ nhất là :

     15,5 - 9 = 6,5 

             Đáp số : 9 và 6,5 

1 đúng nhé

thiết giáp 18/04/2015 lúc 17:43

3 lần số thứ hai là :

     42,5 - 15,5 = 27 

Số thứ hai là :

     27 : 3 = 9

Số thứ nhất là :

     15,5 - 9 = 6,5 

             Đáp số :9va6,5

 

Lê Phương Thảo 17/04/2017 lúc 18:38

Ta có: 3A=3+\(^{3^2+3^3+3^4+3^5+...+3^{2012}+3^{2013}}\)

\(\Rightarrow\)3A-A=2A=(\(3+3^2+3^3+3^4+...+3^{2013}\)) - (\(1-3^{ }-3^2-3^3-3^4-...-3^{2012}\))

\(\Rightarrow\)2A=\(3^{2013}-1\)\(\Rightarrow\)A=\(\left(3^{2013}-1\right):2\)\(\Rightarrow\)B-A=(\(^{\left(3^{2013}:2\right)-\left(\left(3^{2013}-1\right):2\right)\Rightarrow}\)

Hoàng Văn Thái Sơn 17/04/2017 lúc 18:53

Of course , I can help you .

A = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + ... + 3^2012

3A = 3 + 3^2 + 3^3 + ... + 3^2013

3A - A = 3 + 3^2 + 3^3 + ... + 3^2013 - 1 - 3 - 3^2 - ... - 3*2012

2A = ( 3 - 3 ) + ( 3^2 - 3^2 ) + ... + ( 3^2012 - 3^2012 ) + ( 3^2013 - 1)

2A = 0 + 0 + 0 + 0 +...+ 0 + 3^2013 - 1

2A = 3^2013 - 1

A = 3^2013 : 2 - 1/2

=> B - A  = 3^2013 : 2 - ( 3^2013 : 2 - 1/2 )

=> B - A = 3^2013 : 2 - 3^2013 + 0,5

=> B - A = 0,5

ST CTV 17/04/2017 lúc 18:50

A = 1 + 3 + 32 +...+ 32012

3A = 3 + 32 + 33 +...+ 32013

3A - A = (3 + 32 + 33 +...+ 32013) - (1 + 3 + 32 +...+ 32012)

2A = 32013 - 1

A = \(\frac{3^{2013}-1}{2}\)

=> B - A = \(\frac{3^{2013}}{2}-\frac{3^{2013}-1}{2}=\frac{3^{2013}-\left(3^{2013}-1\right)}{2}=\frac{3^{2013}-3^{2013}+1}{2}=\frac{1}{2}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: