Giúp tôi giải toán


leminhduc 18/09 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

a=300.300=(299+1).300=299.300+300

b=299.300

Vì 299.300 = 299.300

=> 299.300+300 > 299.300

Hay a > b

Thái Hoàng Thiên Nhi 18/09 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

a=300.300

a=(299+1).300

a=299.300+300

b=299+300

b=(298+1).300

b=300.298+300

Phạm Tuấn Đạt 16/09 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

Ta có :

a = 5002.5002=5002.(5000+2)=5002.5000+5002.2

b = 5000.5004=5000.(5002+2)=5002.5000+5000.2

Ta thấy :5002.5000+5002.2>5002.5000+5000.2

Vậy a > b

Kirigaya Kazuto 16/09 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

a > b

Vì 5002;5002;5000;5004có điểm chung là 5=5;0=0;0=0    

Suy ra:cả a và b đều có kết quả bằng nhau trừ số cuối

Thì 5002*5002và5004*5000 chỉ cần nhân số cuối với nhau và so sánh

Nên 2*2=4;4*0=0

Vậy a > b(5002*5002 > 5004*5000)

Lê Quang Phúc 15/09 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

a)  x + 2x + 3x + ................ + 100x =  5050

=> x.(1+2+3+4+...+100)=5050

=>x.\(\frac{\left(100-1+1\right).\left(100+1\right)}{2}\)= 5050

=>x.5050=5050

=> x = 1.

b)  ( x + 2 ) + ( x + 4 ) + ( x + 6 ) + ......................+ ( x + 100 ) =  2650

=> 50x+(2+4+6+..+100)=2650

=>50x+\(\frac{\left[\left(100-2\right):2+1\right].\left(100+2\right)}{2}\)=2650

=>50x+2550=2650

=>50x=100

=>x=2

Long_0711 15/09 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

a) => x( 1+2+...+100) = 5050

    => 5050x                = 5050

    => x                        = 1

                   Vậy x       = 1

b) => (x+x+...+x) + (2+4+...+100) = 2650

    => 50x + 2550                          = 2650

    => 50x                                      =10

    =>     x                                      = 1/5

                   Vậy  x                        =1/5

Băng Mikage 13/09/2017 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

Gọi thương của phép chia lần 1 và lần 2 lần lượt là b và c

Ta có: a = b x 22 + 7

a = c x 36 + 4

Nhận thấy cả 2 tích c x 36 và b x 22 đều có 36 và 22 là số chẵn. Suy ra cả 2 tích đều được kết quả là số chẵn

Mà chẵn + chẵn = chẵn, lẻ + chẵn = lẻ

Suy ra: b x 22 + 7 là số lẻ

c x 36 + 4 là số chẵn

Vì a là cả chẵn cả lẻ nên chỉ có 1 phép tính đúng và một phép tính sai

Vậy nếu bạn Nam làm phép chia thứ nhất là đúng thì phép chia thứ hai là sai

Phạm Gia Khang 15/09 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

meo meo meomoe meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo 

Xin là đáp án là vậy nam làm phép tính thứ nhất  

nguyễn tạo nguyên 11/09/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

13.

a, Số bị chia là:

                                             ( 22-2):(3+1)x 3+2=17

số chia là:

                                              22-17=5

b, Số bị chia là

                                            (72-8):(3+1)x3+8=56

số bị chia là:

                                             72-56=16

c,tích của số bị chia và thương là:

                                       155-12=143

Mà 143 chỉ chia hết cho 1 và 143.số chia ko thể nhỏ hơn số dư nên số chia là 143. Thương là 1

Lê Anh Tú 12/09/2017 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Chắc ko bạn nguyễn tạo nguyên

nguyen khanh 11/09/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

a) Số bị chia là 17 số chia là 5 

b)Số bị chia 56 số chia 16 

c)Số chia 13 thương 11

d) 100% là đúng kb và ! 

Ngo Tung Lam 12/09/2017 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Bài 12 

a ) Theo bài ra ta có :

               SBT + ST + ( SBT - ST ) = 1062

ST + ST - 279 + ST + ST - 279     = 1062

ST + ST + ST + ST                        = 1062 + 279 + 279

ST + ST + ST + ST                        = 1620

               ST x 4                             = 1620

                               ST                   = 1620 : 4

                               ST                  = 405

\(\Rightarrow SBT\)là : \(405+\left(405-279\right)=531\)

b ) Theo bài ra ta có :

               SBT + ST + ( SBT - ST ) = 916

ST + ST - 10 + ST + ST - 10         = 916

ST + ST + ST + ST                        = 916 + 10 + 10

ST + ST + ST + ST                        = 936

               ST x 4                             = 936

                               ST                   = 936 : 4

                               ST                  = 234

\(\Rightarrow SBT\)là : \(234+\left(234-10\right)=458\)

Lê Phúc Huy 07/09/2017 lúc 23:10
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là a

Ta có:chia số cần tìm cho 48 thì được số dư là 24=>a=48k+24(k thuộc N*)(1)

chia số cần tìm cho 52 thì thương không đổi còn số dư là 16=>a=52k+16.(2)

Từ (1) và (2) ta được:

48k+24=52k+16

=>52k-48k=24-16

=>4k=8

=>k=2.

Thay k=2 vào (1) ta được:

từ (1)=>a=48.2+24

=>a=96+24

=>a=120.

vậy số cần tìm là 120.

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 07/09/2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng :

Hãy tính :

25 . 12 = 25 . ( 10 + 2 )

            = 250 + 50

            = 300

34 . 11 = 34 . ( 10 + 1 )

            = 340 + 34

            = 374

47 . 101 = 47 . ( 100 + 1 )

              = 4700 + 47

              = 4747.

Nguyễn Thị Ngọc Doan 07/09/2017 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

25.12= 25.(10+2)= 250+50=300

34.11=34.(10+1)=340+34=374

47.101=47.(100+1)=4700+47=4747

k mình đi mà

Please !!!

Bao Nguyen Bao Nguyen 07/09/2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

25.12=25.(10+2)-250+50=300
34.11=34.(10+1)=340+34=374
47.101=47.(100+1)=4700+47=4747
 

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 07/09/2017 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

Ta thấy : 

a . a tận cùng là a 

=> a thuộc { 0 ; 1 ; 5 ; 6 }

Dễ thấy a không bằng 0 , a không bằng 1 vì số đầu triên bằng 3

Thử :

Thay a = 5 ta được:      555 . 5 = 2775 ( loại )

Thay a = 6 ta được:      666 . 6 = 3996 ( chọn )

Vậy thay được:

                           666

                       x      6

                         3996

nguyển văn hải 07/09/2017 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

*=9

a=6 

mình đúng sao các bn lại chọn sai ???

thử nhé

666

   x

   6

3996

nguyển văn hải 07/09/2017 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

vì a.a tận cùng =a 

=> a = {1;5;6}  

ko thể dùng số 0 trong trường hợp này vì : 000x0 ko = 3**0 ( loại )

cũng ko thể dùng 1 vì : 111x1 =111 \(\ne\)3**1

bây giờ thử 2 số còn lại:

555x5=2775 (loại)

666x6=3996 ( chọn )

=> * = 9 ;a=6 

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 09/08/2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

1. Tính chất giao hoán: a + b = b +a.

2. Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c).

Lưu ý: (a + b) + c được gọi là tổng của ba số a, b, c và được viết đơn giản là a + b + c.

3. Cộng với số 0:    a + 0 = a.

4. Cộng với số đối:  a + (-a) = 0.

SKT_BFON 10/08/2017 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

1 . Tính chất giao hoán : a + b = b + a

2 . Tính chất kết hợp : ( a + b ) + c = a + ( b + c )

Lưu ý : ( a + b ) + c được gọi là tổng của 3 số a,b,c và viết đơn giản là a + b + c

3 . Cộng với 0 : a + 0 = a

4 . Cộng với số đối : a + ( -a ) = 0

Edogawa Conan 09/08/2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

1. Tính chất giao hoán: a + b = b +a.

2. Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c).

Lưu ý: (a + b) + c được gọi là tổng của ba số a, b, c và được viết đơn giản là a + b + c.

3. Cộng với số 0:    a + 0 = a.

4. Cộng với số đối:  a + (-a) = 0.


Nếu thấy mình đúng thì nhớ k mình nha các bạn!

Vũ Thị Huyền 29/07/2017 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

thế là 12640604456048310548589159

obichis 30/07/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

7857329473298473987498372+47832749832749837249839832=12640604456048310548589159

Huỳnh Anh Phương 30/07/2017 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

Dài quá thì làm sau mình hiểu được?!?!

nghia 20/07/2017 lúc 07:16
Báo cáo sai phạm

\(A=3+3^2+3^3+3^4+3^5+3^6+3^7+3^8+3^9\)

\(A=\left(3+3^2+3^3\right)+\left(3^4+3^5+3^6\right)+\left(3^7+3^8+3^9\right)\)

\(A=3.\left(1+3+3^2\right)+3^4.\left(1+3+3^2\right)+3^7.\left(1+3+3^2\right)\)

\(A=3.13+3^4.13+3^7.13\)

\(A=13.\left(3+3^4+3^7\right)\)

Do \(13⋮13\)

\(\Rightarrow13.\left(3+3^4+3^7\right)⋮13\)

\(\Leftrightarrow A=3+3^2+3^3+3^4+3^5+3^6+3^7+3^8+3^9⋮13\)

Lê Duy Khang 19/02/2015 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Cách 1

Dãy số trên có số các thừa số : (2012 - 2) : 10 + 1 = 202 (thừa số)

Kể từ tích thừa số thứ nhất với thừa số thứ hai, thứ ba, thứ tư... tận cùng của tích lần lượt là 4 ; 8 ; 6 ; 2; 4;  8; 6; 2.....

Vậy kể từ thừa số thứ hai thì cứ 4 thừa số tích lại trở về có tận cùng là 2.

Mà  (202 - 1) : 4 = 50 dư 1.

Vậy chữ số tận cùng của tích trên là chữ số 4.

Cách giải khác

Mỗi thừa số đều có chữ số tận cùng là 2 và cách nhau 10 đv

Số các thừa số là : (2012 - 2) : 10 + 1 = 202 (thừa số)

Kể từ thừa số thứ nhất cứ sau 4 thừa số đến thừa số thứ 5 thì tích lại có tận cùng là 2

tôn thị tuyết mai 19/02/2015 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Tích trên có số thừa số: (2012-2):10+1=202( thừa số)

Cứ 4 thừa số thì đem lại cho ta tích có tận cùng là 6.

Mà: 202:4=50(dư 2)

Khi đó: ( 2x12x22x32)x...x(1962x1972x1982x1992)x2002x2012

Vậy tận cùng của tích là: 6x2x2 có tận cùng là 4.

 

Nguyễn Hồng Yến 19/02/2015 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

Tích 4 tận cùng là 2 thì có tận cùng là 6 và tích các số tận cùng là 6 cũng là 6
Số các số từ 2 đến 2012 là: (2012-2):2+1=1006 (số)
Nên nếu chia 4 số một cặp thì ta được: 1006:4=251(cặp và dư 2 số)
Nên tích đó sẽ có dạng: ......6 x ...2 x ....2 = ......4
Vậy tích A sẽ có tận cùng là 4

 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: