Giúp tôi giải toán và làm văn


Công Chúa Giá Băng 28/08/2015 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

A= 1x2x3x...x99x100 
xét 5x15x 25 x ...x75 x.. .x 95x (2^ 12) = Cx 10^ 12 
10 x 20 x 30 x ..x 50 x... 100 x 2 = B x 10 ^ 12 
ta thấy A có thể phân tích ra dạng 
A = X * Y * C* B * 10 ^ 12 * 10 ^ 12 = T * 10 ^24 vậy tích của A có tận cùng có 24 chữ số 0

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 28/08/2015 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

Từ 1 dến 100 có 100:5=20 số chia hết cho 5 
Trong đó có 100:25= 4 số chia hết cho 25 
Cứ 1 số chia hết cho 5 cho ta 1 chữ số 0 tận cùng, 1 số chia hết cho 25 cho 2 chữ số 0 tận cùng 
Vậy từ 1 đến 100 tích của chúng có 20+4=24 chữ số 0 tận cùng

Đọc tiếp...
Tsukino Usagi 28/08/2015 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

Ta chú ý đến các thừa số tận cùng bằng 0 ( 10; 20; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ;70; 80; 90 ; 100 ) và tận cùng bằng 5 ( 5; 15; 25; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 95 ).
- Tích 10 x 20 x 30 x 40 x 60 x 70 x 80 x 90 x 100 tận cùng bằng 10 số 0.
- Tích của 50 và một số chẵn ( 50 x 2 chẳng hạn ) tận cùng bằng 2 chữ số 0.
- Tích 25 x 4 = tận cùng bằng 2 chữ số 0.
- Tích 75 x 36 = tận cùng bằng 2 chữ số 0.
- Mỗi số 5; 15; 35; 45; 55; 65; 85; 95 nhân với một số chẵn ( ngoài những số đã lấy ở trên ), cho một số tận cùng bằng 1 chữ số 0.
Ngoài ra, không còn có hai thừa số nào cho tích tận cùng bằng 0.
Ta có:
10 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1+ 1 = 24
Vậy Tích của 1 x 2 x 3 x 4 x ... x 99 x 100 tận cùng bằng 24 chữ số 0.
 

Đọc tiếp...
Trần Kim Yến 26/11/2016 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Số con chim bay đi là :

    12 - 7 = 5 ( con )

             Đáp số : 5 con chim

Đọc tiếp...
phuctuanhung 06/12/2014 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

5 con chim bay 

 

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Việt Dũng 06/12/2014 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

                                                                  Giải

Số con chim bay đi là:

12-7=5(con)

Đáp số:5 con

Đọc tiếp...
trần như 25/01/2015 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

8586 PHẢI KO NGUYỆT QUẾ

nếu đúng thì chọn câu trả lời của mình nhe

Đọc tiếp...
nguyễn văn an 16/03/2016 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

Thừa số thứ nhất là:

486/6=81

Thừa số thứ hai là:

424/4=106

Tích đúng là:

81*106=8586

Đáp số :8586

Đúng 100% luôn đó

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 19/02/2017 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm thừa số thứ nhất đi 6 đơn vị thì tích sẽ giảm đúng 6 lần thừa số thứ hai

Theo đề bài ta có : Thừa số thứ hai là :

                     486 : 6 = 81 

Nếu tăng thừa số hai thêm 4 đơn vị thì tích sẽ tăng đúng 4 lần thừa số thứ nhất 

Theo đề bài ta có : Thừa số thứ nhất là :

                  424 : 4=106 

Tích của hai số là : 

                   106 x 81 = 8586

Đọc tiếp...
tominhvu 20/12/2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

1,993 * 199,9 = 398,4007
19,96 * 19,96 = 398,4016
vậy 1,993 * 199,9 > 19,96 * 19,96

chúc bn hok  tốt @_@

Đọc tiếp...
The End 15/06/2015 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

1,993 * 199,9 = 398,4007

19,96 * 19,96 = 398,4016

vậy 1,993 * 199,9 > 19,96 * 19,96

Đọc tiếp...
ngô sy huy 14/01/2018 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000099999999999994740845047837777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777955555555555555555555555559999999

Đọc tiếp...
huong 16/01/2015 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

a, b la so am 

b, b la so duong

Đọc tiếp...
nguyen minh nghia 16/01/2015 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

a)a.b la 1 so nguyen duong thi b la mot so nguyen am

b)a.b la 1 so nguyen am thi b la mot so nguyen duong.

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên 19/01 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

a) Vì tích hai số là nguyên dương nên hai số là cùng dấu. Mà a là số nguyên âm nên suy ra b cũng là số nguyên âm

b) Vì tích hai số là nguyên âm nên hai số là khác dấu. Mà a là số nguyên âm nên suy ra b là số nguyên dương

Đọc tiếp...
Seu Vuon 30/11/2014 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

a) Xét 3(x + 4y) = 3x + 12y = (3x + 5y) + 7y

Nếu 3x + 5y chia hết cho 7 thì (3x + 5y) + 7y chia hết cho 7 tức 3(x + 4y) chia hết cho 7, mà (3;7) = 1. Nên x + 4y chia hết cho 7

Điều ngược lại đúng. Bạn tự lập luận nhé!

b) Xét 9(2x + 3y) = 18x + 27y = 2(9x + 5y) + 17y. Rồi lập luận tương tự câu a) nhé!

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18/01/2018 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

a) Xét 3(x + 4y) = 3x + 12y = (3x + 5y) + 7y
Nếu 3x + 5y chia hết cho 7 thì (3x + 5y) + 7y chia hết cho 7 tức 3(x + 4y) chia hết cho 7, mà (3;7) = 1. Nên x + 4y chia hết cho 7
Điều ngược lại đúng. Bạn tự lập luận nhé!
b) Xét 9(2x + 3y) = 18x + 27y = 2(9x + 5y) + 17y. Rồi lập luận tương tự câu a) nhé!

:D

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Anh Thư 25/12/2017 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

- Làm thì làm cho hết đi cậu ơi , Giúp người ta thì giúp đến nơi đến chốn chứ bạn ? :)

Đọc tiếp...
Erika Alexandra 03/02/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Để tích (x^3 + 5)(x^3+10)(x^3+15)(x^3+30)<0 thi phải có một hoặc ba thừa số nhỏ hơn 0 
Mà x^3+5 < x^3+10 < x^3+15 < x^3+30 
x^3+5<0 hoặc x^3+15<0 
và x^3+10>0 và x^3+30>0 
-10<x^3<-5 tương tự tìm được x = -3 
- căn 10<x<- căn 5 
Mà x thuộc Z 
Nên x = -2 
Vậy x= -2 hoặc x= -3

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 01/05/2015 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

nhân 1 số tự nhiên với 6789 ,bạn Mận đã đặt tất cả các tích riêng thẳng cột với nhau như trong phép cộng tức là : Bạn Mận đã nhân số đó với từng số 6; 7; 8; 9 được kết quả bao nhiêu cộng lại với nhau

Số đó là: 296 290 : (6+7+8+9) = 9876,333....không là số tự nhiên

=> bạn xem lại đề

Đọc tiếp...
Nguyen Duc Hieu 10/05/2015 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

sau đó các bạn lấy 9876,3333.... nhân vói 6789 nó sẽ ra là 67050427  và cũng là tích 2 số

Đọc tiếp...
Hào Trần 22/06/2017 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

còn số dư mọi người ko tính ak

Đọc tiếp...
Lưu Thu Thủy 01/12/2014 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Ta sẽ dùng phương pháp phản đề :

Lấy 5 số bất kì :1,2,3,4,5 là 5 số nguyên dương (5 số nhỏ nhất khác nhau)

Lấy 26 số nguyên âm lớn nhất : -1

Tổng 31 số đó là : 1+2+3+4+5+-1.26 = 15+-26=-11

Mà -11 không là 2 số nguyên dương (trái đề bài)

Vậy tổng 31 số đó có thể là 1 số nguyên dương hoaajc không là 1 số nguyên dương

                                 

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 14/01/2018 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

Ta sẽ dùng phương pháp phản đề :

Lấy 5 số bất kì :1,2,3,4,5 là 5 số nguyên dương (5 số nhỏ nhất khác nhau)

Lấy 26 số nguyên âm lớn nhất : -1

Tổng 31 số đó là : 1+2+3+4+5+-1.26 = 15+-26=-11

Mà -11 không là 2 số nguyên dương (trái đề bài)

Vậy tổng 31 số đó có thể là 1 số nguyên dương hoaajc không là 1 số nguyên dương

                                 

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 30/07/2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Ta sẽ chứng minh rằng có ít nhất 1 số dương, thật vậy, giả sử tất cả 31 số đều <=0 thì tổng bất kì 5 số nào cũng <=0, trái với giả thiết, do

đó đương nhiên luôn tồn tại 1 số dương trong 31 số. Gọi số dương đó là a, vậy tống 31 số = (tổng 5 số khác a) + (tổng 5 số khác a)+....

(tổng 5 số khác a) +a 

Có 6 cụm tổng 5 số khác a ( 30 sô còn lại ngoài a) 

Mỗi cụm tổng 5 số khác a này đều dương, và số a dương nên tổng trên nhất thiết phải dương

cho xin mấy cái     nhoa

Đọc tiếp...
lufffyvsace 25/12/2014 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

ta co:A=9+9+999+..........+9999999999

A=10-1+100-1+1000-1+...........+10000000000-1(10 so 0)

A=(10+100+1000+...+10000000000)-(1+...+1)

A=(1+10+100+1000+........+10000000000)-(1+1+........+1)

A=11111111111-11

A=11111111100

Đọc tiếp...
Minh Trang 10/01/2018 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

-33 . ( 32 - 47 ) - 23 . ( 47 - 33 )

= -33 . (-15) -23 . 14 

= 495 -  322 

= 173

Đọc tiếp...
Nguyễn Dạ Thảo 10/01/2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

kết quả là 173

Đọc tiếp...
Minh Chương 10/01/2018 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

-33.(32-47)-23.(47-33) = 173 nhé 

Kết quả hình ảnh cho hinh bố thí cái

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 08/01/2018 lúc 13:46
Báo cáo sai phạm

3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3

 = 3 x 13

= 39

Chúc bn luôn học giỏi!

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 09/01/2018 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3=

số cần tìm là:

3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3

=3x13=39

Đáp sô:39

Đọc tiếp...
kacura 08/01/2018 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3=

=39

^^

Đọc tiếp...
nguyenxuanbach 25/01/2016 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Ta sẽ xét 2 trường hợp : 

- TH1: nếu 25 số nguyên đều à số nguyên âm thì tích sẽ là một số nguyên âm ( loại ) 

_ TH2:nếu 25 số nguyên đều là số 0 thì tích đó sẽ là 0

-TH3: nếu 25 số nguyên đều là số nguyên dương thì tích của nó là số nguyên âm

Nếu đúng thì cho mình xin mấy cái ****

 

 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 08/01/2018 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Ta có nhận xét rằng: Tích của ba số nguyên bất kỳ là một số dương thì trong đó phải tồn tại một số dương.

Do tích của 3 số nguyên bất kỳ trong 25 số đều là số dương nên ta lấy nhóm 3 số bất kỳ và lấy số dương trong đó ra. 

Vậy còn lại 24 số.

Ta chia 24 số này thành 8 nhóm, mỗi nhóm có 3 số.

Vì tích của 3 số nguyên bất kì trong 24 số đó đều dương nên mỗi nhóm, ta đều lấy ra được số một dương.

Vậy thì ta được 8 số dương. Vậy còn lại 24 - 8 = 16 số.

Ta lại lấy một nhóm 3 số bất kỳ, lấy số dương trong đó. Vậy còn lại 16 - 1 = 15 số.

Lại chia 15 số thành 5 nhóm, mỗi nhóm 3 số. Tiếp tục lấy đi 1 số dương trong mỗi nhóm, ta được 5 số.

Ta còn 15 - 5 = 10 số.

Ta lại lấy một nhóm 3 số bất kỳ, lấy số dương trong đó. Vậy còn lại 10 - 1 = 9 số.

Lại chia 9 số thành 3 nhóm 3 số. Tiếp tục lấy đi 3 số dương trong 3 nhóm.

Ta còn 9 - 3 = 6 số.

Ta chia 6 số thành 2 nhóm, tiếp tục lấy đi 2 số dương, ta còn 4 số.

Lấy nhóm 3 số bất kì, chọn được số dương trong đó.

Vậy còn 3 số.

Trong 3 số này lấy một số dương. Vậy chỉ còn 2 số. 

Tích hai số này là số dương nên hoặc chúng cùng âm, cùng dương.

Nếu chúng cùng âm, ta lấy 2 số dương bất kì vừa chọn được trong 23 số kia nhân với một trong hai số đã cho thì được tích âm.

Vậy vô lý.

Từ đó suy ra hai số còn lại cùng dương.

Nói cách khác cả 25 số đều là số dương.

Đọc tiếp...
Love Sakura 25/11/2014 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

47,5:25=1,9

0,1904:8=0,0238

0,72:9=0,08

20,65:35=0,59

3,927:11=0,357

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 07/01/2018 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

47,5 : 25 = 1,9

0,1904 :8 = 0,0238

0,72 : 9 = 0,08

20,65 : 35 = 0,59

3,927 : 11 = 0,357

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 07/01/2018 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

Gọi hai số đó là a và b.Theo đề ra ta có :

a . b = 2005 ( * )

=> a . 2 . b . 5 = a . b . 10 ( **)

Thay ( * ) vào ( **) ta đc :

a . b . 10 = 2005 . 10 = 20050 

Vậy nếu tích của hai số bằng 2005 . Nếu một số gấp lên 2 lần và số kia gấp lên 5 lần thì được tích mới là 20050.

Đọc tiếp...
Vongola Tsuna 06/11/2016 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

gọi tích của 2 số đó là axb 

có axb=2005 

gấp a lên 2 lần b lần 5 lần 

=> ax2xbx5 =axbx10

=> tích mới hơn tích cũ 10 lần

=> tích mới = 2005x10=20050

Đọc tiếp...
hoang phuc 06/11/2016 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

20050

ban nhe

tk nhe!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

lol

Đọc tiếp...
Ngo Bao Chau 16/02/2015 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

=> S=-a+b=b-a

vì a>b nên b-a<0

do đó : |S|=-(b-a)=a-b

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 30/12/2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

S = - ( a - b - c ) + ( - c + b + a ) - ( a + b )

= - a + b + c - c + b + a - a - b

= ( -a + a - a ) + ( b + b - b ) + ( c - c )

= -a + b + 0

= b - a

Vì a>b nên |S| = a-b

  
Đọc tiếp...
Nhóc_Siêu Phàm 04/01/2018 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Trong tích có các thừa số chia hết cho 5 là : 180 và 185. 
Vạy ta có thể viết:
180x5x181x5x.....x185x5x....x189x5. 
mà mỗi thừa số 5 khi nhân với một số chẵn thì cho ta một số tròn chục : 
180x5=900; 
182x5=910;
184x5=920; 
186x5=930; 
188x5= 940.
\(\Rightarrow\) Hai chữ số tận cùng của tích là hai chữ số 0

Đọc tiếp...
Dương Việt Anh 15/01/2015 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

         hiệu 85 và 58 là:85-58= 27                                                                                                                                                                      tích sau khi giảm là: 3753:27= 139                                                                                                                                                          tích đúng là : 139x85=11815

Đọc tiếp...
Lê Thị Mỹ Linh 16/01/2015 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

Thừa số viết nhầm nên giảm đi số đơn vị .

85 - 58 = 27 

Thừa số kia là :

3753 : 27 = 139

Đáp số : 139.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: