Giúp tôi giải toán


Đừng Bắt Tui Nói Hôm qua lúc 09:50

                Giải

SBC đó là:
       35,2*32=281,06.

                      Đáp số:....

TNT học giỏi Hôm qua lúc 09:48

số chia trong đó là :

    35,2 x 32 = 281,06

          đáp số : 281,06

  tui ko có copy

dinh nam manh duc Hôm qua lúc 09:48

=281,06

Trần Minh Đức 23/08/2015 lúc 14:18

Giải :

          Khi đặt các tích riêng thẳng cột với nhau như trong phép cộng tức là bạn Mận đã lấy thừa số thứ nhất lần lượt nhân với 9, 8, 7 và 6 rồi cộng kết quả lại. Do

                   9 + 8 + 7 + 6 = 30

nên tích sai lúc này bằng 30 lần thừa số thứ nhất. Vậy thừa số thứ nhất là :

                   296 280 : 30 = 9 876

          Tích đúng là :

                   9 876 x 6789 = 67 048 164

Clary Đăng 10/12/2014 lúc 16:52

Theo mình nghĩ thì là 67048164, cho mk đúng nhé

Phan Nguyễn Thảo Ngân 10/12/2014 lúc 19:39

Tích đúng là 67048164

Trần Thị Loan Quản lý 01/05/2015 lúc 22:10

nhân 1 số tự nhiên với 6789 ,bạn Mận đã đặt tất cả các tích riêng thẳng cột với nhau như trong phép cộng tức là : Bạn Mận đã nhân số đó với từng số 6; 7; 8; 9 được kết quả bao nhiêu cộng lại với nhau

Số đó là: 296 290 : (6+7+8+9) = 9876,333....không là số tự nhiên

=> bạn xem lại đề

Nguyen Duc Hieu 10/05/2015 lúc 20:33

sau đó các bạn lấy 9876,3333.... nhân vói 6789 nó sẽ ra là 67050427  và cũng là tích 2 số

Hào Trần Hôm qua lúc 21:46

còn số dư mọi người ko tính ak

DINH QUOC NGUYEN 27/01/2015 lúc 21:10

Khi đặt như vậy tức là bạn học sinh đó đã tăng số trừ đó lên 10 lần. Do vậy hiệu đã giảm đi 9 lần số trừ.

          Số trừ là :

                   (783 - 486) : 9 = 33

          Số bị trừ là :

                   783 + 33 = 816

                             Đáp số : Số trừ : 33

                                              Số bị trừ : 816

Kuriyama Mirai 30/05/2017 lúc 08:37

Khi đặt như vậy thì là số trừ đó đã tăng lên 10 lần

Số trừ là:(783-486):9=33

Số bị trừ là: 783+33 = 816

Đáp số số trừ:33

             số bị trừ:816

tth 30/05/2017 lúc 08:32

Khi làm như thế thì số trừ tăng gấp 10 lần.

Số trừ là:

(783 - 486) : 9 = 33

Số bị trừ là:

783 + 33 = 816

Đs: Số trừ 33

Số bị trừ: 816

Hải Anh Đinh Thị 17/09/2014 lúc 08:35

thừa số thứ nhất có hai chữ số. Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái thì thừa số thứ nhất tăng thêm 100 đơn vị . khi đó tích mới tăng lên 100 lần của thừa số thứ hai vậy thừa số thứ hai là 2300 :100= 23 

 

Chiến Binh 5C 18/02/2017 lúc 20:35

Thêm chữ số 1 vào bên trái => thừa số thứ nhất tăng 100 lần

=> Thừa số thứ hai = 2300:100=23

Vậy thừa số thứa hai là 23

Thắng Max Level 18/02/2017 lúc 20:32

23 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

phạm quý đạt 19/09/2014 lúc 19:48

=2002x2001x10001-2001x2002x10001

=0

Edogawa Shinichi 18/06 lúc 19:58

ket qua bang 0

Gà Mờ 15/06/2017 lúc 15:59

Thêm vào số bị trừ thì hiệu càng tăng,thêm vào số trừ thì hiệu càng giảm,

Thêm số bị trừ 538 đơn vị và thêm vào số trừ 872 đơn vị thì hiệu giảm:

872-538=334(đơn vị)

Hiệu mới là:

1285-334=951

đ/s:951

pham yen nhi 28/10/2015 lúc 17:50

=[145*99+145*1]-[143101*1]=145*[99+1]-145*[101-1]=145*100-143*100=100*[145-143]=100*2=200 mình chắc chắn 100 phần trăm

Đoàn Trọng Thái 02/11/2014 lúc 21:57

(145*99+145)-(143*101+143) = 145*100 - 143*100 - 2*143 =100*(145-143) - 286 = 200 - 286 = -86

Co nang ca tinh 08/06/2017 lúc 16:03

A = 1( 2+1 ) + 2( 3+1 ) + 3( 4+1 ) +...+ 97( 98+1 ) + 98( 99+1 )

A = 1.2 + 1.1 + 2.3 + 2.1 + 3.4 + 3.1 +...+ 97.98 +97.1 + 98.99 + 98.1

A = ( 1.2 + 2.3 + 3.4 +...+ 97.98 + 98.99 ) + ( 1 + 2 + 3 +....+ 97 + 98)

A = 323400 + 4851 = 328251

Songoku Sky Fc11 08/06/2017 lúc 16:05

(1.2+2.3+3.4....97.98+98.99)+(1+2+3+..+98)

=323400+4851=328251

Songoku Sky Fc11 08/06/2017 lúc 16:05

(1.2+2.3+3.4....97.98+98.99)+(1+2+3+..+98)

=323400+4851=328251

Hoàng Nguyễn Minh 07/06/2017 lúc 16:10

3 lần số trừ là:

383 - 158 = 225

Số trừ là:

225 : 3 = 75

Số bị trừ là:

75 + 383 = 458

Đáp số: ...........

TNT TNT Học Giỏi 07/06/2017 lúc 16:22

3 lần số trừ là :

   383 - 158 = 225

số trừ là :

  225 : 3 = 75 

số bị trừ là :

   75 + 383 = 458

       đs...

Nguyễn Thanh Hương 07/06/2017 lúc 16:21

3 lầm số trừ là :

383 - 158 = 225

Số trừ là :

225 : 3 = 75

Số bị trừ là :

75 + 383 = 458

            Đ/s : .... 

Bi Trần 02/12/2014 lúc 20:00

sai vì các số có tận cùng là 6 nhân với nhau sẽ ra số có chữ số tận cùng cũng là 6, mà 8-6 không thể bằng 0

Nguyễn Võ Hoài Thanh 20/04/2016 lúc 15:32

15 + 5 = 20

Nguyễn Võ Hoài Thanh 20/04/2016 lúc 15:28

15 + 5 = 20

Trần Thị Loan Quản lý 30/06/2015 lúc 21:26

phép tính đúng là 241,71 nên số thập phân đã cho có 2 chữ số đằng sau dấu phẩy

Bỏ dấu phẩy đi thì số thập phân gấp lên 100 lần

=> Tổng sau lớn hơn tổng đúng là 99 lần số thập phân

Số thập phân là: (807 - 241,71) : 99 = 5,71

ĐS: 5,71

Đinh Tuấn Việt 30/06/2015 lúc 21:28

Khi cộng 1 số tự nhiên với 1 số thập phân,một bạn đã quên đánh dấu phẩy của số thập phân và đặt thanh phép cộng 2 số tự nhiên thì tổng tăng thêm là :

807 - 241,71 = 565,29

=> Nếu như vậy thì số thập phân gấp lên 100 lần

=> Tổng mới lớn hơn tổng đúng là 99 lần số thập phân

Vậy số thập phân đó là:

(807 - 241,71) : 99 = 5,71

Ác Mộng 30/06/2015 lúc 21:30

Do tổng đúng là 241,71 nên số thập phân có phần thập phân là 71

Gọi số thập phân cần tìm là a,71(a có thể là số có 1;2;3 ...chữ số)

Số tự nhiên là b(b có số chữ số bất kì)

Ta có:a,71+b=241,71

=>a+b=241

a71+b=807

=>100.a+b+71=807

=>100.a+b=807-71=736

=>(100.a+b)-(a+b)=736-241

=>99.a=495

=>a=5

=>b=241,71-5,71=236

Vậy 2 số cần tìm là 5,71 ; 236

top scorer 03/08/2015 lúc 16:31

gọi 2 số cần tìm là a,b

theo bài ra ta có :

a + b = 79

=> 4 (a+b ) = 79 . 4 = 316 => 4a + 4b = 316 (1)

4a + 5b = 370 (2)

lấy (2) - (1) ta có : 4a + 5b - 4a - 4b = 370 - 316 = 54

=> b = 54

=> a = 79 - b = 79 - 54 = 25

vậy 2 số cần tìm là : 25 và 54

TNT TNT Học Giỏi 30/05/2017 lúc 07:55

số cần tìm là 

   25 và 54

      đs

Lê Thị Bích Tuyền 25/11/2014 lúc 10:18

Nếu p = 3 => 8p-1 = 23: nguyên tố, 8p+1 = 25 là hợp số : thỏa

* Xét: p # 3
Thấy: p-1, p, p+1 là 3 số nguyên liên tiếp, nên phải có 1 số chia hết cho 3
p nguyên tố khác 3 nên p-1 hoặc p+1 chia hết cho 3 => (p-1)(p+1) chia hết cho 3

Vậy:
(8p-1)(8p+1) = 64p²-1 = 63p² + p² -1 = 3.21p² + (p-1)(p+1) chia hết cho 3
vì 8p-1 là số nguyên tố lớn hơn 3 => 8p+1 chia hết cho 3, hiển nhiên 8p+1 > 3
=> 8p+1 là hợp số
----------
Cách khác:
phân tích: 8p-1 = 9p - (p+1) ; 8p+1 = 9p - (p-1)
xét 3 số nguyên liên tiếp: p-1, p, p+1
p và p+1 không thể chia hết cho 3 (xét riêng p = 3 như trên)
=> p-1 chia hết cho 3 => 8p+1 = 9p - (p-1) chia hết cho 3

0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 19/10/2016 lúc 08:23

nhưng sao bài

này lại có cách giải

dài dòng như

thế chứ mình tưởng

ít lắm cơ mà

Trần thị Loan 24/11/2014 lúc 19:54

Nhận xét: 8p - 1, 8p, 8p + 1 là 3 số nguyên liên tiếp nên tích (8p - 1)8p.(8p +1) chia hết cho 3

hơn nữa, vì 8 không chia hết cho 3 và p, 8p + 1 là các số nguyên tố nên 8p và 8p - 1 không chia hết cho 3

suy ra 8p + 1 chia hết cho 3. Vậy 8p + 1 là hợp số.

zZz Cậu bé zở hơi zZz 26/05/2017 lúc 22:37

a > b 

k mình nha

Thám tử trung học Kudo Shinichi 26/05/2017 lúc 22:47

\(a=2004.2004=2004.\left(2002+2\right)=2004.2002+2004.2\)

\(b=2002.2006=2002.\left(2004+2\right)=2002.2004+2002.2\)

Vì \(2004.2>2002.2\)

=>\(2004.2002+2004.2>2004.2+2002.2\)

=>\(a>b\)

Võ Nguyễn Khánh Ngọc 27/05/2017 lúc 12:47

b) vì không có số nào * cho 1 bằng 20

ví dụ 13

Pham Ngoc Khương 24/05/2017 lúc 21:34

Vì 20 = 2*10 ; 5*4 ; 20*1 

Vậy chỉ có các trường hợp đúng là : 5*4 ; 2*10 

Vậy 20 = 5+4+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

       20 = 2+10+1+1+1+1+1+1+1+1 

Do Not Ash Why 25/05/2017 lúc 07:01

STN:9

STH:12

Tony Tony Chopper 24/05/2017 lúc 21:56

gọi 2 số đó là a và b

theo bài ra thì a x b =108 và (a+6)x b=108+72=180 => a x b+6xb=180

=> 108+ 6 x b =180

=>6 x b =72

=> b=12

=> a= 9

Pham Ngoc Khương 24/05/2017 lúc 21:55

số thứ hai là

     72 / 6 = 12 

số thứ nhất là

     108 / 12 = 9

            Đáp số : số thứ nhất : 9

                         số thứ hai : 12

Tái Hiện Cổ Tích 22/04/2015 lúc 10:59

Khi quên viết chữ số 0 số 9,05 là số 9,5.
Vậy số đó đã tăng thêm là:            9,5 – 9,05 = 0,45 .
Thừa số nhân với 9,05 là:              5,76 : 0,45 = 12,8
Vậy tích đúng là:                           12,8 x 9,05 = 115,84

Trần Vân Anh 14/02/2017 lúc 20:22

115,84 đúng 10000000000000000000000000000%

Trần Hà Quỳnh Như 13/03/2016 lúc 16:02

Bài giải:
Khi quên viết chữ số 0 số 9,05 là số 9,5.
Vậy số đó đã tăng thêm là:            9,5 – 9,05 = 0,45 .
Thừa số nhân với 9,05 là:              5,76 : 0,45 = 12,8
Vậy tích đúng là:                           12,8 x 9,05 = 115,84
Đáp số: 115,84

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: