Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thanh Tín 20/12/2014 lúc 06:48
Báo cáo sai phạm

Ta có : A = 21+22+23+24+...+22010
              = (2+22) + (23+24) + .......+(22009+22010)
              = (2x1+2x2)+(23x1+23x2)+.......+(22009x1=22009 x2)
               = 2x(1+2)+23x(1+2)+........+22009x(1+2)
               = 2x3+23x3+..............+22009x3
               => chia hết cho 3
Và ta lại có : A = 21+22+23+....+22010
                       = (21+22+23) + (24+25+26)+.....+ (22008+22009+22010)
                       = (2x1 + 2x2+2x22)  +(24x1+24x2+24x22)+...........+(22008x1+22008x2+22008x22)
                       = 2x(1+2+4)+ 24x(1+2+4)+.....+22008x(1+2+4)
                       =2x7+24x7+........+22008x7
                      => chia hết cho 7 
        Vậy A = 21+22+23+24+...+22010 chia hết cho cả 3 và 7

Đọc tiếp...
Ạnh Bùi Đức 12/12/2016 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

chia hết cho 3 là gộp 2 số lại

chia hết cho 7 là gộp 3 số lại

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuyết Mai 20/12/2014 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

làm chia hết cho 7 như thế nào z dạy mình vs bạn j ơi

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Anh 29/10/2018 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

\(\text{Đề ghi chữ tính là sai nha!! có tích đc ra kết quả đâu}\)

a, \(1+2+3+...+n=\left(1+n\right)+\left(n+1\right)+....+\left(n+1\right)\)(có n/2 cặp)

\(=\frac{n\left(n+1\right)}{2}\left(\text{ công thức tổng quát}\right)\)

b,\(2+4+6+...+2n=2\left(1+2+3+...+n\right)\)

Tương tự a)

\(\Rightarrow\frac{2n\left(n+1\right)}{2}=n\left(n+1\right) \)

c,\(1+3+5+...+\left(2n+1\right)=\left(2n+2\right)+\left(2n+2\right)+...+\left(2n+2\right)\)(n+1 cặp)

\(=\frac{2\left(n+1\right)\left(n+1\right)}{2}=\left(n+1\right)^2\)

d,\(1+4+7+10+...+2005=2006+2006+...+2006\)(669 số hạng)

\(=\frac{669.2006}{2}=671007\)

\(\text{ Vẫn nợ 10 tk à nha!!}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Cường 27/10/2018 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

21.84+21.16=21(84+16)=21.100=2100

Đọc tiếp...
Miyano Akemi 27/10/2018 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

\(21+21+21+...+21+21+16+16+16+...+16.\)           (84 số 21 và 21 số 16)

\(=84\cdot21+21\cdot16=21\left(84+16\right)=21\cdot100=2100\)

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 22/10/2018 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

2chia hết cho 22 và 219 chia hết cho 22 

nên \(2^9+2^{19}⋮4\)(1)

Mà \(2^9+2^{19}=2^9\left(2^{10}+1\right)=2^9.1025⋮25\) (2)     (vì 1025 chia hết cho 25)

Từ (1) và (2) ta có: \(2^9+2^{19}⋮\left(4.25\right)\) (vì 4 và 25 nguyên tố cùng nhau)

hay \(\left(2^9+2^{19}\right)⋮100\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Minh 22/10/2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Thưa bạn, bạn trình bày vẫn chưa được nhé, phần 1 + 210 = 1025 ấy, không phải tính cụ thể đâu

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Anh 21/10/2018 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

MK hiểu theo cách lớp 6 nha!! nếu đúng bn nên cho thêm dấu gạch ngang lên trên đầu

e,ab= 10a + b 
ba = 10b + a 

==> ab + ba = 10a + b + 10b + a = 11a + 11b = 11(a+b).

Mà a, b là những số tự nhiên nên 11(a+b) sẽ chia hết cho 11

d,12 + 2x3

Vì 12 chia hết cho 3

=> 2x3 chia hết cho 3

=> 2+x+3 chia hết cho 3

=> 5+x chia hết cho 3

=> x thuộc{1; 4; 7}

c,

Ta có: 113:7=16(dư 1)

=>để 113+x ⋮7

thì x -1∈Ư(7)\(=\left\{\pm1;\pm7\right\}\)

\(\Rightarrow x=\left\{-6;0;2;8\right\}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Anh 26/10/2018 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

n có 3 dạng tổng quát là: 2k ; 2k + 1 (k ∈ N)

Trường hợp 1: n = 2k

Thay n = 2k vào n + 2018, ta có:

n + 2018 = 2k + 2018 = 2(k + 1009) ⋮2

=> (n + 2018)⋮2 

=> (n + 2018)(n + 2019)⋮2 (1)

Trường hợp 2: n = 2k + 1

Thay n = 2k + 1 vào n + 2019, ta có:

n + 2019 = 2k + 1 + 2019 = 2k + 2020 = 2(k + 1010)⋮2 

=> (n + 2019)⋮2 

=> (n + 2018)(n + 2019)⋮2 (2)

 Từ (1) và (2) ta có:

(n + 2018)(n + 2019)⋮2 với mọi n ∈ N

Vậy (n + 2018)(n + 2019)⋮2 (đpcm)

Đọc tiếp...
Hà Đức Anh 21/10/2018 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow\)

Lưu ý : 

     Làm hết mình mới k cho nha !

Các bạn có đồng ý không ?

Đọc tiếp...
phan gia huy 28/09/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

\(2^{x+1}\cdot3^{6-x}=432\)

\(\Rightarrow2^x\cdot2\cdot3^6:3^x=432\)

\(\Rightarrow\left(\frac{2}{3}\right)^x\cdot1458=432\)

\(\Rightarrow\left(\frac{2}{3}\right)^x=\frac{8}{27}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{2}{3}\right)^x=\left(\frac{2}{3}\right)^3\)=>x=3

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh 23/09/2018 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

mik nhầm nhé

492
357
816
Đọc tiếp...
Nguyễn Linh 23/09/2018 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm
492
355
816
Đọc tiếp...
Lugarugan 23/09/2018 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

\(\text{Đố : Điền số thích hợp vào ô vuông ở hình bên sao cho tổng các số ở mỗi dòng , ở mỗi cột , ở mỗi đường chéo đều bằng nhau . }\)

\(4\)\(9\)\(2\)
\(3\)\(5\)\(7\)

\(8\)

\(1\)\(6\)
Đọc tiếp...
Cool 17/09/2018 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Gọi thương của phép chia A chia cho 54 là b

Ta có : a : 54 = b ( dư 38 ) => a = 54b + 38

=> a = 18.3b + 18.2 + 2 = 18 . ( 3b + 2) + 2

=> A chia cho 18 được thương là 3b + 2 ; dư 2

Theo đề bài : 3b + 2 = 14 => 3b = 12 => b = 4

Vậy A bằng : 54.4 + 38 = 258

hok tốt !

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 08/09/2018 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

25 + x - ( 4 -3x) = 41

25 + x - 4 + 3x =41

21 + 4x = 41

4x = 20

x = 5

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 08/09/2018 lúc 13:21
Báo cáo sai phạm

\(25+x-\left(4-3x\right)=41.\)

\(25+x=41+\left(4-3x\right)\)

\(25+x=41+4-3x\)

\(25+x=45-3x\)

\(x+3x=45-25\)

\(x.\left(1+3\right)=20\)

\(x.4=20\)

\(x=5\)

Đọc tiếp...
Phạm Kim Cương 04/09/2018 lúc 07:37
Báo cáo sai phạm

   ( 4,82 - 14,4 : 1,2 + 3,1 ) . 0,5 - [ 2,9 . 4,2 - 4,5 : ( -0,5 ) + 13,22 ]

= ( 4,82 - 12 + 3,1 ) . 0,5 - [ 12,18 - ( -9 ) + 13,22 ]

= ( -7,18 + 3,1 ) . 0,5 - [ 21,18 + 13,22 ]

= ( -4,08) . 0,5 - 34,4

= ( -2,04 ) - 34,4

= ( -36,44 )

Hk tốt

Đọc tiếp...
Tuan 29/08/2018 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm

Số số hạng của tổng là:

( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 (số hạng)

Tổng trên có giá trị là:

 (100 + 1) x 100 : 2 = 5050

Đọc tiếp...
Quách Trần Vũ 29/08/2018 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Số số hạng của dãy là:100

1+2+3+4+..+99+100

=(100+1)x100:2

=5050

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 29/08/2018 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

Số số hạng là

\(\frac{100-1}{1}+1=100\)(số hạng)

Tổng là

\(\frac{\left(100+1\right).100}{2}=5050\)

Đọc tiếp...
Sontung mtp 08/09/2018 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

6x6=36

hok tốt

Đọc tiếp...
Cute_đáng_yêu 22/08/2018 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

6 x 6 = 36

Đọc tiếp...
Cong chua disney 12/08/2018 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

6 x 6

= 36

cbht

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 08/08/2018 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

3145−246 + 2347−145 + 4246−347

= ( 3145 - 145 ) + ( 4246 - 246 ) + ( 2347 - 347 )

=   3000 + 4000 + 2000

=       7000+ 2000 = 9000

Đọc tiếp...
nguyễn thị hà châu 14/10/2018 lúc 22:52
Báo cáo sai phạm

(3145-145) + (4246- 246) + (2347 - 347)

= 3000 + 4000+ 2000

= 9000

Đọc tiếp...
Trịnh Thảo Nguyên 08/08/2018 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

=(3145-145)+(4246-246)+(2347-347)

=3000         +4000          +2000

=                  9000

Đọc tiếp...
nguyen yen nhi 22/07/2018 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

1+1=2

k cho mik nha

Đọc tiếp...
nguyễn kiều trang 22/07/2018 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2

@.@

~hok tốt~

Đọc tiếp...
Ami Mizuno 22/07/2018 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

1+1=2

Kết bạn nhé!

Đọc tiếp...
Hồ Ngọc Minh Châu Võ 16/07/2015 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

thế này nhé:

a, 132 + 77 + 198
= 11 x 12 + 11 x 7 + 11 x 18
= 11 x (12 + 7 + 18) ( nhân 1 số với 1 tổng)
= 11 x 37
b, 5555 + 6767 + 7878
= 55 x 101 + 67 x 101 + 78 x 101
= 55 + 67 + 78) x 101
= 200 x 101
c, 1997, 1997 + 1998, 1998 + 1999, 1999
= 1997 x 1,0001 + 1998 x 1,0001 + 1999 x 1,0001
= (1997 + 1998 + 1999) x 1,0001
= 5994 x 1,0001 ( nhân 1 tổng với 1 số)

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 11/04/2018 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

thế này nhé:
a, 132 + 77 + 198
= 11 x 12 + 11 x 7 + 11 x 18
= 11 x (12 + 7 + 18) ( nhân 1 số với 1 tổng)
= 11 x 37
b, 5555 + 6767 + 7878
= 55 x 101 + 67 x 101 + 78 x 101
= 55 + 67 + 78) x 101
= 200 x 101
 

Đọc tiếp...
Châu Ngọc Quốc Bảo 16/04/2017 lúc 07:57
Báo cáo sai phạm

A) 11 x 37

B) 200 x 101

C) 5994 x 1,0001

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 11/07/2015 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

tăng một số lên gấp 3 lần và giữ nguyên số kia thì hiệu mới lơn hơn hiệu cũ

=> Số tăng lên gấp 3 lần là số bị trừ

Hiệu mới lớn hơn hiệu cũ là: 60 - 4 = 56

số bị trừ tăng lên 3 lần; số  trừ giữ nguyên  thì hiệu mới tăng lên 2 lần số bị trừ

Vậy số bị trừ là: 56 : 2 = 28

Số trừ là: 28 - 4 = 24

ĐS:....

Đọc tiếp...
emdixaqua 16/06/2018 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

tăng một số lên gấp 3 lần và giữ nguyên số kia thì hiệu mới lơn hơn hiệu cũ

=> Số tăng lên gấp 3 lần là số bị trừ

Hiệu mới lớn hơn hiệu cũ là: 60 - 4 = 56

số bị trừ tăng lên 3 lần; số  trừ giữ nguyên  thì hiệu mới tăng lên 2 lần số bị trừ

Vậy số bị trừ là: 56 : 2 = 28

Số trừ là: 28 - 4 = 24

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 21/12/2017 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

hiệu của hai số là 4. Nếu tăng một số gấp 3 lần giữ nguyên số kia thì hiệu của chúng bằng 60. Tìm hai số đó

Số trừ là:24

Sô bị trừ 28

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: