Giúp tôi giải toán và làm văn


Thắng Max Level 03/03/2017 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

71 và 56.68 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Dung 23/03/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Tổng số tự nhiên và số thập phân bằng 127,68.số thập phân có 2 chữ số.vì quên dấu phẩy ở số thập phân nên số mới gấp 100 lần số cũ tổng mới và số cũ gấp nhau số lần là

100-1=99 lần

Số thập phân banđầu là

(5739 – 127,68):99=56,68

Số tự nhiên ban đầu là

127.68-56.68=71

Đáp số: 56,68

              71.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thế Dũng 28/02/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

71 và 56,68 mình chắc luôn đó 

Đọc tiếp...
Natsu_Draneel 23/07/2016 lúc 08:18
Báo cáo sai phạm

Ta sẽ dùng phương pháp phản đề :

Lấy 5 số bất kì :1,2,3,4,5 là 5 số nguyên dương (5 số nhỏ nhất khác nhau) 

Lấy 26 số nguyên âm lớn nhất : -1

Tổng 31 số đó là : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + (-1.26) = 15 + (-26) = (-11) 

Mà -11 không là 2 số nguyên dương (trái đề bài) 

Vậy tổng 31 số đó có thể là 1 số nguyên dương hoặc không là 1 số nguyên dương 

Đọc tiếp...
vàng lên giá 21/04/2016 lúc 05:18
Báo cáo sai phạm

Ta có , trong 31 số nguyên thì phải có 1 số nguyên dương(vì nếu cả 31 số đều là số nguyên âm thì tổng sẽ ko phải là 1 số nguyên dương). Ta sẽ tách số dương ấy ra 1 nhóm riêng.

 Như vậy sẽ còn 30 số nguyên còn lai ta tách làm 6 nhóm, mỗi nhóm 5 số nguyên, cộng thêm số nguyên dương ban đầu ở nhóm trên, ta được 7 nhóm tất cả. Theo đè bài, cứ 5 số nguyên bất kì có tổng là 1 số nguyên dương (+) số nguyên dương ban đầu =1 số nguyên dương(đpcm)

Đọc tiếp...
Đỗ Chung Anh 23/02/2016 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

   Vì các tích riêng đặt thẳng cột với nhau nên kết quả sai của phép nhân so với thừa số thứ nhất thì gấp :

      1 + 2 + 4 = 7 ( lần )

   Thừa số thứ nhất là :

      88,2 : 7 = 12,6 

   Kết quả đúng của phép nhân là :

      12,6 x 124 = 1562,4

                      Đáp số : 1562,4

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 13/02/2015 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

88,2:(4+2+1)=12,6

tích đúng là 12,6 x124=1562,4

Đọc tiếp...
Phạm Bùi Trà Giang 19/11/2016 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

vậy là đún đó 1562,4

Đọc tiếp...
Linh Nhi 10/08/2017 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

Ta có: 
Số thứ nhất + Số thứ hai = 10,47 
Gấp lên 5 lần ta có: 
5 Số thứ nhất + 5 Số thứ hai = 52,35 ( 1 ) 
Mặt khác ta có 
5 Số thứ nhất + 3 Số thứ hai = 44,59 ( 2 ) 
Ở dòng ( 1 ) và ( 2 ) ta thấy số thứ nhất là như nhau. Số thứ hai ở ( 1 ) nhiều hơn ở ( 2 ) là 2 lần. 
Vậy số thứ hai là: 
( 52,35 - 44,59 ) : 2 = 3,88 
Số thứ nhất là: 
10,47 - 3,88 = 6,59 
Đáp số: 
Số thứ nhất: 6,59 
Số thứ hai: 3,88

Đọc tiếp...
Đào Trọng Nghĩa 18/12/2016 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

đề của bạn ghi sai thì phải?

Đọc tiếp...
Từ Đào Cẩm Tiên 06/12/2016 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

hình như bn ghi thiếu đề

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 08/01/2018 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Ta có nhận xét rằng: Tích của ba số nguyên bất kỳ là một số dương thì trong đó phải tồn tại một số dương.

Do tích của 3 số nguyên bất kỳ trong 25 số đều là số dương nên ta lấy nhóm 3 số bất kỳ và lấy số dương trong đó ra. 

Vậy còn lại 24 số.

Ta chia 24 số này thành 8 nhóm, mỗi nhóm có 3 số.

Vì tích của 3 số nguyên bất kì trong 24 số đó đều dương nên mỗi nhóm, ta đều lấy ra được số một dương.

Vậy thì ta được 8 số dương. Vậy còn lại 24 - 8 = 16 số.

Ta lại lấy một nhóm 3 số bất kỳ, lấy số dương trong đó. Vậy còn lại 16 - 1 = 15 số.

Lại chia 15 số thành 5 nhóm, mỗi nhóm 3 số. Tiếp tục lấy đi 1 số dương trong mỗi nhóm, ta được 5 số.

Ta còn 15 - 5 = 10 số.

Ta lại lấy một nhóm 3 số bất kỳ, lấy số dương trong đó. Vậy còn lại 10 - 1 = 9 số.

Lại chia 9 số thành 3 nhóm 3 số. Tiếp tục lấy đi 3 số dương trong 3 nhóm.

Ta còn 9 - 3 = 6 số.

Ta chia 6 số thành 2 nhóm, tiếp tục lấy đi 2 số dương, ta còn 4 số.

Lấy nhóm 3 số bất kì, chọn được số dương trong đó.

Vậy còn 3 số.

Trong 3 số này lấy một số dương. Vậy chỉ còn 2 số. 

Tích hai số này là số dương nên hoặc chúng cùng âm, cùng dương.

Nếu chúng cùng âm, ta lấy 2 số dương bất kì vừa chọn được trong 23 số kia nhân với một trong hai số đã cho thì được tích âm.

Vậy vô lý.

Từ đó suy ra hai số còn lại cùng dương.

Nói cách khác cả 25 số đều là số dương.

Đọc tiếp...
nguyenxuanbach 25/01/2016 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Ta sẽ xét 2 trường hợp : 

- TH1: nếu 25 số nguyên đều à số nguyên âm thì tích sẽ là một số nguyên âm ( loại ) 

_ TH2:nếu 25 số nguyên đều là số 0 thì tích đó sẽ là 0

-TH3: nếu 25 số nguyên đều là số nguyên dương thì tích của nó là số nguyên âm

Nếu đúng thì cho mình xin mấy cái ****

 

 

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 17/03/2016 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

 Giải

10% = 1/10  ;  15% = 3/20

Như vậy:

1/10 số thứ nhất + 3/20 số thứ hai = 56,5 – 50 = 6,5

Nhân 2 vế với 10:

Số thứ nhất + 3/2 lần số thứ  hai  = 6,5 x 10 = 65  (1)

Só thứ nhất    + số thứ hai                             = 50  (2)

Lấy (1) trừ (2) :

½ Số thứ hai:  65 – 50 = 15    (do 3/2 – 1 = ½)

Số thứ hai là:  15 x 2 = 30

Số thứ nhất:  50 – 30 = 20

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 29/01/2018 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

a, Thay a=1,3 và b=8

\(\Rightarrow\)Ta có 1,3x8

                 =\(\frac{52}{5}=10,4\)

b, Thay a=22 và b=-3

\(\Rightarrow\)Ta có 22x-3

                   =-66

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 30/01/2018 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

a) Nếu thay a = 1,3 và b = 8 , ta có :

  1,3 x 8 = 10,4

b) Nếu thay a = 22 và b = -3 , ta có :

 22 x (-3) = -66

Đọc tiếp...
Đặng Trung Hiếu 29/01/2018 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

1,3 x 8 = 10,4

22 x -3 = 66

Đọc tiếp...
LÊ MỸ LINH 11/06/2015 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Tồng của hai phân số đó là :

\(\frac{7}{12}\times2=\frac{7}{6}\)

Tổng mới của hai phân số sau khi gấp số thứ hai lên ba lần giữ nguyên số thứ nhất là :

\(\frac{5}{4}\times2=\frac{5}{2}\)

Ta có sơ đồ là :

Phân số II : !       !

Phân số I : !        !        !        !

( Sơ đồ trên chỉ hai phân số mới )

Nhìn vào sơ đồ vẽ trên ta thấy hiệu giữa tổng mới và tổng ban đầu gồm 3 lần phân số II. Vậy phân số chỉ 3 lần của phân số II là :

\(\frac{5}{2}-\frac{7}{6}=\frac{4}{3}\)

Phân số II là :

\(\frac{4}{3}\div3=\frac{4}{9}\)

Phân số I là :

\(\frac{7}{6}-\frac{4}{9}=\frac{39}{54}\)

 

Đọc tiếp...
hoang phuc 14/10/2016 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

\(\frac{39}{54}\)

tk nhe

xin do

bye

Đọc tiếp...
Hoàng Khánh Linh 16/12/2015 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

TIC ĐIIIIIIIIIIIIIIIII

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 30/07/2015 lúc 09:55
Báo cáo sai phạm

tích đầu có tận cùng là 4 vì ( tích 4 chữ số tận cùng là 1 x 2 x 3 x4 = 24)

Tích sau có tận cùng là 0 vì 1995 x 1996  có tận cùng là 0

=> Tổng đã cho có tận cùng là 4 + 0 = 4

Đọc tiếp...
pham tran hai anh 12/07/2016 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

nhan k thi se ra cau tra loi

Đọc tiếp...
congchuasofia 27/12/2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

có tận cùng là chữ số 4

Đọc tiếp...
nguyễn thị huyền 27/09/2015 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

ta làm như sau :tìm thừa số thứ nhất là :845:5=169

Đối với ta7ng thêm thôi .

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 05/10/2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

thừa số thứ 1 là 169

chúc các bạn học tốt^_^

Đọc tiếp...
Công Chúa Giá Băng 28/08/2015 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

A= 1x2x3x...x99x100 
xét 5x15x 25 x ...x75 x.. .x 95x (2^ 12) = Cx 10^ 12 
10 x 20 x 30 x ..x 50 x... 100 x 2 = B x 10 ^ 12 
ta thấy A có thể phân tích ra dạng 
A = X * Y * C* B * 10 ^ 12 * 10 ^ 12 = T * 10 ^24 vậy tích của A có tận cùng có 24 chữ số 0

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 28/08/2015 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

Từ 1 dến 100 có 100:5=20 số chia hết cho 5 
Trong đó có 100:25= 4 số chia hết cho 25 
Cứ 1 số chia hết cho 5 cho ta 1 chữ số 0 tận cùng, 1 số chia hết cho 25 cho 2 chữ số 0 tận cùng 
Vậy từ 1 đến 100 tích của chúng có 20+4=24 chữ số 0 tận cùng

Đọc tiếp...
Tsukino Usagi 28/08/2015 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

Ta chú ý đến các thừa số tận cùng bằng 0 ( 10; 20; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ;70; 80; 90 ; 100 ) và tận cùng bằng 5 ( 5; 15; 25; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 95 ).
- Tích 10 x 20 x 30 x 40 x 60 x 70 x 80 x 90 x 100 tận cùng bằng 10 số 0.
- Tích của 50 và một số chẵn ( 50 x 2 chẳng hạn ) tận cùng bằng 2 chữ số 0.
- Tích 25 x 4 = tận cùng bằng 2 chữ số 0.
- Tích 75 x 36 = tận cùng bằng 2 chữ số 0.
- Mỗi số 5; 15; 35; 45; 55; 65; 85; 95 nhân với một số chẵn ( ngoài những số đã lấy ở trên ), cho một số tận cùng bằng 1 chữ số 0.
Ngoài ra, không còn có hai thừa số nào cho tích tận cùng bằng 0.
Ta có:
10 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1+ 1 = 24
Vậy Tích của 1 x 2 x 3 x 4 x ... x 99 x 100 tận cùng bằng 24 chữ số 0.
 

Đọc tiếp...
Trần Kim Yến 26/11/2016 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Số con chim bay đi là :

    12 - 7 = 5 ( con )

             Đáp số : 5 con chim

Đọc tiếp...
phuctuanhung 06/12/2014 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

5 con chim bay 

 

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Việt Dũng 06/12/2014 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

                                                                  Giải

Số con chim bay đi là:

12-7=5(con)

Đáp số:5 con

Đọc tiếp...
trần như 25/01/2015 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

8586 PHẢI KO NGUYỆT QUẾ

nếu đúng thì chọn câu trả lời của mình nhe

Đọc tiếp...
nguyễn văn an 16/03/2016 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

Thừa số thứ nhất là:

486/6=81

Thừa số thứ hai là:

424/4=106

Tích đúng là:

81*106=8586

Đáp số :8586

Đúng 100% luôn đó

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 19/02/2017 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm thừa số thứ nhất đi 6 đơn vị thì tích sẽ giảm đúng 6 lần thừa số thứ hai

Theo đề bài ta có : Thừa số thứ hai là :

                     486 : 6 = 81 

Nếu tăng thừa số hai thêm 4 đơn vị thì tích sẽ tăng đúng 4 lần thừa số thứ nhất 

Theo đề bài ta có : Thừa số thứ nhất là :

                  424 : 4=106 

Tích của hai số là : 

                   106 x 81 = 8586

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: