Giúp tôi giải toán và làm văn


Do xuan son 09/10/2017 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

 Em ê !!! Dễ thế hỏi làm gì ???

Đọc tiếp...
hoang sy minh hoang 09/10/2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

22:2x2

22+2-2

22-2+2

22x2:2

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Bảo Châu 09/10/2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

22:2 nhân 2

Đọc tiếp...
Siêu nhân họ Đỗ 22/03/2017 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

12 x 123 = 1476

100 % đúng 

0 % sai .

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Giang 21/03/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

12x123=1476

Đọc tiếp...
Huong Mai 21/03/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

12*123=1476

Đọc tiếp...
Bùi Hoàng Dung 20/03/2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

XIN LỖI MÌNH ẤN NHẦM

888888:(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)

=888888:11

=80808

Đọc tiếp...
Bùi Hoàng Dung 20/03/2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

888888:(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)

=888888:11

=

Đọc tiếp...
Siêu nhân họ Đỗ 21/03/2017 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

888888 : ( 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 )

= 888888 : 11

= 880808 

Đọc tiếp...
nguyen ngoc hoa 13/03/2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

x : 5 = 84

x= 84*5=420

k nha

Đọc tiếp...
BBánh 13/03/2017 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Giải:

126 - x : 5 = 42

        x : 5 = 126 - 42

        x : 5 = 84

=>         x = 84 x 5

             x = 420

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Dương Thị Bảo Ngân 20/03/2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

420 nhá bn

Đọc tiếp...
21chenmi 01/08/2015 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

có công thức chung:

Tích mới= tích ban đầu X số lần gấp lên của thừa số thứ nhất X ố lần gấp lên của thừa số thứ hai ( ngược lại nếu là giảm thì là chia)

 

 

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã 04/05/2015 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

Tích hai số đó là 1023.

Tích mới là:

1023 x 4 x 2 = 8184

Đọc tiếp...
vonguyenhoaiphuong 04/05/2015 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

Tích mới là   8184

**** **** nhé!

Đọc tiếp...
Nobi Nobita 03/03/2017 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

tích mới là 8184 

Đọc tiếp...
Kẻ Lạnh Lùng 27/02/2017 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

76 : 3 = 25 ( dư 1 )

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Nguyen Hai Nam 01/03/2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Thanks nha! Kẻ Lạnh Lùng

Đọc tiếp...
dinh thi thu 24/10/2015 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

no sai roi nguyen thi huen luong a

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hiền Lương 06/09/2015 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Ta gọi số thứ nhất là 180 và số thứ 2 là 179. Bớt số thứ nhất 15 và số thứ hai 47 thì ta được 2 số sau: số thứ 1 : 165; số thứ 2: 132.

Hiệu 2 số là: 165 - 132 = 33

Bài 2: Ta gọi số thứ nhất và số thứ 2 đều là 136. Sau khi tăng và bớt  thì ta được 2 số sau,: 211 và 46, tổng 2 số này là 257. Vậy tổng sau khi tăng và bớt sẽ bé hơn tổng trước khi tăng và bớt 15 đơn vị

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Hải 28/10/2014 lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

Nếu lớp 5a trồng bớt đi 30 cây, 5B trồng thêm 80 cây. 5C trồng thêm 40 cây thì tổng số cây của ba lớp khi đó là: 220 x 3 - 30 + 80 + 40 = 750 (cây)

Lớp 5A trồng được số cây là: 750 : 3 + 30 = 280 (cây)

5B trồng được số cây là: 750 : 3 - 80 = 170 (cây)

lớp 5C trồng được số cây là: 750 : 3 - 40 = 210 (cây)

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 28/09/2017 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

Giải theo tiểu học; 
Ba lớp trồng được số cây là :

 220x3=660 ( cây ) 
5A trồng bớt 30 cây ( giảm 30 cây) 5B thêm 80 cây, 5C tăng thêm 40 cây thì số cây 3 lớp trồng là:

660-30+80+40=750 ( cây ) 
Lúc đó mỗi lớp trồng:

750:3= 250 (  cây ) 
Vậy 5 A trồng:

250+30=280 ( cây )
5B trồng:

250-80= 170 ( cây )
5C trồng:

250-40=210 ( cây )

  Đáp số : LỚp 5A : 280 cây

                LỚp 5B : 170 cây

                LỚp 5C : 210 cây

Đọc tiếp...
Công chúa Han Sara 05/10/2017 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

Lúc đầu , cả 3 lớp trồng được số cây là :

   220 x 3 = 660 ( cây )

Lúc sau cả 3 lớp trồng được số cây là :

      660 - 30 + 80 + 40 =  750 ( cây )

Lúc sau , trung bình mỗi lớp trồng được số cây là :

     750 : 3 = 250 ( cây )

Lớp 5a trồng được số cây là ;

    250 + 30 = 280 ( cây )

Lớp 5b trồng được số cây là :

   250 - 80 = 170 ( cây )

Lớp 5c trồng được số cây là :

     250 - 40 = 210 ( cây )

           Đáp số : lớp 5a ; 280 cây

                         lớp 5b : 170 cây 

                         lớp 5c : 210 cây 

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 15/09/2017 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

a)  x + 2x + 3x + ................ + 100x =  5050

=> x.(1+2+3+4+...+100)=5050

=>x.\(\frac{\left(100-1+1\right).\left(100+1\right)}{2}\)= 5050

=>x.5050=5050

=> x = 1.

b)  ( x + 2 ) + ( x + 4 ) + ( x + 6 ) + ......................+ ( x + 100 ) =  2650

=> 50x+(2+4+6+..+100)=2650

=>50x+\(\frac{\left[\left(100-2\right):2+1\right].\left(100+2\right)}{2}\)=2650

=>50x+2550=2650

=>50x=100

=>x=2

Đọc tiếp...
Long_0711 15/09/2017 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

a) => x( 1+2+...+100) = 5050

    => 5050x                = 5050

    => x                        = 1

                   Vậy x       = 1

b) => (x+x+...+x) + (2+4+...+100) = 2650

    => 50x + 2550                          = 2650

    => 50x                                      =10

    =>     x                                      = 1/5

                   Vậy  x                        =1/5

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 24/06/2015 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

Chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị nên khi nhân 78 với số nhân nghĩa là nhân 78 với 

30 + 1 = 31 lần chữ số hàng đơn vị

Khi đổi thứ tự, nghĩa là nhân 78 với:  10 + 3 = 13 lần chữ số hàng đơn vị

Tích giảm đi là tích của 78 với (31 - 13) = 18 lần chữ số hàng đơn vị

Chữ số hàng đơn vị là: 2808 : (78 x 18) = 2

Vậy số đó là 62

Đọc tiếp...
nguyen van thanhhung 16/10/2016 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

78.ab-78ab=2808

78[ab-ba]=2808

ab-ba=36

10a+b-10b-a=36

=>10.[a-b]-[a-b]=36

=>9[a-b]=36

=>a-b=4

a=3.b

3.b-b=4

2b=4

=>b=2

=>a=6

Đọc tiếp...
Phạm Quỳnh Anh 03/05/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

bấm đúng cho mình nha!

Đọc tiếp...
kha trần 24/09/2014 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

 " vì đãng trí" nên bạn Toàn đã nhân nhầm số đó với 22. Thừa số thứ hai bị giảm đi số đơn vị là : 2002 - 22 = 1980 (đơn vị). Do đó kết quả bị giảm đi 1980 lần thừa số thứ nhất, và bằng 3965940 đơn vị. Vậy thừa số thứ nhất là : 3965940 : 1980 = 2003. vậy nhé nếu có câu gì thì hỏi mình nhé mình sẽ chỉ cho !

Đọc tiếp...
Nguyển Thùy Trang 20/04/2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Bài giải: Vì "đãng trí" nên bạn Toàn đã nhân nhầm số đó với 22.

Thừa số thứ hai bị giảm đi số đơn vị là: 2002 - 22 = 1980 (đơn vị).

Do đó kết quả bị giảm đi 1980 lần thừa số thứ nhất, và bằng 3965940 đơn vị.

Vậy thừa số thứ nhất là: 3965940 : 1980 = 2003

nhớ k cho mik nha

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 04/03/2016 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Vì bị '' đãng trí'' nên bạn Toàn nhầm số đó với 22

Thừa số thứ 1 giảm :

2002-22=1980(lần)

Thừa số thứ nhất : 

3965940:1980=2003

Đáp số : 2003

Đọc tiếp...
Lê Hoàng Khánh 19/03/2015 lúc 07:27
Báo cáo sai phạm

Vì đặt tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên số đó nhân với 44 sẽ là nhân với 4+4.

Số đó là : 2096 : ( 4 + 4 ) = 262 .

Tích đúng sẽ là : 262 * 44 = 11528 .

Đáp số : 11528

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 19/03/2015 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Đặt tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên số đó ko phải nhân với 44 mà là 4 + 4 = 8

Số đó là :

     2096 : 8 = 262

TÍCH ĐÚNG CỦA PHÉP NHÂN ĐÓ LÀ :

     262 * 44 =11528

               Đáp số : 11528

Đọc tiếp...
Đặng Hoàng Phúc 23/11/2016 lúc 06:50
Báo cáo sai phạm

11528

bn nhe

tk nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

thanks

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: