Giúp tôi giải toán và làm văn


ttpq_Trịnh Phú Quỳnh 6 giờ trước (17:48)
Báo cáo sai phạm

( 192 - 37 + 85 ) - ( 85 + 192 )

= 192 - 37 + 85 - 85 - 192

= ( 192 - 192 ) + ( 85 - 85 ) - 37

= -37

Đọc tiếp...
ttpq_Trịnh Phú Quỳnh 6 giờ trước (17:47)
Báo cáo sai phạm

( -8 ) - [ ( -5 ) + 8 ]

= -8 + 5 - 8

= -16 + 5

= -11

Đọc tiếp...
ttpq_Trịnh Phú Quỳnh 6 giờ trước (17:46)
Báo cáo sai phạm

-23 x 63 + 23 x 21 - 58 x 23

= 23 x ( -63 + 21 - 58 )

= 23 x ( -100 )

= -2300

Đọc tiếp...
❊ Linh ♁ Cute ღ 30/12/2018 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

Trong 25 số đã cho ko thể cs số = 0

Trong 25 số đó cũng ko thể cs quá 2 số nguyên âm

Vậy phải cs ít nhất 23 số nguyên dương, giả sử các số đó là:

a1<a2<a3<a4<...<24<a25. Như vậy a24>0, a25 >0

Mà a1,a24,a25>0 nên a1>0

Từ đó => tất cả 25 số đó đều là số nguyên dương

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 08/01/2018 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Ta có nhận xét rằng: Tích của ba số nguyên bất kỳ là một số dương thì trong đó phải tồn tại một số dương.

Do tích của 3 số nguyên bất kỳ trong 25 số đều là số dương nên ta lấy nhóm 3 số bất kỳ và lấy số dương trong đó ra. 

Vậy còn lại 24 số.

Ta chia 24 số này thành 8 nhóm, mỗi nhóm có 3 số.

Vì tích của 3 số nguyên bất kì trong 24 số đó đều dương nên mỗi nhóm, ta đều lấy ra được số một dương.

Vậy thì ta được 8 số dương. Vậy còn lại 24 - 8 = 16 số.

Ta lại lấy một nhóm 3 số bất kỳ, lấy số dương trong đó. Vậy còn lại 16 - 1 = 15 số.

Lại chia 15 số thành 5 nhóm, mỗi nhóm 3 số. Tiếp tục lấy đi 1 số dương trong mỗi nhóm, ta được 5 số.

Ta còn 15 - 5 = 10 số.

Ta lại lấy một nhóm 3 số bất kỳ, lấy số dương trong đó. Vậy còn lại 10 - 1 = 9 số.

Lại chia 9 số thành 3 nhóm 3 số. Tiếp tục lấy đi 3 số dương trong 3 nhóm.

Ta còn 9 - 3 = 6 số.

Ta chia 6 số thành 2 nhóm, tiếp tục lấy đi 2 số dương, ta còn 4 số.

Lấy nhóm 3 số bất kì, chọn được số dương trong đó.

Vậy còn 3 số.

Trong 3 số này lấy một số dương. Vậy chỉ còn 2 số. 

Tích hai số này là số dương nên hoặc chúng cùng âm, cùng dương.

Nếu chúng cùng âm, ta lấy 2 số dương bất kì vừa chọn được trong 23 số kia nhân với một trong hai số đã cho thì được tích âm.

Vậy vô lý.

Từ đó suy ra hai số còn lại cùng dương.

Nói cách khác cả 25 số đều là số dương.

Đọc tiếp...
nguyenxuanbach 25/01/2016 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Ta sẽ xét 2 trường hợp : 

- TH1: nếu 25 số nguyên đều à số nguyên âm thì tích sẽ là một số nguyên âm ( loại ) 

_ TH2:nếu 25 số nguyên đều là số 0 thì tích đó sẽ là 0

-TH3: nếu 25 số nguyên đều là số nguyên dương thì tích của nó là số nguyên âm

Nếu đúng thì cho mình xin mấy cái ****

 

 

Đọc tiếp...
Linh Nhi 10/08/2017 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

Ta có: 
Số thứ nhất + Số thứ hai = 10,47 
Gấp lên 5 lần ta có: 
5 Số thứ nhất + 5 Số thứ hai = 52,35 ( 1 ) 
Mặt khác ta có 
5 Số thứ nhất + 3 Số thứ hai = 44,59 ( 2 ) 
Ở dòng ( 1 ) và ( 2 ) ta thấy số thứ nhất là như nhau. Số thứ hai ở ( 1 ) nhiều hơn ở ( 2 ) là 2 lần. 
Vậy số thứ hai là: 
( 52,35 - 44,59 ) : 2 = 3,88 
Số thứ nhất là: 
10,47 - 3,88 = 6,59 
Đáp số: 
Số thứ nhất: 6,59 
Số thứ hai: 3,88

Đọc tiếp...
Đào Trọng Nghĩa 18/12/2016 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

đề của bạn ghi sai thì phải?

Đọc tiếp...
Từ Đào Cẩm Tiên 06/12/2016 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

hình như bn ghi thiếu đề

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Hương 14/01/2017 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

Xin loi ban nha minh tinh sai 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Hương 14/01/2017 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

Minh nham de roi nhung ket qua so tru van dung nhe 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Hương 14/01/2017 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

Minh ci ghi ket qua thoi nhe : so bi trutrula 48,7

So tru la 27,35

Hieu la 31,6

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Thảo 04/03/2016 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Khi đặt phép nhân 1 số tự nhiên với 2009, bạn Lan sơ ý quên viết 2 chữ số 0 của số 2009 nên số đó sẽ là 29 và hiệu giữa 2009 và 29 là:

2009 - 29 = 1980

Thừa số còn lại trong phép nhân là:

346500 : 1980 = 175

Tích đúng của phép nhân là:

175 * 2009 = 351575

Đáp số: 357515

Đọc tiếp...
nguyenhongphuc 13/07/2018 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

mk bit làm

Đọc tiếp...
minaco amino 22/06/2018 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

làm hộ mình nhanh những câu tiếng anh này nhé ! mình đang cần gấp !

1. he / going / home / of / souvernirs .

2. how far / it / there / HA Noi.

3. did/ to bed / 7.00 pm?/ not / no , she .

4.you / at/ home / night ?

5.often / you / badminton ? / twice / three time / week.

6.long / it / take /here /there /bus?

BÀi 2 : tìm các từ sai.

1.we are going to visit HUONG pagoda(....)

2. miss CHI does english exercise in the class room now (...)

3. how often did you go cycling ? (...)

4.you should brush your teeth before meals (...)

5.you should not eat too much candies because they are not for your teeth (...)

Đọc tiếp...
oanhmeomi 10/01/2019 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

lấy máy tính mà tính

Đọc tiếp...
Phạm Thu Nobita 10/01/2019 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

lấy máy tính ra đi !

Đọc tiếp...
Lê Hiền Nam 12/01/2019 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

45 + 3555555555555555 = 3555555555555600

Đọc tiếp...
deotraiphiateh 15/11/2016 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Giả sử hai số đều gấp lên 3 lần thì tổng lúc đó là

88,36 * 3 = 265,08

Tổng lúc sau hơn tổng đã gấp lên 3 lần tức là hai lần số thứ hai

402,8 - 265,08 = 137,72

Số thứ 2 là

137,72 : 2 = 68,86

Số thứ 1 là

88,36 - 68,86 = 19,5

Đáp số 19,5 và 68,86

Đọc tiếp...
Nhi 18/02/2017 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Gọi số thứ nhất là A ; số thứ 2 là B.

Ta có :

A + B = 88,36

A x 2,5 + B x 3 = 255,33

A x 3 + B x 3 = 88,36 x 3

A x 3 + B x 3 = 265,08

A x ( 3 - 2,5 ) = 265,08 - 255,33

A x 0,5          = 9,75

A                   = 9,75 : 0,5

A                   = 19,5

=) B = 88,36 - 19,5 = 68,86

         Đáp số : ...............                                       k mk nha

Đọc tiếp...
Trangnguyen 09/03/2016 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

đáp án đúng phải là: Số thứ nhất là 19,5

                              Số thứ hai là: 68,86

Nhớ k đúng cho mình nha!

Đọc tiếp...
NGUYỄN NGỌC LAN 24/11/2014 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

gọi thừa số thứ 2 là a .vậy khi nhân a với 234 vì đặt các tích riêng thẳng như phép cộng nên kết quả được viết như sau : 

4 x a + 3 x a + 2 x a = 9 x a => 9 x a = 1215 vậy a = 1215 : 9 = 135

vậy tích đúng phải là :  135 x 234 = 31590

Đọc tiếp...
NTN vlogs 29/12/2018 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

gọi thừa số thứ 2 là a .vậy khi nhân a với 234 vì đặt các tích riêng thẳng như phép cộng nên kết quả được viết như sau : 

4 x a + 3 x a + 2 x a = 9 x a => 9 x a = 1215 

vậy a = 1215 : 9 = 135

vậy tích đúng phải là :

 135 x 234 = 31590

Đọc tiếp...
Tran Thi Thu Thao 02/01/2019 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

bằng 31590 bạn nhế

Đọc tiếp...
Trâm Anh 24/10/2014 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Nếu tất cả đều là chó thì tổng số chân là : 36 * 4 = 144 ( chân )

Số gà là : ( 144 - 100 ) : 2 = 22 ( con )

Số chó là : 36 - 22 = 14 ( con )

  ĐS : Gà : 22 con

         Chó : 14 con

 

Đọc tiếp...
Nguyen Hoang Yen Nhi 18/10/2014 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

giả sử mỗi con chó chỉ đứng bằng 2 chân sau và co hai chân trước lên. Thế thì mỗi con chó đều chỉ có hai chân và ta có thể coi 36 con đều là gà cả.                               Lúc đó, 36 con có :                                                           2 x 36 = 72 (chân)                                             Vâỵ số chân co lên là:                                                     100 - 72 = 28 (chân)                                           Suy ra số chó là :                                                              28 : 2 = 14 (con)                                                Số gà  là :                                                                        36 - 14 = 22 (con)

Đọc tiếp...
Huynh Thien Tam 19/12/2015 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

Giá 36 con đều là số chân bị hụt là:

36 X 2= 72 (cái chân)

Số chân mỗi con chó bị hụt là:

4 -2=2 (cái chân)

Số con gà là: 

(100 -72):2=14(con)

Số con chó là:

36 -14=22(con)

        Đáp số: gà:14 con

                    chó:22 con

     tick tôi đi, nếu ai không tin cứ thử ,làm đi xin mời.

Đọc tiếp...
Nhóc_Siêu Phàm 04/01/2018 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Trong tích có các thừa số chia hết cho 5 là : 180 và 185. 
Vạy ta có thể viết:
180x5x181x5x.....x185x5x....x189x5. 
mà mỗi thừa số 5 khi nhân với một số chẵn thì cho ta một số tròn chục : 
180x5=900; 
182x5=910;
184x5=920; 
186x5=930; 
188x5= 940.
\(\Rightarrow\) Hai chữ số tận cùng của tích là hai chữ số 0

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 17/03/2016 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

 Giải

10% = 1/10  ;  15% = 3/20

Như vậy:

1/10 số thứ nhất + 3/20 số thứ hai = 56,5 – 50 = 6,5

Nhân 2 vế với 10:

Số thứ nhất + 3/2 lần số thứ  hai  = 6,5 x 10 = 65  (1)

Só thứ nhất    + số thứ hai                             = 50  (2)

Lấy (1) trừ (2) :

½ Số thứ hai:  65 – 50 = 15    (do 3/2 – 1 = ½)

Số thứ hai là:  15 x 2 = 30

Số thứ nhất:  50 – 30 = 20

Đọc tiếp...
Nụ cười bỏ quên 27/11/2016 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

20x1+20x2+20x3+20x4+20x5+20x6= 20x(1+2+3+4+5+6)= 20 x 21 = 420

Còn câu 2 mik thấy khó quá cho mik xin lỗi nha

Đọc tiếp...
Bùi Hùng Minh 08/12/2018 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Phương Linh sai rồi,đây (câu 2) là tích,ko phải tổng

kết quả = 100! ( đọc là "100 giai thừa")

ko tính đc giá trị đúng của câu 2 đâu

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Linh 28/09/2017 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Chắc chắn 100% luôn tin tớ đi 

Đọc tiếp...
tuonggiaminh 13/02/2015 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

(tuoi anh + tuoi anh)- (tuoi anh + tuoi em ) = 10 tuoi, lon

 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thương 13/12/2018 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

vẽ sơ đồ ra.vẽ đúng ra mới làm được

bg

sau khi vẽ sơ đồ thì ta thấy tuổi em laf10 tuổi.

hiệu số tuổi là 10

còn lại dựa vào sơ đồ

Đọc tiếp...
le tri khoa 13/12/2018 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

nghéo hiểu

hok

tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Mỹ Ý 22/08/2015 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

Do đặt nhầm nên kết quả đó thực ra là cũa 3 + 4 = 7 làn số thập phân

Số thập phân là : 130,2 : 7 = 18,6

Tích đúng là : 18,6 x 34 = 632,4

 

Đọc tiếp...
Lê Thị Quý Nhường 04/03/2016 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

63 hơn 36 là : 63 – 36 = 27 

Thừa số thứ nhất là: 53325 : 27 = 1975 ;

Tích đúng: 1975 x 63 = 124425.

Đọc tiếp...
phuong 21/02/2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

63 hơn 36 : 63 - 36 =27

thừa số thứ 1 : 53325 :27 = 1975

tích đúng :1975 x 63 = 124425

K MÌNH NHA TONG KHANH LY !

Đọc tiếp...
hoangthithuytrangthuytrangldp2 27/02/2016 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

khi nhân một số tự nhiên với 63 bản án sơ ý viết nhầm so 63 thanh 36 nen h giam di 53325 don vi em hay tim h dung

Đọc tiếp...
top scorer 03/08/2015 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

                                           

Đọc tiếp...
lương thị hằng 24/09/2016 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

sẽ bằng 1941

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 03/08/2015 lúc 08:36
Báo cáo sai phạm

   Nếu viết sai như vậy thì tổng mới sẽ hơn 9 lần số thứ hai so với tổng đúng.

                                 Số thứ hai là:

                                (6641-2411):9 = 470

                            Số thứ nhất là:

                              2411 - 470 =1941

Mọi người tick đúng cho mình nha

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 03/08/2015 lúc 23:05
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a , b

Ta có: a+b=3884 nên b=3884-a

4a+b=9731

nên 4a+3884-a=9731

4a-a=9731-3884

3a=5847

a=5847/3

a=1949

=>b=3884-1949

b=1935

Vậy số thứ nhất là 1949

số thứ 2 là 1935

 

Đọc tiếp...
Leminh 15/11/2018 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

1935;1949

Đọc tiếp...
Nguyen Phu Quy 10/03/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

1949;1935

Đọc tiếp...
jihoon hyung 01/12/2018 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

\(1,a,\frac{2012.2011-1}{2010.2012+2011}\)

\(=\frac{2010.2012+2012-1}{2010.2012+2011}\)

\(=\frac{2010.2012+2011}{2010.2012+2011}\)

\(=1\)

Đọc tiếp...
jihoon hyung 01/12/2018 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

Gọi : \(A=10,11+11,12+...+99.100\)

\(\Rightarrow A-99,1=10,11+11,12+...+98,99\)

\(A-99,1\)có số số hạng : \(\left(98,99-10,11\right):1,01+1=89\)( số hạng )

\(\Rightarrow A-99,1=\frac{89}{2}\left(98,99+10,11\right)=4854,95\)

\(\Rightarrow A=4854,95+99,1=4954,05\)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18/01/2018 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

a) Xét 3(x + 4y) = 3x + 12y = (3x + 5y) + 7y
Nếu 3x + 5y chia hết cho 7 thì (3x + 5y) + 7y chia hết cho 7 tức 3(x + 4y) chia hết cho 7, mà (3;7) = 1. Nên x + 4y chia hết cho 7
Điều ngược lại đúng. Bạn tự lập luận nhé!
b) Xét 9(2x + 3y) = 18x + 27y = 2(9x + 5y) + 17y. Rồi lập luận tương tự câu a) nhé!

:D

Đọc tiếp...
Seu Vuon 30/11/2014 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

a) Xét 3(x + 4y) = 3x + 12y = (3x + 5y) + 7y

Nếu 3x + 5y chia hết cho 7 thì (3x + 5y) + 7y chia hết cho 7 tức 3(x + 4y) chia hết cho 7, mà (3;7) = 1. Nên x + 4y chia hết cho 7

Điều ngược lại đúng. Bạn tự lập luận nhé!

b) Xét 9(2x + 3y) = 18x + 27y = 2(9x + 5y) + 17y. Rồi lập luận tương tự câu a) nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Anh Thư 25/12/2017 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

- Làm thì làm cho hết đi cậu ơi , Giúp người ta thì giúp đến nơi đến chốn chứ bạn ? :)

Đọc tiếp...
Mạc Anh Thư 04/11/2016 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

A=n5-5n3+4n

 =n(n4-5n2+4)

 =n(n4-4n2-n2+4)

 =n[n2(n2-1)-4(n2-1)]

 =n(n2-4)(n2-1)

 =n(n-1)(n+1)(n+2)(n-2)

A là tích 5 số tự nhiên liên tiếp nên A chia hết cho 5

A có 1 số chia hết cho 3 nên A chia hết cho 3

A là tích 2 số chẵn liên tiếp nên A chia hết cho 8

Suy ra: A chia hết cho (3;5;8)

Suy ra: A chia hết cho 120

Suy ra: n5-5n3+4n chia hết cho 120

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: