Giúp tôi giải toán và làm văn


Cool 17/09/2018 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Gọi thương của phép chia A chia cho 54 là b

Ta có : a : 54 = b ( dư 38 ) => a = 54b + 38

=> a = 18.3b + 18.2 + 2 = 18 . ( 3b + 2) + 2

=> A chia cho 18 được thương là 3b + 2 ; dư 2

Theo đề bài : 3b + 2 = 14 => 3b = 12 => b = 4

Vậy A bằng : 54.4 + 38 = 258

hok tốt !

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 08/09/2018 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

25 + x - ( 4 -3x) = 41

25 + x - 4 + 3x =41

21 + 4x = 41

4x = 20

x = 5

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 08/09/2018 lúc 13:21
Báo cáo sai phạm

\(25+x-\left(4-3x\right)=41.\)

\(25+x=41+\left(4-3x\right)\)

\(25+x=41+4-3x\)

\(25+x=45-3x\)

\(x+3x=45-25\)

\(x.\left(1+3\right)=20\)

\(x.4=20\)

\(x=5\)

Đọc tiếp...
Phạm Kim Cương 04/09/2018 lúc 07:37
Báo cáo sai phạm

   ( 4,82 - 14,4 : 1,2 + 3,1 ) . 0,5 - [ 2,9 . 4,2 - 4,5 : ( -0,5 ) + 13,22 ]

= ( 4,82 - 12 + 3,1 ) . 0,5 - [ 12,18 - ( -9 ) + 13,22 ]

= ( -7,18 + 3,1 ) . 0,5 - [ 21,18 + 13,22 ]

= ( -4,08) . 0,5 - 34,4

= ( -2,04 ) - 34,4

= ( -36,44 )

Hk tốt

Đọc tiếp...
Quách Trần Vũ 29/08/2018 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Số số hạng của dãy là:100

1+2+3+4+..+99+100

=(100+1)x100:2

=5050

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 29/08/2018 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

Số số hạng là

\(\frac{100-1}{1}+1=100\)(số hạng)

Tổng là

\(\frac{\left(100+1\right).100}{2}=5050\)

Đọc tiếp...
Tuan 29/08/2018 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm

Số số hạng của tổng là:

( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 (số hạng)

Tổng trên có giá trị là:

 (100 + 1) x 100 : 2 = 5050

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 10/08/2018 lúc 07:33
Báo cáo sai phạm

​Question:

6x6=??

​Answer:

6x6=36

Đọc tiếp...
Cong chua disney 12/08/2018 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

6 x 6

= 36

cbht

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 09/08/2018 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

6 x 6 = 36

Đọc tiếp...
Trịnh Thảo Nguyên 08/08/2018 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

=(3145-145)+(4246-246)+(2347-347)

=3000         +4000          +2000

=                  9000

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 08/08/2018 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

3145−246 + 2347−145 + 4246−347

= ( 3145 - 145 ) + ( 4246 - 246 ) + ( 2347 - 347 )

=   3000 + 4000 + 2000

=       7000+ 2000 = 9000

Đọc tiếp...
nguyen yen nhi 22/07/2018 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

1+1=2

k cho mik nha

Đọc tiếp...
nguyễn kiều trang 22/07/2018 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2

@.@

~hok tốt~

Đọc tiếp...
Ami Mizuno 22/07/2018 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

1+1=2

Kết bạn nhé!

Đọc tiếp...
khanh cuong 10/07/2018 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

ta có 

a - b = c 

a - b = 56 

a - b : 3 = ? => ax3 - b => 56 x 3 = 168 

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 10/07/2018 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

a-b = 27
ax3- b x 3

= ( a-b) x 3

= 27 x 3

a:3 - b: 3

= (a-b) : 3

= 27 : 3

= 9

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 07/06/2017 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

3 lầm số trừ là :

383 - 158 = 225

Số trừ là :

225 : 3 = 75

Số bị trừ là :

75 + 383 = 458

            Đ/s : .... 

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Minh 07/06/2017 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

3 lần số trừ là:

383 - 158 = 225

Số trừ là:

225 : 3 = 75

Số bị trừ là:

75 + 383 = 458

Đáp số: ...........

Đọc tiếp...
TNT TNT Học Giỏi 07/06/2017 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

3 lần số trừ là :

   383 - 158 = 225

số trừ là :

  225 : 3 = 75 

số bị trừ là :

   75 + 383 = 458

       đs...

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 15/12/2017 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

 

* Nếu n lẻ thì n+7 luôn chẵn => (n+4)(n+7) là số chẵn ( vì 1 số chẵn nhân với 1 số lẻ thì kết qả là 1 số chẵn )

* Nếu n chẵn thì n+4 là số chẵn => (n+4)(n+7) là số chẵn ( vì 1 số chẵn nhân vs 1 số chẵn ra kết quả là số chẵn )

  
Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Thi 06/12/2014 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

Vì n là một số tự nhiên nên có 2 trương hợp:

th1:nếu n là số chẵn thì n+4 là một số chẵn nên tích (n+4)(n+7) là số chẵn

th2:nếu n là số lẻ thì n+7 là số một chẵn nên tích (n+4)(n+7) là số chẵn

=>(n+4)(n+7) luôn là số chẵn

Đọc tiếp...
lương thị hằng 02/11/2016 lúc 11:58
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp có dạng a; a+1; a+2 với a thuộc N
=> [a+(a+1)+(a+2)]
=(a+a+1+a+2)
=(a+a+a)+(1+2)
=3a+3
Ta có 3:3->3a:3
3:3
Vậy tổng của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3

thank you

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Trúc 07/12/2014 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là a,a+1,a+2

Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp 

a+a+1+a+2=(a+a+a)+(1+2)=3a + 3

Vì 3a chia hết cho 3 và 3 chia hết cho 3 nên 3a +3 chia hết cho 3

Vậy tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3

 

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 19/06/2018 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Ta có 3 số tự nhiên liên tiếp là : \(a;a+1;a+2\)

\(a+a+1+a+2\)

\(\left(a+a+a\right)+\left(1+2\right)\)

\(3a+3\)

Có \(3⋮3\)nên \(3a+3⋮3\) hay \(a+a+1+a+2⋮3\)

Vậy tích của 3 số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 3

Đọc tiếp...
pham yen nhi 28/10/2015 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

=[145*99+145*1]-[143101*1]=145*[99+1]-145*[101-1]=145*100-143*100=100*[145-143]=100*2=200 mình chắc chắn 100 phần trăm

Đọc tiếp...
Đoàn Trọng Thái 02/11/2014 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

(145*99+145)-(143*101+143) = 145*100 - 143*100 - 2*143 =100*(145-143) - 286 = 200 - 286 = -86

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 11/07/2015 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

tăng một số lên gấp 3 lần và giữ nguyên số kia thì hiệu mới lơn hơn hiệu cũ

=> Số tăng lên gấp 3 lần là số bị trừ

Hiệu mới lớn hơn hiệu cũ là: 60 - 4 = 56

số bị trừ tăng lên 3 lần; số  trừ giữ nguyên  thì hiệu mới tăng lên 2 lần số bị trừ

Vậy số bị trừ là: 56 : 2 = 28

Số trừ là: 28 - 4 = 24

ĐS:....

Đọc tiếp...
emdixaqua 16/06/2018 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

tăng một số lên gấp 3 lần và giữ nguyên số kia thì hiệu mới lơn hơn hiệu cũ

=> Số tăng lên gấp 3 lần là số bị trừ

Hiệu mới lớn hơn hiệu cũ là: 60 - 4 = 56

số bị trừ tăng lên 3 lần; số  trừ giữ nguyên  thì hiệu mới tăng lên 2 lần số bị trừ

Vậy số bị trừ là: 56 : 2 = 28

Số trừ là: 28 - 4 = 24

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 21/12/2017 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

hiệu của hai số là 4. Nếu tăng một số gấp 3 lần giữ nguyên số kia thì hiệu của chúng bằng 60. Tìm hai số đó

Số trừ là:24

Sô bị trừ 28

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 13/05/2018 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

trả lơid

69 73

nha

$$

Đọc tiếp...
TAKASA 14/06/2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là 69

số thứ 2 là 73

Đọc tiếp...
cool queen 14/06/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

số lớn là:73

số bé là: 69

Đọc tiếp...
Lê Đình Bách 22/07/2015 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

Gọi sách là a vở là b

2a - 4b = 1000  (1)

5a - 5b = 20000

suy ra 5a = 20000 + 5b

vậy a = (20000 +5b) : 5= 4000 +b

2a = (4000 + b)*2 = 8000 +2b(2)

từ (1) và (2) suy ra 8000 +2b - 4b = 1000

 vậy  8000-2b =1000

2b = 8000-1000=7000

b = 7000: 2 =3500

a =4000+b= 4000+3500=7500

mỗi quyển sách giá 7500 đồng

mỗi quyển vở giá 3500 đồng

Đọc tiếp...
emdixaqua 14/06/2018 lúc 12:02
Báo cáo sai phạm

Gọi sách là a vở là b

2a - 4b = 1000  (1)

5a - 5b = 20000

=> 5a = 20000 + 5b

vậy a = (20000 +5b) : 5= 4000 +b

2a = (4000 + b)*2 = 8000 +2b(2)

từ (1) và (2) suy ra 8000 +2b - 4b = 1000

2b = 8000-1000=7000

b = 7000: 2 =3500

a =4000+b= 4000+3500=7500

Đọc tiếp...
Tống Phong Vũ 26/02/2017 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

co 12 chu so 0

Đọc tiếp...
Hatake Kakashi 31/07/2016 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

            Giải:

Các số tròn chục là: 10, 20, 30, 40.

Mỗi số này cho ta 1 chữ số 0. Vậy ta được 4 chữ số 0.

Các số có tận cùng là 5 là:5, 15, 35, 45.

Mỗi số này nhân với 1 số chẵn thì ta được 1 chữ số 0. Vậy ta được 4 chữ số 0.

Các số: 25, 50.

Mỗi số này nhân với 1 số chia hết cho 4 thì được 2 chữ số 0. Vậy ta được 4 chữ số 0.

Vậy tích từ 1 đến 50 có tận cùng số chữ số 0 là:

    4 + 4 + 4 = 12 ( chữ số 0 )

               Đáp số: 12 chữ số 0.

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 22/07/2015 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

A=1991x1999=(1995-4)1999=1995x1999-4x1999

B=1995x1995=1995x(1999-4)=1995x1999-1995x4>1995x1999-4x1999=A

vậy A<B

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 06/06/2018 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

A = 1991 x 1999 = 1991 x ( 1995 + 4 ) = 1991 x 1995 + 1991 x 4

B = 1995 x 1995 = 1995 x ( 1991 + 4 ) = 1995 x 1991 + 1995 x 4

Mà 1991 x 1995 + 1991 x 4 < 1995 x 1991 + 1995 x 4 Do đó A < B

Vậy A < B

Đọc tiếp...
emdixaqua 06/06/2018 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

A=1991x1999=(1995-4)1999=1995x1999-4x1999

B=1995x1995=1995x(1999-4)=1995x1999-1995x4>1995x1999-4x1999=A

vậy A<B

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: