Giúp tôi giải toán và làm văn


Đỗ Đức Thuận 21 tháng 4 2019 lúc 7:12
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất: 720: 180= 4

số thứ hai: 80: 4= 20

số thứ ba: 720: 80= 9

Đọc tiếp...
NGUYỄN ĐOAN HẠNH 30 tháng 12 2014 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số chẵn: 64 x 2 = 128

Giữa chúng có 21 số chẵn tức là có 21 khoảng cách, mỗi khoảng là 2 đơn vị, hai số chẵn cần tìm tạo thành 1 khoảng cách là 2 đơn vị nữa. Vậy hiệu của hai số chẵn cần tìm là:

   22 x 2 = 44 (đơn vị)

Số lớn: (128 + 44) : 2 = 86

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜMilky ๖ۣۜGirl - ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFσɾεʋεɾ ๖ۣۜAℓσηε♡ 6 tháng 1 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

số thứ 1; 720:180=4

số thứ 2; 80:4=20

số thứ 3; 720:80=9

Đọc tiếp...
0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 25 tháng 7 2017 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số tự nhiên cần tìm là a , b .

Ta có a. b = 65\(\Rightarrow\)a = 65/b

Vì nếu một số tăng 30 đơn vị và giữ nguyên số kia thì tích mới là 215 nên ta có: ( a + 30 ) . b = 215\(\Leftrightarrow\)( 65/b + 30 ). b = 215 \(\Leftrightarrow\)65 + 30b = 215

\(\Rightarrow\)30b = 150\(\Rightarrow\)b = 5

Thay b = 5 vào ta có a = 13

Vậy 2 số cần tìm là 13 và 5

Đọc tiếp...
Bùi Đình Hải 25 tháng 7 2017 lúc 9:45
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số tự nhiên cần tìm là a ,b. 

Ta có a.b= 65 (1) =>a=65/b . 
Vì nếu một số tăng 30 đơn vị và giữ nguyên số kia thì tích mới là 215 ta có (a +30).b=215 <=> (65/b+30).b=215 <=> 65 + 30b = 215 =>30b=150 => b= 5 
Thay b=5 vào (1) ta có a=13 
Vậy 2 số cần tìm là 13 và 5 

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Thảo 1 tháng 1 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

Khi tăng thêm thừa số thứ nhất lên 30 đơn vị thì tích mới hơn tích cũ: 215 - 65 = 150( đơn vị)

Khi tăng thừa số thứ nhất lên 30 đơn vị thì thừa số thứ nhất tăng lên 30 lần. Vậy số thứ nhất là: 150: 30= 5

Số thứ hai là: 65: 5= 13

Đ/S: Số thứ nhất: 5

Số thứ hai: 13

Đọc tiếp...
Ngo Bao Chau 16 tháng 2 2015 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

=> S=-a+b=b-a

vì a>b nên b-a<0

do đó : |S|=-(b-a)=a-b

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 30 tháng 12 2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

S = - ( a - b - c ) + ( - c + b + a ) - ( a + b )

= - a + b + c - c + b + a - a - b

= ( -a + a - a ) + ( b + b - b ) + ( c - c )

= -a + b + 0

= b - a

Vì a>b nên |S| = a-b

  
Đọc tiếp...
Mạc Anh Thư 4 tháng 11 2016 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

A=n5-5n3+4n

 =n(n4-5n2+4)

 =n(n4-4n2-n2+4)

 =n[n2(n2-1)-4(n2-1)]

 =n(n2-4)(n2-1)

 =n(n-1)(n+1)(n+2)(n-2)

A là tích 5 số tự nhiên liên tiếp nên A chia hết cho 5

A có 1 số chia hết cho 3 nên A chia hết cho 3

A là tích 2 số chẵn liên tiếp nên A chia hết cho 8

Suy ra: A chia hết cho (3;5;8)

Suy ra: A chia hết cho 120

Suy ra: n5-5n3+4n chia hết cho 120

Đọc tiếp...
thang Tran 22 tháng 6 2015 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

5555 + 6767 +7878

= 55 x101 +67x101 + 78x 101

= 101 x( 55 + 6 7 +78 )

=101 x 200

Đọc tiếp...
Messi Của Việt Nam 9 tháng 9 2016 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

  5555 + 6767 + 7878

= 55 x 101 + 67 x 11 + 78 x 11

= 101 x ( 55 + 67 +78 )

= 101 x 200 

= 20200

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 11 tháng 4 2018 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

5555 + 6767 +7878

= 55 x101 +67x101 + 78x 101

= 101 x( 55 + 6 7 +78 )

=101 x 200

Đọc tiếp...
phạm thị thu trang 7 tháng 5 2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

   24,24 + 28,28 + 48,48
= 4 x 6,06 + 4 x 7,07 + 4 x 12,12
= 4 x ( 6,06 + 7,07 + 12,12 )
= 4 x 25,25

Đọc tiếp...
nguyen mai phuong 17 tháng 4 2018 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

tui còn cách dễ hơn nè

24,24+28,28+48,48

=24x1,01+28x1,01+48x1,01

=(24+28+48)x1,01

=100x1,01

dễ hơn ko

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 14 tháng 4 2018 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

24,24+28,28+48,48

=4x6,06+4x7,07+4x12,12

=4x(6,06+7,07+12,12)

=4x25,25

đơn giản mà.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Tiến 10 tháng 4 2015 lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

Số bị trừ : 32,7

Số trừ : 18,5

Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 9 tháng 4 2015 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Giải

Số bị trừ là :

   65,4 : 2 = 32,7 

Tổng của số trừ và hiệu cũng là 32,7 vì Số bị trừ = số trừ + hiệu  

Số trừ là :

   ( 32,7 + 4,3 ) : 2 = 18,5 

Đ/s : Số bị trừ : 32,7

        Số trừ : 18,5

Đọc tiếp...
Trần Ái LInh 6 tháng 1 2019 lúc 8:30
Báo cáo sai phạm

so bi tru la : 65,4: 2 =32,7                                                                                                                                                                              so tru la : ( 32,7 + 4,3 ) : 2 =18,5                       

Đọc tiếp...
Lưu Thu Thủy 1 tháng 12 2014 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Ta sẽ dùng phương pháp phản đề :

Lấy 5 số bất kì :1,2,3,4,5 là 5 số nguyên dương (5 số nhỏ nhất khác nhau)

Lấy 26 số nguyên âm lớn nhất : -1

Tổng 31 số đó là : 1+2+3+4+5+-1.26 = 15+-26=-11

Mà -11 không là 2 số nguyên dương (trái đề bài)

Vậy tổng 31 số đó có thể là 1 số nguyên dương hoaajc không là 1 số nguyên dương

                                 

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 14 tháng 1 2018 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

Ta sẽ dùng phương pháp phản đề :

Lấy 5 số bất kì :1,2,3,4,5 là 5 số nguyên dương (5 số nhỏ nhất khác nhau)

Lấy 26 số nguyên âm lớn nhất : -1

Tổng 31 số đó là : 1+2+3+4+5+-1.26 = 15+-26=-11

Mà -11 không là 2 số nguyên dương (trái đề bài)

Vậy tổng 31 số đó có thể là 1 số nguyên dương hoaajc không là 1 số nguyên dương

                                 

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 30 tháng 7 2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Ta sẽ chứng minh rằng có ít nhất 1 số dương, thật vậy, giả sử tất cả 31 số đều <=0 thì tổng bất kì 5 số nào cũng <=0, trái với giả thiết, do

đó đương nhiên luôn tồn tại 1 số dương trong 31 số. Gọi số dương đó là a, vậy tống 31 số = (tổng 5 số khác a) + (tổng 5 số khác a)+....

(tổng 5 số khác a) +a 

Có 6 cụm tổng 5 số khác a ( 30 sô còn lại ngoài a) 

Mỗi cụm tổng 5 số khác a này đều dương, và số a dương nên tổng trên nhất thiết phải dương

cho xin mấy cái     nhoa

Đọc tiếp...
Phan Trường Vũ 17 tháng 12 2019 lúc 22:53
Báo cáo sai phạm

ta có : 20.11 : 0.1 + 20.11 : 10 - 20 .11 : 0.1

= 20.11 : ( 0.1 + 10 - 0.1 )

= 20.11 : 10 = 2.011

Đọc tiếp...
Nguyễn Tài Minh Huy 20 tháng 7 2015 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

Ta đặt biểu thức :

Gọi số lớn là x , số bé là y .

(x + 15,4 ) - (y + 7,8 ) = 20,8

x + 15,4  -  y - 7,8 = 20,8

x - y - 7,8 = 20,8 - 15,4

Vậy: x -  y = 5,4 + 7,8

         x -  y =   13,2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Triết 6 tháng 11 2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Ta đặt biểu thức:

Gọi số lớn nhất là x, số bé là y.

(x+15,4)-(y+7,8)=20,8

x+15,4-y-7,8=20,8

x-y-7,8=20,8-15,4

Vậy x - y = 5,4 + 7,8

x - y = 13,2

Đọc tiếp...
cô nàng năng động 2 tháng 12 2019 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

gọi số lớn là a, số bé là b:

(a+15,4)-(b+7,8)= 20,8

a + 15,4 - b - 7,8 = 20,8

a - b - 7,8 = 20,8 -15,4

a - b - 7,8 = 5,4

a - b = 5,4 + 7,8

a - b = 13,2

vậy hiệu của hai số đó là 13,2

Đọc tiếp...
Lê Hoàng Khánh 19 tháng 3 2015 lúc 7:27
Báo cáo sai phạm

Vì đặt tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên số đó nhân với 44 sẽ là nhân với 4+4.

Số đó là : 2096 : ( 4 + 4 ) = 262 .

Tích đúng sẽ là : 262 * 44 = 11528 .

Đáp số : 11528

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 19 tháng 3 2015 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Đặt tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên số đó ko phải nhân với 44 mà là 4 + 4 = 8

Số đó là :

     2096 : 8 = 262

TÍCH ĐÚNG CỦA PHÉP NHÂN ĐÓ LÀ :

     262 * 44 =11528

               Đáp số : 11528

Đọc tiếp...
Đặng Hoàng Phúc 23 tháng 11 2016 lúc 6:50
Báo cáo sai phạm

11528

bn nhe

tk nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

thanks

Đọc tiếp...
Dương Ngọc Thiện 23 tháng 11 2019 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

thuận tiện mà bạn

Đọc tiếp...
Ayano Shiny 23 tháng 11 2019 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

12,5 x 20 x 0,00035 x 4000

=(12,5 x 4000) x (0,00035 x 20)

=50 000 x 0,007

=350

Đọc tiếp...
lương công việt tiến 10 tháng 8 2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

dễ lấy máy tính ra bấm là 618

Đọc tiếp...
bui thi quynh trang 8 tháng 3 2016 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

rễ ,chỉ cần gạch thôi

Đọc tiếp...
tuonggiaminh 13 tháng 2 2015 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

(tuoi anh + tuoi anh)- (tuoi anh + tuoi em ) = 10 tuoi, lon

 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thương 13 tháng 12 2018 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

vẽ sơ đồ ra.vẽ đúng ra mới làm được

bg

sau khi vẽ sơ đồ thì ta thấy tuổi em laf10 tuổi.

hiệu số tuổi là 10

còn lại dựa vào sơ đồ

Đọc tiếp...
le tri khoa 13 tháng 12 2018 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

nghéo hiểu

hok

tốt

Đọc tiếp...
nhất sông núi 13 tháng 8 2017 lúc 8:12
Báo cáo sai phạm

Nếu gấp lên 3 lần thì tổng là:

140 x 3 = 420

Hai lần số thứ hai là:

508 - 420 = 88

Số thứ hai là:

88 : 2 = 44

Số thứ nhất là:

140 - 44 = 96

Đáp số:Số thứ nhất: 96

           Số thứ hai : 44

Đọc tiếp...
Nguyễn Đăng Sáng 12 tháng 8 2017 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Nếu gấp lên 3 lần thì tổng là:

140 x 3 = 420

Hai lần số thứ hai là:

508 - 420 = 88

Số thứ hai là:

88 : 2 = 44

Số thứ nhất là:

140 - 44 = 96

Đáp số:Số thứ nhất: 96

           Số thứ hai : 44

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 11 tháng 8 2017 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

Nếu gấp lên 3 lần thì tổng là:

140 x 3 = 420

Hai lần số thứ hai là:

508 - 420 = 88

Số thứ hai là:

88 : 2 = 44

Số thứ nhất là:

140 - 44 = 96

Đáp số: .....

Đọc tiếp...
❤ _ ❤ 31 tháng 10 2019 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

TL :

\(30.125363545=3760906350\)

Hok tốt

Đọc tiếp...
Cậů Cȟǚ Fäçeböøk 3 tháng 11 2019 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

-Trl

= 3 760 906 350

Hc tốt

Đọc tiếp...
King Apollo 1 tháng 11 2019 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

TL : 3760906350

Chúc bạn

Hok tốt

King Apollo #

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 13 tháng 8 2015 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

Hiệu của số hạng thứ hai lúc đầu và lúc sau là:

602-206=396

Vậy tổng mới cũng nhiều hơn tổng cũ 396 đơn vị.

Tổng lúc đầu là:

1027-396=631

Số hạng còn lại của phép cộng ban đầu là:

631-206=425

ĐS:...

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 8 tháng 6 2018 lúc 8:42
Báo cáo sai phạm

bài giải

 Số tự nhiên đó là:

1027 - 602 = 425

 Tổng đúng của kết quả là:

425 + 206 = 631

Đáp số:........

hok tốt

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 13 tháng 8 2015 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Số tự nhiên cộng với 602 được kết quả là 1027 

=> Số tự nhiên đó là: 1027 - 602 = 425

Vậy tổng đúng của kết quả là: 425 + 206 = 631

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Tín 20 tháng 12 2014 lúc 6:48
Báo cáo sai phạm

Ta có : A = 21+22+23+24+...+22010
              = (2+22) + (23+24) + .......+(22009+22010)
              = (2x1+2x2)+(23x1+23x2)+.......+(22009x1=22009 x2)
               = 2x(1+2)+23x(1+2)+........+22009x(1+2)
               = 2x3+23x3+..............+22009x3
               => chia hết cho 3
Và ta lại có : A = 21+22+23+....+22010
                       = (21+22+23) + (24+25+26)+.....+ (22008+22009+22010)
                       = (2x1 + 2x2+2x22)  +(24x1+24x2+24x22)+...........+(22008x1+22008x2+22008x22)
                       = 2x(1+2+4)+ 24x(1+2+4)+.....+22008x(1+2+4)
                       =2x7+24x7+........+22008x7
                      => chia hết cho 7 
        Vậy A = 21+22+23+24+...+22010 chia hết cho cả 3 và 7

Đọc tiếp...
Ạnh Bùi Đức 12 tháng 12 2016 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

chia hết cho 3 là gộp 2 số lại

chia hết cho 7 là gộp 3 số lại

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuyết Mai 20 tháng 12 2014 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

làm chia hết cho 7 như thế nào z dạy mình vs bạn j ơi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: