Giúp tôi giải toán và làm văn


🌟_Sao Thiên Vương_🌟 Hôm kia lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Ta chia ra làm hai trường hợp :

TH1 :Nếu a khác 0 thì a + b = b + a

TH2 :Nếu a = 0 thì a + b = b + 0

Tớ đến tăm quốc gia Nhật Bản nhất . Vì nhiều người bảo n'c đóa tiến triển rồi thì công nghệ caoneen tớ muốn đến thăm .

Đọc tiếp...
Phùng Tuệ Minh Hôm kia lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

- Trường hợp a khác 0 thì

a + b = b + a

- Trường hợp a = 0 thì

a + b = b + 0

Đọc tiếp...
Đặng Thu Phương Hôm kia lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

a + b = b + a

mình muốn đến thăm Nhật Bản vì ở đó là nơi nổi tiếng vì có 1 nét sống rất văn minh

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Thảo 4 tháng 3 2016 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Khi đặt phép nhân 1 số tự nhiên với 2009, bạn Lan sơ ý quên viết 2 chữ số 0 của số 2009 nên số đó sẽ là 29 và hiệu giữa 2009 và 29 là:

2009 - 29 = 1980

Thừa số còn lại trong phép nhân là:

346500 : 1980 = 175

Tích đúng của phép nhân là:

175 * 2009 = 351575

Đáp số: 357515

Đọc tiếp...
nguyenhongphuc 13 tháng 7 2018 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

mk bit làm

Đọc tiếp...
minaco amino 22 tháng 6 2018 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

làm hộ mình nhanh những câu tiếng anh này nhé ! mình đang cần gấp !

1. he / going / home / of / souvernirs .

2. how far / it / there / HA Noi.

3. did/ to bed / 7.00 pm?/ not / no , she .

4.you / at/ home / night ?

5.often / you / badminton ? / twice / three time / week.

6.long / it / take /here /there /bus?

BÀi 2 : tìm các từ sai.

1.we are going to visit HUONG pagoda(....)

2. miss CHI does english exercise in the class room now (...)

3. how often did you go cycling ? (...)

4.you should brush your teeth before meals (...)

5.you should not eat too much candies because they are not for your teeth (...)

Đọc tiếp...
deotraiphiateh 15 tháng 11 2016 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Giả sử hai số đều gấp lên 3 lần thì tổng lúc đó là

88,36 * 3 = 265,08

Tổng lúc sau hơn tổng đã gấp lên 3 lần tức là hai lần số thứ hai

402,8 - 265,08 = 137,72

Số thứ 2 là

137,72 : 2 = 68,86

Số thứ 1 là

88,36 - 68,86 = 19,5

Đáp số 19,5 và 68,86

Đọc tiếp...
Nhi 18 tháng 2 2017 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Gọi số thứ nhất là A ; số thứ 2 là B.

Ta có :

A + B = 88,36

A x 2,5 + B x 3 = 255,33

A x 3 + B x 3 = 88,36 x 3

A x 3 + B x 3 = 265,08

A x ( 3 - 2,5 ) = 265,08 - 255,33

A x 0,5          = 9,75

A                   = 9,75 : 0,5

A                   = 19,5

=) B = 88,36 - 19,5 = 68,86

         Đáp số : ...............                                       k mk nha

Đọc tiếp...
Trangnguyen 9 tháng 3 2016 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

đáp án đúng phải là: Số thứ nhất là 19,5

                              Số thứ hai là: 68,86

Nhớ k đúng cho mình nha!

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 30 tháng 7 2015 lúc 9:55
Báo cáo sai phạm

tích đầu có tận cùng là 4 vì ( tích 4 chữ số tận cùng là 1 x 2 x 3 x4 = 24)

Tích sau có tận cùng là 0 vì 1995 x 1996  có tận cùng là 0

=> Tổng đã cho có tận cùng là 4 + 0 = 4

Đọc tiếp...
pham tran hai anh 12 tháng 7 2016 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

nhan k thi se ra cau tra loi

Đọc tiếp...
Sailor Moon 9 tháng 3 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

chữ số tận cùng là 4

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 3 tháng 3 2017 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

71 và 56.68 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Dung 23 tháng 3 2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Tổng số tự nhiên và số thập phân bằng 127,68.số thập phân có 2 chữ số.vì quên dấu phẩy ở số thập phân nên số mới gấp 100 lần số cũ tổng mới và số cũ gấp nhau số lần là

100-1=99 lần

Số thập phân banđầu là

(5739 – 127,68):99=56,68

Số tự nhiên ban đầu là

127.68-56.68=71

Đáp số: 56,68

              71.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thế Dũng 28 tháng 2 2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

71 và 56,68 mình chắc luôn đó 

Đọc tiếp...
Võ Tấn Tài 23 tháng 11 2014 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

Tích của phép nhân đó là 9288 . Vì khi nhân nếu ta không lùi tích của số thứ 2 với số thứ 1thì số đó nhất sẽ nhân với chữ số ở hàng chục và chữ số hàng đơn vị là 3 và 6 nên tích tìm được là số đó nhân với 3+6=9 nên ta lấy 2322 chia cho 9 là ra số thứ nhất là 258 . Sau khi tìm được số thứ nhất thì ta lấy số thứ nhất nhân với 36 = 258*36=9288 . Vậy tích của phép nhân đó là 9288

Đọc tiếp...
nguyen minh ma 12 tháng 6 2016 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

h moi la 9288

Đọc tiếp...
Mari Cute 2008 11 tháng 3 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm
akariozora 10 tháng 3 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Tích trên có các cặp và thừa số sau khi nhân với mỗi cặp và mỗi số sẽ có tích tận cùng 2 chữ số 0 là: (25 x 4); (50 x2); (75 x 8); ( 20 x5) và 100. Vậy nhóm này cho ta 5 x 2= 10 chữ số 0 tận cùng của A.

Tích trên có 7 thừa số tròn chục : 10,30,40,60,70,80,90. Mỗi thừa số này cho ta một chữ số 0 tận cùng. Vậy nhóm này cho ta 7 x 1 = 7 chữ số 0 tận cùng của A.

Tích trên có 7 thừa số có tận cùng là 5 ; 15,35,45,55,65,85,95. Mỗi thừa số này khi nhân với một số chẵn sẽ cho ta một só tròn chục. (vì tích trên có 45 thừa số là số chẵn nên 7 thừa số trên đều có khả năng cho tích tròn chục). Vậy nhóm này tạo ra 7 x 1 = 7 chữ số 0 tận cùng của A.

Vậy tích trên có tận cùng bằng số chữ số 0 là:

              10 + 7 + 7 = 24 ( chữ số)

Đọc tiếp...
akariozora 10 tháng 3 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Tích trên có các cặp và thừa số sau khi nhân với mỗi cặp và mỗi số sẽ có tích tận cùng 2 chữ số 0 là: (25 x 4); (50 x2); (75 x 8); ( 20 x5) và 100. Vậy nhóm này cho ta 5 x 2= 10 chữ số 0 tận cùng của A.

Tích trên có 7 thừa số tròn chục : 10,30,40,60,70,80,90. Mỗi thừa số này cho ta một chữ số 0 tận cùng. Vậy nhóm này cho ta 7 x 1 = 7 chữ số 0 tận cùng của A.

Tích trên có 7 thừa số có tận cùng là 5 ; 15,35,45,55,65,85,95. Mỗi thừa số này khi nhân với một số chẵn sẽ cho ta một só tròn chục. (vì tích trên có 45 thừa số là số chẵn nên 7 thừa số trên đều có khả năng cho tích tròn chục). Vậy nhóm này tạo ra 7 x 1 = 7 chữ số 0 tận cùng của A.

Vậy tích trên có tận cùng bằng số chữ số 0 là:

              10 + 7 + 7 = 24 ( chữ số)

Đọc tiếp...
Phan Nguyễn Hoàng Anh 13 tháng 6 2016 lúc 9:57
Báo cáo sai phạm

hay ghê !!! ?_? nhưng khó

Đọc tiếp...
Jackson Yi 4 tháng 6 2015 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Khi xét 1 số tự nhiên khi chia cho 10 
=> Có thể xảy ra 10 trường hợp về số dư  (1) 
Mà các số tự nhiên từ 11 --> 21 gồm (21 - ) + 1 = 11 số.
Biết mỗi số cộng với đúng số thứ tự của nó được 1 tổng 
=> Có 11 tổng , mỗi tổng đều có giá trị là 1 số tự nhiên (2)
Từ (1) và (2) => Trong 11 tổng trên chắc chắn có 2tổng có cùng số dư khi chia cho 11 
=> Luôn  hai tổng có hiệu chia hết cho 10.

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 15 tháng 3 2015 lúc 8:48
Báo cáo sai phạm

kém nhau 2 lần . vì 700 x 4 = 350 x 8 . còn số cộng đều là 800 nên có thể bỏ qua bước này .  chia cho 1,6 và 3,2 mà 3,2 lớn gấp đôi 1,6 nên A = B x 2

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 27 tháng 4 2015 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

Viết dấu phẩy của số thập phân sang bên phải 1 hàng có nghĩa là số thập phân đó gấp lên 10 lần.

Số thập phân đó là:

               47,88 : (10 - 1) = 5,32 

                         Đáp số: 5,32

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Mai Hoa 2 tháng 1 2017 lúc 9:47
Báo cáo sai phạm

5,32

ai tk mk

mk tk lại

hứa luôn

thank nhiều

Đọc tiếp...
Đậu Xuân Linh 17 tháng 4 2016 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

viết dấu phảy của số thập phân sang bên phải 1 hàng có nghỉa là số đó gấp 10 laanf

số đó là

47,88 :<10-1>=5,32

Đọc tiếp...
Trần Minh Đức 11 tháng 7 2015 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

Giải :

            Khi nhân một số A với 235, học sinh đó đặt 2 tích riêng cuối thẳng cột như trong phép cộng, tức là em đó đã lần lượt nhân A với 5, với 30, với 20 rồi cộng ba kết quả lại .

            Vậy :  A x 5 x A x 30 x A x 20 = 10 285

                        A x 55 = 10 285

                        A = 10 285 : 55 = 187

Vậy tích đúng là:

                        187 x 235 = 43 945.

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Đạt 4 tháng 3 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

43945nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mình điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Duy 10 tháng 12 2018 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm
☘️๖ۣۜ✎﹏υℓαzzαиɢ❤¢συρℓє♔➻❥ 1 tháng 3 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

Vì : 1000:1=10001000:1=1000

      9000:9=10009000:9=1000

.............

 Chữ số càng nhỏ thì thương càng lớn nhé !

 Vậy số cần tìm là 10001000 .

Đọc tiếp...
☘️๖ۣۜ✎﹏υℓαzzαиɢ❤¢συρℓє♔➻❥ 1 tháng 3 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

Giải: Gọi số có 1995 chữ số 7 là A. Ta có:

Một số chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3. Tổng các chữ số của A là 1995 x 7. Vì 1995 chia hết cho 3 nên 1995 x 7 chia hết cho 3.

Do đó A = 777...77777 chia hết cho 3.

1995 chữ số 7

Một số hoặc chia hết cho 3 hoặc chia cho 3 cho số dư là 1 hoặc 2.

Chữ số tận cùng của A là 7 không chia hết cho 3, nhưng A chia hết cho 3 nên trong phép chia của A cho 3 thì số cuối cùng chia cho 3 phải là 27. Vậy chữ số tận cùng của thương trong phép chia A cho 3 là 9, mà 9 x 2 = 18, do đó số A/3 x 0,2 là số có phần thập phân là 8.

Vì vậy khi chia A = 777...77777 cho 15 sẽ được thương có phần thập phân là 8.

1995 chữ số 7

Nhận xét: Điều mấu chốt trong lời giải bài toán trên là việc biến đổi A/15 = A/3 x 0,2. Sau đó là chứng minh A chia hết cho 3 và tìm chữ số tận cùng của thương trong phép chia A cho 3. Ta có thể mở rộng bài toán trên tới bài toán sau:

Bài 2 (1*): Tìm phần thập phân của thương trong phép chia số A cho 15 biết rằng số A gồm n chữ số a và A chia hết cho 3?

Nếu kí hiệu A = aaa...aaaa và giả thiết A chia hết cho 3 (tức là n x a chia hết cho 3), thì khi đó tương tự như cách giải bài toán 
n chữ số a

1 ta tìm được phần thập phân của thương khi chia A cho 15 như sau:

- Với a = 1 thì phần thập phân là 4 (A = 111...1111, với n chia hết cho 3)
n chữ số 1

- Với a = 2 thì phần thập phân là 8 (A = 222...2222, với n chia hết cho 3).
n chữ số 2

- Với a = 3 thì phần thập phân là 2 (A = 333...3333 , với n tùy ý).
n chữ số 3

- Với a = 4 thì phần thập phân là 6 (A = 444...4444 , với n chia hết cho 3)
n chữ số 4

- Với a = 5 thì phần thập phân là 0 (A = 555...5555, với n chia hết cho 3).
n chữ số 5

- Với a = 6 thì phần thập phân là 4 (A = 666...6666, với n tùy ý)
n chữ số 6

- Với a = 7 thì phần thập phân là 8 (A = 777...7777, với n chia hết cho 3)
n chữ số 7

- Với a = 8 thì phần thập phân là 2 (A = 888...8888, với n chia hết cho 3)
n chữ số 8

- Với a = 9 thì phần thập phân là 6 (A = 999...9999, với n tùy ý).
n chữ số 9

Trong các bài toán 1 và 2 (1*) ở trên thì số chia đều là 15. Bây giờ ta xét tiếp một ví dụ mà số chia không phải là 15.

Đọc tiếp...
☘️๖ۣۜ✎﹏υℓαzzαиɢ❤¢συρℓє♔➻❥ 1 tháng 3 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

ta có :

1000 : 1=1000

9000 : 9=1000

..............

chữ số càng nhỏ thì thương càng lớn nha!!!!!

vậy số cần tìm là 1000

Đọc tiếp...
Đinh Đức Tài 17 tháng 7 2015 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Giả sử hai số đều tăng 25 % thì tổng mới:

(64,8 : 100) x 125 = 81

Ta thấy 20% và 25 % số thứ hai ứng với:

81 - 60.66 = 20.34

Vậy số thứ hai là:

20,34 : ( 20% + 25%) = 45,2

Số thứ nhất là:

64.8 - 45.2 = 19.6

Đọc tiếp...
Huỳnh Phát Đạt 29 tháng 12 2015 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

đình đức tài ơi ,làm sao ma ra 125 thế

 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 17 tháng 7 2015 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Giả sử hai số đều tăng 25 % thì tổng mới:

(64,8 : 100) x 125 = 81

Ta thấy 20% và 25 % số thứ hai ứng với:

81 - 60.66 = 20.34

Vậy số thứ hai là:

20,34 : ( 20% + 25%) = 45,2

Số thứ nhất là:

64.8 - 45.2 = 19.6

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 22 tháng 7 2015 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

A=1991x1999=(1995-4)1999=1995x1999-4x1999

B=1995x1995=1995x(1999-4)=1995x1999-1995x4>1995x1999-4x1999=A

vậy A<B

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 6 tháng 6 2018 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

A = 1991 x 1999 = 1991 x ( 1995 + 4 ) = 1991 x 1995 + 1991 x 4

B = 1995 x 1995 = 1995 x ( 1991 + 4 ) = 1995 x 1991 + 1995 x 4

Mà 1991 x 1995 + 1991 x 4 < 1995 x 1991 + 1995 x 4 Do đó A < B

Vậy A < B

Đọc tiếp...
emdixaqua 6 tháng 6 2018 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

A=1991x1999=(1995-4)1999=1995x1999-4x1999

B=1995x1995=1995x(1999-4)=1995x1999-1995x4>1995x1999-4x1999=A

vậy A<B

Đọc tiếp...
Anh Phạm 14 tháng 3 2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Cho ví dụ:

2 x 3 = 6

2x2= 4          3x3 = 9

4x9 = 36

36:6 = 6

vậy tích mới tăng 6 lần. Tích mới đó là 6893 x 6 = 41358

Đọc tiếp...
nguyenminhnguyen 17 tháng 3 2015 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

tổng đúng lớn hơn tổng sai là:

4029 - 2034,15=1994,85

hiệu số phần:

100 - 1=99

số đó là:

1994,85 : 99 =20,15

đáp số: 20,15

Đọc tiếp...
oOo_Scopri_oOo 25 tháng 12 2016 lúc 8:17
Báo cáo sai phạm

20,15 đó nha, bạn ơi chắc chắn mình thì vioympic đúng mà

Đọc tiếp...
Jaki Natsumi 9 tháng 1 2017 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

20,15 buddy

Đọc tiếp...
Song Hương 26 tháng 2 2015 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Cứ mỗi một số 2 với một số 5 là sẽ có một số 0 ở tận cùng. Vì đây là phép nhân nên ta có 2^36 * 5^30, vậy có 30 số 0 ở tận cùng.

Đọc tiếp...
thang Tran 22 tháng 6 2015 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

5555 + 6767 +7878

= 55 x101 +67x101 + 78x 101

= 101 x( 55 + 6 7 +78 )

=101 x 200

Đọc tiếp...
Messi Của Việt Nam 9 tháng 9 2016 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

  5555 + 6767 + 7878

= 55 x 101 + 67 x 11 + 78 x 11

= 101 x ( 55 + 67 +78 )

= 101 x 200 

= 20200

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 11 tháng 4 2018 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

5555 + 6767 +7878

= 55 x101 +67x101 + 78x 101

= 101 x( 55 + 6 7 +78 )

=101 x 200

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: