Giúp tôi giải toán và làm văn


khanh cuong 10/07/2018 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

ta có 

a - b = c 

a - b = 56 

a - b : 3 = ? => ax3 - b => 56 x 3 = 168 

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 10/07/2018 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

a-b = 27
ax3- b x 3

= ( a-b) x 3

= 27 x 3

a:3 - b: 3

= (a-b) : 3

= 27 : 3

= 9

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 07/06/2017 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

3 lầm số trừ là :

383 - 158 = 225

Số trừ là :

225 : 3 = 75

Số bị trừ là :

75 + 383 = 458

            Đ/s : .... 

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Minh 07/06/2017 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

3 lần số trừ là:

383 - 158 = 225

Số trừ là:

225 : 3 = 75

Số bị trừ là:

75 + 383 = 458

Đáp số: ...........

Đọc tiếp...
TNT TNT Học Giỏi 07/06/2017 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

3 lần số trừ là :

   383 - 158 = 225

số trừ là :

  225 : 3 = 75 

số bị trừ là :

   75 + 383 = 458

       đs...

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 15/12/2017 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

 

* Nếu n lẻ thì n+7 luôn chẵn => (n+4)(n+7) là số chẵn ( vì 1 số chẵn nhân với 1 số lẻ thì kết qả là 1 số chẵn )

* Nếu n chẵn thì n+4 là số chẵn => (n+4)(n+7) là số chẵn ( vì 1 số chẵn nhân vs 1 số chẵn ra kết quả là số chẵn )

  
Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Thi 06/12/2014 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

Vì n là một số tự nhiên nên có 2 trương hợp:

th1:nếu n là số chẵn thì n+4 là một số chẵn nên tích (n+4)(n+7) là số chẵn

th2:nếu n là số lẻ thì n+7 là số một chẵn nên tích (n+4)(n+7) là số chẵn

=>(n+4)(n+7) luôn là số chẵn

Đọc tiếp...
lương thị hằng 02/11/2016 lúc 11:58
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp có dạng a; a+1; a+2 với a thuộc N
=> [a+(a+1)+(a+2)]
=(a+a+1+a+2)
=(a+a+a)+(1+2)
=3a+3
Ta có 3:3->3a:3
3:3
Vậy tổng của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3

thank you

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Trúc 07/12/2014 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là a,a+1,a+2

Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp 

a+a+1+a+2=(a+a+a)+(1+2)=3a + 3

Vì 3a chia hết cho 3 và 3 chia hết cho 3 nên 3a +3 chia hết cho 3

Vậy tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3

 

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 19/06/2018 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Ta có 3 số tự nhiên liên tiếp là : \(a;a+1;a+2\)

\(a+a+1+a+2\)

\(\left(a+a+a\right)+\left(1+2\right)\)

\(3a+3\)

Có \(3⋮3\)nên \(3a+3⋮3\) hay \(a+a+1+a+2⋮3\)

Vậy tích của 3 số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 3

Đọc tiếp...
pham yen nhi 28/10/2015 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

=[145*99+145*1]-[143101*1]=145*[99+1]-145*[101-1]=145*100-143*100=100*[145-143]=100*2=200 mình chắc chắn 100 phần trăm

Đọc tiếp...
Đoàn Trọng Thái 02/11/2014 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

(145*99+145)-(143*101+143) = 145*100 - 143*100 - 2*143 =100*(145-143) - 286 = 200 - 286 = -86

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 11/07/2015 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

tăng một số lên gấp 3 lần và giữ nguyên số kia thì hiệu mới lơn hơn hiệu cũ

=> Số tăng lên gấp 3 lần là số bị trừ

Hiệu mới lớn hơn hiệu cũ là: 60 - 4 = 56

số bị trừ tăng lên 3 lần; số  trừ giữ nguyên  thì hiệu mới tăng lên 2 lần số bị trừ

Vậy số bị trừ là: 56 : 2 = 28

Số trừ là: 28 - 4 = 24

ĐS:....

Đọc tiếp...
emdixaqua 16/06/2018 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

tăng một số lên gấp 3 lần và giữ nguyên số kia thì hiệu mới lơn hơn hiệu cũ

=> Số tăng lên gấp 3 lần là số bị trừ

Hiệu mới lớn hơn hiệu cũ là: 60 - 4 = 56

số bị trừ tăng lên 3 lần; số  trừ giữ nguyên  thì hiệu mới tăng lên 2 lần số bị trừ

Vậy số bị trừ là: 56 : 2 = 28

Số trừ là: 28 - 4 = 24

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 21/12/2017 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

hiệu của hai số là 4. Nếu tăng một số gấp 3 lần giữ nguyên số kia thì hiệu của chúng bằng 60. Tìm hai số đó

Số trừ là:24

Sô bị trừ 28

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 13/05/2018 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

trả lơid

69 73

nha

$$

Đọc tiếp...
TAKASA 14/06/2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là 69

số thứ 2 là 73

Đọc tiếp...
Là con gái phải xinh 13/05/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Hai số đó là 69 và 73.

Đọc tiếp...
Lê Đình Bách 22/07/2015 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

Gọi sách là a vở là b

2a - 4b = 1000  (1)

5a - 5b = 20000

suy ra 5a = 20000 + 5b

vậy a = (20000 +5b) : 5= 4000 +b

2a = (4000 + b)*2 = 8000 +2b(2)

từ (1) và (2) suy ra 8000 +2b - 4b = 1000

 vậy  8000-2b =1000

2b = 8000-1000=7000

b = 7000: 2 =3500

a =4000+b= 4000+3500=7500

mỗi quyển sách giá 7500 đồng

mỗi quyển vở giá 3500 đồng

Đọc tiếp...
emdixaqua 14/06/2018 lúc 12:02
Báo cáo sai phạm

Gọi sách là a vở là b

2a - 4b = 1000  (1)

5a - 5b = 20000

=> 5a = 20000 + 5b

vậy a = (20000 +5b) : 5= 4000 +b

2a = (4000 + b)*2 = 8000 +2b(2)

từ (1) và (2) suy ra 8000 +2b - 4b = 1000

2b = 8000-1000=7000

b = 7000: 2 =3500

a =4000+b= 4000+3500=7500

Đọc tiếp...
Tống Phong Vũ 26/02/2017 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

co 12 chu so 0

Đọc tiếp...
Hatake Kakashi 31/07/2016 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

            Giải:

Các số tròn chục là: 10, 20, 30, 40.

Mỗi số này cho ta 1 chữ số 0. Vậy ta được 4 chữ số 0.

Các số có tận cùng là 5 là:5, 15, 35, 45.

Mỗi số này nhân với 1 số chẵn thì ta được 1 chữ số 0. Vậy ta được 4 chữ số 0.

Các số: 25, 50.

Mỗi số này nhân với 1 số chia hết cho 4 thì được 2 chữ số 0. Vậy ta được 4 chữ số 0.

Vậy tích từ 1 đến 50 có tận cùng số chữ số 0 là:

    4 + 4 + 4 = 12 ( chữ số 0 )

               Đáp số: 12 chữ số 0.

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 22/07/2015 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

A=1991x1999=(1995-4)1999=1995x1999-4x1999

B=1995x1995=1995x(1999-4)=1995x1999-1995x4>1995x1999-4x1999=A

vậy A<B

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 06/06/2018 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

A = 1991 x 1999 = 1991 x ( 1995 + 4 ) = 1991 x 1995 + 1991 x 4

B = 1995 x 1995 = 1995 x ( 1991 + 4 ) = 1995 x 1991 + 1995 x 4

Mà 1991 x 1995 + 1991 x 4 < 1995 x 1991 + 1995 x 4 Do đó A < B

Vậy A < B

Đọc tiếp...
emdixaqua 06/06/2018 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

A=1991x1999=(1995-4)1999=1995x1999-4x1999

B=1995x1995=1995x(1999-4)=1995x1999-1995x4>1995x1999-4x1999=A

vậy A<B

Đọc tiếp...
Cao Mai Phuong 24/02/2015 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Làm bằng cách nào

 

Đọc tiếp...
Huỳnh Thảo Ly 17/02/2016 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

công nhận online math đểu thật

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 03/04/2016 lúc 08:42
Báo cáo sai phạm

Giải

Cho T = 2 x 2 x 2 x … x 2 x 2 (tích có 2013 thừa số 2). 
Tích có các thừa số đều là 2 coa tính chất sau: 
Cứ 4 thừa số 2 có tích tận cùng lần lượt là 2 ; 4 ; 8 và 6

Mà   2013 : 4 = 503 (nhóm)  dư 1.

Cuối mỗi nhóm tích tận cùng là 6 và đầu mỗi nhóm là chữ số 2. Vậy T có số nhóm dư 1 thì chữ số tận cùng của T là 2

Đọc tiếp...
Chu Thị Phương Dung 29/05/2018 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

Ta có: Số chia gấp lên 2 lần thì thương sẽ giảm đi 2 lần\(\rightarrow\)Thương là: \(1,85\times2=3,7\)

Ba lần thương là: \(3,7\times3=11,1\)

Số bị chia là: \(3,6\times11,1=39,96\)

                                  Đáp số: 39,96.

Đọc tiếp...
Trần Bảo Châu 29/05/2018 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

Ta có: số bị chia : (số chia x 2)=1,85                                                               số bị chia :(thương x3)=3,6

        số bị chia : số chia : 2=1,85                                                                     số bị chia :thương :3=3,6

          số bị chia : số chia= 1,85 x 2                                                                 số bị chia : thương =3,6 x3

                 thương         =2,7                                                                               số chia  = 10,8

Vậy thương phép chia bằng 2,7.                                                                     Vậy số chia của phép chia bằng 10,8.

   Số bị chia của phép chia đó là:2,7 x 10,8 = 29,16

         Đ/s:29,16

Đọc tiếp...
songoku 29/05/2018 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

Số chia gấp 2 lần nên thương sẽ giảm 2 lần.Thương là:

1,85*2=3,7

3 lần thương là:

3,7*3= 11,1

Số bị chia là:

11,1*3,6=36.96

Đọc tiếp...
dương minh tuến 05/07/2015 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Tích của phép nhân 1945 với 6 là : 1945 * 6 = 11760

Tích của phép nhân 1945 với 9 là : 1945 * 9 = 17505

Tích tăng thêm số đơn vị là : 17505 - 11760 = 5835

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 05/07/2015 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

http://d.violet.vn/uploads/previews/322/1515466/preview.swf

Đọc tiếp...
kin bài goku 19/05/2016 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

6 chữ số 0 tận cùng

Đọc tiếp...
nguyennamphong 21/03/2016 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Từ 1 dến 100 có 100:5=20 số chia hết cho 5 
Trong đó có 100:25= 4 số chia hết cho 25 
Cứ 1 số chia hết cho 5 cho ta 1 chữ số 0 tận cùng, 1 số chia hết cho 25 cho 2 chữ số 0 tận cùng 
Vậy từ 1 đến 100 tích của chúng có 20+4=24 chữ số 0 tận cùng

Đọc tiếp...
zZzNguyễnLêQuanAnhzZz 03/12/2016 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

có tất cả 4 chữ số 0 ở tận cùng

Đọc tiếp...
ChuTiếnQuảng 22/05/2018 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

A=11+22+33+44

=33+77

=110

B=14+23+32+41

=37+73

=110

VÌ 110=110 NÊN A =B

Đọc tiếp...
Haibara Ai 22/05/2018 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

A = 11 + 22 + 33 + 44

A = ( 11 + 44 ) + ( 22 + 33 )

A = 55 + 55

A = 110.

B = 14 + 23 + 32 + 41

B = ( 14 + 41 ) + ( 23 + 32 )

B = 55 + 55

B = 110.

Vì A = 110 , B = 110 nên A = B.

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 23/05/2018 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

A = 11 + 22 + 33 + 44

   = 33 + 33 + 44

   = 66 + 44

   = 110

B = 14 + 23 + 32 + 41

   = 37 + 32 + 41

   = 69 + 41

    = 110

Vậy A = B ( vì 110 = 110 )

Đọc tiếp...
NAU TE 25/04/2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

 

Gọi số hạng thứ nhất là a, số hạng thứ hai là b, ta có:

a + b = 140

5a + 3b = 508

=> 3a + 3b = 140 x 3

=> 3a + 3b = 420

=> (5a + 3b) - (3a + 3b) = 508 - 420

=> (5a + 3b) - (3a + 3b) = 88

=> 2a = 88

=> a = 88 : 2

=> a = 44

Vậy số hạng thứ nhất là 44.

Số hạng thứ hai là:

                140 - 44 = 96

                          Đáp số: 44 và 96

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 25/04/2015 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Gọi số hạng thứ nhất là a, số hạng thứ hai là b, ta có:

a + b = 140

5a + 3b = 508

=> 3a + 3b = 140 x 3

=> 3a + 3b = 420

=> (5a + 3b) - (3a + 3b) = 508 - 420

=> (5a + 3b) - (3a + 3b) = 88

=> 2a = 88

=> a = 88 : 2

=> a = 44

Vậy số hạng thứ nhất là 44.

Số hạng thứ hai là:

                140 - 44 = 96

                          Đáp số: 44 và 96

Đọc tiếp...
Thảo 12/10/2016 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Ta có

kết quả là:

44

và 96

nha bn

Đọc tiếp...
Nguyen Nguyen Khoi 24/01/2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

5 chữ số 0 đầu tiên gồm 10 20 30 40 50.
Tiếp theo thêm 5 số 0 khi lấy 2x5, 12x15,.... Vậy đáp là 10 số :3. Phải k 

Đọc tiếp...
Võ Minh Châu 24/01/2015 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

chính xác đó Lê Quang Thế, chú ý 25, 75  nhân với 4 hoặc 8 ra tới 2 chữ số 0, hình như mình lưu ý bài tương tự như thế này với bạn rồi

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 24/01/2015 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

THEO MÌNH 25 NHÂN 1 SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ 4 THÌ RA 2CS 0 NỮA

Có thể đáp số 11

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: