Giúp tôi giải toán


Trần Trà Mi 10 giờ trước (07:41)
Báo cáo sai phạm

1, ( x + 12 ) * 3 - 27 = 3^4

    ( x + 12 ) * 3 - 27 = 81

    ( x + 12 ) * 3        = 81 + 27

    ( x + 12 ) * 3        =     108

    x + 12                  = 108 : 3

    x + 12                  =     36

    x                          = 36 - 12

    x                          =     24

2, 300 - ( x - 12 ) * 2^2 = 100

    300 - ( x - 12 ) * 4 = 100

    300 - ( x - 12 )      = 100 : 4

    300 - ( x - 12 )      =     25

    x - 12                    =  300 - 25

    x - 12                    =     275

Nguyễn Chí Bảo 9 giờ trước (07:56)
Báo cáo sai phạm

3)\(2^x.3-17=7\)

\(\Rightarrow2^x.3=7+17\)

\(\Rightarrow2^x.3=24\)

\(\Rightarrow2^x=8\)

\(\Rightarrow2^x=2^3\)

\(\Rightarrow x=3\)

Trần Trà Mi 9 giờ trước (07:51)
Báo cáo sai phạm

mk nhỡ bấm enter

2, x = 275 + 12

    x =     287

3, 2^x * 3 - 17 = 7

   2^x * 3         = 7 + 17

   2^x * 3         =   24

  2^x               = 24 : 3

  2^x               = 8

  x                   = 3

Còn câu 4 mk không biết nha!

   

lê thị thu huyền Hôm qua lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

a) \(\left|x-2011\right|=x-2012\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-2011=x-2012\\x-2011=2012-x\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}0x=-1\\2x=4023\end{cases}\Rightarrow x=\frac{4023}{2}}\)

Bùi Công Doanh 19/07 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

(2x-15)5 =  (2x-15)3

(2x-15)5-(2x-15)3=0

(2x-15)3.(2x-15)2 - (2x-15)3=0

(2x-15)3.[ ( 2x-15)2-1] = 0

Suy ra (2x-15)3 = 0 hoặc ( 2x-15)2-1=0

Xét (2x-15)3=0 thì :

               (2x-15)3 = 03

      suy ra 2x - 15 = 0

( tự tìm x )

Xét (2x-15)2-1=0

      ( 2x - 15)2 =1

     (2x-15)2=12

suy ra 2x-15 =1

( tự tìm x)

Bùi Công Doanh 19/07 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

d , Vì 1x luôn bằng 1 với mọi x nên x10 =1

suy ra x10= 110

suy ra x =1 

Vân Anh 19/07 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

S có 1 câu thôi z bạn

Truong_tien_phuong 19/07 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

2.y - 12 - y = 0

2.y - y - 12 = 0

y . ( 2 - 1 ) - 12 = 0

y . 1 -12= 0

=> y - 12 = 0

=>  y = 12

vậy:.................

Trần Thị Hồng Thắm 19/07 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

\(2y-12-y=0\Rightarrow y-12=0\Rightarrow y=12+0=12.\)

Nguyễn Phúc 31/03/2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

                xy=x+y

nên :        xy-(x+y)=0

               xy-x-y    =0

               x(y-1)-y  =0 suy ra x(y-1)-(y-1)=1

                (x-1)(y-1)=1 

ta có

     X - 1

  -1

       1

 

     Y - 1

 -1

       1

 

        X

0

2

 

         Y

0

2

 

 

 

   
Công Chúa Nhỏ 31/03/2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

x=0 , y=0

x=2 , y=2

nguyen cong tuan 07/02/2017 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

x y bang 00;22

Đinh Tuấn Việt 29/04/2015 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{x}-\frac{y}{3}=\frac{1}{6}\Leftrightarrow\frac{5.3}{3x}-\frac{xy}{3x}=\frac{1}{6}\Leftrightarrow\frac{15-xy}{3x}=\frac{1}{6}\).

Quy đồng mẫu ta được:

\(\frac{15-xy}{3x}=\frac{1.x:2}{6.x:2}\Leftrightarrow\frac{15-xy}{3x}=\frac{0,5x}{3x}\Rightarrow15-xy=0,5x\)

\(\Rightarrow xy+0,5x=15\Leftrightarrow x.\left(y+0,5\right)=15\)

Mà 15=3.5=5.3=1.15=15.1=(-3).(-5)=(-5).(-3)=(-15).(-1)=(-1).(-15)

Lập bảng ra tìm giá trị của x,y

Ruxian 24/08/2015 lúc 09:55
Báo cáo sai phạm

câu 1 có rồi

x-34.15=0

=> x-510=0

=> x=510

18(x-16)=18

=> x-16=18:18

=> x-16=1

=> x=1+16

=> x=17

 

Võ Kim Tuấn Anh 18/07 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

x = 7

x = 510

x= 17

Ngọc Bích Sesshomaru Makoto 24/04/2017 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

mik giải câu 1 nha , câu 2 , 3 có ng giải rùi

                  giải

(X+1)+(X+2)+....+(X+100) có 100 số hạng =5750

=>100X+(1+2+3+...+100)=5750

=>100X+5050=5750

=>100X=5750-5050

=>100X=700

=>X=700:100

=>X=7

Chúc bạn học tốt!!!

Phúc Trần Tấn 18/07 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

Ta nhận thấy rằng nếu 3 số cuối cùng của số chia hết cho 8 thì số đó chia hết cho 8.

94y \(⋮\) 8

=> y = 4

=> x \(\in\)(*1;2;3;4;5;6;7;8;9)

Vậy x sẽ có 9 số

=> Có 9 cặp số nhé .

Bạn muốn cặp nào cũng được.

Nữ Hoàng Băng Giá Elsa 20 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

với lại tôi bảo tìm x,y chứ ko hỏi có bao nhiêu cặp

Nữ Hoàng Băng Giá Elsa 20 giờ trước (20:55)
Báo cáo sai phạm

bạn giải tôi ko hiểu

Phạm Hồ Thanh Quang 18/07 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

a) 3x + 5 : x - 2 = 3 dư 11
Để 3x + 5 chia hết cho x - 2 thì 11 chia hết cho x - 2
=> x - 2 thuộc Ư(11)
=> x - 2 = 1
     x - 2 = -1
     x - 2 = 11
     x - 2 = -11
=> x = 3
     x = 1
     x = 13
     x = -9
b) 6x - 2 : x - 1 = 6 dư 4
Để 6x - 2 chia hết cho x - 1 thì 4 chia hết cho x - 1
=> x - 1 thuộc Ư(4)
=> x - 1 = 1
     x - 1 = -1
     x - 1 = 2
     x - 1 = -2
     x - 1 = 4
     x - 1 = -4
=> x = 2
     x = 0
     x = 3
     x = -1
     x = 5
     x = -3

c) -5x + 9 : 2 - x = 5 dư -1
Để -5x + 9 chia hết cho 2 - x thì -1 chia hết cho 2 - x
=> 2 - x thuộc Ư(-1)
=> 2 - x = 1
     2 - x = -1
=> x = 1
=> x = 3

d) -10 + 3x : 3 - x = -3 dư -1
Để -10 + 3x chia hết cho 3 - x thì -1 chia hết cho 3 - x
=> 3 - x thuộc Ư(-1)
=> 3 - x = 1
     3 - x = -1
=> x = 2
=> x = 4

e) -5x + 12 : 3 + x = -5 dư 27
Để -5x + 12 chia hết cho 3 + x thì 27 chia hết cho 3 + x
=> 3 + x thuộc Ư(27)
=> 3 + x = 1
     3 + x = -1
     3 + x = 3
     3 + x = -3
     3 + x = 9
     3 + x = -9
     3 + x = 27
     3 + x = -27
=> x = -2
     x = 0
     x = -6
     x = 6
     x = -12
     x = 24
     x = -30

Lưu Đức Mạnh 18/07 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

\(3.\)

\(\frac{x-1}{2011}+\frac{x-2}{2010}+\frac{x-3}{2009}=\frac{x-4}{2008}\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{x-1}{2011}-1+\frac{x-2}{2010}-1+\frac{x-3}{2009}-1-\frac{x-4}{2008}+1+2=0\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{x-1}{2011}-\frac{2011}{2011}+\frac{x-2}{2010}-\frac{2010}{2010}+\frac{x-3}{2009}-\frac{2009}{2009}-\frac{x-4}{2008}+\frac{2008}{2008}=0\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{x-2012}{2011}+\frac{x-2012}{2010}+\frac{x-2012}{2009}-\frac{x-2012}{2008}=0\)

\(\Rightarrow\)\(x-2012\left(\frac{1}{2011}+\frac{1}{2010}+\frac{1}{2009}+\frac{1}{2008}\right)=0\)

\(\Rightarrow\)\(x=2012\)

Sorano Yuuki 24/05/2017 lúc 22:41
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(\frac{1}{1.101}+\frac{1}{2.102}+\frac{1}{3.103}+...+\frac{10}{10.110}\right)x=\)\(\frac{1}{1.11}+\frac{1}{2.12}+...+\frac{1}{100.110}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{100}{1.101}+\frac{100}{2.202}+\frac{100}{3.303}+...+\frac{100}{10.101}\right)x=\)\(10.\left(\frac{10}{1.11}+\frac{10}{2.12}+...+\frac{10}{100.110}\right)\)

\(\Rightarrow\left(1-\frac{1}{101}+\frac{1}{2}-\frac{1}{102}+...+\frac{1}{10}-\frac{1}{110}\right)x=\)\(10.\left(1-\frac{1}{11}+\frac{1}{2}-\frac{1}{12}+...+\frac{1}{100}-\frac{1}{110}\right)\)

\(\Rightarrow\left[\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{10}\right)-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+\frac{1}{103}+...+\frac{1}{110}\right)\right]x\)\(=\)\(10.\left[\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}\right)-\left(\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{110}\right)\right]\)

\(\Rightarrow\left[ \left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{10}\right)-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right)\right]x=\)\(10.\left[\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{10}\right)-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right)\right]\)

\(\Rightarrow x=10\)

Trang Đoàn 04/05/2017 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

deex vậy

Mr Lazy 14/07/2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

c/

\(\left(4y+1\right)\left(8-x\right)=20=1.20=5.4\)

-Nhận xét: 4y+1 là số chia 4 dư 1 nên ta có các trường hợp sau:

\(+4y+1=1\text{ và }8-x=20\Leftrightarrow\left(x;y\right)=\left(-12;0\right)\)

\(+4y+1=5\text{ và }8-x=4\Leftrightarrow\left(x;y\right)=\left(4;1\right)\)

Kết luận: \(\left(x;y\right)=\left(-12;0\right);\left(4;1\right)\)

Cách làm tương tự, đối với các câu a, b, ta chỉ thêm một bước là phân tích 1 vế thành nhân tử, 1 vế là số nguyên.

\(\text{a) }xy=x-y\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(y-1\right)=-1\)

\(\text{b) }x\left(y+2\right)+y=1\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(y+2\right)=3\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: