Giúp tôi giải toán và làm văn


SSBĐ Love HT CTV 8 tháng 10 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

\(2,8:0,5=\left|x-1\right|:1,5\)

\(\Rightarrow5,6=\left|x-1\right|:1,5\)

\(\Rightarrow\left|x-1\right|=5,6.1,5\)

\(\Rightarrow\left|x-1\right|=8,4\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=8,4\\x-1=-8,4\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=8,4+1\\x=-8,4+1\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=9,4\\x=-7,4\end{cases}}}\)

Vậy \(x\in\left\{9,4;-7,4\right\}\)

Chúc em học tốt nhé!

Đọc tiếp...
ツ๖ۣۜSaromee«⇜ 8 tháng 10 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

2,8:0,5=|x-1|:1,5

|x-1|:1,5=5,6

|x-1|=8,1

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=8,1\\x-1=-8,1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=9,1\\x=-7,1\end{cases}}\)

Vậy x=9,1 hoặc x=-7,1

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ★๖ۣۜKɾĭσɗ★⁀ᶦᵈᵒᶫ 7 tháng 10 lúc 13:30
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2+14x+49}=11\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x+7\right)^2}=11\)

\(\Leftrightarrow x+7=11\)

\(\Leftrightarrow x=11-7\)

\(\Leftrightarrow x=4\)

Đọc tiếp...
☆》Ąйɦ Ŧųấйツ《☆ 6 tháng 10 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2+14x+49}=11\)

\(\Rightarrow\sqrt{\left(x+7\right)^2}=11\)

\(\Rightarrow x+7=11\)

\(\Rightarrow x=11-7=4\)

ahihi mik ms lớp 8

Đọc tiếp...
SSBĐ Love HT CTV 6 tháng 10 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2+14x+49}=11\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x+7\right)^2}=11\)

\(\Leftrightarrow x+7=11\)

\(\Leftrightarrow x=11-7=4\)

Vậy x = 4

Chúc bạn học tốt nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 24 tháng 7 2015 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

=> 2 + 3 + 5  + 7+ ... +99 + 49X = 2 + 2499 + 49X

= 2501 + 49 X = 7500

=> 49X = 7500 - 2501 = 4999

=>X = 4999 : X = \(\frac{4999}{49}\)

Đọc tiếp...
Đỗ Thảo Nguyên 3 tháng 10 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

(2x-5)5= (2x-5)3

(2x-5)5-(2x-5)3= 0

(2x-5)3.(2x-5)2-(2x-5)3.1= 0

(2x-5)3.[(2x-5)2-1]= 0

= > (2x-5)= 0 hoặc (2x-5)2-1= 0

+)(2x-5)= 0

= >2x-5= 0

2x= 0+5

2x= 5

= > x= \(\frac{2}{5}\)

 +)(2x-5)2-1= 0

(2x-5)2= 1

(2x-5)2 = 12= (-1)2

= >2x-5 = 1 hoặc2x-5 = -1

+)2x-5 = 1

2x = 1+5

2x = 6

x= 6:2

x= 3

+)2x-5 = -1

2x = -1+5

2x = 4

x= 4:2

x= 2

Vậy x\(\in\)\(\frac{2}{5}\);3;2}

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Trang 3 tháng 10 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x-5\right)^5=\left(2x-5\right)^3\)

=>\(\left(2x-5\right)^5-\left(2x-5\right)^3=0\)

=>\(\left(2x-5\right)^3.\left\{\left(2x-5\right)^2-1\right\}=0\)

=>\(\orbr{\begin{cases}\left(2x-5\right)^3=0\\\left(2x-5\right)^2-1=0\end{cases}}\)

=>\(\orbr{\begin{cases}2x-5=0\\\left(2x-5\right)^2=1\end{cases}}\)

=>\(x=\left\{\frac{5}{2};3;2\right\}\)\(\orbr{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\\orbr{\begin{cases}2x-5=1\\2x-5=-1\end{cases}}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Me 3 tháng 10 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x-5\right)^5=\left(2x-5\right)^3\)

\(\left(2x-5\right)^5-\left(2x-5\right)^3=0\)

\(\left(2x-5\right)^3\left[\left(2x-5\right)^2-1\right]=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(2x-5\right)^3=0\\\left(2x-5\right)^2-1=0\end{cases}}\)    \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-5=0\\\left(2x-5\right)^2=1=\left(\pm1\right)^2\end{cases}}\) \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=5\\2x-5=-1\text{ hoặc }2x-5=1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\2x=4\text{ hoặc }2x=6\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\x=2\text{ hoặc }x=3\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\text{ }x\in\left\{\frac{5}{2}\text{ ; }2\text{ ; }3\right\}\)

Đọc tiếp...
Ichigo Sứ giả thần chết 23 tháng 7 2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

\(\left(17x-25\right):8+65=9^2\)

=> \(\frac{17x}{8}-\frac{25}{8}+65=81\)

=> \(\frac{17x}{8}=81-65+\frac{25}{8}\)

=> \(\frac{17x}{8}=\frac{153}{8}\)

=> \(17x=\left(153.8\right):8\)

=> \(17x=153\)

=> \(x=153:17=9\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Kiều Trinh 23 tháng 9 2018 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

(17x - 25 ) : 8 + 65 = 92     

(17x - 25 ) : 8 + 65 = 81

(17x - 25) : 8 = 81 - 65 = 16

17x - 25 = 16 x 8 = 128

17x = 128+25=153

x= 153:17 =9

Đọc tiếp...
♈♐ Shizu _ ℑǐᴎ⁀ᶦᵈᵒᶫ⁹² 22 tháng 7 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

[(4x + 28) . 3 + 55] : 5 = 35

=> (4x + 28) . 3 + 55 = 175

=>(4x + 28) . 3 = 120

=> 4x + 28 = 40

=> 4x = 12

=> x = 3

~Study well~

#KSJ

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng An 22 tháng 7 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

mk k cho bn  Shizu rồi dó

Đọc tiếp...
Thảo Nguyễn 緑 22 tháng 7 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

[ (4x + 28 ) . 3 + 55 ] : 5 = 35

( 4x + 28 ) . 3 + 55 = 35 . 5

( 4x + 28 ) . 3 + 55 = 175

( 4x + 28 ) . 3 = 175 - 55

( 4x + 28 ) . 3 = 120

4x + 28 = 120 : 3

4x + 28 = 40

4x = 40 - 28

4x = 12

x = 12 : 4

x = 3

Vậy x = 3 

=))

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hậu 24 tháng 9 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

x+7=12

x    =12-7

x    =5

Đọc tiếp...
võ phạm thị yến 16 tháng 9 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

x+7=-12

x    =-12-7

x    =-5

Đọc tiếp...
hakken ryou 16 tháng 9 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

\(x+7=-12\)

         \(x=-12-7\)

         \(x=-19.\)

_Hok tốt_

Đọc tiếp...
Ác Mộng 21 tháng 6 2015 lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{10}+...+\frac{2}{x\left(x+1\right)}=\frac{2001}{2003}\)

<=>\(\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{x\left(x+1\right)}=\frac{2001}{2003}\cdot\frac{1}{2}=\frac{2001}{4006}\)

<=>\(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}=\frac{2001}{4006}\)

<=>\(\frac{1}{2}-\frac{1}{x+1}=\frac{2001}{4006}\)

<=>\(\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2}-\frac{2001}{4006}\)

<=>\(\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2003}\)

<=>x+1=2003

<=>x=2002

Đọc tiếp...
✰✰ βєsէ ℱƐƝƝIƘ ✰✰ 18 tháng 9 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

5x+1 = 125

5x+1 = 53

=> x+1 = 3

      x = 2

Đọc tiếp...
✰✰ βєsէ ℱƐƝƝIƘ ✰✰ 18 tháng 9 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

3. ( x-6)2 = 27

     (x-6)2 = 9

      x - 6 = 3

      x = 9

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: