Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Nguyễn Nam Cường 26 tháng 6 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

100 x X + X x 50 = 300

X x (100+ 50)= 300

X x 150= 300

X = 300: 150

X= 2

Đọc tiếp...
Thảo Chi Nguyễn 26 tháng 6 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

100 x X + X x 50 =300

X x (100 +50)=300

X x 150 =300

X=300: 150 

X =2

Đọc tiếp...
Nguyễn Đăng Duy 24 tháng 6 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Xx100+Xx50=300

Xx[100+50]=300

Xx150=300

X=300:150

X=2

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:07
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \s\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 19 tháng 6 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

\(\frac{145,7-290:5+0,3}{x:8+13}=4\)

=> \(\frac{145,7-58+0,3}{x:8+13}=4\)

=> \(\frac{88}{x:8+13}=4\)

=> \(x:8+13=88:4\)

=> \(x:8+13=22\)

=> x : 8 = 9

=> x = 9 x 8 = 72

Vậy x = 72

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 23 tháng 6 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 17 tháng 6 lúc 9:17
Báo cáo sai phạm

Bạn kiểm tra lại đề bài nhé!

Đọc tiếp...
Vương Bảo Linz 16 tháng 6 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)+\left(x+2\right)+\left(x+3\right)=30\)

\(\Leftrightarrow x+1+x+2+x+3=30\)

\(\Leftrightarrow3x+6=30\)

\(\Leftrightarrow3x=30-6\)

\(\Leftrightarrow3x=24\)

\(\Leftrightarrow x=8\)

Vậy\(x=8\)

Linz

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:08
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 16 tháng 6 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)+\left(x+2\right)+\left(x+3\right)=30\)

\(\Leftrightarrow x+1+x+2+x+3=30\)

\(\Leftrightarrow3x+6=30\)

\(\Leftrightarrow3x=24\)

\(\Leftrightarrow x=8\)

Vậy \(x=8\)

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:08
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Phương Anh Nguyễn 12 tháng 6 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

giúp mình với

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:09
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)oi88777

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 9:12
Báo cáo sai phạm

^_^yyyyyyk

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:10
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 7 tháng 6 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
hack não Hôm qua lúc 9:13
Báo cáo sai phạm

câu số 2 ko tính được nha

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:10
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:10
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Học dốt :)) 6 tháng 6 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

Bài làm

\(x-\frac{2}{5}=-\frac{125}{2}-x\)

\(\Rightarrow x+x=\frac{2}{5}-\frac{125}{2}\)

\(\Rightarrow2x=\frac{4}{10}-\frac{625}{10}\)

\(\Rightarrow2x=-\frac{621}{10}\)

\(\Rightarrow x=-\frac{621}{10}.\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow x=-\frac{621}{20}\)( Thỏa mãn )

Vậy x = -621/20 

Đọc tiếp...
¿Oo_ღ~♥S♥ℋ♥ℋ~ღ_oO¿ 3 tháng 6 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

x X 9,25 +75%X x = 55,35

x.9,25+75%.x=55,35
x.9,25+0,75.x=55,35
x.(9,25+0,75)=55,35
x.10=55,35
x=55,35:10
x=5,535

Hok tốt

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:11
Báo cáo sai phạm

\(\frac{ }{\hept{\begin{cases}\\\\\end{cases}}\hept{\begin{cases}\\\\\end{cases}}\hept{\begin{cases}\\\\\end{cases}}\hept{\begin{cases}\\\\\end{cases}}\hept{\begin{cases}\\\\\end{cases}}\hept{\begin{cases}\\\\\end{cases}}\hept{\begin{cases}\\\\\end{cases}}\frac{ }{ }\frac{ }{ }\frac{ }{ }\frac{ }{ }\frac{ }{ }\frac{ }{ }\frac{ }{ }}\)

Đọc tiếp...
luffy 3 tháng 6 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

x.(9,25+3/4)=55,35

x.(9,25+0,75)=55,35

x.10=55,35

x=55,35:10

x=5,535

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:11
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Wizdomiot 6 tháng 6 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

*dấu chấm = dấu nhân

mk chỉ bt câu b

b) \(\frac{x}{24}=\frac{5}{9}\)

\(x\cdot9=24\cdot5\)

\(x\cdot9=120\)

\(x=120:9\)

\(x=\frac{40}{3}\)

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:11
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Anubis 1 tháng 6 lúc 5:22
Báo cáo sai phạm

\(\left(-\frac{1}{4}\right)^x=\left(-\frac{1}{2}\right)^4\)

=> \(\left(-\frac{1}{4}\right)^x=\left(-\frac{1}{2}\right)^{2^2}\)

=>  \(\left(-\frac{1}{4}\right)^x=\left(\frac{1}{4}\right)^2\)

=> x = 2

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:11
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Tạ Hữu Duy 2 tháng 6 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

5 1/3 là \(5\frac{1}{3}\)hay là 5 * \(\frac{1}{3}\)vậy ?

Đọc tiếp...
Trần Yến Vy 30 tháng 5 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{3}x-\frac{1}{2}x=\frac{5}{12}\)

\(x\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{12}\)

\(x.\frac{1}{6}=\frac{5}{12}\)

\(x=\frac{5}{12}\div\frac{1}{6}\)

\(x=\frac{5}{2}\)

Vậy \(x=\frac{5}{2}\).

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:11
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Lê Minh Tú 31 tháng 5 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

thanhk 

Đọc tiếp...
hack não 8 giờ trước (9:53)
Báo cáo sai phạm

12-x=12

     x=12-12

    x=0

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:12
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Mạnh 1 tháng 6 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

12-x= 12                                                                             x-29=90

x     = 12-12                                                                        x      =90+29

 x      = 0                                                                             x       =  119

134+x=140                                                                           23-x=20

x        = 140- 134                                                                  x     = 23- 20

x        =  6                                                                             x      =   3

Đọc tiếp...
Wizdomiot 30 tháng 5 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

toán lớp 6 nha bn

Đọc tiếp...
アイン ミン 30 tháng 5 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

\(7-3x=x-5\)

=> \(-3x-x=-7-5\)

=> \(-4x=-12\)

=> \(x=3\)

Lớp 5 chưa học âm đâu :V nghĩ bài này của lớp 6 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: