Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Số thực


AWM AWM 18 tháng 8 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn greninja nha😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀     mình là người làm câu hỏi nè

Đọc tiếp...
Greninja Greninja 18 tháng 8 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

a) \(3.5^2-16\div2^2=3.25-16\div4=75-4=71\)

b) \(2^3.17-2^3.14=2^3.\left(17-14\right)=8.3=24\)

c) \(15.141+59.15=15.\left(141+59\right)=15.200=3000\)

d) \(17.85+2^3.14=1445+8.14=1445+112=1557\)

e) \(20-\left[30-\left(5-1\right)^2\right]=20-\left[30-4^2\right]=20-\left[30-16\right]=20-14=6\)

Đọc tiếp...
PHẠM  BÙI GIA VỸ PHẠM BÙI GIA VỸ 30 tháng 5 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm
Gshfcfdgxcyg fjffb
Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi Lê Nhật Khôi 22 tháng 5 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

I have already subbed your chanel in youtube

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi Lê Nhật Khôi 22 tháng 5 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{8a^2}{a^2+9}=b\le\frac{8a^2}{6a}\Leftrightarrow\frac{b}{a}\le\frac{4}{3}\left(1\right)\)

Tương tự: \(\hept{\begin{cases}\frac{c}{b}\le\frac{5}{4}\left(2\right)\\\frac{a}{c}\le\frac{3}{5}\left(3\right)\end{cases}}\)

Nhân (1) và (2) ta có: \(\frac{c}{a}\le\frac{5}{3}\)

Lại có: \(\frac{a}{c}\le\frac{3}{5}\Leftrightarrow\frac{1}{\frac{a}{c}}\ge\frac{5}{3}\Leftrightarrow\frac{c}{a}\ge\frac{5}{3}\)

Suy ra: \(\frac{a}{c}=\frac{3}{5}\)tương tự: \(\frac{b}{a}=\frac{4}{3}\)và \(\frac{c}{b}=\frac{5}{4}\)

Thế vào trên tìm đc: a=3; b=4; c=5 

Vậy a+b+c=12

Đọc tiếp...
Minh Minh 6 tháng 3 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{\left(-7^2\right)}+\sqrt{\frac{25}{16}}-\frac{3}{2}\)

\(=\sqrt{49}+\sqrt{\left(\frac{5}{4}\right)^2}-\frac{3}{2}\)

\(=7+\frac{5}{4}-\frac{3}{2}\)

\(=\frac{27}{4}\)

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜVõ ๖ۣۜ♡Mạnh๖²⁴ʱ๖ۣۜCườngღ๖²⁴ʱ๖ۣۜ ♡๖ۣۜVõ ๖ۣۜ♡Mạnh๖²⁴ʱ๖ۣۜCườngღ๖²⁴ʱ๖ۣۜ 27 tháng 10 2019 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

a) Theo định nghĩa tập số hữu tỉ là tập hợp các số có thể viết dưới dạng phân số. Hay số hữu tỉ gồm các số thập phân hữu hạn và các số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Số vô tỉ là tập hợp gồm các số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Do đó: Q∩I=∅Q∩I=∅

b) Số thực là tập hợp gồm số hữu tỉ và số tỉ.

Do đó: R∩I=I

Đọc tiếp...
chuanhvu chuanhvu 27 tháng 10 2019 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Theo định nghĩa tập số hữu tỉ là tập hợp các số có thể viết dưới dạng phân số. Hay số hữu tỉ gồm các số thập phân hữu hạn và các số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số vô tỉ là tập hợp gồm các số thập phân vô hạn không tuần hoàn

Do đó Q ∩ I = ∅

Tập số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ

Do đó R ∩ I = I

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Phi Hải Lê Nguyễn Phi Hải 27 tháng 10 2019 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

vào đây mà tham khảo vietjack.com

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 15 tháng 10 2016 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Chứng minh \(\frac{1}{\left(n+1\right)\sqrt{n}+n\sqrt{n+1}}=\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\) rồi áp dụng với n = 1,2,....,2014

Đọc tiếp...
Văn Đức Kiên Văn Đức Kiên 15 tháng 10 2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

ki+e

n ejmfjnhcy

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz zZz Cool Kid zZz CTV 30 tháng 9 2019 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz dạng Engle ta có:

\(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{a+b+c}=a+b+c\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
HD Film HD Film 30 tháng 9 2019 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\)

\(=\frac{a^2}{b}+b+\frac{b^2}{c}+c+\frac{c^2}{a}+a-a-b-c\)

\(\ge2\sqrt{\frac{a^2b}{b}}+2\sqrt{\frac{b^2c}{c}}+2\sqrt{\frac{c^2a}{a}}-a-b-c\)

\(=2a+2b+2c-a-b-c=a+b+c\)

Dấu '=' xảy ra khi a=b=c

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý 4 tháng 7 2019 lúc 13:58
Báo cáo sai phạm

Đặt \(P=\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\)

\(=\left(\frac{a}{b+c}+1\right)+\left(\frac{b}{a+c}+1\right)+\left(\frac{c}{a+b}+1\right)-3\)

\(=\frac{a+b+c}{b+c}+\frac{a+b+c}{a+c}+\frac{a+b+c}{a+b}-3\)

\(=\frac{11}{b+c}+\frac{11}{a+c}+\frac{11}{a+b}-3\)

\(=11\left(\frac{1}{b+c}+\frac{1}{a+c}+\frac{1}{a+b}\right)-3=\frac{11.13}{17}-3=\frac{92}{17}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa Nguyễn Diệu Hoa 23 tháng 12 2018 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

Câu 1 : (C)

Câu 2 : (B)

Câu 3 : (C)

Câu 4 : (C)

Câu 5 : (B)

Okay

Đọc tiếp...
Phan Minh Thao Phan Minh Thao 8 tháng 12 2018 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

thank you bạn nhìu nhìu lắm nha

Đọc tiếp...
do phuong nam do phuong nam 8 tháng 12 2018 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

\(0,a\left(b\right)=0,abbbbbbbbbbbbbbb...\)

\(0,b\left(a\right)=0,baaaaaaaaaaaaaaaaa...\)

Đặt phép tính theo cột dọc tính đc: \(0,a\left(b\right)+0,b\left(a\right)=0,99999999999999...\)

Thường người ta làm tròn thành 1

Đọc tiếp...
Đinh Hồng Ân Phúc Đinh Hồng Ân Phúc 30 tháng 6 2019 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

\(\pi\)là số vô tỉ vì nó có chu kì không tuần hoàn và không thể biểu diễn dưới dạng phân số a/b

Đọc tiếp...
Trần Minh Hoàng Trần Minh Hoàng 26 tháng 1 2019 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

con cặc!

Đọc tiếp...
ultimate mystic gohan ultimate mystic gohan 30 tháng 10 2018 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

\(\pi\)là số tp hữu hạn=>là hữu tỉ nha bn (nó có 54 cs sao ấy)

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa nguyen dieu hoa 20 tháng 6 2018 lúc 9:24
Báo cáo sai phạm

Hãy viết các tập hợp : 

a, \(ℚ\bigcap\text{II}=\varnothing\)

b, \(ℝ\bigcap\text{II}=\text{II}\)

Chúc hok tốt.

Đọc tiếp...
❄️Yumina♫ ❄️Yumina♫ 6 tháng 1 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Câu 1:

 Các tập hợp số trong hình là:

  -Tập hợp N: tập hợp số tự nhiên

  -Tập hợp Z: tập hợp số nguyên

  -Tập hợp Q: tập họp số hữu tỉ

  - Tập hợp I: tập hợp số vô tỉ

  - Tập hợp R: tập hợp số thực

Câu 2:  Số thực gồm các số hữu tỉ và các số vô tỉ

Câu 3: bạn mở SGK ( nếu ko có mở Wikipedia)

Câu 4:  \(N\subset Z\subset Q\subset R\) và \(I\subset R\)

Học tốt

Đọc tiếp...
Phan Tiến Nghĩa Phan Tiến Nghĩa 7 tháng 4 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa nguyen dieu hoa 30 tháng 1 2018 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

Các kí hiệu toán học được sử dụng trong hình vẽ là :

ℕ : Tập hợp số tự nhiên

 : Tập hợp số nguyên

 : Tập hợp số hữu tỉ

 : Tập hợp số vô tỉ

R : Tập hợp số thực.

Đọc tiếp...
Phan Tiến Nghĩa Phan Tiến Nghĩa 7 tháng 4 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
yamamoto yamamoto 31 tháng 12 2017 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

\(B\in\)\(\left\{0;1;2;....;94\right\}\)

Từ 0 đến 94 có 95 số hạng

Vậy phần tử của tập hợp B là 95 phần tử

Đọc tiếp...
Phan Tiến Nghĩa Phan Tiến Nghĩa 7 tháng 4 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
Phạm Mai Chi Phạm Mai Chi 31 tháng 12 2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

sẽ có (94-0)+1=95 phần tử

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh Phan Thanh Tịnh 30 tháng 10 2016 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

\(N\in Z\Rightarrow9:^.\sqrt{x}-5\)\(\sqrt{x}\ge0\Rightarrow\sqrt{x}-5\ge-5\Rightarrow\sqrt{x}-5\in\left\{-3;-1;1;3;9\right\}\Rightarrow\sqrt{x}\in\left\{2;4;6;8;14\right\}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{4;16;36;64;196\right\}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: