Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Linh Chi Quản lý 4 tháng 7 lúc 13:58
Báo cáo sai phạm

Đặt \(P=\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\)

\(=\left(\frac{a}{b+c}+1\right)+\left(\frac{b}{a+c}+1\right)+\left(\frac{c}{a+b}+1\right)-3\)

\(=\frac{a+b+c}{b+c}+\frac{a+b+c}{a+c}+\frac{a+b+c}{a+b}-3\)

\(=\frac{11}{b+c}+\frac{11}{a+c}+\frac{11}{a+b}-3\)

\(=11\left(\frac{1}{b+c}+\frac{1}{a+c}+\frac{1}{a+b}\right)-3=\frac{11.13}{17}-3=\frac{92}{17}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 23 tháng 12 2018 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

Câu 1 : (C)

Câu 2 : (B)

Câu 3 : (C)

Câu 4 : (C)

Câu 5 : (B)

Okay

Đọc tiếp...
Phan Minh Thao 8 tháng 12 2018 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

thank you bạn nhìu nhìu lắm nha

Đọc tiếp...
do phuong nam 8 tháng 12 2018 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

\(0,a\left(b\right)=0,abbbbbbbbbbbbbbb...\)

\(0,b\left(a\right)=0,baaaaaaaaaaaaaaaaa...\)

Đặt phép tính theo cột dọc tính đc: \(0,a\left(b\right)+0,b\left(a\right)=0,99999999999999...\)

Thường người ta làm tròn thành 1

Đọc tiếp...
Đinh Hồng Ân Phúc 30 tháng 6 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

\(\pi\)là số vô tỉ vì nó có chu kì không tuần hoàn và không thể biểu diễn dưới dạng phân số a/b

Đọc tiếp...
Trần Minh Hoàng 26 tháng 1 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

con cặc!

Đọc tiếp...
ultimate mystic gohan 30 tháng 10 2018 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

\(\pi\)là số tp hữu hạn=>là hữu tỉ nha bn (nó có 54 cs sao ấy)

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 20 tháng 6 2018 lúc 9:24
Báo cáo sai phạm

Hãy viết các tập hợp : 

a, \(ℚ\bigcap\text{II}=\varnothing\)

b, \(ℝ\bigcap\text{II}=\text{II}\)

Chúc hok tốt.

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 30 tháng 1 2018 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

Các kí hiệu toán học được sử dụng trong hình vẽ là :

ℕ : Tập hợp số tự nhiên

 : Tập hợp số nguyên

 : Tập hợp số hữu tỉ

 : Tập hợp số vô tỉ

R : Tập hợp số thực.

Đọc tiếp...
yamamoto 31 tháng 12 2017 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

\(B\in\)\(\left\{0;1;2;....;94\right\}\)

Từ 0 đến 94 có 95 số hạng

Vậy phần tử của tập hợp B là 95 phần tử

Đọc tiếp...
Phạm Mai Chi 31 tháng 12 2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

sẽ có (94-0)+1=95 phần tử

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 30 tháng 10 2016 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

\(N\in Z\Rightarrow9:^.\sqrt{x}-5\)\(\sqrt{x}\ge0\Rightarrow\sqrt{x}-5\ge-5\Rightarrow\sqrt{x}-5\in\left\{-3;-1;1;3;9\right\}\Rightarrow\sqrt{x}\in\left\{2;4;6;8;14\right\}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{4;16;36;64;196\right\}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 15 tháng 10 2016 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Chứng minh \(\frac{1}{\left(n+1\right)\sqrt{n}+n\sqrt{n+1}}=\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\) rồi áp dụng với n = 1,2,....,2014

Đọc tiếp...
Văn Đức Kiên 15 tháng 10 2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

ki+e

n ejmfjnhcy

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Yến Nhi 26 tháng 10 2017 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

-số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực

-tập hợp các số thực kí hiệu là R

-với hai số thực bất kì,ta luôn có:x=y hoặc x<y hoặc x>y

Đọc tiếp...
Học Online 24h 26 tháng 10 2017 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

Số thực là số bao quát cả số hữu tỉ và số vô tỉ .

Đọc tiếp...
Lê Hồng Phong 15 tháng 10 2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

a) -3,02 > -3

b) -7,58<-7,513

c) -0,4854>-0,49826

d)-1,0765>-1,892

k cho mình nhé!

Đọc tiếp...
Despacito 15 tháng 10 2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

a) \(-3,02< -3\)

b) \(-7,58< -7,513\)

c)\(-0,4854>-0,49826\)

d) \(-1,0765>-1,892\)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 26 tháng 8 2016 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Xét \(F+1=ab+bc+2ac+a^2+b^2+c^2\)

\(\Leftrightarrow F+1=\left(a+c\right)^2+b\left(a+c\right)+b^2\)

\(\Leftrightarrow\left(a+c\right)^2+b\left(a+c\right)+b^2-F-1=0\left(6\right)\)

Ta coi (6) là pt bậc 2 ẩn \(t=\left(a+c\right)\)

Để (6) có nghiệm thì

\(\Delta=b^2-4.1.\left(b^2-F-1\right)\ge0\)

\(\Rightarrow F\ge-1+\frac{3}{4}b^2\ge-1\)

Dấu = khi b=0 và \(a=-c=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\) 

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 26 tháng 8 2016 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

Cách 4: Có:

\(\left(a+b+c\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow ab+bc+ca\ge-\frac{a^2+b^2+c^2}{2}=-\frac{1}{2}\left(1\right)\)

\(\left(a+c\right)^2\ge0\Rightarrow ca\ge-\frac{a^2+c^2}{2}=\frac{b^2-1}{2}\ge-\frac{1}{2}\left(2\right)\)

Cộng theo vế (1) và (2) có \(F\ge-1\)

Cách 5:Có \(a^2+b^2+c^2=1\)

\(\Leftrightarrow2\left(a^2+b^2+c^2\right)=2\)

\(\Rightarrow2F+2=2\left(ab+bc+2ca\right)+2\left(a^2+b^2+c^2\right)\)

\(=\left(a+b+c\right)^2+\left(a+c\right)^2+b^2\ge0\)

\(\Rightarrow F\ge-1\)

Cách 6:

Có: \(F=ab+bc+2ac=a^2+b^2+c^2+ab+bc+2ca-1\)

\(=\left(a^2+2ac+c^2\right)+b\left(a+c\right)+b^2-1\)

\(=\left(a+c\right)^2+b\left(a+c\right)+b^2-1\)

\(=\frac{3}{4}\left(a+b+c\right)^2+\frac{1}{4}\left(a-b+c\right)^2-1\ge-1\)

\(\Rightarrow F\ge-1\)

Đọc tiếp...
Phạm Hữu Nam 27 tháng 8 2016 lúc 6:16
Báo cáo sai phạm

đúng vậy toán này khó thiệt

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 5 tháng 5 2017 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

Gọi 5 số đó là: a,b,c,d,e.

Vì tổng của 3 số bất kì trong 5 số đó không âm nên trong 5 số có tối đa 2 số âm.

Ta xét 3 trường hợp.

TH 1 tất cả đều không âm

\(\Rightarrow\)Số bé nhất là 0.

TH 2: Có 1 số âm. Giả sử \(a\ge b\ge c\ge d\ge0>e\)

Ta có: (a + b);(a + c); (a + d); (b + c); (b + d); (c + d) \(\ge\)- e

Theo đề bài thì

a + b + c + d + e = 18

\(\Leftrightarrow3\left(a+b+c+d\right)=54-3e\)

\(\Leftrightarrow54-3e=\left(a+b\right)+\left(a+c\right)+\left(a+d\right)+\left(b+c\right)+\left(b+d\right)+\left(d+e\right)\ge-6e\)

\(\Leftrightarrow54\ge-3e\)

\(\Leftrightarrow e\ge-18\)

\(\Rightarrow\)Số bé nhất là - 18.

TH 3: có 2 số âm. Làm tương tự 

Sa đó chọn số bé nhất trong 3 trường hợp là số cần tìm. 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 5 tháng 5 2017 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

TH 3: Có 2 số âm. Giả sử \(a\ge b\ge c\ge0>d\ge e>d+e\)

Vì tổng 3 số không âm nên ta có 

a,b,c \(\ge\)- (d + e)

Theo đề bài thì 

a + b + c + d + e = 18

\(\Leftrightarrow\)a + b + c = 18 - (d + e)

\(\Leftrightarrow\)18 - (d + e) \(\ge\)- 3(d + e)

\(\Leftrightarrow\)18 \(\ge\)- 2(d + e)

\(\Leftrightarrow\)(d + e) \(\ge\)- 9

\(\Rightarrow\)e > - 9

Kết hợp 3 trường hợp thì chọn số nhỏ nhất là - 18

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: