Giúp tôi giải toán và làm văn


Phủ Đổng Thiên Vương 17/10 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

Neu n la so chan thi n(n+3) chia het cho 2

Neu n la so le thi n+3 la so chan (vi le +le = chan)

                           => n(n+3) chia het cho 2

vay n(n+3) chia het cho 2 voi moi n la stn

Đọc tiếp...
leminhduc 29/10/2017 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

Cho số 987654321. Hãy đặt một số dấu '' + '' và '' - '' vào giữa các chữ số để kết quả của phép tính bằng :
100 ;  99.
Giải:
a)9+8+76+5-4+3+2+1=100
b)9+8+7+65+4+3+2+1=99

Đọc tiếp...
Hoàng Thảo 29/10/2017 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Có :987654321

Để được 100 ta cần thêm các dấu + ,- như sau:

  98-76+54+3+21=100

Đọc tiếp...
Kỉ niệm tuổi thơ 13/08/2015 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

3)Gọi số cần tìm là :abc(0< a;c;b<9 hoạc 0=a;b;c=9 )

abc-cba=297

Vì abc chia hết cho 45 nên abc chia hết cho 5 và 9 

vì abc chia hết cho 5 nên c=0 hoặc 5

nếu c=0 thì ta được ab0 để ab0-0ba=297 thì a=3

Vì a=3 và a>b nên b=1 hoặc 2

Nếu b=1 hoặc 2 thì abc không chia hết cho 9 nên c không thể là 0

=>c=5 ta được ab5

Để ab5-5ba=297 thì a=8 thay 8=a ta được 8b5

Vì abc chia hết cho 9 nên (8+b+5) chia hết cho 9

                            =>      (13+b) chia hết cho 9

vì 0<b<9 hoặc 0=b=9 và(13+b) chia hết cho 9 nên b=5

Vậy abc=855.

(Bạn nhớ cho mình 2 ****! Vì lần trước mình cũng giải 1 bài cho bạn mà0

Đọc tiếp...
Kỉ niệm tuổi thơ 13/08/2015 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

2)Gọi số cần tìm là: abc (0<a,b,c<9 hoặc 0=b,c=9)

Ta có:Vì (a+c):2=b nên b.2=a+c

Để abc chia hết cho 9 thì (a+b+c) chia hết cho 9

=>(a+b+c) chia hết cho 9

=>(b.2+b) chia hết cho 9

=>3.b chia hết cho 9

Vì 0<b<9 hoặc 0=b=9 và 3.b chia hết cho 9 nên b=0;3;6:9

Thay b vào đẳng thức 2.b=a+c thì a+c=0;6;12;18

vì abc chia hết cho 5 nếu c=0 hoạc 5

Nếu c=0 thì a=6( vì 0<a<9 hoặc a=9)

Nếu c=5 thì a=1;7(vì 0<a<9 hoặc a=9)

Vậy abc=630;135;765

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 07/11/2017 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

2,abc thuộc {135;630;765}

3, abc=855

Đọc tiếp...
otaku 14/10 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

a, 2x+3x-3=27-x

<=>5x-3=27-x

chuyển vế, ta có:

5x+x=27+3

<=>6x=30

<=> x=5

b, 4+8x-5x+10=23

14+3x=23

=> 3x=9

=> x=3

Đọc tiếp...
minh phượng 14/10 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

\(a,\left(2x+3\cdot\left(x-1\right)\right)-\left(27-x\right)=0.\)

\(6x-30=6\cdot\left(x-5\right)\)

\(6\cdot\left(x-5\right)=0\)

\(x-5=0\)

\(x=5\)

\(b,\left(\left(4\cdot\left(2x+1\right)\right)-5\cdot\left(x-2\right)\right)-23=0\)

\(3x-9=3\cdot\left(x-3\right)\)

\(3\cdot\left(x-3\right)=0\)

\(x-3=0\)

\(x=3\)

Đọc tiếp...
Nhật Linh Nguyễn 14/10 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Ta có : a, 2x + 3 * ( x - 1 ) = 27 - x .

=>                   3 * ( x - 1 ) = 27 - x - 2x .

=>                   3 * ( x - 1 ) = 27 - ( x + 2x ) .

=>                   3 * ( x - 1 ) = 27 - 3x .

=>                    3 * ( x - 1 ) = 3 * ( 9 - x ) .

=>                              x - 1 = 9 - x  .  

=>                                 2x = 9 + 1 .

=>                                 2x = 10 .

=>                                   x = 10 : 2 .

=>                                   x = 5 .

b, 4 * ( 1 + 2x ) - 5 * ( x - 2 ) = 23 .

=> 4 * ( 1 + 2x ) - 4 * ( x - 2 ) + ( x - 2 ) = 23 .

=> 4* [ ( 1 + 2x ) - ( x - 2 ) ] + x - 2 = 23 .

=> 4 * [ 1 + 2x - x + 2 ] + x = 23 + 2 .

=> 4 * [ 3 + x ] + x = 25 .

=> 12 + 4x + x = 25 .

=> 12 + 5x = 25 .

=> 5x = 25 - 12 .

=> 5x = 13 .

=> x = 13/5 .

Đọc tiếp...
Trần Cao Anh Triết 08/06/2015 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

Tổng các số trên 3 đỉnh của mỗi hình tam giác là 1 + 2 + 3 = 6. Tổng này là một số chia hết cho 6. Khi chồng các hình tam giác này lên nhau sao cho không có chữa số nào bị che lấp, rồi tính tổng tất cả các chữ số nhìn thấy được phải có kết quả là số chia hết cho 6. Vì số 2002 không chia hết cho 6 nên bạn đó đã tính sai

Đọc tiếp...
Phạm Quang Chiến 08/03/2016 lúc 11:39
Báo cáo sai phạm

Tổng các số trên ba đỉnh của mỗi hình tam giác là 1 + 2 + 3 = 6. Tổng

này là một số chia hết cho 6. Khi chồng các hình tam giác này lên nhau sao cho 

không có chữ số nào bị che lấp, rồi tính tổng tất cả các chữ số nhìn thấy được 

phải có kết quả là số chia hết cho 6. Vì số 2002 không chia hết cho 6 nên bạn đó 

đã tính sai.

Đọc tiếp...
Trần Cao Anh Triết 08/06/2015 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

Mình trả lời rồi mà ko lên

Đọc tiếp...
minhanh 16/04/2017 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\) \(\frac{x+1}{10}\)+\(\frac{x+1}{11}\)+\(\frac{x+1}{12}\)-\(\frac{x+1}{13}\)-\(\frac{x+1}{14}\)= 0

\(\Leftrightarrow\)(x+1)(\(\frac{1}{10}\)+\(\frac{1}{11}\)+\(\frac{1}{12}\)-\(\frac{1}{13}\)-\(\frac{1}{14}\))= 0

\(\Leftrightarrow\)x + 1 = 0 ( vì  \(\frac{1}{10}\)+\(\frac{1}{11}\)+\(\frac{1}{12}\)-\(\frac{1}{13}\)-\(\frac{1}{14}\)\(\ne\)0)

\(\Leftrightarrow\)x = - 1

Tk mình nha m.n!!!>.<

Đọc tiếp...
Ad 07/10/2018 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Chào em !

\(\frac{x+1}{10}+\frac{x+1}{11}+\frac{x+1}{12}=\frac{x+1}{13}+\frac{x+1}{14}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+1}{10}+\frac{x+1}{11}+\frac{x+1}{12}-\frac{x+1}{13}-\frac{x+1}{14}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}-\frac{1}{13}-\frac{1}{14}\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}-\frac{1}{13}-\frac{1}{14}\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow x+1=0\Leftrightarrow x=-1\)

Vậy \(x=-1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dương 28/10/2014 lúc 08:02
Báo cáo sai phạm

Do tích là 1190 nên có 1 số tận cùng bằng 5

Vì 30 x 30 = 900 < 1190 < 40 x 40 = 1600

Vậy có một số là 35

Xét 35 x 36 = 1260 (loại)

Xét 34 x 35 = 1190 thỏa mãn đầu bài

Vậy 2 số đó là 34 và 35

Đọc tiếp...
kaitovskudo 06/12/2014 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

Vì n là số tự nhiên => có 2 trường hợp

TH1: n là số lẻ 

=> n+2009 là số chẵn => tích(n+2008)(n+2009) là số chẵn

TH2: n là số chẵn

=> n+2008 là số chẵn => tích( n+2008)(n+2009) là số chẵn

Vậy Với mọi n thuộc số tự nhiên thì(n+2008)(n+2009) là số chẵn(đpcm)

Đọc tiếp...
Vũ Thị Như Quỳnh 08/10/2016 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

mình biết cách làm

đó mai mình 

chỉ cho nhé vì

mình cũng làm bài

này nhiều rùi

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Quỳnh 16/10/2016 lúc 09:00
Báo cáo sai phạm

Bài này mik cũng làm nhiều rùi nè

Đọc tiếp...
Nguyen Thuy Trinh 05/08/2017 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

a, nếu n chẵn thì n+10 chẵn nên (n+10)(n+15) chẵn nên chia hết cho 2

b,vì n(n+1)(n+2) là tích 3 số tự nhiên liên tiếp nên tồn tại 1 số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 3

vậy n(n+1)(n+2) chia hết cho 2 và 3

c, Ta có n(n+1)(2n+1) luôn chia hết cho 2 vối mọi n thuộc N ( tự CM như câu a)

n(n+1)(2n+1) luôn chia hết cho 3 với mọi n thuộc N

Vậy..

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiều Công Thành 04/09/2015 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

xét a=0=>10a+168=1+168=169=132

=>a=0;b=2

xét a khác 0=>10a có tận cùng bằng 0

=>10a+168 có tận cùng bằng 8 không phải số chính phương

=>không có b

vậy a=0;b=2

Đọc tiếp...
Trần Đức Thắng 04/09/2015 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

Chia ra làm hai trường hợp 

(+) TH1: a = 0 

(+) TH2: a > 0 ( cái này laoij) 

Đọc tiếp...
viet 12/12/2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm
Lê Thị Bích Tuyền 13/12/2014 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

Đặt tích 3 số tự nhiên liên tiếp là T = a * (a + 1) * (a + 2)

-Chứng minh T chia hết cho 2: Chỉ có 2 trường hợp
 +Nếu a chia hết cho 2 (a chẵn) => T chia hết cho 2
 +Nếu a chia 2 dư 1 (a lẻ) => a + 1 chia hết cho 2 => T chia hết cho 2

-Chứng minh T chia hết cho 3: Có 3 trường hợp
 +Nếu a chia hết cho 3 => T chia hết cho 3
 +Nếu a chia 3 dư 1 => a + 2 chia hết cho 3 => T chia hết cho 3
 +Nếu a chia 3 dư 2 => a + 1 chia hết cho 3 => T chia hết cho 3

2 và 3 nguyên tố cùng nhau 
=> T chia hết cho 2.3 = 6

Đọc tiếp...
Kim Đa Huyền 11/12/2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là a;a+1 và a+2

Tích 3 số đó là:  a(a+1)(a+2)= a+a+a+1+2

                                         = 3a+ 3

Vì 3a chia hết cho3; 3 chia hết cho 3 nên 3a+3 chia hết cho 3

=>  a(a+1)(a+2) chia hết cho 3

- Nếu a chẵn thì a(a+1)(a+2) chia hết cho 2

-Nếu a lẻ thì a+1 chia hết cho 2=> a(a+1)(a+2)

    Vậy a(a+1)(a+2) chia hết cho 2

Mặt khác (2,3)=1 nên a(a+1)(a+2) chia hết cho 6

Đọc tiếp...
Phạm Đức Cường 01/04/2018 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Gọi n, n+1, n+2 là 3 số tự nhiên liên tiếp

Ta có A=n*(n+1)*(n+2)

- Chứng minh A chia hết cho 2:

+ Nếu n chẵn => n chia hết cho 2 => A chia hết cho 2

+ Nếu n lẻ => n+1 chia hết cho 2 => A chia hết cho 2

- Chứng minh A chia hết cho 3;

+ Nếu n chia hết cho 3 => A chia hết cho 3

+ Nếu n chia 3 dư 1=> n+2 chia hết cho 3 => A chia hết cho 3

+ Nếu n chia 3 dư 2 => n+1 chia hết cho 3 => A chia hết cho 3

Mà (2,3) =1

=> A chia hết cho 2*3 = 6 ( thỏa mãn )

Vậy tích 3 STN liên tiếp chia hết cho 6

Đọc tiếp...
Kaitou Kid 10/04/2016 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Giải :Từ 2 đến 8 có 4 số chẵn có 1 chữ số.

Từ 10 đến 98 có 45 số chẵn có 2 chữ số.

Các số chẵn có 3 chữ số còn lại là: (364 - 4 + 45 x 2) :3 = 90 (số).

Với 364 chữ số thì viết được số số chẵn là: 4 +45 + 90 = 139 (số).

Số nhà của nhà Thơ là: 138 x 2 + 2= 278

Đáp số:278 số

Đọc tiếp...
Phạm Mạnh Hiếu 11/04/2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Nhà số 278 nha,hôm nào đến mà chơi

Đọc tiếp...
SKT_NXS 27/11/2016 lúc 12:20
Báo cáo sai phạm

"Từ 2 đến 8 có 4 số chẵn có 1 chữ số

Từ 10 đến 98 có 45 số chẵn có 2 chữ số.

Các số chẵn có 3 chữ số còn lại là: (364 - 4 + 45 x 2) :3 = 90 (số).

Với 364 chữ số thì viết được số số chẵn là: 4 +45 + 90 = 139 (số).

Số nhà của nhà Thơ là: 138 x 2 + 2= 278

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 15/07/2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Vì đây là số tự nhiên nhỏ nhất nên các chữ số ít nhất 
Vì 62 là số chia 9 dư 8 nên số các chữ số 9 của số đó là : ( 62 - 8 ) : 9 = 6 
Vậy số nhỏ nhất cần tìm là 8999999 

       
Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 15/07/2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Phú Hoàng Minh

vì đây là số tự nhiên nhỏ nhất nên các chữ số ít nhất 
vì 62 là số chia 9 dư 8 nên số các chữ số 9 của số đó là (62-8):9=6 
vậy số nhỏ nhất là:8999999 

Đọc tiếp...
Cô nàng phép thuật 18/09/2017 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

Số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 62 là : 8999999 nha !

Đọc tiếp...
phan thi phuong 10/10/2016 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

486 minh lam rui

Đọc tiếp...
mai thị huỳnh phương 27/09/2016 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

bn ơi mình chưa

biết làm bài này những

mình nghĩ là

586

đó bn ạ

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 25/09/2018 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

Tham khảo nhé 

111...1222...2 = 111...1. 10n + 222...2 = 111...1. 10n + 2. 111...1 (n chữ số 1)

= 111...1.(10n + 2) (n chữ số 1)

Nhận xét: 10n = 999...9 + 1 (n chữ số 9)

= 9. 111...1 + 1

đặt a = 111...1 => 111...1222...2 = a.(9a +1 + 2) = a.(9a+ 3) = 3a(3a + 1)

hai số 3a ; 3a + 1 là số tự nhiên liên tiếp

=> đpcm

Đọc tiếp...
võ trường giang 31/07/2015 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

vì 10 : 5 = 2

nên x = 2y

vậy x = 2y

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 22/09/2018 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

10:5=2

=>x=2y

-----------------

---------------------

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Đức 27/05/2017 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

Có 10x:5y=20y

     10x    =20y.5y

     10x    =(20.5)y

     10x    =100y

     10x    =(102)y

     10x    =102y

⟹x=2y

Mình làm rất đầy đủ nên k cho mình nha

Đọc tiếp...
nguyenhoaianh 12/04/2018 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp là a, a+1 , a+2 ,a+3, a+4

ta có a+(a+1)+(a+2)+(a+3)+(a+4)

=5a +(1+2+3+4)

=5a+10

vif120chia hết cho 5,10 

=> tông của 5 số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 120

hok toots~ nếu có gì sai góp ý giùm mik

Đọc tiếp...
Vo quynh chi 16/01/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm
Vo quynh chi 16/01/2018 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Cach lam ne

b1 : Goi

b2 : Suy luan 

b3 : Ket luan

Đọc tiếp...
Cửu vĩ linh hồ Kurama 05/09/2016 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

phần thứ nhất là:

10+11+12+1+2+3=39

phần thứ hai là:

4+5+6+7+8+9=39

vậy 2 phần bằng nhau.

k cho mình nhé!mình vừa bị trừ 50 điểm!mình rất muốn khôi phục lại điểm âm!cảm ơn trc!

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh 02/10/2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Tổng các số ở phần trên là :

       10 + 11 + 12 + 1 + 2 + 3 = 39

Tổng các số ở phần dưới là :

        4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 39

Tổng của cả 2 phần đều bằng nhau

Đọc tiếp...
KODOSHINICHI 20/09/2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Tổng các số ở mỗi phần đều bằng 39.   

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: