Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Mạnh 9 tháng 6 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

Giải (1)

Có thể lập được các số có 5, 4, 3, 2 chữ số.

Xét về 5 chữ số: a b c d e:

a có 4 lựa chọn (lc)

b có 4 lc

c có 3 lc

d có 2 lc

e có 1 lc

Vậy có tất cả các số khác nhau có 5 chữ số: 4 × 4 × 3 × 2 × 1 = 96 (số)

Xét về 4 chữ số: a b c d

a có 4 lc

b có 4 lc

c có 3 lc

d có 2 lc

Vậy... : 4 × 4 × 3 × 2 = 96 (số)

Tự làm ... 

Xét về 3 chữ số có 48 (số)   Xét về 2 chữ số có 16 (số)

Vậy ... 96 + 96 + 48 + 16 = 256 (số)

Đ/s:..

Giải (2)

Cách 1:

Số đầu tiên có 4 chữ số chia hết cho 3 là: 1002

Số cuối cùng có 4 chữ số chia hết cho 3 là: 9999

Vì khoảng cách giữa 2 số là 3 đơn vị và ta có công thức:

(Số cuối - số đầu) ÷ khoảng cách + 1

=> (9999 - 1002) ÷ 3 + 1 = 3000 (số)

Đ/s:

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát 9 tháng 6 lúc 9:18
Báo cáo sai phạm

2. Dãy số có 4 chữ số chia hết cho 3 là: 1002;1005;1008;.....;9999

Số các số có 4 chữ số chia hết cho 3 là: (9999 - 1002) : 3 + 1 = 3000 số

Đọc tiếp...
minhanh 16 tháng 4 2017 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\) \(\frac{x+1}{10}\)+\(\frac{x+1}{11}\)+\(\frac{x+1}{12}\)-\(\frac{x+1}{13}\)-\(\frac{x+1}{14}\)= 0

\(\Leftrightarrow\)(x+1)(\(\frac{1}{10}\)+\(\frac{1}{11}\)+\(\frac{1}{12}\)-\(\frac{1}{13}\)-\(\frac{1}{14}\))= 0

\(\Leftrightarrow\)x + 1 = 0 ( vì  \(\frac{1}{10}\)+\(\frac{1}{11}\)+\(\frac{1}{12}\)-\(\frac{1}{13}\)-\(\frac{1}{14}\)\(\ne\)0)

\(\Leftrightarrow\)x = - 1

Tk mình nha m.n!!!>.<

Đọc tiếp...
Ad 7 tháng 10 2018 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Chào em !

\(\frac{x+1}{10}+\frac{x+1}{11}+\frac{x+1}{12}=\frac{x+1}{13}+\frac{x+1}{14}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+1}{10}+\frac{x+1}{11}+\frac{x+1}{12}-\frac{x+1}{13}-\frac{x+1}{14}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}-\frac{1}{13}-\frac{1}{14}\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}-\frac{1}{13}-\frac{1}{14}\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow x+1=0\Leftrightarrow x=-1\)

Vậy \(x=-1\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 8 tháng 8 2015 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

S =  [(1+2) + (5 +6) + (9 +10) + ...+ (993 + 994) + (997 + 998)] - [(3 +4) + (7 +8) + ...+ (995 + 996)]

= (3 + 11 + 19 + ...+ 1987 + 1995) - (7 + 15 + ...+ 1991)

Tính A =  3 + 11 + 19 + ...+ 1995

Dãy trên có (1995 - 3) : 8 + 1 = 250 số

Tổng A =  (3 + 1995). 250 : 2 = 249 750

Tính B = 7 + 15 + ...+ 1991 

Dãy trên có (1991 - 7) : 8 + 1 = 249 số

B = (7 + 1991) . 249 : 2 = 248 751

Vậy S = 249 750 - 248 751 = 999

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng MTP (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 1 tháng 6 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

đáp án là C

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
mai linh 10 tháng 5 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

đáp án

C 9000

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Anh 10 tháng 5 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Giá trị của chữ số 9 trong số 679 500 là :

A. 9                                           B. 900                                    C. 9000                                                      D. 900 000

C. 9000

Đọc tiếp...

Bài 1: Tìm các chữ số a, b sao cho : \(a-b=4\) và \(\overline{87ab}⋮9\)

Bài 2: Tìm 2 số biết tỉ số của chúng là \(\frac{3}{8}\) và hiệu các bình phương của chúng là \(-880\)

Bài 3: Hiệu của 2 số là 21. Biết \(37,5\%\) số lớn bằng \(0,6\) số nhỏ. Tìm 2 số đó

Bài 4: Hiện nay mẹ 40 tuổi, con 12 tuổi. Sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi con bằng \(\frac{3}{7}\)tuổi mẹ?

Bài 5: Cho 2 điểm M, N nằm cùng phía đối với A. Hai điểm M, N cùng nằm cùng phía với B. Điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AB = 5cm, AM = 3cm, BN = 1cm.

a) Chứng minh rằng 4 điểm A, B, M, N thẳng hàng

b) Chứng minh rằng điểm N là trung điểm của đoạn thẳng BM

Bài 6: Ba bạn An, Bình, Công giải được 100 bài toán, biết rằng mỗi bạn đã giải được 60 bài. Ta gọi bài toán là "khó" nếu chỉ có một bạn giải được, bài toán là "dễ" khi cả ba bạn giải được. Hỏi số bài toán khó nhiều hơn số bài toán dễ là bao nhiêu bài

Bài 7: Tìm cặp số nguyên \(\left(x;y\right)\) để \(3x+4y-xy=15\)

Bài 8: Cho góc \(\widehat{xOy}=150^o\). Vẽ tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy. Gọi On, Om lần lượt là tia phân giác của góc \(\widehat{xOz}\) và \(\widehat{zOy}\). Tính số đo góc \(\widehat{mOn}\)

Bài 9: Trên đường thẳng xy lấy lần lượt các điểm theo thứ tự A, B, C, D sao cho \(AC=BD\)

a) Chứng minh: \(AB=CD\)

b) Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AB và CD

Chứng minh: \(PQ=\frac{AC+BD}{2}\)

Bài 10: Mỗi tháng, lương của anh Việt nhiều hơn lương của anh Nam là 40 000 đồng. Sau khi anh Nam tiêu xài hết \(\frac{1}{4}\) lương và anh Việt tiêu xài hết \(\frac{2}{7}\) số lương thì số lương còn lại của mỗi người bằng nhau. Hỏi tiền lương hàng tháng của mỗi anh

Bài 11: Cho 3 điểm A, B, C nằm trên tia Ox. M là điểm nằm ngoài đường thẳng AB. Nối điểm M với các điểm O, A, B, C. Nếu biết AB=3cm;AC=5cm;BC=8cm thì hãy viết góc \(\widehat{OMA}\) dưới dạng tổng các góc khác. Kể ra tất cả các cách viết

Bài 12: Hình vẽ bên là hình 1 tấm bia sử dụng trong trò chơi bắn súng. Các vòng tròn có ghi điểm thưởng cho người xạ thủ nào bắn trúng vào vòng trong đó. Số điểm của mỗi vòng từ trong ra ngoài là: 38, 33, 28, 23 và 18. Hỏi nếu muốn đạt 100 điểm thì người xa thủ phải bắn ít nhất bao nhiêu phát đạn và phải bắn đúng vào những vòng tròn nào?

Bài 13: Tìm x:

a) x+(x+1)+...+2004+2005=2005

b) |x+4|+|x+6|+|x+2005|=4x

Bài 14: Chứng minh (2005n+1)(2005n+2)⋮3 với mọi số tự nhiên n

Bài 15: Một người mang 1 rổ cam đi bán. Sau khi bán \(\frac{3}{7}\) số cam và 5 quả cam thì còn lại 31 quả. Tính số cam mang đi bán

Bài 16: Cho góc \(\widehat{xOy}\) . Gọi Oz là tia phân giác của góc \(\widehat{xOy}\), Ot là tia phân giác của góc \(\widehat{xOz}\)

a) Tính tỉ số \(\widehat{xOt}:\widehat{xOy}\)

b) Tìm GTLN của số đo góc \(\widehat{xOt}\)

Bài 17: Tìm số tự nhiên n có 3 chữ số biết n chia cho 9 dư 3. Tổng các chữ số hàng trăm và hàng đơn vị của n là 16 và nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại rồi cộng với 198 thì được đung số n

Bài 18: Lấy 6 điểm phân biệt A, B, C, D, E, F và kẻ tất cả các đường thẳng đi qua từng cặp điểm

a) Có nhiều nhất là bao nhiêu đường thẳng, kể tên? Lúc đó phải có điều kiện gì cho 6 điểm đã cho?

b) Có ít nhất là bao nhiêu đường thẳng? Lúc đó 6 điểm đã cho có đặc điểm gì?

c) Số đường thẳng có thể là 6 không?

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Trần Hoài Thương( The Moon of Red ) 9 tháng 6 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

125 chữ số.

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng MTP (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 1 tháng 6 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

125 chứ số 

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Miyuko Natuse 23 tháng 2 2017 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

8 chữ số

Đọc tiếp...
Phủ Đổng Thiên Vương 17 tháng 10 2018 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

Neu n la so chan thi n(n+3) chia het cho 2

Neu n la so le thi n+3 la so chan (vi le +le = chan)

                           => n(n+3) chia het cho 2

vay n(n+3) chia het cho 2 voi moi n la stn

Đọc tiếp...
ÆR乡AersミLuffy彡 31 tháng 12 2018 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Có số các số chẵn có 3 chữ số là:

(998-100):2+1=450 (số)

Đáp số: 450 số

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 2 tháng 8 2015 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

a) Số lớn nhất: 98

Số bé nhất: 10

=> Có : (98-10):2 +1 = 45 (số)

b) Số lớn nhất: 998

Số bé nhất:100

=> Có: (998 - 100) : 2 + 1 = 450 (số)             

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 2 tháng 6 2018 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

1 ) 

Số chẵn lớn nhất có 2 chữ số : 98

Số chẵn bé nhất có 2 chữ số : 10 

Có tất cả số chẵn có 2 chữ số là : 

\(\left(98-10\right):2+1=45\)( số ) 

Đ/s : \(45\)số 

2 ) 

Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là : 998

Số chẵn bé nhất có 3 chữ số là : 100

Có tất cả số chẵn có 3 chữ số là : 

\(\left(998-100\right):2+1=450\)( số ) 

Đ/s : \(450\)số 

~ Ủng hộ nhé 

Đọc tiếp...
Zero 26 tháng 4 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

1

10 800 : 25 x 103 = 42 848                             120 000 - 536 x 127 = 51 926                                     37 946 + 27 060 : 132 = 38151                                                                                          246 x 453 - 12 494 =  98 489

2

x : 248 = 1 000 - 862                                                                  x - 72 980 : 356 = 487                                                                                         x = ( 1 000 - 862 ) x 248                                                            x =  487 x 356 + 72 980                                                                                       x = 138 x 248                                                                          x = 163 772 + 72 890

 x = 34 224                                                                                 x = 236 752 

                                                             trung bình 1 phút xe lửa đi được 1 040 mét

Đọc tiếp...
Đặng Trần Quỳnh Chi 22 tháng 4 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

mk đổi thành ai giải cả 3 bài thì ngày nào người đó cũng được 3 k

Đọc tiếp...
Trương Thanh Nhân 17 tháng 1 2017 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

đáp án là x = 192

             2x = 384

             3x = 576

Đọc tiếp...
Luân Đặng ( The Moon of Red ) 1 tháng 6 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

trả lời 

176 

chúc học tốt!

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng MTP (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 1 tháng 6 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

Trả lời;

đáp án là 576

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26 tháng 10 2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

 a ) 2 + 4 + 6 + .. + 2x = 210

Dãy trên có :    ( 2x - 2 ) : 2 + 1 = x - 1 + 1 = x ( số hạng )

=> ( 2x + 2 ) . x : 2 = 210 

=> ( x + 1 ) . x = 210

Mà 210 = 15 . 14

=> x = 14

b ) 1 + 3 + 5 + ... + ( 2x + 1 ) = 225

Dãy trên có : ( 2x + 1 - 1 ) : 2 + 1 = x + 1 ( số hạng )

( 2x + 1 + 1 ) . ( x + 1 ) : 2 = ( x + 1 ) . ( x + 1 ) = ( x + 1 )^2 = 225

Mà 225 = 15^2 

=> x + 1 = 15

    x = 15 - 1 

    x = 14

Đọc tiếp...
leminhduc 26 tháng 10 2017 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

a,   Trong dã số tự nhiên bắt đầu từ 1 thì số hạng thứ n là số n 
Chi 2 vế cho 2: 
1+2+3+....x=105 
(1+x).x/2=105 
(1+x).x=105.2=210 
Hai số tự nhiên liên tiếp có tích là 210 là 14,15 
Vậy x=14 
(Còn không thì giải PT bậc 2: x.(x+1)=210

b, Hình như đề là 1+3+....+(2x-1)=225

1+3+5+7+...+2n−1=2251+3+5+7+...+2n−1=225

=>(2n−1+1)n2=225=>(2n−1+1)n2=225

=>2n.n=450=>2n.n=450

=>n2=225=>n2=225

=>n=15

Đọc tiếp...
Tokisaki Kurumi 6 tháng 2 2017 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

Giải

Cần ít nhất :

1000 : 8 = 125 ( số )

Đáp số : 125 số

Đọc tiếp...
Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 6 tháng 2 2017 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

Giải

Cần ít nhất 

1000 :  8 = 125 ( số )

Đáp số : 125 số

Đọc tiếp...
Luân Đặng ( The Moon of Red ) 1 tháng 6 lúc 22:45
Báo cáo sai phạm

trả lời 

125 số 

chúc học tốt!

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 25 tháng 1 2015 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

số lớn nhất có ba chữ số: 999

số lớn nhất có hai chữ số: 99

số thứ nhất là:

(999 - 99) : 2 = 450

số thứ hai là:

999 - 450 = 540

đáp số: số thứ nhất: 450.

            số thứ hai: 540.

Đọc tiếp...
Nguyen Trong Nghia 22 tháng 1 2015 lúc 23:35
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 3 chữ số là 999.

Số lớn nhất có 2 chữ số là 99.

Gọi x,y là 2 số cần tìm với x > y, ta có: x + y = 999 và x - y = 99

Suy ra 2x = 999 + 99

-> x = (999 + 99) / 2 = 549

Đọc tiếp...
Girl_ cá tính 6 tháng 4 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

lớn nhất có 3 chữ số:999

bé nhất có 2 chữ số:99

số thứ1 là:

(999-99: 2= 450

số thứ 2 là:

999-450=540

Đ/S: STN:450

         STH:540

CÓ GÌ SAI THÌ CHỈ NHÉ

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 8 tháng 6 2015 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

(2^9)^1945=512^1945<1000^1945=10^1945.3 nen (2^9)^1945 có số chữ nhỏ hơn 1945.3=5835 đỗ à tổng là các chữ số của(2^9)^1945 nên a<5835.9=52515(chữ số thứ nhất là 9)B là tổng các chữ số của a (nhiều nhất 5 chữ số do < 52515)do do b<5.9=45

Do một số trừ đi tổng các chữ số của nó thì chia hết cho 9 (đệ đag chug mìh ; giống dấu hiệu chia hết cho (2^9)^1945 - à:9 mà(2^9)^1945 chia 9 dư 8 nên a chia 9 dư 8.a-bchia hết cho 9 nên b chia 9 dư 8.Nên B có tổng các chữ số 8

Đọc tiếp...
Ác Mộng 3 tháng 7 2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

tổng của n và các chữ số của n=2023

=>n là số có 4 chữ số nên n có dạng abcd(0<a<9;0<b,c,d<9)

Ta có:abcd+a+b+c+d=2023

=>1000xa+100xb+10xc+d+a+b+c+d=2023

=>1001xa+101xb+11xc+2xd=2023

*)Nếu a=2 b=1 =>1001xa+101xb>2023

=>a=1

=>101xb+11xc+2xd=2023-1001=1022

Nếu b=8 c=9 d=9 =>101x8+11x9+2x9<1022

=>b=9=>11xc+2xd=1022-9x101=113

Nếu c=8 d=9 =>8x11+2x9<113

=>c=9

=>2xd=113-11x9=14

=>d=7

Vậy số cần tìm là 1997

Đọc tiếp...
Chu Minh Hiếu 11 tháng 7 2015 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Tổng của n và các chữ số của n=2023

=>n là số có 4 chữ số nên n có dạng abcd(0<a<9;0<b,c,d<9)

Ta có:abcd+a+b+c+d=2023

=>1000xa+100xb+10xc+d+a+b+c+d=2023

=>1001xa+101xb+11xc+2xd=2023

*)Nếu a=2 b=1 =>1001xa+101xb>2023

=>a=1

=>101xb+11xc+2xd=2023-1001=1022

Nếu b=8 c=9 d=9 =>101x8+11x9+2x9<1022

=>b=9=>11xc+2xd=1022-9x101=113

Nếu c=8 d=9 =>8x11+2x9<113

=>c=9

=>2xd=113-11x9=14

=>d=7

Vậy số cần tìm là 1997

Đọc tiếp...
Tom and jerry 5 tháng 7 2015 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

ổng của n và các chữ số của n=2023

=>n là số có 4 chữ số nên n có dạng abcd(0<a<9;0<b,c,d<9)

Ta có:abcd+a+b+c+d=2023

=>1000xa+100xb+10xc+d+a+b+c+d=2023

=>1001xa+101xb+11xc+2xd=2023

*)Nếu a=2 b=1 =>1001xa+101xb>2023

=>a=1

=>101xb+11xc+2xd=2023-1001=1022

Nếu b=8 c=9 d=9 =>101x8+11x9+2x9<1022

=>b=9=>11xc+2xd=1022-9x101=113

Nếu c=8 d=9 =>8x11+2x9<113

=>c=9

=>2xd=113-11x9=14

=>d=7

Vậy số cần tìm là 1997

Đọc tiếp...
Trương Thị Huỳnh Như 29 tháng 8 2015 lúc 9:51
Báo cáo sai phạm

122718     

Đọc tiếp...
Lê Gia Hân 28 tháng 8 2015 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

bạn Đỗ Ngọc Ánh làm sai rồi mình mới thử mà hổng có đúng đúng thì mình chọn liền 

Đọc tiếp...
Luân Đặng ( The Moon of Red ) 1 tháng 6 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

trả lời 

122718

chúc học tốt!

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 27 tháng 6 2015 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Ta có:a(a+1)(a+2)(a+3)=570024=26.27.28.29

=>a+a+1+a+2+a+3=26+27+28+29=110

Đọc tiếp...
Lâm Nhi Nhi 28 tháng 4 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên nhỏ nhất là a. Ta có 4 số tự nhiên liên tiếp là a; a+ 1; a+ 2 và a + 3

Suy ra : a. (a+1). (a+ 2).( a+ 3) = 570024

Vì 570025 không chia hết cho 5 nên cả 4 số tự nhiên kia không có chữ số tận cùng là 5.

Mà 204= 160000 < 570024 và 304 = 810000 > 570024

=> Bốn số đó là 21; 22; 23 và 24 hoặc 26; 27; 28 và 29 ( số 25 chia hết cho 5 nên loại)

TH1: 21. 22. 23. 24 = 255024       (loại)

TH2: 26. 27. 28. 29 = 570024       (chọn)

Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp đó là :

26+ 27+ 28+ 29= 110

Vậy tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp đó là 110

Đọc tiếp...
Phan Phú An 2 tháng 4 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

bạn Lê Quang Phúc ơi bạn ghi lại cách làm được không.Mình vẫn chưa hiểu

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 18 tháng 7 2017 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Vì \(\left(2x-5\right)^{2016}\ge0\forall x;\left(3y+4\right)^{2020}\ge0\forall y\)

\(\Rightarrow\left(2x-5\right)^{2016}+\left(3y+4\right)^{2020}\ge0\)

Mà đề lại cho \(\left(2x-5\right)^{2016}+\left(3y+4\right)^{2020}\le0\)

Nên \(\hept{\begin{cases}\left(2x-5\right)^{2016}=0\\\left(3y+4\right)^{2020}=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\y=-\frac{4}{3}\end{cases}}}\)

Vậy ..........

Đọc tiếp...
chép mạng 3 tháng 3 lúc 9:39
Báo cáo sai phạm

a^xyz=(a^x)^yz=(bc)^yz=(b^y)^z.(c^z)^y
               =(ca)^z.(ab)^y=c^z.a^z.a^y.b^y
               =a^z+y.a^2.(b.c)=a^z+y+z.a^x=a^x+y+z+z
           =>xyz=x+y+z+2 (đpcm)​

Đọc tiếp...
luu mach chien 30 tháng 9 2016 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

x=5/2,y=-4/3

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 16 tháng 11 2017 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

dạng chung của các số tự nhiên a chia 4 dư 1;chia 5 dư 4; chia 6 dư 5;chia hết cho 13 lần lượt là:4k+1;5k+4;6k+5;13k(trong đó k thuộc N*)

Đọc tiếp...
ngô thế trường 8 tháng 12 2018 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tím là ;a

a:4 dư 3 => a + 1 chia hết cho 3

a : 5 dư 4 => a+1 chia hết cho 4

a : 6 dư 5 => a+1 chia hết cho 6

<=> a+1 chia hết cho 3;4;6 => a+1 chia hết cho BCNN(3;4;6)=12

=> a+1+12 chia hết cho 12 => a+13 chia hết cho 12

mà a chia hết cho 13 nên a+13 chia hết cho 13

vậy a=12.13=156( vì a chia hết cho 12 và 13)

=> a+ 13=156n=> a=156n-13( dạng chung)

# chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
Hoàng Anh Phoenix 8 tháng 11 2017 lúc 6:02
Báo cáo sai phạm

a chia 4 dư 3 suy ra a+1chia het cho 4

a chia 5 du 4 suy ra a+1 chia het 5

achia 6 du5 suy ra a+1 chia het 6

do dó a+1 thuộc B(4,5,6)

BCNN(4,5,6)=60

suy ra a+1=60k(kthuoc n)

a+60k-1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: