Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyen ngoc dat 26 tháng 10 2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

 a ) 2 + 4 + 6 + .. + 2x = 210

Dãy trên có :    ( 2x - 2 ) : 2 + 1 = x - 1 + 1 = x ( số hạng )

=> ( 2x + 2 ) . x : 2 = 210 

=> ( x + 1 ) . x = 210

Mà 210 = 15 . 14

=> x = 14

b ) 1 + 3 + 5 + ... + ( 2x + 1 ) = 225

Dãy trên có : ( 2x + 1 - 1 ) : 2 + 1 = x + 1 ( số hạng )

( 2x + 1 + 1 ) . ( x + 1 ) : 2 = ( x + 1 ) . ( x + 1 ) = ( x + 1 )^2 = 225

Mà 225 = 15^2 

=> x + 1 = 15

    x = 15 - 1 

    x = 14

Đọc tiếp...
leminhduc 26 tháng 10 2017 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

a,   Trong dã số tự nhiên bắt đầu từ 1 thì số hạng thứ n là số n 
Chi 2 vế cho 2: 
1+2+3+....x=105 
(1+x).x/2=105 
(1+x).x=105.2=210 
Hai số tự nhiên liên tiếp có tích là 210 là 14,15 
Vậy x=14 
(Còn không thì giải PT bậc 2: x.(x+1)=210

b, Hình như đề là 1+3+....+(2x-1)=225

1+3+5+7+...+2n−1=2251+3+5+7+...+2n−1=225

=>(2n−1+1)n2=225=>(2n−1+1)n2=225

=>2n.n=450=>2n.n=450

=>n2=225=>n2=225

=>n=15

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 5 tháng 6 lúc 8:10
Báo cáo sai phạm

Ta thấy :

\(\frac{3}{10}>\frac{3}{15}\)

\(\frac{3}{11}>\frac{3}{15}\)

\(\frac{3}{12}>\frac{3}{15}\)

\(\frac{3}{13}>\frac{3}{15}\)

\(\frac{3}{14}>\frac{3}{15}\)

\(=>\frac{3}{10}+\frac{3}{11}+\frac{3}{12}+\frac{3}{13}+\frac{3}{14}>\)\(\frac{3}{15}+\frac{3}{15}+\frac{3}{15}+\frac{3}{15}+\frac{3}{15}\)

Hay  \(S>\frac{3}{15}\cdot5\)

\(S>1\)\(\left(1\right)\)

Lại thấy :

\(\frac{3}{10}=\frac{3}{10}\)

\(\frac{3}{11}< \frac{3}{10}\)

\(\frac{3}{12}< \frac{3}{10}\)

\(\frac{3}{13}< \frac{3}{10}\)

\(\frac{3}{14}< \frac{3}{10}\)

\(=>\frac{3}{10}+\frac{3}{11}+\frac{3}{12}+\frac{3}{13}+\frac{3}{14}\)\(< \frac{3}{10}+\frac{3}{10}+\frac{3}{10}+\frac{3}{10}+\frac{3}{10}\)

Hay  \(S< \frac{3}{10}\cdot5\)

\(S< \frac{15}{10}< \frac{20}{10}=2\)

\(=>S< 2\)\(\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right),\left(2\right)\)

\(=>1< S< 2\)

Mà 1 và 2 là hai số tự nhiên liên tiếp 

=> S không phải số tự nhiên 

Vậy S không phải số tự nhiên .

Đọc tiếp...
Xyz 5 tháng 6 lúc 8:04
Báo cáo sai phạm

Ta có :S =  \(\frac{3}{10}+\frac{3}{11}+\frac{3}{12}+\frac{3}{13}+\frac{3}{14}\)

\(3.\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+\frac{1}{13}+\frac{1}{14}\right)\)

\(3.\left(\frac{1}{14}+\frac{1}{14}+\frac{1}{14}+\frac{1}{14}+\frac{1}{14}\right)\)

\(3\left(\frac{1}{14}.5\right)\)

\(3.\frac{5}{14}\)

\(\frac{15}{14}\)> 1 

=> S > \(\frac{15}{14}\)>1

=> S > 1 (1)

Lại có : S = \(\frac{3}{10}+\frac{3}{11}+\frac{3}{12}+\frac{3}{13}+\frac{3}{14}\)

\(3.\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+\frac{1}{13}+\frac{1}{14}\right)\)

\(3.\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}\right)\)

\(3.\left(\frac{1}{10}.5\right)\)

\(3.\frac{1}{2}\)

\(\frac{3}{2}\)<2

=> S < \(\frac{3}{2}\)< 2

=> S < 2 (2)

Từ (1) và (2) ta có 

1 < S < 2

=> S không là số tự nhiên 

Đọc tiếp...
☘ Ngọc Nhi... 5 tháng 6 lúc 8:00
Báo cáo sai phạm

\(S>\frac{3}{15}+\frac{3}{15}+...\frac{3}{15}\left(5\right)số\frac{3}{15}\)

\(=\frac{15}{15}=1\)

\(S>\frac{3}{10}+...+\frac{3}{10}\left(5so\right)\)

\(=\frac{15}{10}< \frac{20}{10}=2\)

\(=>1< P< 2\)

Vậy P không phải là số tự nhiên.

Đọc tiếp...
Nguyen Ngoc Nhu Y 3 tháng 1 2015 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

Từ 1 đến 100 có 50 số chẵn 50 số lẻ.Các số chẵn giống nhau là các số:22,44,66,88.

Chúng ta sẽ lấy 50 trừ đi 4 số trên thì sẽ được số số chẵn khác nhau từ 1 đến 100.

Đọc tiếp...
hoàng mai anh 28 tháng 1 2015 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

Từ1 đến100 có:

(100 - 1) + 1 = 100 (số)

số các số chẵn là:

(100-2 ) :2 +1 = 50 (số)

có 5 chữ số chẵn giống nhau là: 22;44;66;88;100.Vậy ta có, các số chẵn khác nhau là:

50 - 5= 45 (số)

Đáp số là:45 số chẵn

Đọc tiếp...
Gà Ngố TV (Hội Con 🐄) 6 tháng 8 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Từ1 đến 100 có :

(100 - 1) + 1 = 100 (số)

số các số chẵn là:

(100-2 ) :2 +1 = 50 (số)

có 5 chữ số chẵn giống nhau là: 22;44;66;88;100.Vậy ta có, các số chẵn khác nhau là:

50 - 5= 45 (số)

Đ/S:

mk nghi hình như bạn hoàng mai anh chép bài vì trên bingbe có chữ màu xanh!

ko phải thì thôi nhé

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 23 tháng 10 2016 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

Vậy 1 chiếc thuyền chỉ chở được :

  7 - 1 = 6 ( người )

Cần chở số chuyến :

 45 : 6 = 7 dư 3 làm tròn thành 8

đ/s : 8

Đọc tiếp...
Vinh Quang 11 tháng 9 2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

8 chuyến

Đọc tiếp...
ha mai anh 5 tháng 11 2016 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

dap so la 8

Đọc tiếp...
nguyen van vuong 29 tháng 10 2014 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là A và A + 2

Theo đề bài ra ta có: A + (A+2) = 1362\(\Rightarrow\) 2xA + 2 =1362 Suy ra 2xA = 1360 Suy ra: A = 1360 : 2 = 680

Vậy hai số cần tìm là 680 và 682

Đọc tiếp...
Võ Ngọc Vỹ Ly 29 tháng 10 2014 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

hai số chẵn liên tiếp co khoảng cách là 2

SB : (1362 - 2) : 2 = 680

SL : 680 + 2 = 682

 

Đọc tiếp...
(☆_・)・‥…━━━★Hankō-tekina joō 3 tháng 8 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Hiệu của 2 số chẵn liên tiếp là 2

Số lớn là: (1362 + 2) : 2 = 682

Số bé là: 682 - 2 = 680

Đọc tiếp...
Trần Cao Anh Triết 8 tháng 6 2015 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

Tổng các số trên 3 đỉnh của mỗi hình tam giác là 1 + 2 + 3 = 6. Tổng này là một số chia hết cho 6. Khi chồng các hình tam giác này lên nhau sao cho không có chữa số nào bị che lấp, rồi tính tổng tất cả các chữ số nhìn thấy được phải có kết quả là số chia hết cho 6. Vì số 2002 không chia hết cho 6 nên bạn đó đã tính sai

Đọc tiếp...
Phạm Quang Chiến 8 tháng 3 2016 lúc 11:39
Báo cáo sai phạm

Tổng các số trên ba đỉnh của mỗi hình tam giác là 1 + 2 + 3 = 6. Tổng

này là một số chia hết cho 6. Khi chồng các hình tam giác này lên nhau sao cho 

không có chữ số nào bị che lấp, rồi tính tổng tất cả các chữ số nhìn thấy được 

phải có kết quả là số chia hết cho 6. Vì số 2002 không chia hết cho 6 nên bạn đó 

đã tính sai.

Đọc tiếp...
Trần Cao Anh Triết 8 tháng 6 2015 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

Mình trả lời rồi mà ko lên

Đọc tiếp...
Lương Thế Quyền 1 tháng 9 2015 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

11111111-2222=1111.10000+1111.1+1111.2=1111.(10000-1+2)=1111.9999=3333.3333

Câu trả lời của bạn không đúng vì 1111.1000=1111000(7 chữ số) mà 11111111 có 8 chữ số. Bạn nhớ rút khinh nghiệm nhé

Đọc tiếp...
nhất sông núi 29 tháng 10 2017 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

Quy định: ^ là dấu mũ, / là dấu phân số hay phép chia, * là phép nhân, sqrt() là phép lấy căn bậc 2. Ta có: 
11111111 = 99999999 / 9 = (10^8 - 1) / 9 
2222 = 2 * 1111 = 2 * 9999 / 9 = 2 * (10^4 - 1) / 9 
=> 11111111 - 2222 = (10^8 - 1) / 9 - 2 * (10^4 - 1) / 9 
= [10^8 - 1 - 2 * 10^4 - 2 * (-1)] / 9 
= [(10^4)^2 - 2 * 10^4 * 1 + 1^2] / 9 (Hằng đẳng thức số 2: bình phương của một hiệu) 
= (10^4 - 1)^2 / 3^2 
=> sqrt (11111111 - 2222) = (10^4 - 1) / 3 = 9999 / 3 = 3333 
Hay kết quả phép trừ trên là tích của hai số bằng nhau: 3333

   
Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 5 tháng 8 2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

11111111 - 2222 = 1111.1000+1111-2.1111 = 1111.(1000+1-2) = 1111.1111 (đpcm)

Đọc tiếp...
Phan Nhựt Trường 21 tháng 11 2014 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

16;27;38;49 vay co 5 so

 

Đọc tiếp...
~Rin ღ Kun ツ~ 24 tháng 7 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

\(5\)số nạ //>?/

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 4 tháng 1 2018 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

a)            Gọi ƯCLN (b;a-b) là d

                thì :   b chia hết cho d

                       a-b chia hết cho d

             suy ra : a chia hết cho d   

             suy ra : d thuộc ước chung của a và b

             Mà ƯCLN (a,b)=1

              ƯC (a,b) = Ư(1)=1

              Suy ra d=1

       Vậy b và a-b nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Làm Quen Xin Đừng Hỏi Tên 4 tháng 1 2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

mk giải câu b thôi nha câu a có người giải r

gọi ƯCLN(a^2+b^2 và ab) là d 

Ta có : 

ab \(⋮\)d Nên :

TH1 : a \(⋮\)d => a^2 chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => b chia hết cho d 

TH2 : b chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => a^2 chia hết cho d => a chia hết cho d 

TH3 : a chia hết cho d và b chia hết cho d 

Từ các trường hợp trên ta đề có được a chia hết cho d và b chia hết cho d => d thuộc ước chung của a^2 + b^2 và ab 

mà ước chung lớn nhất của a và b là 1 Nên ước chung của a^2 + b^2 và ab là 1 => hai số này là hai số nguyên tố

* LƯU Ý : 

 1. Tớ hơi làm biếng nên chỗ mấy kí hiệu tớ ghi ra luôn không ghi tắt nên mấy chỗ ước chung ; ước chung lớn nhất ; chia hết bạn nhớ viết thành kí hiệu 

 2. ab chia hết cho d tớ chia ra 3 th rằng a chia hết cho d ... chỗ đó vì trong một tích nếu muốn tích đó chia hết cho 1 số thì chắc chắn trong tích đó luôn luôn có một thừa số chia hết cho số đó hoặc cả hai số đều chia hết thì tích mới chia hết cho số này .

 3.Vì a chia hết cho d nên a^2 chia hết cho d vì a^2 = a.a mà a chia hết cho d nên tích a^2 chia hết cho d (đã giải thích lưu ý 2 ) trong một tổng nếu a + b chia hết cho c mà a chia hết cho c thì b phải chia hết cho c hay nói cách khác a^2 + b^2 chia hết cho d mà a ^2 chia hết cho d thì b^2 chia hết cho d . Lại có b^2 = b.b nên sẽ có một thừa số chia hết cho d mà hai thừa số đều là b nên b chia hết cho d ( TƯƠNG TỰ TH2 CX VẬY NHA )

 4. Bài làm của mình chưa được đẹp lắm bạn cố gắng trình bày rõ ràng hơn giúp mình 

                                                                                                             CẢM ƠN BẠN 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 4 tháng 1 2018 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

b)             Giả sử a^2 +b^2 và ab không nguyên tố cùng nhau

                 Khi đó ƯCLN (a^2+b^2 ,ab)=d thuộc N  (d khác 1)

                 Do vậy d chia hết cho p (với p là số nguyên tố)

                 Suy ra a^2 + b^2 chia hết cho p và ab chia hết cho p  

                 Suy ra a chia hết cho p hoặc b chia hết cho p

                 TH1:

                  a chia hết cho p suy ra a^2 chia hết cho p mà a^2 +b^2 chia hết cho p

                  Suy ra b^2 chia hết cho p. Vậy b chia hết cho p

                  Suy ra p thuộc  ƯC(a,b)

                  Mà a và b nguyên tố cùng nhau nên p=1

                  Mà p là số nguyên tố nên p không thể bằng 1. Trường hợp này vô lí

                  TH2: Làm tương tự như TH1  nhưng đổi thành b chia hết cho p rồi chứng minh TH2 vô lí.

                  Vậy điều giả sử là sai 

                  Suy ra a^2 +b^2 và ab nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Lam Nhi 10 tháng 2 2017 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Giải:

Theo bài ra, ta có :

a:39 dư 4=> 39-4=35 chia hết cho a

a:48 dư 6=> 48-6=35 chia hết cho a

=>a thuộc ƯC(35;42)

=>35=5*7

=>42=2*3*7

=>ƯCLN(35;42)=7

Vậy a=7

nhé

Đọc tiếp...
Hien Le 23 tháng 10 2016 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Vì 39 chia a dư 4 => 39 - 4 = 35 chia hết cho a

Vì 48 chia a dư 6 => 48 - 6 = 42 chia hết cho a

=> a \(\in UC\left\{35;42\right\}\)

=> a = 7 

Tíc nhé! ^o<

Đọc tiếp...
Đoàn Phương Linh 23 tháng 10 2016 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

A>4;6 35:7 42:7 =>a=7

Đọc tiếp...
suu 9 tháng 9 2016 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

Ta có 5 cách chọn hàng chục nghìn

         4 cách chọn hàng nghìn 

         3 cách chon hàng trăm

         2 cách chọn hang chục

         1 cách chọn hàng đơn vị

Nên có thể lập được:5*4*3*2*1=120 số có 5 chữ số

Đọc tiếp...
Nguyen Anh Tuan 18 tháng 12 2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

có số 0 trong 5 chữ số lập được 4.5.5.5.5=2500 số

không có số 0 lập được 5.5.5.5.5=3125 số

Đọc tiếp...
Natsu_Dragnell 3 tháng 9 2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

- 5 cách chọn chữ số hàng chục nghìn

- 4 cách chọn chữ số hàng nghìn

- 3 cách chọn chữ số hàng trăm

- 2 cách chọn chữ số hàng chục

- 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị

Vậy có thể lập :

5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 ( số )

Đáp số : 120 số

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 26 tháng 5 2015 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

voi a.b la so tu nhien ta co (b+a)(b-a)=(b^2-a^2)=2014 .dieu nay chi xay ra khi b=√(2014+a^2)

vi b la so tu nhien vay √(2014+a^2) phai la so tu nhien >> (2014+a^2) phai la so chinh phuong

vay (2014+a^2) la so chinh phuong khi (2014+a^2) thoa man he thuc (b^2+2ba+a^2)=c^2.

ma ta thay (2014+a^2) khong thoa man he thuc tren.

vay khong co hai so tu nhien a.b thoa man (b-a)(b+a) =2014

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 26 tháng 5 2015 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Nhận xét: (b - a) + (b +a) = 2b là số chẵn

=> (b - a); (b +a ) cùng tính chẵn lẻ

+) Nếu (b - a); (b +a ) cùng  lẻ  => tích (b - a) x (b +a ) lẻ  mà 2014 chẵn

 => không có  số tự nhiên a; b để (b - a)  x (b +a ) = 2014

+) Nếu (b - a); (b +a ) cùng  chẵn 

=> tích (b - a)  x (b +a ) chia hết cho 4 mà 2014 không chia hết cho 4

=> không có  số tự nhiên a; b để (b - a)  x (b +a ) = 2014 

Vậy....

 

Đọc tiếp...
Tô Minh Sơn 5 tháng 11 2017 lúc 6:17
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều cao nhỏ nhất của 1 chồng sách là a(mm)

Nếu a chia hết cho 15,6,8 thì a thuộc BC(15,6,8)

Ta có:

15=3.5

6=2.3

8=2^3

BCNN(15,6,8)=2^3.3.5=120

vậy chiều cao nhỏ nhất là 120mm

Đọc tiếp...
๖ۣۜnro๖ۣۜsv6๖ by ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=ąşђşђįŋ︵³⁴ђţŋ=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 3 tháng 1 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Gọi a là chiều cao nhỏ nhất của chồng sách 

Ta có : a chia hết cho 15;6;9

=> a thuộc BCNN(15;6;8)

15=3×5

6=2×3

8= hai mũ ba

BCNN(15;6;8)= 2 mũ 3 ×3×5=120

Vậy : chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách là 120 mm

Đọc tiếp...
๖ۣۜnro๖ۣۜsv6๖ by ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=ąşђşђįŋ︵³⁴ђţŋ=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 3 tháng 1 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Gọi a là chiều cao nhỏ nhất của chồng sách 

Ta có : a chia hết cho 15;6;9

=> a thuộc BCNN(15;6;8)

15=3×5

6=2×3

8= hai mũ ba

BCNN(15;6;8)= 2 mũ 3 ×3×5=120

Vậy : chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách là 120 mm

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 1 tháng 8 2017 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab7 [a khác 0 ;  ; a , b là chữ số ]

Nếu chuyển chữ số 7 đó lên số ab7 ta được số 7ab

Ta có : 

  7ab = 2 x ab7 +21

=> 700+ ab = 2 x [ 10 x ab +7 ] +21 = 20 x ab +14 +21 = 20x ab +35

=> 700 = 19 x ab +35 => 19 x ab = 665 => ab = 35 => ab7 = 357

Vậy số cần tìm là 357


 
Đọc tiếp...
nasuki subaru 19 tháng 9 2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

bawng 357 nha bn

Đọc tiếp...
TXT Channel Funfun 1 tháng 8 2017 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là ab7

Khi chuyển số 7 lên đầu ta được số 7ab

Ta có :

7ab : ab7 = 2 dư 21

7ab = ab7 x 2 + 21

700 + ab = (ab x 10 + 7) x 2 + 21

700 + ab = ab x 10 x 2 + 7 x 2 + 21

700 + ab = ab x 20 + 14 + 21

700 + ab =  ab x 19 + ab + 35

700 = ab x 19 + 35 (bỏ ab ở cả 2 vế)

700 - 35 = ab x 19

665 = ab x 19

ab = 665 : 19

ab = 35

Số đó là 357

Đáp số : 357

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Thành Đạt 27 tháng 7 2016 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Số dư trong phép chia đó là:

84-1=83

Số bị chia là:

84x16+83=1427

Đáp số: 1427

đúng 100%

làm vậy sẽ đc cô giáo khen và tặng điểm 10 tròn trịa bạn nhá

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng CTV 10 tháng 10 2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Số dư trong phép chia đó là:

84-1=83

Số bị chia là:

84x16+83=1427

Đáp số: 1427

Đọc tiếp...
phan văn đức 14 tháng 3 2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

số bị : là : 84 x 16 + 83 = 1427 

Đáp số : 1427

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 11 tháng 7 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Câu 4 :

Không có số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Hok tốt !

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 11 tháng 7 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Mk làm câu 5 Trước nha !

Tổng sau không chia hết cho 5 vì, không có số hạng nào trong tổng hia hết cho 5.

Chúc bạn hok tốt !

Đọc tiếp...
leminhduc 29 tháng 10 2017 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

Cho số 987654321. Hãy đặt một số dấu '' + '' và '' - '' vào giữa các chữ số để kết quả của phép tính bằng :
100 ;  99.
Giải:
a)9+8+76+5-4+3+2+1=100
b)9+8+7+65+4+3+2+1=99

Đọc tiếp...
tran minh huy 1 tháng 7 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

Cho số 987654321. Hãy đặt các dấu"+","-" vào giữa các chữ số để kết quả của phép tính bằng 100; 99.

giải:98+7-6+5-4+3-2-1=100

98+7-6+5-4-3+2+1=100

9+8+7+65+4+3+2+1=99

9+8+7+6+5+43+21=99

Đọc tiếp...
Hoàng Thảo 29 tháng 10 2017 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Có :987654321

Để được 100 ta cần thêm các dấu + ,- như sau:

  98-76+54+3+21=100

Đọc tiếp...
Aki CTV 1 tháng 7 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất và số bé nhất cách nhau số đơn vị là :

   23 × 2 = 46 ( đơn vị )

Số lớn nhất gấp 5 lần số bé nhất => số lớn nhất là 5 phần, số bé nhất là 1 phần

Ta có sơ đồ : ( bạn tự vẽ theo dạng hiệu - tỉ nha! )

Hiệu số phần bằng nhau là :

    5 - 1 = 4 ( phần )

Số lớn nhất là :

   ( 46 ÷ 4 ) × 5 = 57.5 

Số bé nhất là :

     57.5 - 46 = 11.5 

Ta có dãy số : ( mình gọi dãy số đó là A nhé! )

A = 11.5 ; 13.5 ; ... ; 57.5

Số số hạng của dãy số đó là :

  ( 57.5 - 11.5 ) ÷ 2 + 1 = 24 ( số )

Tổng dãy số đó là :

  ( 11.5 + 57.5 ) × 24 ÷ 2 = 828 

Trung bình cộng dãy số đó là :

    828 ÷ 23 = 36

      Đáp số : 36

Cbht

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 1 tháng 7 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Gọi n là số lớn nhất 

Do đó số bé nhất là \(\frac{1}{5}n\)

Có: Số số hạng là: \(\frac{n-\frac{1}{5}n}{2}+1\)

Có: PT sau: \(\frac{\frac{4}{5}n}{2}+1=23\)

\(\Rightarrow n=55\)

và số bé nhất là 11

.TBC của dãy số là: \(\frac{23\cdot\frac{55+11}{2}}{23}=33\)

Đọc tiếp...
Trần Đại Nghĩa 1 tháng 7 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi vì đây là 1 dãy số lẻ nên số lớn nhất và số bé nhất không phải là số thập phân. Với lại mình xem đáp án thì mình thấy nó ghi là 33.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: