Giúp tôi giải toán


Vũ Phương Linh 24/02/2015 lúc 10:34

 Nếu coi giá xăng tháng 2 là 100% => Giá xăng tháng 3 là 120%
Giá xăng tháng 3 là : 120%  + 120% x 20% = 144%
Vậy giá xăng tháng 4 tăng so với gia xăng tháng 2 là : 144% - 100% = 44%

 

 

Trần Hà Quỳnh Như 29/04/2016 lúc 15:51

Nếu coi giá xăng tháng 2 là 100% => Giá xăng tháng 3 là 120%

Giá xăng tháng 3 là : 120%  + 120% x 20% = 144%

Vậy giá xăng tháng 4 tăng so với gia xăng tháng 2 là : 144% - 100% = 44%

Phạm Minh Hiển 26/03/2016 lúc 10:28

là 44% nha

Công chúa Nấm 01/07/2015 lúc 11:48

Bán kính tăng 10% thì diện tích sẽ là: 110 x 10 = 121%

Diện tích hình tròn ban đầu là: 94,985 : 121 x 100 = 78,5 (cm2)

Vũ Việt Anh 06/01/2017 lúc 06:05

78,5 cm2

nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Phạm Đức Đồng 24/02/2016 lúc 20:32

Coi bán kính lúc đầu là 100% thì bán kinh sau khi thêm là 110% ta có

bán kính mới * bán kính mới = 94,985/3,14=30,25(cm)

30,25=5,5*5,5 vậy bán kính mới là 5,5cm

bán kính lúc đầu là

5,5/110*100=5 (cm)

diện tích hình tròn đó là 

5*5*3,14=78,5 (cm2)

đáp số 78,5 cm2

Nguyễn Minh Anh 23/02/2015 lúc 12:33

Nếu tăng số thứ nhất thêm 20% và số thứ hai tăng thêm 30% thì tổng sẽ bằng 88,62.

Giả sử ta đều tăng cả 2 số thêm 30% thì tổng mới sẽ là: 71,9 x ( 100% + 30% ) = 93,47

Vậy 10% của số thứ nhất là: 93,47 - 88,62 = 4,85

Số thứ nhất là: 4,85 : 10% = 48.5

Số thứ hai là: 71,9 - 48.5 = 23,4

Nguyễn Thị Thanh 04/01/2017 lúc 18:51

Nếu tăng số thứ nhất thêm 20% và số thứ hai tăng thêm 30% thì tổng sẽ bằng 88,62.

Giả sử ta đều tăng cả 2 số thêm 30% thì tổng mới sẽ là: 71,9 x ( 100% + 30% ) = 93,47

Vậy 10% của số thứ nhất là: 93,47 - 88,62 = 4,85

Số thứ nhất là: 4,85 : 10% = 48.5

Số thứ hai là: 71,9 - 48.5 = 23,4

 k mk nha

Võ Hiền Anh 04/03/2016 lúc 06:37

48,5va 23,4la dung do

Nguyễn Trung Hiếu 24/06/2016 lúc 05:25

mức sãn xuất có tỉ lệ 5/4/3 cũng có nghĩa là số sãn phẫm cũng có tỉ lệ là 5/4/3
gọi số sãn phẫm mà 3 tổ công nhâm làm được lần lượt là 5x, 4x, 3x
khi đó số sãn phẩm mà tổ 1 làm được khi tăng năng suất 10% là 5x.110% = 5,5x
số sãn phẩm mà tổ 3 làm được khi tăng năng suất 30% là 3x.130% = 3,9x
do khi tăng năng suất thì tổ 1 làm nhiều hơn tổ 3 16 sãn phẩm nên ta có phương trình
5,5x - 3,9x = 16
x = 10
Tổng số sãn phẩm mà 3 tổ làm được nếu không tăng năng suất là 5x + 4x + 3x = 12x = 12.10 = 120 sãn phẩm
nếu tăng năng suất thì là 5,5x + 4,8x + 3,9x = 14.2x = 14,2.10 = 142 sãn phẩm

Vũ Gia Huy 04/01/2015 lúc 21:38

mình ko hiểu lắm nếu có sai mong các bn thông cảm

Trần Hà Quỳnh Như 17/03/2016 lúc 17:07

 Giải

10% = 1/10  ;  15% = 3/20

Như vậy:

1/10 số thứ nhất + 3/20 số thứ hai = 56,5 – 50 = 6,5

Nhân 2 vế với 10:

Số thứ nhất + 3/2 lần số thứ  hai  = 6,5 x 10 = 65  (1)

Só thứ nhất    + số thứ hai                             = 50  (2)

Lấy (1) trừ (2) :

½ Số thứ hai:  65 – 50 = 15    (do 3/2 – 1 = ½)

Số thứ hai là:  15 x 2 = 30

Số thứ nhất:  50 – 30 = 20

Trương Thị Minh Tú 03/01/2015 lúc 15:57

tăng 2 số 10% được tổng = 55

5% số thứ hai = 1,5

số thứ hai = 30 

số thư nhất = 20

Nguyễn Văn Khải 29/01/2016 lúc 19:37

a+b=50              (1)

10/100a+15/100b=56           (2)

Nhân 2 vế của (2) với 10 ta được:

10xa+10,5xb=565               (3)   

Nhân 2 vế của (1) với 11 ta được:

11xa+11xb=550                   (4)

Lấy (3) trừ (4) ta được :

           11xa+11,5xb=565

        -

           11xa+11xb  =550

                     0,5xb=15

                           b=15:0,5

                           b=30

                            a=50-30

                           a=20

Vậy a=20;b=30  

 

Nguyễn Hữu Tiến 11/03/2015 lúc 20:49

Số bé : 15

Số lớn : 60

Trần Hương Mai 09/02/2017 lúc 17:47

bài làm sai rồi

Cầm Sơn Vũ 14/02/2016 lúc 14:03

số bé bằng 15 số lớn bằng 60 chuẩn không cần chỉnh hhahahaha

xong !

Cấn Hoàng Anh Quân 09/03/2015 lúc 20:17

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

 

Nguyen ngoc dat 25/09/2016 lúc 19:08

tìm S một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó lên 50% thì được một diện tích mới là 193,5 cm2

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

Nguyễn Thị Diệu Linh 31/01/2017 lúc 16:11

coi cạnh của hình vuông là 100% thì cạnh hình vuông mới sẽ là: 

                          100%+50%=150%( C hình vuông cũ)

diện tích của hình vuông mới là

                         150/100*150/100=225%( S hình vuông cũ)

S hình vuông đó là

                               193,5:225 *100=86( cm2)

                                                         Đ/S 86 cm2

KUDO SHINICHI 10/09/2016 lúc 11:31

lượng kg dưa chiếm là

2 - ( 2 . 93 % ) = 0,14 ( kg)

lúc sau lượng % dưa chiếm 

100%-90%= 10 %

Qủa dưa nặng là

0,14 x 10 = 1,4 kg

KUDO SHINICHI 10/09/2016 lúc 11:33

lời giải đầu 

ta lấy 

2 x ( 100 % - 93 % ) nhé

= 0,14 kg

Uzumaki Naruto 10/09/2016 lúc 11:30

Bài giải:

Đổi 5,5 kg = 5500 g.

Lượng nước có trong quả dưa lúc đầu:

5500 x 93%  = 5115 (g).

Khi phơi nắng thì lượng nước còn:

 5500 x 90% = 4950 (g).

Lượng nước bị mất đi khi phơi:

 5115 – 4950 = 165 (g).

Quả dưa hấu sau khi phơi còn:

  5500 – 165 = 5335(g).

   (Hay 5335 gam = 5,335 kilogam)

             Đáp số 5,335 kilogam.

nguyen thi thuy hanh 26/12/2014 lúc 20:36

Luong co trong co tuoi la

                100%-55%=45%

100 kg co tuoi co : 

                  100*45=45(kg co)

                       100

45 kg co nay dong vai tro cua 90%khoi luong trong co kho.

Vay luong co kho thu duoc la :

       45*100 =50 (kg)

           90

                  Dap so :50kg  

              

vũ hà phương linh 23/02/2016 lúc 19:37

lượng nước trong cỏ tươi là: 100:100*55=55(kg)

lượng nước có trong cỏ khô là: 100-55=45(kg)

tỉ số phần trăm lượng nước có trong cỏ khô là: 100%-10%=90%

Nếu phơi 100 kg cỏ tươi thì được số kg cỏ khô là:45:90*100=50(kg)

tôi là người ngoài hành tinh 02/02/2017 lúc 22:54

50kg đó

minh hoc roi

k nha

nguyễn thị anh thư 15/08/2015 lúc 09:42

Lượng nước trong 500kg hạt tươi là:

500 : 100 x 19 = 95(kg)

Lượng thuần hạt trong 500kg hạt tươi là:

500 – 95 = 405(kg)

Vì lượng thuần hạt không thay đổi sau khi đã phơi khô nên 405kg này ứng với:

100 % - 10 % = 90%( lượng hạt khô)

Vậy phơi 500kg hạt tươi sẽ thu được số hạt khô là:

405 : 90 x 100 = 450(kg)

Đáp số: 450kg

nguyễn thị anh thư 15/08/2015 lúc 09:45

bài của Phan Nguyen Tuan Anh sai đề rùi 500kg chứ phải 400kg đâu **** bài

Phan Nguyen Tuan Anh 15/08/2015 lúc 09:42

Lượng nước trong 400kg hạt tươi là:

400 : 100 x 20 = 80(kg)

Lượng thuần hạt trong 400kg hạt tươi là:

400 – 80 = 320(kg)

Lượng nước trong hạt khô là:

80 – 60 = 20(kg)

Vì lượng thuần hạt không thay đổi trong hạt đã phơi khô nên tỉ số phần trăm giữa lượng nước và lượng thuần hạt có trong hạt đã phơi khô là:                                                       

                                           20 : 320 = 6,25 %

                                                   Đáp số: 6,25 %

Nguyễn Hồng Hạnh 11 giờ trước (09:50)

550 đúng á bạn

Phát 30/06/2016 lúc 09:04

Khi bể đầy có số m3 nuoc là :0,7x56:100=1,5(m3)

1,25m3=1250dm3=1250l

0,7m3=700dm3=700l

Cần thêm số l để đầy bể là :1250-700=550(l)

VU CAM TU 10 giờ trước (10:27)

đổi 0.7m3=700dm3

   số nước hiện có là

       700/56*100=1250dm3=1250l

   chứa được là

        1250-700=550

Nguyễn Thị Mai 05/02/2015 lúc 19:31

S trần nhà là :

             8,5 x 6,4 = 54,4

S xung quanh là 

              ( 8,5 + 6,4 ) x 2 x 3,5 = 104,3 

S căn phòng đó là 

                  54,4 + 104,3 = 158,7

      S tổng các cửa là 

             54,4: 100 x 25 = 13,6

S quét vôi là    

                     158,7 - 13,6 = 144,1

                                   Đáp số   144,1

 hi... hi...... thật ra mính  cũng chẳng   biết   đúng hay sai bạn tính lại nhé

Trần Thị Ngọc Ly 10/02/2015 lúc 21:23

144.1

tính lại coi

Nguyễn Việt Hoàng 15/02 lúc 16:33

144,1.chắc đúng

Huỳnh Văn Hiếu 21/07/2015 lúc 17:19

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi 20%.

Cách giải 1:

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ của số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

100% + 8%=108%

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ giữa số tiền nếu không giảm giá và số tiền khi giảm giá là:

100% - 10% = 90%

Nếu không giảm giá, tỉ lệ giữa số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

108% : 90% * 100% = 120%

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi so với tiền vốn:

120% -100% = 20%

Đáp số: 20%

Cách giải 2:

Coi gia ban ngay thuong la 100% thi gia ban ngay le la:

100% - 10% = 90%

Cua hang van duoc lai 8% tuc la cua hang ban duoc la:

100% + 8% = 108% ( gia mua )

So tien lai tinh theo gia mua la:

100 : 90 x 108 = 120% ( gia mua )

Vay ngay thuong cua hang lai duoc la:

120% - 100% = 20%

Dap so: 20%

 

Cristiano Ronaldo 19/09/2016 lúc 14:46

Đề bài  : Nhân dịp ngày lễ một cửa hàng đã giảm giá bán 10% một chiếc điện thoại, tuy vậy cửa hàng vẫn được lãi 8% so với tiền vốn. Hỏi nếu không giảm giá cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn? Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi 20%.

                                      Bài giải 

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ của số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

                         100% + 8% = 108%

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ giữa số tiền nếu không giảm giá và số tiền khi giảm giá là:

                           100% - 10% = 90%

Nếu không giảm giá, tỉ lệ giữa số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

                           108% : 90% x 100% = 120%

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi so với tiền vốn:

                             120% -100% = 20%

                                  Đáp số: 20% 

Huỳnh Thị Minh Huyền 21/07/2015 lúc 17:17

Coi giá bán ngày thường là 100% thì giá bán ngày lễ là:
100% - 10% = 90%.
Cửa hàng vẫn còn lãi 8% tức là cửa hàng bán được là :
100% + 8% = 108% (giá mua).
Số tiền lãi tính theo giá mua là:
100 : 90 x 108 = 120% (giá mua).
Vậy ngày thường thì cửa hàng lãi được là :
120% - 100% = 20%.

Trả lời:       Nếu không giảm giá cửa hàng sẽ được lãi   20% so với tiền vốn.

**** nhé

Phạm Thúy An 16/04/2016 lúc 12:58

Nếu sai thì các bạn sửa hộ mình, còn nếu đúng thì không cần phải k đâu nha!!!

Giải:

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

100%+20%=120%

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

100%-20%=80%

Diện tích hình chữ nhật đó là:

120%x80%=96%

Diện tích hình chữ nhật đó giảm đi( hay 36cm2 chiếm:)

100%-96%=4%

Diện tích ban đầu của hình chữ nhật đó là:

36:4x100=900(cm2)

Đáp số:900 cm2

Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 27/05/2015 lúc 10:20

 

Nếu diện tích tăng thêm 8% thì diện tích mới bằng:

               100% + 8% = 108% (diện tích cũ)

Nếu chiều dài tăng thêm 20% thì chiều dài mới bằng:

               100% + 20% = 120% (chiều dài mới)

Chiều rộng sau khi giảm bằng:

               108% : 120% = 90% (chiều rộng cũ)

Theo đề bài, phải giảm chiều rộng đi:

               100% - 90% = 10% 

                     Đ/s : 10%

 

giang ho dai ca Hiệp sĩ 27/05/2015 lúc 10:04

Nếu diện tích tăng thêm 8% thì diện tích mới bằng:

               100% + 8% = 108% (diện tích cũ)

Nếu chiều dài tăng thêm 20% thì chiều dài mới bằng:

               100% + 20% = 120% (chiều dài mới)

Chiều rộng sau khi giảm bằng:

               108% : 120% = 90% (chiều rộng cũ)

Theo đề bài, phải giảm chiều rộng đi:

               100% - 90% = 10% 

                         ĐS: 10%

hyjhbgc 27/05/2015 lúc 10:06

Nếu diện tích tăng thêm 8% thì diện tích mới bằng:

               100% + 8% = 108% (diện tích cũ)

Nếu chiều dài tăng thêm 20% thì chiều dài mới bằng:

               100% + 20% = 120% (chiều dài mới)

Chiều rộng sau khi giảm bằng:

               108% : 120% = 90% (chiều rộng cũ)

Theo đề bài, phải giảm chiều rộng đi:

               100% - 90% = 10% 

                     Đ/s : 10%

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: