Giúp tôi giải toán và làm văn


Trương Thị Yến Nhi 28 tháng 12 2014 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

Tỉ số gao nhan them la: 

90%-75%=15%

Số gao luc dau la:

27:15x75=135 tân

Đọc tiếp...
Võ Minh Châu 28 tháng 12 2014 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

giải theo pp đoạn thẳng như sau:

Kho A: 75 đoạn

Kho B: 100 đoạn

Thêm 27 tấn, kho A bây giờ được 90 đoạn

suy ra, 27 tấn ứng với 15 đoạn

vậy 1 đoạn= 27:15=1,8 tấn

Kho A lúc đầu chứa: 75x1,8=135 tấn

Đọc tiếp...
🕎Dung Nguyen Hung🔯( Team Boss ) 26 tháng 5 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Tỉ số gạo nhận thêm là :

90% - 75% = 15%

Số gạo lúc đầu là :

27 : 15 x 75 =135 tấn

Đs; 135 tấn gạo

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 7 tháng 6 2017 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng so với nửa chu vi:

18,75% x 2 = 37,5%

Chiều dài so với nửa chu vi:

100% - 37,5%= 62,5%

=>Tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài là:

37,5%: 62,5%= 60%

Đọc tiếp...
Edward Newgate 7 tháng 6 2017 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng so với nửa chu vi là :

18,75 % * 2 = 37,5 %

Chiều dài so với chu vi là :

100 % - 37,5 % = 62,5 %

Suy ra tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài là :

37,5 % : 62,5 % = 60 %

Đọc tiếp...
sssongokusss 13 tháng 8 2018 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

mình biết nội quy rồi nên đưng đăng nội quy

ai chơi bang bang 2 kết bạn với mình

mình có nick có 54k vàng đang góp mua pika 

ai kết bạn mình cho

Đọc tiếp...
trần như 8 tháng 4 2015 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

Giả sử cả tấm vải đều bán với giá 80000 đồng thì lãi thu được là:

360000 : 62,5 x 100 = 576 000 (đồng

Giả sử cả tấm vải bán với giá 75000 đồng thì lãi thu được là:

126000 x 100 : 37,5 = 336 000

Số tiền lãi ngày dầu hơn ngày 2 là:

576000 - 336 000 = 240 000 (đồng)

Số tiền bán 1 mét vải ngày đầu hơn ngày sau là:

80 000 - 75 000= 5000 ( đồng)

Chiều dài tấm vải là:

240000 : 5000 = 48 (MÉT)

Đọc tiếp...
Nguyễn Phùng Phương My 1 tháng 4 2016 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Ta có: 62,5% = 5/8

Ngày đầu bán 1/8 tấm vải lãi số tiền là:

   360 000 : 5 = 72 000(đồng)

Phân số chỉ số vải còn lại là:

1        - 5/8 = 3/8 (tấm vải)

Nếu ngày thứ hai bán số vải còn lại với giá 80 000 đồng một mét thì lãi số tiền là:

   72 000 x 3 = 216 000 (đồng)

Thực tế ngày thứ hai mỗi mét vải bán với giá thấp hơn số tiền là:

    80 000 – 75 000 = 5000 (đồng)

Thực tế số tiền lãi khi bán số vải còn lại thấp hơn số tiền là:

    216 000 – 126 000 = 90 000 (đồng)

3/8 tấm vải có số mét vải là:

     90 000 : 5000 = 18 (m)

Tấm vải đó dài số mét là:

        18 : 3 x 8 = 48(m)

                 Đáp số: 48 m

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy hanh 26 tháng 12 2014 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Luong co trong co tuoi la

                100%-55%=45%

100 kg co tuoi co : 

                  100*45=45(kg co)

                       100

45 kg co nay dong vai tro cua 90%khoi luong trong co kho.

Vay luong co kho thu duoc la :

       45*100 =50 (kg)

           90

                  Dap so :50kg  

              

Đọc tiếp...
vũ hà phương linh 23 tháng 2 2016 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

lượng nước trong cỏ tươi là: 100:100*55=55(kg)

lượng nước có trong cỏ khô là: 100-55=45(kg)

tỉ số phần trăm lượng nước có trong cỏ khô là: 100%-10%=90%

Nếu phơi 100 kg cỏ tươi thì được số kg cỏ khô là:45:90*100=50(kg)

Đọc tiếp...
tôi là người ngoài hành tinh 2 tháng 2 2017 lúc 22:54
Báo cáo sai phạm

50kg đó

minh hoc roi

k nha

Đọc tiếp...
nguyễn hoài nam 23 tháng 4 2015 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

tiền vốn là: 600000/(100+25)*100=480000 đồng

              đáp số: 480000 đồng

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Đông Hải 14 tháng 5 2017 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

Tổng số % tiền vốn tiền lãi là:

100%+25%=125%

Số tiền vốn là

600000:125x100+ 480000 (đồng)

Đ/S

Đọc tiếp...
ngô nguyễn thảo nguyên 10 tháng 3 2016 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

600000 đồng : 100%

?           đồng : 25%

số tiền lãi : 600000x25:100=150000 đồng

tiền vốn : 600000-150000=450000 đồng

đáp số: 450000

Đọc tiếp...
Lovely pig 1 tháng 5 2015 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Số tiền người đó bán là:

396000x125%=495000(đồng)

Số gói người đó bán là

495000:4500=110(gói)

Số gói người đó mua là:

11x12=132(gói)

Số gói người đó để gia đình ăn là:

132-110=22(gói)

Đáp số:22 gói

Đọc tiếp...
༺ℬøşş༻AFK_GARENA (box -nv) 24 tháng 2 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

12 . 11 = 132(gói)
Theo đề bài nếu coi số tiền mua bánh là 100% thì số tiến bán bánh là 125%
Vậy số tiền bán bánh của ngườ đó là:
396 000 . 100 : 125 = 495 000(đồng)
Số gói bánh người đó đã bán là:
495 000 : 4500 = 110(gói)
Số gó bánh người đó để lại cho gia đình là:
132-110 = 22(gói)

đáp số 22 gói

Đọc tiếp...
huynh anh thu 22 tháng 4 2015 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

 Dân số ở Hà Nội là:

2627 x 921 = 2419467 (người)

Dân số ở Sơn La là:

61 x 14210 = 866810 (người)

Tỉ số phần trăm số dân Sơn La bằng số dân Hà Nội là:

866810 : 2419467 = 0,358...

Đổi 0,358... = 0,3582... x 100 = 35,82%

Nếu mật độ dân số Sơn La tăng lên 100 người/km2 thì trung mỗi ki-lô-mét thì dân số sẽ tăng lên:

100 - 61= 39 (người)

Số dân Sơn La sẽ tăng lên là:

39 x 14210 = 554,190 (người)

Đọc tiếp...
Y 6b 15 tháng 5 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

 Dân số ở Hà Nội là:

2627 x 921 = 2419467 (người)

Dân số ở Sơn La là:

61 x 14210 = 866810 (người)

Tỉ số phần trăm số dân Sơn La bằng số dân Hà Nội là:

866810 : 2419467 = 0,358...

Đổi 0,358... = 0,3582... x 100 = 35,82%

Nếu mật độ dân số Sơn La tăng lên 100 người/kmthì trung mỗi ki-lô-mét thì dân số sẽ tăng lên:

100 - 61= 39 (người)

Số dân Sơn La sẽ tăng lên là:

39 x 14210 = 554,190 (người)

Đọc tiếp...
Nguyen Tung Lam 4 tháng 4 2018 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

a) Số dân tỉnh Sơn La là:

61 x 14210 = 866810 (người)

Số dân Hà Nội là:

2627 x 921 = 2419467 (người)

So với dân Hà Nội thì số dân Sơn La bằng:

866810 : 2419467 = 0,3582 = 35,82%.

b) Nếu mật độ 100 người/km2 thì số dân Sơn La sẽ là :

100 x 14210 = 1421000 (người)

Số dân của tỉnh Sơn La phải tăng thêm là:

1421000 – 866810 = 554190 (người)

Đáp số: a) 35,82%

b) 554190 người.

Đọc tiếp...
Yamamoto Takeshi 6 tháng 5 2016 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

đổi 30%=\(\frac{3}{10}=\frac{9}{30}\);45%=\(\frac{9}{20}\)

\(\frac{9}{30}\)quãng đường ô tô đi được bằng \(\frac{9}{20}\) quãn đường xe máy đi được

=>\(\frac{1}{30}\)quãng đường ô tô đi được bằng \(\frac{1}{20}\) quãng đường xe máy đi đc

quãng đường ô tô đi đc:

50:(30-20)*30=150(km)

quãng đường xe máy đi đc:

50:(30-20)*20=100(km)

đáp số:....

Đọc tiếp...
Vũ Minh Thư 22 tháng 4 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

Yamamoto Takeshi ơi,tỉ số quãng đường mỗi xe đi được với quãng đường AB chứ ko phải là quãng đường mỗi xe đi được nha

Đọc tiếp...
mai linh 13 tháng 5 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

lượng nước trong cỏ tươi gấp số lần lượng nước ở cỏ khô là

60 % : 15 % = 4 lần

1 tấn cỏ tươi có số cỏ khô là

1 x 4 = 4

Đọc tiếp...
Phạm Thị Lan Chi 9 tháng 4 2018 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

lượng nước trong cỏ tươi gấp số lần lượng nước ở cỏ khô là :

               60% : 15% = 4 lần 

1 tấn cỏ tươi có số cỏ khô là:

               1 x  4 = 4 tấn 

                      đáp số : 4 tấn cỏ khô

Đọc tiếp...
Xuan Tao 9 tháng 4 2018 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

60 chia 15 =4tan

Đọc tiếp...
Trịnh Thúy Hằng 26 tháng 6 2018 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

tả lời:

giá xăng A92 TĂNG 25%

HỌC TỐT!

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 8 tháng 4 2017 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

Giá xăng A92 tăng lên số đồng là : 

                       15 000 - 12 000 = 3 000 (đồng)

Giá xăng A92 tăng lên số phần trăm là : 

                       3 000 : 12 000 = 0,25 = 25%

                                Đáp số : 25% .

Đọc tiếp...
Nguyen Thu huyen 3 tháng 5 2015 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

Gia tien cua mot lit xang A92 tang len so phan tram la:

15000 - 12000 :100 = 30%

Dap so : 30%

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: