Giúp tôi giải toán


NGUYỄN THẾ HIỆP 16/09/2017 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

Một cách khác nhé!

Đặt a=2014, b=2015 => b-a=1

Khi đó: \(Q=\sqrt{a^2+a^2b^2+b^2}=\sqrt{\left(b-a\right)^2+a^2b^2+2ab}=\sqrt{a^2b^2+2ab+1}=\sqrt{\left(ab+1\right)^2}\)

\(=ab+1=2014.2015+1=4058211\)

Ngo Tung Lam 18/09 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

Đặt \(2014=x\Rightarrow2015=x+1\). Khi đó \(Q\)biến đổi về dạng :

\(Q=\sqrt{x^2+x^2.\left(x+1\right)^2+\left(x+1^2\right)}\)

Mà : \(x^2+x^2.\left(x+1\right)^2+\left(x+1\right)^2\)

\(=x^2+x^2\left(x^2+2x+1\right)+x^2+2x+1\)

\(=x^4+2x^3+3x^2+2x+1\)

\(=x^4+\left(2x^3+2x^2\right)+\left(x^2+2x+1\right)\)

\(=x^4+2x^2\left(x+1\right)+\left(x+1\right)^2\)

\(=\left(x^2+x+1\right)^2\)

Từ đó suy ra : \(Q=\sqrt{\left(x^2+x+1\right)^2}\)

\(=\left|x^2+x+1\right|\)

\(=x^2+x+1\)

Vậy \(Q\)là số nguyên vì x nguyên 

alibaba nguyễn CTV 15/09/2017 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

Đặt \(2014=a\) thì ta có:

\(Q=\sqrt{a^2+a^2.\left(a+1\right)^2+\left(a+1\right)^2}\)

\(=\sqrt{a^4+2a^3+3a^2+2a+1}\)

\(=\sqrt{\left(a^2+a+1\right)^2}=a^2+a+1\)

Vậy Q là số nguyên

Rio Va 14/09/2017 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm
Đặt a=3+sqrt(5);b=3-sqrt(5). Đắt S(n)=a^n+b^n. Bây giờ Bạn chứng minh S(n+2)=(a+b)S(n+1)-ab.S(n)=6S(n+1)-S(n)(1). Xét S(1) là stn, từ 1 =>S(2) cũng là stn, S(3),... S(n)=>đccm
Rio Va 15/09/2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

Cái bài BĐT:Đặt VT=S.

\(\frac{x^2}{x^4+yz}< =\frac{x^2}{2x^2\sqrt{yz}}\)

(BĐT Cauchy)

Làm tương tự=>S<=\(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{yz}}+\frac{1}{\sqrt{xz}}+\frac{1}{\sqrt{zx}}\right)< =\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\)

(BĐT a+b+c>= căn ab+căn bc+ căn ca).

Ta lại có x^2+y^2+z^2=3xyz>=x/yz+y/xz+z/xy=3>=1/x+1/y+1/z(BĐT a+b+c>= căn ab+căn bc+ căn ca).

=>S<=3/2=>dccm(Dấu = bạn tự xét nha)

khánhchitt3003 14/09/2017 lúc 22:54
Báo cáo sai phạm

b15 ad bđt svacso có  

vt<=\(\frac{\left(x+y+z\right)^2}{x^4+y^4+z^4+xy+yz+zx}\)

ad bđt côsi (x+y+z)^2<=9xyz

x^4+y^4+z^4+xy+yz+zx>=6xyz

=> đpcm

GV Quản lý 10/09/2017 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

Bạn Nguyễn Việt Hoàng sai rồi nhé.

   \(x^2-2x< 0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-2\right)< 0\)

Để vế trái âm thì hai số x và x -2 trái dấu. Mà x lớn hơn x - 2 nên x dương và x - 2 âm. Hay là: 0 < x < 2: 

   

Nguyễn Việt Hoàng CTV 10/09/2017 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(A=x^2-2x=x^2-2x+1-1=\left(x-1\right)^2-1\)

Vì \(\left(x-1\right)^2\ge0\forall x\)

Nên : \(A=\left(x-1\right)^2-1\ge-1\forall x\) 

Vậy Amin = -1 khi x = 1

Để A có có giá trị âm thì x = 1

Trần Hải Nam 10/09/2017 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

Em cảm ơn chị quản lý ạ

Bexiu 22/08/2017 lúc 18:21
Báo cáo sai phạm

 bÀI LÀM

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Nguyễn Văn Dũng 03/09/2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

thì nó nói là số nguyên r còn j

Nguyễn Hoàng Anh 29/08/2017 lúc 14:10
Báo cáo sai phạm

Đề bài không cho biết x là số nguyên hay số thực.

Ngo Tung Lam 15/08/2017 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Không, vì 0 cũng là một số nguyên nhưng không thuộc bộ phận các số dương cũng không thuộc bộ phận các số âm.

Nếu mình đúng thì các bạn k mình nhé

Super Cold Boy 04/08/2017 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

Thay dấu tất cả dãy này ta có:

85-10+85+50

=985+85)+(50-10)

=160+40

=200

vẬY KHI THAY LẠI VỀ DẤU ĐÚNG SẼ CHO KQ=-200

Mai Thanh Xuân 09/08/2017 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

( - 85 ) + 10 - 85 - 50

= -75 - 85 - 50

= -160 - 50

= - 210

Tran Thi Thu Hien 04/08/2017 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Thank nha

Thiên Thần Hye Kyo 04/08/2017 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

a) a = -5 ; 5

b) a = 0

c) a thuộc tập hợp rỗng

d) a = -5 ; 5

e) a = -2 : 2

iam deadpool 04/08/2017 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

ý a A=-5 hoặc 5

ý d  A=-5 hoặc 5

ý c A= ko có giá trị

ý b A=0

ý e  -11lal=-22

lal=2

a=-2 or 2

Đinh Đức Hùng CTV 30/07/2017 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

Để \(\frac{7}{x^2-x+1}\) là số nguyên khi \(x^2-x+1\) là ước nguyên của 7

\(\RightarrowƯ\left(7\right)=\left\{-7;-1;1;7\right\}\)

Mà \(x^2-x+1=\left(x^2-2\cdot\frac{1}{2}\cdot x+\frac{1}{4}\right)+\frac{3}{4}=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}\forall x\)

Nên \(x^2-x+1=1\) hoặc \(x^2-x+1=7\)

TH1 : \(x^2-x+1=1\Leftrightarrow x\left(x-1\right)=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=1\end{cases}}\)

TH2 : \(x^2-x+1=7\Leftrightarrow x^2-x-6=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-3x\right)+\left(2x-6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)+2\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(x-3\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+2=0\\x-3=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=3\end{cases}}}\)

Vậy \(C=\left\{-2;0;1;3\right\}\)

Sanjeeda Sheikh 26/07/2017 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

I-5I + 7 = 5 + 7 = 12

(-5) + ( -2 ) = - (5+2) = -7

(-7) + (-12) + (-27) = - (7+12+27) = -46

I494I x I-4I = 494 x 4 = 1976

          Kb nha ! 

                         Cbht ♡

Phan Xuân Nguyên 26/07/2017 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

/-5/ +7 =5 +7 = 13

(-5) +(-2) = -7

(-7) +(-12)+(-27) = -46

/494/ X/-4/ = 1976

phạm hồ hông trang 25/07/2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

a,b,c =0

le ngoc anh vu 03/09/2017 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

a = 4

b = 2 

c = 2

Broken_Heart 25/07/2017 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

a) 19 x 39 = 741          

b) ( - 15 ) x ( - 6 ) = 90

phamthiminhtrang 25/07/2017 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Tích bằng :

19 x 39 = 741

Đáp số : 741

Tích bằng :

( - 15 ) x ( - 6 ) = 90

Đáp số : 90

duygatay 25/07/2017 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

a , 741                                                               b , 90

Phúc Kudo 24/07/2017 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

#Kiệt: Con lạy bố, bố tha cho con =="

Nguyễn Quốc Thịnh 27/07/2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Để : x + | x | = 0 ( x\(\ne0\))

Ta có kết luận :

x là 1 số nguyên âm và | x | là 1 số nguyên dương

Nguyễn Thế Kiệt 24/07/2017 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

kết luận là mk yêu thiên hương rất nhiều !

Phạm Hồ Thanh Quang 19/07/2017 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

Trường hợp 1: b là số âm
a < b < 0
Trường hợp 2: b là số 0
a < b <= 0   hoặc   a < 0 <= b
Trương hợp 3: b là số dương
a < 0 < b

Nguyễn Anh Tú 18/04/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

ta có:

\(A=2n^2-n+2=2n^2+n-2n-1+3\)

\(=n\left(2n+1\right)-\left(2n+1\right)+3\)

\(=\left(n-1\right)\left(2n+1\right)+3\)

để \(A⋮2n+1\)thì\(3⋮2n+1\)

\(\Leftrightarrow2n+1\in U_{\left(3\right)}=\left\{-1;1;-3;3\right\}\)

\(\Rightarrow2n\in\left\{-2;0;-4;2\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{-1;0;-2;1\right\}\)

VẬY...

phuc 07/11/2016 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

n là bao nhiêu cũng được vì 2n2- n+2 chia cho 2n+1 được n-1 mà

Bexiu 26/08/2017 lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Trà My CTV 17/07/2017 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

\(xy-2x+y+1=0\Leftrightarrow xy-2x+y-2=-3\Leftrightarrow x\left(y-2\right)+\left(y-2\right)=-3\)

<=>(x+1)(y-2)=-3

Ta có bảng sau: 

x+1-3-113
y-213-3-1
x-4-202
y35-11

Vậy ....

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: