Giúp tôi giải toán


Nguyễn Thùy Dương 19/05/2017 lúc 09:18

1 + 1 = 2 

k mk nha!

Nguyen Thi Ngoc Han 19/05/2017 lúc 09:39

1 + 1 = 2

đúng 100% đó

Nhoc Kho Yeu 19/05/2017 lúc 09:25

\(1+1=1\)

   AI THẤY SAI THÌ K NHA

vutanloc 30/04/2017 lúc 08:22

|X-1|=|3X-5|

TH1 X-1=3X-5     ĐKXĐ X>=1 VÀ X>=5/3

2X=-4

X=-2 NHẬN

TH2 -X+1=-3X+5 ĐKXĐ X<1 VÀ X<5/3

2X=4

X=2 NHẬN

le thi thuy trang 29/04/2017 lúc 21:05

I x - 1 I = I 3x - 5I 

TH1 :<=> x -1 = 3x - 5

<=> x - 3x = -5 + 1

<=> - 2x = -4

<=> x = 2

TH 2 : <=> x - 1 = - 3x - 5

<=> x + 3x = -5+1

<=> 4x = -4

<=> x = -1

CHÚC PẠN HK TỐT NA!!!!!!!!!

Ghost Rider 23/05/2015 lúc 21:12

1/           n3+n+2=(n+1)(n2-n+2)

Xet chẵn lẻ của n  => chia hết cho 2 => hợp số

online math oi, chọn câu trả lời này đi

Trần Thùy Dung 21/05/2015 lúc 16:11

Cậu search mạng chứ gì

Bài 1. Gọi 3 số nguyên liên tiếp là a-1; a; a+1 (a thuộc Z) 
Theo bài ra: a - 1 + a + a + 1 là số lẻ hay 3a là số lẻ 
=> a - 1 và a + 1 là số chẵn. Trong hai số chẵn liên tiếp, tồn tại một số chia hết cho 4, số còn lại chia hết cho 2. Do đó (a - 1)(a + 1) chia hết cho 8. 
Trong ba số nguyên liên tiếp, luôn tồn tại một số chia hết cho 3. Vì vậy tích (a-1)a(a+1) chia hết cho 3. 
Mà (a - 1)(a + 1) chia hết cho 8 nên tích (a - 1)a(a + 1) chia hết cho 24. 
Vậy đccm. 

Bài 2. Ta có: ab + cd + ad + bc = (ab + ad) + (bc + cd) = a(b + d) + c(b + d) = (a + c)(b + d). 
Do đó ab + cd + ad + bc chia hết cho a + c với a khác -c. 

Bài 3.a) x có 100 số hạng, chia thành 25 nhóm, mỗi nhóm 4 số, ta có: 
x = (1 - 3 + 3^2 - 3^3) + (3^4 - 3^5 + 3^6 - 3^7) + ... + (3^96 - 3^97 + 3^98 - 3^99) 
= (1 - 3 + 3^2 - 3^3) + (3^4)(1 - 3 + 3^2 - 3^3) + ... + 3^96(1 - 3 + 3^2 - 3^3) 
= (1 - 3 + 3^2 - 3^3)(1 + 3^4 + ... + 3^96) 
= -20(1 + 3^4 + ... + 3^96) chia hết cho 20. 
Vậy x chia hết cho 20 (đccm) 
b, Ta có: x = 1 - 3 + 3^2 - 3^3 + ... + 3^98 - 3^99 
=> 3x = 3 - 3^2 + 3^3 - 3^4 + ... + 3^99 - 3^100 
=> 3x + x = 1 - 3^100 
=> 4x = (1 - 3^100) 
=> x = (1 - 3^100)/4 
c, Vì x = (1 - 3^100)/4 mà x = 1 - 3 + 3^2 - 3^3 + ... + 3^98 - 3^99 là số nguyên 
nên (1 - 3^100)/ 4 là số nguyên => 1 - 3^100 chia hết cho 4 
=> 1 đồng dư với 3^100 theo môđun 4 hay 3^100 chia 4 dư 1(đccm) 

Bài 4. Ta có: a^2 , b^2 và c^2 là các số chính phương nên a^2, b^2 và c^2 chia 3 dư 0 hoặc 1. 
Nếu trong 3 số a^2, b^2 và c^2 không có số nào chia hết cho 3 thì mỗi số đó đều chia 3 dư 1. 
Do đó tổng a^2 + b^2 + c^2 phải chia hết cho 3. Điều này trái với đầu bài vì a^2 + b^2 + c^2 = 2051, là số chia 3 dư 2. 
Điều này có nghĩa: trong ba số a^2, b^2, c^2 có một số chia hết cho 3. Mà 3 là số nguyên tố nên trog ba số a, b, c có một số chia hết cho 3 => abc chia hết cho 3

trieu dang 21/05/2015 lúc 16:13

Bài 1. Gọi 3 số nguyên liên tiếp là a-1; a; a+1 (a thuộc Z) 
Theo bài ra: a - 1 + a + a + 1 là số lẻ hay 3a là số lẻ 
=> a - 1 và a + 1 là số chẵn. Trong hai số chẵn liên tiếp, tồn tại một số chia hết cho 4, số còn lại chia hết cho 2. Do đó (a - 1)(a + 1) chia hết cho 8. 
Trong ba số nguyên liên tiếp, luôn tồn tại một số chia hết cho 3. Vì vậy tích (a-1)a(a+1) chia hết cho 3. 
Mà (a - 1)(a + 1) chia hết cho 8 nên tích (a - 1)a(a + 1) chia hết cho 24. 
Vậy đccm. 

Bài 2. Ta có: ab + cd + ad + bc = (ab + ad) + (bc + cd) = a(b + d) + c(b + d) = (a + c)(b + d). 
Do đó ab + cd + ad + bc chia hết cho a + c với a khác -c. 

Bài 3.a) x có 100 số hạng, chia thành 25 nhóm, mỗi nhóm 4 số, ta có: 
x = (1 - 3 + 3^2 - 3^3) + (3^4 - 3^5 + 3^6 - 3^7) + ... + (3^96 - 3^97 + 3^98 - 3^99) 
= (1 - 3 + 3^2 - 3^3) + (3^4)(1 - 3 + 3^2 - 3^3) + ... + 3^96(1 - 3 + 3^2 - 3^3) 
= (1 - 3 + 3^2 - 3^3)(1 + 3^4 + ... + 3^96) 
= -20(1 + 3^4 + ... + 3^96) chia hết cho 20. 
Vậy x chia hết cho 20 (đccm) 
b, Ta có: x = 1 - 3 + 3^2 - 3^3 + ... + 3^98 - 3^99 
=> 3x = 3 - 3^2 + 3^3 - 3^4 + ... + 3^99 - 3^100 
=> 3x + x = 1 - 3^100 
=> 4x = (1 - 3^100) 
=> x = (1 - 3^100)/4 
c, Vì x = (1 - 3^100)/4 mà x = 1 - 3 + 3^2 - 3^3 + ... + 3^98 - 3^99 là số nguyên 
nên (1 - 3^100)/ 4 là số nguyên => 1 - 3^100 chia hết cho 4 
=> 1 đồng dư với 3^100 theo môđun 4 hay 3^100 chia 4 dư 1(đccm) 

Bài 4. Ta có: a^2 , b^2 và c^2 là các số chính phương nên a^2, b^2 và c^2 chia 3 dư 0 hoặc 1. 
Nếu trong 3 số a^2, b^2 và c^2 không có số nào chia hết cho 3 thì mỗi số đó đều chia 3 dư 1. 
Do đó tổng a^2 + b^2 + c^2 phải chia hết cho 3. Điều này trái với đầu bài vì a^2 + b^2 + c^2 = 2051, là số chia 3 dư 2. 
Điều này có nghĩa: trong ba số a^2, b^2, c^2 có một số chia hết cho 3. Mà 3 là số nguyên tố nên trog ba số a, b, c có một số chia hết cho 3 => abc chia hết cho 3

Hatsune Miku 16/04/2017 lúc 18:59

A = 1/2² + 1/3³ + ... + 1/2008² < 1

\(\frac{1}{2.2}+\frac{1}{3.3}+...+\frac{1}{2008.2008}\)

\(\frac{1}{1.2}+\:\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{2007.2008}\)

Suy ra A < \(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2007}-\frac{1}{2008}\)

Suy ra A < 1 - 1/2008

Suy ra A < 2007/2008

Mà 2007/2008 < 1

Quân Nguyễn Hồng 04/09/2015 lúc 15:04

Do 3 mũ 2 chia hết cho 9 nên 3 mũ 3, 3 mũ 3, ... 3 mũ 2015 đều chia hết cho 9 nên tổng của chúng chia hết cho 9.

Mà 3 mũ 1 không chia hết cho 9. Vậy S không chia hết cho 9

lê nho học giỏi 14/04/2017 lúc 17:50

s ko chia hết cho 9

chỉ biết thế thôi

Nguyễn Tấn Mạnh att 09/11/2016 lúc 20:33

Câu a dư 5 đấy

Sai cứ chử tớ !

Nếu không sai hãy cho tớ nhé !

nguyenkobiet 10/04/2017 lúc 18:23

có phải ý bạn là:

\(\frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\frac{3}{4}....\frac{1998}{1999}.\frac{1999}{2000}\)=\(\frac{1.2.3....1998.1999}{2.3.4....1999.2000}\)=\(\frac{1}{2000}\)

( bạn xóa những số có cả ở trên tử và mẫu-câu này mình chỉ giảng thôi)

Lê Quang Phúc 10/04/2017 lúc 18:19

\(\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot...\cdot\frac{1999}{2000}=\frac{1\cdot2\cdot...\cdot1999}{2\cdot3\cdot...\cdot2000}=\frac{1}{2000}\)

Để bước 2 thành bước 3 là mình rút gọn nha.

Trần Hải Đăng 10/04/2017 lúc 17:12

\(\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right).......\left(1-\frac{1}{2000}\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\frac{3}{4}......\frac{1998}{1999}.\frac{1999}{2000}\)

\(=\frac{1.2.3...1999}{2.3.......2000}\)

\(=\frac{1}{2000}\)

Nguyễn Tuấn Minh 10/04/2017 lúc 17:08

\(\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)...\left(1-\frac{1}{1999}\right)\left(1-\frac{1}{2000}\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{2}{3}....\frac{1998}{1999}.\frac{1999}{2000}\)

\(=\frac{1}{2000}\)

Ác Mộng 16/06/2015 lúc 09:46

a+b=-10

=>(a+b)2=100

=>a2+2ab+b2=100

=>a2+b2=100-2ab=100-2.24=52

=>a2+b2-2ab=52-2ab

=>(a-b)2=52-2.24=4

=>a-b=+-4

*)a-b=4

=>a=(4-10):2=-3

b=-7

*)a-b=-4

=>a=(-4-10):2=-7

b=-3

Ta có:140=22.5.7

Mà a-b=7

Thử các trường hợp ta không tìm thấy ab thõa mãn

sky jack 16/06/2015 lúc 09:54

cho (a;b) là d => a = md ; b= nd

với m;n \(\in N^{\cdot}\) và (a;b) = 1

a -b \(\Leftrightarrow\) d(m-n) = 7 ; a > b => m > n       [1]

từ \(ab=\left(a;b\right).\left[a;b\right]\Rightarrow\left[a;b\right]=\frac{ab}{\left(a;b\right)}\frac{mnd^2}{d}=dmn\)   [2]

thừ [1] và [2] => d thuộng ƯC(7;140)  mà ƯCLN( 7;140) = 7

=> d thuộc Ư(7)

thay d ta thấy chỉ có 7 là thik hợp

d = 7 thì m-n = 1 => m = 5; n = 4 ; a=35 ; d= 28

 

Phan Kim Anh 05/02/2016 lúc 14:41

bn ơi, bài này thỏa mãn đó bn ạ

Bexiu 04/04/2017 lúc 12:34

tổng

37 × 3 = 111

=> số có 3 chư số là

số 100

số có 1 chư số là 1

TRẦN THÙY TRANG 03/04/2017 lúc 12:08

tổng là:

37*3+111

=>số có ba chữ số là:100

số có hai chữ số là 10

số có 1 chữ số là 1

Đỗ Thị Thanh Lương 04/04/2017 lúc 12:33

tổng là:

  37x3+111

=> số có 3 chữ số là:100

     Số có hai chữ số là:10

     Số có một chữ số là:1

cho mik nhé các bn

Natsu_Draneel 22/07/2016 lúc 08:10

\(\text{Đặt C = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ..... +98.99 }\)

\(\text{ Và A = 1.98 + 2.97 + 3.96 + .... + 98.1 }\)

\(\text{Khi đó : }A=1+\left(1+2\right)+....+\left(1+2+...+98\right)\)

                      \(=\frac{1.2}{2}+\frac{2.3}{2}+\frac{3.4}{2}+....+\frac{98.99}{2}\)

                      \(=\frac{1.2+2.3+3.4+....+98.99}{2}=\frac{C}{2}\)

\(\Rightarrow B=\frac{B}{\frac{2}{B}}=\frac{1}{2}\)

Đào Đức Mạnh 06/08/2015 lúc 16:48

\(A=1-\frac{2015}{2016}=\frac{1}{2016}=>\frac{1}{A}=\frac{2016}{1}\)

\(B=\frac{179}{30}-\left(\frac{59}{30}-\frac{3}{5}\right)=\frac{179}{30}-\frac{59}{30}+\frac{3}{5}=40+\frac{3}{5}=\frac{203}{5}=>\frac{1}{B}=\frac{5}{203}\)

\(C=\left(\frac{46}{5}-\frac{1}{11}\right)=\frac{46.11}{5}-1=\frac{506}{5}-1=\frac{501}{5}=>\frac{1}{C}=\frac{5}{501}\)

Trần Tiến Đạt 30/03/2017 lúc 06:22

a = 1/1- 1 /197 - 1 /200

a = 1/1 - 1/200

a = 199/200

Trương Hoàng My 30/03/2017 lúc 05:35

\(A=\frac{3}{1\times4}+\frac{3}{4\times7}+\frac{3}{7\times10}+....+\frac{3}{197\times200}\)

\(A=\frac{1}{1\times4}+\frac{1}{4\times7}+\frac{1}{7\times10}+.....+\frac{1}{197\times200}\)

\(A=\frac{1}{1}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+....\frac{1}{197}-\frac{1}{200}\)

\(A=\frac{1}{1}-\frac{1}{200}\)

\(A=\frac{199}{200}\)

Lê Châu 30/03/2017 lúc 05:28

k mk  đi , mk k lại cho

Kamisama 19/07/2016 lúc 11:36

Gọi số n là số lẻ có tận cùng khác 5.

Xét dãy số gồm (n+1) số nguyên sau :

9

99

999

......

99....999

(n+1) chữ số 9

Khi chia cho n thì sẽ có (n+1) số dư 

=>Theo ng.lý dinchlet có ít nhất 2 số có cùng số dư .

Gỉa sử : ai = n . q + r                     o < r < n

            :aj = n . k + r                     i > j ; g , k thuộc N

=>ai - aj = n (g-k)

<=> 99 ... 99              00...0        = ( g-k )

        ( i - j )                 j chữ

      chữ số 9               số 0

<=>99 ... 99   . 10j = n ( g - k )

       ( i - j )

    c/số 9

Vì n là số lẻ có tận cùng khác 5 => ( 10j ; n ) = 1

=> 99 ... 99             :. n ( đpcm )

       ( i - j )    

     c/số 9                 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: