Giúp tôi giải toán và làm văn


Ben 10 10/08/2017 lúc 07:39
Báo cáo sai phạm

công thức 

Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số

1. Cách giải chung

Bước 1. Vẽ sơ đồ theo dữ kiện bài ra.

Bước 2. Tìm tổng số phần bằng nhau

Bước 3. Tìm số bé và số lớn (Có thể tìm số lớn trước hoặc tìm sau và ngược lại)

Số bé = (Tổng : số phần bằng nhau) x số phần của số bé (Hoặc Tổng - số lớn)

Số lớn = (Tổng: số phần bằng nhau) x số phần của số lớn (Hoặc tổng - số bé)

Bước 4. Kết luận đáp số

(Học sinh có thể tiến hành thêm bước thử lại để kiểm chứng kết quả)

2. Trường hợp đặc biệt

Đề bài nhiều bài toán lại không cho dữ kiện đầy đủ về tổng và tỉ số mà có thể cho dữ kiện như sau:

  • Thiếu (ẩn) tổng (Cho biết tỉ số, không cho biết tổng số)
  • Thiếu (ẩn) tỉ (Cho biết tổng số, không cho biết tỉ số)
  • Cho dữ kiện thêm, bớt số, tạo tổng (tỉ) mới tìm số ban đầu.

Với những bài toán cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về bài toán cơ bản.

3. Bài tập

Bài 1: Tổng của hai số bằng số lớn nhất của số có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 4/5. Tìm hai số đó.

Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó?

Bài 3. Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn dây thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Bài 4. Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé.

Bài 5: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó?

Bài 6: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng 2/3 số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở

Bài 7: Tổng của hai số là 333. Tỉ của hai số là 2/7. Tìm hai số đó.

Bài 8: Hai kho chứa 125 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ 2. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Bài 9: Một miếng vườn hình chữ nhật, có chu vi 200 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích miếng vườn?

Bài 10: Miếng đất hình chữ nhật có chu vi 240m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 11: Tìm 2 số. Biết tổng của chúng bằng 48, nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3.

Bài 12: Tìm 2 số, biết tổng của chúng bằng số bé nhất có 3 chữ số. Nếu lấy số này chia cho số kia ta được thương là 4.

Bài 13: Tổng 2 số bằng số lớn nhất có 4 chữ số. Nếu lấy số lớn chia cho số bé ta được thương là 10. Tìm 2 số đó.

Bài 14: Một trường tiểu học có tất cả 567 học sinh. Biết rằng với 5 học sinh nam thì có 2 học sinh nữ. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam? Bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 15: Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi ta thêm vào bên phải số đó 1 chữ số 0 thì ta được số mới và tổng của số mới và số cũ là 297.

Bài 16: Trung bình cộng của 2 số là 440. Nếu ta thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số bé thì ta được số lớn. Tìm 2 số đó.

Bài 17: Tìm số tự nhiên. Biết rằng nếu ta thêm vào bên phải của số đó một chữ số 2 thì ta được số mới. Tổng của số mới và số cũ là 519.

Bài 18: Tìm hai số có tổng là 107. Biết rằng nếu xoá đi chữ số 8 ở hàng đơn vị của số lớn ta được số bé.

Bài 19: Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi viết thêm vào bên phải số đó số 52 ta được số mới. Tổng của số mới và số đó bằng 5304.

Bài 20: Trung bình cộng của 3 số là 85. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm 3 số đó.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng để xem.

Tải vềXem trực tuyến

Đọc tiếp...
thang Tran 08/08/2015 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

\(10^{30}<10^{31}\)

Đọc tiếp...
what the fuck 31/12/2015 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

\(10^{30}<2^{10}<10^{31}\)

cho mình đúng nha... giúp mình nha mình là người mới... cảm ơn bạn trước <<<<

Đọc tiếp...
Lisa Trần 08/08/2015 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

10 mũ 30<2 mũ 100<10 mũ 31

Đọc tiếp...
Vũ Hồng Phúc 14/01/2017 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

b+c+d/a=c+d+a/b=d+a+b/c=a+b+c/d=k

áp dụng tc dãy tỉ số bằng nhau ta được:

b+c+d+c+d+a+d+a+b+a+b+c/a+b+c+d=k

=>3a+3b+3c+3d/a+b+c+d=k

=>3+k

=>k=3

Vậy k=3

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Tùng 18/12/2016 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

\(\frac{b+c+d}{a}\)\(\frac{c+d+a}{b}\)\(\frac{d+a+b}{c}\)\(\frac{a+b+c}{d}\)

\(\frac{b+c+d+c+d+a+d+a+b+a+b+c}{a+b+c+d}\)

\(\frac{3a+3b+3c+3d}{a+b+c+d}\)

\(\frac{3\left(a+b+c+d\right)}{a+b+c+d}\)= 3

vậy k = 3

Đọc tiếp...
lê thị thu huyền 16/06/2017 lúc 07:03
Báo cáo sai phạm

nếu đầu bài là tìm nghiệm thì đây là lời giải:

\(Q\left(x\right)=x-2x^2=x\left(1-2x\right)\)

\(Q\left(x\right)=0\Leftrightarrow x\left(1-2x\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\1-2x=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=\frac{1}{2}\end{cases}}}\)

vậy x=0 hoặc x=1/2

Đọc tiếp...
NGUYỄN THẾ HIỆP 25/02/2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

a, Có: \(\frac{a}{c}=\frac{c}{b}=\frac{b}{d}=k\Rightarrow k^3=\frac{a}{c}.\frac{c}{b}.\frac{b}{d}=\frac{a^3}{c^3}=\frac{c^3}{b^3}=\frac{b^3}{d^3}=\frac{a^3+c^3-b^3}{c^3+b^3-d^3}=\frac{a}{d}\left(ĐPCM\right)\)

b, Thấy: I y-3 I \(\ge\)0 => VT\(\le\)42 => VP \(\le\)42

=> \(4\left(2012-x\right)^4\le42\Leftrightarrow\left(2012-x\right)^4\le10.5\)

Mặt khác với \(\forall y\in Z,\)VT \(⋮\)3

=> VP \(⋮\)3  <=> VP=0 hay x=2012

khi đó: VT=42-3I y-3I =0 <=> Iy-3I=14 <=> \(\orbr{\begin{cases}y-3=-14\\y-3=14\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=-11\\y=17\end{cases}}}\)

Vậy nghiệm thỏa mãn là: (x,y)=(2012,-11), (2012, 17)

Đọc tiếp...
Tiểu My 26/02/2017 lúc 11:17
Báo cáo sai phạm

cho mk hỏi VT và VP là gì bạn ????

Đọc tiếp...

 GIÚP MÌNH VỚI CÁC BẠN MAI MÌNH ĐI THI RỒI ! CÁM ƠN

Câu 1: (1,5 điểm)

a). Tìm các đơn thức đồng dạng trong các đơn thức sau:

          2x2y ;         3/2 (xy)2 ;       – 5x2y ;      8xy ;         3/2 x2y         

b) Tìm tích của hai đơn thức sau rồi cho biết hệ số và bậc của đơn thức thu được:

¼ x2y2 và -2/5 xy3

Câu 2: (2 điểm)                                                                               

          Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

6

4

3

2

9

5

7

9

5

10

1

2

5

7

9

9

5

10

7

9

2

1

4

3

1

2

4

6

8

9

     a) Dấu hiệu ở đây là gì?

     b) Hãy lập bảng tần số của dấu hiệu .                     

     c) Hãy tính điểm trung bình của học sinh lớp đó và tìm  ‘‘Mốt’’ của dấu hiệu ?                           

Câu 3:  (2,5 điểm)   Cho hai đa thức:

A(x) = -4x5 – x3 + 4x2 + 5x + 7 + 4x5 – 6x2

B(x) = -3x4 – 4x3 + 10x2 – 8x + 5x3 – 7 + 8x

a) Thu gọn mỗi đa thức trên rồi sắp xếp chúng theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính P(x) = A(x) + B(x) và Q(x) = A(x) – B(x)

c) Chứng tỏ rằng x = -1 là nghiệm của đa thức P(x)

Câu 4: (1 điểm)

BN là đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh B của ∆ABC, G là trọng tâm của tam giác.  Tính BG biết BN = 12cm.

Câu 5: (3 điểm)

          Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc ABC cắt AC tại D. Từ D kẻ DH vuông góc với BC tại H và DH cắt AB tại K.

          a. Chứng minh: AD = DH                                                                  

          b. So sánh độ dài cạnh AD và DC                               

          c. Chứng minh tam giác KBC là tam giác cân. 

Đọc tiếp...

Được cập nhật 07/01/2017 lúc 14:58

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Nguyễn Thị Thanh Thảo 06/05/2015 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

1/Các đơn thức đồng dạng:2x2,-5x2y,3/2x2y
b/1/4x2y2.2/5xy3=(1/4.2/5).(x2.x).(y2.y3)=1/10 xy5
Hệ số:1/10
Bậc:7


 

Đọc tiếp...
ko co 28/02/2017 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

BAC =8 MA BAN

Đọc tiếp...
Hiếu Đàm Đình 21/03/2017 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

thu gon don thuc tim bac he so cua da thuc  A=x^3 *(-5/4*x^2*y)*(2/5*x^3*y^4)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn An 04/12/2016 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

x-1/-15 = -60/x-1

=> (x-1)= 900

=> (x-1)2 = 302

=> \(\hept{\begin{cases}x-1=-30\\x-1=30\end{cases}}\)

=>\(\hept{\begin{cases}x=-29\\x=31\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
soyeon_Tiểu bàng giải 30/08/2016 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+1}{2013}+\frac{x+2}{2012}+\frac{x+3}{2011}=-3\)

=> \(\frac{x+1}{2013}+1+\frac{x+2}{2012}+1+\frac{x+3}{2011}+1=-3+3\)

=> \(\frac{x+2014}{2013}+\frac{x+2014}{2012}+\frac{x+2014}{2011}=0\)

=> \(\left(x+2014\right).\left(\frac{1}{2013}+\frac{1}{2012}+\frac{1}{2011}\right)=0\)

Do \(\frac{1}{2013}+\frac{1}{2012}+\frac{1}{2011}\ne0\)

=> x + 2014 = 0

=> x = -2014

Đọc tiếp...
Sherlockichi Kazukosho 30/08/2016 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+1}{2013}+\frac{x+2}{2012}+\frac{x+3}{2011}=-3\)

\(\frac{x+1}{2013}+1+\frac{x+2}{2012}+1+\frac{x+3}{2011}+1=0\)

\(\frac{x+2014}{2013}+\frac{x+2014}{2012}+\frac{x+2014}{2011}=0\)

\(\left(x+2014\right).\left(\frac{1}{2013}+\frac{1}{2012}+\frac{1}{2011}\right)=0\)

Mà \(\frac{1}{2013}+\frac{1}{2012}+\frac{1}{2014}\ne0\)

\(\Rightarrow x+2014=0\)

\(\Rightarrow x=-2014\)

Đọc tiếp...
Yuu Yuu Kawai 30/08/2016 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

- Kawai nhé =) account tôi liên quan cô quá cơ =) Xl nhưng chưa biết Kawai ntn thì ĐỪNG cmt =(

Đọc tiếp...
Công Chúa Giá Băng 22/08/2015 lúc 05:26
Báo cáo sai phạm

Toán lớp 6Phân tích thành thừa số nguyên tố

Đinh Tuấn Việt 20/05/2015 lúc 22:51

Theo đề bài ta có: 

 a = p1. p2n $\Rightarrow$⇒ a3 = p13m . p23n.

Số ước của a3 là (3m + 1).(3n + 1) = 40 (ước)

$\Rightarrow$⇒ m = 1 ; n = 3 hoặc m = 3 ; n = 1

Số a2 = p12m . p22n có số ước là [(2m + 1) . (2n + 1)] (ước)

-Với m = 1 ; n = 3 thì a2 có (2.1 + 1) . (2.3 + 1) = 3 . 7 = 21 (ước)

-Với m = 3 ; n = 1 thì a2 có (2.3 + 1) . (2.1 + 1) = 7 . 3 = 21 (ước)

                                                   Vậy a2 có 21 ước số.

 Đúng 4 Yêu Chi Pu đã chọn câu trả lời này.

nguyên 24/05/2015 lúc 16:50

Theo đề bài ta có: 

 a = p1. p2n $$

 a3 = p13m . p23n.

Số ước của a3 là (3m + 1).(3n + 1) = 40 (ước)

$$

 m = 1 ; n = 3 hoặc m = 3 ; n = 1

Số a2 = p12m . p22n có số ước là [(2m + 1) . (2n + 1)] (ước)

-Với m = 1 ; n = 3 thì a2 có (2.1 + 1) . (2.3 + 1) = 3 . 7 = 21 (ước)

-Với m = 3 ; n = 1 thì a2 có (2.3 + 1) . (2.1 + 1) = 7 . 3 = 21 (ước)

                                                   Vậy a2 có 21 ước số.

 Đúng 0

Captain America

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 22/08/2015 lúc 06:34
Báo cáo sai phạm

Có 21 ước

Đọc tiếp...
Your Love For Me Is Sincere Or False 15/07/2016 lúc 08:33
Báo cáo sai phạm

1) c)

\(\left[\frac{1000}{3}\right]+\left[\frac{1000}{3^2}\right]+\left[\frac{1000}{3^3}\right]+\left[\frac{1000}{3^4}\right]=33+11+3+1=48\)

Đọc tiếp...
Your Love For Me Is Sincere Or False 15/07/2016 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

Thay \(3,7=3\frac{7}{10}\)vào biểu thức:

A = \(\left[3+\frac{7}{10}\right]+\left[3+\frac{9}{10}\right]+\left[3+\frac{11}{10}\right]+\left[3+\frac{13}{10}\right]+\left[3+\frac{15}{10}\right]\)

A = 3 + 3 + 4 +4 + 4 = 18

B = \(\left[5x\right]=\left[5.3,7\right]=\left[18,5\right]=18\)

Vậy A = B

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: