Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Đình Dũng 27/09/2015 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : 7( 13x + 18y ) - 13( 7x + 4y ) = 91x + 126 - 91x + 52y = 74y

=> 13( 7x + 4y ) + 74y = 7( 13x + 18y ) 

Mà 13( 7x + 4y ) và 7y đều chia hết cho 37 nên 7( 13x + 18y ) cũng chia hết cho 37

Vì (7;37) = 1 nên 13x + 18y chia hết cho 37 ( đpcm)

Đọc tiếp...
cuong 22/02/2017 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

sai

91x +126y-91x+52y 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Linh 30/01/2017 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

sai chỗ nào vậy bn Nguyễn Hoàng Vũ,nếu có thì bn sửa giúp mk đi...

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Diệu Ly 11/06/2016 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

số chia cho 9 dư 5 có dạng 9a+5 
ta có 9a+5 chia 7 dư 2a+5 
theo đề bài ta lại có 2a+5 chia 7 dư 4 nên có dạng 2a+5=7b+4 =>a=(7b-1)/2 
số cần tìm luc này có dạng 63b/2+1/2 chia 5 du 3b/2+1/2 
như vậy ta cần tìm số b nhỏ nhất sao cho 3b/2+1/2 chia 5 dư 3 hay số 3b/2-5/2 chia hết cho 5 
=>3b/10-1/2 là số nguyên 
=>3b-5 chia hết cho 10 
=>b=5 
=>số cần tìm là 63*5/2+1/2=158

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Diệu Ly 11/06/2016 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

số chia cho 9 dư 5 có dạng 9a+5 
ta có 9a+5 chia 7 dư 2a+5 
theo đề bài ta lại có 2a+5 chia 7 dư 4 nên có dạng 2a+5=7b+4 =>a=(7b-1)/2 
số cần tìm luc này có dạng 63b/2+1/2 chia 5 du 3b/2+1/2 
như vậy ta cần tìm số b nhỏ nhất sao cho 3b/2+1/2 chia 5 dư 3 hay số 3b/2-5/2 chia hết cho 5 
=>3b/10-1/2 là số nguyên 
=>3b-5 chia hết cho 10 
=>b=5 
=>số cần tìm là 63*5/2+1/2=158

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Tuan Hung 30/11/2017 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

Vì 5,7,9,11 là các số nguyên tố cùng nhau nên BSCNN của chúng là 5*7*9*11 = 3465 
Số nhỏ nhất chia cho 5,7,9,11 dư 3,4,5,6 là (3465+1)/2 = 1733 
Gọi X là bất kỳ BSC nào của 5,7,9,11 ta luôn luôn có X+1733 chia cho 5,7,9,11 có số dư lần lượt là 3,4,5,6. 
Số NN có 9 chữ số là 100 000 000; 100 000 000:3465 = 28 860 dư 100 
Vậy Số NN có 9 chữ số chia cho 5,7,9,11 có số dư lần lượt là 3,4,5,6. Là 
(100 000 000 – 100) + 1733 = 100 001 633. 
Số LN có 9 chữ số là 999 999 999; 999 999 999 : 3465 = 288 600 dư 999 
Vậy Số LN có 9 chữ số chia cho 5,7,9,11 có số dư lần lượt là 3,4,5,6. Là 
(999 999 999 – 999-3465) + 1733 = 999 997 268

Hinh nhu chep thieu de  

Đọc tiếp...
Bùi Hồng Anh 06/04/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{-3}{1.2.3}+\frac{-3}{2.3.4}+\frac{-3}{3.4.5}+...+\frac{-3}{18.19.20}\)

          \(=\frac{-3}{2}\left(\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+\frac{2}{3.4.5}+...+\frac{2}{18.19.20}\right)\)

          \(=\frac{-3}{2}\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{18.19}-\frac{1}{19.20}\right)\)

            \(=\frac{-3}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{19.20}\right)=\frac{-3}{2}.\frac{189}{380}=\frac{-567}{760}\)

              

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 28/05/2015 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

2/

Nếu x = 0 thì 5^y = 2^0 + 624 = 1 + 624 = 625 = 5^4 =>y = 4 ( y \(\in\) N) 
Nếu x khác 0 thì vế trái là số chẵn, vế phải là số lẻ với mọi x, y \(\in\) N : vô lý
Vậy: x = 0, y = 4 

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 28/05/2015 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

3/Ta có: 10^n + 18n - 1 = (10^n - 1) + 18n = 99...9 + 18n (số 99...9 có n chữ số 9) 
= 9(11...1 + 2n) (số 11...1 có n chữ số 1) = 9.A 
Xét biểu thức trong ngoặc A = 11...1 + 2n = 11...1 - n + 3n (số 11...1 có n chữ số 1). 
Ta đã biết một số tự nhiên và tổng các chữ số của nó sẽ có cùng số dư trong phép chia cho 3. Số 11...1 (n chữ số 1) có tổng các chữ số là 1 + 1 + ... + 1 = n (vì có n chữ số 1). 
=> 11...1 (n chữ số 1) và n có cùng số dư trong phép chia cho 3 => 11...1 (n chữ số 1) - n chia hết cho 3 => A chia hết cho 3 => 9.A chia hết cho 27 hay 10^n + 18n - 1 chia hết cho 27 (đpcm)

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 10/05/2015 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

1.

Ta có: 10^n + 18n - 1 = (10^n - 1) + 18n = 99...9 + 18n (số 99...9 có n chữ số 9) 
= 9(11...1 + 2n) (số 11...1 có n chữ số 1) = 9.A 
Xét biểu thức trong ngoặc A = 11...1 + 2n = 11...1 - n + 3n (số 11...1 có n chữ số 1). 
Ta đã biết một số tự nhiên và tổng các chữ số của nó sẽ có cùng số dư trong phép chia cho 3. Số 11...1 (n chữ số 1) có tổng các chữ số là 1 + 1 + ... + 1 = n (vì có n chữ số 1). 
=> 11...1 (n chữ số 1) và n có cùng số dư trong phép chia cho 3 => 11...1 (n chữ số 1) - n chia hết cho 3 => A chia hết cho 3 => 9.A chia hết cho 27 hay 10^n + 18n - 1 chia hết cho 27 (đpcm)

đúng cái nhe bạn

Đọc tiếp...
bùi sỹ bình 11/05/2015 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

1.
Ta có: 10^n + 18n - 1 = (10^n - 1) + 18n = 99...9 + 18n (số 99...9 có n chữ số 9) 
= 9(11...1 + 2n) (số 11...1 có n chữ số 1) = 9.A 
Xét biểu thức trong ngoặc A = 11...1 + 2n = 11...1 - n + 3n (số 11...1 có n chữ số 1). 
Ta đã biết một số tự nhiên và tổng các chữ số của nó sẽ có cùng số dư trong phép chia cho 3. Số 11...1 (n chữ số 1) có tổng các chữ số là 1 + 1 + ... + 1 = n (vì có n chữ số 1). 
=> 11...1 (n chữ số 1) và n có cùng số dư trong phép chia cho 3 => 11...1 (n chữ số 1) - n chia hết cho 3 => A chia hết cho 3 => 9.A chia hết cho 27 hay 10^n + 18n - 1 chia hết cho 27

2.

Gọi d là ƯCLN (16n+3; 12n+2)

=> 16n+3 chia hết cho d; 12n+2 chia hết cho d

Nên 3. (16n+3) chia hết cho d; 4. (12n+2) chia hết cho d

=> 48n+9 chia hết cho d; 48n+8 chia hết cho d

=> (48n+9)-(48n+8) chia hết cho d

=>            1           chia hết cho d

=> d  {1; -1} => ĐPCM

Đọc tiếp...
Phạm Lê Quý Anh 10/05/2015 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

2.

Gọi d là ƯCLN (16n+3; 12n+2)

=> 16n+3 chia hết cho d; 12n+2 chia hết cho d

Nên 3. (16n+3) chia hết cho d; 4. (12n+2) chia hết cho d

=> 48n+9 chia hết cho d; 48n+8 chia hết cho d

=> (48n+9)-(48n+8) chia hết cho d

=>            1           chia hết cho d

=> d \(\in\) {1; -1}

Vậy phân số \(\frac{16n+3}{12n+2}\) là phân số tối giản.

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 22/11/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Có : a<b<c

Nếu a=2 => b=3;c=5 => a^2+b^2+c^2 = 38 ko nguyên tố

Nếu a=3 => b=5 ; c=7 => a^2+b^2+c^2 = 83 là số nguyên tố

Nếu a>3 => b và c đều > 3 => a;b;c đều ko chia hết cho 3

=> a^2;b^2;c^2 đều ko chia hết cho 3

=> a^2;b^2;c^2 đều chia 3 dư 1

=> a^2+b^2+c^2 chia hết cho 3

Mà a^2+b^2+c^2 > 3

=> a^2+b^2+c^2 là hợp số

Vậy bộ 3 số nguyên tố nguyên liếp đó là : 3;5;7

k mk nha

Đọc tiếp...
Trà My CTV 01/01/2017 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

a) n2+2006 là 1 số chính phương nên đặt n2+2006=m2 (m\(\in\)Z)

<=> m2-n2=2006 <=> (m-n)(m+n)=2006 (*)

Mà (m-n)+(m+n)=m-n+m+n=2m là số chẵn => m-n và m+n có cùng tính chẵn hoặc lẻ

 +) Nếu m-n và m+n cùng chẵn => (m-n)(m+n) chia hết cho 4 trái với (*) vì 2006 không chia hết cho 4

 +) Nếu m-n và m+n cùng lẻ => (m-n)(m+n) là số lẻ trái với (*) vì 2006 là số chẵn

Vậy không có số n thỏa mãn n2+2006 là số chính phương

b) n là số nguyên tố lớn hơn 3 => n = 3k +1 hoặc n = 3k + 2 ( k \(\in\) N)

 +) Nếu n = 3k + 1 

=> n2+2006 = (3k+1)2+2006 = 9k2+6k+1+2006 = 9k2+6k+2007 là hợp số

=> n2 + 2006 là hợp số khi n=3k+1 (1)

 +) Nếu n = 3k + 2

=> n2+2006 = (3k+2)2+2006 = 9k2+12k+4+2006 = 9k2+12k+2010 là hợp số

=> n2 + 2006 là hợp số khi n=3k+2 (2)

Từ (1) và (2) => n2 + 2006 là hợp số với mọi n là số nguyên tố lớn hơn 3

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã 01/07/2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

http://hocmai.vn/file.php/389/Bai_tap_tu_luyen/De_thi_HSG/Dap_an_De_thi_HSG_lop_6_so_1.pdf

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã 01/07/2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

http://hocmai.vn/file.php/389/Bai_tap_tu_luyen/De_thi_HSG/Dap_an_De_thi_HSG_lop_6_so_1.pdf Mình tặng bạn nhé!! ^^

Đọc tiếp...
Quân Nguyễn Hồng 04/09/2015 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Do 3 mũ 2 chia hết cho 9 nên 3 mũ 3, 3 mũ 3, ... 3 mũ 2015 đều chia hết cho 9 nên tổng của chúng chia hết cho 9.

Mà 3 mũ 1 không chia hết cho 9. Vậy S không chia hết cho 9

Đọc tiếp...
lê nho học giỏi 14/04/2017 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

s ko chia hết cho 9

chỉ biết thế thôi

Đọc tiếp...
Lê My 13/10/2017 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

2013^2017 chia cho 15 du bao nhieu

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 25/02/2018 lúc 07:30
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{-2525}{2929}=\left(-1\right)\frac{25}{29}\)

\(\frac{-217}{245}=\left(-1\right)\frac{217}{245}\)

Xét \(\frac{25}{29}\)và \(\frac{217}{245}\)

Có 25 . 245 = 6125

217 . 29 = 6293

Có 6293>6125

=> 25/29<217/245

=>-25/29>-217/245

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 04/07/2015 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7 lập tất cả các số tự nhiên có 7 chữ số trong đó mỗi chữ số trên đều có mặt. Chứng minh rằng tổng tất cả các số đó chia hết cho 9.

Số các số lập được: 7x6x5x4x3x2x1 = 5040 (số)

Tổng các chữ số của mỗi số là:  7+6+5+4+3+2+1 = 28.

Tổng các chữ số của 5040 số đó là:

28 x 5040 = 141 120

Số 141 120 có tổng các chữ số là 9.

Chia hết cho 9 nên Tổng các số đó chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 04/07/2015 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Làm nhầm mà vẫn đc tic đúng

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 04/07/2015 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Đọc nhầm đề, thế bài này phải là Nguyên lý Đỉíchlê

Đọc tiếp...
Lê Hồng Ngọc 12/08/2015 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

Các bạn giải nhanh giúp mình nhé !

Đọc tiếp...
Trần Quyền linh js 22/10/2017 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

câu a    x,y cùng bằng 0

câu b    n thuộc rỗng

Đọc tiếp...
đỗ ngọc ánh 22/10/2017 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

a) x=y=0

b) n bằng 0

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Bài này mình làm rồi :

Giả sử tồn tại các số nguyên a; b; c thỏa mãn:

a.b.c + a = -625   ;     a.b.c + b = -633           và        a.b.c + c = -597

Xét từng điều kiện ta có:

a.b.c + a = a.(b.c + 1) = -625

a.b.c + b = b.(a.c + 1) = -633

a.b.c + c = c.(a.b + 1) = -597

Chỉ có hai số lẻ mới có tích là một số lẻ  a; b; c đều là số lẻ  a.b.c cũng là số lẻ.

Khi đó a.b.c + a là số chẵn, không thể bằng -625 (số lẻ)

    Vậy không tồn tại các số nguyên a; b; c thỏa mãn điều kiện đề bài.

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 03/03/2017 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Không tồn tại các số nguyên a;b;c thỏa mãn điệu kiện của đề bài 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: