Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


zZz Cool Kid_new zZz CTV 12 tháng 6 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

Bài cuối có Max nữa nhé, cần thì ib mình làm cho.

Giả sử \(c=min\left\{a;b;c\right\}\Rightarrow c\le1< 2\Rightarrow2-c>0\)

Ta có:\(P=ab+bc+ca-\frac{1}{2}abc=\frac{ab}{2}\left(2-c\right)+bc+ca\ge0\)

Đẳng thức xảy ra tại \(a=3;b=0;c=0\) và các hoán vị

Đọc tiếp...
tth_new CTV 18 tháng 6 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

3/ \(P=\Sigma\frac{\left(3-a-b\right)\left(a-b\right)^2}{3}+\frac{5}{2}abc\ge0\)

Đọc tiếp...
Juventus 10 tháng 6 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(A=\left|x-1\right|+\left|x-2\right|+\left|x-6\right|=\left|x-1\right|+\left|x-6\right|+\left|x-2\right|\)

Xét \(\left|x-1\right|+\left|x-6\right|\)ta có: 

\(\left|x-1\right|+\left|x-6\right|=\left|x-1\right|+\left|6-x\right|\ge\left|x-1+6-x\right|=\left|5\right|=5\)(1)

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(6-x\right)\ge0\)

TH1: \(\hept{\begin{cases}x-1< 0\\6-x< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 1\\6< x\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 1\\x>6\end{cases}}\)( vô lý )

TH2: \(\hept{\begin{cases}x-1\ge0\\6-x\ge0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\ge1\\6\ge x\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\ge1\\x\le6\end{cases}}\Leftrightarrow1\le x\le6\)

Ta có: \(\left|x-2\right|\ge0\forall x\)(2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left|x-1\right|+\left|x-6\right|+\left|x-2\right|\ge5\)

hay \(A\ge5\)

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}1\le x\le6\\x-2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}1\le x\le6\\x=2\end{cases}}\Leftrightarrow x=2\)

Vậy \(minA=5\)\(\Leftrightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid_new zZz CTV 11 tháng 6 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

Xét 3 số tự nhiên liên tiếp \(2020^{2021}-1;2020^{2021};2020^{2022}\) luôn có 1 số chia hết cho 3

Mà \(2020\equiv1\left(mod3\right)\Rightarrow2020^{2021}\equiv1\left(mod3\right)\)

Khi đó một trong 2 số \(2020^{2021}-1;2020^{2021}+1\) chia hết cho 3

=> đpcm

Đọc tiếp...
ʚ๖ۣۜHεℓℓσ ๖ۣۜDαɗ ɞ‏ 18 giờ trước (22:47)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3x}{2}+\frac{x}{x+1}=2ĐK:x\ne-1\)

\(\Leftrightarrow\frac{3x\left(x+1\right)}{2\left(x+1\right)}+\frac{2x}{2\left(x+1\right)}=\frac{4\left(x+1\right)}{2\left(x+1\right)}\)

Khử mẫu ta có pt mới : \(3x^2+3x+2x=4x+4\Leftrightarrow3x^2+x-4=0\)

\(\Leftrightarrow\left(3x+4\right)\left(x-1\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{4}{3}\\x=1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
dcv_new 24 tháng 5 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3x}{2}+\frac{x}{x+1}=2\)

\(< =>\frac{\left(3x\right)\left(x+1\right)}{2\left(x+1\right)}+\frac{2x}{2\left(x+1\right)}=2\)

\(< =>\frac{3x^2+3x}{2x+2}+\frac{2x}{2x+2}=\frac{4x+4}{2x+2}\)

\(< =>3x^2+3x+2x=4x+4\)

\(< =>3x^2=4-x\)\(< =>3x^2+x-4=0\)

Ta có : \(\Delta=1^2-4.3.\left(-4\right)=1+48=49\)

Vì delta > 0 nên pt có 2 nghiệm phân biệt :

\(x_1=\frac{-1+\sqrt{49}}{6}=\frac{-1+7}{6}=\frac{6}{6}=1\)

\(x_2=\frac{-1-\sqrt{49}}{6}=\frac{-1-7}{6}=\frac{-8}{6}=-\frac{4}{3}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(\left\{1;\frac{-4}{3}\right\}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Bảo Anh 6 tháng 4 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

3x/2 + x/x+1 = 2  <=>  3x(x+1)/2(x+1) + 2x/2(x+1) = 4(x+1)/2(x+1) \(\frac{3}{2}\). NHÂN PHÁ NGOẶC VÀ KHỬ MẪU TA ĐC: 

<=> 3x2 + 3x + 2x = 4x + 4  <=>  3x2 + x - 4 = 0\(\Delta\) 

Đen - ta (kí hiệu tam giác) = b2 - 4ac = 12 - 4.(-4).3 = 1 + 48 = 49 > 0  => Phương trình có 2 nghiệm phân biệt : 

x1 = -b+ căn đen ta / 2a = -1 + căn 49 / 2.3 = 6/6 =1

x2 = -b - căn đen ta / 2a = -1 - căn 49 / 2.3 = -8/6

Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt là : S\(\hept{\begin{cases}\\\end{cases}}1,-\frac{8}{6}\)

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ 5 tháng 4 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

a-5 thuộc ước số của 5a-7 hay 5a-7 thuộc bội của a-5

\(\Rightarrow5a-7⋮a-5\)

 \(\Rightarrow5a-25+18⋮a-5\)

\(\Rightarrow5.\left(a-5\right)+18⋮a-5\)

Mà \(5.\left(a-5\right)⋮a-5\)

\(\Rightarrow18⋮a-5\)

\(\Rightarrow a-5\inƯ\left(18\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm6;\pm9;\pm18\right\}\)

\(\Rightarrow a-5\in\left\{1;-1;2;-2;3;-3;6;-6;9;-9;18;-18\right\}\)

\(\Rightarrow a-5\in\left\{6;4;7;3;8;2;11;-1;14;-4;23;-13\right\}\)

Vậy a = 6 ; 4; 7; 3 ; 8; 2; 11; -1;14;-4;23;-13

Đọc tiếp...
✎✰ ๖ۣۜLαɗσηηα ༣✰✍ 5 tháng 4 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Ta có: a-5 thuộc ước số của 5a-7

\(\Rightarrow5a-7⋮a-5\)

\(\Rightarrow5a-25+18⋮a-5\)

\(\Rightarrow5\left(a-5\right)+18⋮a-5\)

vì \(5\left(a-5\right)⋮a-5\)

\(\Rightarrow18⋮a-5\)

\(\Rightarrow a-5\inƯ\left(18\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm6;\pm9;\pm18\right\}\)

tự lập bảng xét trường hợp ra nha!

học tốt!!

Đọc tiếp...
Hoa (Hội Con 🐄)_(ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 2 tháng 4 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(\hept{\begin{cases}x\ne0\\x\ne-1\end{cases}}\).

\(\frac{1}{x}\left(\frac{x-1}{x+1}+\frac{2}{x+1}\right)=\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}\cdot\frac{x-1+2}{x+1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+1}{x\left(x+1\right)}=\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}=\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}-\frac{2}{3}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{3x}-\frac{2x}{3x}=0\)

\(\Rightarrow\text{ }3-2x=0\)

\(\Leftrightarrow\text{ }2x=3\text{ }\Leftrightarrow\text{ }x=\frac{3}{2}\) (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S=\left\{\frac{3}{2}\right\}\).

Đọc tiếp...
dcv_new 24 tháng 5 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x}\left(\frac{x-1}{x+1}+\frac{2}{x+1}\right)=\frac{2}{3}\)\(\left(đk:x\ne0;-1\right)\)

\(< =>\frac{1}{x}.\frac{x-1+2}{x+1}=\frac{2}{3}\)

\(< =>\frac{x+1}{x^2+x}=\frac{2}{3}\)

\(< =>3\left(x+1\right)=2\left(x^2+x\right)\)

\(< =>3x+3=2x^2+2x\)

\(< =>2x^2-x-3=0\)

Ta có : \(\Delta=\left(-1\right)^2-4.\left(2\right).\left(-3\right)=1+24=25\)

Vì delta > 0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt 

\(x_1=\frac{1+\sqrt{25}}{4}=\frac{1+5}{4}=\frac{3}{2}\)

\(x_2=\frac{1-\sqrt{25}}{4}=\frac{1-5}{4}=\frac{4}{4}=1\)

Vậy tập nghiệm của phương trình trên là \(\left\{1;\frac{3}{2}\right\}\)

Đọc tiếp...
Hoa (Hội Con 🐄)_(ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 30 tháng 3 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(x\ne\pm1\)

\(\frac{2}{x+1}+\frac{x}{x-1}=\frac{\left[1\frac{1}{6}\cdot\frac{6}{7}+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)\right]x+1}{x^2-1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x+1}+\frac{x}{x-1}=\frac{x+1}{x^2-1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x+1}+\frac{x}{x-1}-\frac{x+1}{x^2-1}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{2\left(x-1\right)}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}+\frac{x\left(x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}-\frac{x+1}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}=0\)

\(\Rightarrow\text{ }2\left(x-1\right)+x\left(x+1\right)-(x+1)=0\)

\(\Leftrightarrow\text{ }2\left(x-1\right)+\left(x+1\right)\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(2+x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\x+3=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1\text{ (loại)}\\x=-3\text{ (Chọn)}\end{cases}}}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S=\left\{-3\right\}\).

Đọc tiếp...
dcv_new 24 tháng 5 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{x+1}+\frac{x}{x-1}=\frac{\left[1\frac{1}{6}.\frac{6}{7}+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)\right]x+1}{x^2-1}\)\(đk:x\ne\pm1\)

\(< =>\frac{2\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}+\frac{x\left(x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}=\frac{\left[\frac{7}{6}.\frac{6}{7}+\left(1\right)\right]x+1}{x^2-1}\)

\(< =>\frac{2x-2+x^2+x}{x^2+x-x-1}=\frac{2x+1}{x^2-1}\)\(< =>\frac{x^2+3x-2}{x^2-1}=\frac{2x-1}{x^2-1}\)

\(< =>x^2+2x-2=2x-1\)\(< =>x^2+2x-2x-2+1=0\)

\(< =>x^2-1=0< =>x^2=1\)\(< =>x=\pm1\)\(\left(ktmđk\right)\)

Vậy phương trình trên vô nghiệm

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜŠɦαɗøωツ ๖ۣۜTσáη ๖ۣۜHọ¢✰ 22 tháng 3 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

Ta có : | 2.x - 3 | = 13

<=> \(\orbr{\begin{cases}2.x-3=13\\2.x-3=-13\end{cases}}\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}2.x=16\\2.x=-10\end{cases}}\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=8\\x=-5\end{cases}}\)

Vậy \(\hept{\begin{cases}x=8\\x=-5\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Mâyy 22 tháng 3 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

| 2x-3| = 13

TH1: 2x-3= 13

2x= 13+3

2x= 16

x= 16:2

x=8

TH2: 2x-3 =-13

2x= -13+3

2x= -10

x= -10:2

x= -5

Vậy...

Đọc tiếp...
꧁༺༒S͙A͙K͙U͙R͙A͙༒༻꧂ ✿( ๖ۣۜHoa ๖ۣۜAnh ๖ۣۜĐào) ❀ 22 tháng 3 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

\(\text{|2x - 3| = 13}\)

ta có 2 trường hợp là \(2x-3=13\left(1\right)\)và   \(2x-3=-13\left(2\right)\)

từ trường hợp 1:

\(2x-3=13\)

\(2x=16\)

\(x=16:2\)

\(\Rightarrow x=8\)

từ trường hợp 2 :

\(2x-3=-13\)

\(2x=-13+3\)

\(2x=-10\)

\(x=-10:2\)

\(x=-5\)

Từ trên \(\Rightarrow x=8\)và \(x=-5\)

chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜAηɦ♕ĭυ♕๖ۣۜEм♕(♕๖ۣۜTεαм♕๖ۣۜTαм♕๖ۣۜGĭá¢♕๖ۣۜQυỷ♕)༉ 22 tháng 3 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

                                    ( -65 + 374 ) + 1152 - ( 374 + 1152 )

                                     = -65 + 374 + 1152 -374 +11

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜTĭểυ ๖ۣۜBσʂʂ ( ๖ۣۜHộĭ ๖ۣۜF๖ۣۜA )༉ 22 tháng 3 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

( -65 + 374 ) + 1152 - ( 374 + 1152 )

= -65 + 374 + 1152 - 374 - 1152

= -65 + ( 374 - 374 ) + ( 1152 - 1152 )

= -65 + 0 + 0 

= -65

HOKK TỐTT

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh 22 tháng 3 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

\(\text{ ( -65 + 374 ) + 1152 - ( 374 + 1152 )}\)

\(=-65+374+1152-374-1152\)

\(=-65+\left(374-374\right)+\left(1152-1152\right)\)

\(=-65+0+0\)

\(=-65\)

học tốt

Đọc tiếp...
cutecool 22 tháng 3 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

  (1152 - 1152) + (374 - 374) + (-65)

=           0         +         0         + (-65)

=                         -65

Đọc tiếp...
cutecool 22 tháng 3 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

(1152 - 1152) + (374 - 374) + -65

=       0           +         0         + -65   

= -65             

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 22 tháng 3 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

 ( -65 + 374 ) + 1152 - ( 374 + 1152 )

= -65 + 374 + 1152 - 374 - 1152

= -65 + (374 - 374) + (1152  - 1152)

= -65 + 0 + 0

= -65

~ HOK TỐT ~

Đọc tiếp...
I am➻Minh 21 tháng 3 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Ư(-10)={1;-1;2;-2;5;-5;10;-10}

Ư(-13)={1;-1;13;-13}

Ư(-14)={1;-1;2;-2;7;-7;14;-14}

Ư(-17)={1;-1;17;-17}

B(-3)={0;-3;-6;-9;-12;-15;...}

Đọc tiếp...
Pham Linh Giang 22 tháng 3 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

thank you hai bajn

Đọc tiếp...
Pham Linh Giang 22 tháng 3 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

cảm ơn 2 banj nha

Đọc tiếp...
Lê Hồng Phong 21 tháng 3 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

Ư(-10) = { -1 ; 1 ; 2 ; -2 ; -5 ; 5 ; -10 ; 10 }

Ư(-13) = { -1 ; 1 ; -13 ; 13 }

Ư(-14) = { -1 ; 1 ; -2 ; 2 ; -7 ; 7 ; 14 ; -14 }

Ư(-17) = { -1 ; 1 ; -17 ; 17 }

Đọc tiếp...
đทҨϩ0Ϭ ƒさ→ⓣⓔⓐⓜ↭③⑦★彡Tεαм 20 tháng 3 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

3x^2 +2x -1 =0

<=> 3x^2 +3x -x -1 =0

<=> ( 3x^2 +3x ) -( x +1 )=0

<=> 3x (x +1 ) - ( x +1 ) =0

<=>( 3x -1 ) ( x +1 ) =0

Đến đây bạn tự làm tiếp nhé

#Học tốt:))

Đọc tiếp...
๖ۣۜNhi's Godッ 30 tháng 4 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

Ta xác định : a = 3 ; b = 2 ; c = -1

Vì a - b + c = 3 - 2 + (-1) = 3 - 3 = 0

=>\(\hept{\begin{cases}x=-1\\x=\frac{-c}{a}=\frac{1}{3}\end{cases}}\)

Ngắn gọn nhất :))

Đọc tiếp...
Bảo Ngọc Đàm 23 tháng 4 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

\(3x^2+2x-1=0\)

<=> \(3x^2+3x-x-1=0\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x+1\right)-\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(3x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=0\\3x-1=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\3x=1\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=\frac{1}{3}\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Hoa (Hội Con 🐄)_(ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 19 tháng 3 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(x\ne1,\text{ }x\ne-2\).

\(\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=\frac{x^2-x}{x-1}+\left(\text{-}x\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=\frac{x\left(x-1\right)}{x-1}+\left(\text{-}x\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=x+\left(\text{-}x\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{2\left(x+2\right)}{\left(x-1\right)\left(x+2\right)}+\frac{x-1}{\left(x-1\right)\left(x+2\right)}=0\)

\(\Rightarrow2\left(x+2\right)+\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow2x+4+x-1\)

\(\Leftrightarrow3x+3=0\)

\(\Leftrightarrow3x=\text{-3}\Leftrightarrow x=\text{-1}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là \(S=\left\{-1\right\}\).

Đọc tiếp...
dcv_new 24 tháng 5 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=\frac{x^2-x}{x-1}+\left(-x\right)\left(đk:x\ne1;-2\right)\)

\(\frac{2\left(x+2\right)}{\left(x-1\right)\left(x+2\right)}+\frac{\left(x-1\right)}{\left(x+2\right)\left(x-1\right)}=\frac{x\left(x-1\right)}{x-1}-x\)

\(< =>\frac{2x+4+x-1}{\left(x-1\right)\left(x+2\right)}=x-x=0\)

\(< =>2x+4+x-1=0\)

\(< =>3x=1-4=-3\)

\(< =>x=\frac{-3}{3}=-1\left(tmđk\right)\)

Vậy nghiệm của phương trình trên là \(\left\{-1\right\}\)

Đọc tiếp...
Hoa (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 17 tháng 3 lúc 9:14
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

\(A=\left(\frac{x-2}{x}-\frac{x}{x-3}+\frac{9}{x^2-3x}\right):\frac{2x-2}{x}\)

\(=\left(\frac{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}{x\left(x-3\right)}-\frac{x^2}{x\left(x-3\right)}+\frac{9}{x\left(x-3\right)}\right):\frac{2x-2}{x}\)

\(=\frac{x^2-3x-2x+6-x^2+9}{x\left(x-3\right)}:\frac{2x-2}{x}\)

\(=\frac{-5x+15}{x\left(x-3\right)}\cdot\frac{x}{2x-2}\)

\(=\frac{-5\left(x-3\right)}{x\left(x-3\right)}\cdot\frac{x}{2x-2}=\frac{-5}{2x-2}\).

Đọc tiếp...
Hoa (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 16 tháng 3 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+1}{2}+\frac{x+1}{3}+\frac{x+1}{6}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x+1=0\Leftrightarrow x=-1\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S=\left\{-1\right\}\).

Đọc tiếp...
dcv_new 27 tháng 5 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+1}{2}+\frac{x+1}{3}+\frac{x+1}{6}=0\)

\(< =>\left(x+1\right)\left(\frac{1}{2}\right)+\left(x+1\right)\left(\frac{1}{3}\right)+\left(x+1\right)\left(\frac{1}{6}\right)=0\)

\(< =>\left(x+1\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)=0\)

Do \(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\ne0\)

Nên \(x+1=0< =>x=-1\)

Vậy nghiệm của phương trình trên là \(\left\{-1\right\}\)

Đọc tiếp...
Hiah 17 tháng 3 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+1}{2}+\frac{x+1}{3}+\frac{x+1}{6}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x+1=0\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\ne0\right)\)

<=> x=-1

Vậy x=-1

Đọc tiếp...
Hoa (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 16 tháng 3 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(a\ne\pm1\).

\(M=\frac{1}{a^2-2a+1}-\left(\frac{a}{a^2-1}-\frac{1}{a^3-a}\right):\frac{a^2-2a+1}{a+a^3}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\left(\frac{a}{a^2-1}-\frac{1}{a\left(a^2-1\right)}\right):\frac{a^2-2a+1}{a+a^3}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\left(\frac{a^2}{a\left(a^2-1\right)}-\frac{1}{a\left(a^2-1\right)}\right):\frac{a^2-2a+1}{a+a^3}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\frac{a^2-1}{a\left(a^2-1\right)}:\frac{\left(a-1\right)^2}{a\left(1+a^2\right)}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\frac{\left(a-1\right)^2}{a\left(a^2-1\right)}\cdot\frac{a\left(a^2+1\right)}{1+a^2}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\frac{\left(a-1\right)^2}{1+a^2}=\frac{-a^2}{\left(a-1\right)^2}\).

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: