Giúp tôi giải toán


Dương Kim Chi 26/02/2017 lúc 21:29

\(-\frac{2}{x}=\frac{y}{3}\Leftrightarrow-6=x.y\)

=>x=-1;y=6

x=-6;y=1

x=-2;y=3

x=-3;y=2

Bình Đỗ Thanh 26/02/2017 lúc 21:25

y=2

xin lỗi  mình đánh thiếu

Bình Đỗ Thanh 26/02/2017 lúc 21:24

-2/x=y/-3

suy ra -2.3=x.y

vậy -6=x.y

vậy x=-1 và y=6

hoặc x=-6 và y=1

hoặc x=-2 và y=3

hoặc x=-3 và

NGUYỄN THẾ HIỆP 25/02/2017 lúc 20:20

a, Có: \(\frac{a}{c}=\frac{c}{b}=\frac{b}{d}=k\Rightarrow k^3=\frac{a}{c}.\frac{c}{b}.\frac{b}{d}=\frac{a^3}{c^3}=\frac{c^3}{b^3}=\frac{b^3}{d^3}=\frac{a^3+c^3-b^3}{c^3+b^3-d^3}=\frac{a}{d}\left(ĐPCM\right)\)

b, Thấy: I y-3 I \(\ge\)0 => VT\(\le\)42 => VP \(\le\)42

=> \(4\left(2012-x\right)^4\le42\Leftrightarrow\left(2012-x\right)^4\le10.5\)

Mặt khác với \(\forall y\in Z,\)VT \(⋮\)3

=> VP \(⋮\)3  <=> VP=0 hay x=2012

khi đó: VT=42-3I y-3I =0 <=> Iy-3I=14 <=> \(\orbr{\begin{cases}y-3=-14\\y-3=14\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=-11\\y=17\end{cases}}}\)

Vậy nghiệm thỏa mãn là: (x,y)=(2012,-11), (2012, 17)

Tiểu My 26/02/2017 lúc 11:17

cho mk hỏi VT và VP là gì bạn ????

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 16/11/2016 lúc 11:19

Ta có abcd + abc + ab + a = 2016

        \(\Rightarrow1111a+111b+11c+d=2016\)

Từ đó suy ra a = 1 (Vì nếu \(a\ge2\Rightarrow1111a\ge2222>2016\) , vô lý)

Vậy thì 111b + 11c + d = 2016 - 1111 = 905.

Từ đó ta cũng có b < 9. Lại do 11c + d < 11.9 + 9 = 108 nên 111b > 905 - 108 = 797 hay b > 7. Vậy b = 8.

Từ đó lại có 11c + d = 905 - 888 = 17 hay \(\hept{\begin{cases}c=1\\d=6\end{cases}}\)

Vậy số cần tìm là 1816.

Ác Mộng 16/06/2015 lúc 09:46

a+b=-10

=>(a+b)2=100

=>a2+2ab+b2=100

=>a2+b2=100-2ab=100-2.24=52

=>a2+b2-2ab=52-2ab

=>(a-b)2=52-2.24=4

=>a-b=+-4

*)a-b=4

=>a=(4-10):2=-3

b=-7

*)a-b=-4

=>a=(-4-10):2=-7

b=-3

Ta có:140=22.5.7

Mà a-b=7

Thử các trường hợp ta không tìm thấy ab thõa mãn

sky jack 16/06/2015 lúc 09:54

cho (a;b) là d => a = md ; b= nd

với m;n \(\in N^{\cdot}\) và (a;b) = 1

a -b \(\Leftrightarrow\) d(m-n) = 7 ; a > b => m > n       [1]

từ \(ab=\left(a;b\right).\left[a;b\right]\Rightarrow\left[a;b\right]=\frac{ab}{\left(a;b\right)}\frac{mnd^2}{d}=dmn\)   [2]

thừ [1] và [2] => d thuộng ƯC(7;140)  mà ƯCLN( 7;140) = 7

=> d thuộc Ư(7)

thay d ta thấy chỉ có 7 là thik hợp

d = 7 thì m-n = 1 => m = 5; n = 4 ; a=35 ; d= 28

 

Phan Kim Anh 05/02/2016 lúc 14:41

bn ơi, bài này thỏa mãn đó bn ạ

nguyễn bằng giang 04/02/2017 lúc 20:29

(-21).82+21.(-19)+21

=21.(-82)+21.(-19)+21 (vì (-21).82 = 21.(-82)/ ko tin mấy bn tự tính nhé )

=21.(-82+(-19)+1)

=21.-100

=-2100

Mk chắc đúng 100% cô giáo mk dạy rồi

chúc bn học tốt (nhớ k cho mk nha ^^)

Trần Thảo Vân 04/02/2017 lúc 20:59

(-21).82 + 21.(-19) + 21

= 21.(-82) + 21.(-19) + 21

= 21.(-82 + -19 + 1)

= 21.(-100)

= -2100

Lucy Ngọc 04/02/2017 lúc 20:32

=-2100

ai tk mk mk tk lại nha

Trà My CTV 01/01/2017 lúc 22:30

a) n2+2006 là 1 số chính phương nên đặt n2+2006=m2 (m\(\in\)Z)

<=> m2-n2=2006 <=> (m-n)(m+n)=2006 (*)

Mà (m-n)+(m+n)=m-n+m+n=2m là số chẵn => m-n và m+n có cùng tính chẵn hoặc lẻ

 +) Nếu m-n và m+n cùng chẵn => (m-n)(m+n) chia hết cho 4 trái với (*) vì 2006 không chia hết cho 4

 +) Nếu m-n và m+n cùng lẻ => (m-n)(m+n) là số lẻ trái với (*) vì 2006 là số chẵn

Vậy không có số n thỏa mãn n2+2006 là số chính phương

b) n là số nguyên tố lớn hơn 3 => n = 3k +1 hoặc n = 3k + 2 ( k \(\in\) N)

 +) Nếu n = 3k + 1 

=> n2+2006 = (3k+1)2+2006 = 9k2+6k+1+2006 = 9k2+6k+2007 là hợp số

=> n2 + 2006 là hợp số khi n=3k+1 (1)

 +) Nếu n = 3k + 2

=> n2+2006 = (3k+2)2+2006 = 9k2+12k+4+2006 = 9k2+12k+2010 là hợp số

=> n2 + 2006 là hợp số khi n=3k+2 (2)

Từ (1) và (2) => n2 + 2006 là hợp số với mọi n là số nguyên tố lớn hơn 3

Lê Song Thanh Nhã 01/07/2015 lúc 14:56

http://hocmai.vn/file.php/389/Bai_tap_tu_luyen/De_thi_HSG/Dap_an_De_thi_HSG_lop_6_so_1.pdf

Lê Song Thanh Nhã 01/07/2015 lúc 14:56

http://hocmai.vn/file.php/389/Bai_tap_tu_luyen/De_thi_HSG/Dap_an_De_thi_HSG_lop_6_so_1.pdf Mình tặng bạn nhé!! ^^

When the sky is below the Land 31/01/2017 lúc 11:13

(a+3) chia hết (a-2)

(a-2)+5 chia hết cho (a-2)

vì a-2 chia hết cho a-2 nên 5 chia hết cho a-2 nên a-2 thuộc ước của 5

Lập bảng các tích của 5 nhé rồi đáp số ok 

k mình nha 

When the sky is below the Land 31/01/2017 lúc 11:11

phân tích a+3 để có a-2 

Hà Nguyễn 31/01/2017 lúc 11:10
     
     

(a+3) chia hết cho (a-2) => \(\frac{a+3}{a-2}\)(1)  là số nguyên 

ta có \(\frac{a+3}{a-2}=\frac{a+\left(5-2\right)}{a-2}=\frac{a-2+5}{a-2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a-2}{a-2}+\frac{5}{a-2}=1+\frac{5}{a-2}\)vì 1 là số nguyên rồi nên để (1) là số nguyên thì \(\frac{5}{a-2}\)cũng là số nguyên

suy ra 5 chia hết cho a-2

Lập bảng giá trị

a-2-5-115
a-3(thỏa mãn)1(thỏa mãn)3(thỏa mãn)7(thỏa mãn)

Vậy ...

Mai Nhật Lệ 23/01/2017 lúc 12:56

a, { -19; -18; ...; 19; 20 }

b. { -18 ; -17; -16 ; ... ; 15 ; 16 ; 17} ( có phải là bé hơn hoặc = k???)

c. {-26 ; -25 ; ... ; 26; 27 }

d. {-3 ; -2 ; -1 ; -0 ; 1 ; 2; 3}

e.{ -4 ; -3 ; -2 ; -1}

Vũ Như Mai 23/01/2017 lúc 12:57

a) x \(\in\){-19;-18;...;20}

câu b,c có gì đâu, b tự làm tiếp

d) (Hình như đề là -3?)

Nếu vậy ko có gt x thỏa mãn

Câu e bạn tìm -x trước rồi => x

Dương Minh Tiến 21/08/2015 lúc 17:27

Vì mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên mẹ vẫn hơn chị 25 tuổi, hơn em 31 tuổi 
tính tuổi 5 năm trước: 
Chị hơn em số tuổi là:31-25=6 (tuổi) 
3 phần bằng nhau là:58-31-6=21 (tuổi) 
Giá trị 1 phần hay tuổi em là:21 :3= 7(tuổi) 
Tuổi chị là; 7 + 6=13 (tuổi) 
Tuổi mẹ là:13 +25=38 (tuổi) 

Dương Minh Tiến 21/08/2015 lúc 17:26

Vì mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên mẹ vẫn hơn chị 25 tuổi, hơn em 31 tuổi 
tính tuổi 5 năm trước: 
Chị hơn em số tuổi là:31-25=6 (tuổi) 
3 phần bằng nhau là:58-31-6=21 (tuổi) 
Giá trị 1 phần hay tuổi em là:21 :3= 7(tuổi) 
Tuổi chị là; 7 + 6=13 (tuổi) 
Tuổi mẹ là:13 +25=38 (tuổi) 

Nguyễn Duy Đạt 20/09/2016 lúc 19:52

a)   n+2 chia het n-1                          b)  2n+7 chia het  n+1

    (n-1)+3 chia hết n-1                            2(n+1)+5 chia hết  n+1 

Suy ra                                                 Suy ra

 3 chia hết  n-1                                   5 chia het  n+1

n-1 thuộc Ư(3)                                   n+1  thuộc Ư(5)

n-1 = 3  ;   1                                       n+1= 5  ;  1

n=   4  ;   2                                      n =  4  ;  0

Lê Văn Kim 20/09/2016 lúc 19:51

giúp mk đi =(

Kamisama 19/07/2016 lúc 11:36

Gọi số n là số lẻ có tận cùng khác 5.

Xét dãy số gồm (n+1) số nguyên sau :

9

99

999

......

99....999

(n+1) chữ số 9

Khi chia cho n thì sẽ có (n+1) số dư 

=>Theo ng.lý dinchlet có ít nhất 2 số có cùng số dư .

Gỉa sử : ai = n . q + r                     o < r < n

            :aj = n . k + r                     i > j ; g , k thuộc N

=>ai - aj = n (g-k)

<=> 99 ... 99              00...0        = ( g-k )

        ( i - j )                 j chữ

      chữ số 9               số 0

<=>99 ... 99   . 10j = n ( g - k )

       ( i - j )

    c/số 9

Vì n là số lẻ có tận cùng khác 5 => ( 10j ; n ) = 1

=> 99 ... 99             :. n ( đpcm )

       ( i - j )    

     c/số 9                 

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 28/10/2016 lúc 09:10

Vì a; a + k; a + 2k là ba số nguyên tố lớn hơn 3 nên chúng là số lẻ. Vậy thì a + a + k = 2a + k là số chẵn. Từ đó suy ra k chia hết cho 2.

 Do a nguyên tố lớn hơn 3 nên a = 3m  + 1 hoặc a = 3m  + 2 (m nguyên).

Với a = 3m + 1:

+ Nếu k = 3p + 2 thì a + k = 3m + 1 + 3p + 2 chia hết 3 (Vô lý vì a + k nguyên tố lớn hơn 3).

+ Nếu k = 3p + 1 thì a + 2k = 3m + 1 + 6p + 2 chia hết 3 (Vô lý vì a + 2k nguyên tố lớn hơn 3).

Vậy k = 3p hay k chia hết cho 3.

Với a = 3m + 2:

+ Nếu k = 3p + 2 thì a + 2k = 3m + 2 + 6p + 6 chia hết 3 (Vô lý vì a + 2k nguyên tố lớn hơn 3).

+ Nếu k = 3p + 1 thì a + k = 3m + 2 + 3p + 1 chia hết 3 (Vô lý vì a + k nguyên tố lớn hơn 3).

Vậy k = 3p hay k chia hết cho 3.

Tóm lại k chia hết 2 và k chia hết 3, mà (2; 3) = 1 nên k chia hết cho 6.

Trần Thị Loan Quản lý 09/06/2015 lúc 22:28

+) x2 + y2 = (x+y)2 - 2xy 

Mà x2 + y2 ; x+ y nguyên => 2xy nguyên 

=> Đặt 2xy = p (p \(\in\) Z) => xy = \(\frac{p}{2}\)

+) x4 + y = (x2 + y2)2 - 2x2.y2

Mà x4 + y ; x2 + y2 nguyên nên 2x2.y2 nguyên 

=>  2x2.y2 = 2. (\(\frac{p}{2}\))2 = \(\frac{p^2}{2}\) nguyên => p2 chia hết cho 2 mà p nguyên nên p chia hết cho 2 

=> xy = \(\frac{p}{2}\) nguyên

+) Ta có: x3 + y3 = (x+y). (x2 - xy + y2) Mà x+ y; x2 + y2 ; xy nguyên 

=>  x3 + y3 nguyên

Nguyễn Khánh Huyền 02/11/2016 lúc 13:51

theo tôi ko phải thế

Nguyễn Lê Hồng Ân 01/11/2016 lúc 09:43

Cho 2 số nguyên bình phương đó lần lượt là a2, b2. Vì tổng 2 số trên chia hết cho 7 nên 2 số đó chia hết cho 7. Vì trong phép nhân chỉ cần có một số chia hết cho d (d thuộc N) thì phép nhân đó chia hết cho d. Vậy a2 = a . a nên a chia hết cho 7, b2 = b . b nên b chia hết cho 7.

- Vậy 2 số nguyên tố đó chia hết cho 7.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: