Giúp tôi giải toán và làm văn


buikhanhhuyen Hôm qua lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

những số chia hết cho 2 tận cùng là 0,2,4,6,8.

những số chia hết cho 3 là tổng các chữ số chia hết cho 3.

những số chia hết cho 5 tận cùng là 0 hoặc 5.

những số chia hết cho 4 là :2 chữ số tận cùng của nó chia hết cho 4.

những số chia hết cho 6 là :số đó vừa chia hết cho 2 và 3.

những số chia hết cho 9 là tống các chữ số chia hết cho 9.

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Sơn Hôm qua lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 2 là chữ số tận cùng là: 0, 2, 4, 6, 8

Dấu hiệu chia hết cho 3 là các chữ cố trong số đó cộng lại thành một só chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 5 là chữ số tận cùng là:0, 5

Dấu hiệu chia hết cho 4 là chữ số tận cùng là hai chữ số cuối cùng phải chia hết cho 4

Dấu hiệu chia hết cho 6 là số đó phải chia hết cho 2 và 3

Dấu hiệu chia hết cho 9 là các chữ cố trong số đó cộng lại thành một só chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Yoko đáng yêu Hôm qua lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

các bạn đừng trả lời nữa nha

Đọc tiếp...
luyen hong dung 11/06/2018 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Đặt biểu thức trên là A

Ta có:\(A=\left(x-2\right)\left(x+1\right)-\left(x+2\right)\left(x-3\right)=x^2-x-2-\left(x^2-x-6\right)\)

                                                                                      \(=x^2-x-2-x^2+x+6=4\)

Vậy biểu thức A không phụ thuộc vào biến x (đpcm)

Bài 2:

a)\(\left(x-5\right)\left(x+2\right)+\left(x+1\right)\left(2-x\right)=15\)

\(\Leftrightarrow x^2-3x-10+x-x^2+2=15\)

\(\Leftrightarrow-2x-8=15\)

\(\Leftrightarrow-2x=23\)\(\Leftrightarrow x=\frac{-23}{2}\)

Vậy...................................................................................

câu b) tương tự câu a) thôi,bạn tự làm đi nhé

Đọc tiếp...
Vũ Đức Duy 08/06/2018 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm

w={thang 1;thang 2;thang 3}

g={thang 4;thang 5;thang 6}

v={thang 7;thang 8;thang 9}

Đọc tiếp...
Đặng Thị Thuỳ Dương 08/06/2018 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

W = { tháng 1, tháng 2, tháng 3}

G = { tháng 4, tháng 5, tháng 6}

V = { tháng 7, tháng 8, thang 9}

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Trần Lê Thùy Trang 08/06/2018 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

ai trả  lời nhanh nhất mik sẽ k

Đọc tiếp...
Bùi Thị Hạnh 29/05/2018 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

Dạng tổng quát của tập hợp số hữu tỉ là : \(ℚ=\)\(x|x\in\frac{m}{n};m\inℤ,n\inℤ^∗\)}. Còn tập hợp số vô tỉ là : \(ℝ\backslashℚ=\){\(x|x\ne\frac{\text{m}}{\text{n}}\forall m\inℤ,\forall n\inℤ^∗\)}

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 29/05/2018 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Tập hợp số hữu tỉ ký hiệu là \(ℚ\)

Tổng quát : 

\(ℚ=\left\{x\text{|}x=\frac{m}{n};m\inℤ,n\inℤ^{\text{*}}\right\}\)

Tập hợp số vô tỉ ký hiệu là \(\text{II}\)

Tổng quát :

\(\text{II}=\left\{x|x\ne\frac{m}{n}\forall m\inℤ,\forall n\inℤ^{\text{*}}\right\}\)

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 29/05/2018 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

Một phần tư

Trong toán học, số hữu tỉ là các số x có thể biểu diễn dưới dạng phân số (thương) a/b, trong đó a và b là các số nguyên với b  0. Tập hợp số hữu tỉ ký hiệu là .

Một cách tổng quát:

Đọc tiếp...
nguyen vu hoang 28/05/2018 lúc 09:09
Báo cáo sai phạm

a, \(0,\left(3\right)=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}\)

b, \(0,\left(45\right)=\frac{45}{99}=\frac{15}{33}\)

c, \(0,\left(123\right)=\frac{123}{999}=\frac{41}{333}\)

d, \(0,\left(4527\right)=\frac{4527}{9999}=\frac{503}{1111}\)

e, \(0,1\left(6\right)=\frac{16-1}{90}=\frac{15}{90}=\frac{1}{6}\)

g, \(0,123\left(45\right)=\frac{12345-123}{99900}=\frac{12222}{99900}=\frac{1358}{11100}\)

h, \(0,100\left(546\right)=\frac{100546-100}{999000}=\frac{33482}{333000}\)

i, \(0,abc\left(\text{ef}gh\right)=\frac{abcefgh-abc}{9999000}\)

Đọc tiếp...
Hacker Mũ Trắng 28/05/2018 lúc 08:41
Báo cáo sai phạm

a) 0,(3)=3/9

b) 0,(45)=45/99

c)0,(123)=123/999

d) 0,(4527)=4527/9999

e)0,1(6)=0,1+0,0(6)=1/10 + 6/99=...

g) 0,123(45)=0,123+0,000(45)=123/1000+45/99999=...

h) 0,100(546)=0,100+0,000(546)=1/10+456/999999

i) 0,abc(efgh)=0,abc + 0,000(efgh)=abc/100 + efgh/9999999

Đọc tiếp...
Huy Hoàng 24/05/2018 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

Ta có \(B=\left|2x-5\right|+\left|3+\left(-7\right)\right|\)

=> \(B=\left|2x-5\right|+\left|-4\right|\)

=> \(B=\left|2x-5\right|+4\)

Mà \(\left|2x-5\right|\ge0\)với mọi giá trị của x

=> \(\left|2x-5\right|+4\ge0+4=4\)với mọi giá trị của x

=> GTNN của B là 4.

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 24/05/2018 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

ta có: B = | 2x - 5| + | 3 + ( -7) |

          B = | 2x - 5| + | - 4 |

         B = | 2x - 5| + 4

mà 4>0

\(\left|2x-5\right|\ge0\)

Dấu " =" xảy ra khi:

| 2x - 5| = 0

=> 2x - 5 = 0

2x           = 5

x             = 5/2

KL: giá trị nhỏ nhất của B = 4 tại x = 5/2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thúy Ngân 24/05/2018 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

\(B=|2x-5|+|3+\left(-7\right)|\)

\(=|2x-5|+4\ge4\forall x\)

Dấu "=" xảy ra  \(\Leftrightarrow2x-5=0\Rightarrow x=\frac{5}{2}\).

Vậy Min B = 4 khi x = \(\frac{5}{2}\).

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 23/05/2018 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

Giải

a, Ta có :

\(25^2=625\text{ }\Rightarrow\text{ }1,25^2=1,625\)

\((1,25)^2=1,25\times1,25=1,5625\)

Vì \(1,625\ne1,5625\Rightarrow1,25^2\ne\left(1,25\right)^2\).

b, Ta có :

\(\left(2^2\right)^{^3}=2^{2\times3}=2^6=64\)

\(2^{2^3}=2^8=256\)

Vì \(64\ne256\Rightarrow\left(2^2\right)^{^3}\ne2^{2^3}\).

* Hãy cẩn thận khi viết luỹ thừa của số thập phân và luỹ thừa của luỹ thừa ! *

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 23/05/2018 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

a) ta có: \(1,25^2=1,5625\)

\(\left(1,25\right)^2=1,5625\)

\(\Rightarrow1,25^2=\left(1,25\right)^2\left(=1,5625\right)\)

b) ta có: \(\left(2^2\right)^3=2^{2.3}=2^6=64\)

\(2^{2^3}=4^3=64\)

\(\Rightarrow\left(2^2\right)^3=2^{2^3}\left(=64\right)\)

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 23/05/2018 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

sorry bn nha!

mk bấm máy tính ra kết quả như z

nhưng các bn ra # của mk, chắc đúng đó!

Đọc tiếp...
Riio Riyuko 17/05/2018 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

1) Ta có : \(S=\overline{abc}+\overline{bca}+\overline{cab}=111a+111b+111c=111\left(a+b+c\right)=3.37.\left(a+b+c\right)\)

Giải sử S là số chính phương 

=> 3(a + b + c )  \(⋮\)  37 

   Vì 0 < (a + b + c ) \(\le27\)

=> Điều trên là vô lý 

Vậy S không là số chính phương

Đọc tiếp...
Trần Quốc Việt 18/05/2018 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

2/            Gọi số đó là abc

Có: \(\overline{abc}-\overline{cba}=\left(100a+10b+c\right)-\left(100c+10b+a\right)\)

\(=100a+10b+c-100c-10b-a=99a-99c=99\left(a-c\right)\)

Sau đó phân tích 99 ra thành các tích của các số và tìm \(a-c\) sao cho \(99\left(a-c\right)\)là một số chính phương (\(a;c\in N\)và \(a-c\le9\)

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 14/05/2018 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{2}x+\frac{1}{2}x=x+400\%\)

\(\Rightarrow\left(\frac{5}{2}+\frac{1}{2}\right)x=x+4\)

\(\Rightarrow\frac{6}{2}x=x+4\)

\(\Rightarrow3x=x+4\)

\(\Rightarrow3x-x=4\)

\(\Rightarrow2x=4\)

\(\Rightarrow x=2\)

Vậy \(x=2\)

Chúc bạn học tốt !!! 

Đọc tiếp...
Riio Riyuko 13/05/2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}>1\Rightarrow a>b\)

Ta có :

\(\frac{a+m}{b+m}< \frac{a}{b}\)

<=> \(b\left(a+m\right)< a\left(b+m\right)\)

<=> \(ab+bm< ab+am\)

<=> \(bm< am\)

<=> \(b< a\)  (Đúng do giả thiết cho)

Vậy ......

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 13/05/2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{a}{b}=\frac{a\left(b+m\right)}{b\left(b+m\right)}=\frac{ab+am}{b^2+bm}\)

           \(\frac{a+m}{b+m}=\frac{b\left(a+m\right)}{b\left(b+m\right)}=\frac{ab+bm}{b^2+bm}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b}>1\Rightarrow a>b\)

\(\Rightarrow ab+am>ab+bm\)

\(\Rightarrow\frac{a+m}{b+m}< \frac{a}{b}\)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 11/05/2018 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

\(M=\frac{3}{5.7}+\frac{3}{7.9}+...+\frac{3}{59.61}\)

\(M=\frac{3}{2}.\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+...+\frac{1}{59}-\frac{1}{61}\right)\)

\(M=\frac{3}{2}.\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{61}\right)\)

\(M=\frac{84}{305}\)

Đọc tiếp...
Touka 11/05/2018 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

M=3.(\(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-....+\frac{1}{59}-\frac{1}{60}\)\(\frac{1}{61}\))

M= 3.(\(\frac{1}{5}-\frac{1}{61}\))

M=\(\frac{168}{305}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: