Số học - Hỏi đáp và thảo luận về Số học - Giúp tôi giải toán - Học toán với OnlineMath

Giúp tôi giải toán và làm văn


alibaba nguyễn CTV 13 giờ trước (08:25)
Báo cáo sai phạm

Để cho \(a+b+2\sqrt{ab+c^2}\)là xô nguyên tô thì trươc hêt \(\sqrt{ab+c^2}\)phải là xô nguyên đã.

\(\Rightarrow ab+c^2=d^2\)

\(\Leftrightarrow ab=\left(c+d\right)\left(c-d\right)\)

\(\Rightarrow\)a, b phải cùng tinh chẵn lẻ.

Ta thây rằng a, b cùng tinh chẵn lẻ thì

\(a+b+2\sqrt{ab+c^2}\) chia hêt cho 2

Lại co: \(a+b+2\sqrt{ab+c^2}>2\)

Vậy \(a+b+2\sqrt{ab+c^2}\) không thể là xô nguyên tô được.

Đọc tiếp...
Hello 12 giờ trước (10:17)
Báo cáo sai phạm

Để cho \(a+b+2\sqrt{ab+c^2}\) là xô nguyên tố thì trước hết \(\sqrt{ab+c^2}\)phải là xô nguyên đã.

\(\Rightarrow ab+c^2=d^2\)

\(\Leftrightarrow ab=\left(c+d\right)\left(d-c\right)\)

\(\Rightarrow a,b\)phải cùng tính chẵn lẻ.

Ta thấy rằng \(a,b\)cùng tính chẵn lẻ thì:

\(a+b+2\sqrt{ab+c^2}\)chia hết cho 2.

Lại có: \(a+b+2\sqrt{ab+c^2}>2\)

Vậy \(a+b+2\sqrt{ab+c^2}\)không thể xô nguyên tố được.

Đọc tiếp...
cool queen 25 phút trước (21:57)
Báo cáo sai phạm

Để cho a+b+2√ab+c2là xô nguyên tô thì trươc hêt √ab+c2phải là xô nguyên đã

⇒ab+c2=d2

⇔ab=(c+d)(c−d)

a, b phải cùng tinh chẵn lẻ.

Ta thây rằng a, b cùng tinh chẵn lẻ thì

a+b+2√ab+c2 chia hêt cho 2

Lại có: a+b+2√ab+c2>2

Vậy a+b+2√ab+c2 không thể là xô nguyên tô được.

Đọc tiếp...
phongth04a ha 01/08/2018 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

Câu 1:

\(s1=5148\)
\(s2=5252\)

\(=>s2-s1=5252-5148=104\)

Vậy s2 lớn hơn s1 và lớn hơn 104

Câu 2:

Có thể viết được 6 số có 3 chữ số

Cách viết: Mỗi số được đứng ở hàng trăm 2 lần

Mỗi số được đứng ở hàng chục 4 lần

Mỗi số được đứng ở hàng đơn vị 4 lần

=> Nếu bạn viết đúng theo như trên  thì là viết đúng rồi!!

Câu 3:

Có 10 số có 4 chữ số mà tổng các chữ số =3

Câu 4: Các số tự nhiên từ 1000 - 10000 có 324 số có đúng 3 chữ số giống nhau

Chúc bạn Hk tôts!!!!

k cho mình nha!!!

Đọc tiếp...
Lưu Nguyễn Thiên Kim 28/07/2018 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

Các ban trình bày câu trả lời của cau hỏi mình đưa ra thì mình sẽ k 

Đọc tiếp...
Tuan 28/07/2018 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

k mk đi

ai k mk

mk sẽ k lại

thanks

Đọc tiếp...
oOo Sát thủ bóng đêm oOo 28/07/2018 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

tích mình với

ai tích mình

mình tích lại

thanks

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh 03/07/2018 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

các bạn cố tìm câu trả lời giúp mik , mik đang cần gấp lắm 

Đọc tiếp...
Tiểu Thư Họ Nguyễn 02/07/2018 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

​XIN LỖI NHA NHƯNG VỀ TRƯỚC KO THỂ LỚN HƠN ĐƯỢC ĐÂU .THÔNG CẢM CHO MÌNH .

lưu ý : đúng k nếu sai ,hãy k nếu đúng .

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 01/07/2018 lúc 22:53
Báo cáo sai phạm

Bài 1

b)B=n+1644+3524 chia hết cho 9

Ta có 1644+3524=5168 => tổng các chữ số là:5+1+6+8=20

Mà dấu hiệu chia hết cho 9 là tổng các chữ số chia hết cho 9

<=> n+20 chia hết cho 9  vậy n chỉ có thể là 7 (7+20=27 chia hết cho 9)

Với n=7 thoả mãn yêu cầu.

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân CTV 30/06/2018 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(\frac{a}{b}=\frac{18}{30}=\frac{3}{5}\)

Vì \(\frac{a}{b}\) đã được rút gọn cho \(40\) để được \(\frac{3}{5}\) ( vì \(ƯCLN\left(a,b\right)=40\) ) 

\(\Rightarrow\)\(\frac{a}{b}=\frac{40.3}{40.5}=\frac{120}{200}\)

Vậy \(\frac{a}{b}=\frac{120}{200}\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Wrecking Ball CTV 30/06/2018 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{18}{30}=\frac{3}{5}\)

=> a = 3k; b = 5k (k thuộc N*; là là SNT)

Mà ƯCLN(a; b) = 40 nên ƯCLN(3k; 5k) = 40

=> 3k chia hết cho 40

     5k chia hết cho 40

=> 5 - 3 = k chia hết cho 40

=> k = 40 (vì k # 0; k phải là SNT)

=> a = 3 . 40 = 120

     b = 5 . 40 = 200

\(\Rightarrow\text{P/số đó là: }\frac{120}{200}\)

Mk ko chắc

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 29/06/2018 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Dễ hiểu hơn nèk ~.~ 

\(xy=x+y\)

\(\Leftrightarrow\)\(xy-x-y=0\) ( chuyển vế ) 

\(\Leftrightarrow\)\(xy-x-y+1=0+1\) ( cộng hai vế cho 1 ) 

\(\Leftrightarrow\)\(\left(xy-x\right)+\left(-y+1\right)=1\) ( nhóm 2 hạng tử đầu và 2 hạng tử cuối ) 

\(\Leftrightarrow\)\(\left(xy-x\right)-\left(y-1\right)=1\) ( đổi dấu ở ngoặc thứ 2 ) 

\(\Leftrightarrow\)\(x\left(y-1\right)-\left(y-1\right)=1\) ( đặt nhân tử chung ở ngoặc thứ nhất ) 

\(\Leftrightarrow\)\(\left(x-1\right)\left(y-1\right)=1\) ( đặt nhân tử chung là \(y-1\) của hai ngoặc ) 

Sau đó lập bảng như mình đã làm ở bài trước 

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 29/06/2018 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(xy=x+y\)

\(\Leftrightarrow\)\(xy-x-y=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(xy-x\right)+\left(1-y\right)=1\)

\(\Leftrightarrow\)\(x\left(y-1\right)-\left(y-1\right)=1\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(x-1\right)\left(y-1\right)=1\)

Suy ra : 

\(x-1\)\(1\)
\(y-1\)\(1\)
\(x\)\(2\)
\(y\)\(2\)


Vậy \(x=y=2\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh 29/06/2018 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

cho mik xin câu trả lời đầy đủ + cách giải với 

Đọc tiếp...
Đàm Thị Minh Hương 27/06/2018 lúc 07:09
Báo cáo sai phạm

\(x^{10}=x\Leftrightarrow x^{10}-x=0\Leftrightarrow x.\left(x^9-1\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x^9-1=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=1\end{cases}}}\\ \)

Đọc tiếp...
buikhanhhuyen 21/06/2018 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

những số chia hết cho 2 tận cùng là 0,2,4,6,8.

những số chia hết cho 3 là tổng các chữ số chia hết cho 3.

những số chia hết cho 5 tận cùng là 0 hoặc 5.

những số chia hết cho 4 là :2 chữ số tận cùng của nó chia hết cho 4.

những số chia hết cho 6 là :số đó vừa chia hết cho 2 và 3.

những số chia hết cho 9 là tống các chữ số chia hết cho 9.

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Sơn 21/06/2018 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 2 là chữ số tận cùng là: 0, 2, 4, 6, 8

Dấu hiệu chia hết cho 3 là các chữ cố trong số đó cộng lại thành một só chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 5 là chữ số tận cùng là:0, 5

Dấu hiệu chia hết cho 4 là chữ số tận cùng là hai chữ số cuối cùng phải chia hết cho 4

Dấu hiệu chia hết cho 6 là số đó phải chia hết cho 2 và 3

Dấu hiệu chia hết cho 9 là các chữ cố trong số đó cộng lại thành một só chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Yoko đáng yêu 21/06/2018 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

các bạn đừng trả lời nữa nha

Đọc tiếp...
Vũ Đức Duy 08/06/2018 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm

w={thang 1;thang 2;thang 3}

g={thang 4;thang 5;thang 6}

v={thang 7;thang 8;thang 9}

Đọc tiếp...
Đặng Thị Thuỳ Dương 08/06/2018 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

W = { tháng 1, tháng 2, tháng 3}

G = { tháng 4, tháng 5, tháng 6}

V = { tháng 7, tháng 8, thang 9}

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Trần Lê Thùy Trang 08/06/2018 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

ai trả  lời nhanh nhất mik sẽ k

Đọc tiếp...
Bùi Hồng Anh 06/04/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{-3}{1.2.3}+\frac{-3}{2.3.4}+\frac{-3}{3.4.5}+...+\frac{-3}{18.19.20}\)

          \(=\frac{-3}{2}\left(\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+\frac{2}{3.4.5}+...+\frac{2}{18.19.20}\right)\)

          \(=\frac{-3}{2}\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{18.19}-\frac{1}{19.20}\right)\)

            \(=\frac{-3}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{19.20}\right)=\frac{-3}{2}.\frac{189}{380}=\frac{-567}{760}\)

              

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 28/05/2015 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

2/

Nếu x = 0 thì 5^y = 2^0 + 624 = 1 + 624 = 625 = 5^4 =>y = 4 ( y \(\in\) N) 
Nếu x khác 0 thì vế trái là số chẵn, vế phải là số lẻ với mọi x, y \(\in\) N : vô lý
Vậy: x = 0, y = 4 

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 28/05/2015 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

3/Ta có: 10^n + 18n - 1 = (10^n - 1) + 18n = 99...9 + 18n (số 99...9 có n chữ số 9) 
= 9(11...1 + 2n) (số 11...1 có n chữ số 1) = 9.A 
Xét biểu thức trong ngoặc A = 11...1 + 2n = 11...1 - n + 3n (số 11...1 có n chữ số 1). 
Ta đã biết một số tự nhiên và tổng các chữ số của nó sẽ có cùng số dư trong phép chia cho 3. Số 11...1 (n chữ số 1) có tổng các chữ số là 1 + 1 + ... + 1 = n (vì có n chữ số 1). 
=> 11...1 (n chữ số 1) và n có cùng số dư trong phép chia cho 3 => 11...1 (n chữ số 1) - n chia hết cho 3 => A chia hết cho 3 => 9.A chia hết cho 27 hay 10^n + 18n - 1 chia hết cho 27 (đpcm)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: