Giúp tôi giải toán và làm văn


Sakuraba Laura 7 tháng 12 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Với p = 2 => p + 11 = 2 + 11 = 13 là số nguyên tố

                     p + 17 = 2 + 17 = 19 là số nguyên tố (thỏa mãn)

Với p > 2 => p có dạng 2k + 1 (k ∈ N*)

+) p + 11 = 2k + 1 + 11 = 2k + 12 chia hết cho 2 và lớn hơn 2

    => p + 11 là hợp số (loại)

+) p + 17 = 2k + 1 + 17 = 2k + 18 chia hết cho 2 và lớn hơn 2

    => p + 17 là hợp số (loại)

Vậy p = 2

P/s: ko chắc

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱミ★๖ۣۜHυү❄๖ۣۜTú★彡⁀ᶦᵈᵒᶫ✎﹏ 8 tháng 12 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

Số \(\overline{x74y}⋮5,6\Rightarrow\overline{x74y}⋮5,2\)

Để số \(\overline{x74y}⋮5,2\Leftrightarrow y=0\)

Vậy ta có \(\overline{x740}\)

\(\overline{x740}⋮6\Rightarrow\overline{x740}⋮3\)

mà \(\overline{x740}⋮3\)

\(\Rightarrow\left(x+7+4+0\right)⋮3\)

\(\Rightarrow\left(11+x\right)⋮3\)

Do \(x\inℕ^∗,x\le9\)

\(\Rightarrow x\in\left\{1;4;7\right\}\)

Tự KL 

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 8 tháng 12 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(x74y⋮5\Leftrightarrow y\in\left\{0;5\right\}\left(1\right)\)

Để \(x74y⋮6\Leftrightarrow x74y⋮2\)và 3

\(x74y⋮2\Leftrightarrow y\)là số chẵn \(\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right)\)\(\left(2\right)\Rightarrow y=0\)

Với y=0 ta có: \(x740⋮3\)

\(\Leftrightarrow x+7+4+0⋮3\)

\(\Leftrightarrow x+11⋮3\)

Vì x là chữ số \(\Rightarrow0\le x\le9\)

\(\Rightarrow x\in\left\{1;4;7\right\}\)

Vậy \(\left(x,y\right)=\left\{\left(1;0\right);\left(4;0\right);\left(7;0\right)\right\}\)

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 7 tháng 12 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

\(\overline{x74y}\)chia hết cho 5 \(\Rightarrow y\in\left\{0;5\right\}\)

mà \(\overline{x74y}\)chia hết cho 6 \(\Rightarrow\overline{x74y}\)phải là chẵn \(\Rightarrow y=0\)

Tổng các chữ số là : \(x+7+4+0=11+x\)

Để \(\overline{x740}⋮6\)thì \(11+x\)phải chia hết cho 6 

mà \(0< x\le9\)\(\Rightarrow x\in\left\{1;7\right\}\)

Vậy \(x\in\left\{1;7\right\}\)và \(y=0\)

Đọc tiếp...
rồng 25 tháng 8 2015 lúc 23:28
Báo cáo sai phạm

3. a) Coi A = ab+1
A = 111...11(n chữ số 1) .10+ 5 .111...11(n chữ số 1) + 1
 \(A= \frac {10^n - 1} {9} + 5 \frac { 10^n -1} {9}+1 \)

\(A= \frac {10^2n - 10^n + 5.10^n -5 + 9} {9}\)

\(A =\frac {10^{2n} + 4.10^n + 4} {9}\)

\(A =\frac {(10^n + 2)^2} {3^2}\)

\(A=(\frac{10^n+2} {3}) ^2\)
Vậy A là số chính phương (vì 10n+2 chia hết cho 3)

 

b)Ta thấy 16 = 1.15 + 1
               1156 = 11.105 + 1
               111556 = 111.1005 + 1
...            111...1555...56(n chữ số 1,n-1 chữ số 5) = 111...1(n chữ số 1).100...05(n-1 chữ số 0) +1 (phần a)
               Vẫy các số hạng trong dãy trên đều là số chính phương

Đọc tiếp...
nguyen thi tuyet nhi 11 tháng 7 2015 lúc 7:36
Báo cáo sai phạm

3a)(dấu * là nhân nhé)

Có ab+1

=11...1*100...05+1

=11...1*(33...35(n-1 chữ số 3)*3)+1

=33...3*33...35+1

=33...3*(33...34+1)+1

=33...3*33...34+(33...3+1)

=33...3*33...34+33...34(n-1 chữ số 3)

=33...34*(33...3+1)

=33...34*33...34(n-1 chữ số 3)

=(33...34)^2 là số chính phương

Đọc tiếp...
Nguyen Khanh Duy 11 tháng 7 2015 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

1 , 

chung minh rang : 

( n-1 ) ^ 3 < ( n - 1 ) n ( n +1 ) = n (n ^ 2 -1 ) = n ^3 -n < n^3

( viet hoi tat tu hieu nhe )

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) 13 tháng 11 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(4n+7⋮n+1\)

\(\Rightarrow\left(4n+7\right)-\left(4n+4\right)=n+1\left(4n+4⋮n+1\right)\)

\(\Rightarrow3⋮n+1\) Có : \(Ư\left(3\right)=1;3\Rightarrow n+1=1;3\)

\(\Rightarrow n=3-1=2;n=1-1=0\)    Vậy \(n=0;2\)

Đọc tiếp...
Công Tử 13 tháng 11 lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

zZz Cool Kid zZz CTV đúng rr 

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 13 tháng 11 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

\(4n+7⋮n+1\)

\(\Leftrightarrow4\left(n+1\right)+3⋮n+1\)

\(\Leftrightarrow3⋮n+1\)

\(\Leftrightarrow n+1\in\left\{1;3;-1;-3\right\}\)

\(\Leftrightarrow n\in\left\{0;2;-2;-4\right\}\)

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Diệu Ly 11 tháng 6 2016 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

số chia cho 9 dư 5 có dạng 9a+5 
ta có 9a+5 chia 7 dư 2a+5 
theo đề bài ta lại có 2a+5 chia 7 dư 4 nên có dạng 2a+5=7b+4 =>a=(7b-1)/2 
số cần tìm luc này có dạng 63b/2+1/2 chia 5 du 3b/2+1/2 
như vậy ta cần tìm số b nhỏ nhất sao cho 3b/2+1/2 chia 5 dư 3 hay số 3b/2-5/2 chia hết cho 5 
=>3b/10-1/2 là số nguyên 
=>3b-5 chia hết cho 10 
=>b=5 
=>số cần tìm là 63*5/2+1/2=158

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Diệu Ly 11 tháng 6 2016 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

số chia cho 9 dư 5 có dạng 9a+5 
ta có 9a+5 chia 7 dư 2a+5 
theo đề bài ta lại có 2a+5 chia 7 dư 4 nên có dạng 2a+5=7b+4 =>a=(7b-1)/2 
số cần tìm luc này có dạng 63b/2+1/2 chia 5 du 3b/2+1/2 
như vậy ta cần tìm số b nhỏ nhất sao cho 3b/2+1/2 chia 5 dư 3 hay số 3b/2-5/2 chia hết cho 5 
=>3b/10-1/2 là số nguyên 
=>3b-5 chia hết cho 10 
=>b=5 
=>số cần tìm là 63*5/2+1/2=158

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Tuan Hung 30 tháng 11 2017 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

Vì 5,7,9,11 là các số nguyên tố cùng nhau nên BSCNN của chúng là 5*7*9*11 = 3465 
Số nhỏ nhất chia cho 5,7,9,11 dư 3,4,5,6 là (3465+1)/2 = 1733 
Gọi X là bất kỳ BSC nào của 5,7,9,11 ta luôn luôn có X+1733 chia cho 5,7,9,11 có số dư lần lượt là 3,4,5,6. 
Số NN có 9 chữ số là 100 000 000; 100 000 000:3465 = 28 860 dư 100 
Vậy Số NN có 9 chữ số chia cho 5,7,9,11 có số dư lần lượt là 3,4,5,6. Là 
(100 000 000 – 100) + 1733 = 100 001 633. 
Số LN có 9 chữ số là 999 999 999; 999 999 999 : 3465 = 288 600 dư 999 
Vậy Số LN có 9 chữ số chia cho 5,7,9,11 có số dư lần lượt là 3,4,5,6. Là 
(999 999 999 – 999-3465) + 1733 = 999 997 268

Hinh nhu chep thieu de  

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜG-๖ۣۜDɾαɠση⁀YG 6 tháng 11 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

\(2^3.2^2+5^5:5^3\)

\(=2^5+5^2\)

\(=32+25\)

\(=57\)

Đọc tiếp...
❋ℳøøn 5 tháng 11 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

\(2^3.2^2+5^5:5^3\)

\(=2^5+5^2\)

\(=32+25\)

\(=57\)

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Bình dễ thương 6 tháng 11 lúc 7:41
Báo cáo sai phạm

Bài 2:

\(x+3^2.3=7^5:7^3\)

\(\Leftrightarrow x+3^3=7^2\)

\(\Leftrightarrow x+27=49\)

\(\Leftrightarrow x=49-27\)

\(\Leftrightarrow x=22\)

~~~Chúc bạn hok tốt~~~

P/s: Bài ở dưới của mik viết thiếu dấu " = " nhé!

Đọc tiếp...
than than 4 tháng 11 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

ta có a/b =b/c =c/d 

áp dụng tính chất DTSBN ta có

a/b =b/c =c/d = \(\frac{a+b+c}{a+b+c}=1\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{a}{b}=1\\\frac{b}{c}=1\\\frac{c}{d}=1\end{cases}}\)

=> a = b = c

vậy a=b=c

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ☆๔єשเl๛รlคץєг✿‿ 4 tháng 11 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

a/b = b/c = c/a = (a+b+c)/(b+c+a) =1

=> a =b =c

Đọc tiếp...
꧁๖ۣۜHσàηɠ♕๖ۣۜTɦáĭ♕๖ۣۜSơη♕(♕๖ۣۜTεαм♕๖ۣۜTαм♕๖ۣۜGĭá¢♕๖ۣۜQυỷ)꧂ 29 tháng 10 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

xin lỗi bạn mình dựa vào một bài trên mạng nhưng không biết có đúng hay không

Ta có : 20192020146 chia hết cho 2 ( vì 20192020146 có chữ số tận cùng là 6) mà 20192020146 không chia hết cho 4 ( vì 20192020146 có 2 chữ số tận cùng là 46 ) nên 20192020146 không là số chính phương

Vậy 20192020146 không phải là số chính phương

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 4 tháng 7 2015 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7 lập tất cả các số tự nhiên có 7 chữ số trong đó mỗi chữ số trên đều có mặt. Chứng minh rằng tổng tất cả các số đó chia hết cho 9.

Số các số lập được: 7x6x5x4x3x2x1 = 5040 (số)

Tổng các chữ số của mỗi số là:  7+6+5+4+3+2+1 = 28.

Tổng các chữ số của 5040 số đó là:

28 x 5040 = 141 120

Số 141 120 có tổng các chữ số là 9.

Chia hết cho 9 nên Tổng các số đó chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 4 tháng 7 2015 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Làm nhầm mà vẫn đc tic đúng

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 4 tháng 7 2015 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Đọc nhầm đề, thế bài này phải là Nguyên lý Đỉíchlê

Đọc tiếp...
Cậu Bé Ngu Ngơ 17 tháng 10 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

\(10^{100}+10^{51}+25=\left(10^{50}\right)^2+10\cdot10^{50}+25\)

\(=\left(10^{50}\right)^2+2\cdot10^{50}+5+5^2=\left(10^{50}+5\right)^2\)là SCP (Đpcm)

Đọc tiếp...
Vү Vү♡ 17 tháng 10 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm
2.10^50.5
Đọc tiếp...
Online Vietnamese 16 tháng 10 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\left(a+b\right)⋮2\)

\(\Rightarrow\text{​​}\text{​​}\)\(3\left(a+b\right)⋮2\)

\(\Rightarrow\)\(3a+3b⋮2\)

\(\Rightarrow\)\(2a+a+3b⋮2\)

\(\hept{\begin{cases}2a+a+3b⋮2\\2a⋮2\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)\(a+3b⋮2\)

Vậy......

Hok tốt

Đọc tiếp...
༺ Ϯịςɦ ฑɦã _ вϮş ༻ 16 tháng 10 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Dấu chia hết là dấu này \(⋮\) nha bạn

Công thức : (a + b)\(⋮\)\(\Rightarrow\) (a + b .k) \(⋮\)m  ( m\(\in\)N )

Đọc tiếp...
Donald 14 tháng 10 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

1, 283ab chia hết cho 2 và 5

=> b = 0

=> 283a0 chia hết cho 3

=> 2 + 8 + 3 + a + 0 chia hết cho 3

=> 13 + a chia hết cho 3 mà a là chữ số

=> a = 5

2,

b, 12^x - 100 = 44

=> 12^x = 144

=> x = 2

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Hưng 20 tháng 10 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

mất dạy

Đọc tiếp...
Fullmoon 18 tháng 10 2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Dặt:

\(2^7+2^{11}+2^n=4a^2\left(a\in N\right)\)

\(\Leftrightarrow2176+2^n=4a^2\)

+) Nếu n lẻ. Dặt n=2k+1( k thuộc N)

Khi đó:  \(2^{2k+1}=4^k.2\equiv2\left(mod4\right)\)

\(2176\equiv o\left(mod4\right)\)nên \(\left(2a\right)^2\equiv2\left(mod4\right)\rightarrow\)vô lí

Do đó n chắn. Đặt \(n=2p\left(p\in N\right)\)

Khi đó:  \(2176+2^{2p}=4a^2\)

\(\Leftrightarrow2^5.17+2^p=a^2\)

Tương tự chứng minh p chẵn\(\Rightarrow p=2q\left(q\in N\right)\)

Khi đó:  \(2^3.17+2^q=b^2\left(a=2b\right)\)

Tương tụ q chắn \(\Rightarrow q=2m\left(m\in N\right)\)

Khi đó: \(34+2^m=c^2\left(b=2c\right)\Rightarrow m=2n\)

lúc ấy:  \(34+2^{2n}=c^2\Rightarrow\left(c-2^n\right)\left(c+2^n\right)=34\)

Đến đây em tự giải nhé

Đọc tiếp...
Miyano Akemi 18 tháng 10 2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

đề là như thế đấy, bạn cứ gửi bài giải theo đề của bạn cho mk tham khảo cũng được

Đọc tiếp...
việt hoàng 18 tháng 10 2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

hình như sai đề phải là 2^8 chứ

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Dũng 17 tháng 12 2018 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

ko biết

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Tân 15 tháng 7 2018 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

dễ mak

Đọc tiếp...
Lê Văn Dương 15 tháng 7 2018 lúc 9:51
Báo cáo sai phạm
Mát Lạnh Đăng 16 tháng 11 2016 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

3n+1 chia hết cho  11-2n

=> 2x(3n+1) chia hết cho  11-2n

6n+2 chia hết cho  11-2n ( 1 )

11-2n chia hết cho  11-2n

=> 3x(11-2n) chia hết cho  11-2n

33-6n chia hết cho  11-2n ( 2 )

từ (1) và (2) => (6n+2)+(33-6n) chia hết cho  11-2n

6n+2+33-6n chia hết cho 11-2n

35 chia hết cho  11-2n

=> 11-2n thuộc ước của 35

ta có ước của 35 = 1 ,5,7,35

sau đó viết 4 trường hợp đó ra và tìm n là dc

Đọc tiếp...
lê đình nam 22 tháng 11 2017 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

Xét n=0 thì A=1 ko phải số nguyên tố;n=1 thì A=3 là số nguyên tố

Xét n>1:A=n2012−n2+n2002−n+n2+n+1

=n2((n3)670−1)+n((n3)667−1)+(n2+n+1)

Mà ((n3)670−1)chia hết cho n3−1

⇒((n3)670−1)chia hết cho n2+n+1

Tương tự ((n3)667)chia hết cho n2+n+1

A chia hết cho n2+n+1>1nên A là hợp số.Vậy n=1
 

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 22 tháng 11 2017 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Trần Hữu Ngọc Minh còn 1 cách khác.

Giải:

Tổng quát với: \(x^{3m+2}+x^{3n+1}+1\)

\(x^{3m+2}+x^{3n+1}+1=x^2.x^{3m}-1+x^2+x+1\)

Áp dụng HĐT: \(a^n+b^n=a+b.a^{n-1}+a^{n-2}b+...+ab^{n-2}+b^{n-1}⋮a+b\)

\(\hept{\begin{cases}\Rightarrow x^{3m}-1⋮x^3-1⋮x^2+x+1\\\Rightarrow x^{3n}-1⋮x^3-1⋮x^2+x+1\end{cases}}\)

Vì bài trên ta có: \(n^{2012}+n^{2012}+1⋮n^2+n+1\Rightarrow n^{2012}+n^{2012}+1=n^2+n+1\)(Do ....)

\(\Rightarrow n=0\forall n=1\)

Đọc tiếp...
Trần Hữu Ngọc Minh 25 tháng 9 2017 lúc 0:20
Báo cáo sai phạm

Xét n=0 thì A=1 ko phải số nguyên tố;n=1 thì A=3 là số nguyên tố

Xét n>1:\(A=n^{2012}-n^2+n^{2002}-n+n^2+n+1\)

\(=n^2\left(\left(n^3\right)^{670}-1\right)+n\left(\left(n^3\right)^{667}-1\right)+\left(n^2+n+1\right)\)

Mà \(\left(\left(n^3\right)^{670}-1\right)\)chia hết cho \(n^3-1\)

\(\Rightarrow\left(\left(n^3\right)^{670}-1\right)\)chia hết cho \(n^2+n+1\)

Tương tự \(\left(\left(n^3\right)^{667}\right)\)chia hết cho \(n^2+n+1\)

Vậy A chia hết cho \(n^2+n+1>1\)nên A là hợp số.Vậy \(n=1\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: