Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Số học


Thành Đạt Nguyễn Thành Đạt Nguyễn 25 tháng 9 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

a) (x+3)^2-4=0

=>(x+3)^2 = 4

=>(x+3)^2 = 2^2 = (-2)^2

=>x+3 = 2 hoặc -2

=> x= -1 hoặc -5

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 21 tháng 9 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(x-3\right)^2-4=0\)

=> \(\left(x-3\right)^2-2^2=0\)

=> \(\left(x-3-2\right)\left(x-3+2\right)=0\)

=> \(\left(x-5\right)\left(x-1\right)=0\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=5\\x=1\end{cases}}\)

b) \(\left(2x+3\right)^2-\left(2x+1\right)\left(2x-1\right)=22\)

=> \(\left(2x+3\right)^2-\left[\left(2x\right)^2-1^2\right]=22\)

=> \(\left(2x+3\right)^2-\left(4x^2-1\right)=22\)

=> \(\left(2x\right)^2+2\cdot2x\cdot3+3^2-4x^2+1=22\)

=> \(4x^2+12x+9-4x^2+1=22\)

=> \(12x+9+1=22\)

=> \(12x+10=22\)

=> 12x = 12

=> x = 1

c) \(\left(4x+3\right)\left(4x-3\right)-\left(4x-5\right)^2=16\)

=> \(\left(4x\right)^2-3^2-\left[\left(4x\right)^2-2\cdot4x\cdot5+5^2\right]=16\)

=> \(16x^2-9-\left(16x^2-40x+25\right)=16\)

=> \(16x^2-9-16x^2+40x-25=16\)

=> \(-9+40x-25=16\)

=> \(40x=16+25-\left(-9\right)=16+25+9=50\)

=> x = 50/40 = 5/4

d) \(x^3-9x^2+27x-27=-8\)

=> \(x^3-3\cdot x^2\cdot3+3\cdot x\cdot3^2-3^3=8\)

=> \(\left(x-3\right)^3=-8\)

=> \(\left(x-3\right)^3=\left(-2\right)^3\)

=> x - 3  = -2 => x = 1

e) \(\left(x+1\right)^3-x^2\left(x+3\right)=2\)

=> \(x^3+3x^2+3x+1-x^3-3x^2=2\)

=> \(3x+1=2\)

=> \(3x=1\)=> x = 1/3

f) \(\left(x-2\right)^3-x\left(x-1\right)\left(x+1\right)+6x^2=5\)

=> \(x^3-3\cdot x^2\cdot2+3\cdot x\cdot2^2-2^3-x\left(x^2-1\right)+6x^2=5\)

=> \(x^3-6x^2+12x-8-x^3+x+6x^2=5\)

=> \(\left(12x+x\right)-8=5\)

=> 13x  = 13

=> x = 1

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 21 tháng 9 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

a) ( x - 3 )2 - 4 = 0

<=> ( x - 3 )2 - 22 = 0

<=> ( x - 3 - 2 )( x - 3 + 2 ) = 0

<=> ( x - 5 )( x - 1 ) = 0

<=> x = 5 hoặc x = 1

b( 2x + 3 )2 - ( 2x + 1 )( 2x - 1 ) = 22

<=> 4x2 + 12x + 9 - ( 4x2 - 1 ) = 22

<=> 4x2 + 12x + 9 - 4x2 + 1 = 22

<=> 12x + 10 = 22

<=> 12x = 12

<=> x = 1

c) ( 4x + 3 )( 4x - 3 ) - ( 4x - 5 )2 = 16

<=> 16x2 - 9 - ( 16x2 - 40x + 25 ) = 16

<=> 16x2 - 9 - 16x2 + 40x - 25 = 16

<=> 40x - 34 = 16

<=> 40x = 50

<=> x = 50/40 = 5/4

d) x3 - 9x2 + 27x - 27 = -8

<=> ( x - 3 )3 = -8

<=> ( x - 3 )3 = (-2)3

<=> x - 3 = -2

<=> x = 1 

e) ( x + 1 )3 - x2( x + 3 ) = 2

<=> x3 + 3x2 + 3x + 1 - x3 - 3x2 = 2

<=> 3x + 1 = 2

<=> 3x = 1

<=> x = 1/3

f) ( x - 2 )3 - x( x - 1 )( x + 1 ) + 6x2 = 5

<=> x3 - 6x2 + 12x - 8 - x( x2 - 1 ) + 6x2 = 5

<=> x3 + 12x - 8 - x3 + x = 5

<=> 13x - 8 = 5

<=> 13x = 13

<=> x = 1

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Quỳnh Đặng Ngọc Quỳnh 21 tháng 9 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

a) \(A=\left(x-3\right)^3-\left(x+1\right)^3+12x\left(x-1\right)\)

\(=\left(x^3-9x^2+27x-27\right)-\left(x^3+3x^2+3x+1\right)+\left(12x^2-12x\right)\)

\(=12x-28\)

b) Thay \(x=\frac{-2}{3}\)vào biểu thức A ta có:

\(A=12.\left(\frac{-2}{3}\right)-28=-36\)

Vậy giá trị của A là -36 tại x=-2/3

c) \(A=-16\Rightarrow12x-28=-16\)

\(\Leftrightarrow12x=-16+28\Leftrightarrow12x=12\Leftrightarrow x=1\)

Vậy để A=-16 thì x=1

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 21 tháng 9 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

A = ( x - 3 )3 - ( x + 1 )3 + 12x( x - 1 )

= x3 - 9x2 + 27x - 27 - ( x3 + 3x2 + 3x + 1 ) + 12x2 - 12x

= x3 - 9x2 + 27x - 27 - x3 - 3x2 - 3x - 1 + 12x2 - 12x

= ( x3 - x3 ) + ( 12x2 - 9x2 - 3x2 ) + ( 27x - 3x - 12x ) + ( -27 - 1 )

= 12x - 28

+)Với x = -2/3 => A = \(12\times\left(-\frac{2}{3}\right)-28=-8-28=-36\)

+) Để A = -16 => 12x - 28 = -16

                      => 12x = 12

                      => x = 1

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 21 tháng 9 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

A = ( x - 3 )3 - ( x + 1 )3 + 12( x - 1 )

= x3 - 9x2 + 27x - 27 - ( x3 + 3x2 + 3x + 1 ) + 12x - 12

= x3 - 9x2 + 27x - 27 - x3 - 3x2 - 3x - 1 + 12x - 12

= ( x3 - x3 ) + ( -9x2 - 3x2 ) + ( 27x - 3x + 12x ) + ( -27 - 1 - 12 )

= -12x2 + 36x - 40

Với x = -2/3

\(A=-12\times\left(-\frac{2}{3}\right)^2+36\times\left(-\frac{2}{3}\right)-40\)

\(=-12\times\frac{4}{9}-24-40\)

\(=-\frac{16}{3}-24-40=-\frac{208}{3}\)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 21 tháng 9 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

P = ( x + 2 )3 + ( x - 2 )3 - 2x( x2 + 12 )

= x3 + 6x2 + 12x + 8 + x3 - 6x2 + 12x - 8 - 2x3 - 24x

= ( x3 + x3 - 2x3 ) + ( 6x2 - 6x2 ) + ( 12x + 12x - 24x ) + ( 8 - 8 )

= 0 

Vậy giá trị của P không phụ thuộc vào biến

Q = ( x - 1 )3 - ( x + 1 )3 + 6( x + 1 )( x - 1 )

= x3 - 3x2 + 3x - 1 - ( x+ 3x2 + 3x + 1 ) + 6( x2 - 1 )

= x3 - 3x2 + 3x - 1 - x3 - 3x2 - 3x - 1 + 6x2 - 6

= ( x3 - x3 ) + ( 6x2 - 3x2 - 3x2 ) + ( 3x - 3x ) + ( -1 - 1 - 6 )

= -8

Vậy giá trị của Q không phụ thuộc vào biến

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 21 tháng 9 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

a) \(2\left(x-1\right)^2-4\left(3+x\right)^2+2x\left(x-5\right)\)

Dùng hẳng đẳng thức thứ nhất + hai :

\(2\left(x^2-2\cdot x\cdot1+1^2\right)-4\left(3^2+2\cdot3\cdot x+x^2\right)+2x^2-10x\)

\(2\left(x^2-2x+1\right)-4\left(9+6x+x^2\right)+2x^2-10x\)

\(2x^2-4x+2-36-24x-4x^2+2x^2-10x\)

\(-38x-34\)

b) 2(2x + 5)2 - 3(4x + 1)(1 - 4x)

Dùng đẳng thức thứ 1 + 3

= 2[(2x)2 + 2.2x.5 + 52 ] - (-3)[(4x)2 - 12 ]

= 2(4x2 + 20x + 25) - (-3).(16x2 - 1)

= 8x2 + 40x + 50 - (3 - 48x2)

= 8x2 + 40x + 50 - 3 + 48x2

= 56x2 + 40x + 47

c) (x - 1)3 - x(x - 3)2 + 1

Dùng đẳng thức 2 + 5:

= x3 - 3.x2.1 + 3.x.12 - 13 - x(x2 - 2.x.3 + 32) + 1

= x3 - 3x2 + 3x - 1 - x3 + 6x2 - 9x + 1

= (x3 - x3) + (-3x2 + 6x2) + (3x - 9x) + (-1 + 1)

= 3x2 - 6x

d) (x + 2)3 - x2(x + 6)

= x3 + 3.x2.2 + 3.x.22 + 23 - x3 - 6x2

= x3 + 6x2 + 12x + 8 - x3 - 6x2

= (x3 - x3) + (6x2 - 6x2) + 12x + 8 = 12x + 8

e) Dùng đẳng thức thứ 3,4 và 2

= x2 - 4 - (x3 + 3.x2.1 + 3.x.12 + 13) - 2x(x2 - 2.x.1 + 12)

= x2 - 4 - (x3 + 3x2 + 3x + 1) - 2x3 + 4x2 - 2x

= x2 - 4 - x3 - 3x2 - 3x - 1 - 2x3 + 4x2 - 2x

= (x2 - 3x2 + 4x2) + (-4 - 1) + (-x3 - 2x3) + (-3x - 2x)

= 2x2 - 5 - 3x3 - 5x

f) Đặt \(a+b-c=A\)

\(b-c=B\)

\(A^2-B^2-2AB\)

\(A^2-2AB+\left(-B\right)^2\)

\(=A^2-2AB+B^2\)

= (A - B)2

= (a + b - c - (b - c))2

= (a + b - c - b + c)2

= a2

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 21 tháng 9 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

a) 2( x - 1 )2 - 4( 3 + x )2 + 2x( x - 5 )

= 2( x2 - 2x + 1 ) - 4( 9 + 6x + x2 ) + 2x2 - 10x

= 2x2 - 4x + 2 - 36 - 24x - 4x2 + 2x2 - 10x

= ( 2x2 - 4x2 + 2x2 ) + ( -4x - 24x - 10x ) + ( 2 - 36 )

= -38x - 34

b) 2( 2x + 5 )2 - 3( 4x + 1 )( 1 - 4x )

= 2( 4x2 + 20x + 25 ) + 3( 4x + 1 )( 4x - 1 )

= 8x2 + 40x + 50 + 3( 16x2 - 1 )

= 8x2 + 40x + 50 + 48x2 - 3

= 56x2 + 40x + 47

c) ( x - 1 )3 - x( x - 3 )2 + 1

= x3 - 3x2 + 3x - 1 - x( x2 - 6x + 9 ) + 1

= x3 - 3x2 + 3x - x3 + 6x2 - 9x

= 3x2 - 6x

d) ( x + 2 )3 - x2( x + 6 ) 

= x3 + 6x2 + 12x + 8 - x3 - 6x2

= 12x + 8

e) ( x - 2 )( x + 2 ) - ( x + 1 )3 - 2x( x - 1 )2

= x2 - 4 - ( x3 + 3x2 + 3x + 1 ) - 2x( x2 - 2x + 1 )

= x2 - 4 - x3 - 3x2 - 3x - 1 - 2x3 + 4x2 - 2x

= -3x3 + 2x2 - 5x - 5 

f) ( a + b - c )2 - ( b - c )2 - 2a( b - c )

= [ ( a + b ) - c ]2 - ( b2 - 2bc + c2 ) - 2ab + 2ac

= [ ( a + b )2 - 2( a + b )c + c2 ] - b2 + 2bc - c2 - 2ab + 2ac

= a2 + 2ab + b2 - 2ac - 2bc + c2 - b2 + 2bc - c2 - 2ab + 2ac

= a2

Đọc tiếp...
♑ _ Nɠυүêη _♑ ♑ _ Nɠυүêη _♑ 5 tháng 1 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

a) Từ giả thiếtta có thể đặt : \(n^2-1=3m\left(m+1\right)\)với m là 1 số nguyên dương

Biến đổi phương trình ta có : 

\(\left(2n-1;2n+1\right)=1\)nên dẫn đến :

TH1 : \(2n-1=3u^2;2n+1=v^2\)

TH2 : \(2n-1=u^2;2n+1=3v^2\)

TH1 :

\(\Rightarrow v^2-3u^2=2\)

\(\Rightarrow v^2\equiv2\left(mod3\right)\)( vô lí )

Còn lại TH2 cho ta \(2n-1\)là số chính phương

b) Ta có : 

\(\frac{n^2-1}{3}=k\left(k+1\right)\left(k\in N\right)\)

\(\Leftrightarrow n^2=3k^2+3k+1\)

\(\Leftrightarrow4n^2-1=12k^2+12k+3\)

\(\Leftrightarrow\left(2n-1\right)\left(2n+1\right)=3\left(2k+1\right)^2\)

- Xét 2 trường hợp :

TH1 : \(\hept{\begin{cases}2n-1=3p^2\\2n+1=q^2\end{cases}}\)

TH2 : \(\hept{\begin{cases}2n-1=p^2\\2n+1=3q^2\end{cases}}\)

+) TH1 :

Hệ \(PT\Leftrightarrow q^2=3p^2+2\equiv2\left(mod3\right)\)( loại, vì số chính phương chia 3 dư 0 hoặc 1 )

+) TH2 :

Hệ \(PT\Leftrightarrow p=2a+1\Rightarrow2n=\left(2a+1\right)^2+1\Rightarrow n^2=a^2+\left(a+1\right)^2\)( đpcm )

Đọc tiếp...
rồng rồng 25 tháng 8 2015 lúc 23:28
Báo cáo sai phạm

3. a) Coi A = ab+1
A = 111...11(n chữ số 1) .10+ 5 .111...11(n chữ số 1) + 1
 \(A= \frac {10^n - 1} {9} + 5 \frac { 10^n -1} {9}+1 \)

\(A= \frac {10^2n - 10^n + 5.10^n -5 + 9} {9}\)

\(A =\frac {10^{2n} + 4.10^n + 4} {9}\)

\(A =\frac {(10^n + 2)^2} {3^2}\)

\(A=(\frac{10^n+2} {3}) ^2\)
Vậy A là số chính phương (vì 10n+2 chia hết cho 3)

 

b)Ta thấy 16 = 1.15 + 1
               1156 = 11.105 + 1
               111556 = 111.1005 + 1
...            111...1555...56(n chữ số 1,n-1 chữ số 5) = 111...1(n chữ số 1).100...05(n-1 chữ số 0) +1 (phần a)
               Vẫy các số hạng trong dãy trên đều là số chính phương

Đọc tiếp...
nguyen thi tuyet nhi nguyen thi tuyet nhi 11 tháng 7 2015 lúc 7:36
Báo cáo sai phạm

3a)(dấu * là nhân nhé)

Có ab+1

=11...1*100...05+1

=11...1*(33...35(n-1 chữ số 3)*3)+1

=33...3*33...35+1

=33...3*(33...34+1)+1

=33...3*33...34+(33...3+1)

=33...3*33...34+33...34(n-1 chữ số 3)

=33...34*(33...3+1)

=33...34*33...34(n-1 chữ số 3)

=(33...34)^2 là số chính phương

Đọc tiếp...
Nguyen Khanh Duy Nguyen Khanh Duy 11 tháng 7 2015 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

1 , 

chung minh rang : 

( n-1 ) ^ 3 < ( n - 1 ) n ( n +1 ) = n (n ^ 2 -1 ) = n ^3 -n < n^3

( viet hoi tat tu hieu nhe )

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid_new zZz zZz Cool Kid_new zZz CTV 12 tháng 6 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

Bài cuối có Max nữa nhé, cần thì ib mình làm cho.

Giả sử \(c=min\left\{a;b;c\right\}\Rightarrow c\le1< 2\Rightarrow2-c>0\)

Ta có:\(P=ab+bc+ca-\frac{1}{2}abc=\frac{ab}{2}\left(2-c\right)+bc+ca\ge0\)

Đẳng thức xảy ra tại \(a=3;b=0;c=0\) và các hoán vị

Đọc tiếp...
tth_new tth_new CTV 18 tháng 6 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

3/ \(P=\Sigma\frac{\left(3-a-b\right)\left(a-b\right)^2}{3}+\frac{5}{2}abc\ge0\)

Đọc tiếp...
Juventus Juventus 10 tháng 6 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(A=\left|x-1\right|+\left|x-2\right|+\left|x-6\right|=\left|x-1\right|+\left|x-6\right|+\left|x-2\right|\)

Xét \(\left|x-1\right|+\left|x-6\right|\)ta có: 

\(\left|x-1\right|+\left|x-6\right|=\left|x-1\right|+\left|6-x\right|\ge\left|x-1+6-x\right|=\left|5\right|=5\)(1)

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(6-x\right)\ge0\)

TH1: \(\hept{\begin{cases}x-1< 0\\6-x< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 1\\6< x\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 1\\x>6\end{cases}}\)( vô lý )

TH2: \(\hept{\begin{cases}x-1\ge0\\6-x\ge0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\ge1\\6\ge x\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\ge1\\x\le6\end{cases}}\Leftrightarrow1\le x\le6\)

Ta có: \(\left|x-2\right|\ge0\forall x\)(2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left|x-1\right|+\left|x-6\right|+\left|x-2\right|\ge5\)

hay \(A\ge5\)

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}1\le x\le6\\x-2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}1\le x\le6\\x=2\end{cases}}\Leftrightarrow x=2\)

Vậy \(minA=5\)\(\Leftrightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid_new zZz zZz Cool Kid_new zZz CTV 11 tháng 6 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

Xét 3 số tự nhiên liên tiếp \(2020^{2021}-1;2020^{2021};2020^{2022}\) luôn có 1 số chia hết cho 3

Mà \(2020\equiv1\left(mod3\right)\Rightarrow2020^{2021}\equiv1\left(mod3\right)\)

Khi đó một trong 2 số \(2020^{2021}-1;2020^{2021}+1\) chia hết cho 3

=> đpcm

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Diệu Ly Lê Nguyễn Diệu Ly 11 tháng 6 2016 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

số chia cho 9 dư 5 có dạng 9a+5 
ta có 9a+5 chia 7 dư 2a+5 
theo đề bài ta lại có 2a+5 chia 7 dư 4 nên có dạng 2a+5=7b+4 =>a=(7b-1)/2 
số cần tìm luc này có dạng 63b/2+1/2 chia 5 du 3b/2+1/2 
như vậy ta cần tìm số b nhỏ nhất sao cho 3b/2+1/2 chia 5 dư 3 hay số 3b/2-5/2 chia hết cho 5 
=>3b/10-1/2 là số nguyên 
=>3b-5 chia hết cho 10 
=>b=5 
=>số cần tìm là 63*5/2+1/2=158

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Diệu Ly Lê Nguyễn Diệu Ly 11 tháng 6 2016 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

số chia cho 9 dư 5 có dạng 9a+5 
ta có 9a+5 chia 7 dư 2a+5 
theo đề bài ta lại có 2a+5 chia 7 dư 4 nên có dạng 2a+5=7b+4 =>a=(7b-1)/2 
số cần tìm luc này có dạng 63b/2+1/2 chia 5 du 3b/2+1/2 
như vậy ta cần tìm số b nhỏ nhất sao cho 3b/2+1/2 chia 5 dư 3 hay số 3b/2-5/2 chia hết cho 5 
=>3b/10-1/2 là số nguyên 
=>3b-5 chia hết cho 10 
=>b=5 
=>số cần tìm là 63*5/2+1/2=158

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Tuan Hung Nguyen Tran Tuan Hung 30 tháng 11 2017 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

Vì 5,7,9,11 là các số nguyên tố cùng nhau nên BSCNN của chúng là 5*7*9*11 = 3465 
Số nhỏ nhất chia cho 5,7,9,11 dư 3,4,5,6 là (3465+1)/2 = 1733 
Gọi X là bất kỳ BSC nào của 5,7,9,11 ta luôn luôn có X+1733 chia cho 5,7,9,11 có số dư lần lượt là 3,4,5,6. 
Số NN có 9 chữ số là 100 000 000; 100 000 000:3465 = 28 860 dư 100 
Vậy Số NN có 9 chữ số chia cho 5,7,9,11 có số dư lần lượt là 3,4,5,6. Là 
(100 000 000 – 100) + 1733 = 100 001 633. 
Số LN có 9 chữ số là 999 999 999; 999 999 999 : 3465 = 288 600 dư 999 
Vậy Số LN có 9 chữ số chia cho 5,7,9,11 có số dư lần lượt là 3,4,5,6. Là 
(999 999 999 – 999-3465) + 1733 = 999 997 268

Hinh nhu chep thieu de  

Đọc tiếp...
Lê Quang Nhật Lê Quang Nhật 30 tháng 6 2015 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

Ta thấy

  • Số thứ nhất có một chữ số 4
  • Số thứ hai có hai chữ số 4
  • Số thứ ba có ba chữ số 4
  • Tương tự : 4444....44( 2000 chữ số bốn) => là số thứ 2000

đáp án tổng trên là........abcd 

  1. d= 4*2000=.....0
  2. c=4*1999=.........6( nhớ 3)
  3. b= 4*1998=........2 cộng vói nhớ 3 trên =5(nhớ 3)
  4. a=4*1997=........8 công với nhớ 3 trên =1

=> abcd=1560

 

 

 

 

Đọc tiếp...
Thái Hồ Thái Hồ 29 tháng 6 2015 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Đặt tổng đó =A

A=4(1+11+111+1111+...+111...11(2000 chữ số 1))

Ta thấy cứ tổng của 10 số hạng có tận cùng bằng 1 thì tận cùng bằng 0. Mặt khác, A có 2000 số hạng có tận cùng bằng 1 

=>A có tận cùng =0

Nói kiểu này thì hơi khó hiểu nhưng không còn cách nào khác nên mong bạn tự hiểu!!

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Đinh Tuấn Việt 29 tháng 6 2015 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

4 chữ số tận cùng của tổng trên là 8888

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: