Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 15 tháng 6 2015 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

135 = 5.33

=> số nhân với 135 để được số chính phương phải chứa lũy  thừa của   5 và 3 để 3 và 5 có  l ũy thừa chẵn

Mà số đó có 2 chữ số => Số đó có thể là : 5.3 = 15 hoặc 22. 5.3 = 60

Đọc tiếp...
phan văn đức 9 tháng 3 2017 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

135 = 5.33

=> số đó x với 135 đẻ được số chính phương chứa lũy thừa của 5 và 3 dể 3 và 5 có lũy thừa chẵn 

Mà số đó có 2 CS => số đó có thể là : 5.3 = 15 hoặc 2. 5 . 3 = 60

Đáp số : 60 

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 15 tháng 6 2015 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

15 và 60              

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiên Kim 16 tháng 8 2016 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Ta có \(A=\left(x+y\right)\left(x+2y\right)\left(x+3y\right)\left(x+4y\right)+y^4\)

            \(=\left(x^2+5xy+4y^2\right)\left(x^2+5xy+6y^2\right)+y^4\)

Đặt \(x^2+5xy+5y^2=t\) thì:

\(A=\left(t-y^2\right)\left(t+y^2\right)+y^4=t^2-y^4+y^4=t^2=\left(x^2+5xy+5y^2\right)^2\)

Vì \(x,y\in Z\) nên \(x^2\in Z,\)\(5xy\in Z,\)\(5y^2\in Z\)\(\Rightarrow\)\(x^2+5xy+5y^2\in Z\)

Vậy A là số chính phương.

Đọc tiếp...
trịnh thị yến nhi 2 tháng 12 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

sao may ko ket ban

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 27 tháng 12 2016 lúc 9:53
Báo cáo sai phạm

\(3x^2+x=4y^2+y\)

\(\Leftrightarrow\left(3x^2-3y^2\right)+\left(x-y\right)=y^2\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)\left(3x+3y+1\right)=y^2\)

Giả sử d là ước chung của (x - y) và (3x + 3y + 1)

Ta có ychia hết cho d2

\(\Rightarrow\)y chia hết cho d

\(\Rightarrow-3\left(x-y\right)+\left(3x+3y+1\right)-6y\)chia hết cho d

\(\Rightarrow\)1 chia hết cho d nên d = 1

\(\Rightarrow\)(x - y) và (3x + 3y + 1) nguyên tố cũng nhau

Vậy (x - y) là 1 số chính phương

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh 30 tháng 12 2016 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

3x2+x=4y2+y

⇔(3x2−3y2)+(x−y)=y2

⇔(x−y)(3x+3y+1)=y2

Giả sử d là ước chung của (x - y) và (3x + 3y + 1)

Ta có ychia hết cho d2

y chia hết cho d

⇒−3(x−y)+(3x+3y+1)−6ychia hết cho d

1 chia hết cho d nên d = 1

(x - y) và (3x + 3y + 1) nguyên tố cũng nhau

Vậy (x - y) là 1 số chính phương

Đọc tiếp...
Ánh max thông minh 29 tháng 12 2016 lúc 23:35
Báo cáo sai phạm

tao chắc chắn, chắc chắn..... là tao không biết

Đọc tiếp...
Lê Hiển Vinh 17 tháng 8 2016 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Đặt \(ab+4=m^2\)\(\left(m\in N\right)\)
\(\Rightarrow ab=m^2-4=\left(m-2\right)\left(m+2\right)\)

\(\Rightarrow b=\frac{\left(m-2\right)\left(m+2\right)}{a}\)
Ta có:  \(m=a+2\Rightarrow m-2=a\)
\(\Rightarrow b=\frac{a\left(a+4\right)}{a}=a+4\)
Vậy với mọi số tự nhiên \(a\) luôn tồn tại \(b=a+4\) để \(ab+4\) là số chính phương.

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 17 tháng 8 2016 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

Vinh nên sửa lại là chọn m = a + 2 thì bài toán sẽ chặt chẽ hơn.

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 25 tháng 7 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

đặt ab+4=m^2(m\(\in n\))

\(\Rightarrow\)ab=\(m^2-4=\left(m-2\right)\left(m+2\right)\)

\(\Rightarrow b=\frac{\left(m-2\right)\left(m+2\right)}{a}\)

Ta có:\(m=a+2\Rightarrow m-2=a\)

\(\Rightarrow b=\frac{a\left(a+4\right)}{a}=a+4\)

với mọi số tự nhiên là a luôn luôn tồn tại b= a+4 để ab +4 là số chính phương

Đọc tiếp...
Nobita Kun 26 tháng 7 2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

\(S=1+3^1+3^2+3^3+...+3^{30}\)

\(3S=3+3^2+3^3+...+3^{31}\)

\(3S-S=3^{31}-1\)

\(2S=3^{4.7+3}-1\)

\(2S=81^7.27-1\)

\(2S=\overline{......1}.27-1\)

\(2S=\overline{......7}-1=\overline{......6}\)

\(S=\overline{........3}\)

Vậy chữ số tận cùng của S là 3=> S không phải là số chính phương

Đọc tiếp...
thien hoang van 6 tháng 3 2018 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

45 nha pạn

Chúc bạn hk giỏi.

Đọc tiếp...
Ng Hong Huan 14 tháng 11 2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

đó là số 45 vì 45 là 1 số chính phương

Đọc tiếp...
Vũ Minh Đức 18 tháng 8 2017 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

số 45 vì 45.45 là một số chính phương

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 25 tháng 5 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

Giả sử  \(n^4+n^3+1\) là số chính phương.

Do  \(n\) là số nguyên dương nên  \(n^4+n^3+1>n^4=\left(n^2\right)^2\)

Nên  \(n^4+n^3+1\) có dạng: \(\left(n^2+k\right)^2=n^4+2kn^2+k^2\) với  \(k\in Z^+\)

\(\Rightarrow n^4+n^3+1=n^4+2kn^2+k^2\)

\(\Rightarrow n^3-2kn^2=k^2-1\)

\(\Rightarrow n^2\left(n-2k\right)=k^2-1\ge0\left(1\right)\)

Mà \(k^2-1⋮n^2\Rightarrow\orbr{\begin{cases}k^2=1\\n^2\le k^2-1\end{cases}}\)

Nếu \(k^2=1\Rightarrow k=1\Rightarrow n^2\left(n-2\right)=0\Rightarrow n=2\)(Thử lại thấy thỏa mãn)

Nếu \(n^2\le k^2-1\Rightarrow k^2>k^2-1\ge n^2\Rightarrow k>n\Rightarrow n-2k< 0\Rightarrow n^2\left(n-2k\right)< 0\) trái với (1).

Vậy \(n=2\)  

Đọc tiếp...
OoO Ledegill2 OoO 15 tháng 10 2017 lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

Tham khảo nhé:

https://diendantoanhoc.net/topic/147769-t%C3%ACm-n-in-n-%C4%91%E1%BB%83-n4n31-l%C3%A0-s%E1%BB%91-ch%C3%ADnh-ph%C6%B0%C6%A1ng/

Đọc tiếp...
Cao Chi Hieu 15 tháng 10 2017 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

mk xem không hiểu bạn ơi

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 4 tháng 8 2015 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

+) k = 3: Gọi 3 số nguyên liên tiếp là n - 1; n ; n  + 1

Ta có : (n -1)+ n+ (n+1)= n- 2n + 1+ n+ n+ 2n + 1 = 3n+ 2  chia cho 3 dư 1 => 3n+ 2 không là số chính phương  ( Số chính phương chia cho 3 dư 0 hoặc 1)

+) k = 4 : Gọi 4 số đó là: n - 2; n -1; n ; n + 1

ta có:  (n -2)2  + (n -1)+ n+ (n+1)= n2 - 4n + 4 +  n- 2n + 1+ n+ n+ 2n + 1 = 4n - 4n + 6 chia hết cho nhưng không chia hết cho 4

=> không là số cp

+) k = 5 : gọi 5 số đó là   n - 2; n -1; n ; n + 1; n + 2

Ta có: (n -2)2  + (n -1)+ n+ (n+1)2  + (n+2)2  = n2 - 4n + 4 +  n- 2n + 1+ n+ n+ 2n + 1 + n+ 4n + 4 = 5n+ 10 chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 25 => không là số cp

Vậy............................

 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 12 tháng 12 2016 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

Ta có

20162017 có chữ số tận ccùg là 6

Ta lại có 20174 có tận cùng là 1 nên (20174)504 co chữ số tận cùng là 1.

=> 20162017 + 20172016 có chữ số tận cùng là 7.

Mà không có số chính phương nào có tận cùng là 7 nên số đã cho không phải số chính phương

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Huyền 21 tháng 12 2016 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

vì chữ số tận cùng của tổng này ko phải là tận cùng của 1 số chính phương nên nó ko phải là số chính phương

Đọc tiếp...
RONALDO 13 tháng 12 2016 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Ta có: 20162017 tận cùng = 1

Suy ra 20162017+20172016 tận cùng=7

Mà không có số chính phương tận cùng = 7 nên không phải

Đọc tiếp...
trần như 29 tháng 3 2015 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

giải :

Ta có : 3m2 + m = 4n2 + n 
tương đương với 4(m2 - n2) + (m - n) = m2 
hay là (m - n)(4m + 4n + 1) = m2 (*)

Gọi d là ước chung lớn nhất của m - n và 4m + 4n + 1 thì (4m + 4n + 1) + 4(m - n) chia hết cho d => 8m + 1 chí hết cho d.

Mặt khác, từ (*) ta có : m2 chia hết cho d2 => m chia hết cho d.

Từ 8m + 1 chia hết cho d và m chia hết cho d ta có 1 chia hết cho d => d = 1.

Vậy m - n và 4m + 4n + 1 là các số tự nhiên nguyên tố cùng nhau, thỏa mãn (*) nên chúng đều là các số chính phương. 

Đọc tiếp...
Intelligent Girl 29 tháng 3 2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

câu trả lời này ở trên mạng đó!!!!

Đọc tiếp...
nguyenquocthanh 7 tháng 11 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Chứng minh : A = 5 + 5 mũ 2 + 5 mũ 3 + . . . + 5 mũ 9+ 5 mũ 10 chia hết cho 6 giúp mk với nha

Đọc tiếp...
Thiên Thần Bé Nhỏ 10 tháng 8 2016 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab.

Theo đề bào ta có:

\(ab+ba=c^2\)

\(10a+b+10b+a=c^2\)

\(11a+11b=c^2\)

\(11.\left(a+b\right)=c^2\)

Mà 11 là số nguyên tố nên a+b=11.

Với a=2=>b=9

...........

Chúc em học tốt^^

Đọc tiếp...
soyeon_Tiểu bàng giải 10 tháng 8 2016 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab (a khác 0; a,b là các chữ số)

Ta có: ab + ba = x2 (x thuộc N*)

=> (10a + b) + (10b + a) = x2

=> 10a + b + 10b + a = x2

=> 11a + 11b = x2

=> 11.(a + b) = x2

Ta đã biết số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn, không chứa các thừa số nguyên tố với số mũ lẻ nên để ab + ba là số chính phương thì a + b = 11.k2 (k thuộc N*)

Mà a,b là chữ số; a khác 0 => \(1\le a+b\le18\)=> a + b = 11

Giả sử a > b => a = 9; b = 2 hoặc a = 8; b = 3 hoặc a = 7; b = 4 hoặc a = 6; b = 5

Vậy số cần tìm là: 29; 38; 47; 56; 65; 74; 83; 92

Đọc tiếp...
Võ Nhật Hùng 24 tháng 1 2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

cho a,b,c  là các số chính phương.chứng minh (a-b)*(b-c)*(c-a) chia hết cho 12ư

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: