Giúp tôi giải toán và làm văn


lê thị thanh ngà 10/12/2016 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

câu trả lời này có đúng ko v bn

Đọc tiếp...
nguyen ha 17/08/2016 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

thiếu rồi !

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Hà 13/08/2016 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(x>y\)

Ta có: \(x^2< x^2+y< x^2+x< x^2+x+1=\left(x+1\right)^2\)

\(\Rightarrow x^2+y\)không phải số nguyên

=> Không tồn tại x, y thỏa mãn (ĐPCM)

Đọc tiếp...
ngonhuminh 07/12/2016 lúc 23:21
Báo cáo sai phạm

\(n^2+2018=k^2\Leftrightarrow\left(k^2-n^2\right)=\left(k-n\right)\left(k+n\right)=2018\)=1.1009=(-1).(-2009)

k-n=1

k+n=1009

n=1008/2=504

b) tuong tu (k-n)(k+n)=25=5^2=1.25

k-n=k+n=>n=0

k-n=1& k+n=25=>n=12

KL: n={0,12}

Đọc tiếp...
Sasuke 05/08/2017 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

N (0.12)

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Bách 29/03/2015 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

Để S là số chính phưong => 1! + 2! + 3! + ... + n! = m^2

Với n = 1 thì S = 1! = 1 là số chính phưong

Với n = 2 thì S = 1! + 2! = 3 không là số chính phưong

Với n = 3 thì S = 1! + 2! + 3! = 9 là số chính phưong

Với n = 4 thì S = 1! + 2! + 3! + 4! = 33 không là số chính phưong

Với n > 5 thì S có tạn cùng là 3 ( Vì 5! tạn cùng là 0, 6!, 7!, 8!, ... cũng tận cùng là 0 cộng với 33 là tổng các giai thùă của bốn số đầu khác 0)

Vậy n = 1; n = 3

Đọc tiếp...
Bùi Đức Lôc 24/10/2017 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Để S là số chính phưong => 1! + 2! + 3! + ... + n! = m^2

Với n = 1 thì S = 1! = 1 là số chính phưong

Với n = 2 thì S = 1! + 2! = 3 không là số chính phưong

Với n = 3 thì S = 1! + 2! + 3! = 9 là số chính phưong

Với n = 4 thì S = 1! + 2! + 3! + 4! = 33 không là số chính phưong

Với n > 5 thì S có tạn cùng là 3 ( Vì 5! tạn cùng là 0, 6!, 7!, 8!, ... cũng tận cùng là 0 cộng với 33 là tổng các giai thùă của bốn số đầu khác 0)

Vậy n = 1; n = 3

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 21/11/2017 lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

Để S là số chính phưong => 1! + 2! + 3! + ... + n! = m^2

Với n = 1 thì S = 1! = 1 là số chính phưong

Với n = 2 thì S = 1! + 2! = 3 không là số chính phưong

Với n = 3 thì S = 1! + 2! + 3! = 9 là số chính phưong

Với n = 4 thì S = 1! + 2! + 3! + 4! = 33 không là số chính phưong

Với n > 5 thì S có tạn cùng là 3 ( Vì 5! tạn cùng là 0, 6!, 7!, 8!, ... cũng tận cùng là 0 cộng với 33 là tổng các giai thùă của bốn số đầu khác 0)

Vậy n = 1; n = 3

Đọc tiếp...
phung viet hoang 14/02/2015 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Đọc tiếp...
sdfghjk 24/02/2015 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 13/04/2016 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy n\(\in\) { 1,3}

Đọc tiếp...
Mr Lazy 16/07/2015 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

\(P=\left(x-1\right)^3-6x+4=\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)^3-6\left(1+\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)+4\)

\(=\left(2+4+3.\sqrt[3]{2}\sqrt[3]{4}\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)\right)-6\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[4]{4}\right)-6+4\)

\(=6+3.\sqrt[3]{8}\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)-6\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)-6+4\)

\(=4\)

\(=2^2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 14/01/2017 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

2

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

Đọc tiếp...
ha vy 31/07/2017 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

C=(..4)+(..4)+1

C=(..8)+1

C=(..9)

mà số chính phương có c/số tận cùng là 1,4,5,6,9

=>C là số chính phương

Đọc tiếp...
Lê Viết Minh Hiếu 01/08/2017 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

thanks very much

Đọc tiếp...
Oh Nova 11/11 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

Cái này bạn phải dựa vào tính chất chia hết của 1 số chính phương:

Giả sử 1 số chính phương có dạng 3n+2(3n+2=x2)

Xét x có dạng 3k =>x2 = 9k2 chia hết cho 3 mà 3n+2 chia 3 dư 2

=> Vô lý

Xét x có dạng 3k+1 => x2=(3k+1)2=9k2+6k+1=3(3k2+2k)+1 chia 3 dư 1

Mà 3n+2 chia 3 dư 2

=> Vô lý

Xét x có dạng 3k+2 => x2= (3k+2)2=9k2+12k+4=3(3k2+4k+1)+1 chia 3 dư 1

mà 3n+2 chia 3 dư 2 

=> vô lý

VẬY KHÔNG TỒN TẠI SỐ CHÍNH PHƯƠNG DẠNG 3N+2

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Hương 31/12/2016 lúc 23:25
Báo cáo sai phạm

gọi 2 số tự nhiên liên tiếp đó là n và n+1

Tích hai số đó là n.(n+1)

Mà n.n<n.(n+1)<(n+).(n+1)

Hay n2<n.(n+1)<(n+1)2

=> n(n+1) không thể là số chính phương

Đọc tiếp...
Pham Van Tung 31/12/2016 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số tự nhiên liên tiếp là a và a+1(a thuoc N*)

    Ta có: a(a+1)=axa + a

                       =a2 + a

       => a^2 + a không phải là số chính phương. Hay a(á+1) không phải là số chính phương.(dpcm)

Đọc tiếp...
Đức Lê 31/12/2016 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

sai rồi

Đọc tiếp...
Biện Văn Hùng 08/08/2015 lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

A = x^4 - x^2 + 2x + 2 = (x^4 - x^2) + (2x + 2)
= x^2(x^2 - 1) + 2(x + 1) = x^2(x - 1)(x + 1) + 2(x + 1)
= (x + 1)(x^3 - x^2 + 2)
= (x + 1)[(x^3 + 1) - (x^2 - 1)]
= (x + 1)[(x + 1)(x^2 - x + 1) - (x - 1)(x + 1)]
= (x + 1)^2.(x^2 - 2x + 2)
= (x + 1)^2.[(x - 1)^2 + 1]
Với x = - 1 => A = 0 (nhận)
Với x # -1
Ta có : A = k^2 với k là số tự nhiên
=> (x + 1)^2.[(x - 1)^2 + 1] = k^2
=> (x - 1)^2 + 1 phải là số chính phương
=> (x - 1)^2 + 1 = m^2 (với m là số tự nhiên và m^2 >= 1<=> m > 0)
<=> (x - 1)^2 - m^2 = - 1
<=> (x - 1 - m)(x -1 + m) = -1 = 1.(-1)
Vì m > 0 => x - 1 + m > x - 1 - m
x , m nguyên => x - 1 - m và x - 1 + m là số nguyên
=> x - 1 + m = 1 và x - 1 - m = -1
<=> x + m = 2 và x - m = 0
<=> x = m = 1
=> A = 1^4 - 1^2 + 2.1 + 2 = 4 là số chính phương vói x = 1
Vậy x = 1 và x = -1 thì A là số chính phương

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 05/11/2018 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Đặt \(n^2-n+2=k^2\left(k\in Z\right)\) 

\(\Rightarrow4n^2-4n+8=4k^2\)

\(\Rightarrow\left(4n^2-4n+1\right)+7=4k^2\)

\(\Rightarrow\left(2n-1\right)^2-4k^2=-7\Rightarrow\left(2n-2k-1\right)\left(2n+2k-1\right)=-7\)

\(\Rightarrow2n-2k-1\in\left\{-7;-1;1;7\right\}\)

Ta có bảng: 

2n - 2k - 1-7-117
2n + 2k - 117-7-1
n - k-3014
n + k14-30
n-12-12

Vậy \(n\in\left\{-1;2\right\}\)

Đọc tiếp...
Nhóc Song Ngư 23/12/2016 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

giả sử 1 scp có tận cùng là 6 mà chữ số hàng chục là chữ số chẵn

thì 2 chữ số tận cùng của nó là 06;26;46;66;86 => không chia hết cho 4(1)

Mà 1 số cp tận cùng là 6 thì chia hết cho 2 => chia hết cho 4 (2)

từ (1) và (2) => 1 số cp có tận cùng là 6 mà chữ số hàng chục là chẵn thì chia hết và không chia hết cho 4 _ vô lí

=> điều giả sử là sai

                                     Vậy 1 số chính phương tận cùng là 6 thì chữ số hàng chục là chữ số lẻ

Đọc tiếp...
Kagamine Len 24/10/2018 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

 Câu trả lời hay nhất:  Chữ số 0 không thể đứng đầu. 
Chữ số 0 cũng không thể đứng cuối (vì số chính phương có 4 cs không thể tận cùng bằng chỉ 1 cs 0) 
Chữ số 2 và chữ số 7 không thể đứng cuối. 
=> Chữ số cuối là 4 
Số chính phương chẵn thì phải chia hết cho 4 => 2 cs tận cùng có thể là 04; 24 
=> Còn lại các số 2704; 7204; 7024 
Thử trực tiếp, chỉ có 2704 = 52^2 là thỏa mãn.

Câu a cũng ám dụng như này nhé:

Đọc tiếp...
Kagamine Len 24/10/2018 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Giải

a ) Gọi số cần tìm là : n2

Số chính phương sẽ không có cs tận cùng là 2 , 3 => 2 , 3 ( loại )

Nếu chính phương bằng 0 thì cs tận cùng sẽ là một số chẵn .

Do n2 lập bởi các chữ số : 0 2 3 4 thì chữ số tận cùng chỉ có thể là 4 ( Vì 2 đã bị loại )

Các số có cs tận cùng là 4 đc lập bởi các số trêb là :

2304 ; 3204 ; 3024 Xét các số ta thấy số : 2304 = 482

Vậy số cần tìm là : 2304 

Đọc tiếp...
Kagamine Len 24/10/2018 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Câu trả lời hay nhất : Chữ  số 0 không thể đứng đầu :

Cũng không thể đúng cuối ( vì như câu b )

Chữ số 2 và 3 không thế đứng cuối :

=> Chữ số cuối là 5

Ta có các số là :

2305 ; 3205 ; 3025 

Ta có : 3025 = 552 

Vậy số cần tìm là : 3025

Đọc tiếp...
Nobita Kun 26/07/2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

\(S=1+3^1+3^2+3^3+...+3^{30}\)

\(3S=3+3^2+3^3+...+3^{31}\)

\(3S-S=3^{31}-1\)

\(2S=3^{4.7+3}-1\)

\(2S=81^7.27-1\)

\(2S=\overline{......1}.27-1\)

\(2S=\overline{......7}-1=\overline{......6}\)

\(S=\overline{........3}\)

Vậy chữ số tận cùng của S là 3=> S không phải là số chính phương

Đọc tiếp...
trần như 29/03/2015 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

đề bài là như vậy phải ko: Chứng minh rằng với n là số tự nhiên lẻ thì n3+1 không thể là số chính phương?

giả sử 

n^3 +1 = a^2 , a là số tự nhiên

=>n>a>0

=>n lớn hơn hoặc bằng a+1

=> a^2 = n^3 +1 lớn hơn hoặc bằng (a+1)^3 +1

=>a^3 + 2a^2 +3a +2 nhỏ hơn hoặc bằng không

=> a=0

=> n= -1 vô lí

=> đpcm

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: