Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Nhật Khôi 11 tháng 7 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Sửa lại giúp mk: \(\left(n-x\right)\left(x+n\right)=99\)

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 11 tháng 7 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Có: x,x+99 là scp

thì bản chất x là scp rồi!

Đặt: \(x=a^2\)(a thuộc N*) Đặt vậy vì cho dù a âm đi nữa tìm x thì giá trị không đổi

Tới đây ta có:\(x^2+99=n^2\)

\(\Leftrightarrow\left(x-n\right)\left(x+n\right)=99\)

Chia TH giải ra x.

Đọc tiếp...
Phạm Hồ Thanh Quang 29 tháng 6 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Giả sử n - 19 = a2; n + 44 = b2 (a; b thuộc tập hợp số tự nhiên)
=> b2 - a2 = 63 => (b - a)(b + a) = 63
Rõ ràng a + b > b - a (tức 2a > 0 do a là số tự nhiên và do 63 không phải là số chính phương nên a + b khác b - a => 2a khác 0)
và a + b > 0 => b - a > 0

Ta có: 63 = 3.21 = 7.9
TH1: \(\hept{\begin{cases}a+b=21\\b-a=3\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=9\\b=12\end{cases}}}\)
TH2: \(\hept{\begin{cases}a+b=9\\b-a=7\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=1\\b=8\end{cases}}}\)

Thế vào ta có:

TH1: \(\hept{\begin{cases}n-19=a^2=81\\n+44=b^2=144\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}n=100\\n=100\end{cases}}\Rightarrow n=100\)(nhận)
TH2: \(\hept{\begin{cases}n-19=a^2=1\\n+44=b^2=64\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}n=20\\n=20\end{cases}}\Rightarrow n=20\)(nhận)

Vậy n = 100 hay n = 20 thì thỏa ycbt

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ๖ۣۜYυησ ㋡༉ 29 tháng 6 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

1)

đặt 3 chữ số còn lại là a.

Ta có tổng các chữ số của số cần tìm là 5+7+3a⋮3

Vì số này là số chính phương nên phải chia hết cho 9.

xét các trường hợp 0≤a≤9(a≠5;7)=>a ϵ(2;8)

Vì số chính phương có tận cùng là 0;1;4;5;6;9 suy ra số cần tìm phải có tận cùng là 5, cho nên hai chứ số tận cùng nhất thiết phải là 25.

Từ đây suy ra a=2. 

Vậy số đó là: 27225 ( t/m đề bài 1 c/s 5, 1 c/s 7 và 3 c/s 2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 29 tháng 6 2015 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

ta biểu thị 2 số hạng liên tiếp của dãy có dạng: \(\frac{\left(n-1\right)n}{2}và\frac{n\left(n+1\right)}{2}\)

=> \(\frac{n\left(n-1\right)}{2}+\frac{n\left(n+1\right)}{2}=\frac{n^2-n+n^2+n}{2}=\frac{2n^2}{2}=n^2\)

=> tổng của 2 số hạng liên tiếp của dãy là 1 số chính phương

Đọc tiếp...
nhungzinn 29 tháng 8 2017 lúc 5:49
Báo cáo sai phạm
Mình k hiểu rằng tại sao 2 số hạng lien tiếp lại có dạng n(n-1)/2 và n(n+1)/2 . 2 bạn giải thích giùm mình với
Đọc tiếp...
Lê Hiển Vinh 17 tháng 8 2016 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Đặt \(ab+4=m^2\)\(\left(m\in N\right)\)
\(\Rightarrow ab=m^2-4=\left(m-2\right)\left(m+2\right)\)

\(\Rightarrow b=\frac{\left(m-2\right)\left(m+2\right)}{a}\)
Ta có:  \(m=a+2\Rightarrow m-2=a\)
\(\Rightarrow b=\frac{a\left(a+4\right)}{a}=a+4\)
Vậy với mọi số tự nhiên \(a\) luôn tồn tại \(b=a+4\) để \(ab+4\) là số chính phương.

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 17 tháng 8 2016 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

Vinh nên sửa lại là chọn m = a + 2 thì bài toán sẽ chặt chẽ hơn.

Đọc tiếp...
siêu trộm 18 tháng 3 2015 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

a là số tự nhiên > 0. giả sử có m,n > 0 ∈ Z để: 
2a + 1 = n^2 (1) 
3a +1 = m^2 (2) 
từ (1) => n lẻ, đặt: n = 2k+1, ta được: 
2a + 1 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k+1) + 1 
=> a = 2k(k+1) 
vậy a chẵn . 
a chẳn => (3a +1) là số lẻ và từ (2) => m lẻ, đặt m = 2p + 1 
(1) + (2) được: 
5a + 2 = 4k(k+1) + 1 + 4p(p+1) + 1 
=> 5a = 4k(k+1) + 4p(p+1) 
mà 4k(k+1) và 4p(p+1) đều chia hết cho 8 => 5a chia hết cho 8 => a chia hết cho 8 

ta cần chứng minh a chia hết cho 5: 
chú ý: số chính phương chỉ có các chữ số tận cùng là; 0,1,4,5,6,9 
xét các trường hợp: 
a = 5q + 1=> n^2 = 2a+1 = 10q + 3 có chữ số tận cùng là 3 (vô lý) 

a =5q +2 => m^2 = 3a+1= 15q + 7 có chữ số tận cùng là 7 (vô lý) 
(vì a chẵn => q chẵn 15q tận cùng là 0 => 15q + 7 tận cùng là 7) 

a = 5q +3 => n^2 = 2a +1 = 10a + 7 có chữ số tận cùng là 7 (vô lý) 

a = 5q + 4 => m^2 = 3a + 1 = 15q + 13 có chữ số tận cùng là 3 (vô lý) 

=> a chia hết cho 5 

5,8 nguyên tố cùng nhau => a chia hết cho 5.8 = 40 
hay : a là bội số của 40

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 4 tháng 4 2017 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

a = b(mod n) là công thức dùng để chỉ a,b có cùng số dư khi chia cho n, gọi là đồng dư thức .
Ta có các tính chất cua đồng dư thức và các tính chất sau: 
Cho x là số tự nhiên 
Nếu x lẻ thì =\(\Rightarrow\) x^2 =1 (mod 8) 
x2 =-1(mod 5) hoặc x= 0(mod 5) 
Nếu x chẵn thì x= \(-1\)(mod 5) hoặc x2 =1(mod 5) hoặc x= 0(mod 5) 
Vì 2a +1 và 3a+1 là số chính phương nên ta đặt 
3a+1=m^2 
2a+1 =n^2 
=> m^2 -n^2 =a (1) 
m^2 + n^2 =5a +2 (2) 
3n^2 -2m^2=1(rút a ra từ 2 pt rồi cho = nhau) (3) 
Từ (2) ta có (m^2 + n^2 )=2(mod 5) 
Kết hợp với tính chất ở trên ta => m^2=1(mod 5); n^2=1(mod 5) 
=> m^2-n^2 =0(mod 5) hay a chia hết cho 5 
từ pt ban đầu => n lẻ =>n^2=1(mod 8) 
=> 3n^2=3(mod 8) 
=> 3n^2 -1 = 2(mod 8) 
=> (3n^2 -1)/2 =1(mod 8) 
Từ (3) => m^2 = (3n^2 -1)/2 
do đó m^2 = 1(mod 8) 
ma n^2=1(mod 8) 
=> m^2 - n^2 =0 (mod 8) 
=> a chia hết cho 8 
Ta có a chia hết cho 8 và 5 và 5,8 nguyên tố cùng nhau nên a chia hết cho 40.Vậy a là bội của 40 
Nếu bạn không biết đồng dư thức thì .......:))

Đọc tiếp...
Nguyễn Bùi Vi Anh 22 tháng 12 2018 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm
tth_new CTV 18 tháng 6 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

Em xin mạn phép sửa đề: Chứng minh với mọi số nguyên n thì A (là cái biểu thức bên trên) luôn không âm.

Ta có: \(A=n^2\left(n+1\right)^2+\left(n+1\right)^2=\left(n+1\right)^2\left(n^2+1\right)\ge0\)

Suy ra đpcm.

Đọc tiếp...
shitbo 18 tháng 6 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

Voi n=0 

=>n4+2n3+2n2+2n+1=1=12

Đọc tiếp...
Trương Thanh Nhân 18 tháng 6 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

\(n^4+2n^3+2n^2+2n+1=\left(n^4+2n^3+n^2\right)+\left(n^2+2n+1\right)=\left(n^2+1\right)\left(n+1\right)^2\)

Đọc tiếp...
Ninh Đức Huy 5 tháng 6 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

Giả sử tồn tại a thỏa mãn đề bài

Có a^2+31a+1984=x^2 (x thuộc N)

suy ra 4a^2+124a+7936=4x^2

suy ra (2a+62)^2+4092=4x^2

suy ra (2x-2a-62)(2x+2a+62)=4092

suy ra (x-a-31)(x+a+31)=1023

Từ đây bạn phân tích thành nhân tử rồi giải thôi

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
trần như 29 tháng 3 2015 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

giải :

Ta có : 3m2 + m = 4n2 + n 
tương đương với 4(m2 - n2) + (m - n) = m2 
hay là (m - n)(4m + 4n + 1) = m2 (*)

Gọi d là ước chung lớn nhất của m - n và 4m + 4n + 1 thì (4m + 4n + 1) + 4(m - n) chia hết cho d => 8m + 1 chí hết cho d.

Mặt khác, từ (*) ta có : m2 chia hết cho d2 => m chia hết cho d.

Từ 8m + 1 chia hết cho d và m chia hết cho d ta có 1 chia hết cho d => d = 1.

Vậy m - n và 4m + 4n + 1 là các số tự nhiên nguyên tố cùng nhau, thỏa mãn (*) nên chúng đều là các số chính phương. 

Đọc tiếp...
Intelligent Girl 29 tháng 3 2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

câu trả lời này ở trên mạng đó!!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Công 25 tháng 2 2018 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

đây là toán câu lạc bộ thì mới ở lớp 8 mới có

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 23 tháng 7 2015 lúc 23:24
Báo cáo sai phạm

2a2 + a = 3b+ b => 2a2 - 2b2 + a - b = b2 => 2.(a - b).(a + b) + (a - b) = b2

=> (a - b). (2a + 2b + 1) = b2   (1)

Gọi d = ƯCLN (a-b; 2a + 2b + 1)

=> a - b chia hết cho d và  2a + 2b + 1 chia hết cho d

=> b2 =  (a - b). (2a + 2b + 1) chia hết cho d2

=> b chia hết cho d

Lại có  2(a - b) -  (2a + 2b + 1) chia hết cho d =>  -4b - 1   chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d => d =1 => a - b và 2a + 2b + 1 nguyên tố cùng nhau  (2)

(1)(2) => a- b và 2a + 2b + 1 đều là số chính phương

Đọc tiếp...
Thanh Tùng Phạm Văn 6 tháng 12 2016 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

có rùi nè, 4b đó: Cho a+b+c=0. 

Tính: 1/(b^2+c^2-a^2)+1/(a^2+c^2-b^2)+1/(a^2+b^2-c^2). đó bài này đó

Đọc tiếp...
Elsa lovely 16 tháng 6 2016 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

bạn phải phân tích được số chính phương là gì

đề bài cho thuộc mấy trường hợp

đề bài này thuộc dạng tìm a và b đó

mình biết khó lắm cố gắng và có gắng lên nhé

chúc bạn làm bài thành công!\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Ngocmai 12 tháng 4 2018 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Ta có :\(2a^2+a=3b^2+b\Rightarrow2a^2-2b^2+a-b=b^2\Rightarrow\left(a-b\right)\left(2a+2b+1\right)=b^2\)

Tìm được (a-b,2a+2b+1)=1

\(\rightarrow\)đpcm

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% CTV 1 tháng 5 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

Thiên tài củ lìn ơi x=1 đéo phải là nghiệm nhé :((

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 1 tháng 5 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

Giả sử 2018 + n2 là số chính phương thì 2018 + n2 = m2 (\(m\in N\))
Từ đó suy ra m2 - n2 = 2018
<=> (m + n)(m – n) = 2018
Như vậy trong 2 số m và n phải có ít nhất 1 số chẵn (1)
Mặt khác m + n + m – n = 2m
=> 2 số m + n và m – n cùng tính chẵn lẻ (2)
Từ (1) và (2)
=> m + n và m – n là 2 số chẵn.
=> (m + n) (m – n) chia hết cho 4 nhưng 2014 không chia hết cho 4(trái vs giả sử)
Vậy...

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 1 tháng 5 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(a_1< a_2< a_3< ...< a_{2016}\) do \(a_1,a_2,a_3,...,a_{2016}\) là các số nguyên dương

\(\Rightarrow a_1\ge1;a_2\ge2;...a_{2016}\ge2016\)

\(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...+\frac{1}{a_{2016}}\le1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2016}\)

\(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...+\frac{1}{a_{2016}}\le1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+...+\left(\frac{1}{1024}+\frac{1}{1025}+...\frac{1}{2016}\right)< 1+\frac{2.1}{2}+\frac{4.1}{4}+...+\frac{512.1}{512}+\frac{993.1}{1024}​​< \text{​​}\)

\(1+\frac{2.1}{2}+\frac{2^2.1}{2^2}+...+\frac{2^{10}.1}{2}=11< 300\)(trái với gt)

Vậy...

Đọc tiếp...
NAU TE 17 tháng 4 2015 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Gọi số chình phương đó là: b2

  ta có: 2014+ m2=b2

             2014= b2-m2

           2014=(b+m).(b-m)

   nếu n là số lẻ thì m2 là số lẻ nên b2 là số lẻ

   nếu n là số chẵn thì m2 là số chẵn nên b2 là số chẵn

   vậy (b+m) và (b-m) khi chia cho 2 thì đồng dư   (1)

 ta có: 2014=1.2014=2.1007=19.106 ( mẫu thuẫn với (1) )

  nên không có số tự nhiên m để m2+2014  là số chính phương.

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân CTV 20 tháng 11 2017 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

 bài làm

Gọi số chình phương đó là: b2

  Ta có: 2014+ m2=b2

             2014= b2-m2

           2014=(b+m).(b-m)

  •    nếu n là số lẻ thì m2 là số lẻ nên b2 là số lẻ
  •    nếu n là số chẵn thì m2 là số chẵn nên b2 là số chẵn

   vậy (b+m) và (b-m) khi chia cho 2 thì đồng dư   (1)

 ta có: 2014=1.2014=2.1007=19.106 ( mẫu thuẫn với (1) )

  nên không có số tự nhiên m để m2+2014  là số chính phương.

P/s tham khảo nha

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 24 tháng 4 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

a, Đặt \(n^2+2n+12=k^2\left(k\in N\right)\)

\(\Rightarrow\left(n^2+2n+1\right)+11=k^2\Rightarrow k^2-\left(n+1\right)^2=11\)

\(\Rightarrow\left(k+n+1\right)\left(k-n-1\right)=11\)

Ta thấy: \(k+n+1>k-n-1\) và \(k+n+1;k-n-1\in N\)

\(\Rightarrow\left(k+n+1\right)\left(k-n-1\right)=11\cdot1\)

Với \(k+n+1=11\Rightarrow k=6\)

Thay vào ta có: \(k-n-1=1\Rightarrow6-n-1=1\Rightarrow n=4\)

Đọc tiếp...
Ngô Trần Phương Anh 24 tháng 4 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Phạm Trà Giang sao biết n+1=5 vậy

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 24 tháng 4 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Đặt \(n^2+2n+12=a^2\)

\(\Rightarrow\left(n^2+2n+1\right)+11=a^2\)

\(\Rightarrow\left(n+1\right)^2-a^2=-11\)

\(\Rightarrow\left(n+1-a\right)\left(n+1+a\right)=-11\)

Đến đây bạn xét ước của 11 nên tìm ra n dễ dàng.

P/S:Câu b tương tự.

Đọc tiếp...
phung viet hoang 14 tháng 2 2015 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Đọc tiếp...
sdfghjk 24 tháng 2 2015 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 13 tháng 4 2016 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy n\(\in\) { 1,3}

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: