Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 06/08/2015 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

A = [n(n+3)]. [(n+1).(n+2)] = (n + 3n). (n2 + 3n+ 2 ) = (n2 + 3n)+ 2.(n+ 3n) 

Đặt  a = n2 + 3n  ( a > 0) =>A = a + 2a 

Giả sử A là số chính phương => a2  + 2a = p2 ( p > 0) => (a + 1)= p+ 1 => (a+1- p).(a+1+p) = 1 

=> a + 1 +p = 1 => a + p = 0 Vô lí vò a;p > 0  

Vậy A không là scp

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 30/07/2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

ab-ba=10a+b-10b-a=9(a-b)

=> 9(a-b) là số chính phương thì a-b=9 hoặc a-b =1

Vì \(a-b\le8\) nên a-b=1

=> a=2; b=1

=> ab=21 

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 30/07/2015 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

Ta có: ab-ba=n2

10a+b-10b-a=n2

(10a-a)-(10b-b)=n2

9a-9b=n2

9(a-b)=n2

mà n2 có thể =32=9

=>a-b =n2, =>a-b thuộc{12;22;32) mà ab nguyên tố

=>a-b=1 =>a=4; b=3

=>a-b=4 =>a=7; b=3

=>a-b=9 mà a;b có 1 chữ số =>loại

Vậy ab thuộc{43;73}

Đọc tiếp...
tran hoang dang 19/01/2017 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

mình ko biết xin lỗi bạn nha!

mình ko biết xin lỗi bạn nha!

mình ko biết xin lỗi bạn nha!

mình ko biết xin lỗi bạn nha!

Đọc tiếp...
kacura 19/01 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Số số hạng là:

[(2n - 1) - 1] : 2 + 1 = n (số)

Tổng M là:

[(2n - 1) + 1].n : 2 = 2n.n : 2

= 2n^2  : 2 = n^2

Vậy M là số chính phương

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 19/01 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

ta có 
Nm=(2n-1-1)/2 +1=n 
vậy M=(2n-1+1).n/2=n^2 
vậy M là số chính phương

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 19/01 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(M=\frac{\left[\left(1+2n-1\right)\right]\left[\left(2n-1\right)-1:2+1\right]}{2}=\frac{2n\left(2n-2\right):2+1}{2}\)

\(=\frac{2n.2\left(n-1\right):2}{2}=\frac{2n\left(n-1\right)+1}{2}=\frac{2nn}{2}\left(nn=n^2\right)\)

Vậy M là số chính phương

Đọc tiếp...
Son Goku 19/01 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là 2

Tk mk nha bn !

Đọc tiếp...
nguyen pham khanh huyen 31/01/2016 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

tim so nguyen to p biet 4p+1 la so chinh phuong thuoc z

 

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Bách 29/03/2015 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

       a^2 + b^2 - c^2 = 2000^2

<=> b^2 - c^2 = 2000^2 - a^2

<=> (b + c)(b - c) = (2000 - a)(2000 + a)

Vì b + c > b - c ; 2000 + a > 2000 - a

=> b + c = 2000 + a ; b - c = 2000 - a

Xét b + c = 2000 + a <=> b + c - a = 2000

Xét b - c = 2000 - a <=> b - c + a = 2000

=> b + c - a = b - c + a

<=> -2a = -2c <=> a = c

Thay a = c vào đề bài, được b^2 = 2000^2 => b = 2000 hoặc -2000 (loại cả hai vì b phải lẻ)

Vậy không có 3 số lẻ a; b; c sao cho thỏa mãn đề bài

Đọc tiếp...
nguyenkhanhduy 03/01/2018 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

x= 7 và y =3 nhé 

vì 73-37= 36 = 62

73 là snt và 37 là snt 

k mình nha :v

Đọc tiếp...
Lương Liêm 03/01/2018 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

\(xy=11\)

thế thôi , cho mk nhé!

Đọc tiếp...
Đức Hoàng 08/09/2017 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

Gọi số phải tim là Aab
ta có A = k^2 suy ra 100 A =(10k)^2 (1)
Aab=q^2 (2)
Lấy (2) - (1) ta có: 
ab = q^2 - (10k)^2 = (q - 10k)(q + 10k)
Nhận xét: Nếu đặt (q - 10k) = m
thì (q + 10k) = m +20k
Do đó ab = m(m+20k)
Dùng chặn sẽ ra

T.I.C.K cho mình nha please :)

Đọc tiếp...
Đức Hoàng 08/09/2017 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

Có phải thế này ko bn
Tìm Max A ( a#0, b#0, a,b là c/s)
sao cho A và A đều là số cp
Coi vẻ khó nhỉ

Đọc tiếp...
Phạm Thị Hà Thư 17/01/2018 lúc 00:26
Báo cáo sai phạm

Đặt A=235+2312+232003=234.(23+238+231999)

ta có, 23 + 238+231999 chia hết cho 23 nhưng không chia hết cho 232 => 23+238+231999 không phải số chính phương 

=> A không phải số chính phương.

Đọc tiếp...
Phạm Thị Hà Thư 18/01 lúc 23:18
Báo cáo sai phạm

Ta có: aabb=a.1100+b.11=11.(a.100+b) chia hết cho 11

Vì aabb là số chính phương nên aabb chia hết cho 121

=> a.1100+b.11 chia hết cho 121

=>a.1100-a.121.9+b.11 chia hết cho 121

=>11a+11b chia hết cho 121 => 11.(a+b) chia hết cho 121=> a+b =11 ( vì a,b<10)

Vì aabb là số chính phương nên b=0;1;4;5;6;9

Thử các trường hợp của b ta thấy b=4 thỏa mãn => a=7

Vậy aabb là 7744

Đọc tiếp...
OoO Kún Chảnh OoO 03/09/2017 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

Số p4 có 5 ước số tự nhiên là 1 , p, p2 , p3 , p4
Ta có : 1 + p + p2 + p3 + p4 = n2     (n  N)
Suy ra : 4n= 4p+ 4p+ 4p+ 4p + 4 > 4p+ 4p+ p= (2p+ p)2
Và  4n2 < 4p+ p2 + 4 + 4p+ 8p+ 4p = (2p+ p + 2)2.
Vậy : (2p+ p)< (2n) < (2p+ p + 2)2.
Suy ra :(2n)2 = (2p+ p + 2)2 = 4p+ 4p+5p+ 2p + 1

vậy 4p + 4p+5p+ 2p + 1 = 4p+ 4p+4p+4p + 4   (vì cùng bằng 4n2 )

=> p- 2p - 3 = 0  => (p + 1) (p - 3) = 0

do p > 1  => p - 3 = 0   => p = 3

Đọc tiếp...
Hàn Tử Hiên 09/01/2018 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

bạn ơi dòng thứ 6 là sao

Đọc tiếp...
Soccer 13/08/2016 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

Đáp án là a=7; b=4 nhưng mik ko nhớ cách làm

Đọc tiếp...
Vương Thị Diễm Quỳnh 16/09/2016 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Giải: Gọi số chính phương cần tìm là \(n^2\)

Số chính phương không tận cùng bằng 2, bằng 3.Nếu số chính phương tận cùng bằng 0 thì phải tận cùng bằng một số chẵn chữ số 0.


Do đó : n^2 lập bởi 4 chữ số 0, 2, 3, 4 phải tận cùng bằng 4, suy ra: \(n^2\) Chia hết cho 2

Số chính phương chia hết cho 2 thì phải chia hết cho 4, do đó n^2 tận cùng bằng 04 hoặc 24.

Xét các số 2304; 3204; 3024 ta có : 2304 = \(48^2\)

Vậy: Số phải tìm là 2304

 

Đọc tiếp...
Trần Đại Vỹ 04/10/2016 lúc 09:37
Báo cáo sai phạm

very good

Đọc tiếp...
Askaban Trần 26/12/2016 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

số đó là 2304 = 482

k cho mình nhé !

Đọc tiếp...
trần như 29/03/2015 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

giải :

Ta có : 3m2 + m = 4n2 + n 
tương đương với 4(m2 - n2) + (m - n) = m2 
hay là (m - n)(4m + 4n + 1) = m2 (*)

Gọi d là ước chung lớn nhất của m - n và 4m + 4n + 1 thì (4m + 4n + 1) + 4(m - n) chia hết cho d => 8m + 1 chí hết cho d.

Mặt khác, từ (*) ta có : m2 chia hết cho d2 => m chia hết cho d.

Từ 8m + 1 chia hết cho d và m chia hết cho d ta có 1 chia hết cho d => d = 1.

Vậy m - n và 4m + 4n + 1 là các số tự nhiên nguyên tố cùng nhau, thỏa mãn (*) nên chúng đều là các số chính phương. 

Đọc tiếp...
Intelligent Girl 29/03/2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

câu trả lời này ở trên mạng đó!!!!

Đọc tiếp...
Linh Lan 11/01/2018 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

bài này lớp 8 cũng có nè

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: