Giúp tôi giải toán và làm văn


Shadow2 Kairuous 23 tháng 3 2019 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Dễ thôi bạn:
Tổng các chữ số từ 1 đến 101 là : 5151 (cái này bạn tự tính nhé)
Ta thấy 5151 chia hết cho 3 (tổng chữ số chia hết cho 3) những không chia hết cho 9 nên không phải số chính phương vì 9 là bình phương của 3

Đọc tiếp...
Forever Miss You 22 tháng 1 2019 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(a^{102}+b^{102}=\left(a^{101}+b^{101}\right)\left(a+b\right)-ab\left(a^{100}+b^{100}\right)\forall a,b\left(1\right)\)

Mặt khác:\(a^{100}+b^{100}=a^{101}+b^{101}=a^{102}+b^{102}\left(2\right)\)

Từ (1),(2) suy ra:

\(1=a+b-ab\)

\(\Rightarrow\left(a-1\right)\left(b-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a-1=0\\b-1=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a=1\Rightarrow b=1\\b=1\Rightarrow a=1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow P=1+1=2\)

Đọc tiếp...
Trần Hùng Luyện 25 tháng 8 2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Chỉ có số một 

Vậy a;b = 1

Vậy \(1^{2010}+1^{2010}=2\)

Vậy P = 2

Đọc tiếp...
Trần Thị Thùy Linh 2004 25 tháng 8 2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm
a=1 hoặc a=0 B=1 hoặc b=0
Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 8 tháng 6 2015 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

Xét các trường hợp :
- Với n \(\ge\) 2 thì 2n chia hết cho 4 => 2n + 15 = 2n + 4 . 3 + 3 chia 4 dư 3 (sai vì số chính phương chia hết cho 4 hoặc chia 4 dư 1) , loại 
- Với n =1 => 2n + 15= 17, loại
- Với n = 0 => 2n + 15=16 , chọn
Vậy n = 0 là thỏa mãn điều kiện để 2n + 15 là số chính phương. 

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 8 tháng 6 2015 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

Bài gải:

Chia n làm 3 trường hợp: 
Trườn hợp 1: n=0 
Trường hợp 2: n=1 
Trường hợp 3: n>1 
Với n>=2 thì 2^n chia hết cho 4=> 2^n + 15 chia 4 dư 3 ( vô lí vì số chính phương chia hết cho 4 hoặc chia 4 dư 1) --> Loại. 
Với n=1 => 2^n+15= 17 --> Loại. 
Với n=0 => 2^n+15=16 --> Thỏa mãn. 
Vậy chỉ có n=0 là thỏa mãn điều kiện để 2^n+15 là số chính phương. 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Triết 6 tháng 11 2016 lúc 8:45
Báo cáo sai phạm

Giả sử aabb=n2

=> a . 103+a.102+b.10+b = n2

=> 11(100a+b)=n2

=> n2 chia hết cho 11

=> n chia hết cho 11

Do n2 có 4 chữ số nên

32<n<100

=> n = 33; n = 44; n = 55; n = 99

thử vào thì n = 88 là thỏa mãn

Vậy số đó là 7744

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ CTV 15 tháng 1 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Giả sử có các số nguyên a,b,c sao cho a2 + b2 + c2 = 2015 (1)

Do tổng ba số a2 ; b2 và c2 là lẻ nên ta có 2 trường hợp:

+) TH1: Có 2 số chẵn , 1 số lẻ

Do vai trò của a,b,c là như nhau nên giả sử a2 và b2 chẵn ; c2 lẻ hay a,b chẵn và c lẻ. Đặt a = 2x, b = 2y , c = 2z + 1

\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2=\left(2x\right)^2+\left(2y\right)^2+\left(2z+1\right)^2\)

\(=4x^2+4y^2+4z^2+4z+1\)

\(=4\left(x^2+y^2+z^2+z\right)+1\)

\(\Rightarrow\left(1\right)\Leftrightarrow4\left(x^2+y^2+z^2+z\right)=2014\)(2)

Vì \(4\left(x^2+y^2+z^2+z\right)⋮4\)mà 2014 không chia hết cho 4 nên (2) không xảy ra.

+) TH2: Có 3 số lẻ

Do vai trò của a,b,c là như nhau nên giả sử a2 ; b2 ; c2 lẻ . Đặt a = 2x + 1, b = 2y + 1 , c = 2z + 1

\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2=\left(2x+1\right)^2+\left(2y+1\right)^2+\left(2z+1\right)^2\)

\(=4x^2+4x+1+4y^2+4y+1+4z^2+4z+1\)

\(=4\left(x^2+x+y^2+y+z^2+z\right)+3\)

\(\Rightarrow\left(1\right)\Leftrightarrow4\left(x^2+x+y^2+y+z^2+z\right)=2012\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+x+y^2+y+z^2+z\right)=503\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+1\right)+y\left(y+1\right)+z\left(z+1\right)=503\)(3)

Tích hai số nguyên liên tiếp chia hết cho 2 nên \(\hept{\begin{cases}x\left(x+1\right)⋮2\\y\left(y+1\right)⋮2\\z\left(z+1\right)⋮2\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x\left(x+1\right)+y\left(y+1\right)+z\left(z+1\right)⋮2\)

Mà 503 lẻ nên (3) không xảy ra

Vậy không tồn tại các số nguyên a,b,c sao cho a2 + b2 + c2 = 2015

Đọc tiếp...
Xyz 14 tháng 1 lúc 23:18
Báo cáo sai phạm

Gọi số chính phương là kết quả của biều thức là a2 \(a\inℕ^∗\)

Theo bài ra ta có : n2 + 5 = a2

=> a2 - n2 = 5

=> a2 + an - (an + n2) = 5

=>  a(a + n) - n(a + n) = 5

=> (a - n)(a + n) = 5

Với \(a;n\inℕ^∗\Rightarrow\hept{\begin{cases}a-n\inℕ^∗\\a+n\inℕ^∗\end{cases}}\left(\text{đk : }a+n>a-n\right)\)ta có : 5 = 1.5 

=> a - n = 1 và a + n = 5

=> n = 2 

Vậy n = 2

Đọc tiếp...
T.Anh 2K7(siêu quậy) 13 tháng 1 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

Ta có:A cố số số hạng là:99-2+1=98(số hạng)

Mà 98=2+4.24 nên ta nhóm như sau:

\(A=\left(2^2+2^3\right)+\left(2^4+2^5+2^6+2^7\right)+\left(2^8+2^9+2^{10}+2^{11}\right)+...+\left(2^{96}+2^{97}+2^{98}+2^{99}\right)\)

\(A=12+2^3\left(2+2^2+2^3+2^4\right)+2^7\left(2+2^2+2^3+2^4\right)+...+2^{95}\left(2+2^2+2^3+2^4\right)\)

\(A=12+2^3.30+2^7.30+...+2^{95}.30=12+30.\left(2^3+2^7+...+9^{95}\right)=12+\overline{...0}=\overline{...2}\)

Suy ra A có tận cùng là 2 do đó A không là số chính phương(ĐPCM)

Đọc tiếp...
nguyen tien phuc 13 tháng 1 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm
Trang Nguyễn 13 tháng 1 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Ta có \(B=2^2+2^3+...+2^{99}\)

=> \(2B=2^3+2^4+...+2^{100}\)

=> \(2B-B=\left(2^3+2^4+...+2^{100}\right)-\left(2^2+2^3+...+2^{99}\right)\)

=> \(B=2^{100}-2^2\)

Vì 2100 và 22 đều là số chính phương => \(2^{100}-2^2\) không là số chính phương

hay B không thể là số chính phương

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ CTV 13 tháng 1 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Ta có \(M=\overline{abc}+\overline{bca}+\overline{cab}\)

\(=\left(100a+10b+c\right)+\left(100b+10c+a\right)+\left(100c+10a+b\right)\)

\(=\left(100a+10a+a\right)+\left(100b+10b+b\right)+\left(100c+10c+c\right)\)

\(=111a+111b+111c\)

\(=111\left(a+b+c\right)=37.3\left(a+b+c\right)\)

Vì \(0< a+b+c\le27\)nên \(a+b+c⋮̸37\)

Mà \(\left(3,37\right)=1\)nên \(3\left(a+b+c\right)⋮̸37\)

Vậy \(37.3\left(a+b+c\right)\)không phải số chính phương 

hay \(M=\overline{abc}+\overline{bca}+\overline{cab}\)không phải số chính phương (đpcm)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 11 tháng 4 2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Đoán Mò + Suy Nghĩ = Kết Quả .

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 11 tháng 4 2015 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Đặt : n + 35 = a2; n - 4 = b2

=> a2 - b2 = 36 => (a-b)(a+b) = 36

=> a- b thuộc Ư(36) = {1; 2; 3; 4;6;9;12;18;36}

Trường hợp: a - b =1 => a+ b = 36 

=> (a-b) + (a+b) = 2a = 1+ 36 = 37 => a = 37/2 => loại

Các trường hợp còn lại: tương tự

Đọc tiếp...
Doraemon 11 tháng 4 2015 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

cách làm thì sao vậy bạn

( bạn đoán mò hả)

Đọc tiếp...
OoO Kún Chảnh OoO 3 tháng 9 2017 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

Số p4 có 5 ước số tự nhiên là 1 , p, p2 , p3 , p4
Ta có : 1 + p + p2 + p3 + p4 = n2     (n  N)
Suy ra : 4n= 4p+ 4p+ 4p+ 4p + 4 > 4p+ 4p+ p= (2p+ p)2
Và  4n2 < 4p+ p2 + 4 + 4p+ 8p+ 4p = (2p+ p + 2)2.
Vậy : (2p+ p)< (2n) < (2p+ p + 2)2.
Suy ra :(2n)2 = (2p+ p + 2)2 = 4p+ 4p+5p+ 2p + 1

vậy 4p + 4p+5p+ 2p + 1 = 4p+ 4p+4p+4p + 4   (vì cùng bằng 4n2 )

=> p- 2p - 3 = 0  => (p + 1) (p - 3) = 0

do p > 1  => p - 3 = 0   => p = 3

Đọc tiếp...
Hàn Tử Hiên 9 tháng 1 2018 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

bạn ơi dòng thứ 6 là sao

Đọc tiếp...
Mr Lazy 16 tháng 7 2015 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

\(P=\left(x-1\right)^3-6x+4=\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)^3-6\left(1+\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)+4\)

\(=\left(2+4+3.\sqrt[3]{2}\sqrt[3]{4}\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)\right)-6\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[4]{4}\right)-6+4\)

\(=6+3.\sqrt[3]{8}\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)-6\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)-6+4\)

\(=4\)

\(=2^2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 14 tháng 1 2017 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

2

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

Đọc tiếp...
Steolla 31 tháng 8 2017 lúc 12:31
Báo cáo sai phạm
a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1) b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c) =(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc) c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c a+b+c=x-y-z+z-x=o đưa về như bài b d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y) =x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)
Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 27 tháng 9 2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Trung Nguyen

Vì a và b là số lẻ nên a = 2k + 1, b= 2m + 1 (Với k, m ∈ N)
=> a2 + b2 = (2k + 1)2 + (2m + 1)2
= 4k2 + 4k + 1 + 4m2 + 4m + 1
= 4(k2 + k + m2 + m) + 2
=> a2 + b2 không thể là số chính phương

Đọc tiếp...
vu 27 tháng 9 2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

Vì a và b là số lẻ nên a = 2k + 1, b= 2m + 1 (Với k, m ∈ N)
=> a2 + b2 = (2k + 1)2 + (2m + 1)2
= 4k2 + 4k + 1 + 4m2 + 4m + 1
= 4(k2 + k + m2 + m) + 2
=> a2 + b2 không thể là số chính phương

Đọc tiếp...
Bùi Tuấn Đạt 27 tháng 9 2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Binh phuong cua 1 so le dong du 1 (mod 4)

Suy ra tong binh phuong cua 2 so le bat ki dong du 2 (mod 4)

Ma scp dong du 0 hoac 1 (mod 4)

Vay tong binh phuong cua 2 so le bat ky khong phai la scp

Đọc tiếp...
Minh Triều CTV 25 tháng 8 2016 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

 A=1.2.3+2.3.4+...+n.(n+1).(n+2)

=>4A=1.2.3.4+2.3.4.4+n(n+1)(n+2).4

=1.2.3.(4-0)+2.3.4.(5-1)+...+n.(n+1)(n+2)[(n+3)-(n-1)]

=1.2.3.4-0.1.2.3+2.3.4.5-1.2.3.4+...+n(n+1)(n+2)(n+3)-(n-1)-n.(n+1).(n+2).(n+3)

=n.(n+1)(n+2)(n+3)

=>4A+1=n(n+1)(n+2)(n+3)+1

=n.(n+3).(n+1)(n+2)+1

=(n2+3n).[n.(n+2)+1.(n+2)]+1

=(n2+3n).(n2+2n+n+2)+1

=(n2+3n).(n2+3n+2)+1

Đặt y=n2+3n

=>4A+1=y.(y+2)+1

=y2+2y+1

=y2+y+y+1

=y.(y+1)+(y+1)

=(y+1)(y+1)

=(y+1)2

Vậy 4A+1 là số chính phương

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: