Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 23 tháng 7 2015 lúc 23:24
Báo cáo sai phạm

2a2 + a = 3b+ b => 2a2 - 2b2 + a - b = b2 => 2.(a - b).(a + b) + (a - b) = b2

=> (a - b). (2a + 2b + 1) = b2   (1)

Gọi d = ƯCLN (a-b; 2a + 2b + 1)

=> a - b chia hết cho d và  2a + 2b + 1 chia hết cho d

=> b2 =  (a - b). (2a + 2b + 1) chia hết cho d2

=> b chia hết cho d

Lại có  2(a - b) -  (2a + 2b + 1) chia hết cho d =>  -4b - 1   chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d => d =1 => a - b và 2a + 2b + 1 nguyên tố cùng nhau  (2)

(1)(2) => a- b và 2a + 2b + 1 đều là số chính phương

Đọc tiếp...
Thanh Tùng Phạm Văn 6 tháng 12 2016 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

có rùi nè, 4b đó: Cho a+b+c=0. 

Tính: 1/(b^2+c^2-a^2)+1/(a^2+c^2-b^2)+1/(a^2+b^2-c^2). đó bài này đó

Đọc tiếp...
Elsa lovely 16 tháng 6 2016 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

bạn phải phân tích được số chính phương là gì

đề bài cho thuộc mấy trường hợp

đề bài này thuộc dạng tìm a và b đó

mình biết khó lắm cố gắng và có gắng lên nhé

chúc bạn làm bài thành công!\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Ngocmai 12 tháng 4 2018 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Ta có :\(2a^2+a=3b^2+b\Rightarrow2a^2-2b^2+a-b=b^2\Rightarrow\left(a-b\right)\left(2a+2b+1\right)=b^2\)

Tìm được (a-b,2a+2b+1)=1

\(\rightarrow\)đpcm

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% CTV 1 tháng 5 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

Thiên tài củ lìn ơi x=1 đéo phải là nghiệm nhé :((

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 1 tháng 5 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

Giả sử 2018 + n2 là số chính phương thì 2018 + n2 = m2 (\(m\in N\))
Từ đó suy ra m2 - n2 = 2018
<=> (m + n)(m – n) = 2018
Như vậy trong 2 số m và n phải có ít nhất 1 số chẵn (1)
Mặt khác m + n + m – n = 2m
=> 2 số m + n và m – n cùng tính chẵn lẻ (2)
Từ (1) và (2)
=> m + n và m – n là 2 số chẵn.
=> (m + n) (m – n) chia hết cho 4 nhưng 2014 không chia hết cho 4(trái vs giả sử)
Vậy...

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 1 tháng 5 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(a_1< a_2< a_3< ...< a_{2016}\) do \(a_1,a_2,a_3,...,a_{2016}\) là các số nguyên dương

\(\Rightarrow a_1\ge1;a_2\ge2;...a_{2016}\ge2016\)

\(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...+\frac{1}{a_{2016}}\le1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2016}\)

\(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...+\frac{1}{a_{2016}}\le1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+...+\left(\frac{1}{1024}+\frac{1}{1025}+...\frac{1}{2016}\right)< 1+\frac{2.1}{2}+\frac{4.1}{4}+...+\frac{512.1}{512}+\frac{993.1}{1024}​​< \text{​​}\)

\(1+\frac{2.1}{2}+\frac{2^2.1}{2^2}+...+\frac{2^{10}.1}{2}=11< 300\)(trái với gt)

Vậy...

Đọc tiếp...
NAU TE 17 tháng 4 2015 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Gọi số chình phương đó là: b2

  ta có: 2014+ m2=b2

             2014= b2-m2

           2014=(b+m).(b-m)

   nếu n là số lẻ thì m2 là số lẻ nên b2 là số lẻ

   nếu n là số chẵn thì m2 là số chẵn nên b2 là số chẵn

   vậy (b+m) và (b-m) khi chia cho 2 thì đồng dư   (1)

 ta có: 2014=1.2014=2.1007=19.106 ( mẫu thuẫn với (1) )

  nên không có số tự nhiên m để m2+2014  là số chính phương.

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân CTV 20 tháng 11 2017 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

 bài làm

Gọi số chình phương đó là: b2

  Ta có: 2014+ m2=b2

             2014= b2-m2

           2014=(b+m).(b-m)

  •    nếu n là số lẻ thì m2 là số lẻ nên b2 là số lẻ
  •    nếu n là số chẵn thì m2 là số chẵn nên b2 là số chẵn

   vậy (b+m) và (b-m) khi chia cho 2 thì đồng dư   (1)

 ta có: 2014=1.2014=2.1007=19.106 ( mẫu thuẫn với (1) )

  nên không có số tự nhiên m để m2+2014  là số chính phương.

P/s tham khảo nha

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 24 tháng 4 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

a, Đặt \(n^2+2n+12=k^2\left(k\in N\right)\)

\(\Rightarrow\left(n^2+2n+1\right)+11=k^2\Rightarrow k^2-\left(n+1\right)^2=11\)

\(\Rightarrow\left(k+n+1\right)\left(k-n-1\right)=11\)

Ta thấy: \(k+n+1>k-n-1\) và \(k+n+1;k-n-1\in N\)

\(\Rightarrow\left(k+n+1\right)\left(k-n-1\right)=11\cdot1\)

Với \(k+n+1=11\Rightarrow k=6\)

Thay vào ta có: \(k-n-1=1\Rightarrow6-n-1=1\Rightarrow n=4\)

Đọc tiếp...
Ngô Trần Phương Anh 24 tháng 4 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Phạm Trà Giang sao biết n+1=5 vậy

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 24 tháng 4 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Đặt \(n^2+2n+12=a^2\)

\(\Rightarrow\left(n^2+2n+1\right)+11=a^2\)

\(\Rightarrow\left(n+1\right)^2-a^2=-11\)

\(\Rightarrow\left(n+1-a\right)\left(n+1+a\right)=-11\)

Đến đây bạn xét ước của 11 nên tìm ra n dễ dàng.

P/S:Câu b tương tự.

Đọc tiếp...
phung viet hoang 14 tháng 2 2015 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Đọc tiếp...
sdfghjk 24 tháng 2 2015 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 13 tháng 4 2016 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy n\(\in\) { 1,3}

Đọc tiếp...
nguyenthitulinh 2 tháng 6 2015 lúc 6:41
Báo cáo sai phạm

ta có 

s = abc + bca + cab

=> s =( 100a + 10b + c)+ ( 100b + 10c + a)+( 100c + 10a+b )

=>S = 100a + 10b + c + 100b  + 10c + a + 100c + 10a + b

=> S = 111a + 111b + 111c

=> S = 111( a+b+c )= 37 . 3( a+b + c)

giả sử S là số chính phương thì S phải chứa thừa số nguyên tố 37 với số mũ chẵn nên

                       3(a+b+c) chia hết 37

                      => a+b+c chia hết cho 37 

Điều này không xảy ra vì           1 \(\le a+b+c\le27\) 

vậy S = abc + bca + cab không phải là số chính phương

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 1 tháng 6 2015 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

Giả sử S là số chính phương

Ta có: S = abc + bca + cab (0<a,b,c<10)

  S = 100a + 10b + c+ 100b + 10c + a + 100c + 10a + b

     = (100a + a+ 10a) + ( 10b + 100b +b) + ( c + 10c + 100c)

     = 111a+111b+111c = 111 ( a+b+c)

Vì a,b,c \(\le9\) nên \(a+b+c\le27\)

Vì 111 = 3 x37 nên S = 37 x [ 3 x (a+b+c) ]

Từ   \(a+b+c\le27\) => 3 x (a+b+c) \(\le81\)(1)

Mà 37 là số nguyên tố, S là số chính phương kết hợp với (1) nên buộc 3 x (a+b+c) = 37 để S = 37 x 37 = 372 là số chính phương.

 => 3 x (a+b+c) = 37

=> a + b + c không phải là số tự nhiên.

=> S không phải là số chính phương để thõa mãn điều trên của đề bài

 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

S = abc (ngang) + bca (ngang) + cab (ngang)

    = 100a + 10b + c + 100b + 10c + a + 100c + 10a + b

    = 111a + 111b + 111c

     = 111.(a + b + c)

=> Không phải là số chính phương vì a,b,c là các chữ số tự nhiên nên a + b + c \(\ne\) 111

Đọc tiếp...
trần như 29 tháng 3 2015 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

Gọi 5 STN liên tiếp là n−2;n−1;n;n+1;n+2

Ta có A=(n−2)2+(n−1)2+n2+(n+1)2+(n+2)2

=5n2+10=5(n2+2)

n2 không tận cùng là 3;8=>n2+2 không tận cùng là 5 hoặc 0=>n2+2 không chia hết cho 5

=>5(n2+2) không chia hết cho 25=> A không phải SCP

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngân Yến 7 tháng 2 2017 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

Tổng bình phương của 5 số tự nhiên liên tiếp có dạng là:

A=\(a^2+\left(a+1\right)^2+\left(a+2\right)^2+\left(a+3\right)^2+\left(a+4\right)^2\)

=\(a^2+a^2+2a+1+a^2+4a+4+a^2+6a+9+a^2+8a+16\)

=\(5a^2+20a+30\)

=\(5\left(a^2+4a+6\right)\)

=\(5\left[\left(a+2\right)^2+2\right]\)

Có ((a+2)^2 là 1 số chính phương

suy ra (a+2)^2 không có tận cùng là 3 và 8

suy ra (a+2)^2 không tận cùng bằng 0 hoặc 5

suy ra (a+2)^2+2 không chia hết cho 5

suy ra A không chia hết cho 25

Dễ thấy A chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 25

suy ra a không phải là số chính phương

Đọc tiếp...
Vinh Nguyễn12345678910 31 tháng 10 2016 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

bạn làm đúng rồi đó à

Đọc tiếp...
A dep trai 31 tháng 7 2016 lúc 9:15
Báo cáo sai phạm

N2+3=a2mà a2 khi phân h thanh so nguyen tố thì các thừa số có số mũ chẵn mà 3 có số mũ lẻ => n ko là số nguyen tố  ==> n=1 hoặc 0 hoạc là hop số

Nếu n là hợp so thì n2+3=a2= b2+c2+3

Vì b là số nguyên tố , c là số nguyen tố , 3 có số mũ lẻ => ko thỏa mãn

==>n€{0,1} 

Nếu n=0=>a=3 loại

Nếu n =1=>a=4=22 chọn

Vậy n=1 hơi khó hiểu tí , có cách nào nhanh hon thì trả lời lại nhá

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Triệu 6 tháng 7 2018 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Vì n2+3 là số chính phương

\(\Leftrightarrow n^2+3=a^2\)

\(\Leftrightarrow3=a^2-n^2=\left(a-n\right)\left(a+n\right)\)

\(\Rightarrow\left(a-n\right)\left(a+n\right)\inƯ\left(3\right)\)

a-n31-1-3
a+n13-3-1
a22-2-2
n-11-11

    Kết Quả:                            (loại)                  (chọn)           (loại)                  (loại)

vậy n=1 thì n2+3 là số chính phương và bằng a2=22=4

Đọc tiếp...
Ngọc Moon 15 tháng 4 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

đây là cách nhanh gọn nhất của mik:

n=1

:)

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 19 tháng 6 2015 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

a+1 = x^2 
2a+1 = y^2; 
a phải chẵn vì 2a = y^2-1 = (y-1)(y+1) => 2a chia hết cho 8 vì y-1 va y+1 là tích của 2 số chẵn liên tiếp =>a chia hết cho 2. 
a = (x-1)(x+1) vì a là số chẵn nên suy ra a chia hết cho 8 do x-1 và x+1 là tích của 2 số chẵn liên tiếp(dễ dàng cm). 
bây h ta cần chứng minh x không chia hết cho 3. 
Giả sữ x chia hết cho 3 => x = 3k; 
2(a+1) -1 = 2(x-1)(x+1) -1 = 2(9k^2-1) -1 = 18k^2-3 => 2a+1 chia hết cho 3 vô lý vì ta có 2(a+1) chia hết cho 3 nhưng -1 không chia hết cho 3 => x không chia hết cho 3 hay hoặc x-1,hoặc x+1 chia hết cho 3 => điều phải chứng minh.

 

Đọc tiếp...
Huỳnh Thanh Nam 24 tháng 4 2018 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

Thầy của mình kêu là bạn làm sai rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Kim Hân 23 tháng 4 2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Bn Cao lm sai r 

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 3 tháng 10 2016 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Vì n nguyên dương nên ta có \(n^2< n^2+n+1< n^2+2n+1\)

hay \(n^2< n^2+n+1< \left(n+1\right)^2\)

Mà n và (n+1) là hai số chính phương liên tiếp và \(n^2+n+1\)là số kẹp giữa  hai số ấy nên không thể là số chính phương.

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 6 tháng 11 2017 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

Để \(n^2+2n+12\) là số chính phương

\(\Rightarrow n^2+2n+12=t^2\left(t\in Z^{\text{*}}\right)\)

\(\Rightarrow t^2-\left(n^2+2n+1\right)=11\)

\(\Rightarrow t^2-\left(n+1\right)^2=11\)

\(\Rightarrow\left(t+n+1\right)\left(t-n-1\right)=11\)

Dễ thấy: \(t+n+1>t-n-1\forall t,n\in Z^{\text{*}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}t+n+1=11\\t-n-1=1\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}t=6\\n=4\end{cases}}\)(thỏa)

Vậy \(n=4\) thì \(n^2+2n+12\) là SCP

Đọc tiếp...
trần như 24 tháng 3 2015 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

a) n ko có giá trị nào

b) n^2 + 2006 là hợp số

Đọc tiếp...
bui thi hue 9 tháng 4 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

a) Không có giá trị nào thích hợp

b) n2 + 2006 là hợp số

Đọc tiếp...
nguyen van 12 tháng 5 2017 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

A n ko co gia ch nao minh chi biet con a thoi 

Đọc tiếp...
Đức Lộc 8 tháng 4 lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

Giải hẳn hoi coi... bên kia xem ko hiểu mới đăng lên chứ!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 8 tháng 4 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm
Trần Thùy Linh 7 tháng 4 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

https://olm.vn/hoi-dap/detail/92192540983.html

Câu hỏi của La Văn Lết - Toán lớp 8

Bạn tham khảo ở đây nhé

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: