Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Như Quỳnh 09/07/2018 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

trong hệ tp ab=10a+b 
theo bài có pt 
10a+b=a^2+b^2-11 
10a+b=2a.b+5 
giải hệ trên 
với 0<a<=9, 0<=b<=9 
(1-2)=>(a-b)^2=16=>a-b=+-4 
=>b=a+-4 
thay vào (2) 
10a+a+-4=2a^2+-8+5 
2a^2-11a+-4+5=0 
•2a^2-11a+1=0 loại a không nguyên 
•2a^2-11a+9=0 
a=(11+-7)/4 
a=18/4 loại 
a=1 nhận 
b=5 
đáp số 
15

nếu ủng hộ mk thì bằng cách tk cho mk nha

Đọc tiếp...
Thành Vinh Lê 09/07/2018 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

A=n^5-n+2018

=n(n^4-1)+2018

=n(n-1)(n+1)(n^2+1)+2016+2 chia 3 dư 2

=> ko

Đọc tiếp...
ST CTV 09/07/2018 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

Vì n2 + 81 là số chính phương, ta đặt n2 + 81 = k2 (k thuộc N*)

<=> 81 = k2 - n2 

<=> (k - n)(k + n) = 81 = 1.81 = 3.27 = 9.9

TH1: (k - n)(k + n) = 1.81

=> k - n = 1 và k + n = 81

=> (k - n) - (k + n) = 1 - 81

=> -2n = -80 => n = 40

TH2: (k - n)(k + n) = 3.27

=> k - n = 3 ; k + n = 27

=> -2n = -24 => n  = 12

TH2: (k - n)(k + n) = 9.9

=> k - n = 9 ; k + n = 9

=> -2n = 0 => n = 0

Vậy n = {40;12;0}

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 08/07/2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(333^{333}=333^{332}\cdot333=333^{4\cdot83}\cdot333\)

                         \(=(......1)\cdot333=(......3)\)

Vậy chữ số tận cùng của \(333^{333}\)là 3

Đọc tiếp...
TAKASA 08/07/2018 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

\(333^{333}=333^{332}.333=333^{4.83}.333=\left(....1\right).333=....3\)

vậy chữ số tận cùng của 333^333 là 3

Đọc tiếp...
Lê Quang Tuấn Kiệt 24/06/2018 lúc 07:29
Báo cáo sai phạm

Vì n là số có 2 chữ số

→10≤n≤99→21≤2n+1≤199

Vì 2n+1 là số chính phương→2n+1∈{25;36;49,64;81;100;121;144;169;196}

Vì 2n+1 là số lẻ→2n+1∈{25;49;81;121;169}

Ta có bảng sau:

2n+1254981121169
n1224406084
3n+13773121181253

Với n=40 thì 2n+1=81 là số chính phương và 3n+1=121 là số chính phương

Vậy n=40

Đọc tiếp...
Dũng Lương Trí 14/05/2018 lúc 08:23
Báo cáo sai phạm

Vì n là số có 2 chữ số

\(\rightarrow10\le n\le99\)\(\rightarrow21\le2n+1\le199\)

Vì 2n+1 là số chính phương\(\rightarrow2n+1\in\left\{25;36;49,64;81;100;121;144;169;196\right\}\)

Vì 2n+1 là số lẻ\(\rightarrow2n+1\in\left\{25;49;81;121;169\right\}\)

Ta có bảng sau:

2n+1254981121169
n1224406084
3n+13773121181253

Với n=40 thì 2n+1=81 là số chính phương và 3n+1=121 là số chính phương

Vậy n=40

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Dương 06/02/2018 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

bảo là ko thể chứ ko phải là ko biết

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Dũng 09/03/2018 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

thằng Trung nói đúng

Đọc tiếp...
Vũ quỳnh anh 03/03/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

gì mà khắt khe thế

Đọc tiếp...
Ngô Thái Sơn 17/06/2018 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

không bạn ạ. Ví dụ 5445 đọc ngược lại vẫn là 5445, vẫn chia hết cho 5 nhưng không phải số chính phương

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 16/06/2018 lúc 09:56
Báo cáo sai phạm

10 \(\le\)\(\le\)99 => 21 < 2n + 1 < 199 và 31 < 3n + 1 < 298

Vì 2n + 1 là số lẻ mà 2n + 1 là số chính phương

=> 2n + 1 thuộc { 25 ; 49  ; 81 ; 121 ;  169 } tương ứng số n thuộc { 12; 24; 40; 60; 84 } ( 1 )

Vì 3n + 1 là số chính phương và 31 < 3n + 1 < 298

=> 3n + 1 thuộc { 49 ; 64 ; 100 ; 121 ; 169 ; 196 ; 256 ; 289 } tương ứng n thuộc { 16 ; 21 ; 33 ; 40 ; 56 ; 65 ; 85 ; 96 } ( 2 )

Từ 1 và 2 => n = 40 thì 2n + 1 và 3n + 1 đều là số chính phương

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 30/08/2015 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

A B C D O

+) Tam giác AOB và AOD có chung chiều cao hạ từ A xuống BD => S(AOB)/ S(AOD)  = OB/OD

+) Tam giác COB và COD có chung chiều cao hạ từ C xuống BD => S(COB)/ S(COD) = OB/OD

=> S(AOB)/S(AOD) = S(COB)/ S(COD)

=> S(AOB). S(COD) = S(AOD).S(COB)

=> S(AOB).S(BOC).S(COD). (DOA) = [S(AOD).S(COB)]2 là số chính phương Vì S(AOD) và S(COB) nguyên 

=> đpcm 

Đọc tiếp...
UCHIHA OBITO 24/12/2016 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

chắc cả 2

Đọc tiếp...
UCHIHA OBITO 24/12/2016 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

à quên cả 3 mới đúng

Đọc tiếp...
Hoàng Phúc CTV 24/12/2016 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

rốt cuộc đề đúng là thế nào bn ? 3ab hay 3ab+1?

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 19/08/2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Ta có

ab-ba=(10a+b)-(10b+a)=10a+b-10b-a=9a-9b=9(a-b)

Ta có 9=32( là số chính phương) nên a-b cũng phải là số chính phương

Theo đề ta có 1\(\le\)a-b\(\le\)8

Vì a-b là số chính phương nên a-b \(\in\){1;4}

Với a-b=1 thì ab \(\in\){ 21;32;43;54;65;76;87;98}

Loại đi các hợp số, còn 43 là số nguyên số

Với a-b=4 thì ab \(\in\){51;62;73;84;95}

Loại đi các hợp số còn 73 là số nguyên tố

Ta có 43-34=9=32

73-37=36=62

Đọc tiếp...
Asuna Yuuki 19/08/2016 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Vi ab va ba deu la 2 so nguyen to

=> ab va ba la hai so le khac 5.

=> 1 < a - b < 9

Ma : ab - ba = 10a - b - 10b - a = 9a - 9b = 9 ( a - b )

Vi 9 ( a - b ) la so chinh phuong

=> a - b phai la so chinh phuong.

=> a - b = 4

=> a     = 4 + b

Vi a le khac 5

=> a > 5

=> a = 7 , 9

Neu a = 7 => b = 3 , ta co : 73 la so nguyen to

Neu a = 9 => b = 5 , ta co : 95 khong phai so nguyen to.

Vay 2 so can tim ab va ba la : 73 ; 37.

Đọc tiếp...
kaitovskudo 19/08/2016 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Đặt ab-ba=n2             (n E N)

Ta có:ab-ba=(10a+b)-(10b+a) 

                 =9a-9b

                =9(a-b)

=>n2 chia hết cho 9

=>n chia hết cho 3

Mà 0<n<9                               (đo n2=ab-ba)

=>n E {3;6;9}

Với n=3

=>n2=9

=>a-b=1

=>a=b+1

Mà ab là số nguyên tố

=>ab=43

Với n=6

=>n2=36

=>a-b=4

Mà ab là số nguyên tố

=>ab=73

Với n=9

=>n2=81

=>a-b=9

Mà 0<b<a

=>không có a,b thích hợp

Vậy ab E {43;73}

Đọc tiếp...
Riio Riyuko 17/05/2018 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

1) Ta có : \(S=\overline{abc}+\overline{bca}+\overline{cab}=111a+111b+111c=111\left(a+b+c\right)=3.37.\left(a+b+c\right)\)

Giải sử S là số chính phương 

=> 3(a + b + c )  \(⋮\)  37 

   Vì 0 < (a + b + c ) \(\le27\)

=> Điều trên là vô lý 

Vậy S không là số chính phương

Đọc tiếp...
Trần Quốc Việt 18/05/2018 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

2/            Gọi số đó là abc

Có: \(\overline{abc}-\overline{cba}=\left(100a+10b+c\right)-\left(100c+10b+a\right)\)

\(=100a+10b+c-100c-10b-a=99a-99c=99\left(a-c\right)\)

Sau đó phân tích 99 ra thành các tích của các số và tìm \(a-c\) sao cho \(99\left(a-c\right)\)là một số chính phương (\(a;c\in N\)và \(a-c\le9\)

Đọc tiếp...
Tô Lê Minh Thiện 24/07/2017 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

(n+1)2−n2=n2+2n+1−n2=2n+1.Nếu n lẻ => 2n chẵn => 2n+1 lẻNếu n chẵn => 2n chẵn => 2n+1 lẻ=> Hiệu bình phương hai số tự nhiên liên tiếp luôn là 1 số lẻ hay mỗi số lẻ là hiệu bình phương của 2 số tự nhiên liên tiếp Đúng 0

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 28/04/2018 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

\(a,\)Số cần tìm là :

   \(1:\frac{41}{20}=\frac{20}{41}\)

Vậy.................

b,Ta có :abcd \(⋮9\)và a+b+c+d chia hết cho 9

\(\Rightarrow1000a+100b+10c+d⋮9\)

\(\Rightarrow999a+99b+9c+d+a+b+c⋮9\)

\(=9\left(111a+11b+c\right)+a+b+c+d⋮9\)

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 15/05/2018 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Số chính phương chia 3 dư 0 hoặc 1

Số chính phương chia 4 dư 0 hoặc 1

Đặt A=(a-b)(b-c)(c-a)

Vì 1 số chính phuong chia 4 và 3 dư 0 hoặc 1

*)Vì a;b;c chia 3 dư 0 hoặc 1

=> Có ít nhất 2 số cg số dư khi chia 3 

=> Hiệu của chúg chia hết cho 3

=> a-b; b-c hoặc c-a chia hết cho 3

=> A chia hết cho 3 (1)

*) Vì a;b;c chia 4 dư 0 hoặc 1

=> Có ít nhất 2 số cg số dư khi chia cho 4

=> Hiệu của chúg chia hết cho 4

=> a-b; b-a; c-a chia hết cho 4

=>  A chia hết cho 4 (2)

Từ (1)(2)=> A chia hết chi 12 vì (3;4)=1

Vậy a;b;c là 3 số chính phương thì (a-b)(b-c)(c-a) chia hết cho 3 (đpcm)

Đọc tiếp...
Jaki Nastumi 15/05/2018 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

Ta có : C > A > B

*Cm  ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A ) chia hết cho 3

Vì một số chính phương chia cho 3 chỉ có thể dư 0 hoặc 1 mà có ba số chính phương nên sẽ có 2 số cùng dư khi chia cho 3 (*).

Tích  ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A )  mỗi hiệu trên là thương của hai số mỗi số trừ cho nhau một lần nên theo ( *) thì có một hiệu chia hết cho 3 \(\Rightarrow\)  ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A ) \(⋮3\left(1\right)\)

*Cm  ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A ) chia hết cho 4

Vì một số chính phương chia cho 4 chỉ có thể dư 0 hoặc 1 mà có ba số chính phương nên sẽ có 2 số cùng dư khi chia cho 4(2).

Tích  ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A )  mỗi hiệu trên là thương của hai số mỗi số trừ cho nhau một lần nên theo ( 2) thì có một hiệu chia hết cho 4 \(\Rightarrow\)  ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A ) \(⋮4\left(3\right)\)

Từ (1) và (3) suy ra : Tích ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A ) chia hết cho 4 và 3 mà (4;3) =1    =>   ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A ) chia hết cho 3.4 <=>  ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A ) chia hết cho 12 .

            Vậy bài toán được chứng tỏ

Đọc tiếp...
Mina Trần 24/01/2015 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

(abcd) là kí hiệu số có 4 chữ số abcd. 
từ: (ab)-(cd)=1 => (ab) =1+(cd) 
giả sử n^2 = (abcd) = 100(ab) + (cd) = 100( 1+(cd)) + (cd) = 101(cd) +100  
đk : 31<n<100 
=> 101(cd) = n^2 -100 = (n+10)(n-10) 
vì n< 100 => n-10 < 90 và 101 là số nguyên tố nên: n+10 = 101 => n =91 
thử lại: số chính phương 91^2 = 8281 thỏa đk 82-81=1

Đọc tiếp...
Miku 03/04/2018 lúc 06:27
Báo cáo sai phạm

(abcd) là kí hiệu số có 4 chữ số abcd.

  từ: (ab)-(cd)=1 => (ab) =1+(cd)

 giả sử n^2 = (abcd) = 100(ab) + (cd) = 100( 1+(cd)) + (cd) = 101(cd) +100

  đk : 31 101(cd) = n^2 -100

= (n+10)(n-10)  vì n< 100 => n-10 < 90 và 101 là số nguyên tố nên:

n+10 = 101 => n =91

  thử lại: số chính phương 91^2 = 8281

thỏa đk 82-81=1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: