Giúp tôi giải toán


Nguyen Ngoc Anh 21/04 lúc 12:39

bạn ơi. mình cũng chưa học lớp 8. đây chỉ là toán nâng cao học trước

Hoàng Tử Rồng 1411 20/04 lúc 21:35

mk chưa hc lớp 8

đợi năm sau mk giải bài này cho

Đinh Tuấn Việt 22/07/2015 lúc 21:24

Gọi số cần tìm là ab (a khác 0; a,b < 10)

Ta có: 

ab + ba = 10a + b + 10b + aq = 11a + 11b = 11(a + b) 

Vì a + b là số chính phương nên a + b chia hết cho 11.

Mà 1 \(\le\) a  < 10

\(\le\) b < 10

=> 1 \(\le\) a + b < 20 

=> a + b = 11.

Ta có bảng sau :

a23456789
b98765432

Vậy có 8 số thỏa mãn đề bài.

Nguyễn Đình Dũng 22/07/2015 lúc 21:26

Đinh Tuấn Việt copt bài của fffffffg

Nguyễn Thảo 07/12/2014 lúc 19:51

Ta có:

A=abc+bca+cab = (100a+10b+c) + (100b+10c+a)+(100c+10a+b)   

                     =111a+111b+111c

                     =111(a+b+c)

Để A là số  chính phương thì suy ra a+b+c bé nhất phải bằng 111.

Mà a;b;c là số tự nhien bé hơn 10 nên a+b+c<30

và 111>30 nên a+b+c không thể bằng 111

Vậy A không phải là số chính phương

Ngọc Lục Bảo 09/01/2016 lúc 11:38

Ta tách đến kết quả: A=111(a+b+c)
Vì a,b,c thuộc N* (vì 3 số trên gạch đầu bạn ạ) => a+b+c thuộc N*
                                                                       Mà 111 chia hết cho 111
                                                                       Do đó [111 (a+b+c)] chia hết cho 111
                                                                       hay A chia hết cho 111
                                Mà A là số chính phương => A chia hết cho 111^2
                                Như vậy vì a+b+c thuộc N* (khác 0) nên a+b+c bé nhất phải bằng 111 (*)
                                Lại thấy a,b,c là các chữ số nên a+b+c nhỏ hơn hoặc bằng 27, trái với (*)
Ctỏ A không phải là số chính phương.
P/s: Tbày theo ý bạn nhé, mik viết một số cái k cần nhưng cho dễ hiểu ý mak ^^
                 
 

Nguyễn Thu Huyền 21/01/2017 lúc 21:48

cảm ơn bạn nha

Đinh Tuấn Việt 01/07/2015 lúc 22:05

Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp là \(n-2;n-1;n;n+1;n+2\)

Đặt tổng bình phương của chúng là \(A=\left(n-2\right)^2+\left(n-1\right)^2+n^2+\left(n+1\right)^2+\left(n+2\right)^2\)

\(=5n^2+10=5.\left(n^2+2\right)\)

n2 có tận cùng là 3 hoặc 8 \(\Rightarrow\) n2 + 2 có tận cùng là 5 hoặc 0 \(\Rightarrow\) n2 + 2 chia hết cho 5.

\(\Rightarrow\) 5.(n2 + 2) chia hết cho 25 \(\Rightarrow\) A không phải số chính phương.

 

 

Nguyễn Đình Dũng 01/07/2015 lúc 21:56

 Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp là (a-2 ) (a-1) a (a+1) (a+2)
Ta có : A = (a-2)^2+(a-1)^2+a^2+(a+1)^2+(a+2)^2<br />
           =a^2-4a+4+a^2-2a+1+a^2+a^2+2a+1+a^2+4a+4<br />
           =5a^2+10
Ta có số chính phương luôn luôn có dạng 4k +1 hoặc 4k
Xét 2 TH ta luôn có:
TH1: a^2 = 4k
Ta có A= 20k + 10 = 4m + 2 (m thuộc N)  ko là số chính phương
TH2: a^2 = 4k + 1
Ta có: A= 20k + 15 = 4m + 3(m thuộc N)  ko là số chính phương
đpcm

Nguyễn Anh Sơn 16/10/2016 lúc 17:37
fsefsdf
sdfsdfsf
dfsffsfsdf

sdfs

Ngu Ngu Ngu 18/04/2017 lúc 10:03

Giải:

Dùng biến đổi tương đương chứng minh được:

\(\left(x^2+x+2\right)^2=x^4+5x^3+4x+4>x^4+2x^3+2x^2+x+3>\) \(x^4+2x^3+x^2=\left(x^2+x\right)^2\)

\(\Rightarrow x^4+2x^3+2x^2+x+3=\left(x^2+x+1\right)^2\)

\(\Leftrightarrow x^4+2x^3+2x^2+x+3=x^4+2x^3+3x^2+2x+1\)

\(\Leftrightarrow x^2+x-2=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-2\end{cases}}\)

Vậy \(x=1\) hoặc \(x=-2\) thì phương trình trên là số chính phương

Phan Văn Hiếu 18/04/2017 lúc 12:18

dùng phương pháp hệ số bất định ý bạn gọi đa thức đó là bình phương của đa thức (x^2+ax+b)^2 rồi khai triển là ok

ffffffffg 30/04/2015 lúc 21:45

A = 111....111 - 777....7

       2x cs 1       x cs 7        

+) Nếu x = 1 thì 11 - 7 = 4 = 22 là số chính phương

+) Nếu x > 1

=> A = 111.....111 - 777....77 = ......34 chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 4 nên không là 

              2x cs 1      x cs 7

số chính phương.

Vậy x = 1

 

 

 

 

Trần Ngọc Anh Thư 03/05/2015 lúc 21:29

Kiên đẹp zai cái zì chứ! Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 

Kiên đẹp trai 04/05/2015 lúc 10:05

Tự sướng vậy mới hay chớ bạn

 

 

 

Edogawa Conan 13/04/2017 lúc 21:11

Ta có: P=1.3.5.7....2013 là tích của các số lẻ \(\Rightarrow\)P cũng là số lẻ

Ta có: 2P là số chẵn \(\Rightarrow\)2P chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 4

\(\Rightarrow\)2P không phải là số chính phương (Vì số chính phương chia hết cho 2 thì cũng chia hết cho 4)

Lại có 2P chia 4 dư 2 \(\Rightarrow\)2P + 1 chia 4 dư 3 \(\Rightarrow\)2P+1 không phải là số chính phương (vì số chính phương luôn chia hết cho 4 hoặc chia 4 dư 1)

Mặt khác P=1.3.5...2013 chia hết cho 3 \(\Rightarrow\)2P chia hết cho 3

\(\Rightarrow\)2P - 1 không chia hết cho 3 \(\Rightarrow\)2P-1 không phải số chính phương

Vậy với P=1.3.5....2013 thi trong 3 số tự nhiên liên tiếp 2P-1;2P;2P+1 không có số nào là số chính phương

Bông Hồng Kiêu Sa 01/03/2015 lúc 20:00

a,b lẻ nên suy ra: (a-1)(b-1) chia hết cho 4.

Ta đặt: a=(2k-1)2;b=(2k+1)2.

=>(m-1)=4k(k-1)     (k thuộc Z)

    (n-1)=4k(k+1).

=>(m-1)(n-1)=16k2(k-1)(k+1)

Mà k(k-1)(k+1) chia hết cho3 (3 số nguyên liên tiếp).

 Do k(k-1)và k(k+1) chia hết cho 2

nên suy ra: k2(k+1)(k-1) chia hết cho 12.

=>(a-1)(b-1)=16k2(k+1)(k-1) chia hết cho 192 khi m,n là SCP lẻ liên tiếp.

fdsfsdfd 13/04/2017 lúc 20:33

ta chứng minh bài toán phụ a chia 8 dư 1

đặt a =x^2(x thuộc N)

vì a là số chính phương lẻ nên x lẻ

đặt x=2k+1

ta có: x^2=(2k+1)^2=(2k)^2+2.2k+1=4k^2+4k+1=4(k+k^2)+1

vì k và k^2 là 2 số cùng tính chẵn lẻ suy ra  4(k+k^2) chia hết cho 8 suy ra  4(k+k^2)+1 chia hết cho 8 dư 1(đpcm)

Theo đề bài suy ra a chia 8 dư 1, b chia 8 dư 1 suy ra a-1 chia hết cho 8, b-1 chia hết cho 8

suy ra (a-1)(b-1) chia hết cho 64

vì 1 số chính phương chia 3 dư 1 suy ra a-1, b-1 chia hết cho 3

suy ra (a-1)(b-1) chia hết cho 3

vì (3,64)=1 suy ra (a-1)(b-1) chia hết cho 192(đpcm)

vậy (a-1)(b-1) chia hết cho 192

Huỳnh Thị Minh Huyền 09/08/2015 lúc 13:59

Gọi số đó là abcd 

abcd là số chính phương nên đặt abcd = m

Theo bài cho số (a +1)(b+3)(c+5)(d+3) là số chính phương nên đặt (a +1)(b+3)(c+5)(d+3) = n(  31 < m < n < 100 do các số là đã cho là số chính phương có 4 chữ số)

Ta có: (a +1)(b+3)(c+5)(d+3) = 1000(a+1) + 100(b +3) + 10(c +5) + (d+3)

= abcd + 1000 + 300 + 50 + 3 = abcd + 1353

=> n- m= 1353

=> (n -m).(n +m)= 3.11.41 = 33.41 = 3.451 = 11.123

Do điều kiện của m; n nên 62 < m + n < 200 

=> n - m = 11; n + m = 123 

=>m = 56 => abcd = 3136

Vậy...

tôi học giỏi toán 03/08/2015 lúc 09:22

Gọi số chính phương cần  tìm là abcd=n2(n thuộc N)

Ta có: n+1 b+3 c+5 d+3 = k2(k thuộc N; k>n)

hay abcd+1353==k2

=>abcd=3136

Vậy số cần tìm là 3136

Linh Đặng Thị Mỹ 03/08/2015 lúc 09:25

nhầm , bài có trừng này thui :

gọi A là số cp cần tìm. Đặt A = k^2 ( 31 <k < 100) 
Theo đề ra A + 1000 + 300 + 50 + 3 = n^2 (n>k) <=> k^2 + 1353 = n^2 
<=> (n - k)(n +k) = 1353 = 3.11.41. vậy có các khả năng sau 
(n - k) = 3 & ( n +k ) =451 loại vì n+k <200 
(n- k) = 11 & (n+k) = 123 <=> n= 67, k = 56. thay vào A = 3136 = 56 ^2, A + 1353=4489=67^2. thỏa mãn 
(n -k) = 33 & (n +k)=41 <=> n = 37 k=4 loại. 

vậy số chính phương cần tìm là 3136

Ghost Rider 22/05/2015 lúc 22:34

*XET n <-1(loai) vi n2>n2+n+1>(n+1)2~~~vo li

*xet n>=(-1)  =>  n2<=n2+n+1<=(n+1)2

=> de la scp thi n2+n+1=n2 hoac n2+n+1=(n+1)2

=> n=0,-1

Ghost Rider 22/05/2015 lúc 21:51

-1 cx dung ma!!!

 

Nguyễn Quang Đức 26/12/2016 lúc 21:24

Ta có: abab = 101.ab . Để ab.101 là số chính phương thì ab phải chia hết chi 101 mà ab không chia hết cho 101 => abab ko là số chính phương 

Các câu sau làm tương tự nhé bạn

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: