Giúp tôi giải toán và làm văn


UCHIHA OBITO 24/12/2016 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

chắc cả 2

Đọc tiếp...
UCHIHA OBITO 24/12/2016 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

à quên cả 3 mới đúng

Đọc tiếp...
Hoàng Phúc CTV 24/12/2016 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

rốt cuộc đề đúng là thế nào bn ? 3ab hay 3ab+1?

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 19/08/2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Ta có

ab-ba=(10a+b)-(10b+a)=10a+b-10b-a=9a-9b=9(a-b)

Ta có 9=32( là số chính phương) nên a-b cũng phải là số chính phương

Theo đề ta có 1\(\le\)a-b\(\le\)8

Vì a-b là số chính phương nên a-b \(\in\){1;4}

Với a-b=1 thì ab \(\in\){ 21;32;43;54;65;76;87;98}

Loại đi các hợp số, còn 43 là số nguyên số

Với a-b=4 thì ab \(\in\){51;62;73;84;95}

Loại đi các hợp số còn 73 là số nguyên tố

Ta có 43-34=9=32

73-37=36=62

Đọc tiếp...
Asuna Yuuki 19/08/2016 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Vi ab va ba deu la 2 so nguyen to

=> ab va ba la hai so le khac 5.

=> 1 < a - b < 9

Ma : ab - ba = 10a - b - 10b - a = 9a - 9b = 9 ( a - b )

Vi 9 ( a - b ) la so chinh phuong

=> a - b phai la so chinh phuong.

=> a - b = 4

=> a     = 4 + b

Vi a le khac 5

=> a > 5

=> a = 7 , 9

Neu a = 7 => b = 3 , ta co : 73 la so nguyen to

Neu a = 9 => b = 5 , ta co : 95 khong phai so nguyen to.

Vay 2 so can tim ab va ba la : 73 ; 37.

Đọc tiếp...
kaitovskudo 19/08/2016 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Đặt ab-ba=n2             (n E N)

Ta có:ab-ba=(10a+b)-(10b+a) 

                 =9a-9b

                =9(a-b)

=>n2 chia hết cho 9

=>n chia hết cho 3

Mà 0<n<9                               (đo n2=ab-ba)

=>n E {3;6;9}

Với n=3

=>n2=9

=>a-b=1

=>a=b+1

Mà ab là số nguyên tố

=>ab=43

Với n=6

=>n2=36

=>a-b=4

Mà ab là số nguyên tố

=>ab=73

Với n=9

=>n2=81

=>a-b=9

Mà 0<b<a

=>không có a,b thích hợp

Vậy ab E {43;73}

Đọc tiếp...
Riio Riyuko 17/05/2018 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

1) Ta có : \(S=\overline{abc}+\overline{bca}+\overline{cab}=111a+111b+111c=111\left(a+b+c\right)=3.37.\left(a+b+c\right)\)

Giải sử S là số chính phương 

=> 3(a + b + c )  \(⋮\)  37 

   Vì 0 < (a + b + c ) \(\le27\)

=> Điều trên là vô lý 

Vậy S không là số chính phương

Đọc tiếp...
Trần Quốc Việt 18/05 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

2/            Gọi số đó là abc

Có: \(\overline{abc}-\overline{cba}=\left(100a+10b+c\right)-\left(100c+10b+a\right)\)

\(=100a+10b+c-100c-10b-a=99a-99c=99\left(a-c\right)\)

Sau đó phân tích 99 ra thành các tích của các số và tìm \(a-c\) sao cho \(99\left(a-c\right)\)là một số chính phương (\(a;c\in N\)và \(a-c\le9\)

Đọc tiếp...
Tô Lê Minh Thiện 24/07/2017 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

(n+1)2−n2=n2+2n+1−n2=2n+1.Nếu n lẻ => 2n chẵn => 2n+1 lẻNếu n chẵn => 2n chẵn => 2n+1 lẻ=> Hiệu bình phương hai số tự nhiên liên tiếp luôn là 1 số lẻ hay mỗi số lẻ là hiệu bình phương của 2 số tự nhiên liên tiếp Đúng 0

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 28/04/2018 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

\(a,\)Số cần tìm là :

   \(1:\frac{41}{20}=\frac{20}{41}\)

Vậy.................

b,Ta có :abcd \(⋮9\)và a+b+c+d chia hết cho 9

\(\Rightarrow1000a+100b+10c+d⋮9\)

\(\Rightarrow999a+99b+9c+d+a+b+c⋮9\)

\(=9\left(111a+11b+c\right)+a+b+c+d⋮9\)

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 15/05/2018 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Số chính phương chia 3 dư 0 hoặc 1

Số chính phương chia 4 dư 0 hoặc 1

Đặt A=(a-b)(b-c)(c-a)

Vì 1 số chính phuong chia 4 và 3 dư 0 hoặc 1

*)Vì a;b;c chia 3 dư 0 hoặc 1

=> Có ít nhất 2 số cg số dư khi chia 3 

=> Hiệu của chúg chia hết cho 3

=> a-b; b-c hoặc c-a chia hết cho 3

=> A chia hết cho 3 (1)

*) Vì a;b;c chia 4 dư 0 hoặc 1

=> Có ít nhất 2 số cg số dư khi chia cho 4

=> Hiệu của chúg chia hết cho 4

=> a-b; b-a; c-a chia hết cho 4

=>  A chia hết cho 4 (2)

Từ (1)(2)=> A chia hết chi 12 vì (3;4)=1

Vậy a;b;c là 3 số chính phương thì (a-b)(b-c)(c-a) chia hết cho 3 (đpcm)

Đọc tiếp...
Jaki Nastumi 15/05/2018 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

Ta có : C > A > B

*Cm  ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A ) chia hết cho 3

Vì một số chính phương chia cho 3 chỉ có thể dư 0 hoặc 1 mà có ba số chính phương nên sẽ có 2 số cùng dư khi chia cho 3 (*).

Tích  ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A )  mỗi hiệu trên là thương của hai số mỗi số trừ cho nhau một lần nên theo ( *) thì có một hiệu chia hết cho 3 \(\Rightarrow\)  ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A ) \(⋮3\left(1\right)\)

*Cm  ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A ) chia hết cho 4

Vì một số chính phương chia cho 4 chỉ có thể dư 0 hoặc 1 mà có ba số chính phương nên sẽ có 2 số cùng dư khi chia cho 4(2).

Tích  ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A )  mỗi hiệu trên là thương của hai số mỗi số trừ cho nhau một lần nên theo ( 2) thì có một hiệu chia hết cho 4 \(\Rightarrow\)  ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A ) \(⋮4\left(3\right)\)

Từ (1) và (3) suy ra : Tích ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A ) chia hết cho 4 và 3 mà (4;3) =1    =>   ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A ) chia hết cho 3.4 <=>  ( A - B ) ( B- C ) ( C  - A ) chia hết cho 12 .

            Vậy bài toán được chứng tỏ

Đọc tiếp...
Dũng Lương Trí 14/05/2018 lúc 08:23
Báo cáo sai phạm

Vì n là số có 2 chữ số

\(\rightarrow10\le n\le99\)\(\rightarrow21\le2n+1\le199\)

Vì 2n+1 là số chính phương\(\rightarrow2n+1\in\left\{25;36;49,64;81;100;121;144;169;196\right\}\)

Vì 2n+1 là số lẻ\(\rightarrow2n+1\in\left\{25;49;81;121;169\right\}\)

Ta có bảng sau:

2n+1254981121169
n1224406084
3n+13773121181253

Với n=40 thì 2n+1=81 là số chính phương và 3n+1=121 là số chính phương

Vậy n=40

Đọc tiếp...
Mina Trần 24/01/2015 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

(abcd) là kí hiệu số có 4 chữ số abcd. 
từ: (ab)-(cd)=1 => (ab) =1+(cd) 
giả sử n^2 = (abcd) = 100(ab) + (cd) = 100( 1+(cd)) + (cd) = 101(cd) +100  
đk : 31<n<100 
=> 101(cd) = n^2 -100 = (n+10)(n-10) 
vì n< 100 => n-10 < 90 và 101 là số nguyên tố nên: n+10 = 101 => n =91 
thử lại: số chính phương 91^2 = 8281 thỏa đk 82-81=1

Đọc tiếp...
Miku 03/04/2018 lúc 06:27
Báo cáo sai phạm

(abcd) là kí hiệu số có 4 chữ số abcd.

  từ: (ab)-(cd)=1 => (ab) =1+(cd)

 giả sử n^2 = (abcd) = 100(ab) + (cd) = 100( 1+(cd)) + (cd) = 101(cd) +100

  đk : 31 101(cd) = n^2 -100

= (n+10)(n-10)  vì n< 100 => n-10 < 90 và 101 là số nguyên tố nên:

n+10 = 101 => n =91

  thử lại: số chính phương 91^2 = 8281

thỏa đk 82-81=1

Đọc tiếp...
hà quốc việt 13/11/2014 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

đăt. x^2 + 2x +1 +1 = n^2 ( n dương)  suy ra n^2 - (x + 1)^2 = 1 hay (n-x-1)(n+x+1) = 1.1

    suy ra  n - x -1 = 1 và n + x + 1 =1  suy ra n = 1; x = -1.liên hệ 0972315132

                 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 02/07/2015 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Giả sử p^4+p^3+p^2+p+1 = n^2 
Ta có; 
+) 4n^2 ≥ 4p^4 + 4p^3 + 4p^2 + 4p+ 4 ≥ 4p^4+ 4p^3 + p^2 = ( 2p^2 + p )^2 [**] 
+) 4n^2 ≤ 4p^4 + 4p^3 + 4p^2 + 4p + 4 + 5p^2 = ( 2p^2 + p + 2 )^2 [***] 
Từ [**] và [***], suy ra; 
4n^2 = ( 2p^2 + p + 1 )^2 
Suy ra; 2n = 2p^2 + p + 1 
Bình phương hai vế của đẳng thức này và so sánh với n^2, ta suy ra; 
p^2 - 2p - 3 = 0 
\(\Leftrightarrow\) ( p + 1 )( p - 3 ) = 0 
Vì p là số nguyên tố nên phương trình trên có nghiệm p = 3 thỏa mãn. 
Vậy số nguyên tố cần tìm là 3.

Đọc tiếp...
NAU TE 07/05/2015 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

Đặt n2 + 2006 = a2 (a Z)

=> 2006 = a2 - n2 = (a - n)(a + n) (1)

Mà (a + n) - (a - n) = 2n chia hết cho 2

=>a + n và a - n có cùng tính chẵn lẻ

+)TH1: a + n và a - n cùng lẻ => (a - n)(a + n) lẻ, trái với (1)

+)TH2: a + n và a - n cùng chẵn => (a - n)(a + n) chia hết cho 4, trái với (1)

Vậy không có n thỏa mãn n2+2006 là số chính phương

b)Vì n là số nguyên tố lớn hơn 3 => n không chia hết cho 3

=> n = 3k + 1 hoặc n = 3k + 2 (kN*)

+) n = 3k + 1 thì n2 + 2006 = (3k + 1)2 + 2006 = 9k2 + 6k + 2007 chia hết cho 3 và lớn hơn 3

=> n2 + 2006 là hợp số 

+) n = 3k + 2 thì n2 + 2006 = (3k + 2)2 + 2006 = 9k2 + 12k + 2010 chia hết cho 3 và lớn hơn 3

=> n2 + 2006 là hợp số

Vậy n2 + 2006 là hợp số

Đọc tiếp...
nguyen mai chi 10/01/2016 lúc 08:32
Báo cáo sai phạm

Giả sử n^2 + 2006 = m^2 (m,n la số nguyên) 
Suy ra n^2 - m^2 =2006 <==> ( n - m )( n + m ) = 2006 
Gọi a = n - m, b = n + m ( a,b cũng là số nguyên) 
Vì tích của a và b bằng 2006 la một số chẵn, suy ra trong 2 số a và b phải có ít nhất 1 số chẵn (1) 
Mặt khác ta có: a + b = (n - m) + (n + m) = 2n là 1 số chẵn ==> a và b phải cùng chẵn hoặc cùng lẻ(2) 
Từ (1) và (2) suy ra a và b đều là số chẵn 
Suy ra a = 2k , b= 2l ( với k,l là số nguyên) 
Theo như trên ta có a.b = 2006 hay 2k.2l = 2006 hay 4.k.l = 2006 
Vì k,l là số nguyên nên suy ra 2006 phải chia hết cho 4 ( điều này vô lý, vì 2006 không chia hết cho 4) 
Vậy không tồn tại số nguyên n thỏa mãn đề bài đã cho.(đpcm)

Đọc tiếp...
Tuấn Khải 21/01/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

bạn nau te lm đúng oy

Đọc tiếp...
A dep trai 31/07/2016 lúc 09:15
Báo cáo sai phạm

N2+3=a2mà a2 khi phân h thanh so nguyen tố thì các thừa số có số mũ chẵn mà 3 có số mũ lẻ => n ko là số nguyen tố  ==> n=1 hoặc 0 hoạc là hop số

Nếu n là hợp so thì n2+3=a2= b2+c2+3

Vì b là số nguyên tố , c là số nguyen tố , 3 có số mũ lẻ => ko thỏa mãn

==>n€{0,1} 

Nếu n=0=>a=3 loại

Nếu n =1=>a=4=22 chọn

Vậy n=1 hơi khó hiểu tí , có cách nào nhanh hon thì trả lời lại nhá

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 19/11/2017 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

n = 1 nha

Đọc tiếp...
Khải Thiên Vương 27/07/2016 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 3cm. Trên tia đối của tia BC lấy điểm E, trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho BE=CD=BC  

a) Chứng minh AE=BD

b) Chứng minh tam giác AED vuông

c) Tính độ dài đoạn AE, DE

d) Tia phân giác của góc BCD cắt BD ở M. Chứng Minh CM// AB

e) Tính độ dài đoạn CM

p/s: Cần gấp 

Đọc tiếp...
Nguyễn Phi Long 07/02/2017 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Số 5n+4 tận cùng bằng 4 hoặc 9. Xét hai trường hợp:

TH1: 5n+4 có tận cùng bằng 4 thì (5n+4)^2 tận cùng bằng 1. Cần tìm số có dạng 6**6 là bình phương của một số tận cùng bằng 4. Không có số nào thỏa mản điều kiện vì:

              74^2= 5476 < 6**6 < 7056 = 84^2

TH2: 5n+4 có tận cùng bằng 9 thì (5n+4)^2 tận cùng bằng 1. Cần tìm số có dạng 1**1 là bình phương của một số tận cùng bằng 1. Ta thấy 29^2=841< 1**1<2401 = 49^2, còn 39^2 bằng 1521

Vậy số chính phương cần tìm là 1521.

Đọc tiếp...
đỗ tuấn dương 26/04/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

âu trả lời của mình giống bạn nguyễn phi long

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 2K5 26/04/2018 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

92 = 81

8= 64

=> 80 k phải là số chính phương

đúng nhé

Đọc tiếp...
Trịnh Thùy Linh 26/04/2018 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

Ta thấy:82=64

           92=81

Vì 82<80<92

=> 80 ko là số chính phương.

Chúc bn hok tốt!!!

           

Đọc tiếp...
huỳnh anh phương 26/04/2018 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

cả 2 đều sai

Đọc tiếp...
Bông Hồng Kiêu Sa 01/03/2015 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

a,b lẻ nên suy ra: (a-1)(b-1) chia hết cho 4.

Ta đặt: a=(2k-1)2;b=(2k+1)2.

=>(m-1)=4k(k-1)     (k thuộc Z)

    (n-1)=4k(k+1).

=>(m-1)(n-1)=16k2(k-1)(k+1)

Mà k(k-1)(k+1) chia hết cho3 (3 số nguyên liên tiếp).

 Do k(k-1)và k(k+1) chia hết cho 2

nên suy ra: k2(k+1)(k-1) chia hết cho 12.

=>(a-1)(b-1)=16k2(k+1)(k-1) chia hết cho 192 khi m,n là SCP lẻ liên tiếp.

Đọc tiếp...
fdsfsdfd 13/04/2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

ta chứng minh bài toán phụ a chia 8 dư 1

đặt a =x^2(x thuộc N)

vì a là số chính phương lẻ nên x lẻ

đặt x=2k+1

ta có: x^2=(2k+1)^2=(2k)^2+2.2k+1=4k^2+4k+1=4(k+k^2)+1

vì k và k^2 là 2 số cùng tính chẵn lẻ suy ra  4(k+k^2) chia hết cho 8 suy ra  4(k+k^2)+1 chia hết cho 8 dư 1(đpcm)

Theo đề bài suy ra a chia 8 dư 1, b chia 8 dư 1 suy ra a-1 chia hết cho 8, b-1 chia hết cho 8

suy ra (a-1)(b-1) chia hết cho 64

vì 1 số chính phương chia 3 dư 1 suy ra a-1, b-1 chia hết cho 3

suy ra (a-1)(b-1) chia hết cho 3

vì (3,64)=1 suy ra (a-1)(b-1) chia hết cho 192(đpcm)

vậy (a-1)(b-1) chia hết cho 192

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: