Giúp tôi giải toán và làm văn


Boboiboybv 05/02/2018 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

ví dụ nha 

18x2y3xy

= 18(x2.x) . ( y3.y )

= 18x3y4

hum nay bọn mk vừa hok xong bài này đó là theo cách nghxi của mk nếu đúng thì mọi người mk nha ^^

Đọc tiếp...
Trịnh Thành Công CTV 29/06/2017 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(\sqrt{x-\sqrt{50}}-\sqrt{x+\sqrt{50}}\right)\sqrt{x+\sqrt{x^2-50}}\left(ĐKXĐ:A\ge0\right)\)

\(A^2=\left(\sqrt{x-\sqrt{50}}-\sqrt{x+\sqrt{50}}\right)^2\left(\sqrt{x+\sqrt{x^2-50}}\right)^2\)

\(A^2=\left[x-\sqrt{50}-2\left(\sqrt{\left(x-\sqrt{50}\right).\left(x+\sqrt{50}\right)}\right)+x+\sqrt{50}\right]\left(x+\sqrt{x^2-50}\right)\)

\(A^2=\left[2x-2\left(\sqrt{x^2-50}\right)\right].\left(x+\sqrt{x^2-50}\right)\)

\(A^2=2x^2+2x\left(\sqrt{x^2-50}\right)-2x\left(\sqrt{x^2-50}\right)-2\left(\sqrt{x^2-50}\right)^2\)

\(A^2=2x^2-2\left(x^2-50\right)\)

\(A^2=100\)

       \(\Rightarrow A=10\)

Đọc tiếp...
Vũ Tùng 02/07/2017 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

Đáp án là -10 bạn nhé.

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 29/06/2017 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm
Trịnh Quỳnh Nhi 31/12/2017 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

Xét tử thức ta có

2x3-7x2-12x+45

= 2x3+5x2-12x2-30x+18x+45

= x2(2x+5)-6x(2x+5)+9(2x+5)

= (2x+5)(x2-6x+9)

= (2x+5)(x-3)(1)

Xét mẫu thức ta có

3x3-19x2+33x-9

= 3x3-x2-18x2+6x+27x-9

= x2(3x-1)-6x(3x-1)+9(3x-1)

= (3x-1)(x2-6x+9)

= (3x-1)(x-3)2 (2)

Thay (1) và (2) vào A ta được\(A=\frac{\left(2x+5\right)\left(x-3\right)^2}{\left(3x-1\right)\left(x-3\right)^2}=\frac{2x+5}{3x-1}\)

Đọc tiếp...
nguyen kieu trang 19/01/2018 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

a)4x113x25-5x112x20                                             54x113+45x113+113                                                                                                                                                                                       =54x113+45x113+113x1

                                                                                  =113x(54+45+1)

                                                                                   =113x100=11300                                                                                 

  = 4x25x113-5x20x112

  =100x113-100x112

  =100x(113-112)

  =100x1

   =100

Đọc tiếp...
Thiên Thần Công Chúa 23/09/2017 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

a)4x113x25-5x112x20=4x25x113-5x20x112=100x113-100x112=100x(113-112)=100x1=100

Đọc tiếp...
Thiên Thần Công Chúa 23/09/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

b)  54x113+45x113+113=113x(54+45+1)=113x100=11300

d) 1875:2+125:2=(1875+125) :2=2000:2=1000

Đọc tiếp...
Nhóc vậy 26/12/2017 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Từ giả thiết ta có: \(ax+by+cz=0\Rightarrow a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2=-2\left(axby+bycz+axcz\right)\)

Ta biến đổi mẫu của biểu thức A: 

\(bc\left(y^2-2yz+z^2\right)+ac\left(x^2-2xz+z^2\right)+ab\left(x^2-2xy+y^2\right)\)

\(=bcy^2+bcz^2+acx^2+acz^2+abx^2+aby^2-2\left(bycz+axcz+axby\right)\)

\(=bcy^2+bcz^2+acx^2+acz^2+abx^2+aby^2+a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2\)

\(=\left(bcz^2+abx^2+b^2y^2\right)+\left(bcy^2+acx^2+c^2z^2\right)+\left(acz^2+aby^2+a^2x^2\right)\)

\(=b\left(cz^2+ax^2+by^2\right)+c\left(by^2+ax^2+cz^2\right)+a\left(cz^2+by^2+ax^2\right)\)

\(=\left(ax^2+by^2+cz^2\right)\left(a+b+c\right)\)

Vậy  \(A=\frac{ax^2+by^2+cz^2}{\left(ax^2+by^2+cz^2\right)\left(a+b+c\right)}=\frac{1}{a+b+c}\)

Đọc tiếp...
Châu Phạm 14/12/2016 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

x^20+(x+1)^11=2016^y=?

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 14/12/2016 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

Đặt \(B=bc\left(y-z\right)^2+ca\left(z-x\right)^2+ab\left(x-y\right)^2\)

\(=bcy^2+bcz^2+caz^2+cax^2+abx^2+aby^2-2\left(bcyz+acxz+abxy\right)\)( 1 )

Mà  \(a.x+by+cz=0\)

\(\Rightarrow\left(a.x+by+cz\right)^2=0^2\)

\(\Rightarrow a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2+2\left(axby+axcz+bycz\right)=0\)( 2 )

\(\left(1\right)\left(2\right)\Rightarrow B=B+0\)

\(=bcy^2+bcz^2+caz^2+cax^2+abx^2+aby^2-2\left(bcyz+acxz+abxy\right)+a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2+2\left(axby+axcz+bycz\right)\)

\(=a.x^2\left(b+c\right)+b.y^2\left(a+c\right)+c.z^2\left(a+b\right)+a^2x^2+b^2y^2+z^2c^2\)

\(=a.x^2\left(a+b+c\right)+b.y^2\left(a+b+c\right)+cz^2\left(a+b+c\right)\)

\(=\left(a.x^2+by^2+cz^2\right)\left(a+b+c\right)\)

\(\Rightarrow A=\frac{B}{ax^2+by^2+cz^2}=a+b+c\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Châu Phạm 14/12/2016 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

x^20+(x+1)^11=2016^y=?

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 03/01/2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

 = 100-2x+(-20+74-12-2x)

 = 100-2x+(42-2x)

 = 100-2x+42-2x

 = 142-2x

k mk nha

Đọc tiếp...
PK Bài Tập 03/01/2018 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

bạn ơi mình viết nhầm số 4 ở chỗ 74x

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 06/12/2016 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

\(\frac{ab}{a+b}=\frac{bc}{b+c}=\frac{ac}{c+a}\Leftrightarrow\frac{a+b}{ab}=\frac{b+c}{bc}=\frac{c+a}{ac}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{c}+\frac{1}{a}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\\\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{c}+\frac{1}{a}\\\frac{1}{c}+\frac{1}{a}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a}=\frac{1}{b}=\frac{1}{c}\Leftrightarrow a=b=c\)

Thay vào M được \(M=\frac{3a^2}{3a^2}=1\)

Đọc tiếp...
Hoang Thi Thu Phuong 5a 08/12/2016 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

bằng 1

Đọc tiếp...
viet hoang 09/12/2016 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

<br class="Apple-interchange-newline"><div id="inner-editor"></div>⇔1a +1b =1b +1c =1c +1a 

⇔{

1a +1b =1b +1c 
1b +1c =1c +1a 
1c +1a =1a +1b 
 
Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 31/12/2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Biến đổi tử thức ta đc:

   x3 - y3 + z3 + 3xyz

= (x - y)3 + z3 + 3x2y - 3xy2 + 3xyz

= (x - y + z) [ (x - y)2 - (x - y)z + z2 ]  +  3xy(x - y + z)

= (x - y + z)(x2 - 2xy + y2 - xz + yz + z2 + 3xy)

= (x - y + z)(x2 + y2 + z2 + xy + yz - xz)

Biến đổi mẫu thức ta đc:

     (x + y)2 + (y + z)2 + (z - x)2

= x2 + 2xy + y2 + y2 + 2yz + z2 + z2 - 2xz + x2

= 2(x2 + y2 + z2 + xy + yz - xz)

 Vậy  A = \(\frac{\left(x-y+z\right)\left(x^2+y^2+z^2+xy+yz-xz\right)}{2\left(x^2+y^2+z^2+xy+yz-xz\right)}\)\(=\frac{x-y+z}{2}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: