Giúp tôi giải toán và làm văn


Sosuke CTV 11 tháng 7 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

P = y(xn - 1 + yn - 1) - xn - 1(x + y)

P = yxn - 1 + y- xn - yxn - 1

P = (yxn - 1 - yxn - 1) + y- xn

P = y- xn

Đọc tiếp...
Chesy 11 tháng 7 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

\(y\left(x^{n-1}+y^{n-1}\right)-x^{n-1}\left(x+y\right)=y^n+yx^{n-1}-x^n-yx^{n-1}=y^n-x^n\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát 11 tháng 7 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

\(P=y\left(x^{n-1}+y^{n-1}\right)-x^{n-1}\left(x+y\right)\)

\(P=x^{n-1}y+y^n-x^n-x^{n-1}y\)

\(P=y^n-x^n\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 29 tháng 6 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

ĐK : x>0, x khác 1

\(A=\left(\frac{1}{\sqrt{x}+1}+\frac{2\left(1-\sqrt{x}\right)}{x\left(\sqrt{x}+1\right)-\left(\sqrt{x}+1\right)}\right):\left(\frac{\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}-\frac{2}{x-1}\right)\)

\(=\left(\frac{1}{\sqrt{x}+1}-\frac{2\left(\sqrt{x}-1\right)}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)^2}\right):\left(\frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{2}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\right)\)

\(=\frac{\sqrt{x}+1-2}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2}:\frac{\sqrt{x}+1-2}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}=\frac{\sqrt{x}-1}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2}.\frac{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}{\sqrt{x}-1}\)

\(=\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}\)

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ [ MCU ] ★Black Widow★ 27 tháng 6 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

\(a,A=\frac{\left(a+2\right)^2}{\left(a+2\right)\left(a^2-4\right)}=\frac{a+2}{\left(a-2\right)\left(a+2\right)}=\frac{1}{a-2}\)

b, Để  A có giá trị là một số nguyên thì \(1⋮a-2\)

=> \(\orbr{\begin{cases}a-2=1\\a-2=-1\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=3\\a=1\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
๛๖ۣۜJαεbυмღ•™★ [ MCU ] ★ Spider Man ★ 27 tháng 6 lúc 22:58
Báo cáo sai phạm

\(a.A=\frac{\left(a+2\right)^2}{a^2\left(a+2\right)-4\left(a+2\right)}=\frac{a+2}{\left(a-2\right)\left(a+2\right)}=\frac{1}{a-2}\)

\(b.=>\left[a-2=1;a-2=-1\right]< =>\left[a=3;a=1\right]\)

P/s: Mk ko chắc đâu nha !!!

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 27 tháng 6 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

a)\(A=\frac{\left(x+2\right)^2}{a^2\left(a+2\right)-4\left(a+2\right)}\) 

     \(=\frac{a+2}{\left(a+2\right)\left(a-2\right)}\) 

      =\(\frac{1}{a-2}\) 

b)

Để A\(\in Z\) thì \(1⋮a-2\) =>\(a-2\inƯ\) (1)

\(\Rightarrow a-2=1;a-2=-1\) 

\(\Rightarrow a=3;a=1\) 

Vậy để A có giias trị là 1 số nguyên <=>\(x\in\left\{3;1\right\}\) 

hc tốt

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 27 tháng 6 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Do \(a+b+c=0\)

\(\Rightarrow c=-a-b\)

\(\Rightarrow c^2=a^2+2ab+b^2\)

Tương tự,ta có:

\(a^2=b^2+2bc+c^2\)

\(b^2=a^2+2ac+c^2\)

Thay vào bài toán,ta được:

\(P=\frac{c^2}{a^2+b^2-\left(a^2+2ab+b^2\right)}+\frac{a^2}{b^2+c^2-\left(b^2+2bc+c^2\right)}+\frac{b^2}{c^2+a^2-\left(a^2+2ac+c^2\right)}\)

\(P=\frac{-c^2}{2ab}+\frac{-a^2}{2bc}+\frac{-b^2}{2ac}\)

\(P=\frac{-\left(a^3+b^3+c^3\right)}{2abc}\)

Do \(a+b+c=0\Rightarrow-a=b+c\)

\(\Rightarrow-a^3=b^3+c^3+3bc\left(b+c\right)\)

\(\Rightarrow-a^3=b^3+c^3-3abc\)

\(\Rightarrow a^3+b^3+c^3=3abc\)

Khi đó,ta có:
\(P=\frac{-\left(3abc\right)}{2abc}=-\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Khoa Nguyên 27 tháng 6 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

abc khác 0 nhé ạ

Đọc tiếp...
Hoàng Thảo 21 tháng 9 2017 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

\(E=\frac{4^5.9^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.20}\)

\(E=\frac{\left(2^2\right)^5.\left(3^2\right)^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{2^{10}.3^8-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{-6}{10}\)

\(E=\frac{-3}{5}\)

vay \(E=\frac{-3}{5}\)

Đọc tiếp...
giang my 6 tháng 12 2017 lúc 23:33
Báo cáo sai phạm

\(E=\frac{4^5.9^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.20}\)

\(E=\frac{\left(2^2\right)^5.\left(3^2\right)^4-2\left(2.3\right)^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{2^{10}.3^8-2^{10}.3^9}{2^{10}.3^8+2^{10}.3^8.5}\)

\(E=\frac{2^{10}.3^8\left(1-3\right)}{2^{10}.3^8\left(1+5\right)}\)

\(E=\frac{-2}{6}=\frac{-1}{3}\)

MK CHẮC CHẮN ĐÚNG

Đọc tiếp...
•๖ۣۜKɧáηɧ ๖ۣۜLγ⚡2ƙ8•™ [MCU] ★ Human ★ 26 tháng 6 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

Kết quả là \(\frac{-1}{3}\)

Học tốt

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% 24 tháng 6 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

\(P=\frac{1}{a^2-a}+\frac{1}{a^2-3a+2}+\frac{1}{a^2-5a+6}+\frac{1}{a^2-7a+12}+\frac{1}{a^2-9a+20}\)

\(=\frac{1}{a.\left(a-1\right)}+\frac{1}{\left(a-1\right).\left(a-2\right)}+\frac{1}{\left(a-2\right).\left(a-3\right)}+\frac{1}{\left(a-3\right).\left(a-4\right)}+\frac{1}{\left(a-4\right).\left(a-5\right)}\)

a) ĐKXĐ: \(a\ne0;1;2;3;4;5;6\)

b) \(P=\frac{1}{a-1}-\frac{1}{a}+\frac{1}{a-2}-\frac{1}{a-1}+\frac{1}{a-3}-\frac{1}{a-2}+\frac{1}{a-4}-\frac{1}{a-3}+\frac{1}{a-5}-\frac{1}{a-4}\)

\(A=\frac{1}{a-5}-\frac{1}{a}=\frac{a-\left(a-5\right)}{a.\left(a-5\right)}=\frac{5}{a.\left(a-5\right)}\)

c) \(a^3-a^2+2=0\)

\(\Leftrightarrow a^3+a^2-2a^2-2a+2a+2=0\)

\(\Leftrightarrow a^2.\left(a+1\right)-2a.\left(a+1\right)+2.\left(a+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+1\right).\left(a^2-2a+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a+1=0\\a^2-2a+2=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=-1\\\left(a-1\right)^2=-1\left(loai\right)\end{cases}}}\)

Thay a=-1 vào P

\(P=\frac{5}{a.\left(a-5\right)}=\frac{5}{-1.\left(-1-5\right)}=\frac{5}{6}\)

Đọc tiếp...
shitbo 22 tháng 6 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

\(4a^2+b^2=5ab\)

\(\Rightarrow4a^2-5ab+b^2=0\)

\(\Rightarrow\left(4a^2-4ab\right)-\left(ab-b^2\right)=0\)

\(\Rightarrow4a\left(a-b\right)-b\left(a-b\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(a-b\right)\left(4a-b\right)=0\)

Làm nốt

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 20 tháng 6 lúc 9:29
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(94-42\sqrt{5}=45-2.7.3\sqrt{5}+49=\left(3\sqrt{5}\right)^2-2.7.3\sqrt{5}+7^2=\left(7-3\sqrt{5}\right)^2\)

\(94+42\sqrt{5}=\left(7+3\sqrt{5}\right)^2\)

\(\Rightarrow\sqrt{94-42\sqrt{5}}-\sqrt{94+42\sqrt{5}}\)

\(=\sqrt{\left(7-3\sqrt{5}\right)^2}-\sqrt{\left(7+3\sqrt{5}\right)^2}=7-3\sqrt{5}-7-3\sqrt{5}=-6\sqrt{5}\)

Đọc tiếp...
Chi 12 tháng 6 lúc 7:43
Báo cáo sai phạm

1/  Vì tử âm nên mẫu cũng âm => \(4x^2-4x+1< 0\) => \(\left(2x-1\right)^2\)<0

Biểu thức trên không thể xảy ra nên pt vô no

2/ theo đề bài ta suy ra: \(x+\frac{x}{x}=x+1\)

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng MTP (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 2 tháng 6 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(\frac{2010}{1020}=\frac{67}{34}\)

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
✔Yuriko 2 tháng 6 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2010}{1020}\) rút gọn ra bao nhiêu

Trả lời:

\(\frac{2010}{1020}=\frac{67}{34}\)

Học tốt 

_Yuriko_

Đọc tiếp...
Luân Đặng ( The Moon of Red ) 2 tháng 6 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

TRẢ LỜI

\(\frac{2010}{1020}=\frac{67.30}{34.30}=\frac{67}{34}\)

CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 21 tháng 4 2017 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(y^2+y+1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x^2y^2+xy\left(x+y\right)+x^2+y^2+xy+x+y+1\)

\(=x^2y^2+x^2+y^2+2xy+2=x^2y^2+3\)

Ta lại có:

\(\left(y^2+y+1\right)-\left(x^2+x+1\right)=\left(y^2-x^2\right)+\left(y-x\right)\)

\(=\left(y-x\right)\left(x+y+1\right)=-2\left(x-y\right)\)

Theo đề bài ta có: (sửa đề luôn)

\(\frac{x}{y^3-1}-\frac{y}{x^3-1}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

\(=\frac{x}{\left(y-1\right)\left(y^2+y+1\right)}-\frac{y}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

\(=\frac{-1}{y^2+y+1}+\frac{1}{x^2+x+1}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

\(=\frac{\left(y^2+y+1\right)-\left(x^2+x+1\right)}{\left(x^2+x+1\right)\left(y^2+y+1\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

\(=-\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}=0\)

Đọc tiếp...
Phong Bi 26 tháng 5 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

kết bạn với mình nhé!

Đọc tiếp...
Con Chim 7 Màu 10 tháng 2 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

\(gt\Rightarrow y-1=-x\Rightarrow x-1=-y\)

\(\frac{x}{y^3-1}-\frac{y}{x^3-1}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^4-x-y^4+y}{\left(y^3-1\right)\left(x^3-1\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2-3}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x+y\right)\left(x-y\right)\left(x^2+y^2\right)-\left(x-y\right)}{xy\left(y^2+y+1\right)\left(x^2+x+1\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2-3}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x-y\right)\left(x^2-x+y^2-y\right)}{xy\left(x^2y^2+xy^2+y^2+x^2y+xy+y+x^2+x+1\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2-3}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x-y\right)\left[x\left(x-1\right)+y\left(y-1\right)\right]}{xy\left(x^2y^2+2xy+x^2+y^2+2\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x-y\right)\left(-2xy\right)}{xy\left(x^2y^2+3\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}=\frac{-2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}=0\left(dpcm\right)\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: