Giúp tôi giải toán và làm văn


Edogawa Conan 18/10 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(A=\left(3+1\right)\left(3^2+1\right)\left(3^4+1\right)\left(3^8+1\right)\left(3^{16}+1\right)\left(3^{32}+1\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(3^2-1\right)\left(3^2+1\right)\left(3^4+1\right).....\left(3^{32}+1\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(3^4-1\right)\left(3^4+1\right)\left(3^8+1\right)....\left(3^{32}+1\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(3^8-1\right)\left(3^8+1\right)\left(3^{16}+1\right)\left(3^{32}+1\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(3^{16}-1\right)\left(3^{16}+1\right)\left(3^{32}+1\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(3^{32}-1\right)\left(3^{32}+1\right)=\frac{1}{2}\left(3^{64}-1\right)\)

Đọc tiếp...
Despacito 15/10 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\left(2+\sqrt{x}\right)^2-\left(\sqrt{x}-3\right)^2}{2x-\sqrt{x}}\)

\(=\frac{\left(2+\sqrt{x}-\sqrt{x}+3\right)\left(2+\sqrt{x}+\sqrt{x}-3\right)}{2x-\sqrt{x}}\)

\(=\frac{5.\left(2\sqrt{x}-1\right)}{2x-\sqrt{x}}\)

\(=\frac{5\left(2\sqrt{x}-1\right)}{\sqrt{x}\left(2\sqrt{x}-1\right)}\)

\(=\frac{5}{\sqrt{x}}\)

Đọc tiếp...
Suhy Nôsanchi 15/10 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\left(2+\sqrt{x}\right)^2-\left(\sqrt{x}-3\right)^2}{2x-\sqrt{x}}\)

\(=\frac{\left[\left(2+\sqrt{x}\right)-\left(\sqrt{x}-3\right)\right].\left[\left(2+\sqrt{x}\right)+\left(\sqrt{x}-3\right)\right]}{2x-\sqrt{x}}\)

\(=\frac{\left(2+\sqrt{x}-\sqrt{x}+3\right).\left(2+\sqrt{x}+\sqrt{x}-3\right)}{2x-\sqrt{x}}\)

\(=\frac{5.\left(2\sqrt{x}-1\right)}{2\left(\sqrt{x}\right)^2-\sqrt{x}}\)

\(=\frac{5.\left(2\sqrt{x}-1\right)}{\sqrt{x}.\left(2\sqrt{x}-1\right)}\)

\(=\frac{5}{\sqrt{x}}\)

Đọc tiếp...
s2 Lắc Lư s2 05/06/2017 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

bạn quy đồng nha,,nhóm cái căn3 + căn 5 thành 1 nhóm,,,rồi quy đồng \(\sqrt{2}-\left(\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)\)

Đọc tiếp...
quynh_anh 08/10/2017 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

2. 

a. \(x\ge2\)hoặc x<0

b. A= \(2\sqrt{x^2-2x}\)

c. A<2 \(\Leftrightarrow\)\(2\sqrt{x^2-2x}< 2\Leftrightarrow\sqrt{x^2-2x}< 1\Leftrightarrow x^2-2x< 1\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2< 2\)

\(-\sqrt{2}< x-1< \sqrt{2}\Leftrightarrow1-\sqrt{2}< x< 1+\sqrt{2}\)

Kết hợp vs đk câu a , ta đc : \(1-\sqrt{2}< x< 0và2\le x< 1+\sqrt{2}\)

Vậy...........

Đọc tiếp...
quynh_anh 08/10/2017 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

1.

a. ĐKXĐ : x lớn hơn hoặc bằng 1/2 

b. A\(\sqrt{2}\)\(\sqrt{2x+2\sqrt{2x-1}}-\sqrt{2x-2\sqrt{2x-1}}\)

\(\sqrt{2x-1+1+2\sqrt{2x-1}}-\sqrt{2x-1+1-2\sqrt{2x-1}}\)

=\(\sqrt{\left(\sqrt{2x-1}+1\right)^2}-\sqrt{\left(\sqrt{2x-1}-1\right)^2}\)

\(\sqrt{2x-1}+1-\left|\sqrt{2x-1}-1\right|\)

Nếu \(x\ge1thìA\sqrt{2}=\sqrt{2x-1}+1-\left(\sqrt{2x-1}-1\right)=2\)

\(\Rightarrow A=2\)

Nếu 1/2 \(\le x< 1thìA\sqrt{2}=\sqrt{2x-1}+1-\left(1-\sqrt{2x-1}\right)=2\sqrt{2x-1}\)

Do đó : A= \(\sqrt{4x-2}\)

Vậy ............

Đọc tiếp...
Nguyễn Không Tên 02/10/2017 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Ta có \(x-y=1\)

\(=>x+y=\left(x+y\right).\left(x-y\right)\)
\(A=\left(x+y\right).\left(x-y\right).\left(x^2+y^2\right).\left(x^4+y^4\right)\)

\(A=\left(x^2-y^2\right).\left(x^2+y^2\right).\left(x^4+y^4\right)\)

\(A=\left(x^4-y^4\right).\left(x^4+y^4\right)\)

\(A=x^8-y^8\)

Đọc tiếp...
Despacito 02/10/2017 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{2+\frac{\sqrt{10}-\sqrt{5}-\sqrt{2}}{2}}\)

\(=\sqrt{2+\frac{\sqrt{2}\left(\sqrt{5}-\sqrt{\frac{5}{2}}\right)-\sqrt{2}}{2}}\)

\(=\sqrt{2+\frac{\sqrt{2}\left(\sqrt{5}-\sqrt{\frac{5}{2}-1}\right)}{2}}\)

\(=\sqrt{2+\frac{\sqrt{2}\left(\sqrt{5}-\frac{\sqrt{10}}{2}-1\right)}{2}}\)

\(=\sqrt{2+\frac{\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{10}}{2}-\frac{\sqrt{10}}{2}-1\right)}{2}}\)

\(=\sqrt{2+\frac{-\sqrt{2}}{2}}\)

\(=\sqrt{\frac{4}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}}\)

\(=\sqrt{\frac{4-\sqrt{2}}{2}}\)

\(=\frac{\sqrt{\left(4-\sqrt{2}\right).2}}{2}\)

\(=\frac{\sqrt{8-2\sqrt{2}}}{2}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thảo 02/10/2017 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

Mọi người giúp mình giải bài toán này với ạ?

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 31/08/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Ta có : D =  5 + 5+ ...+ 5200.

=> 5D = 5+ 53 + ...+ 5201.

=> 5D - D = 5201 - 5

=> 4D =  5201 - 5

\(\Rightarrow D=\frac{5^{201}-5}{4}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 27/09/2017 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{4x^2-3x+17}{x^3-1}+\frac{2x-1}{x^2+x+1}+\frac{6}{1-x}\)

\(=\frac{4x^2-3x+17}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}+\frac{\left(x-1\right)\left(2x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}-\frac{6\left(x^2+x+1\right)}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\)

\(=\frac{4x^2-3x+17+2x^2-x-2x+1-6x^2-6x-6}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\)

\(=\frac{-12x+12}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\)

\(=\frac{-12\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\)

\(=-\frac{12}{x^2+x+1}\)

b) \(\frac{1}{x^2-x+1}-\frac{x^2+2}{x^3+1}+1=\frac{x+1-x^2-2+x^3+1}{\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}\)

\(=\frac{x-x^2+x^3}{\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}=\frac{x\left(x^2-x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}=\frac{x}{x+1}\)

c) \(N=\frac{a}{ab+a+abc}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{2017c}{ac+2017c+2017}\)

\(N=\frac{a}{a\left(b+1+bc\right)}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{2017c}{ac+2017c+2017}\)

\(N=\frac{1}{b+1+bc}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{2017c}{ac+2017c+2017}\)

\(N=\frac{1+b}{b+1+bc}+\frac{abc^2}{ac+abc^2+abc}\)

\(N=\frac{1+b}{b+1+bc}+\frac{abc^2}{ac\left(1+bc+b\right)}\)

\(N=\frac{1+b}{b+1+bc}+\frac{bc}{1+bc+b}\)

\(N=\frac{1+b+bc}{b+1+bc}\)

\(N=1.\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 27/09/2017 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

Rút gọn x :

\(x=\frac{2}{\frac{1}{\sqrt{\sqrt{2}+1}-1}-\frac{1}{\sqrt{\sqrt{2}+1}+1}}=\frac{2}{\frac{\sqrt{\sqrt{2}+1}+1-\sqrt{\sqrt{2}+1}+1}{\left(\sqrt{\sqrt{2}+1}-1\right)\left(\sqrt{\sqrt{2}+1}+1\right)}}\)

\(=\frac{2}{\frac{2}{\sqrt{2}}}=\sqrt{2}\)

Vậy \(A=\left[\left(\sqrt{2}\right)^4-\left(\sqrt{2}\right)^3-\left(\sqrt{2}\right)^2+2\sqrt{2}-1\right]^{2017}\)

\(=\left(4-2\sqrt{2}-2+2\sqrt{2}-1\right)^{2017}=1^{2017}=1.\)

Đọc tiếp...
ghost river 24/09/2017 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm


c) |a| . a = \(\orbr{\begin{cases}a.a=2a\\-a.a=-2a\end{cases}}\)
d)|a| : a = \(\orbr{\begin{cases}a:a=1\\-a:a=-1\end{cases}}\)
e,g tự làm nha

Đọc tiếp...
Angel susy 09/08/2017 lúc 07:00
Báo cáo sai phạm

E)E=3X-3-2(X+3)

 E=3X-3-2X+6

E=(3X-2X)+6-3

E=X+3

MK ĐÃ CỐ HẾT SỨC.K CHO MK NHA ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Nhi 04/08/2017 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

Ai lm đc thì giúp mk vs mk đg cần gấp mai phải nộp. Ai lm đứng thì mk tk cho

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: