Giúp tôi giải toán và làm văn


Inuyasha 01/12/2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Bài làm

\(C=\frac{2.5^{22}-9.5^{21}}{25^{10}}:\frac{5.\left(3.7^{15}-19.7^{14}\right)}{7^{16}+3.7^{15}}\)

\(C=\frac{2.5^{21}.5-9.5^{21}}{25^{10}}:\frac{5.\left(3.7^{14}.7-19.7^{14}\right)}{7^{16}.7+3.7^{15}}\)

\(C=\frac{5^{21}.\left(2-9\right).5}{\left(5.5\right)^{10}}:\frac{5.[7^{15}.\left(3-19\right)].7}{7^{15}.\left(3+1\right).7}\)

\(C=\frac{5^{21}.\left(-7\right).5}{5^{10}.5^{10}}:\frac{5.7^{15}.\left(-16\right).7}{7^{15}.4.7}\)

\(C=\frac{5^{21}.\left(-35\right)}{5^{10}.5^{10}}:\frac{7^{15}.\left(-112\right).5}{7^{15}.28}\)

\(C=5.\left(-35\right):\frac{7^{15}.560}{7^{15}.28}\)

\(C=5.\left(-35\right):\frac{1.560}{1.28}\)

\(C=5.\left(-35\right):20\)

\(C=5.\left(-35\right).\frac{1}{20}\)

\(C=-\frac{175}{20}\)

\(C=-\frac{35}{4}\)

Vậy biểu thức trên \(C=\frac{2.5^{22}-9.5^{21}}{25^{10}}:\frac{5.\left(3.7^{15}-19.7^{14}\right)}{7^{16}+3.7^{15}}\)bằng \(C=-\frac{35}{4}\)

# Chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 16/01/2019 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

\(C=\frac{5^{21}\left(2.5-9\right)}{5^{20}}:\frac{5.7^{14}\left(3.7-19\right)}{7^{15}\left(7+3\right)}=5^{21-20}.\left(10-9\right):\frac{5.\left(21-19\right)}{7^{15-14}.10}\)

\(=5:\frac{5.2}{7.10}=5:\frac{1}{7}=5.7=35\)

Đọc tiếp...
▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥ ANIME IS MY LIFE ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂ 04/12/2018 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

cô giáo bn chữa bài đó chưa, mình làm đúng hay sai vậy

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 21/04/2017 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(y^2+y+1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x^2y^2+xy\left(x+y\right)+x^2+y^2+xy+x+y+1\)

\(=x^2y^2+x^2+y^2+2xy+2=x^2y^2+3\)

Ta lại có:

\(\left(y^2+y+1\right)-\left(x^2+x+1\right)=\left(y^2-x^2\right)+\left(y-x\right)\)

\(=\left(y-x\right)\left(x+y+1\right)=-2\left(x-y\right)\)

Theo đề bài ta có: (sửa đề luôn)

\(\frac{x}{y^3-1}-\frac{y}{x^3-1}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

\(=\frac{x}{\left(y-1\right)\left(y^2+y+1\right)}-\frac{y}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

\(=\frac{-1}{y^2+y+1}+\frac{1}{x^2+x+1}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

\(=\frac{\left(y^2+y+1\right)-\left(x^2+x+1\right)}{\left(x^2+x+1\right)\left(y^2+y+1\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

\(=-\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}=0\)

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 07/01/2019 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

Em xin đóng góp cách 2 ạ 

\(\frac{x}{y^3-1}-\frac{y}{x^3-1}\)

\(=\frac{x^4-x-y^4+y}{x^3y^3-y^3-x^3+1}\)

\(=\frac{\left(x^2-y^2\right)\left(x^2+y^2\right)-\left(x-y\right)}{x^3y^3-\left(x^3+y^3\right)+1}\)

\(=\frac{\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2\right)-\left(x-y\right)}{x^3y^3-\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)+\left(x+y\right)^2}\)

\(=\frac{\left(x-y\right)\left(x^2+y^2-1\right)}{x^3y^3-\left(x^2-xy+y^2\right)+x^2+2xy+y^2}\)

\(=\frac{\left(x-y\right)\left[x^2+y^2-\left(x+y\right)^2\right]}{x^3y^3+3xy}\)

\(=\frac{\left(x-y\right).\left(-2\right)xy}{xy\left(x^2y^2+3\right)}\)

\(=\frac{-2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

Do \(\frac{-2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}=0\)

\(\Rightarrow\frac{x}{y^3-1}-\frac{y}{x^3-1}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}=0\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Võ Thị Quỳnh Giang 03/08/2017 lúc 08:45
Báo cáo sai phạm

ta có : a+b+c=0=>a+b=-c ; b+c=-a ; a+c=-b 

ta có: M= \(\frac{2ab}{a^2+\left(b+c\right)\left(b-c\right)}+\frac{2bc}{b^2+\left(c+a\right)\left(c-a\right)}+\frac{2ca}{c^2+\left(a+b\right)\left(a-b\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{a^2-a\left(b-c\right)}+\frac{2bc}{b^2-b\left(c-a\right)}+\frac{2ca}{c^2-c\left(a-b\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{a\left(a-b+c\right)}+\frac{2bc}{b\left(b-c+a\right)}+\frac{2ca}{c\left(c-a+b\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{-ab+\left(a+c\right)}+\frac{2bc}{-bc+\left(a+b\right)}+\frac{2ac}{-ac+\left(b+c\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{-2ab}+\frac{2bc}{-2bc}+\frac{2ca}{-2ca}\)

M=-1-1-1=-3

Vậy với a+b+c=0 thì M=-3

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 31/12/2017 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

Xét tử thức ta có

2x3-7x2-12x+45

= 2x3+5x2-12x2-30x+18x+45

= x2(2x+5)-6x(2x+5)+9(2x+5)

= (2x+5)(x2-6x+9)

= (2x+5)(x-3)(1)

Xét mẫu thức ta có

3x3-19x2+33x-9

= 3x3-x2-18x2+6x+27x-9

= x2(3x-1)-6x(3x-1)+9(3x-1)

= (3x-1)(x2-6x+9)

= (3x-1)(x-3)2 (2)

Thay (1) và (2) vào A ta được\(A=\frac{\left(2x+5\right)\left(x-3\right)^2}{\left(3x-1\right)\left(x-3\right)^2}=\frac{2x+5}{3x-1}\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 03/06/2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

1. Để A có nghĩa thì \(x^3-3x-2\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x^3-x\right)-\left(2x-2\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x\left(x^2-1\right)-2\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x\left(x-1\right)\left(x+1\right)-2\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x^2+x-2\right)\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x^2-1+x-1\right)\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left[\left(x+1\right)\left(x-1\right)+\left(x-1\right)\right]\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x\ne1;x\ne-2\)

2. \(A=\frac{x^4-2x^2+1}{x^3-3x-2}=\frac{\left(x^2-1\right)^2}{\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)}=\frac{\left[\left(x-1\right)\left(x+1\right)\right]^2}{\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)}\)

                                                    \(=\frac{\left(x-1\right)^2.\left(x+1\right)^2}{\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)}=\frac{\left(x+1\right)^2}{x+2}\)

3/ Để A < 1 \(\Leftrightarrow\frac{\left(x+1\right)^2}{x+2}< 1\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2< x+2\)

                                                        \(\Leftrightarrow x^2+2x+1< x+2\)

                                                         \(\Leftrightarrow x^2+x< 1\)

                                                           \(\Leftrightarrow x.\left(x+1\right)< 1\)

Vậy .....

Đọc tiếp...
Phạm Hồng Quyên 03/06/2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

1. A có nghĩa khi \(x^3-3x-2\ne0\)

\(\Leftrightarrow x^3+x^2-x^2-x-2x-2\ne0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x+1\right)-x\left(x+1\right)-2\left(x+1\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x^2-x-2\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x^2+x-2x-2\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x+1\right)\left(x-2\right)\ne0\)
\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2\left(x-2\right)\ne0\Leftrightarrow x-2\ne0\)(do \(\left(x+1\right)^2\ge0\)\(\Leftrightarrow x\ne2\)

2. Ta có :

Tử = \(x^4-2x^2+1=x^4-x^3+x^3-x^2-x^2+x-x+1\)

=\(x^3\left(x-1\right)+x^2\left(x-1\right)-x\left(x-1\right)-\left(x-1\right)\)

=\(\left(x-1\right)\left(x^3+x^2-x-1\right)=\left(x-1\right)\left[x^2\left(x+1\right)-x\left(x+1\right)\right]\)

=\(\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x^2-1\right)=\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x-1\right)\left(x+1\right)\)

\(=\left(x+1\right)^2\left(x-1\right)^2\)

Vậy \(A=\frac{\left(x+1\right)^2\left(x-1\right)^2}{\left(x+1\right)^2\left(x-2\right)}=\frac{\left(x-1\right)^2}{x-2}\)

3. \(A< 1\Leftrightarrow\frac{\left(x-1\right)^2}{x-2}< 1\Leftrightarrow\frac{\left(x-1\right)^2}{x-2}-1< 0\Leftrightarrow\frac{x^2-2x+1-x+2}{x-2}< 0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2-3x+3}{x-2}< 0\)ta có \(x^2-3x+3=x^2-2.\frac{3}{2}x+\frac{9}{4}+\frac{3}{4}=\left(x-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{3}{4}>0\)

\(\Rightarrow\)(1) \(\Leftrightarrow x-2< 0\Leftrightarrow x< 2\)(Thỏa mãn)

Vậy x<2 thì A<1

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 08/01/2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Đặt B là mẫu thức của P thì :

B = ab(x - y)2 + bc(y - z)2 + ca(z - x)2 = abx2 - 2abxy + aby2 + bcy2 - 2bcyz + bcz2 + caz2 - 2cazx + cax2

   = ax2(b + c) + by2(a + c) + cz2(a + b) - 2(bcyz + acxz + abxy) (1)

ax + by + cz = 0 => (ax + by + cz)2 = 0 <=> a2x2 + b2y2 + c2z2 + 2(bcyz + acxz + abxy) = 0 

=> -2(bcyz + acxz + abxy) = a2x2 + b2y2 + c2z2 (2)

Từ (1) và (2),ta có : B = ax2(b + c) + by2(a + c) + cz2(a + b) + a2x2 + b2y2 + c2z2

= ax2(a + b + c) + by2(a + b + c) + cz2(a + b + c) = (a + b + c)(ax2 + by2 + cz2)

\(\Rightarrow P=\frac{1}{a+b+c}=2017\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Hoàng 09/01/2017 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm
truy kich 11/01/2017 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

2017 nhe

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 06/12/2016 lúc 09:37
Báo cáo sai phạm

\(\frac{b}{bc+b+1}+\frac{a}{ab+a+1}+\frac{c}{ac+c+1}\)

\(=\frac{ac.b}{ac\left(bc+b+1\right)}+\frac{c.a}{c\left(ab+a+1\right)}+\frac{c}{ac+c+1}\)

\(=\frac{1}{c+1+ac}+\frac{ac}{1+ac+c}+\frac{c}{ac+c+1}=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Triết 21/12/2018 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

\(\frac{b}{bc+b+1}+\frac{a}{ab+a+1}+\frac{c}{ac+a+1}\)

\(=\frac{ac.b}{ac\left(bc+b+1\right)}+\frac{c.a}{c\left(ab+a+1\right)}+\frac{c}{ac+c+1}\)

\(\frac{1}{c+1+ac}+\frac{ac}{1+ac+c}+\frac{c}{ac+c+1}=1\)

Đọc tiếp...
Trần Cao Vỹ Lượng 08/12/2016 lúc 07:55
Báo cáo sai phạm

xin lỗi tớ cũng muốn kết bạn do hết lượt kết nếu có thể bạn kết bạn với mình đi

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 09/12/2018 lúc 07:11
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^2+y^2+z^2-2xy+2xz-2yz}{x^2-2xy+y^2-z^2}\)

\(=\frac{\left(x-y+z\right)^2}{\left(x-y\right)^2-z^2}\)

\(=\frac{\left(x-y+z\right)^2}{\left(x-y-z\right)\left(x-y+z\right)}\)

\(=\frac{x-y+z}{x-y-z}\)

Đọc tiếp...
Stephen Hawking 03/12/2018 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

\(\frac{81^{11}.3^{17}}{27^{10}.9^{15}}=\frac{3^{44}.3^{17}}{3^{30}.3^{30}}=\frac{3^{61}}{3^{60}}=3\)

Đọc tiếp...
shitbo 03/12/2018 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

\(81^{11}.3^{17}=3^{61};27^{10}.9^{15}=3^{60}\Rightarrow bt=3\)

Đọc tiếp...
no name 03/12/2018 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

cái này toán lớp 6 bn ơi

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Lan Hương 05/07/2017 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

=\(\left(\frac{\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}-\frac{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(x+\sqrt{xy}+y\right)}{\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)}\right).\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{x-\sqrt{xy}+y}\)

\(=\left[\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)-\frac{x+\sqrt{xy}+y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\right].\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{x-\sqrt{xy}+y}\)

\(=\frac{x+2\sqrt{xy}+y-x-\sqrt{xy}-y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}.\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{x-\sqrt{xy}+y}\)

\(=\frac{\sqrt{xy}}{x-\sqrt{xy}+y}\)

Đọc tiếp...
Vũ Đức Hưng 10/09/2018 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm
  • \(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)
  • \(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}g\)
Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Anh Nguyên 05/07/2017 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

Mình gi rút gọn bạn tự hiểu nha:

\(\left(\frac{x-y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}+\frac{\sqrt{x^3}-\sqrt{y^3}}{y-x}\right):\frac{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)^2+\sqrt{xy}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\)

=\(\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}-\frac{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(x-\sqrt{xy}+y\right)}{x-y}\right).\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{x+y-\sqrt{xy}}\)

=\(\frac{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)}{x+y-\sqrt{xy}}-\frac{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\left(x+y-\sqrt{xy}\right)}{\left(x-y\right)\left(x+y-\sqrt{xy}\right)}\)

=

Đọc tiếp...
Hồ Nguyễn Quốc Hưng 25/06/2018 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

mình ko biết

Đọc tiếp...
Huyen Trang Luong 08/06/2017 lúc 09:41
Báo cáo sai phạm

giải giùm mình bài 5 với

Đọc tiếp...
Long nguyen van 11/05/2017 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm
emdixaqua CTV 02/08/2018 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

\(\frac{14xy^5\left(2x-3y\right)}{21x^2y\left(2x-3y\right)^2}=\frac{2y^4}{3x\left(2x-3y\right)}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: