Giúp tôi giải toán và làm văn


Tớ Đông Đặc ATSM 12/07/2018 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

A <=> 4√x - [ ( (√x )^2 + 2√x3+ 3^2)*( √x -3)]/ (x-9)

<=> 4√x - [(√x+3)^2×(√x-3)]/( x-9)

<=> 4√x - [(√x+3)*(x-9)]/(x-9)

<=> 4√x - √x -3

<=> 3√x -3

b, <=> √[(3*x) ^2+2*3x*2+2^2]/(3x+2)

<=> √[( 3x+2)^2] /(3x+2) 

<=> (3x+2)/(3x+2) = 1

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Hiếu Thảo 12/07/2018 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

\(A=4\sqrt{x}-\frac{\left(\sqrt{x}+3\right)^2\left(\sqrt{x}-3\right)}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}\)

\(=4\sqrt{x}-\left(\sqrt{x}+3\right)\)

\(=3\sqrt{x}-3\)

\(B=\frac{\sqrt{\left(3x+2\right)^2}}{3x+2}=\frac{|3x+2|}{3x+2}\)

\(TH1:3x+2>0\Rightarrow B=1\)

\(TH2:3x+2< 0\Rightarrow B=-1\)

Đọc tiếp...
Đàm Thị Minh Hương 10/07/2018 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{\left(4-\sqrt{15}\right)^2}=\left|4-\sqrt{15}\right|=4-\sqrt{15}\)

\(\Rightarrow\sqrt{\left(4-\sqrt{15}\right)^2}+\sqrt{15}=4-\sqrt{15}+\sqrt{15}=4\)

\(\sqrt{\left(2-\sqrt{3}\right)^2}=\left|2-\sqrt{3}\right|=2-\sqrt{3}\)

\(\sqrt{\left(1-\sqrt{3}\right)^2}=\left|1-\sqrt{3}\right|=\sqrt{3}-1\)

\(\Rightarrow\sqrt{\left(2-\sqrt{3}\right)^2}+\sqrt{\left(1-\sqrt{3}\right)^2}=2-\sqrt{3}+\sqrt{3}-1=1\)

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 08/07/2018 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\left(-5\right)^2.\left(-5\right)^3.16}{5^4.\left(-2\right)^4}=\frac{\left(-5\right)^5.16}{5^4.16}=\frac{\left(-5\right)^5}{5^4}=-5\)

\(\frac{14^{1005}.5^{1006}}{2^{1007}.35^{1004}}=\frac{14^{1005}.5^{1005}.5}{2^{1004}.2^3.35^{1004}}=\frac{\left(14.5\right)^{1005}.5}{\left(2.35\right)^{1004}.2^3}=\frac{70^{1005}.5}{70^{1004}.2^3}=\frac{70.5}{8}=\frac{350}{8}=\frac{175}{4}\)

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu CTV 08/07/2018 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

Toán lớp 6 ? 

\(\frac{\left(-5\right)^2\left(-5\right)^3.16}{5^4.\left(-2\right)^4}=\frac{\left(-5\right)^5.2^4}{5^4.2^4}=-5\)

\(\frac{14^{1005}.5^{1006}}{2^{1007}.35^{1004}}=\frac{14^{1005}.5^{1005}.5}{2^{1004}.35^{1004}.2^3}=\frac{\left(14.5\right)^{1005}.5}{\left(2.35\right)^{1004}.8}=\frac{70^{1005}.5}{70^{1004}.8}=\frac{70.5}{8}=\frac{175}{4}\)

Đọc tiếp...
Huy Hoàng 04/07/2018 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

\(\left(1+\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}\right).\frac{1+\frac{a}{b+c}}{1-\frac{a}{b+c}}.\frac{b^2+c^2-\left(b-c\right)^2}{a+b+c}\)

\(\left(1+\frac{\left(b+c\right)^2-2bc-a^2}{2bc}\right).\frac{\frac{a+b+c}{b+c}}{\frac{b+c-a}{b+c}}.\frac{\left(b+c\right)^2-2bc-\left(b-c\right)^2}{a+b+c}\)

\(\left(1+\frac{\left(b+c-a\right)\left(b+c+a\right)-2bc}{2bc}\right).\frac{a+b+c}{b+c-a}.\frac{\left(b+c-b+c\right)\left(b+c+b-c\right)-2bc}{a+b+c}\)

\(\left(1+\frac{\left(b+c-a\right)\left(b+c+a\right)}{2bc}-1\right).\frac{a+b+c}{b+c-a}.\frac{4bc-2bc}{a+b+c}\)

\(\frac{\left(b+c-a\right)\left(b+c+a\right)}{2bc}.\frac{2bc}{b+c-a}\)

\(\frac{\left(b+c-a\right)\left(b+c+a\right)}{b+c-a}\)

\(b+c+a\)

Đọc tiếp...
Hồ Nguyễn Quốc Hưng 25/06/2018 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

mình ko biết

Đọc tiếp...
Huyen Trang Luong 08/06/2017 lúc 09:41
Báo cáo sai phạm

giải giùm mình bài 5 với

Đọc tiếp...
Long nguyen van 11/05/2017 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm
huongkarry 24/06/2018 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

b) \(\left(3x^2-2x+1\right).\left(3x^2+2x+1\right)-\left(3x^2+1\right)^2\)=\(\left(3x^2\right)^2-\left(2x+1\right)^2-\left(3x^2+1\right)^2\)=\(\left(3x^2\right)^2-[\left(2x\right)^2+4x+1]-[\left(3x^2\right)^2+6x^2+1]\)=\(\left(2x\right)^2+4x+1+6x^2-1\)=\(4x^2+4x+6x^2\)=\(10x^2+4x\)

c)\(\left(x^2-5x+2\right)^2-2\left(x^2-5x+2\right)\left(5x-2\right)+\left(5x-2\right)^2\)=\([\left(x^2-5x+2\right)-\left(5x-2\right)]^2\)=\(x^2-5x+2-5x+2\)=\(x^2-10x+4\)=\(x^2-4x+2^2-6x\)=\(\left(x-2\right)^2-6x\)

Đọc tiếp...
Nhóc vậy 26/12/2017 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Từ giả thiết ta có: \(ax+by+cz=0\Rightarrow a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2=-2\left(axby+bycz+axcz\right)\)

Ta biến đổi mẫu của biểu thức A: 

\(bc\left(y^2-2yz+z^2\right)+ac\left(x^2-2xz+z^2\right)+ab\left(x^2-2xy+y^2\right)\)

\(=bcy^2+bcz^2+acx^2+acz^2+abx^2+aby^2-2\left(bycz+axcz+axby\right)\)

\(=bcy^2+bcz^2+acx^2+acz^2+abx^2+aby^2+a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2\)

\(=\left(bcz^2+abx^2+b^2y^2\right)+\left(bcy^2+acx^2+c^2z^2\right)+\left(acz^2+aby^2+a^2x^2\right)\)

\(=b\left(cz^2+ax^2+by^2\right)+c\left(by^2+ax^2+cz^2\right)+a\left(cz^2+by^2+ax^2\right)\)

\(=\left(ax^2+by^2+cz^2\right)\left(a+b+c\right)\)

Vậy  \(A=\frac{ax^2+by^2+cz^2}{\left(ax^2+by^2+cz^2\right)\left(a+b+c\right)}=\frac{1}{a+b+c}\)

Đọc tiếp...
Châu Phạm 14/12/2016 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

x^20+(x+1)^11=2016^y=?

Đọc tiếp...
Hoàng Thảo 21/09/2017 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

\(E=\frac{4^5.9^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.20}\)

\(E=\frac{\left(2^2\right)^5.\left(3^2\right)^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{2^{10}.3^8-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{-6}{10}\)

\(E=\frac{-3}{5}\)

vay \(E=\frac{-3}{5}\)

Đọc tiếp...
giang my 06/12/2017 lúc 23:33
Báo cáo sai phạm

\(E=\frac{4^5.9^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.20}\)

\(E=\frac{\left(2^2\right)^5.\left(3^2\right)^4-2\left(2.3\right)^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{2^{10}.3^8-2^{10}.3^9}{2^{10}.3^8+2^{10}.3^8.5}\)

\(E=\frac{2^{10}.3^8\left(1-3\right)}{2^{10}.3^8\left(1+5\right)}\)

\(E=\frac{-2}{6}=\frac{-1}{3}\)

MK CHẮC CHẮN ĐÚNG

Đọc tiếp...
Hàn Bạch 21/09/2017 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Kết quả cô mik cho là \(\frac{-1}{3}\)cơ !

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Chi 08/10/2016 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

Ta có:

x = \(\frac{1}{2}\)\(\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}}\)

  = \(\frac{1}{2}\)\(\sqrt{\frac{\left(\sqrt{2}-1\right)^2}{1}}\)

  = \(\frac{1}{2}\)(\(\sqrt{2}\)-1)

=> 2x = \(\sqrt{2}\)-1

=> (2x)2= ( \(\sqrt{2}\)-1)2

=> 4x2= 2-2\(\sqrt{2}\)+1

=> 4x2= -2( \(\sqrt{2}\)-1)+1

=> 4x2= -4x +1 => 4x2+4x-1=0

Lại có:

A1= (\(4x^5\)+\(4x^4\)- \(x^3\)+1)19

   = [  x3( 4x2+4x-1) +1]19

   =1

    A2=( \(\sqrt{4x^5+4x^4-5x^3+5x+3}\))3

       = (\(\sqrt{x^3\left(4x^2+4x-1\right)-x\left(4x^2+4x-1\right)+\left(4x^2+4x-1\right)+4}\))3

       = 23=8

  A3= \(\frac{1-\sqrt{2x}}{\sqrt{2x^2+2x}}\)

     = \(\sqrt{2}\)- \(\sqrt{2}\)\(\sqrt{1-\sqrt{2}}\)

Cộng 3 số vào ta được A

Đọc tiếp...
Trần Cao Vỹ Lượng 06/10/2016 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

i don't known

Đọc tiếp...
Nguyenx Văn Tâm 07/10/2016 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

1/2 = 0,5

a = mấy thi mik ko bit

Đọc tiếp...
At the speed of light CTV 04/06/2018 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

 \(A=100^2-99^2+98^2-97^2+.......+2^2-1^2\)

\(=\left(100^2-99^2\right)+\left(98^2-97^2\right)+.......+\left(2^2-1^2\right)\)

\(=\left(100-99\right)\left(100+99\right)+\left(98-97\right)\left(98+97\right)+.......+\left(2-1\right)\left(2+1\right)\)

\(=1\left(100+99\right)+1\left(98+97\right)+.......+1\left(2+1\right)\)

\(=3+7+.......+195+199\)

Số số hạng là : 

            199 - 3 : 4 + 1 = 50(số)

Tổng A là : 

             (199 + 3) x 50 : 2 = 5050 

Đọc tiếp...
nguyễn thị lan hương 04/06/2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

c,\(C=[\left(a+b\right)+c]^2+[\left(a+b\right)-c]^2-2\left(a+b\right)\)

     \(C=\left(a+b\right)^2+2c\left(a+b\right)+c^2+\left(a+b\right)^2-2c\left(a+b\right)+c^2-2\left(a+b\right)^2\)

     \(C=2c^2\)

     

  

Đọc tiếp...
Huy Hoàng 04/06/2018 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

c/

\(C=\left(a+b+c\right)^2+\left(a-b-c\right)^2-2\left(a+b\right)^2\)

\(C=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac+a^2+b^2+c^2-2ab+2bc-2ac-2\left(a^2+2ab+b^2\right)\)

\(C=2a^2+2b^2+2c^2+4bc-2a^2-4ab-2b^2\)

\(C=2c^2+4bc-4ab\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 03/06/2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

1. Để A có nghĩa thì \(x^3-3x-2\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x^3-x\right)-\left(2x-2\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x\left(x^2-1\right)-2\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x\left(x-1\right)\left(x+1\right)-2\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x^2+x-2\right)\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x^2-1+x-1\right)\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left[\left(x+1\right)\left(x-1\right)+\left(x-1\right)\right]\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x\ne1;x\ne-2\)

2. \(A=\frac{x^4-2x^2+1}{x^3-3x-2}=\frac{\left(x^2-1\right)^2}{\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)}=\frac{\left[\left(x-1\right)\left(x+1\right)\right]^2}{\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)}\)

                                                    \(=\frac{\left(x-1\right)^2.\left(x+1\right)^2}{\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)}=\frac{\left(x+1\right)^2}{x+2}\)

3/ Để A < 1 \(\Leftrightarrow\frac{\left(x+1\right)^2}{x+2}< 1\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2< x+2\)

                                                        \(\Leftrightarrow x^2+2x+1< x+2\)

                                                         \(\Leftrightarrow x^2+x< 1\)

                                                           \(\Leftrightarrow x.\left(x+1\right)< 1\)

Vậy .....

Đọc tiếp...
Phạm Hồng Quyên 03/06/2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

1. A có nghĩa khi \(x^3-3x-2\ne0\)

\(\Leftrightarrow x^3+x^2-x^2-x-2x-2\ne0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x+1\right)-x\left(x+1\right)-2\left(x+1\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x^2-x-2\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x^2+x-2x-2\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x+1\right)\left(x-2\right)\ne0\)
\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2\left(x-2\right)\ne0\Leftrightarrow x-2\ne0\)(do \(\left(x+1\right)^2\ge0\)\(\Leftrightarrow x\ne2\)

2. Ta có :

Tử = \(x^4-2x^2+1=x^4-x^3+x^3-x^2-x^2+x-x+1\)

=\(x^3\left(x-1\right)+x^2\left(x-1\right)-x\left(x-1\right)-\left(x-1\right)\)

=\(\left(x-1\right)\left(x^3+x^2-x-1\right)=\left(x-1\right)\left[x^2\left(x+1\right)-x\left(x+1\right)\right]\)

=\(\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x^2-1\right)=\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x-1\right)\left(x+1\right)\)

\(=\left(x+1\right)^2\left(x-1\right)^2\)

Vậy \(A=\frac{\left(x+1\right)^2\left(x-1\right)^2}{\left(x+1\right)^2\left(x-2\right)}=\frac{\left(x-1\right)^2}{x-2}\)

3. \(A< 1\Leftrightarrow\frac{\left(x-1\right)^2}{x-2}< 1\Leftrightarrow\frac{\left(x-1\right)^2}{x-2}-1< 0\Leftrightarrow\frac{x^2-2x+1-x+2}{x-2}< 0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2-3x+3}{x-2}< 0\)ta có \(x^2-3x+3=x^2-2.\frac{3}{2}x+\frac{9}{4}+\frac{3}{4}=\left(x-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{3}{4}>0\)

\(\Rightarrow\)(1) \(\Leftrightarrow x-2< 0\Leftrightarrow x< 2\)(Thỏa mãn)

Vậy x<2 thì A<1

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hòa 06/07/2017 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{x+3\sqrt{x}}{x-9}-1\right):\left(\frac{9-x}{x+\sqrt{x}-6}+\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}-2}-\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3}\right)\)

\(=\left(\frac{\sqrt{x}\cdot\left(\sqrt{x}+3\right)}{\left(\sqrt{x}+3\right)\cdot\left(\sqrt{x}-3\right)}-1\right):\left(\frac{9-x}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}+\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}-2}-\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3}\right)\)

\(=\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}-1\right):\left(\frac{9-x}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}+\frac{x-9}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}-\frac{\left(\sqrt{x}-2\right)^2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\right)\)

\(=\frac{\sqrt{x}-\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3}:\frac{9-x+x-9-\left(\sqrt{x}-2\right)^2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\)

\(=\frac{-3}{\sqrt{x}+3}:\frac{-\left(\sqrt{x}-2\right)^2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\)

\(=\frac{-3}{\sqrt{x}+3}\cdot\frac{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}{-\left(\sqrt{x}-2\right)^2}\)

\(=\frac{-3\cdot\left(\sqrt{x}-2\right)}{-\left(\sqrt{x}-2\right)^2}\)

\(=\frac{-3}{-\left(\sqrt{x}-2\right)}=\frac{3}{\sqrt{x}-2}\)

Chúc bạn học giỏi 

Kết bạn với mình nha

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 23/12/2017 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{ab+a+2}\)\(\frac{b}{bc+b+1}\)\(\frac{2c}{ac+2c+2}\)

\(\frac{a}{ab+a+2}\)\(\frac{ab}{a\left(bc+b+1\right)}\)\(\frac{2abc}{ab\left(ac+2c+2\right)}\)

\(\frac{a}{ab+a+2}\)\(\frac{ab}{abc+ab+a}\)\(\frac{2abc}{a^2bc+2abc+2ab}\)

\(\frac{a}{ab+a+2}\)\(\frac{ab}{ab+a+2}\)\(\frac{2}{ab+a+2}\)   (vì  abc = 2  )

\(\frac{ab+a+2}{ab+a+2}\)= 1

Đọc tiếp...
Đức Dương Minh 24/05/2018 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

bn ý nhân cả tử và mẫu vs cùng 1 số

Đọc tiếp...
Cẩm Tiên Châu Thị 25/12/2017 lúc 14:09
Báo cáo sai phạm

tại sao lại nhân vs a và ab z bn

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thúy Ngân 18/05/2018 lúc 00:00
Báo cáo sai phạm

a) Ta có:

\(P=\left(\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}+\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}-\frac{3x+3}{x-9}\right):\left(\frac{2\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3}-1\right)\)

\(=\left(\frac{2\sqrt{x}\left(\sqrt{x-3}\right)}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x-3}\right)}+\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+3\right)}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}-\frac{3x+3}{x-9}\right):\frac{2\sqrt{x}-2-\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-3}\)

\(=\left(\frac{2x-6}{x-9}+\frac{x+3\sqrt{x}}{x-9}-\frac{3x+3}{x-9}\right):\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}\)

\(=\frac{2x-6+x+3\sqrt{x}-3x-3}{x-9}.\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+1}\)

\(=\frac{3\sqrt{x}-9}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}.\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3}\)

\(=\frac{3\left(\sqrt{x}-3\right)}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}.\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3}\)

\(=\frac{3\left(\sqrt{x}-3\right)}{\left(\sqrt{x}+3\right)^2}\)

b) \(P< \frac{-1}{2}\Rightarrow\frac{3\left(\sqrt{x}-3\right)}{\left(\sqrt{x}+3\right)^2}< \frac{-1}{2}\)

.....Chưa nghĩ ra....

c) Ta có: \(\frac{3\left(\sqrt{x}-3\right)}{\left(\sqrt{x}+3\right)^2}\ge0\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\sqrt{x}-3=0\Rightarrow x=9\)

Vậy Min P = 0 khi x =9.

k - kb với tớ nhia mn!

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 30/03/2018 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

          \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{ab+bc+ca}{abc}=0\)

\(\Rightarrow\)\(ab+bc+ca=0\)

\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}ab=-\left(bc+ca\right)\\bc=-\left(ab+ca\right)\\ca=-\left(ab+bc\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}a^2+2bc=a^2+bc-ab-ca=\left(a-b\right)\left(a-c\right)\\b^2+2ac=b^2+ac-ab-bc=\left(b-c\right)\left(b-a\right)\\c^2+2ab=c^2+ab-bc-ca=\left(c-a\right)\left(c-b\right)\end{cases}}\)

\(A=\frac{1}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\frac{1}{\left(b-c\right)\left(b-a\right)}+\frac{1}{\left(c-a\right)\left(c-b\right)}\)

P/S: đến đây tự lm nhé

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: