Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Phúc CTV 10/07/2016 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

a,b,c khác nhau đôi một nghĩa là từng cặp số khác nhau ,là:

+a khác b

+b khác c

+c khác a

\(A=\frac{1}{a^2+2bc}+\frac{1}{b^2+2ac}+\frac{1}{c^2+2ab}\)

Từ \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0=>\frac{ab+bc+ac}{abc}=0=>ab+bc+ac=0\)

Suy ra: \(ab==-\left(bc+ac\right)=-bc-ac\)

    \(bc=-\left(ab+ac\right)=-ab-ac\)

\(ac=-\left(ab+bc\right)=-ab-bc\)

Nên \(a^2+2ab=a^2+bc+bc=a^2+bc+\left(-ab-ac\right)=a\left(a-b\right)-c\left(a-b\right)=\left(a-b\right)\left(a-c\right)\)

Tương tự,ta cũng có: \(b^2+2ac=\left(b-a\right)\left(b-c\right)\)

                               \(c^2+2ab=\left(c-a\right)\left(c-b\right)\)

Vậy \(A=\frac{1}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\frac{1}{\left(b-c\right)\left(b-c\right)}+\frac{1}{\left(c-a\right)\left(c-b\right)}=\frac{b-c+c-a+a-b}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(a-c\right)}=0\)

Đọc tiếp...
Võ Thanh Lâm 30/06/2018 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

giúp câu D với ạ

Đọc tiếp...
phan đỗ hoàng linh 13/01/2018 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

ai lm giúp câu C với

Đọc tiếp...
Myyano Shiiho 11/11 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

b,Với ĐKXĐ,ta có: \(P=\frac{1}{\sqrt{a}-2}\)

Để P = 1/2

thì: \(\frac{1}{\sqrt{a}-2}=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{a}-2=2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{a}=4\)

\(\Leftrightarrow a=16\left(tm\right)\)

Đọc tiếp...
Myyano Shiiho 11/11 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

\(P=\frac{\sqrt{a}\left(16-\sqrt{a}\right)}{a-4}+\frac{3+2\sqrt{a}}{2-\sqrt{a}}-\frac{2-3\sqrt{a}}{\sqrt{a+2}}\)

\(=\frac{\sqrt{a}\left(16-\sqrt{a}\right)}{\left(\sqrt{a}+2\right)\left(\sqrt{a}-2\right)}-\frac{3+2\sqrt{a}}{\sqrt{a}-2}-\frac{2-3\sqrt{a}}{\sqrt{a}+2}\)

\(=\frac{\sqrt{a}\left(16-\sqrt{a}\right)-\left(3+2\sqrt{a}\right)\left(\sqrt{a}+2\right)-\left(2-3\sqrt{a}\right)\left(\sqrt{a}-2\right)}{\left(\sqrt{a}+2\right)\left(\sqrt{a}-2\right)}\)

\(=\frac{16\sqrt{a}-a-3\sqrt{a}-6-2a-4\sqrt{a}-2\sqrt{a}+4+3a-6\sqrt{a}}{\left(\sqrt{a}+2\right)\left(\sqrt{a}-2\right)}\)

\(=\frac{\sqrt{a}-2}{\left(\sqrt{a}+2\right)\left(\sqrt{a}-2\right)}\)

\(=\frac{1}{\sqrt{a}+2}\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 06/12/2016 lúc 09:37
Báo cáo sai phạm

\(\frac{b}{bc+b+1}+\frac{a}{ab+a+1}+\frac{c}{ac+c+1}\)

\(=\frac{ac.b}{ac\left(bc+b+1\right)}+\frac{c.a}{c\left(ab+a+1\right)}+\frac{c}{ac+c+1}\)

\(=\frac{1}{c+1+ac}+\frac{ac}{1+ac+c}+\frac{c}{ac+c+1}=1\)

Đọc tiếp...
Trần Cao Vỹ Lượng 08/12/2016 lúc 07:55
Báo cáo sai phạm

xin lỗi tớ cũng muốn kết bạn do hết lượt kết nếu có thể bạn kết bạn với mình đi

Đọc tiếp...
nguyen tuan anh 08/12/2016 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

abc=1 nen a, b,c =1.ta co

Đọc tiếp...
Cố gắng hơn nữa 11/04/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Ta có:

f(x)=\(\frac{x^2}{2x-2x^2-1}=\frac{x^2}{-\left(x-1\right)^2-x^2}\)

tiếp tục giờ ta tìm f(1-x) mục đích của việc này là để ghép cặp vì bạn để ý ghép sao cho tổng của tử bằng mẫu. Vây f(1-x)=\(\frac{\left(x-1\right)^2}{-x^2-\left(x-1\right)^2}\)

từ đây suy ra f(x)+f(1-x)= -1( bạn cũng xem lại đề cho mình nha tử là x^2 chứ không phải là 1 )

Giờ ta ghép cặp như sau: ta loại trừ f(\(\frac{1008}{2016}\)) và f(1) ra 1 ở đây mình rút gọn 2016/2016. 2 số này sẽ dùng để thay vào tính: Còn các số còn lại sẽ được ghép làm 1007 cặp mà mỗi cặp bằng -1 do cmt. vậy mình gọi cái cần tính là A thì 

=> A=-1.1007-1-0,5=-1008,5

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 11/04/2017 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

Bạn xem lại hộ xem thử đề đúng không nhé b. Sao không thấy có cơ sở để tính tổng này??

Đọc tiếp...
Fullmoon 23/09/2018 lúc 08:54
Báo cáo sai phạm

a) DK de P xác dinh : \(\hept{\begin{cases}x\ge0\\x\ne1\end{cases}}\)

b) \(P=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{1-x}+\frac{\left(\sqrt{x}-2\right)^2+3\sqrt{x}-x}{1-\sqrt{x}}\)

\(=\frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}+\frac{-\sqrt{x}+4}{1-\sqrt{x}}\)

\(=\frac{4}{1-\sqrt{x}}\)

c) de P > o thì \(1-\sqrt{x}>0\Rightarrow\sqrt{x}< 1\Rightarrow0< x< 1\)

Đọc tiếp...
Hoàng Đình Đại 12/09/2018 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{2+\sqrt{x}}{x-4\sqrt{x}+4}:\left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}+\frac{6-x}{x+2\sqrt{x}}\right)\)

\(B=\frac{2+\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-2\right)^2}:\left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}+\frac{6-x}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+2\right)}\right)\)

\(B=\frac{2+\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-2\right)^2}:\left(\frac{\left(\sqrt{x}+2\right)^2\left(\sqrt{x}-2\right)+\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+2\right)+\left(6-x\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\right)\)

\(B=\frac{2+\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-2\right)^2}:\left(\frac{x\sqrt{x}-8+x+2\sqrt{x}+6\sqrt{x}-12-x\sqrt{x}+2x}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\right)\)

\(B=\frac{2+\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-2\right)^2}:\left(\frac{3x+8\sqrt{x}-20}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\right)\)

\(B=\frac{\sqrt{x}\left(2+\sqrt{x}\right)^2\left(\sqrt{x}-2\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)^2\left(3x+8\sqrt{x}-20\right)}\)

\(B=\frac{\sqrt{x}\left(2+\sqrt{x}\right)^2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(3x+8\sqrt{x}-20\right)}\)

tới đây mình bí rồi cậu làm giúp mình đi

mại dzo

Đọc tiếp...
Guiltykamikk CTV 04/09/2018 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x+4\sqrt{x-4}}+\sqrt{x-4\sqrt{x-4}}\) \(\left(ĐKXĐ:x\ge4\right)\)

\(=\sqrt{x-4+2\sqrt{x-4}\times2+4}+\sqrt{x-4-2\sqrt{x-4}\times2+4}\)

\(=\sqrt{\left(\sqrt{x-4}+2\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{x-4}-2\right)^2}\)

\(=\sqrt{x-4}+2+\left|\sqrt{x-4}-2\right|\) \(\left(1\right)\)

+) Nếu  \(4\le x< 8\)thì  \(\left(1\right)=\sqrt{x-4}+2-\sqrt{x-4}+2=4\)

+) Nếu  \(x\ge8\)thì  \(\left(1\right)=\sqrt{x-4}+2+\sqrt{x-4}-2=2\sqrt{x-4}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
ducchinhle 04/09/2018 lúc 00:07
Báo cáo sai phạm

Trong căn thêm +/- 4 là  ra

Đọc tiếp...
vu tien dat 03/09/2018 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

\(A=\sqrt{\sqrt{3}-\sqrt{3-\sqrt{13-4\sqrt{3}}}}\)

\(=\sqrt{\sqrt{3}-\sqrt{3-\sqrt{\left(2\sqrt{3}-1\right)^2}}}\)

\(=\sqrt{\sqrt{3}-\sqrt{3-\left(2\sqrt{3}-1\right)}}\)vì \(2\sqrt{3}>1\Rightarrow2\sqrt{3}-1>0\)

\(=\sqrt{\sqrt{3}-\sqrt{4-2\sqrt{3}}}\)

\(=\sqrt{\sqrt{3}-\sqrt{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}}\)

\(=\sqrt{\sqrt{3}-\left(\sqrt{3}-1\right)}\)vì\(\sqrt{3}>1\Rightarrow\sqrt{3}-1>0\)

\(=\sqrt{1}=1\)

Đọc tiếp...
Tớ Đông Đặc ATSM 02/09/2018 lúc 01:53
Báo cáo sai phạm

a,

\(A\Leftrightarrow\)\(\left(\frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}\right)^2+2\sqrt{x}+1}\right)\)\(\times\frac{x-1}{\sqrt{x}-3}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2}\right)\)\(\times\frac{x-1}{\sqrt{x}-3}\)(1)

Để A xđ <=> \(\hept{\begin{cases}x\ge0\\\sqrt{x}-1\ne0\\\sqrt{x}-3\ne0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\ge0\\x\ne1\\x\ne9\end{cases}}\)

b , (1) <=> \(\left(\frac{\left(\sqrt{x}+1\right)^2-\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)^2}\right)\)\(\times\frac{x-1}{\sqrt{x}-3}\)

<=> \(\left(\frac{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}+1-\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)^2}\right)\)\(\times\frac{x-1}{\sqrt{x}-3}\)

<=> \(\frac{2}{x-1}\times\frac{x-1}{\sqrt{x}-3}\)

<=> \(\frac{2}{\sqrt{x}-3}\)

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 29/09/2018 lúc 00:11
Báo cáo sai phạm

Tách P(x) thành 1 số nguyên cộng với 1 phân số có tử là số nguyên , mẫu ẩn căn x

Tìm x để P(x) thuộc Z

Thử lại x xem có t/m đề bài và ĐKXĐ ko rồi Kết luận

:) 

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 27/08/2018 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

xin lỗi nhé, câu b mk sai, sửa lại:

\(Q^3-A=\left(a-1\right)^3-\left(a-1\right)=\left(a-1\right)\left[\left(a-1\right)^2-1\right]\)

\(=\left(a-1\right)\left(a-1-1\right)\left(a-1+1\right)=\left(a-2\right)\left(a-1\right)a\)

Do  \(0< a< 1\)nên   \(a-2< 0;\)\(a-1< 0\)

=>   \(\left(a-2\right)\left(a-1\right)a>0\)

=>  \(Q^3-Q>0\)

<=>  \(Q^3>Q\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 27/08/2018 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

\(Q=\left(\frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}+\frac{1-a}{\sqrt{1-a^2}-1+a}\right)\left(\sqrt{\frac{1}{a^2}-1}-\frac{1}{a}\right)\sqrt{a^2-2a+1}\)

\(=\left(\frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}+\frac{1-a}{\sqrt{1-a}\left(\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}\right)}\right)\left(\frac{\sqrt{1-a^2}}{a}-\frac{1}{a}\right).\sqrt{\left(1-a\right)^2}\)

\(=\left(\frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}+\frac{\sqrt{1-a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}\right).\frac{\sqrt{1-a^2}-1}{a}.\left(1-a\right)\)

\(=\frac{\sqrt{1+a}+\sqrt{1-a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}.\frac{\sqrt{1-a^2}-1}{a}.\left(1-a\right)\)

\(=\frac{2+2\sqrt{1-a^2}}{2a}.\frac{\sqrt{1-a^2}-1}{a}.\left(1-a\right)\)

\(=\frac{\sqrt{1-a^2}+1}{a}.\frac{\sqrt{1-a^2}-1}{a}.\left(1-a\right)\)

\(=\frac{-a^2\left(1-a\right)}{a^2}=a-1\)

b)  Xét:  \(Q^3-Q=\left(a-1\right)^3-\left(a-1\right)=\left(a-1\right)^2\left(a-1-1\right)=\left(a-1\right)^2\left(a-2\right)\)

Do  \(a< 1\)=>  \(a-2< 0\) và   \(a-1< 0\) 

nên \(\left(a-1\right)^2\left(a-2\right)< 0\)

=>  \(Q^3-Q< 0\)

<=> \(Q^3< Q\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 27/08/2018 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

a)  ĐK:  \(0< a< 1\)

\(Q=\left(\frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}+\frac{1-a}{\sqrt{1-a^2}-1+a}\right)\left(\sqrt{\frac{1}{a^2}-1}-\frac{1}{a}\right)\sqrt{a^2-2a+1}\)

\(=\left(\frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}+\frac{1-a}{\sqrt{1-a}\left(\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}\right)}\right)\left(\frac{\sqrt{1-a^2}}{a}-\frac{1}{a}\right).\sqrt{\left(1-a\right)^2}\)

\(=\left(\frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}+\frac{\sqrt{1-a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}\right).\frac{\sqrt{1-a^2}-1}{a}.\left(1-a\right)\)

\(=\frac{\left(\sqrt{1+a}+\sqrt{1-a}\right)^2}{\left(\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}\right)\left(\sqrt{1+a}+\sqrt{1-a}\right)}.\frac{\sqrt{1-a^2}-1}{a}.\left(1-a\right)\)

\(=\frac{2+2\sqrt{1-a^2}}{2a}.\frac{\sqrt{1-a^2}-1}{a}.\left(1-a\right)\)

\(=\frac{\sqrt{1-a^2}+1}{a}.\frac{\sqrt{1-a^2}-1}{a}.\left(1-a\right)\)

\(=\frac{-a^2\left(1-a\right)}{a^2}=a-1\)

Đọc tiếp...
Son Vu Tuan 07/10/2018 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

a) Với x>=0,x khác 1, ta có:

\(C=\left(\frac{\sqrt{x}-2}{x-1}-\frac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1}\right).\frac{\left(1-x\right)^2}{2}\)

\(=\left(\frac{\sqrt{x}-2}{x-1}-\frac{\sqrt{x}+2}{\left(x+1\right)^2}\right).\frac{\left(1-x\right)^2}{2}\)

\(=\frac{-\sqrt{x}-2-\sqrt{x}+2}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)^2}.\frac{\left(x-1\right)^2}{2}\)

\(=\frac{-2\sqrt{x}}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)^2}.\frac{\left(x-1\right)^2}{2}\)

\(=\sqrt{x}\left(1-\sqrt{x}\right)\)

\(=\sqrt{x}-x\)

b) Không làm được

c)\(\sqrt{x}-x=-\left(x-\sqrt{x}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\right)=-\left(\sqrt{x}-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}\)

\(-\left(\sqrt{x}-\frac{1}{2}\right)^2\le0\left(\forall x\right)\Rightarrow-\left(\sqrt{x}-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}\le\frac{1}{4}\left(\forall x\right)\)

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi:\(\sqrt{x}-\frac{1}{2}=0\Rightarrow x=\frac{1}{4}\)

Vậy Max A=\(\frac{1}{4}\)tại x=\(\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: