Giúp tôi giải toán


alibaba nguyễn 07/06/2017 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Ac. Có bài giải lúc nào vậy.

Thiên An 07/06/2017 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

Ta có   \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{a+b+c}-\frac{1}{c}\)

\(\Leftrightarrow\)  \(\frac{a+b}{ab}=\frac{-\left(a+b\right)}{c\left(a+b+c\right)}\)

\(\Leftrightarrow\)  \(c\left(a+b\right)\left(a+b+c\right)+ab\left(a+b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)  \(\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)  a = -b hoặc b = -c hoặc c = -a

1) Nếu a = -b thì  \(a^{2n+1}+b^{2n+1}=-b^{2n+1}+b^{2n+1}=0\)và  \(\frac{1}{a^{2n+1}}+\frac{1}{b^{2n+1}}=\frac{1}{-b^{2n+1}}+\frac{1}{b^{2n+1}}=0\)

\(\Rightarrow\)  \(\frac{1}{a^{2n+1}}+\frac{1}{b^{2n+1}}+\frac{1}{c^{2n+1}}=\frac{1}{c^{2n+1}}=\frac{1}{a^{2n+1}+b^{2n+1}+c^{2n+1}}\)

Tương tự cho 2 trường hợp còn lại suy ra đpcm.

alibaba nguyễn 07/06/2017 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{a+b+c}\)

\(\Leftrightarrow a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ca^2+2abc=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a+b=0\\b+c=0\\c+a=0\end{cases}}\)

Với \(a+b=0\)thì

\(\hept{\begin{cases}\frac{1}{a^{2n+1}}+\frac{1}{b^{2n+1}}+\frac{1}{c^{2n+1}}=\frac{1}{c^{2n+1}}\\\frac{1}{a^{2n+1}+b^{2n+1}+c^{2n+1}}=\frac{1}{c^{2n+1}}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{a^{2n+1}}+\frac{1}{b^{2n+1}}+\frac{1}{c^{2n+1}}=\frac{1}{a^{2n+1}+b^{2n+1}+c^{2n+1}}\)

Tương tự cho 2 trường hợp còn lại ta có điều phải chứng minh.

Chirido Ridofukuno 13/07/2017 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Ủa câu a là thế nào?

nguyen khai 13/07/2017 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

các câu khác làm tương tự nhé

nguyen khai 13/07/2017 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

a,= \(\sqrt{x-4}-2=\sqrt{x}-4\)

=>\(x=2\)

vậy min b=0 <=> x=2

b =\(x-2\cdot2\sqrt{x}+4+6=\left(\sqrt{x}-2\right)^2+6\)

=>\(\left(\sqrt{x}-2\right)^2+6\ge6\)

vậy min b=6 <=> x=\(\sqrt{2}\)

\(x-2\cdot\frac{1}{2}\sqrt{x}+\frac{1}{4}-\frac{5}{4}=\left(\sqrt{x}-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{5}{4}\)

\(\left(\sqrt{x}-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{5}{4}\ge\frac{5}{4}\)

vậy min =  \(\frac{5}{4}\Leftrightarrow x=\sqrt{\frac{1}{2}}\)

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 06/12/2016 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

\(\frac{ab}{a+b}=\frac{bc}{b+c}=\frac{ac}{c+a}\Leftrightarrow\frac{a+b}{ab}=\frac{b+c}{bc}=\frac{c+a}{ac}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{c}+\frac{1}{a}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\\\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{c}+\frac{1}{a}\\\frac{1}{c}+\frac{1}{a}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a}=\frac{1}{b}=\frac{1}{c}\Leftrightarrow a=b=c\)

Thay vào M được \(M=\frac{3a^2}{3a^2}=1\)

Hoang Thi Thu Phuong 5a 08/12/2016 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

bằng 1

viet hoang 09/12/2016 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

<br class="Apple-interchange-newline"><div id="inner-editor"></div>⇔1a +1b =1b +1c =1c +1a 

⇔{

1a +1b =1b +1c 
1b +1c =1c +1a 
1c +1a =1a +1b 
 
Hoàng Thị Lan Hương 11/07/2017 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

ĐK  ; \(\hept{\begin{cases}x\ge0\\x\ne1\end{cases}}\)

a, \(Q=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)-3\left(\sqrt{x}-1\right)-6\sqrt{x}+4}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}\)

\(=\frac{x-8\sqrt{x}+7}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}=\frac{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}-7\right)}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}=\frac{\sqrt{x}-7}{\sqrt{x}+1}\)

b. \(Q< \frac{1}{2}\Rightarrow\frac{\sqrt{x}-7}{\sqrt{x}+1}-\frac{1}{2}< 0\Rightarrow\frac{\sqrt{x}-15}{2\left(\sqrt{x}+1\right)}< 0\Rightarrow\sqrt{x}-15< 0\)

\(\Rightarrow0\le x< 225\)và \(x\ne4\)

c. \(Q=\frac{\sqrt{x}-7}{\sqrt{x}+1}=1-\frac{8}{\sqrt{x}+1}\)

Ta thấy \(\sqrt{x}\ge0\Rightarrow\sqrt{x}+1\ge1\Rightarrow\frac{-8}{\sqrt{x}+1}\ge-8\Rightarrow1-\frac{8}{\sqrt{x}+1}\ge-7\)

\(\Rightarrow Q\ge-7\)

Vậy \(MinQ=-7\). Dấu bằng xảy ra \(\Rightarrow x=0\)

Nguyễn Thị Thùy Dương 10/07/2017 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

\(=\left(\sqrt{11}+7\right)\sqrt{60-2.7\sqrt{11}}.\)

\(=\left(\sqrt{11}+7\right)\sqrt{\left(7-\sqrt{11}\right)^2}.\)

\(=\left(\sqrt{11}+7\right)\left(7-\sqrt{11}\right)=49-11=38.\)

Ngân 10/07/2017 lúc 08:21
Báo cáo sai phạm

Bạn phải giúp thì mình mới k chứ nhỉ ??

Cô gái mặt trời 10/07/2017 lúc 08:16
Báo cáo sai phạm

 k mình đi mình sẽ giúp, mình rất cần người như cậu  Ngân 

Hoàng Thị Lan Hương 07/07/2017 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

a. ĐK \(\hept{\begin{cases}a\ge0\\a\ne4\\a\ne9\end{cases}}\)

P=\(\frac{2\sqrt{a}-9-\left(\sqrt{a}+3\right)\left(\sqrt{a}-3\right)+\left(2\sqrt{a}+1\right)\left(\sqrt{a}-2\right)}{\left(\sqrt{a}-2\right)\left(\sqrt{a}-3\right)}\)

\(=\frac{2\sqrt{a}-9-a+9+2a-4\sqrt{a}+\sqrt{a}-2}{\left(\sqrt{a}-3\right)\left(\sqrt{a}-2\right)}\)

\(=\frac{a-\sqrt{a}-2}{\left(\sqrt{a}-2\right)\left(\sqrt{a}-3\right)}=\frac{\left(\sqrt{a}+1\right)\left(\sqrt{a}-2\right)}{\left(\sqrt{a}-3\right)\left(\sqrt{a}-2\right)}=\frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-3}\)

b. P = \(\frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-3}=1+\frac{4}{\sqrt{a}-3}\)

P nguyên \(\sqrt{a}-3\inƯ\left(4\right)\Rightarrow\sqrt{a}-3\in\left\{-4;-2;-1;1;2;4\right\}\)

\(\Rightarrow\sqrt{a}\in\left\{1;2;4;5;7\right\}\Rightarrow a\in\left\{1;4;16;25;49\right\}\)

c. \(P< 1\Rightarrow P-1< 0\Rightarrow\frac{\sqrt{a}+1-\sqrt{a}+3}{\sqrt{a}-3}< 0\Rightarrow\frac{4}{\sqrt{a}-3}< 0\)

\(\Rightarrow0\le a< 9\)và \(a\ne4\)

Nguyễn Thị Hòa 06/07/2017 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{x+3\sqrt{x}}{x-9}-1\right):\left(\frac{9-x}{x+\sqrt{x}-6}+\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}-2}-\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3}\right)\)

\(=\left(\frac{\sqrt{x}\cdot\left(\sqrt{x}+3\right)}{\left(\sqrt{x}+3\right)\cdot\left(\sqrt{x}-3\right)}-1\right):\left(\frac{9-x}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}+\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}-2}-\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3}\right)\)

\(=\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}-1\right):\left(\frac{9-x}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}+\frac{x-9}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}-\frac{\left(\sqrt{x}-2\right)^2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\right)\)

\(=\frac{\sqrt{x}-\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3}:\frac{9-x+x-9-\left(\sqrt{x}-2\right)^2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\)

\(=\frac{-3}{\sqrt{x}+3}:\frac{-\left(\sqrt{x}-2\right)^2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\)

\(=\frac{-3}{\sqrt{x}+3}\cdot\frac{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}{-\left(\sqrt{x}-2\right)^2}\)

\(=\frac{-3\cdot\left(\sqrt{x}-2\right)}{-\left(\sqrt{x}-2\right)^2}\)

\(=\frac{-3}{-\left(\sqrt{x}-2\right)}=\frac{3}{\sqrt{x}-2}\)

Chúc bạn học giỏi 

Kết bạn với mình nha

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: