Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 27/09/2017 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{4x^2-3x+17}{x^3-1}+\frac{2x-1}{x^2+x+1}+\frac{6}{1-x}\)

\(=\frac{4x^2-3x+17}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}+\frac{\left(x-1\right)\left(2x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}-\frac{6\left(x^2+x+1\right)}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\)

\(=\frac{4x^2-3x+17+2x^2-x-2x+1-6x^2-6x-6}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\)

\(=\frac{-12x+12}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\)

\(=\frac{-12\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\)

\(=-\frac{12}{x^2+x+1}\)

b) \(\frac{1}{x^2-x+1}-\frac{x^2+2}{x^3+1}+1=\frac{x+1-x^2-2+x^3+1}{\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}\)

\(=\frac{x-x^2+x^3}{\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}=\frac{x\left(x^2-x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}=\frac{x}{x+1}\)

c) \(N=\frac{a}{ab+a+abc}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{2017c}{ac+2017c+2017}\)

\(N=\frac{a}{a\left(b+1+bc\right)}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{2017c}{ac+2017c+2017}\)

\(N=\frac{1}{b+1+bc}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{2017c}{ac+2017c+2017}\)

\(N=\frac{1+b}{b+1+bc}+\frac{abc^2}{ac+abc^2+abc}\)

\(N=\frac{1+b}{b+1+bc}+\frac{abc^2}{ac\left(1+bc+b\right)}\)

\(N=\frac{1+b}{b+1+bc}+\frac{bc}{1+bc+b}\)

\(N=\frac{1+b+bc}{b+1+bc}\)

\(N=1.\)

Đọc tiếp...
Võ Thị Quỳnh Giang 03/08/2017 lúc 08:45
Báo cáo sai phạm

ta có : a+b+c=0=>a+b=-c ; b+c=-a ; a+c=-b 

ta có: M= \(\frac{2ab}{a^2+\left(b+c\right)\left(b-c\right)}+\frac{2bc}{b^2+\left(c+a\right)\left(c-a\right)}+\frac{2ca}{c^2+\left(a+b\right)\left(a-b\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{a^2-a\left(b-c\right)}+\frac{2bc}{b^2-b\left(c-a\right)}+\frac{2ca}{c^2-c\left(a-b\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{a\left(a-b+c\right)}+\frac{2bc}{b\left(b-c+a\right)}+\frac{2ca}{c\left(c-a+b\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{-ab+\left(a+c\right)}+\frac{2bc}{-bc+\left(a+b\right)}+\frac{2ac}{-ac+\left(b+c\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{-2ab}+\frac{2bc}{-2bc}+\frac{2ca}{-2ca}\)

M=-1-1-1=-3

Vậy với a+b+c=0 thì M=-3

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 05/09/2016 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Cứ quy đồng là ra à. Làm biếng trình bày quá. Nên cho bạn đáp số thôi nhé

a/ \(\frac{\left(\sqrt{3x}-1\right)^2}{\sqrt{3x}-2}\)

b/ x = 3 và A = 4

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Phúc 05/09/2016 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

khó !!!

Đọc tiếp...
Le Vu Huyen Trang 22/11/2016 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

Tui ms hok lp 6 thui ak nên ckuwa có bít 

ai k mk nha!! 

Cảm ơn các bn nhìu lắm!!!

k nhaE!!!

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 26/11/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Đặt biểu thức là A, ta có:

\(A=\frac{x^{40}+x^{30}+x^{20}+x^{10}+1}{x^{45}+x^{40}+x^{35}+...+x^{10}+x^5+1}\)

\(\Rightarrow A.x^5=\frac{x^{45}+x^{35}+x^{25}+x^{15}+x^5}{x^{45}+x^{40}+x^{35}+...+x^{10}+x^5+1}\)

\(\Rightarrow A.x^5+A=\frac{x^{45}+x^{40}+x^{35}+x^{25}+x^{15}+x^5+x^{40}+x^{30}+x^{20}+x^{10}+1}{x^{45}+x^{40}+x^{35}+...+x^{10}+x^5+1}\)

\(\Rightarrow A.x^5+1=1\)

\(\Rightarrow A=\frac{1}{x^5+1}\)

Đọc tiếp...
Minh Anh 21/10/2016 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

Có: \(a+b+c+2\sqrt{abc}=1\Rightarrow\hept{\begin{cases}a+2\sqrt{abc}=1-b-c\\b+2\sqrt{abc}=1-a-c\\c+2\sqrt{abc}=1-a-b\end{cases}}\)

\(A=\sqrt{a\left(1-b\right)\left(1-c\right)}+\sqrt{b\left(1-c\right)\left(1-a\right)}+\sqrt{c\left(1-a\right)\left(1-b\right)}-\sqrt{abc}+2015\)

\(A=\sqrt{a\left(1-b-c+bc\right)}+\sqrt{b\left(1-a-c+ac\right)}+\sqrt{c\left(1-a-b+ab\right)}-\sqrt{abc}+2015\)

\(A=\sqrt{a\left(a+2\sqrt{abc}+bc\right)}+\sqrt{b\left(b+2\sqrt{abc}+ac\right)}+\sqrt{c\left(c+2\sqrt{abc}+ab\right)}-\sqrt{abc}+2015\)

\(A=\sqrt{\left(a^2+2a\sqrt{abc}+abc\right)}+\sqrt{\left(b^2+2b\sqrt{abc}+abc\right)}+\sqrt{\left(c^2+2c\sqrt{abc}+abc\right)}-\sqrt{abc}+2015\)

\(A=\sqrt{\left(a+\sqrt{abc}\right)^2}+\sqrt{\left(b+\sqrt{abc}\right)^2}+\sqrt{\left(c+\sqrt{abc}\right)^2}-\sqrt{abc}+2015\)

\(A=a+\sqrt{abc}+b+\sqrt{abc}+c+\sqrt{abc}-\sqrt{abc}+2015\)

\(A=a+b+c+2\sqrt{abc}+2015\)

\(A=1+2015=2016\)

Vậy:....

Đọc tiếp...
anh 21/10/2016 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm
k cho mình mình k lại nhe
Đọc tiếp...
Trần Văn Thành 21/10/2016 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

to moi hoc lop 7 thui hihi

Đọc tiếp...
Trịnh Thành Công CTV 29/06/2017 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(\sqrt{x-\sqrt{50}}-\sqrt{x+\sqrt{50}}\right)\sqrt{x+\sqrt{x^2-50}}\left(ĐKXĐ:A\ge0\right)\)

\(A^2=\left(\sqrt{x-\sqrt{50}}-\sqrt{x+\sqrt{50}}\right)^2\left(\sqrt{x+\sqrt{x^2-50}}\right)^2\)

\(A^2=\left[x-\sqrt{50}-2\left(\sqrt{\left(x-\sqrt{50}\right).\left(x+\sqrt{50}\right)}\right)+x+\sqrt{50}\right]\left(x+\sqrt{x^2-50}\right)\)

\(A^2=\left[2x-2\left(\sqrt{x^2-50}\right)\right].\left(x+\sqrt{x^2-50}\right)\)

\(A^2=2x^2+2x\left(\sqrt{x^2-50}\right)-2x\left(\sqrt{x^2-50}\right)-2\left(\sqrt{x^2-50}\right)^2\)

\(A^2=2x^2-2\left(x^2-50\right)\)

\(A^2=100\)

       \(\Rightarrow A=10\)

Đọc tiếp...
Vũ Tùng 02/07/2017 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

Đáp án là -10 bạn nhé.

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 29/06/2017 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Thị Lan Hương 29/06/2017 lúc 05:57
Báo cáo sai phạm

A = 3(2²+1)(2^4 + 1)....(2^64 + 1) + 1 

= (2²-1)(2²+1)(2^4 + 1)....(2^64 + 1) + 1 

= (2^4 - 1)(2^4 + 1)....(2^64 + 1) + 1 

= (2^8 - 1).(2^8 + 1)(2^16 + 1)(2^32 + 1)(2^64 + 1) + 1 

= (2^16 - 1)(2^16 + 1)(2^32 + 1)(2^64 + 1) + 1 

= (2^32 - 1)(2^32 + 1)(2^64 + 1) + 1 

= (2^64 - 1)(2^64 + 1) + 1 = 2^128 - 1 + 1 = 2^128. 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lan Hương 29/06/2017 lúc 05:58
Báo cáo sai phạm

B = 3(2²+1)(2^4 + 1)....(2^64 + 1) + 1 

= (2²-1)(2²+1)(2^4 + 1)....(2^64 + 1) + 1 

= (2^4 - 1)(2^4 + 1)....(2^64 + 1) + 1 

= (2^8 - 1).(2^8 + 1)(2^16 + 1)(2^32 + 1)(2^64 + 1) + 1 

= (2^16 - 1)(2^16 + 1)(2^32 + 1)(2^64 + 1) + 1 

= (2^32 - 1)(2^32 + 1)(2^64 + 1) + 1 

= (2^64 - 1)(2^64 + 1) + 1 = 2^128 - 1 + 1 = 2^128. 

Đọc tiếp...
den jay 09/11/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

p=12342 x34566+23453

     12342 x(34566+1)+11111

p=12342 x34566+23453

    12342 x34566+12342 x1+11111

p=23453

   12342+11111

p=23453

    23453

p=1

Đọc tiếp...
hoang thi kim 09/11/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

ket qua cuoi cung bang 1

Đọc tiếp...
0o0 EDM 0o0 09/11/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

P = 12342 x 34566 + 23453 / 12342 x 34567 + 11111

= 12342 x 34566 + 12342 / 12342 x 34567 

= 12342 x ( 34566 + 1 ) / 12342 x 34567

= 12342 x 34567 / 12342 x 34567 = 1/1 

Đọc tiếp...
nguyen van huy 06/11/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^2+38x+4}{2x^2+17x+1}+\frac{3x^2-4x-2}{2x^2+17x+1}=\frac{x^2+38x+4+3x^2-4x-2}{2x^2+17x+1}\)\(=\frac{4x^2+34x+2}{2x^2+17x+1}=\frac{2\left(2x^2+17x+1\right)}{\left(2x^2+17x+1\right)}=2\)

-  Đúng 100%  -

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thùy 06/11/2017 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

 =\(\frac{4x^2+34x+2}{2x^2+17x+1}\)

=\(\frac{2\left(2x^2+17x+1\right)}{2x^2+17x+1}\)

=2

Đọc tiếp...
nguyễn hoàng thu quyên 06/11/2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

ko hiểu cho lắm

Đọc tiếp...
Tran Thi Ha Phuong 06/11/2017 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

\(=\frac{x+1+x-18+x+2}{x-5}\)

\(=\frac{3x-15}{x-5}=\frac{3\left(x-5\right)}{x-5}=3\)

Đọc tiếp...
Hiếu Thái Trung 06/11/2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-15}{x-5}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thảo 21/09/2017 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

\(E=\frac{4^5.9^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.20}\)

\(E=\frac{\left(2^2\right)^5.\left(3^2\right)^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{2^{10}.3^8-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{-6}{10}\)

\(E=\frac{-3}{5}\)

vay \(E=\frac{-3}{5}\)

Đọc tiếp...
giang my 06/12/2017 lúc 23:33
Báo cáo sai phạm

\(E=\frac{4^5.9^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.20}\)

\(E=\frac{\left(2^2\right)^5.\left(3^2\right)^4-2\left(2.3\right)^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{2^{10}.3^8-2^{10}.3^9}{2^{10}.3^8+2^{10}.3^8.5}\)

\(E=\frac{2^{10}.3^8\left(1-3\right)}{2^{10}.3^8\left(1+5\right)}\)

\(E=\frac{-2}{6}=\frac{-1}{3}\)

MK CHẮC CHẮN ĐÚNG

Đọc tiếp...
Hàn Bạch 21/09/2017 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Kết quả cô mik cho là \(\frac{-1}{3}\)cơ !

Đọc tiếp...
TFboys_Lê Phương Thảo 22/08/2016 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

(3x+4)2+(4x-1)2+(2x+5)(2x-5)

=9x2+24x+16+16x2-8x+1+4x2+25

=9x2+16x2+4x2+24x-8x+16+1+25

=29x2+16x+4x

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Long 31/08/2016 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

  (3x+4)2+(4x-1)2+(2x+5)(2x-5)

= (9x2+24x+16)+(16x2-8x+1)+(4x2-25)

=29x2+16x-8

Đọc tiếp...
Thu Luong Minh 31/10/2017 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

(3x + 4)2 + (4x-1)2 + (2x+5)(2x - 5)

= (9x2 + 24x + 16) + (16x- 8x + 12) + (4x2 - 25)

= 9x2 +24x + 16 +16x2 - 8x + 1 + 4x2 -25

=29x2 16x - 8

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 29/10/2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

N = ( 3x2 - 7x ) ( x - 2 )

N = 3x2 . x - 3x2 . 2 - 7x . x - 7x . ( -2 )

N = 3x3 - 6x2 - 7x2 + 14x

N = 3x3 - 13x+ 14x

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 01/11/2017 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

N = ( 3x2 - 7x ) ( x - 2 )

 = 3x2 . x - 3x2 . 2 - 7x . x - 7x . ( -2 )

 = 3x3 - 6x2 - 7x2 + 14x

 = 3x3 - 13x+ 14x

P/s tham khảo nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: