Giúp tôi giải toán và làm văn


Đường Quỳnh Giang 23/12/2017 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{ab+a+2}\)\(\frac{b}{bc+b+1}\)\(\frac{2c}{ac+2c+2}\)

\(\frac{a}{ab+a+2}\)\(\frac{ab}{a\left(bc+b+1\right)}\)\(\frac{2abc}{ab\left(ac+2c+2\right)}\)

\(\frac{a}{ab+a+2}\)\(\frac{ab}{abc+ab+a}\)\(\frac{2abc}{a^2bc+2abc+2ab}\)

\(\frac{a}{ab+a+2}\)\(\frac{ab}{ab+a+2}\)\(\frac{2}{ab+a+2}\)   (vì  abc = 2  )

\(\frac{ab+a+2}{ab+a+2}\)= 1

Đọc tiếp...
Đức Dương Minh Hôm qua lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

bn ý nhân cả tử và mẫu vs cùng 1 số

Đọc tiếp...
Cẩm Tiên Châu Thị 25/12/2017 lúc 14:09
Báo cáo sai phạm

tại sao lại nhân vs a và ab z bn

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thúy Ngân 18/05/2018 lúc 00:00
Báo cáo sai phạm

a) Ta có:

\(P=\left(\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}+\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}-\frac{3x+3}{x-9}\right):\left(\frac{2\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3}-1\right)\)

\(=\left(\frac{2\sqrt{x}\left(\sqrt{x-3}\right)}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x-3}\right)}+\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+3\right)}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}-\frac{3x+3}{x-9}\right):\frac{2\sqrt{x}-2-\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-3}\)

\(=\left(\frac{2x-6}{x-9}+\frac{x+3\sqrt{x}}{x-9}-\frac{3x+3}{x-9}\right):\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}\)

\(=\frac{2x-6+x+3\sqrt{x}-3x-3}{x-9}.\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+1}\)

\(=\frac{3\sqrt{x}-9}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}.\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3}\)

\(=\frac{3\left(\sqrt{x}-3\right)}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}.\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3}\)

\(=\frac{3\left(\sqrt{x}-3\right)}{\left(\sqrt{x}+3\right)^2}\)

b) \(P< \frac{-1}{2}\Rightarrow\frac{3\left(\sqrt{x}-3\right)}{\left(\sqrt{x}+3\right)^2}< \frac{-1}{2}\)

.....Chưa nghĩ ra....

c) Ta có: \(\frac{3\left(\sqrt{x}-3\right)}{\left(\sqrt{x}+3\right)^2}\ge0\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\sqrt{x}-3=0\Rightarrow x=9\)

Vậy Min P = 0 khi x =9.

k - kb với tớ nhia mn!

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 30/03/2018 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

          \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{ab+bc+ca}{abc}=0\)

\(\Rightarrow\)\(ab+bc+ca=0\)

\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}ab=-\left(bc+ca\right)\\bc=-\left(ab+ca\right)\\ca=-\left(ab+bc\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}a^2+2bc=a^2+bc-ab-ca=\left(a-b\right)\left(a-c\right)\\b^2+2ac=b^2+ac-ab-bc=\left(b-c\right)\left(b-a\right)\\c^2+2ab=c^2+ab-bc-ca=\left(c-a\right)\left(c-b\right)\end{cases}}\)

\(A=\frac{1}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\frac{1}{\left(b-c\right)\left(b-a\right)}+\frac{1}{\left(c-a\right)\left(c-b\right)}\)

P/S: đến đây tự lm nhé

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 02/10/2016 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

\(a^{100}+b^{100}=a^{101}+b^{101}\)

\(\Rightarrow a^{101}-a^{100}+b^{101}-b^{100}=0\)

\(\Rightarrow a^{100}\left(a-1\right)+b^{100}\left(b-1\right)=0\left(1\right)\)

  • Nếu a và b cùng lớn hơn 1 thì: a-1 và b-1 đều dương nên:

\(a^{100}\left(a-1\right)+b^{100}\left(b-1\right)>0\) không đúng với (1)

  • Nếu a và b cùng nhỏ hơn 1 thì: a-1 và b-1 đều âm nên:

\(a^{100}\left(a-1\right)+b^{100}\left(b-1\right)< 0\) không đúng với (1)

  • Nếu a và b có 1 số lớn hơn hoặc bằng 1 và 1 số nhỏ hơn hoặc bằng 1

Không mất tính tổng quát, giả sử \(a\ge1;b\le1\)

Ta có:

\(a^{100}\left(a-1\right)+b^{100}\left(b-1\right)=0\)

\(\Rightarrow a^{100}\left(a-1\right)=b^{100}\left(b-1\right)\left(2\right)\)

Lại có:

\(a^{101}+b^{101}=a^{102}+b^{102}\)

\(\Rightarrow a^{102}-a^{101}+b^{102}-b^{101}=0\)

\(\Rightarrow a^{101}\left(a-1\right)+b^{101}\left(b-1\right)=0\)

\(\Rightarrow a\cdot a^{100}\left(a-1\right)+b\cdot b^{100}\left(b-1\right)=0\)

\(\Rightarrow a\cdot a^{100}\left(a-1\right)-b\cdot b^{100}\left(b-1\right)=0\)

\(\Rightarrow a\cdot a^{100}\left(a-1\right)-b\cdot a^{100}\left(a-1\right)=0\)(theo (2))

\(\Rightarrow a^{100}\left(a-1\right)\left(a-b\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a-1=0\\a-b=0\end{cases}}\)(do a>0)

\(\Rightarrow a=b=1\)\(\Rightarrow P=1^{2007}+1^{2007}=2\)

Đọc tiếp...
Chi Chi Bi 30/04/2018 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

Chả hiểu cái già cả!

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Thanh Hoàng 04/10/2016 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

khó hiểu thế!

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 08/04/2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

\(A=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{2012}}\)

\(\Rightarrow A=1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{2012}}\right)\)

Đặt \(B=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{2012}}\)

\(2B=2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+....+\frac{1}{2^{2012}}\right)\)

\(2B=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^{2011}}\)

\(2B-B=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^{2012}}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{2012}}\right)\)

\(B=1-\frac{1}{2^{2012}}\)

\(\Rightarrow A=1+\left(1-\frac{1}{2^{2012}}\right)\)

\(\Rightarrow A=2-\frac{1}{2^{2012}}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Lan Hương 05/07/2017 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

=\(\left(\frac{\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}-\frac{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(x+\sqrt{xy}+y\right)}{\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)}\right).\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{x-\sqrt{xy}+y}\)

\(=\left[\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)-\frac{x+\sqrt{xy}+y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\right].\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{x-\sqrt{xy}+y}\)

\(=\frac{x+2\sqrt{xy}+y-x-\sqrt{xy}-y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}.\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{x-\sqrt{xy}+y}\)

\(=\frac{\sqrt{xy}}{x-\sqrt{xy}+y}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Anh Nguyên 05/07/2017 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

Mình gi rút gọn bạn tự hiểu nha:

\(\left(\frac{x-y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}+\frac{\sqrt{x^3}-\sqrt{y^3}}{y-x}\right):\frac{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)^2+\sqrt{xy}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\)

=\(\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}-\frac{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(x-\sqrt{xy}+y\right)}{x-y}\right).\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{x+y-\sqrt{xy}}\)

=\(\frac{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)}{x+y-\sqrt{xy}}-\frac{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\left(x+y-\sqrt{xy}\right)}{\left(x-y\right)\left(x+y-\sqrt{xy}\right)}\)

=

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 24/03/2018 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

\(A=\left[\frac{x^2-y^2}{xy}-\frac{1}{xy}\left(\frac{x^2}{y}-\frac{y^2}{x}\right)\right]:\frac{x-y}{xy}\)

\(A=\left[\frac{x^2-y^2}{xy}-\left(\frac{x}{y^2}-\frac{y}{x^2}\right)\right].\frac{xy}{x-y}\) => \(A=\left(\frac{x^2-y^2}{xy}-\frac{x^3-y^3}{x^2y^2}\right).\frac{xy}{x-y}=\left(\frac{\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{xy}-\frac{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}{x^2y^2}\right).\frac{xy}{x-y}\)

=> \(A=\frac{x-y}{xy}\left(\left(x+y\right)-\frac{x^2+xy+y^2}{xy}\right).\frac{xy}{x-y}\)=> \(A=x+y-\frac{x^2+xy+y^2}{xy}=\frac{x^2y+xy^2-x^2-xy-y^2}{xy}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thảo 21/09/2017 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

\(E=\frac{4^5.9^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.20}\)

\(E=\frac{\left(2^2\right)^5.\left(3^2\right)^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{2^{10}.3^8-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{-6}{10}\)

\(E=\frac{-3}{5}\)

vay \(E=\frac{-3}{5}\)

Đọc tiếp...
giang my 06/12/2017 lúc 23:33
Báo cáo sai phạm

\(E=\frac{4^5.9^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.20}\)

\(E=\frac{\left(2^2\right)^5.\left(3^2\right)^4-2\left(2.3\right)^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{2^{10}.3^8-2^{10}.3^9}{2^{10}.3^8+2^{10}.3^8.5}\)

\(E=\frac{2^{10}.3^8\left(1-3\right)}{2^{10}.3^8\left(1+5\right)}\)

\(E=\frac{-2}{6}=\frac{-1}{3}\)

MK CHẮC CHẮN ĐÚNG

Đọc tiếp...
Hàn Bạch 21/09/2017 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Kết quả cô mik cho là \(\frac{-1}{3}\)cơ !

Đọc tiếp...
leminhduc 25/02/2018 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

\(P=a.\left\{\left(a-3\right)-\left[\left(a+3\right)-\left(-a-2\right)\right]\right\}.\)

\(P=a.\left\{\left(a-3\right)-\left[a+3+a+2\right]\right\}\)

\(P=a\left[\left(a-3-2a+5\right)\right]\)

\(P=a\left(2-a\right)\)

\(P=2a-a^2_{\left(1\right)}\)

\(Q=\left[a+\left(a+3\right)\right]-\left[\left(a+2\right)-\left(a-2\right)\right]\)

\(Q=\left(a+a+3\right)-\left(a+2-a+2\right)\)

\(Q=2a+3-4\)

\(Q=2a-1_{\left(2\right)}\)

\(TH1:\) Với \(a=0\)

thì P>Q

\(TH2:\) Với \(a\ne0\)

thì P<Q

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 14/12/2016 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

Đặt \(B=bc\left(y-z\right)^2+ca\left(z-x\right)^2+ab\left(x-y\right)^2\)

\(=bcy^2+bcz^2+caz^2+cax^2+abx^2+aby^2-2\left(bcyz+acxz+abxy\right)\)( 1 )

Mà  \(a.x+by+cz=0\)

\(\Rightarrow\left(a.x+by+cz\right)^2=0^2\)

\(\Rightarrow a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2+2\left(axby+axcz+bycz\right)=0\)( 2 )

\(\left(1\right)\left(2\right)\Rightarrow B=B+0\)

\(=bcy^2+bcz^2+caz^2+cax^2+abx^2+aby^2-2\left(bcyz+acxz+abxy\right)+a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2+2\left(axby+axcz+bycz\right)\)

\(=a.x^2\left(b+c\right)+b.y^2\left(a+c\right)+c.z^2\left(a+b\right)+a^2x^2+b^2y^2+z^2c^2\)

\(=a.x^2\left(a+b+c\right)+b.y^2\left(a+b+c\right)+cz^2\left(a+b+c\right)\)

\(=\left(a.x^2+by^2+cz^2\right)\left(a+b+c\right)\)

\(\Rightarrow A=\frac{B}{ax^2+by^2+cz^2}=a+b+c\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Châu Phạm 14/12/2016 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

x^20+(x+1)^11=2016^y=?

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: