Giúp tôi giải toán và làm văn


Fullmoon 23/09 lúc 08:54
Báo cáo sai phạm

a) DK de P xác dinh : \(\hept{\begin{cases}x\ge0\\x\ne1\end{cases}}\)

b) \(P=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{1-x}+\frac{\left(\sqrt{x}-2\right)^2+3\sqrt{x}-x}{1-\sqrt{x}}\)

\(=\frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}+\frac{-\sqrt{x}+4}{1-\sqrt{x}}\)

\(=\frac{4}{1-\sqrt{x}}\)

c) de P > o thì \(1-\sqrt{x}>0\Rightarrow\sqrt{x}< 1\Rightarrow0< x< 1\)

Đọc tiếp...
Hoàng Đình Đại 12/09/2018 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{2+\sqrt{x}}{x-4\sqrt{x}+4}:\left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}+\frac{6-x}{x+2\sqrt{x}}\right)\)

\(B=\frac{2+\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-2\right)^2}:\left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}+\frac{6-x}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+2\right)}\right)\)

\(B=\frac{2+\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-2\right)^2}:\left(\frac{\left(\sqrt{x}+2\right)^2\left(\sqrt{x}-2\right)+\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+2\right)+\left(6-x\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\right)\)

\(B=\frac{2+\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-2\right)^2}:\left(\frac{x\sqrt{x}-8+x+2\sqrt{x}+6\sqrt{x}-12-x\sqrt{x}+2x}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\right)\)

\(B=\frac{2+\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-2\right)^2}:\left(\frac{3x+8\sqrt{x}-20}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\right)\)

\(B=\frac{\sqrt{x}\left(2+\sqrt{x}\right)^2\left(\sqrt{x}-2\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)^2\left(3x+8\sqrt{x}-20\right)}\)

\(B=\frac{\sqrt{x}\left(2+\sqrt{x}\right)^2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(3x+8\sqrt{x}-20\right)}\)

tới đây mình bí rồi cậu làm giúp mình đi

mại dzo

Đọc tiếp...
Guiltykamikk CTV 04/09/2018 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x+4\sqrt{x-4}}+\sqrt{x-4\sqrt{x-4}}\) \(\left(ĐKXĐ:x\ge4\right)\)

\(=\sqrt{x-4+2\sqrt{x-4}\times2+4}+\sqrt{x-4-2\sqrt{x-4}\times2+4}\)

\(=\sqrt{\left(\sqrt{x-4}+2\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{x-4}-2\right)^2}\)

\(=\sqrt{x-4}+2+\left|\sqrt{x-4}-2\right|\) \(\left(1\right)\)

+) Nếu  \(4\le x< 8\)thì  \(\left(1\right)=\sqrt{x-4}+2-\sqrt{x-4}+2=4\)

+) Nếu  \(x\ge8\)thì  \(\left(1\right)=\sqrt{x-4}+2+\sqrt{x-4}-2=2\sqrt{x-4}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
ducchinhle 04/09/2018 lúc 00:07
Báo cáo sai phạm

Trong căn thêm +/- 4 là  ra

Đọc tiếp...
vu tien dat 03/09/2018 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

\(A=\sqrt{\sqrt{3}-\sqrt{3-\sqrt{13-4\sqrt{3}}}}\)

\(=\sqrt{\sqrt{3}-\sqrt{3-\sqrt{\left(2\sqrt{3}-1\right)^2}}}\)

\(=\sqrt{\sqrt{3}-\sqrt{3-\left(2\sqrt{3}-1\right)}}\)vì \(2\sqrt{3}>1\Rightarrow2\sqrt{3}-1>0\)

\(=\sqrt{\sqrt{3}-\sqrt{4-2\sqrt{3}}}\)

\(=\sqrt{\sqrt{3}-\sqrt{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}}\)

\(=\sqrt{\sqrt{3}-\left(\sqrt{3}-1\right)}\)vì\(\sqrt{3}>1\Rightarrow\sqrt{3}-1>0\)

\(=\sqrt{1}=1\)

Đọc tiếp...
Tớ Đông Đặc ATSM 02/09/2018 lúc 01:53
Báo cáo sai phạm

a,

\(A\Leftrightarrow\)\(\left(\frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}\right)^2+2\sqrt{x}+1}\right)\)\(\times\frac{x-1}{\sqrt{x}-3}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2}\right)\)\(\times\frac{x-1}{\sqrt{x}-3}\)(1)

Để A xđ <=> \(\hept{\begin{cases}x\ge0\\\sqrt{x}-1\ne0\\\sqrt{x}-3\ne0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\ge0\\x\ne1\\x\ne9\end{cases}}\)

b , (1) <=> \(\left(\frac{\left(\sqrt{x}+1\right)^2-\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)^2}\right)\)\(\times\frac{x-1}{\sqrt{x}-3}\)

<=> \(\left(\frac{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}+1-\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)^2}\right)\)\(\times\frac{x-1}{\sqrt{x}-3}\)

<=> \(\frac{2}{x-1}\times\frac{x-1}{\sqrt{x}-3}\)

<=> \(\frac{2}{\sqrt{x}-3}\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 27/08/2018 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

\(Q=\left(\frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}+\frac{1-a}{\sqrt{1-a^2}-1+a}\right)\left(\sqrt{\frac{1}{a^2}-1}-\frac{1}{a}\right)\sqrt{a^2-2a+1}\)

\(=\left(\frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}+\frac{1-a}{\sqrt{1-a}\left(\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}\right)}\right)\left(\frac{\sqrt{1-a^2}}{a}-\frac{1}{a}\right).\sqrt{\left(1-a\right)^2}\)

\(=\left(\frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}+\frac{\sqrt{1-a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}\right).\frac{\sqrt{1-a^2}-1}{a}.\left(1-a\right)\)

\(=\frac{\sqrt{1+a}+\sqrt{1-a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}.\frac{\sqrt{1-a^2}-1}{a}.\left(1-a\right)\)

\(=\frac{2+2\sqrt{1-a^2}}{2a}.\frac{\sqrt{1-a^2}-1}{a}.\left(1-a\right)\)

\(=\frac{\sqrt{1-a^2}+1}{a}.\frac{\sqrt{1-a^2}-1}{a}.\left(1-a\right)\)

\(=\frac{-a^2\left(1-a\right)}{a^2}=a-1\)

b)  Xét:  \(Q^3-Q=\left(a-1\right)^3-\left(a-1\right)=\left(a-1\right)^2\left(a-1-1\right)=\left(a-1\right)^2\left(a-2\right)\)

Do  \(a< 1\)=>  \(a-2< 0\) và   \(a-1< 0\) 

nên \(\left(a-1\right)^2\left(a-2\right)< 0\)

=>  \(Q^3-Q< 0\)

<=> \(Q^3< Q\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 27/08/2018 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

a)  ĐK:  \(0< a< 1\)

\(Q=\left(\frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}+\frac{1-a}{\sqrt{1-a^2}-1+a}\right)\left(\sqrt{\frac{1}{a^2}-1}-\frac{1}{a}\right)\sqrt{a^2-2a+1}\)

\(=\left(\frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}+\frac{1-a}{\sqrt{1-a}\left(\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}\right)}\right)\left(\frac{\sqrt{1-a^2}}{a}-\frac{1}{a}\right).\sqrt{\left(1-a\right)^2}\)

\(=\left(\frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}+\frac{\sqrt{1-a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}\right).\frac{\sqrt{1-a^2}-1}{a}.\left(1-a\right)\)

\(=\frac{\left(\sqrt{1+a}+\sqrt{1-a}\right)^2}{\left(\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}\right)\left(\sqrt{1+a}+\sqrt{1-a}\right)}.\frac{\sqrt{1-a^2}-1}{a}.\left(1-a\right)\)

\(=\frac{2+2\sqrt{1-a^2}}{2a}.\frac{\sqrt{1-a^2}-1}{a}.\left(1-a\right)\)

\(=\frac{\sqrt{1-a^2}+1}{a}.\frac{\sqrt{1-a^2}-1}{a}.\left(1-a\right)\)

\(=\frac{-a^2\left(1-a\right)}{a^2}=a-1\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 27/08/2018 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

xin lỗi nhé, câu b mk sai, sửa lại:

\(Q^3-A=\left(a-1\right)^3-\left(a-1\right)=\left(a-1\right)\left[\left(a-1\right)^2-1\right]\)

\(=\left(a-1\right)\left(a-1-1\right)\left(a-1+1\right)=\left(a-2\right)\left(a-1\right)a\)

Do  \(0< a< 1\)nên   \(a-2< 0;\)\(a-1< 0\)

=>   \(\left(a-2\right)\left(a-1\right)a>0\)

=>  \(Q^3-Q>0\)

<=>  \(Q^3>Q\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 12/08/2018 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

ĐK:  \(x\ge0\)

\(x-6\sqrt{x}+9\)

\(=\left(\sqrt{x}\right)^2-2.\sqrt{x}.3+3^2\)

\(=\left(\sqrt{x}-3\right)^2\)

p/s: do không rõ đề với lại bạn có nhắc tới HĐT nên mk nghĩ đề là như z, sai thì bỏ qua nhé

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 12/08/2018 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{3}{2+\sqrt{3}}+\frac{13}{4-\sqrt{3}}+\frac{6}{\sqrt{3}}\)

\(=\frac{3\left(2-\sqrt{3}\right)}{\left(2+\sqrt{3}\right)\left(2-\sqrt{3}\right)}+\frac{13\left(4+\sqrt{3}\right)}{\left(4-\sqrt{3}\right)\left(4+\sqrt{3}\right)}+\frac{6}{\sqrt{3}}\)

\(=6-3\sqrt{3}+4+\sqrt{3}+\frac{6}{\sqrt{3}}\)

\(=10-2\sqrt{3}+\frac{6}{\sqrt{3}}\)

\(=\frac{10\sqrt{3}-6+6\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\)

\(=\frac{16\sqrt{3}-6}{\sqrt{3}}\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 11/08/2018 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

\(\left(\sqrt{a}+\frac{b-\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\right)\div\left(\frac{a}{\sqrt{ab}+b}+\frac{b}{\sqrt{ab}-a}-\frac{a+b}{\sqrt{ab}}\right)\)

\(=\left(\frac{\sqrt{a}.\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)+b-\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\right):\left(\frac{a}{\sqrt{b}\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}+\frac{b}{\sqrt{a}\left(\sqrt{b}-\sqrt{a}\right)}-\frac{a+b}{\sqrt{ab}}\right)\)

\(=\left(\frac{a+\sqrt{ab}+b-\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\right):\left(\frac{a.\sqrt{a}.\left(\sqrt{b}-\sqrt{a}\right)+b.\sqrt{b}.\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)-\left(a+b\right).\left(b-a\right)}{\sqrt{ab}.\left(b-a\right)}\right)\)

\(=\left(\frac{a+b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\right):\left(\frac{a\sqrt{ab}-a^2+b\sqrt{ab}+b^2-b^2+a^2}{\sqrt{ab}.\left(b-a\right)}\right)\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 11/08/2018 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

giải tiếp

\(=\left(\frac{a+b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\right):\left(\frac{a\sqrt{ab}+b\sqrt{ab}}{\sqrt{ab}\left(b-a\right)}\right)\)

\(=\left(\frac{a+b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\right):\left(\frac{\sqrt{ab}.\left(a+b\right)}{\sqrt{ab}.\left(b-a\right)}\right)=\left(\frac{a+b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\right).\left(\frac{b-a}{a+b}\right)\)

\(=\frac{b-a}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\frac{\left(b-a\right)\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}{a-b}=\frac{b\sqrt{a}-b\sqrt{b}-a\sqrt{a}+a\sqrt{b}}{a-b}\)

Đọc tiếp...
Mai Nhật Lệ 11/08/2018 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Mình rút gọn tiếp theo kết quả bạn MMS Hồ Khánh Châu:

\(\frac{b\sqrt{a}-b\sqrt{b}-a\sqrt{a}+a\sqrt{b}}{a-b}.\)

\(=\frac{b\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)-a\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}{a-b}\)

\(=\frac{\left(b-a\right)\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}{a-b}\)

\(=\sqrt{b}-\sqrt{a}\)

Đọc tiếp...
Ngọc Châu 09/08/2018 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}-\frac{3}{2}\sqrt{2}+\frac{4}{5}\sqrt{200}\right):\frac{1}{8}\)

\(=8.\left(\frac{1}{\sqrt{8}}-\frac{3}{\sqrt{2}}+8\sqrt{2}\right)\)

\(=2\sqrt{2}-12\sqrt{2}+64\sqrt{2}=54\sqrt{2}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: