Giúp tôi giải toán và làm văn


Wrecking Ball 26 tháng 11 2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Đặt biểu thức là A, ta có:

\(A=\frac{x^{40}+x^{30}+x^{20}+x^{10}+1}{x^{45}+x^{40}+x^{35}+...+x^{10}+x^5+1}\)

\(\Rightarrow A.x^5=\frac{x^{45}+x^{35}+x^{25}+x^{15}+x^5}{x^{45}+x^{40}+x^{35}+...+x^{10}+x^5+1}\)

\(\Rightarrow A.x^5+A=\frac{x^{45}+x^{40}+x^{35}+x^{25}+x^{15}+x^5+x^{40}+x^{30}+x^{20}+x^{10}+1}{x^{45}+x^{40}+x^{35}+...+x^{10}+x^5+1}\)

\(\Rightarrow A.x^5+1=1\)

\(\Rightarrow A=\frac{1}{x^5+1}\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 6 tháng 12 2016 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\hept{\begin{cases}a-b=x\\b-c=y\\c-a=z\end{cases}}\)

Thế vào bài toán trở thành 

Cho: \(\frac{x+z}{xz}+\frac{x+y}{xy}+\frac{y+z}{yz}=2013\left(1\right)\)

Tính \(M=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\)

Từ (1) ta có

\(\left(1\right)\Leftrightarrow\frac{xy+yz+zx+yz+xy+zx}{xyz}=2013\)

\(\Leftrightarrow\frac{2\left(xy+yz+zx\right)}{xyz}=2013\)

\(\Leftrightarrow\frac{xy+yz+zx}{xyz}=\frac{2013}{2}\)

Ta lại có

\(M=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{xy+yz+zx}{xyz}=\frac{2013}{2}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 6 tháng 12 2016 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

\(\frac{b-c}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\frac{c-a}{\left(b-a\right)\left(b-c\right)}+\frac{a-b}{\left(c-b\right)\left(c-a\right)}\)

\(=\frac{\left(a-c\right)-\left(a-b\right)}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\frac{\left(b-a\right)-\left(b-c\right)}{\left(b-a\right)\left(b-c\right)}+\frac{\left(c-b\right)-\left(c-a\right)}{\left(c-b\right)\left(c-a\right)}\)

\(=\frac{1}{a-b}-\frac{1}{a-c}+\frac{1}{b-c}-\frac{1}{b-a}+\frac{1}{c-a}-\frac{1}{c-b}\)

\(=2\left(\frac{1}{a-b}+\frac{1}{b-c}+\frac{1}{c-a}\right)=2013\)

\(\Rightarrow M=\frac{2013}{2}\)

Đọc tiếp...
Trang 11 tháng 12 2016 lúc 13:21
Báo cáo sai phạm

bạn cho mk xin lỗi nha

Đọc tiếp...
JOKER_Võ Văn Quốc 17 tháng 8 2016 lúc 9:02
Báo cáo sai phạm

\(=\frac{-bc\left(b-c\right)}{\left(a-b\right)\left(c-a\right)\left(b-c\right)}+\frac{-ca\left(c-a\right)}{\left(b-c\right)\left(a-b\right)\left(c-a\right)}+\frac{-ab\left(a-b\right)}{\left(c-a\right)\left(b-c\right)\left(a-b\right)}\)

\(=\frac{-b^2c+bc^2-c^2a+ca^2-a^2b+ab^2}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

\(=\frac{b^2\left(a-c\right)+ca\left(a-c\right)-b\left(a-c\right)\left(a+c\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

\(=\frac{\left(a-c\right)\left(b^2+ca-ba-bc\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

\(=\frac{\left(a-c\right)\left[b\left(b-a\right)-c\left(b-a\right)\right]}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

\(=\frac{\left(a-c\right)\left(b-c\right)\left(b-a\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}=\frac{\left(c-a\right)\left(b-c\right)\left(a-b\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}=1\)

Đọc tiếp...
Zeref Dragneel 7 tháng 10 2016 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Ta có a3 + b3 +c3 -3abc = (a+b)-3ab(a+b) - 3abc + c3 
                                    = (a+b+c)[(a+b)2 -c(a+b) +c2 ] -3ab(a+b+c)

                                    = 1/2 (a+b+c)(2a2 +2b2 +2c2 -2ab-2bc-2ac)

                                    = 1/2 (a+b+c) [(a-b)2 +(b-c)2 + (c-a)2 ] 

                                    =0 ( vì bài dài nên mk nhắc giải thích bạn tự hiểu nhé)

=> a+b+c=0 hoặc a=b=c

Th1: a+b+c=0 => b-c=-a; c-a=-b; a-b=-c

=> P= 1

Th2 : a=b=c Loại (vì mẫu ko thể bằng không)

Vậy P=1

bài làm còn sơ sài mong bạn thông cảm

  

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 7 tháng 10 2016 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

Ta chứng minh được \(a^3+b^3+c^3-3abc=\left(a+b+c\right)\left[\frac{\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2}{2}\right]=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a+b+c=0\\a=b=c\end{cases}}\) (loại trường hợp a=b=c vì mẫu thức khác 0)

Ta có : \(P=\left(\frac{b-c}{a}+\frac{c-a}{b}+\frac{a-b}{c}\right)\left(\frac{a}{b-c}+\frac{b}{c-a}+\frac{c}{a-b}\right)\)

Xét \(\frac{b-c}{a}+\frac{c-a}{b}+\frac{a-b}{c}=\frac{bc\left(b-c\right)+ac\left(c-a\right)+ab\left(a-b\right)}{abc}\)
\(=\frac{bc\left[-\left(a-b\right)-\left(c-a\right)\right]+ac\left(c-a\right)+ab\left(a-b\right)}{abc}\)

\(=\frac{b\left(a-b\right)\left(a-c\right)+c\left(c-a\right)\left(a-b\right)}{abc}\)

\(=\frac{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(b-c\right)}{abc}\)

Đặt x = a-b , y = b-c , z = c-a và \(Q=\frac{a}{b-c}+\frac{b}{c-a}+\frac{c}{a-b}\)

Vì a+b+c = 0 nên ta có  :  x-y = a+c-2b = -b-2b = -3b

                                               y-z = a+b-2c = -c-2c = -3c   

                                               z-x = b+c-2a = -a-2a = -3a

\(3Q=\frac{-\left(z-x\right)}{y}+\frac{-\left(y-z\right)}{x}+\frac{-\left(x-y\right)}{z}\Rightarrow-3Q=\frac{z-x}{y}+\frac{y-z}{x}=\frac{x-y}{z}\)

Rút gọn tương tự như trên ta được \(-3Q=\frac{\left(x-y\right)\left(y-z\right)\left(x-z\right)}{xyz}=\frac{-3b.\left(-3c\right).3a}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}=\frac{27abc}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

\(\Rightarrow Q=\frac{-9abc}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

Vậy \(P=\frac{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(a-c\right)}{abc}.\frac{-9abc}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}=9\)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 7 tháng 10 2016 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

Online Math sai rồi nhé.

a + b + c = 0 thì b + c mới là - a

ĐÚng là b - c = -a - 2c

Tương tự với c - a, a - b

Em tính ra , băn khoăn mỗi chỗ đó nên mới không làm được bài toán này. 

Đọc tiếp...
Võ Văn Quốc 28 tháng 9 2016 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Nếu\(a^3+b^3+c^3=3abc\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a+b+c=0\\a=b=c\end{cases}}\)

Thật vậy:\(a+b+c=0\Rightarrow a+b=-c\\ \Rightarrow a^3+b^3+3ab\left(a+b\right)=-c^3\Rightarrow a^3+b^3+c^3=3abc\)

Tương tự \(a=b=c\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3abc=3a^3\\a^3+b^3+c^3=3a^3\end{cases}\Rightarrow a^3+b^3+c^3=3abc}\)

Áp dụng ta có:\(\orbr{\begin{cases}xy+yz+zx=0\\xy=yz=zx\Rightarrow x=y=z\end{cases}}\)

Khi x=y=z,ta có P=(1+1)(1+1)(1+1)=8

Khi xy+yz+zx=0,ta có:\(xy+yz=-zx\)

Tương tự:\(yz+zx=-xy\)

               \(xy+zx=-yz\)

Ta có \(P=2+\frac{x+y}{z}+\frac{y+z}{x}+\frac{z+x}{y}=2+\frac{xz+yz}{z^2}+\frac{xy+xz}{x^2}+\frac{zy+xy}{y^2}\)\(=2-\left(\frac{z}{x}+\frac{x}{y}+\frac{y}{z}\right)\)\(=2-\frac{xy+yz+zx}{xyz}=2-\frac{0}{xyz}=2\)

Vậy P=8 khi x=y=z

      P=2 khi xy+yz+zx=0

Đọc tiếp...
Phạm Hữu Nam 28 tháng 9 2016 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

=0 đó bạn

Đọc tiếp...
bui le thien dung 29 tháng 9 2016 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

bằng 0 đó bạn ạ

Đọc tiếp...
Phạm Hồ Thanh Quang 6 tháng 4 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

Bài 1: A = \(\frac{\left(x-1\right)^2}{x^2-x+1}=\frac{x^2-x+1-x}{x^2-x+1}=1-\frac{x}{x^2-x+1}\)
Ta có \(\hept{\begin{cases}\left(x-1\right)^2\ge0\forall x\in R\\x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0\forall x\in R\end{cases}\Rightarrow A}\ge0\forall x\in R\)

Bài 2: \(4\left(a^3+b^3\right)\ge\left(a+b\right)^3\Leftrightarrow3\left(a^3-a^2b-ab^2+b^3\right)\ge0\)\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(a-b\right)^2\ge0\)(đúng với mọi a; b > 0)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Gia Huy 12 tháng 8 2017 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

\(P=\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+\left(\sqrt{2}\right)^2+1^2+2.\sqrt{3}.\sqrt{2}+2.\sqrt{3}.1+2.\sqrt{2}.1}=\sqrt{\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}+1\right)^2}\)

\(=\sqrt{3}+\sqrt{2}+1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Gia Huy 12 tháng 8 2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

\(T^2=6\sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6...}}}}}=6T\Leftrightarrow T^2-6T=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}T=0\\T=6\end{cases}}\)

Vì T > 0  nên T = 6.

Đọc tiếp...
Phan Văn Hiếu 12 tháng 8 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

 câu R có trên đienantoanhoc òi

Đọc tiếp...
Fire Sky 1 tháng 3 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{11}{24}:\frac{5}{8}-\frac{14}{5}:\frac{7}{9}\)

\(=\frac{11}{24}.\frac{8}{5}-\frac{14}{5}.\frac{9}{7}\)

\(=\frac{11}{15}-\frac{18}{5}\)

\(=\frac{11}{15}-\frac{54}{15}\)

\(=-\frac{43}{15}\)

Đọc tiếp...
---fan BTS ---- 19 tháng 2 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

cảm ơn

Đọc tiếp...
zZz Phan Gia Huy zZz CTV 19 tháng 2 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

\(\frac{121\cdot75\cdot130\cdot169}{39\cdot60\cdot11\cdot198}=\frac{11^2\cdot3\cdot5^2\cdot13\cdot2\cdot5\cdot13^2}{13\cdot3\cdot2^2\cdot3\cdot5\cdot11\cdot2\cdot11\cdot3^2}\)

\(=\frac{11^2\cdot3\cdot5^3\cdot13^3\cdot2}{13\cdot3^4\cdot2^3\cdot5\cdot11^2}=\frac{13\cdot5^2}{3^3\cdot2^2}=\frac{325}{36}\)

P/S:Không bt có đúng ko nx nhưng hướng làm là như vậy

Đọc tiếp...
Cả Út 10 tháng 2 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

phần b tương tự phần a nên em làm câu a và c thôi :

a, \(M=1-2+2^2-2^3+...+2^{2012}\)

\(2M=2-2^2+2^3-2^4+...+2^{2013}\)

\(3M=2^{2013}+1\)

\(M=\frac{2^{2013}+1}{3}\)

c, \(E=2^{100}-2^{99}-2^{98}-...-1\)

\(E=2^{100}-\left(2^{99}+2^{98}+...+1\right)\)

đặt \(A=2^{99}+2^{98}+...+1\)

\(2A=2^{100}+2^{98}+...+2\)

\(2A-A=2^{100}-1\) hay \(A=2^{100}-1\)

ta có : 

\(E=2^{100}-\left(2^{100}-1\right)\)

\(E=2^{100}-2^{100}+1=1\)

Đọc tiếp...
I have a crazy idea 3 tháng 8 2017 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

B = \(\frac{2^7.9^3}{6^5.8^2}=\frac{2^7.\left(3^2\right)^3}{\left(2.3\right)^5.\left(2^3\right)^2}\)\(=\frac{2^7.3^6}{2^5.3^5.2^6}\)

Đề có chỉ kêu rút gọn thôi phải k nhỉ? 

Đọc tiếp...
Incursion_03 1 tháng 2 lúc 23:12
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}+\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}+\frac{2x+8}{2x-4}\)

    \(=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)+\left(\sqrt{x}+2\right)^2}{x-4}+\frac{2x+8}{2x-4}\)

    \(=\frac{x-2\sqrt{x}+x+4\sqrt{x}+4}{x-4}+\frac{2x+8}{2x-4}\)

   \(=\frac{2x+2\sqrt{x}+4}{x-4}+\frac{2x+8}{2x-4}\)

Quy đồng lên thử ....

Coi lại cái đề hộ -.-

Đọc tiếp...
Hận 25 tháng 11 2018 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

t phân tích \(x^2-7x+3\) được như này =)) 

\(x^2-7x+3=x^2-2.x.\frac{7}{2}+\left(\frac{7}{2}\right)^2-\frac{49}{4}+3\)

\(=\left(x-\frac{7}{2}\right)^2-\frac{37}{4}\)

\(=\left(x-\frac{7}{2}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{37}}{2}\right)^2\)

\(=\left(x-\frac{7}{2}-\frac{\sqrt{37}}{2}\right)\left(x-\frac{7}{2}+\frac{\sqrt{37}}{2}\right)\)

\(=\left(x-\frac{7+\sqrt{37}}{2}\right)\left(x-\frac{7-\sqrt{37}}{2}\right)\)

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 25 tháng 11 2018 lúc 9:51
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^2+x-6}{x^3-4x^2-18x+9}=\frac{x^2+3x-2x-6}{x^3+3x^2-7x^2-21x+3x+9}\)

\(=\frac{x\left(x+3\right)-2\left(x+3\right)}{x^2\left(x+3\right)-7x\left(x+3\right)+3\left(x+3\right)}\)

\(=\frac{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}{\left(x+3\right)\left(x^2-7x+3\right)}=\frac{x-2}{x^2-7x+3}\) (điều kiện: x khác -3)

Đọc tiếp...
Hận 25 tháng 11 2018 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^2+x-6}{x^3-4x^2-18x+9}\)\(=\frac{x^2+3x-2x-6}{x^2+3x^2-7x^2-21x+3x+9}\)

                   \(=\frac{x\left(x+3\right)-2\left(x+3\right)}{\left(x^3+3x^2\right)-\left(7x^2+21x\right)+\left(3x+9\right)}\)

                     \(=\frac{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}{x^2\left(x+3\right)-7x\left(x+3\right)+3\left(x+3\right)}\)

                   \(=\frac{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}{\left(x+3\right)\left(x^2-7x+3\right)}\)

                  \(=\frac{x-2}{x^2-7x+3}\)

Xong rồi phân tích \(x^2-7x+3\) nữa thì phải =))

Đọc tiếp...
Inuyasha 1 tháng 12 2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Bài làm

\(C=\frac{2.5^{22}-9.5^{21}}{25^{10}}:\frac{5.\left(3.7^{15}-19.7^{14}\right)}{7^{16}+3.7^{15}}\)

\(C=\frac{2.5^{21}.5-9.5^{21}}{25^{10}}:\frac{5.\left(3.7^{14}.7-19.7^{14}\right)}{7^{16}.7+3.7^{15}}\)

\(C=\frac{5^{21}.\left(2-9\right).5}{\left(5.5\right)^{10}}:\frac{5.[7^{15}.\left(3-19\right)].7}{7^{15}.\left(3+1\right).7}\)

\(C=\frac{5^{21}.\left(-7\right).5}{5^{10}.5^{10}}:\frac{5.7^{15}.\left(-16\right).7}{7^{15}.4.7}\)

\(C=\frac{5^{21}.\left(-35\right)}{5^{10}.5^{10}}:\frac{7^{15}.\left(-112\right).5}{7^{15}.28}\)

\(C=5.\left(-35\right):\frac{7^{15}.560}{7^{15}.28}\)

\(C=5.\left(-35\right):\frac{1.560}{1.28}\)

\(C=5.\left(-35\right):20\)

\(C=5.\left(-35\right).\frac{1}{20}\)

\(C=-\frac{175}{20}\)

\(C=-\frac{35}{4}\)

Vậy biểu thức trên \(C=\frac{2.5^{22}-9.5^{21}}{25^{10}}:\frac{5.\left(3.7^{15}-19.7^{14}\right)}{7^{16}+3.7^{15}}\)bằng \(C=-\frac{35}{4}\)

# Chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 16 tháng 1 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

\(C=\frac{5^{21}\left(2.5-9\right)}{5^{20}}:\frac{5.7^{14}\left(3.7-19\right)}{7^{15}\left(7+3\right)}=5^{21-20}.\left(10-9\right):\frac{5.\left(21-19\right)}{7^{15-14}.10}\)

\(=5:\frac{5.2}{7.10}=5:\frac{1}{7}=5.7=35\)

Đọc tiếp...
▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥ ANIME IS MY LIFE ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂ 4 tháng 12 2018 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

cô giáo bn chữa bài đó chưa, mình làm đúng hay sai vậy

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: