Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Quốc Gia Huy 12 tháng 8 2017 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

\(P=\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+\left(\sqrt{2}\right)^2+1^2+2.\sqrt{3}.\sqrt{2}+2.\sqrt{3}.1+2.\sqrt{2}.1}=\sqrt{\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}+1\right)^2}\)

\(=\sqrt{3}+\sqrt{2}+1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Gia Huy 12 tháng 8 2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

\(T^2=6\sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6...}}}}}=6T\Leftrightarrow T^2-6T=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}T=0\\T=6\end{cases}}\)

Vì T > 0  nên T = 6.

Đọc tiếp...
Phan Văn Hiếu 12 tháng 8 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

 câu R có trên đienantoanhoc òi

Đọc tiếp...
Fire Sky 1 tháng 3 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{11}{24}:\frac{5}{8}-\frac{14}{5}:\frac{7}{9}\)

\(=\frac{11}{24}.\frac{8}{5}-\frac{14}{5}.\frac{9}{7}\)

\(=\frac{11}{15}-\frac{18}{5}\)

\(=\frac{11}{15}-\frac{54}{15}\)

\(=-\frac{43}{15}\)

Đọc tiếp...
---fan BTS ---- 19 tháng 2 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

cảm ơn

Đọc tiếp...
zZz Phan Gia Huy zZz CTV 19 tháng 2 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

\(\frac{121\cdot75\cdot130\cdot169}{39\cdot60\cdot11\cdot198}=\frac{11^2\cdot3\cdot5^2\cdot13\cdot2\cdot5\cdot13^2}{13\cdot3\cdot2^2\cdot3\cdot5\cdot11\cdot2\cdot11\cdot3^2}\)

\(=\frac{11^2\cdot3\cdot5^3\cdot13^3\cdot2}{13\cdot3^4\cdot2^3\cdot5\cdot11^2}=\frac{13\cdot5^2}{3^3\cdot2^2}=\frac{325}{36}\)

P/S:Không bt có đúng ko nx nhưng hướng làm là như vậy

Đọc tiếp...
Cả Út 10 tháng 2 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

phần b tương tự phần a nên em làm câu a và c thôi :

a, \(M=1-2+2^2-2^3+...+2^{2012}\)

\(2M=2-2^2+2^3-2^4+...+2^{2013}\)

\(3M=2^{2013}+1\)

\(M=\frac{2^{2013}+1}{3}\)

c, \(E=2^{100}-2^{99}-2^{98}-...-1\)

\(E=2^{100}-\left(2^{99}+2^{98}+...+1\right)\)

đặt \(A=2^{99}+2^{98}+...+1\)

\(2A=2^{100}+2^{98}+...+2\)

\(2A-A=2^{100}-1\) hay \(A=2^{100}-1\)

ta có : 

\(E=2^{100}-\left(2^{100}-1\right)\)

\(E=2^{100}-2^{100}+1=1\)

Đọc tiếp...
I have a crazy idea 3 tháng 8 2017 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

B = \(\frac{2^7.9^3}{6^5.8^2}=\frac{2^7.\left(3^2\right)^3}{\left(2.3\right)^5.\left(2^3\right)^2}\)\(=\frac{2^7.3^6}{2^5.3^5.2^6}\)

Đề có chỉ kêu rút gọn thôi phải k nhỉ? 

Đọc tiếp...
Incursion_03 1 tháng 2 lúc 23:12
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}+\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}+\frac{2x+8}{2x-4}\)

    \(=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)+\left(\sqrt{x}+2\right)^2}{x-4}+\frac{2x+8}{2x-4}\)

    \(=\frac{x-2\sqrt{x}+x+4\sqrt{x}+4}{x-4}+\frac{2x+8}{2x-4}\)

   \(=\frac{2x+2\sqrt{x}+4}{x-4}+\frac{2x+8}{2x-4}\)

Quy đồng lên thử ....

Coi lại cái đề hộ -.-

Đọc tiếp...
Hận 25 tháng 11 2018 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

t phân tích \(x^2-7x+3\) được như này =)) 

\(x^2-7x+3=x^2-2.x.\frac{7}{2}+\left(\frac{7}{2}\right)^2-\frac{49}{4}+3\)

\(=\left(x-\frac{7}{2}\right)^2-\frac{37}{4}\)

\(=\left(x-\frac{7}{2}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{37}}{2}\right)^2\)

\(=\left(x-\frac{7}{2}-\frac{\sqrt{37}}{2}\right)\left(x-\frac{7}{2}+\frac{\sqrt{37}}{2}\right)\)

\(=\left(x-\frac{7+\sqrt{37}}{2}\right)\left(x-\frac{7-\sqrt{37}}{2}\right)\)

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 25 tháng 11 2018 lúc 9:51
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^2+x-6}{x^3-4x^2-18x+9}=\frac{x^2+3x-2x-6}{x^3+3x^2-7x^2-21x+3x+9}\)

\(=\frac{x\left(x+3\right)-2\left(x+3\right)}{x^2\left(x+3\right)-7x\left(x+3\right)+3\left(x+3\right)}\)

\(=\frac{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}{\left(x+3\right)\left(x^2-7x+3\right)}=\frac{x-2}{x^2-7x+3}\) (điều kiện: x khác -3)

Đọc tiếp...
Hận 25 tháng 11 2018 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^2+x-6}{x^3-4x^2-18x+9}\)\(=\frac{x^2+3x-2x-6}{x^2+3x^2-7x^2-21x+3x+9}\)

                   \(=\frac{x\left(x+3\right)-2\left(x+3\right)}{\left(x^3+3x^2\right)-\left(7x^2+21x\right)+\left(3x+9\right)}\)

                     \(=\frac{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}{x^2\left(x+3\right)-7x\left(x+3\right)+3\left(x+3\right)}\)

                   \(=\frac{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}{\left(x+3\right)\left(x^2-7x+3\right)}\)

                  \(=\frac{x-2}{x^2-7x+3}\)

Xong rồi phân tích \(x^2-7x+3\) nữa thì phải =))

Đọc tiếp...
Inuyasha 1 tháng 12 2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Bài làm

\(C=\frac{2.5^{22}-9.5^{21}}{25^{10}}:\frac{5.\left(3.7^{15}-19.7^{14}\right)}{7^{16}+3.7^{15}}\)

\(C=\frac{2.5^{21}.5-9.5^{21}}{25^{10}}:\frac{5.\left(3.7^{14}.7-19.7^{14}\right)}{7^{16}.7+3.7^{15}}\)

\(C=\frac{5^{21}.\left(2-9\right).5}{\left(5.5\right)^{10}}:\frac{5.[7^{15}.\left(3-19\right)].7}{7^{15}.\left(3+1\right).7}\)

\(C=\frac{5^{21}.\left(-7\right).5}{5^{10}.5^{10}}:\frac{5.7^{15}.\left(-16\right).7}{7^{15}.4.7}\)

\(C=\frac{5^{21}.\left(-35\right)}{5^{10}.5^{10}}:\frac{7^{15}.\left(-112\right).5}{7^{15}.28}\)

\(C=5.\left(-35\right):\frac{7^{15}.560}{7^{15}.28}\)

\(C=5.\left(-35\right):\frac{1.560}{1.28}\)

\(C=5.\left(-35\right):20\)

\(C=5.\left(-35\right).\frac{1}{20}\)

\(C=-\frac{175}{20}\)

\(C=-\frac{35}{4}\)

Vậy biểu thức trên \(C=\frac{2.5^{22}-9.5^{21}}{25^{10}}:\frac{5.\left(3.7^{15}-19.7^{14}\right)}{7^{16}+3.7^{15}}\)bằng \(C=-\frac{35}{4}\)

# Chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 16 tháng 1 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

\(C=\frac{5^{21}\left(2.5-9\right)}{5^{20}}:\frac{5.7^{14}\left(3.7-19\right)}{7^{15}\left(7+3\right)}=5^{21-20}.\left(10-9\right):\frac{5.\left(21-19\right)}{7^{15-14}.10}\)

\(=5:\frac{5.2}{7.10}=5:\frac{1}{7}=5.7=35\)

Đọc tiếp...
▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥ ANIME IS MY LIFE ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂ 4 tháng 12 2018 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

cô giáo bn chữa bài đó chưa, mình làm đúng hay sai vậy

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 21 tháng 4 2017 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(y^2+y+1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x^2y^2+xy\left(x+y\right)+x^2+y^2+xy+x+y+1\)

\(=x^2y^2+x^2+y^2+2xy+2=x^2y^2+3\)

Ta lại có:

\(\left(y^2+y+1\right)-\left(x^2+x+1\right)=\left(y^2-x^2\right)+\left(y-x\right)\)

\(=\left(y-x\right)\left(x+y+1\right)=-2\left(x-y\right)\)

Theo đề bài ta có: (sửa đề luôn)

\(\frac{x}{y^3-1}-\frac{y}{x^3-1}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

\(=\frac{x}{\left(y-1\right)\left(y^2+y+1\right)}-\frac{y}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

\(=\frac{-1}{y^2+y+1}+\frac{1}{x^2+x+1}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

\(=\frac{\left(y^2+y+1\right)-\left(x^2+x+1\right)}{\left(x^2+x+1\right)\left(y^2+y+1\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

\(=-\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}=0\)

Đọc tiếp...
Con Chim 7 Màu 10 tháng 2 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

\(gt\Rightarrow y-1=-x\Rightarrow x-1=-y\)

\(\frac{x}{y^3-1}-\frac{y}{x^3-1}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^4-x-y^4+y}{\left(y^3-1\right)\left(x^3-1\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2-3}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x+y\right)\left(x-y\right)\left(x^2+y^2\right)-\left(x-y\right)}{xy\left(y^2+y+1\right)\left(x^2+x+1\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2-3}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x-y\right)\left(x^2-x+y^2-y\right)}{xy\left(x^2y^2+xy^2+y^2+x^2y+xy+y+x^2+x+1\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2-3}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x-y\right)\left[x\left(x-1\right)+y\left(y-1\right)\right]}{xy\left(x^2y^2+2xy+x^2+y^2+2\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x-y\right)\left(-2xy\right)}{xy\left(x^2y^2+3\right)}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}=\frac{-2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}=0\left(dpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 7 tháng 1 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

Em xin đóng góp cách 2 ạ 

\(\frac{x}{y^3-1}-\frac{y}{x^3-1}\)

\(=\frac{x^4-x-y^4+y}{x^3y^3-y^3-x^3+1}\)

\(=\frac{\left(x^2-y^2\right)\left(x^2+y^2\right)-\left(x-y\right)}{x^3y^3-\left(x^3+y^3\right)+1}\)

\(=\frac{\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2\right)-\left(x-y\right)}{x^3y^3-\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)+\left(x+y\right)^2}\)

\(=\frac{\left(x-y\right)\left(x^2+y^2-1\right)}{x^3y^3-\left(x^2-xy+y^2\right)+x^2+2xy+y^2}\)

\(=\frac{\left(x-y\right)\left[x^2+y^2-\left(x+y\right)^2\right]}{x^3y^3+3xy}\)

\(=\frac{\left(x-y\right).\left(-2\right)xy}{xy\left(x^2y^2+3\right)}\)

\(=\frac{-2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}\)

Do \(\frac{-2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}=0\)

\(\Rightarrow\frac{x}{y^3-1}-\frac{y}{x^3-1}+\frac{2\left(x-y\right)}{x^2y^2+3}=0\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Võ Thị Quỳnh Giang 3 tháng 8 2017 lúc 8:45
Báo cáo sai phạm

ta có : a+b+c=0=>a+b=-c ; b+c=-a ; a+c=-b 

ta có: M= \(\frac{2ab}{a^2+\left(b+c\right)\left(b-c\right)}+\frac{2bc}{b^2+\left(c+a\right)\left(c-a\right)}+\frac{2ca}{c^2+\left(a+b\right)\left(a-b\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{a^2-a\left(b-c\right)}+\frac{2bc}{b^2-b\left(c-a\right)}+\frac{2ca}{c^2-c\left(a-b\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{a\left(a-b+c\right)}+\frac{2bc}{b\left(b-c+a\right)}+\frac{2ca}{c\left(c-a+b\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{-ab+\left(a+c\right)}+\frac{2bc}{-bc+\left(a+b\right)}+\frac{2ac}{-ac+\left(b+c\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{-2ab}+\frac{2bc}{-2bc}+\frac{2ca}{-2ca}\)

M=-1-1-1=-3

Vậy với a+b+c=0 thì M=-3

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 31 tháng 12 2017 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

Xét tử thức ta có

2x3-7x2-12x+45

= 2x3+5x2-12x2-30x+18x+45

= x2(2x+5)-6x(2x+5)+9(2x+5)

= (2x+5)(x2-6x+9)

= (2x+5)(x-3)(1)

Xét mẫu thức ta có

3x3-19x2+33x-9

= 3x3-x2-18x2+6x+27x-9

= x2(3x-1)-6x(3x-1)+9(3x-1)

= (3x-1)(x2-6x+9)

= (3x-1)(x-3)2 (2)

Thay (1) và (2) vào A ta được\(A=\frac{\left(2x+5\right)\left(x-3\right)^2}{\left(3x-1\right)\left(x-3\right)^2}=\frac{2x+5}{3x-1}\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 3 tháng 6 2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

1. Để A có nghĩa thì \(x^3-3x-2\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x^3-x\right)-\left(2x-2\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x\left(x^2-1\right)-2\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x\left(x-1\right)\left(x+1\right)-2\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x^2+x-2\right)\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x^2-1+x-1\right)\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left[\left(x+1\right)\left(x-1\right)+\left(x-1\right)\right]\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x\ne1;x\ne-2\)

2. \(A=\frac{x^4-2x^2+1}{x^3-3x-2}=\frac{\left(x^2-1\right)^2}{\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)}=\frac{\left[\left(x-1\right)\left(x+1\right)\right]^2}{\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)}\)

                                                    \(=\frac{\left(x-1\right)^2.\left(x+1\right)^2}{\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)}=\frac{\left(x+1\right)^2}{x+2}\)

3/ Để A < 1 \(\Leftrightarrow\frac{\left(x+1\right)^2}{x+2}< 1\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2< x+2\)

                                                        \(\Leftrightarrow x^2+2x+1< x+2\)

                                                         \(\Leftrightarrow x^2+x< 1\)

                                                           \(\Leftrightarrow x.\left(x+1\right)< 1\)

Vậy .....

Đọc tiếp...
Phạm Hồng Quyên 3 tháng 6 2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

1. A có nghĩa khi \(x^3-3x-2\ne0\)

\(\Leftrightarrow x^3+x^2-x^2-x-2x-2\ne0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x+1\right)-x\left(x+1\right)-2\left(x+1\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x^2-x-2\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x^2+x-2x-2\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x+1\right)\left(x-2\right)\ne0\)
\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2\left(x-2\right)\ne0\Leftrightarrow x-2\ne0\)(do \(\left(x+1\right)^2\ge0\)\(\Leftrightarrow x\ne2\)

2. Ta có :

Tử = \(x^4-2x^2+1=x^4-x^3+x^3-x^2-x^2+x-x+1\)

=\(x^3\left(x-1\right)+x^2\left(x-1\right)-x\left(x-1\right)-\left(x-1\right)\)

=\(\left(x-1\right)\left(x^3+x^2-x-1\right)=\left(x-1\right)\left[x^2\left(x+1\right)-x\left(x+1\right)\right]\)

=\(\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x^2-1\right)=\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x-1\right)\left(x+1\right)\)

\(=\left(x+1\right)^2\left(x-1\right)^2\)

Vậy \(A=\frac{\left(x+1\right)^2\left(x-1\right)^2}{\left(x+1\right)^2\left(x-2\right)}=\frac{\left(x-1\right)^2}{x-2}\)

3. \(A< 1\Leftrightarrow\frac{\left(x-1\right)^2}{x-2}< 1\Leftrightarrow\frac{\left(x-1\right)^2}{x-2}-1< 0\Leftrightarrow\frac{x^2-2x+1-x+2}{x-2}< 0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2-3x+3}{x-2}< 0\)ta có \(x^2-3x+3=x^2-2.\frac{3}{2}x+\frac{9}{4}+\frac{3}{4}=\left(x-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{3}{4}>0\)

\(\Rightarrow\)(1) \(\Leftrightarrow x-2< 0\Leftrightarrow x< 2\)(Thỏa mãn)

Vậy x<2 thì A<1

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 8 tháng 1 2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Đặt B là mẫu thức của P thì :

B = ab(x - y)2 + bc(y - z)2 + ca(z - x)2 = abx2 - 2abxy + aby2 + bcy2 - 2bcyz + bcz2 + caz2 - 2cazx + cax2

   = ax2(b + c) + by2(a + c) + cz2(a + b) - 2(bcyz + acxz + abxy) (1)

ax + by + cz = 0 => (ax + by + cz)2 = 0 <=> a2x2 + b2y2 + c2z2 + 2(bcyz + acxz + abxy) = 0 

=> -2(bcyz + acxz + abxy) = a2x2 + b2y2 + c2z2 (2)

Từ (1) và (2),ta có : B = ax2(b + c) + by2(a + c) + cz2(a + b) + a2x2 + b2y2 + c2z2

= ax2(a + b + c) + by2(a + b + c) + cz2(a + b + c) = (a + b + c)(ax2 + by2 + cz2)

\(\Rightarrow P=\frac{1}{a+b+c}=2017\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Hoàng 9 tháng 1 2017 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm
truy kich 11 tháng 1 2017 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

2017 nhe

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 6 tháng 12 2016 lúc 9:37
Báo cáo sai phạm

\(\frac{b}{bc+b+1}+\frac{a}{ab+a+1}+\frac{c}{ac+c+1}\)

\(=\frac{ac.b}{ac\left(bc+b+1\right)}+\frac{c.a}{c\left(ab+a+1\right)}+\frac{c}{ac+c+1}\)

\(=\frac{1}{c+1+ac}+\frac{ac}{1+ac+c}+\frac{c}{ac+c+1}=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Triết 21 tháng 12 2018 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

\(\frac{b}{bc+b+1}+\frac{a}{ab+a+1}+\frac{c}{ac+a+1}\)

\(=\frac{ac.b}{ac\left(bc+b+1\right)}+\frac{c.a}{c\left(ab+a+1\right)}+\frac{c}{ac+c+1}\)

\(\frac{1}{c+1+ac}+\frac{ac}{1+ac+c}+\frac{c}{ac+c+1}=1\)

Đọc tiếp...
Trần Cao Vỹ Lượng 8 tháng 12 2016 lúc 7:55
Báo cáo sai phạm

xin lỗi tớ cũng muốn kết bạn do hết lượt kết nếu có thể bạn kết bạn với mình đi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: