Giúp tôi giải toán


Nguyễn Quang Trung CTV Hôm qua lúc 10:52

\(\frac{150}{5.8}+\frac{150}{8.11}+\frac{150}{11.14}+.....+\frac{150}{47.50}\)

\(=50.\left(\frac{3}{5.8}+\frac{5}{8.11}+.....+\frac{3}{47.50}\right)\)

\(=50.\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{11}+......+\frac{1}{47}-\frac{1}{50}\right)\)

\(=50.\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{50}\right)\)

\(=50.\frac{9}{50}=9\)

Lê Thị Diệu Thúy 23/02 lúc 20:03

S = 1 - 2 + 22 - 23 + 24 - 25 + ...+ 2999 - 21000

2S = 2 - 22 + 23 - 24 + 25 + .... + 2998 - 2999 + 21000 - 21001

2S + S = 2 - 22 + 23 - 24  + ....+ 21000  - 21001 + 1 - 2 + 22  + ... + 2999 - 21000

3S = -21001 +1

S = \(\frac{-2^{100}+1}{3}\)

shadow fight 2 20/02/2017 lúc 20:41

a, -300 

b, 500 

tk nhé 

thanks 

chúc bạn học tốt

Ngo Tung Lam 20/02/2017 lúc 20:36

a ) 200 - 30 x 20 + 100

=   200 - 600 + 100

=  -300

b ) 200 - 300 + 20 x 30

= 200 - 300 + 600

= 100 + 600 

= 700

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 20/02/2017 lúc 20:37

Tính giá trị biểu thức sau :

a ) 200 - 30 x 20 + 100

= 200 - 600 + 100

= - 400 + 100

= - 300

b ) 200 - 300 + 20 x 30

= 200 - 300 + 600

= - 100 + 600

= 500

Ngo Tung Lam 20/02/2017 lúc 20:10

a) 200 + 300 x 2 - 100 + ( -100)

=    200 + 600 - 100 + ( -100 )

=        800 - 100 + ( -100 )

=     700 + ( -100 )

= 600

b) 500 - 100 x 3 + ( -13 )

=  500 - 300 + ( -13 )

=   200 + ( -13 )

= 187

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 20/02/2017 lúc 20:09

a ) 200 + 300 x 2 - 100 + ( - 100 )

= 200 + 600 - 100 + ( - 100 )

= 800 - 100 + ( - 100 )

= 700 + ( - 100 )

= 600

b ) 500 - 100 x 3 + ( - 13 )

= 500 - 300 + ( - 13 )

= 200 + ( - 13 ) 

= 187

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 20/02/2017 lúc 20:10

a ) 200 + 300 x 2 - 100 + ( - 100 )

= 200 + 600 - 100 + ( - 100 )

= 800 - 100 + ( - 100 )

= 700 + ( - 100 )

= 600

b ) 500 - 100 x 3 + ( - 13 )

= 500 - 300 + ( - 13 )

= 200 + ( - 13 ) 

= 187

Seira Nguyễn 19/02/2017 lúc 20:07

200 : 10 + 200 x 2

= 20 + 400

= 420

280 : 2 + 26 x 2

= 140 + 5

= 192

Ủng hộ nhé ! 

Trung 19/02/2017 lúc 20:06

 a) 200 : 10 + 200 x 2                                      b) 280 : 2 + 26 x 2

  = 20 + 400                                                     = 190 + 52 

  = 420                                                             = 242 

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 19/02/2017 lúc 20:05

a ) 200 : 10 + 200 x 2

= 20 + 400

= 420

b ) 280 : 2 + 26 x 2

= 140 + 52

= 192

Seira Nguyễn 17/02/2017 lúc 08:40

A = 2015 . ( 27 - 3 ) - 27 . ( 2015 - 3 ) + 2015  x 3

A = 2015 x  27 - 2015 x 3 - 27 x 2015 + 27 x 3 + 2015 x 3

A = 2015 x 27 - 27 x 2015 - 2015 x 3 + 2015 x 3 + 27 x 3

A = 0 - 0 + 27 x 3

A = 81

Ủng hộ nhé ! 

Pham Thuy Linh 17/02/2017 lúc 08:38

A=2015.(27-3)-27.(2015-3)+2015*3

A=2015*27-2015.3-27.2015+27.3+2015.3

A=2015.27-27.2015-2015.3+2015.3+27.3

A=0-0+27.3

A=0+27.3

A=0+81

A=81

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 17/02/2017 lúc 08:35

A = 2015 ( 27 - 3 ) - 27 ( 2015 - 3 ) + 2015 x 3

A = 2015 x 27 - 2015 x 3 - 27 x 2015 + 27 x 3 + 2015 x 3

A = 2015 x 27 - 27 x 2015 - 2015 x 3 + 2015 x 3 + 27 x 3

A = 0 - 0 + 27 x 3

A = 81

Minh Anh 21/10/2016 lúc 13:10

Có: \(a+b+c+2\sqrt{abc}=1\Rightarrow\hept{\begin{cases}a+2\sqrt{abc}=1-b-c\\b+2\sqrt{abc}=1-a-c\\c+2\sqrt{abc}=1-a-b\end{cases}}\)

\(A=\sqrt{a\left(1-b\right)\left(1-c\right)}+\sqrt{b\left(1-c\right)\left(1-a\right)}+\sqrt{c\left(1-a\right)\left(1-b\right)}-\sqrt{abc}+2015\)

\(A=\sqrt{a\left(1-b-c+bc\right)}+\sqrt{b\left(1-a-c+ac\right)}+\sqrt{c\left(1-a-b+ab\right)}-\sqrt{abc}+2015\)

\(A=\sqrt{a\left(a+2\sqrt{abc}+bc\right)}+\sqrt{b\left(b+2\sqrt{abc}+ac\right)}+\sqrt{c\left(c+2\sqrt{abc}+ab\right)}-\sqrt{abc}+2015\)

\(A=\sqrt{\left(a^2+2a\sqrt{abc}+abc\right)}+\sqrt{\left(b^2+2b\sqrt{abc}+abc\right)}+\sqrt{\left(c^2+2c\sqrt{abc}+abc\right)}-\sqrt{abc}+2015\)

\(A=\sqrt{\left(a+\sqrt{abc}\right)^2}+\sqrt{\left(b+\sqrt{abc}\right)^2}+\sqrt{\left(c+\sqrt{abc}\right)^2}-\sqrt{abc}+2015\)

\(A=a+\sqrt{abc}+b+\sqrt{abc}+c+\sqrt{abc}-\sqrt{abc}+2015\)

\(A=a+b+c+2\sqrt{abc}+2015\)

\(A=1+2015=2016\)

Vậy:....

anh 21/10/2016 lúc 20:48
k cho mình mình k lại nhe
Trần Văn Thành 21/10/2016 lúc 11:14

to moi hoc lop 7 thui hihi

Năm Ấy 14/02/2017 lúc 16:33

13/12

Nguyễn Hoàng Sơn 14/02/2017 lúc 16:31

\(\frac{2}{8}\)+\(\frac{5}{6}\)=\(\frac{13}{12}\)

Nguyễn Thị Trang 14/02/2017 lúc 18:12

13\12

Lương Gia Khiêm 10/02/2017 lúc 18:59

62,92:5,2-4,2 x (7-6,3) x 3,67-1,21

= 62,92:5,2-4,2 x 0,7 x 3,67-1,21

=12,1-10,7898-1,21

= 0,1002

Trương Thùy Dương 11/02/2017 lúc 12:56

0,1002 nhé

trang anh 11/02/2017 lúc 12:01

0,1002 nhé bạn 

alibaba nguyễn 05/02/2017 lúc 23:22

Ta có:

a2(b + c) = b2(a + c)

<=> a2 b - b2 a + a2 c - b2 c = 0

<=> (a - b)(ab + bc + ca) = 0

<=> ab + bc + ca = 0 (vì a,b,c khác nhau từng đôi 1)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a\left(b+c\right)+bc=0\\c\left(a+b\right)+ab=0\end{cases}}\)

Ta lại có: a2(b + c) = 2016

<=> a(-bc) = 2016

<=> - abc = 2016

Ta xét 

P = c2(a + b) = c(-ab) = - abc = 2016

ngonhuminh 06/02/2017 lúc 17:23

Không thấy ai tham gia nhỉ: Thảo luận cho vui nào?

\(\hept{\begin{cases}a^2\left(b+c\right)=2016\\b^2\left(a+c\right)=2016\\c^2\left(a+b\right)=2016\end{cases}\Rightarrow}\)có nghiệm không?

Đào Việt Hải 15/02/2017 lúc 18:51

thừa cơm

alibaba nguyễn 05/02/2017 lúc 22:02

Ta có: 

a2(b - c) + b2(c - a) + c2(a - b)

= (a - b)(c - a)(c - b)

Ta lại có:

a4(b2 - c2) + b4(c2 - a2) + c4(a2 - b2)

= (a - b)(c - a)(c - b)(a +b)(b + c)(c + a)

Từ đây ta có phân số ban đầu sẽ bằng 

\(\frac{\left(a-b\right)\left(c-a\right)\left(c-b\right)}{\left(a-b\right)\left(c-a\right)\left(c-b\right)\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)}=\frac{1}{\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)}\)

ngonhuminh 07/02/2017 lúc 20:41

Bản chất là phân tích đa thức thành nhân tử  lớp 8 có thể.

vegeto 06/02/2017 lúc 20:06

a2 (b-c) + b2 (c -a ) +  c2 ( a - b )

= ( a -b ) ( c-a ) (c-b)

Ta lại có : 

a4  ( b2  -  c2 )  +  b4 ( c2 - a2 ) + c ( a2 -b2 )

= ( a-b) (c-a) (c-b) (a+b) (b+c) (c+a)

từ đây ta có phân số ban đầu sẽ bằng

                                                                                                ( a-b) (c-a) (c-b)                                                                                            1                                                                                                                                                                                                       =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (a-b) (c-a) ( c-b) (a+b)(b+c) (c+a)                                             (a+b) (b+c)(c+a)

Đinh Đức Hùng 03/02/2017 lúc 11:59

Gọi d là ƯCLN(12n + 1; 30n + 2) Nên ta có :

12n + 1 ⋮ d và 30n + 2 ⋮ d

=> 5(12n + 1) ⋮ d và 2(30n + 2) ⋮ d

=> 60n + 5 ⋮ d và 60n + 4 ⋮ d

=> (60n + 5) - (60n + 4) ⋮ d

=> 1 ⋮ d => d = 1

Vì ƯCLN(12n + 1; 30n + 2) = 1 nên (12n + 1)/(30n + 2) tối giản ( đpcm )

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: