Giúp tôi giải toán và làm văn


MMS_Hồ Khánh Châu 3 tháng 6 2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

1. Để A có nghĩa thì \(x^3-3x-2\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x^3-x\right)-\left(2x-2\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x\left(x^2-1\right)-2\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x\left(x-1\right)\left(x+1\right)-2\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x^2+x-2\right)\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x^2-1+x-1\right)\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left[\left(x+1\right)\left(x-1\right)+\left(x-1\right)\right]\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x\ne1;x\ne-2\)

2. \(A=\frac{x^4-2x^2+1}{x^3-3x-2}=\frac{\left(x^2-1\right)^2}{\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)}=\frac{\left[\left(x-1\right)\left(x+1\right)\right]^2}{\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)}\)

                                                    \(=\frac{\left(x-1\right)^2.\left(x+1\right)^2}{\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)}=\frac{\left(x+1\right)^2}{x+2}\)

3/ Để A < 1 \(\Leftrightarrow\frac{\left(x+1\right)^2}{x+2}< 1\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2< x+2\)

                                                        \(\Leftrightarrow x^2+2x+1< x+2\)

                                                         \(\Leftrightarrow x^2+x< 1\)

                                                           \(\Leftrightarrow x.\left(x+1\right)< 1\)

Vậy .....

Đọc tiếp...
Phạm Hồng Quyên 3 tháng 6 2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

1. A có nghĩa khi \(x^3-3x-2\ne0\)

\(\Leftrightarrow x^3+x^2-x^2-x-2x-2\ne0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x+1\right)-x\left(x+1\right)-2\left(x+1\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x^2-x-2\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x^2+x-2x-2\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x+1\right)\left(x-2\right)\ne0\)
\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2\left(x-2\right)\ne0\Leftrightarrow x-2\ne0\)(do \(\left(x+1\right)^2\ge0\)\(\Leftrightarrow x\ne2\)

2. Ta có :

Tử = \(x^4-2x^2+1=x^4-x^3+x^3-x^2-x^2+x-x+1\)

=\(x^3\left(x-1\right)+x^2\left(x-1\right)-x\left(x-1\right)-\left(x-1\right)\)

=\(\left(x-1\right)\left(x^3+x^2-x-1\right)=\left(x-1\right)\left[x^2\left(x+1\right)-x\left(x+1\right)\right]\)

=\(\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x^2-1\right)=\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x-1\right)\left(x+1\right)\)

\(=\left(x+1\right)^2\left(x-1\right)^2\)

Vậy \(A=\frac{\left(x+1\right)^2\left(x-1\right)^2}{\left(x+1\right)^2\left(x-2\right)}=\frac{\left(x-1\right)^2}{x-2}\)

3. \(A< 1\Leftrightarrow\frac{\left(x-1\right)^2}{x-2}< 1\Leftrightarrow\frac{\left(x-1\right)^2}{x-2}-1< 0\Leftrightarrow\frac{x^2-2x+1-x+2}{x-2}< 0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2-3x+3}{x-2}< 0\)ta có \(x^2-3x+3=x^2-2.\frac{3}{2}x+\frac{9}{4}+\frac{3}{4}=\left(x-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{3}{4}>0\)

\(\Rightarrow\)(1) \(\Leftrightarrow x-2< 0\Leftrightarrow x< 2\)(Thỏa mãn)

Vậy x<2 thì A<1

Đọc tiếp...
Zeref Dragneel 7 tháng 10 2016 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Ta có a3 + b3 +c3 -3abc = (a+b)-3ab(a+b) - 3abc + c3 
                                    = (a+b+c)[(a+b)2 -c(a+b) +c2 ] -3ab(a+b+c)

                                    = 1/2 (a+b+c)(2a2 +2b2 +2c2 -2ab-2bc-2ac)

                                    = 1/2 (a+b+c) [(a-b)2 +(b-c)2 + (c-a)2 ] 

                                    =0 ( vì bài dài nên mk nhắc giải thích bạn tự hiểu nhé)

=> a+b+c=0 hoặc a=b=c

Th1: a+b+c=0 => b-c=-a; c-a=-b; a-b=-c

=> P= 1

Th2 : a=b=c Loại (vì mẫu ko thể bằng không)

Vậy P=1

bài làm còn sơ sài mong bạn thông cảm

  

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 7 tháng 10 2016 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

Ta chứng minh được \(a^3+b^3+c^3-3abc=\left(a+b+c\right)\left[\frac{\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2}{2}\right]=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a+b+c=0\\a=b=c\end{cases}}\) (loại trường hợp a=b=c vì mẫu thức khác 0)

Ta có : \(P=\left(\frac{b-c}{a}+\frac{c-a}{b}+\frac{a-b}{c}\right)\left(\frac{a}{b-c}+\frac{b}{c-a}+\frac{c}{a-b}\right)\)

Xét \(\frac{b-c}{a}+\frac{c-a}{b}+\frac{a-b}{c}=\frac{bc\left(b-c\right)+ac\left(c-a\right)+ab\left(a-b\right)}{abc}\)
\(=\frac{bc\left[-\left(a-b\right)-\left(c-a\right)\right]+ac\left(c-a\right)+ab\left(a-b\right)}{abc}\)

\(=\frac{b\left(a-b\right)\left(a-c\right)+c\left(c-a\right)\left(a-b\right)}{abc}\)

\(=\frac{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(b-c\right)}{abc}\)

Đặt x = a-b , y = b-c , z = c-a và \(Q=\frac{a}{b-c}+\frac{b}{c-a}+\frac{c}{a-b}\)

Vì a+b+c = 0 nên ta có  :  x-y = a+c-2b = -b-2b = -3b

                                               y-z = a+b-2c = -c-2c = -3c   

                                               z-x = b+c-2a = -a-2a = -3a

\(3Q=\frac{-\left(z-x\right)}{y}+\frac{-\left(y-z\right)}{x}+\frac{-\left(x-y\right)}{z}\Rightarrow-3Q=\frac{z-x}{y}+\frac{y-z}{x}=\frac{x-y}{z}\)

Rút gọn tương tự như trên ta được \(-3Q=\frac{\left(x-y\right)\left(y-z\right)\left(x-z\right)}{xyz}=\frac{-3b.\left(-3c\right).3a}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}=\frac{27abc}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

\(\Rightarrow Q=\frac{-9abc}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

Vậy \(P=\frac{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(a-c\right)}{abc}.\frac{-9abc}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}=9\)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 7 tháng 10 2016 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

Online Math sai rồi nhé.

a + b + c = 0 thì b + c mới là - a

ĐÚng là b - c = -a - 2c

Tương tự với c - a, a - b

Em tính ra , băn khoăn mỗi chỗ đó nên mới không làm được bài toán này. 

Đọc tiếp...
nhk 31 tháng 12 2019 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

mk ko ghi lại đề 

= (4-1)(.......

=(2^2-1)(2^2+1)(.....

=(2^4-1)(2^4+1)(......

=....

=2^32-1

Đọc tiếp...
AURORA 1 tháng 1 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

\(3\left(2^2+1\right)\left(2^4+1\right)\left(2^8+1\right)\left(2^{16}+1\right)\)

\(=\left(2^2-1\right)\left(2^2+1\right)\left(2^4+1\right)\left(2^8+1\right)\left(2^{16}+1\right)\)

\(=\left(2^4-1\right)\left(2^4+1\right)\left(2^8+1\right)\left(2^{16}+1\right)\)

\(=\left(2^8-1\right)\left(2^8+1\right)\left(2^{16}+1\right)\)

\(=\left(2^{16}-1\right)\left(2^{16}+1\right)\)

\(=2^{32}-1\)

Đọc tiếp...
❥一Ǥoɗɗεşş øf iηէεℓℓεcէ︵♛╾━╤デ╦︻ 31 tháng 12 2019 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

\(3\left(2^2+1\right)\left(2^4+1\right)\left(2^8+1\right)\left(2^{16}+1\right)=\left(2^2-1\right)\left(2^2+1\right)\left(2^4+1\right)\left(2^8+1\right)\left(2^{16}+1\right)\)

                                                                                      \(=\left(x^4-1\right)\left(x^4+1\right)\left(x^8+1\right)\left(x^{16}+1\right)\)

                                                                                   \(=\left(x^8-1\right)\left(x^8+1\right)\left(x^{16}+1\right)\)

                                                                                   \(=\left(x^{16}-1\right)\left(x^{16}+1\right)\)

                                                                                  \(=x^{32}-1\)

Đọc tiếp...
trân đinh chiến 29 tháng 12 2019 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

thanks bạn

DD

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 28 tháng 12 2019 lúc 18:21
Báo cáo sai phạm

Vì \(3< x< 4\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-3>0\\x-4< 0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}|x-3|=x-3\\|x-4|=-\left(x-4\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow N=\frac{-\left(x-3\right)\left(x-4\right)}{x^2-7x+12}=\frac{-\left(x-3\right)\left(x-4\right)}{\left(x-3\right)\left(x-4\right)}=-1\)

Đọc tiếp...
•Mυη• ( Cool Team ) 23 tháng 12 2019 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Trl :

Giữa Thái Bình Dương là : Bình

Hc tốt

Nhớ k nhé

Đọc tiếp...
Min Cherry 26 tháng 12 2019 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Giữa Thái Bình Dương là: Bình

Dưới 1 tỷ đồng có thể là 0 đồng đúng không?

Đọc tiếp...
Đặng Trà My 23 tháng 12 2019 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

dưới 1 tỉ đồng là 0 đồng đúng hông bn

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ [ MCU ] ★Black Widow★ 27 tháng 6 2019 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

\(a,A=\frac{\left(a+2\right)^2}{\left(a+2\right)\left(a^2-4\right)}=\frac{a+2}{\left(a-2\right)\left(a+2\right)}=\frac{1}{a-2}\)

b, Để  A có giá trị là một số nguyên thì \(1⋮a-2\)

=> \(\orbr{\begin{cases}a-2=1\\a-2=-1\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=3\\a=1\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
๛๖ۣۜJαεbυмღ•™★ [ MCU ] ★ Spider Man ★ 27 tháng 6 2019 lúc 22:58
Báo cáo sai phạm

\(a.A=\frac{\left(a+2\right)^2}{a^2\left(a+2\right)-4\left(a+2\right)}=\frac{a+2}{\left(a-2\right)\left(a+2\right)}=\frac{1}{a-2}\)

\(b.=>\left[a-2=1;a-2=-1\right]< =>\left[a=3;a=1\right]\)

P/s: Mk ko chắc đâu nha !!!

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 27 tháng 6 2019 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

a)\(A=\frac{\left(x+2\right)^2}{a^2\left(a+2\right)-4\left(a+2\right)}\) 

     \(=\frac{a+2}{\left(a+2\right)\left(a-2\right)}\) 

      =\(\frac{1}{a-2}\) 

b)

Để A\(\in Z\) thì \(1⋮a-2\) =>\(a-2\inƯ\) (1)

\(\Rightarrow a-2=1;a-2=-1\) 

\(\Rightarrow a=3;a=1\) 

Vậy để A có giias trị là 1 số nguyên <=>\(x\in\left\{3;1\right\}\) 

hc tốt

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 14 tháng 12 2016 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

Đặt \(B=bc\left(y-z\right)^2+ca\left(z-x\right)^2+ab\left(x-y\right)^2\)

\(=bcy^2+bcz^2+caz^2+cax^2+abx^2+aby^2-2\left(bcyz+acxz+abxy\right)\)( 1 )

Mà  \(a.x+by+cz=0\)

\(\Rightarrow\left(a.x+by+cz\right)^2=0^2\)

\(\Rightarrow a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2+2\left(axby+axcz+bycz\right)=0\)( 2 )

\(\left(1\right)\left(2\right)\Rightarrow B=B+0\)

\(=bcy^2+bcz^2+caz^2+cax^2+abx^2+aby^2-2\left(bcyz+acxz+abxy\right)+a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2+2\left(axby+axcz+bycz\right)\)

\(=a.x^2\left(b+c\right)+b.y^2\left(a+c\right)+c.z^2\left(a+b\right)+a^2x^2+b^2y^2+z^2c^2\)

\(=a.x^2\left(a+b+c\right)+b.y^2\left(a+b+c\right)+cz^2\left(a+b+c\right)\)

\(=\left(a.x^2+by^2+cz^2\right)\left(a+b+c\right)\)

\(\Rightarrow A=\frac{B}{ax^2+by^2+cz^2}=a+b+c\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Châu Phạm 14 tháng 12 2016 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

x^20+(x+1)^11=2016^y=?

Đọc tiếp...
den jay 9 tháng 11 2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

p=12342 x34566+23453

     12342 x(34566+1)+11111

p=12342 x34566+23453

    12342 x34566+12342 x1+11111

p=23453

   12342+11111

p=23453

    23453

p=1

Đọc tiếp...
hoang thi kim 9 tháng 11 2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

ket qua cuoi cung bang 1

Đọc tiếp...
0o0 EDM 0o0 9 tháng 11 2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

P = 12342 x 34566 + 23453 / 12342 x 34567 + 11111

= 12342 x 34566 + 12342 / 12342 x 34567 

= 12342 x ( 34566 + 1 ) / 12342 x 34567

= 12342 x 34567 / 12342 x 34567 = 1/1 

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 8 tháng 12 2019 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

131313131313/252525252525=13x10101010101/25x10101010101=13/25

Đọc tiếp...
le ngoc han 8 tháng 12 2019 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

\(\frac{131313131313}{252525252525}=\frac{13.10101010101}{25.10101010101}=\frac{13}{25}\)

Đọc tiếp...
ᴾᴿᴼシ ๖ۣۜGà♜๖ۣۜNgố ︵²ᵏ⁸ (Hội Con 🐄) 8 tháng 12 2019 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

=52/100 =26/50=13/25.

KQ là 13/25

Vừa nãy bấm nhầm nút gửi trả lời :))

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 28 tháng 12 2016 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{a}{a-1}-\frac{1}{a^2-a}\right):\left(\frac{1}{a+1}+\frac{2}{a^2-1}\right)=\left(\frac{a}{a-1}-\frac{1}{a\left(a-1\right)}\right):\left(\frac{1}{a+1}+\frac{2}{\left(a-1\right)\left(a+1\right)}\right)\)

\(=\frac{a^2-1}{a\left(a-1\right)}:\frac{a-1+2}{\left(a-1\right)\left(a+1\right)}=\frac{\left(a^2-1\right)\left(a-1\right)\left(a+1\right)}{a\left(a-1\right)\left(a+1\right)}=\frac{a^2-1}{a}=a-\frac{1}{a}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү ²к⁷༉ CTV 24 tháng 11 2019 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{x^2+2x-3}{x^2+x-6}\)

\(=\frac{x^2+3x-x-3}{x^2-2x+3x-6}\)

\(=\frac{x\left(x+3\right)-\left(x+3\right)}{x\left(x-2\right)+3\left(x-2\right)}\)

\(=\frac{\left(x-1\right)\left(x+3\right)}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}\)

\(=\frac{x-1}{x-2}\)

b) \(\frac{2x^2+2x+2}{x^2+6x-7}\)

\(=\frac{2\left(x^2+x+1\right)}{x^2+7x-x-7}\)

\(cogidosaisai?\)

Đọc tiếp...
❋ℳøøn 24 tháng 11 2019 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

\(a.=\frac{4x\left(x^2-2x+1\right)}{x^2-1x-5x+5}\)

\(=\frac{4x\left(x-1\right)^2}{x\left(x-1\right)-5\left(x-1\right)}\)

\(=\frac{4x\left(x-1\right)^2}{\left(x-5\right)\left(x-1\right)}\)

\(=\frac{4x\left(x-1\right)}{x-5}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү ²к⁷༉ CTV 24 tháng 11 2019 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

b) \(\frac{4x^3-64x}{x^2-7x+12}\)

\(=\frac{4x\left(x^2-16\right)}{x^2-3x-4x+12}\)

\(=\frac{4x\left(x+4\right)\left(x-4\right)}{x\left(x-3\right)-4\left(x-3\right)}\)

\(=\frac{4x\left(x+4\right)\left(x-4\right)}{\left(x-4\right)\left(x-3\right)}\)

\(=\frac{4x\left(x+4\right)}{x-3}=\frac{4x^2+16x}{x-3}\)

c) \(\frac{x^2-6x+8}{x^3-8}\)

\(=\frac{x^2-2x-4x+8}{\left(x-2\right)\left(x^2+2x+4\right)}\)

\(=\frac{x\left(x-2\right)-4\left(x-2\right)}{\left(x-2\right)\left(x^2+2x+4\right)}\)

\(=\frac{\left(x-4\right)\left(x-2\right)}{\left(x-2\right)\left(x^2+2x+4\right)}\)

\(=\frac{x-4}{x^2+2x+4}\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 31 tháng 12 2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Biến đổi tử thức ta đc:

   x3 - y3 + z3 + 3xyz

= (x - y)3 + z3 + 3x2y - 3xy2 + 3xyz

= (x - y + z) [ (x - y)2 - (x - y)z + z2 ]  +  3xy(x - y + z)

= (x - y + z)(x2 - 2xy + y2 - xz + yz + z2 + 3xy)

= (x - y + z)(x2 + y2 + z2 + xy + yz - xz)

Biến đổi mẫu thức ta đc:

     (x + y)2 + (y + z)2 + (z - x)2

= x2 + 2xy + y2 + y2 + 2yz + z2 + z2 - 2xz + x2

= 2(x2 + y2 + z2 + xy + yz - xz)

 Vậy  A = \(\frac{\left(x-y+z\right)\left(x^2+y^2+z^2+xy+yz-xz\right)}{2\left(x^2+y^2+z^2+xy+yz-xz\right)}\)\(=\frac{x-y+z}{2}\)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 26 tháng 11 2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Đặt biểu thức là A, ta có:

\(A=\frac{x^{40}+x^{30}+x^{20}+x^{10}+1}{x^{45}+x^{40}+x^{35}+...+x^{10}+x^5+1}\)

\(\Rightarrow A.x^5=\frac{x^{45}+x^{35}+x^{25}+x^{15}+x^5}{x^{45}+x^{40}+x^{35}+...+x^{10}+x^5+1}\)

\(\Rightarrow A.x^5+A=\frac{x^{45}+x^{40}+x^{35}+x^{25}+x^{15}+x^5+x^{40}+x^{30}+x^{20}+x^{10}+1}{x^{45}+x^{40}+x^{35}+...+x^{10}+x^5+1}\)

\(\Rightarrow A.x^5+1=1\)

\(\Rightarrow A=\frac{1}{x^5+1}\)

Đọc tiếp...
DOAN QUOOC BAO 27 tháng 10 2019 lúc 6:14
Báo cáo sai phạm

ai nhanh đc t i c k nha!!!!! ♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠)

≥^.^≤   (>‿◠)≧✯◡✯≦
   ≧◠◡◠≦   ≧’◡’≦   =☽

≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦

^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶
٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥)

♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂

(▰˘◡˘▰) < (^^,) > ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ

v_v ►_◄ ►.◄ >.< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ

מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ

●_● (╥﹏╥) ( ´_⊃`) (►.◄) (ு८ு)

(ಠ_ರೃ) (◕︵◕) *-* ^( ‘-’ )^ ఠ_ఠ

ಠ~ಠ ರ_ರ {•̃̾_•̃̾} 【•】 _【•】 v( ‘.’ )v

».« >.< ॓_॔ (-”-) (>.<) \m/(>.<)\m/
⊙▃⊙ O.o v(ಥ ̯ ಥ)v (ㄒoㄒ) \˚ㄥ˚\

õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’

ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ

$_$ ◄.► ~,~ ಠ▃ಠ ತಎತ ˚⌇˚

॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^

句_句 (°∀°) ヽ (`Д´)ノ ‹(•¿•)› (•̪●) (╥╥)

 

(╭╮) ⊙︿⊙ ⊙﹏⊙ ●︿● ●﹏●

{(>_<)} o(╥﹏╥)o (`・ω・´) இ_இ (• ε •)

(●´ω`●) १|˚–˚|५ (>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<)

@(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯

◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●)

◖♪_♪|◗ •(_)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)›

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hòa 6 tháng 7 2017 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{x+3\sqrt{x}}{x-9}-1\right):\left(\frac{9-x}{x+\sqrt{x}-6}+\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}-2}-\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3}\right)\)

\(=\left(\frac{\sqrt{x}\cdot\left(\sqrt{x}+3\right)}{\left(\sqrt{x}+3\right)\cdot\left(\sqrt{x}-3\right)}-1\right):\left(\frac{9-x}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}+\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}-2}-\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3}\right)\)

\(=\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}-1\right):\left(\frac{9-x}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}+\frac{x-9}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}-\frac{\left(\sqrt{x}-2\right)^2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\right)\)

\(=\frac{\sqrt{x}-\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3}:\frac{9-x+x-9-\left(\sqrt{x}-2\right)^2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\)

\(=\frac{-3}{\sqrt{x}+3}:\frac{-\left(\sqrt{x}-2\right)^2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\)

\(=\frac{-3}{\sqrt{x}+3}\cdot\frac{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}{-\left(\sqrt{x}-2\right)^2}\)

\(=\frac{-3\cdot\left(\sqrt{x}-2\right)}{-\left(\sqrt{x}-2\right)^2}\)

\(=\frac{-3}{-\left(\sqrt{x}-2\right)}=\frac{3}{\sqrt{x}-2}\)

Chúc bạn học giỏi 

Kết bạn với mình nha

Đọc tiếp...
Đào Thu Hoà 17 tháng 7 2019 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

1) Ta có: \(2020^2=\left(2019+1\right)^2=2019^2+2.2019+1.\)

\(\Rightarrow1+2019^2=2020^2-2.2019\)

\(\Rightarrow M=\sqrt{1+2019^2+\frac{2019^2}{2020^2}}+\frac{2019}{2020}=\sqrt{2020^2-2.2019+\frac{2019^2}{2020^2}}+\frac{2019}{2020}\)

\(=\sqrt{2020^2-2.2020.\frac{2019}{2020}+\left(\frac{2019}{2020}\right)^2}+\frac{2019}{2020}\)

\(=\sqrt{\left(2020-\frac{2019}{2020}\right)^2}+\frac{2019}{2020}=2020-\frac{2019}{2020}+\frac{2019}{2020}\)

\(=2020\)

Vậy M=2020.

2) Xét  : \(k\in N;k\ge2\)ta có:

\(\left(1+\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)^2=1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}+\frac{2}{k-1}-\frac{2}{\left(k-1\right)k}-\frac{2}{k}\)

                                          \(=1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}+\frac{2}{k-1}-\frac{2}{k-1}+\frac{2}{k}-\frac{2}{k}\)

\(\Rightarrow\left(1+\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)^2=1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}\)

\(\Rightarrow\sqrt{1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}}=1+\frac{1}{k-1}+\frac{1}{k}\)

Cho \(k=3,4,...,2020.\)Ta có:

\(N=\sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}}+...+\sqrt{1+\frac{1}{2019^2}+\frac{1}{2020^2}}\)

\(=\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(1+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+...+\left(1+\frac{1}{2018}-\frac{1}{2019}\right)+\left(1+\frac{1}{2019}-\frac{1}{2020}\right)\)

\(=2018+\frac{1}{2}-\frac{1}{2020}=2018\frac{1009}{2020}\)

Vậy \(N=2018\frac{1009}{2020}.\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thảo 21 tháng 9 2017 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

\(E=\frac{4^5.9^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.20}\)

\(E=\frac{\left(2^2\right)^5.\left(3^2\right)^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{2^{10}.3^8-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{-6}{10}\)

\(E=\frac{-3}{5}\)

vay \(E=\frac{-3}{5}\)

Đọc tiếp...
giang my 6 tháng 12 2017 lúc 23:33
Báo cáo sai phạm

\(E=\frac{4^5.9^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.20}\)

\(E=\frac{\left(2^2\right)^5.\left(3^2\right)^4-2\left(2.3\right)^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{2^{10}.3^8-2^{10}.3^9}{2^{10}.3^8+2^{10}.3^8.5}\)

\(E=\frac{2^{10}.3^8\left(1-3\right)}{2^{10}.3^8\left(1+5\right)}\)

\(E=\frac{-2}{6}=\frac{-1}{3}\)

MK CHẮC CHẮN ĐÚNG

Đọc tiếp...
•๖ۣۜKɧáηɧ ๖ۣۜLγ⚡2ƙ8•™ [MCU] ★ Human ★ 26 tháng 6 2019 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

Kết quả là \(\frac{-1}{3}\)

Học tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: