Giúp tôi giải toán


ghost river 24/09 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm


c) |a| . a = \(\orbr{\begin{cases}a.a=2a\\-a.a=-2a\end{cases}}\)
d)|a| : a = \(\orbr{\begin{cases}a:a=1\\-a:a=-1\end{cases}}\)
e,g tự làm nha

Angel susy 09/08/2017 lúc 07:00
Báo cáo sai phạm

E)E=3X-3-2(X+3)

 E=3X-3-2X+6

E=(3X-2X)+6-3

E=X+3

MK ĐÃ CỐ HẾT SỨC.K CHO MK NHA ~

Nguyễn Linh Nhi 04/08/2017 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

Ai lm đc thì giúp mk vs mk đg cần gấp mai phải nộp. Ai lm đứng thì mk tk cho

Hoàng Thảo 21/09 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

\(E=\frac{4^5.9^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.20}\)

\(E=\frac{\left(2^2\right)^5.\left(3^2\right)^4-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{2^{10}.3^8-2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.2^2.5}\)

\(E=\frac{-6}{10}\)

\(E=\frac{-3}{5}\)

vay \(E=\frac{-3}{5}\)

Hàn Bạch 21/09 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Kết quả cô mik cho là \(\frac{-1}{3}\)cơ !

Online Math 25/05/2017 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

A = \(\frac{8\sqrt{41}}{2\sqrt{2^2+2.2.\sqrt{41}+\sqrt{41}^2}}\)

A = \(\frac{8\sqrt{41}}{2\sqrt{\left(2+\sqrt{41}\right)^2}}\)

A = \(\frac{8\sqrt{41}}{2\left|2+\sqrt{41}\right|}\)

A = \(\frac{8\sqrt{41}}{4+2\sqrt{41}}\)

B = \(\left(\frac{2x+1}{\sqrt{x}^3+1^3}-\frac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\frac{x+\sqrt{x}+1+x+4}{x+\sqrt{x}+1}\)

B = \(\left(\frac{2x+1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(x-\sqrt{x}+1\right)}-\frac{1}{\sqrt{x}-1}\right).\frac{x+\sqrt{x}+1}{2x+\sqrt{x}+5}\)

Bạn tự làm tiếp nhé, mỏi tay quá!!

Ngô Văn Phương 25/05/2017 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{8\sqrt{41}}{2\sqrt{45+4\sqrt{41}}}=\frac{8\sqrt{41}}{2\sqrt{41+4\sqrt{41}+4}}=\frac{8\sqrt{41}}{2\sqrt{\left(\sqrt{41}\right)^2+2\cdot\sqrt{41}\cdot2+2^2}}\)

\(=\frac{8\sqrt{41}}{2\sqrt{\left(\sqrt{41}+2\right)^2}}=\frac{8\sqrt{41}}{2\left(\sqrt{41}+2\right)}=\frac{8\sqrt{41}\left(\sqrt{41}-2\right)}{2\left(41-4\right)}=\frac{328-16\sqrt{41}}{74}=\frac{164-8\sqrt{41}}{37}\)

\(B=\left(\frac{2x+1}{x\sqrt{x}+1}-\frac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\left(1-\frac{x+4}{x+\sqrt{x}+1}\right)\)

\(=\left(\frac{2x+1}{\sqrt{x}^3+1^3}-\frac{x+\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(x+\sqrt{x}+1\right)}\right):\left(\frac{x+\sqrt{x}+1-x-4}{x+\sqrt{x}+1}\right)\)

\(=\left(\frac{2x+1-x-\sqrt{x}-1}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(x+\sqrt{x}+1\right)}\right):\left(\frac{\sqrt{x}-3}{x+\sqrt{x}+1}\right)\)

\(=\frac{x-\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(x+\sqrt{x}+1\right)}\cdot\frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}\)

\(=\frac{x-\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}\)

\(=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+3\right)}{x-9}=\frac{x+3\sqrt{x}}{x-9}\)

leminhduc 19/09/2017 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

C1:

a, (b+1)-b-1

=b+1-b-1

=0

b, (a-1)+a-1

= a-1+a-1

=2a-2

C2:

a, (b+1)-b-1

=(b+1)-(b+1)

=0

b, (a-1)+a-1

=(a-1)+(a-1)

=2(a-1)

=2a-2

Le Nhat Phuong 13/09/2017 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Cái đề chẳng ra đâu cả

Tui tính như thế này này

\(2\sqrt{27}-3\sqrt{48}+\sqrt{108}=0\)

                                                              Đáp số: 0

Ko chắc đâu nhé

GV Quản lý 14/09/2017 lúc 09:11
Báo cáo sai phạm

\(2\sqrt{27}-3\sqrt{48}+\sqrt{108}\)

 \(=2\sqrt{3^2.3}-3\sqrt{4^2.3}+\sqrt{6^2.3}\)

   \(=2.3\sqrt{3}-3.4\sqrt{3}+6\sqrt{3}\)

    \(=6\sqrt{3}-12\sqrt{3}+6\sqrt{3}\)

     \(=0\)

Yim Yim 13/09/2017 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\left(1+\sqrt{a}\right)\left(\sqrt{a}^2-\sqrt{a}+1\right)}{-\left(\sqrt{a}^2-\sqrt{a}+1\right)}=-1-\sqrt{a}\)

Yim Yim 13/09/2017 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+a\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1-a}=\frac{1+\sqrt{a}^3}{\sqrt{a}-1-\sqrt{a}^2}=\frac{\left(1+\sqrt{a}\right)\left(\sqrt{a}^2-\sqrt{a}+1\right)}{-\left(\sqrt{a}^2+\sqrt{a}+1\right)}=-1-\sqrt{a}\)

thảo kirito 13/09/2017 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{2x}-\sqrt{32x}+\sqrt{8x}\)

\(=\sqrt{2x}-\sqrt{4.8x}+\sqrt{8x}\)

\(=\sqrt{2x}-2\sqrt{8x}+\sqrt{8x}\)

\(=\sqrt{2x}-\sqrt{8x}\)

\(=\sqrt{2x}-\sqrt{2.4x}\)

\(=\sqrt{2x}-2\sqrt{2x}\)

\(=-\sqrt{2x}\)

Despacito 13/09/2017 lúc 11:58
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{2a.32ab^2}=\sqrt{64a^2b^2}\sqrt{\left(8ab\right)^2}=\left|8ab\right|\)

0o0 o0o khùng 13/09/2017 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{2a.32ab^2}=\sqrt{64a^2b^2}=8\left|a\right|\left|b\right|\)

Hokage Naruto CTV 02/09/2017 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(B=5x-x^2\)

\(=-\left(x^2-5x\right)\)

\(=-\left(x^2-5x+\frac{25}{4}-\frac{25}{4}\right)\)

\(=-\left(x^2-5x+\frac{25}{4}\right)+\frac{25}{4}\)

B\(=-\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{25}{4}\)

Vì \(-\left(x-\frac{5}{2}\right)^2\) \(\text{≤ }0∀x \)

Nên : B \(=-\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{25}{4}\) \(\text{≤ }\frac{25}{4}∀x\)

Vậy \(B_{min}=\frac{25}{4}\) khi \(x=\frac{5}{2}\)

Hokage Naruto CTV 02/09/2017 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(A=1-x^2+x\)

\(\Rightarrow A=-\left(x^2-x-1\right)\)

\(\Rightarrow A=-\left(x^2-x+\frac{1}{4}-\frac{5}{4}\right)\)

\(\Rightarrow A=-\left(x^2-x+\frac{1}{4}\right)+\frac{5}{4}\)

\(\Rightarrow A=-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{5}{4}\)

Vì \(-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\le0\forall x\)

Nên : \(A=-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{5}{4}\le\frac{5}{4}\forall x\)

Vậy Amax = \(\frac{5}{4}\) khi \(x=\frac{1}{2}\)

Thiên Thiên Chanyeol 02/09/2017 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

\(.\)M= bn ghi lại đề nha ^.^

\(=\left(a+b\right)^3-3ab\left(a+b\right)+3ab\left[\left(a^2+2ab+b^2\right)-2ab\right]+6a^2b^2\left(a+b\right)\)

\(=1^3-3ab.1+3ab\left[\left(a+b\right)^2-2ab\right]+6a^2b^2.1\)

\(=1-3ab+3ab\left(1-2ab\right)+6a^2b^2\)

\(M=1-3ab+3ab-6a^2b^2+6a^2b^2\)\(=1\)

k cho mình nha bn thanks nhìu <3 <3       (^3^)

Quý Nguyễn 02/09/2017 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

1)đề bài trên sai rồi

Phải là x8+3x4+4

=(x8+4x4+4)-x4=(x4+2)-x4=(x4-x2+2)(2x4+2)

2)(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)-24=((x+1)(x+4))((x+2)(x+3))-24=(x2+5x+4)(x2+5x+6)-24

Đặt x^2+5x+4=a

=>a(a+2)-24=a^2+2a+1-25=(a+1)^2-25=(a-24)(a+26)

=>(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)-24=(x^2+5x-20)(x^2+5x+32)

Thiên Thiên Chanyeol 02/09/2017 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

\(.\)Ta có: \(\left(x-y\right)^2=2^2=4\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2-2xy=4\)

\(\Leftrightarrow10-2xy=4\)

\(\Leftrightarrow-2xy=-6\)

\(\Leftrightarrow xy=3\)

Ta có: \(x^3-y^3=\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)\)

\(=2.\left(10+3\right)=2.13=26\)

Trần Quốc Đạt 31/08/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Ta có : D =  5 + 5+ ...+ 5200.

=> 5D = 5+ 53 + ...+ 5201.

=> 5D - D = 5201 - 5

=> 4D =  5201 - 5

\(\Rightarrow D=\frac{5^{201}-5}{4}\)

Phúc Trần Tấn 29/08/2017 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(\frac{1}{2}xy-1\right)\left(x^3-2x-6\right)\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}xy.\left(x^3-2x-6\right)-1\left(x^3-2x-6\right)\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}x^4y-x^2y-3xy-x^3+2x+6\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: