Giúp tôi giải toán và làm văn


alibaba nguyễn 13 tháng 9 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

\(\left(a+b-\frac{2a\sqrt{b}-2b\sqrt{a}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}\right):\left(a-b\right)+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\left(a+b-\frac{2\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}\right):\left(a-b\right)+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\left(a+b-2\sqrt{ab}\right):\left(a-b\right)+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\frac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2}{a-b}+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=1\)

Đọc tiếp...
Cả Út 10 tháng 2 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

phần b tương tự phần a nên em làm câu a và c thôi :

a, \(M=1-2+2^2-2^3+...+2^{2012}\)

\(2M=2-2^2+2^3-2^4+...+2^{2013}\)

\(3M=2^{2013}+1\)

\(M=\frac{2^{2013}+1}{3}\)

c, \(E=2^{100}-2^{99}-2^{98}-...-1\)

\(E=2^{100}-\left(2^{99}+2^{98}+...+1\right)\)

đặt \(A=2^{99}+2^{98}+...+1\)

\(2A=2^{100}+2^{98}+...+2\)

\(2A-A=2^{100}-1\) hay \(A=2^{100}-1\)

ta có : 

\(E=2^{100}-\left(2^{100}-1\right)\)

\(E=2^{100}-2^{100}+1=1\)

Đọc tiếp...
Đào Thu Hoà 17 tháng 7 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

1) Ta có: \(2020^2=\left(2019+1\right)^2=2019^2+2.2019+1.\)

\(\Rightarrow1+2019^2=2020^2-2.2019\)

\(\Rightarrow M=\sqrt{1+2019^2+\frac{2019^2}{2020^2}}+\frac{2019}{2020}=\sqrt{2020^2-2.2019+\frac{2019^2}{2020^2}}+\frac{2019}{2020}\)

\(=\sqrt{2020^2-2.2020.\frac{2019}{2020}+\left(\frac{2019}{2020}\right)^2}+\frac{2019}{2020}\)

\(=\sqrt{\left(2020-\frac{2019}{2020}\right)^2}+\frac{2019}{2020}=2020-\frac{2019}{2020}+\frac{2019}{2020}\)

\(=2020\)

Vậy M=2020.

2) Xét  : \(k\in N;k\ge2\)ta có:

\(\left(1+\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)^2=1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}+\frac{2}{k-1}-\frac{2}{\left(k-1\right)k}-\frac{2}{k}\)

                                          \(=1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}+\frac{2}{k-1}-\frac{2}{k-1}+\frac{2}{k}-\frac{2}{k}\)

\(\Rightarrow\left(1+\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)^2=1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}\)

\(\Rightarrow\sqrt{1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}}=1+\frac{1}{k-1}+\frac{1}{k}\)

Cho \(k=3,4,...,2020.\)Ta có:

\(N=\sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}}+...+\sqrt{1+\frac{1}{2019^2}+\frac{1}{2020^2}}\)

\(=\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(1+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+...+\left(1+\frac{1}{2018}-\frac{1}{2019}\right)+\left(1+\frac{1}{2019}-\frac{1}{2020}\right)\)

\(=2018+\frac{1}{2}-\frac{1}{2020}=2018\frac{1009}{2020}\)

Vậy \(N=2018\frac{1009}{2020}.\)

Đọc tiếp...
s2 Lắc Lư s2 5 tháng 6 2017 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

bạn quy đồng nha,,nhóm cái căn3 + căn 5 thành 1 nhóm,,,rồi quy đồng \(\sqrt{2}-\left(\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 30 tháng 3 2018 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

          \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{ab+bc+ca}{abc}=0\)

\(\Rightarrow\)\(ab+bc+ca=0\)

\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}ab=-\left(bc+ca\right)\\bc=-\left(ab+ca\right)\\ca=-\left(ab+bc\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}a^2+2bc=a^2+bc-ab-ca=\left(a-b\right)\left(a-c\right)\\b^2+2ac=b^2+ac-ab-bc=\left(b-c\right)\left(b-a\right)\\c^2+2ab=c^2+ab-bc-ca=\left(c-a\right)\left(c-b\right)\end{cases}}\)

\(A=\frac{1}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\frac{1}{\left(b-c\right)\left(b-a\right)}+\frac{1}{\left(c-a\right)\left(c-b\right)}\)

P/S: đến đây tự lm nhé

Đọc tiếp...
nguyen bao tran 12 tháng 4 2017 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

\(=\sqrt{15-6\sqrt{6}}+\sqrt{33-12\sqrt{6}}\)

\(=\sqrt{15-2.3.\sqrt{6}}+\sqrt{33-2.6\sqrt{6}}\)

\(=\sqrt{3^2-2.3.\sqrt{6}+\sqrt{6^2}}+\sqrt{24-2.2\sqrt{6}.3+9}\)

\(=\sqrt{\left(3-\sqrt{6}\right)^2}+\sqrt{\left(2\sqrt{6}-3\right)^2}\)

\(=\left(3-\sqrt{6}\right)-\left(2\sqrt{6}-3\right)\)

\(=3-\sqrt{6}-2\sqrt{6}+3\)

\(=6-3\sqrt{6}\)

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 24 tháng 7 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

Ko vt lại đề nha bn:

\(=\sqrt{15-6\sqrt{6}}+\sqrt{33-12\sqrt{6}}\)

\(=\sqrt{15-2.3.\sqrt{6}}+\sqrt{33-2.6\sqrt{6}}\)

\(=\sqrt{3^2-2.3.\sqrt{6}+\sqrt{6^2}}+\sqrt{24-2.2\sqrt{6}.3+9}\)

\(=\sqrt{\left(3-\sqrt{6}\right)^2}+\sqrt{\left(2\sqrt{6}-3\right)^2}\)

\(=\left(3-\sqrt{6}\right)-\left(2\sqrt{6}-3\right)\)

\(=3-\sqrt{6}-2\sqrt{6}+3\)

\(=6-3\sqrt{6}\)

Rất vui vì giúp đc bn !!!

Đọc tiếp...
thanh ngoan 16 tháng 8 2017 lúc 9:16
Báo cáo sai phạm

đúng mà bạn

Đọc tiếp...
Trần Việt Đức 15 tháng 8 2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

hình như sai đề

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% 24 tháng 6 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

\(P=\frac{1}{a^2-a}+\frac{1}{a^2-3a+2}+\frac{1}{a^2-5a+6}+\frac{1}{a^2-7a+12}+\frac{1}{a^2-9a+20}\)

\(=\frac{1}{a.\left(a-1\right)}+\frac{1}{\left(a-1\right).\left(a-2\right)}+\frac{1}{\left(a-2\right).\left(a-3\right)}+\frac{1}{\left(a-3\right).\left(a-4\right)}+\frac{1}{\left(a-4\right).\left(a-5\right)}\)

a) ĐKXĐ: \(a\ne0;1;2;3;4;5;6\)

b) \(P=\frac{1}{a-1}-\frac{1}{a}+\frac{1}{a-2}-\frac{1}{a-1}+\frac{1}{a-3}-\frac{1}{a-2}+\frac{1}{a-4}-\frac{1}{a-3}+\frac{1}{a-5}-\frac{1}{a-4}\)

\(A=\frac{1}{a-5}-\frac{1}{a}=\frac{a-\left(a-5\right)}{a.\left(a-5\right)}=\frac{5}{a.\left(a-5\right)}\)

c) \(a^3-a^2+2=0\)

\(\Leftrightarrow a^3+a^2-2a^2-2a+2a+2=0\)

\(\Leftrightarrow a^2.\left(a+1\right)-2a.\left(a+1\right)+2.\left(a+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+1\right).\left(a^2-2a+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a+1=0\\a^2-2a+2=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=-1\\\left(a-1\right)^2=-1\left(loai\right)\end{cases}}}\)

Thay a=-1 vào P

\(P=\frac{5}{a.\left(a-5\right)}=\frac{5}{-1.\left(-1-5\right)}=\frac{5}{6}\)

Đọc tiếp...
Đào Thu Hòa 2 5 tháng 8 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Đặt \(x=\sqrt[3]{\sqrt{5}+2}-\sqrt[3]{\sqrt{5}-2}.\)

\(\Rightarrow x^3=\sqrt{5}+2-3\sqrt[3]{\left(\sqrt{5}+2\right)\left(\sqrt{5}-2\right)}\left(\sqrt[3]{\sqrt{5}+2}-\sqrt[3]{\sqrt{5}-2}\right)-\sqrt{5}+2\)

         \(=4-3\sqrt[3]{5-4}.x\)( Vì \(x=\sqrt[3]{\sqrt{5}+2}-\sqrt[3]{\sqrt{5}-2}\))

        \(=4-3x\)

\(\Rightarrow x^3+3x-4=0\Leftrightarrow\left(x^3-1\right)+\left(3x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x^2+x+4\right)=0\Leftrightarrow x-1=0\)( Vì \(x^2+x+4=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{15}{4}>0\))

\(\Leftrightarrow x=1\)hay \(\sqrt[3]{\sqrt{5}+2}-\sqrt[3]{\sqrt{5}-2}=1\)

Đọc tiếp...
Nhóc vậy 26 tháng 12 2017 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Từ giả thiết ta có: \(ax+by+cz=0\Rightarrow a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2=-2\left(axby+bycz+axcz\right)\)

Ta biến đổi mẫu của biểu thức A: 

\(bc\left(y^2-2yz+z^2\right)+ac\left(x^2-2xz+z^2\right)+ab\left(x^2-2xy+y^2\right)\)

\(=bcy^2+bcz^2+acx^2+acz^2+abx^2+aby^2-2\left(bycz+axcz+axby\right)\)

\(=bcy^2+bcz^2+acx^2+acz^2+abx^2+aby^2+a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2\)

\(=\left(bcz^2+abx^2+b^2y^2\right)+\left(bcy^2+acx^2+c^2z^2\right)+\left(acz^2+aby^2+a^2x^2\right)\)

\(=b\left(cz^2+ax^2+by^2\right)+c\left(by^2+ax^2+cz^2\right)+a\left(cz^2+by^2+ax^2\right)\)

\(=\left(ax^2+by^2+cz^2\right)\left(a+b+c\right)\)

Vậy  \(A=\frac{ax^2+by^2+cz^2}{\left(ax^2+by^2+cz^2\right)\left(a+b+c\right)}=\frac{1}{a+b+c}\)

Đọc tiếp...
Châu Phạm 14 tháng 12 2016 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

x^20+(x+1)^11=2016^y=?

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 14 tháng 12 2016 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

Đặt \(B=bc\left(y-z\right)^2+ca\left(z-x\right)^2+ab\left(x-y\right)^2\)

\(=bcy^2+bcz^2+caz^2+cax^2+abx^2+aby^2-2\left(bcyz+acxz+abxy\right)\)( 1 )

Mà  \(a.x+by+cz=0\)

\(\Rightarrow\left(a.x+by+cz\right)^2=0^2\)

\(\Rightarrow a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2+2\left(axby+axcz+bycz\right)=0\)( 2 )

\(\left(1\right)\left(2\right)\Rightarrow B=B+0\)

\(=bcy^2+bcz^2+caz^2+cax^2+abx^2+aby^2-2\left(bcyz+acxz+abxy\right)+a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2+2\left(axby+axcz+bycz\right)\)

\(=a.x^2\left(b+c\right)+b.y^2\left(a+c\right)+c.z^2\left(a+b\right)+a^2x^2+b^2y^2+z^2c^2\)

\(=a.x^2\left(a+b+c\right)+b.y^2\left(a+b+c\right)+cz^2\left(a+b+c\right)\)

\(=\left(a.x^2+by^2+cz^2\right)\left(a+b+c\right)\)

\(\Rightarrow A=\frac{B}{ax^2+by^2+cz^2}=a+b+c\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Châu Phạm 14 tháng 12 2016 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

x^20+(x+1)^11=2016^y=?

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 31 tháng 12 2017 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

Xét tử thức ta có

2x3-7x2-12x+45

= 2x3+5x2-12x2-30x+18x+45

= x2(2x+5)-6x(2x+5)+9(2x+5)

= (2x+5)(x2-6x+9)

= (2x+5)(x-3)(1)

Xét mẫu thức ta có

3x3-19x2+33x-9

= 3x3-x2-18x2+6x+27x-9

= x2(3x-1)-6x(3x-1)+9(3x-1)

= (3x-1)(x2-6x+9)

= (3x-1)(x-3)2 (2)

Thay (1) và (2) vào A ta được\(A=\frac{\left(2x+5\right)\left(x-3\right)^2}{\left(3x-1\right)\left(x-3\right)^2}=\frac{2x+5}{3x-1}\)

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 9 tháng 12 2018 lúc 7:11
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^2+y^2+z^2-2xy+2xz-2yz}{x^2-2xy+y^2-z^2}\)

\(=\frac{\left(x-y+z\right)^2}{\left(x-y\right)^2-z^2}\)

\(=\frac{\left(x-y+z\right)^2}{\left(x-y-z\right)\left(x-y+z\right)}\)

\(=\frac{x-y+z}{x-y-z}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 30 tháng 7 lúc 14:33
Báo cáo sai phạm

a) \(\sqrt{x-1-2\sqrt{x-2}}=\sqrt{\left(x-2\right)-2\sqrt{x-2}+1}=\sqrt{\left(\sqrt{x-2}-1\right)^2}=\left|\sqrt{x-2}-1\right|\)

b) \(\sqrt{x-2+2\sqrt{x-3}}-\sqrt{x-3}\)

\(=\sqrt{\left(x-3\right)+2\sqrt{x-3}+1}-\sqrt{x-3}\)

\(=\sqrt{\left(\sqrt{x-3}+1\right)^2}-\sqrt{x-3}=\sqrt{x-3}+1-\sqrt{x-3}=1\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: