Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Bảo Ngọc Đàm 16 tháng 4 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Điều kiện 1 =

\(\sqrt{-x^2+4x-3}+\sqrt{-2x^2+8x+1}=x^3-4x^2+4x+4\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{-x^2+4x-3}-1+\sqrt{-2x^2+8x+1}-3=x\left(x^2-4x+4\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{-x^2+4x-4}{\sqrt{-x^2+4x-3}+1}+\frac{-2x^2+8x-8}{\sqrt{-2x^2+8x+x}+3}=x\left(x-2\right)^2\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-2\right)^2+\frac{\left(x-2\right)^2}{\sqrt{-x^2+4x-3}+1}+\frac{2\left(x-2\right)^2}{\sqrt{-2x^2+8x+x}+3}=x\left(x-2\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)^2\left(x+\frac{1}{\sqrt{-x^2+4x-3}+1}+\frac{2\left(x-2\right)^2}{\sqrt{-2x^2+8x+1}+3}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)^2=0\left(x+\frac{1}{\sqrt{-x^2+4x-3}+1}+\frac{2}{\sqrt{-2x^2+8x+1}+3}>0\right)\)

<=> x=2(tmđk)

Đọc tiếp...
Bảo Ngọc Đàm 16 tháng 4 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-2}+\sqrt{\frac{x+2}{x+1}}=1\left(đk:x>1\right)\)

\(\Rightarrow x+1-\sqrt{x^2+3x+2}+\sqrt{x+2}=1\)

=> x+\(\sqrt{x+2}=\sqrt{x^2+3x+2}\)

=> 2x=\(2\sqrt{x+2}\)

=> x2-x-2=x

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-2\left(loại\right)\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nyatmax 22 tháng 12 2019 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

\(ĐK:x>-1\)

Dat \(\hept{\begin{cases}a=\sqrt{x+1}>0\\b=\sqrt{x+2}>0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a-b+\frac{b}{a}=1\\a^2-b^2=-1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a^2-ab-a+b=0\\a^2-b^2=-1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(a-b\right)\left(a-1\right)=0\\a^2-b^2=-1\end{cases}}\)

Thay a=b vao PT(2)

\(a^2-b^2=-1\Leftrightarrow0=-1\left(l\right)\)

Thay \(a=1\)vao PT(2)

\(b=\sqrt{2}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{x+1}=1\\\sqrt{x+2}=\sqrt{2}\end{cases}}\Leftrightarrow x=0\)

Đọc tiếp...
Thanh Tùng DZ 1 tháng 11 2019 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

nhiều thế giải ko đổi đâu bạn

Đọc tiếp...
vodiem 6 tháng 11 2019 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

Nhưng mình không biết làm câu a

pleaseeee!

Đọc tiếp...
Thanh Tùng DZ 1 tháng 11 2019 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

đkxđ : \(\frac{1}{2}\le x\le7\)

\(x^2-5x+3\sqrt{2x-1}=2\sqrt{14-2x}+5\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-5x\right)+3\left(\sqrt{2x-1}-3\right)=2\left(\sqrt{14-2x}-2\right)\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-5\right)+\frac{3.\left(2x-10\right)}{\sqrt{2x-1}+3}+\frac{2.\left(2x-10\right)}{\sqrt{14-2x}+2}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-5\right)\left(x+\frac{6}{\sqrt{2x-1}+3}+\frac{4}{\sqrt{14-2x}+2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=5\)

còn bài a,c lười đánh lắm

Đọc tiếp...
Thanh Tùng DZ 31 tháng 10 2019 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ : \(\frac{5}{3}\le x\le12\)

\(2\sqrt{3x-5}-3\sqrt{12-x}+x^2+x-7=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2\sqrt{3x-5}-4\right)+\left(9-3\sqrt{12-x}\right)+x^2+x-12=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{12\left(x-3\right)}{2\sqrt{3x-5}+4}+\frac{9\left(x-3\right)}{9+3\sqrt{12-x}}+\left(x-3\right)\left(x+4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(\frac{12}{2\sqrt{3x-5}+4}+\frac{9}{9+3\sqrt{12-x}}+x+4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=3\)( vì vế trong ngoặc thứ 2 > 0 \(\forall\)\(\frac{5}{3}\le x\le12\))

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Manh 23 tháng 10 2019 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

dk \(\hept{\begin{cases}4x+1\ge0\\9x+4\ge0\end{cases}< =>x\ge-\frac{1}{4}}.\)

Xét x=0 là nghiệm

xét x khác 0

<=> \(1-\sqrt{4x+1}+2-\sqrt{9x+4}=3x< =>\)\(\frac{-4x}{1+\sqrt{4x+1}}+\frac{-9x}{2+\sqrt{9x+4}}=3x< =>\)

\(\frac{-4}{1+\sqrt{4x+1}}-\frac{9}{2+\sqrt{9x+4}}=3\)( dễ thấy vế trái <0 còn vế phải >0 nên vô nghiệm)

Vậy x=0 là nghiêm duy nhất

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 22 tháng 10 2019 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

ĐK:...

\(x^2-6x+4+2\sqrt{2x-1}=0\)

<=> \(\left(x^2-4x+4\right)-\left(2x-1-2\sqrt{2x-1}+1\right)=0\)

<=> \(\left(x-2\right)^2-\left(\sqrt{2x-1}-1\right)^2=0\)

<=> \(\left(x-2-\sqrt{2x-1}+1\right)\left(x-2+\sqrt{2x-1}-1\right)=0\)

Phương trình tích cơ bản. Tự làm tiếp nhé!

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜVõ ๖ۣۜ♡Mạnh๖²⁴ʱ๖ۣۜCườngღ๖²⁴ʱ๖ۣۜ 24 tháng 10 2019 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

SORRY BÀI NÀY KO VIẾT ĐC RÕ THÔNG CẢM VÌ MÁY KO VIẾT ĐC

Việc nhận thấy  3/4 và 12/5 là nghiệm của phương trình sẽ giúp ta tìm ra nhân tử (4x−3)(5x−12)(4x−3)(5x−12). 

Phương trình được viết lại

(2x−1)(16x−45)+(16x+153)(√x2+1−x)=0.(2x−1)(16x−45)+(16x+153)(x2+1−x)=0.

Nhận xét:  ``Tuyến tính hóa'' √x2+1−xx2+1−x bằng hai điểm 3434 và 125125, ta thu được phương trình √x2+1−x=−2x+711x2+1−x=−2x+711 nhận 3434 và 125125 làm hai nghiệm. Từ các này, ta có phân tích sau:

Phương trình trên tương đương

[(2x−1)(16x−45)+(16x+153)(−2x+711)]+(16x+153)(√x2+1−x−−2x+711)=0.[(2x−1)(16x−45)+(16x+153)(−2x+711)]+(16x+153)(x2+1−x−−2x+711)=0.

⇔8(4x−3)(5x−12)11+(16x+153)((4x−3)(5x−12))11(11√x2+1+9x+7)=0.⇔8(4x−3)(5x−12)11+(16x+153)((4x−3)(5x−12))11(11x2+1+9x+7)=0.

⇔(4x−3)(5x−12)(8+16x+15311√x2+1+9x+7)=0.⇔(4x−3)(5x−12)(8+16x+15311x2+1+9x+7)=0.

Nhận xét: 

8+16x+15311√x2+1+9x+7=88√x2+1+88x+20911√x2+1+9x+7>0∀x∈R.8+16x+15311x2+1+9x+7=88x2+1+88x+20911x2+1+9x+7>0∀x∈R.

Do đó phương trình ban đầu chỉ có hai nghiệm là 3434 và 125125.

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 22 tháng 10 2019 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\sqrt{x^2+1}=t-x\)

\(\Leftrightarrow x^2+1=t^2-2tx+x^2\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{t^2-1}{2t}\)

\(\Rightarrow\left(2\left(\frac{t^2-1}{2t}\right)+1\right)t+\frac{16\left(\frac{t^2-1}{2t}\right)+153}{16\left(\frac{t^2-1}{2t}\right)-45}=0\)

\(\Leftrightarrow8t^4-37t^3-53t^2+190t=0\)

\(\Leftrightarrow t\left(t-2\right)\left(8t+19\right)\left(t-5\right)=0\)

Làm nốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 22 tháng 10 2019 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

đk: \(x\ge0\)

=> \(\sqrt{11+\sqrt{x}}\ge\sqrt{11}\)

=> VT \(\ge\sqrt{11}>1\)

=> pt vô nghiệm. Em kiểm tra lại đề nhé!

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Manh 8 tháng 10 2019 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

điều kiện \(\hept{\begin{cases}x-x^2\ge0\\2x+1\ge0\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}x\left(1-x\right)\ge0\\x\ge-\frac{1}{2}\end{cases}}}\)\(< =>\hept{\begin{cases}0\le x\le1\\x\ge-\frac{1}{2}\end{cases}< =>0\le x\le1}\)    (1)

xét \(\sqrt{3x^2+3x}-\sqrt{x-x^2}=0< =>3x^2+3x=x-x^2\)<=>4x2+2x=0 <=> 2x(2x+1) =0 <=>\(\orbr{\begin{cases}x=0\\2x+1=0\end{cases}< =>\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-\frac{1}{2}\end{cases}}}\)

Với x=0 thay vào phương trình trên ta thấy x=0 không là nghiệm; với x= \(-\frac{1}{2}\) thì không thỏa mãn (1) nên cũng không là nghiệm

vậy \(\sqrt{3x^2+3x}-\sqrt{x-x^2}\ne0\)

Phương trình trên <=> \(\frac{\left(\sqrt{3x^2+3x}+\sqrt{x-x^2}\right)\left(\sqrt{3x^2+3x}-\sqrt{x-x^2}\right)}{\sqrt{3x^2+3x}-\sqrt{x-x^2}}=2x+1\)

<=>\(\frac{4x^2+2x}{\sqrt{3x^2+3x}-\sqrt{x-x^2}}=2x+1< =>\frac{2x\left(2x+1\right)}{\sqrt{3x^2+3x}-\sqrt{x-x^2}}=2x+1\)

<=>\(\frac{2x}{\sqrt{3x^2+3x}-\sqrt{x-x^2}}=1\)(vì 2x+1 >0 với mọi \(0\le x\le1\)) <=> 2x = \(\sqrt{3x^2+3x}-\sqrt{x-x^2}\)

<=>4x2 = 2x2+4x - 2\(\sqrt{\left(3x^2+3x\right)\left(x-x^2\right)}\) <=> 2x2-4x = -2\(\sqrt{3x\left(x+1\right)x\left(1-x\right)}\)

<=> x(2-x) = x\(\sqrt{3\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\) <=> 2-x = \(\sqrt{3-3x^2}\)(vì x= 0 không là nghiệm đã xét ở trên) <=> 4- 4x + x2 = 3- 3x2 <=>

4x2-4x+1 = 0 <=> x = \(\frac{1}{2}\)(thỏa mãn (1) ) 

vậy x=\(\frac{1}{2}\)là nghiệm

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 28 tháng 9 2019 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

\(7\sqrt{3x-4}+\left(4x-3\right)\sqrt{6-x}=32\)

\(\Rightarrow\sqrt{3x-4}=\frac{32-\left(4x-3\right)\sqrt{6-x}}{7}\)

\(\Rightarrow3x-4=\frac{1024-\left(256x-192\right)\sqrt{6-x}}{49}\)

\(\Rightarrow147x-196=1024-\left(256x-192\right)\sqrt{6-x}\)

\(\Rightarrow1220-147x=\left(256x-192\right)\sqrt{6-x}\)

Đến đây bình phương lên rồi tìm x nốt nha

Đọc tiếp...
Lê Đức Anh 28 tháng 9 2019 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Văn Tuấn Anh sai rùi. 

(32-(4x-3)\(\sqrt{6-x}\))2=1024-(256x-192)\(\sqrt{6-x}\) à ? Phải có thêm (4x-3)2(6-x) nữa chứ bạn (có thêm phần này bình phương lên tìm ko nổi x đâu)

Đọc tiếp...
MaiLink 24 tháng 9 2019 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\frac{-3x\left(x+1\right)}{x+\sqrt{x^2+x+1}}+x+1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(1-\frac{3x}{\sqrt{x^2+x+1}}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\left(1\right)\\1=\frac{3x}{\sqrt{x^2+x+1}}\left(2\right)\end{cases}}\)

PT(2)\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2+x+1}=3x\)

\(\Leftrightarrow x^2+x+1=9x^2\)

\(\Leftrightarrow8x^2-x-1=0\)

Ta co

\(\Delta=\left(-1\right)^2-4.8.\left(-1\right)=33>0\)

\(\Rightarrow x_1=\frac{1+\sqrt{33}}{8};x_2=\frac{1-\sqrt{33}}{8}\)

Vay PT co nghiem la \(x=-1;x_1=\frac{1+\sqrt{33}}{8};x_2=\frac{1-\sqrt{33}}{8}\) 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: