Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Tài Bảo Châu CTV 11 tháng 11 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

\(x^5-3x^4-x^3-x^2+3x+1\)

\(=\left(x^5-x^2\right)-\left(3x^4-3x\right)-\left(x^3-1\right)\)

\(=x^2\left(x^3-1\right)-3x\left(x^3-1\right)-\left(x^3-1\right)\)

\(=\left(x^3-1\right)\left(x^2-3x-1\right)\)

\(=\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-2.x.\frac{3}{2}+\frac{9}{4}-\frac{9}{4}-1\right)\)

\(=\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\left[\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{13}{4}\right]\)

\(=\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\left(x-\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{13}}{2}\right)\left(x-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{13}}{2}\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Trang 11 tháng 11 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

\(x^5-3x^4-x^3-x^2+3x+1\)\(1\)\(=\left(x^5-x^4\right)-\left(2x^4-2x^3\right)-\left(3x^3-3x^2\right)-\left(4x^2-4x\right)-\left(x-1\right)\)

  \(=x^4\left(x-1\right)-2x^3\left(x-1\right)-3x^2\left(x-1\right)-4x\left(x-1\right)-\left(x-1\right)\)

   \(=\left(x-1\right)\left(x^4-2x^3-3x^2-4x-1\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 5 tháng 11 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(x^4+y^3=xy^3+1\)

<=> \(\left(x^4-1\right)+\left(y^3-xy^3\right)=0\)

<=> \(\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x^2+1\right)-y^3\left(x-1\right)=0\)

<=> \(\left(x-1\right)\left[\left(x+1\right)\left(x^2+1\right)-y^3\right]=0\)

TH1: \(x-1=0\)<=> x =1 

Vậy ( 1; y) với mọi y thuộc Z là ngiệm phương trình.

TH2: \(\left(x+1\right)\left(x^2+1\right)-y^3=0\)

<=> \(y^3=\left(x+1\right)\left(x^2+1\right)\)(1)

<=> \(y^3=x^3+x^2+x+1\)

mà \(x^3< x^3+x^2+x+1\le\left(x+1\right)^3\)

=> \(x^3< y^3\le\left(x+1\right)^3\)

=> \(x< y\le x+1\)

mà x, y thuộc Z 

=> y = x +1

Thế vào (1) => \(\left(x+1\right)^3=\left(x+1\right)\left(x^2+1\right)\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x+1=0\\x^2+2x+1=x^2+x+1\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=0\end{cases}}\)

Với x =-1  => y =0 . thử lại phương trình ban đầu thỏa mãn.

Với x = 0 => y = 1. Thử lại thỏa mãn.

Vậy ( -1; 0) ;  (0; 1) và ( 1; y) , mọi số nguyên y 

là nghiệm của pt.

Đọc tiếp...
Lưng 5 tháng 11 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Hải ơi

Đọc tiếp...
Lưng 5 tháng 11 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Tao đăng rồi

Đọc tiếp...
Best_Suarez CTV 29 tháng 10 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

a) \(x^2-5xy+6y^2\)

\(=x^2-3xy-2xy+6y^2\)

\(=x\left(x-3y\right)-2y\left(x-3y\right)\)

\(=\left(x-2y\right)\left(x-3y\right)\)

b) \(16\left(x-1\right)^2-36y^2\)

\(=\left(4x-4\right)^2-\left(6y\right)^2\)

\(=\left(4x+6y-4\right)\left(4x-6y-4\right)\)

c) \(4\left(x+y\right)-12\left(x+y\right)^2\)

\(=\left(x+y\right)\left[4-12\left(x+y\right)\right]\)

\(=4\left(x+y\right)\left[1-3x-3y\right]\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 26 tháng 10 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

\(1^4+\frac{1}{4}=\left(1^2-1+\frac{1}{2}\right)\left(1^2+1+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}.\left(2+\frac{1}{2}\right)\)

\(2^4+\frac{1}{4}=\left(2^2-2+\frac{1}{2}\right)\left(2^2+2+\frac{1}{2}\right)=\left(2+\frac{1}{2}\right).\left(6+\frac{1}{2}\right)\)

\(3^4+\frac{1}{4}=\left(3^2-3+\frac{1}{2}\right)\left(3^2+3+\frac{1}{2}\right)=\left(6+\frac{1}{2}\right).\left(12+\frac{1}{2}\right)\)

\(4^4+\frac{1}{4}=\left(4^2-4+\frac{1}{2}\right)\left(4^2+4+\frac{1}{2}\right)=\left(12+\frac{1}{2}\right).\left(20+\frac{1}{2}\right)\)

...

\(19^4+\frac{1}{4}=\left(19^2-19+\frac{1}{2}\right)\left(19^2+19+\frac{1}{2}\right)=\left(342+\frac{1}{2}\right).\left(380+\frac{1}{2}\right)\)

\(20^4+\frac{1}{4}=\left(20^2-20+\frac{1}{2}\right)\left(20^2+20+\frac{1}{2}\right)=\left(380+\frac{1}{2}\right).\left(420+\frac{1}{2}\right)\)

=> \(\frac{\left(1^4+\frac{1}{4}\right)\left(3^4+\frac{1}{4}\right)\left(5^4+\frac{1}{4}\right)...\left(19^4+\frac{1}{4}\right)}{\left(2^4+\frac{1}{4}\right)\left(4^4+\frac{1}{4}\right)\left(6^4+\frac{1}{4}\right)...\left(20^4+\frac{1}{4}\right)}\)

\(=\frac{\frac{1}{2}\left(2+\frac{1}{2}\right)\left(6+\frac{1}{2}\right)\left(12+\frac{1}{2}\right)...\left(342+\frac{1}{2}\right).\left(380+\frac{1}{2}\right)}{\left(2+\frac{1}{2}\right)\left(6+\frac{1}{2}\right)\left(12+\frac{1}{2}\right)\left(20+\frac{1}{2}\right)...\left(380+\frac{1}{2}\right).\left(420+\frac{1}{2}\right)}\)

\(=\frac{\frac{1}{2}}{420+\frac{1}{2}}=\frac{1}{841}\)

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 26 tháng 10 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

câu d của ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫(๖team lion๖)  sai rồi, phân tích đa thức thành nhân tử tức là phân tích một đa thức nào đó thành tích của các đa thức khác, kq câu d của ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫(๖team lion๖) có cái là - x nên chắc chắn sai

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫(๖team lion๖) 26 tháng 10 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

a) 5x2 + 10x + 5

= 5 (x2 + 2x + 1)

= 5 (x + 1)2

b) x (x + y) - 2x2 - 2y2

= x (x + y) + (-2x2 - 2y2)

= x (x + y) - 2 (x2 + y2)

= x (x + y) - 2 (x + y) (x - y)

= (x + y) [x - 2 (x - y)]

= (x + y) (x - 2 + x - y)

c) a2 - 2ab + b2 - 4c2

= (a2 - 2ab + b2) - 4c2

= (a - b)2 - 4c2

= [(a - b) + 4c] [(a - b) - 4c]

= (a - b + 4c) (a -b - 4c)

d) 3x2 - x - 4

= 3x2 - x - 22

= (3x2 - 22) - x

= (3x - 2) (3x + 2) - x

(sai thì thôi, mik làm đại đó)

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 19 tháng 10 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Bài làm

a) x2 - 2xy + y2 - zx + yz

= ( x2 - 2xy + y2 ) - ( zx - yz )

= ( x - y )2 - z( x - y )

= ( x - y )( x - y - z )

b) x3 - x2 - 5x + 125

= ( x3 + 125 ) - ( x2 + 5x )

= ( x + 5 )( x2 -.5x + 25 ) - x( x + 5 )

= ( x + 5 )( x2 - 5x + 25 - x )

= ( x + 5 )( x2 - 6x + 25 )

# Học tốt #

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Chương 19 tháng 10 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Đây là đề do thầy ra nên mình cũng thắc mắc như các bạn, để mình hỏi lại thầy thử. 

Đọc tiếp...
Song Ngư (๖ۣۜO๖ۣۜX๖ۣۜA) 19 tháng 10 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

câu a nhầm đề à bạn,mk nghĩ -xz chứ ko phải -xy.

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh CTV 19 tháng 10 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

\(C=x^4+100x^2+99x+100\)

\(=x^4-x+100x^2+100x+100\)

\(=x\left(x^3-1\right)+100\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)+100\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+100\right)\)

Câu 2 em khai triển hằng đẳng thức và rút gọn là ra nhé 

Đọc tiếp...
Dương Nhã Tịnh 19 tháng 10 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

     C=x4+100x2+99x+100

C= x4-x + 100x2+100x+100

C=x(x3-1)+100(x2+x+1)

C=x(x-1)(x2+x+1)+100(x2+x+1)

C=(x2+x+1)(x2-x+100)

Đọc tiếp...
Donald 15 tháng 10 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

c, 4 - y^2 - x^2 + 2xy

= 4-(x^2 - 2xy + y^2) 

= 4-(x - y)^2 

= (2 - x - y)(2 + x - y)

d, x^2 - 2x - 80

= x^2 + 8x - 10x - 80

= x(x + 8) - 10(x + 8)

= (x - 10(x + 8)

Đọc tiếp...
Đậu Đức Mỹ 15 tháng 10 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

b)=4a2-8ab+4b2-a2-2ab-b2

=3a2-6ab+3b2

=3(a2-2ab+b2)

=3(a-b)2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15 tháng 10 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

x2+x-30

=x2-5x+6x-30

=x(x-5)+6(x-5)

=(x-5)(x+6)

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 15 tháng 10 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Bài làm

x2 + x - 30

= x2 - 5x + 6x - 30

= ( x2 + 6x ) - ( 5x + 30 )

= x( x + 6 ) - 5( x + 6 )

= ( x + 6 )( x - 5 )

# Học tốt #

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 15 tháng 10 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

Ta có: x2 + x - 30 = x2 + 6x - 5x - 30 = x(x + 6) - 5(x + 6) = (x - 5)(x + 6)

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 15 tháng 10 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

\(a,x^2+2xy-9+y^2\)

\(=x^2+2xy+y^2-9\)

\(=\left(x+y\right)^2-9\)

\(=\left(x+y+9\right)\left(x+y-9\right)\)

\(b,x^4+64\)

\(=\left(x^2\right)^2+16x^2+64-16x^2\)

\(=\left(x^2+8\right)^2-\left(4x\right)^2\)

\(=\left(x^2+8-4x\right)\left(x^2+4x+8\right)\)

Đọc tiếp...
ミ★长 - ƔξŦ★彡 CTV 12 tháng 10 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)\left(x+4\right)-3\)

\(=\left(x+1\right)\left(x+4\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)-3\)

\(=\left(x^2+5x+4\right)\left(x^2+5x+6\right)-3\)(1)

Đặt \(x^2+5x=t\)

\(\Rightarrow\left(1\right)=t\left(t+2\right)-3=t^2+2t-3\)

\(=t^2+3t-t-3=t\left(t+3\right)-\left(t+3\right)\)

\(=\left(t-1\right)\left(t+3\right)\)(2)

Mà \(x^2+5x=t\)nên \(\left(2\right)=\left(x^2+5x-1\right)\left(x^2+5x+3\right)\)

hay \(\left(x+1\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)\left(x+4\right)-3\)\(=\left(x^2+5x-1\right)\left(x^2+5x+3\right)\)

Đọc tiếp...
FAMAS 7 tháng 10 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

e) \(x^2+3x+y^2-y+2\)

\(=\left(x^2+3x+\frac{9}{4}\right)+\left(y^2-y+\frac{1}{4}\right)-\frac{1}{2}\)

\(=\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{2}\ge-\frac{1}{2}\)

Vậy GTNN của bt là \(\frac{-1}{2}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-\frac{3}{2}\\y=\frac{1}{2}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
FAMAS 7 tháng 10 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

d) \(-3x^2+12x-3\)

\(=-3\left(x^2-4x+1\right)\)

\(=-3\left(x^2-4x+4-3\right)\)

\(=-3\left[\left(x-2\right)^2-3\right]\)

\(=-3\left(x-2\right)^2+9\le9\)

Vậy GTLN của bt là 9\(\Leftrightarrow x-2=0\Leftrightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
FAMAS 7 tháng 10 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

d) \(4x^2+6x+11\)

\(=\left(2x\right)^2+2.2x.2+4+7\)

\(=\left(2x+4\right)^2+7\ge7\)

Vậy GTNN của bt là 7\(\Leftrightarrow2x+4=0\Leftrightarrow x=-2\)

Đọc tiếp...
Nhật Hạ CTV 7 tháng 10 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

a,  \(xy\left(x+y\right)+yz\left(y+z\right)+xz\left(x+z\right)+2xyz\)\(=x^2y+xy^2+y^2z+yz^2+x^2z+xz^2+2xyz\)

\(=\left(x^2y+xy^2+xyz\right)+\left(x^2z+xz^2+xyz\right)+\left(y^2z+yz^2\right)\)

\(=xy\left(x+y+z\right)+xz\left(x+z+y\right)+yz\left(y+z\right)\)

\(=x\left(x+y+z\right)\left(y+z\right)+yz\left(y+z\right)\)

\(=\left(y+z\right)\left(x^2+xy+xz+yz\right)\)

\(=\left(y+z\right)\left[x\left(x+z\right)+y\left(x+z\right)\right]\)

\(=\left(y+z\right)\left(x+z\right)\left(x+y\right)\)

b, \(2x^2+2y^2-x^2z+z-y^2z-2\)

\(=\left(2x^2-x^2z\right)+\left(2y^2-y^2z\right)-\left(2-z\right)\)

\(=x^2\left(2-z\right)+y^2\left(2-z\right)-\left(2-z\right)\)

\(=\left(2-z\right)\left(x^2+y^2-1\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 6 tháng 10 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

x(y+z)+y(x+z)+z(x+y)

= xy+xz+xy+yz+xz+yz

= 2xy+2yz+2xz

=2(xy+yz+xz)

học tốt nhá

Đọc tiếp...
The Thong's VN Studio 6 tháng 10 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Eaz:

x(y+z) + y(x+z) + z(x+y)

= xy + xz + yx + yz + zx + zy

= 2xy + 2 yz + 2 xz

=2 (xy+yz+xz)

Đọc tiếp...
Ahwi CTV 6 tháng 10 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

\(x\left(y+z\right)+y\left(x+z\right)+z\left(x+y\right).\)

\(=\left(xy+xz\right)+\left(xy+yz\right)+\left(xz+yz\right)\)

\(=xy+xz+xy+yz+xz+yz\)

\(=2xy+2xz+2yz\)

\(=2\left(xy+xz+yz\right)\)

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 6 tháng 11 2017 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web. 

mong các bn đừng làm như vậy nha

Đọc tiếp...
Quỳnh Nguyễn 1 tháng 3 2017 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

=> x*3 +y*3 +z*3 - 3xyz >= 0

=> (x+y)*3 -3xy(x+y) + z*3 - 3xyz > , = 0

=>(x+y+z)*3 - 3z(x+y)(x+y+z) - 3xy(x+y+z) >,= 0

=> (x+y+z)(x2 +y2+z2- xy - yz - zx ) > , = 0

vì x,y,z > 0 => x+y+z > 0

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: