Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Minh Anh Hôm qua lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

1 ) x3 - 2x2 + x

= x( x2 - 2x + 1 )

= x ( x-1)2

2) 4x3 - 25x 

= x ( 4x2 - 25)

= x( 2x-5) ( 2x +5)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 23 giờ trước (23:01)
Báo cáo sai phạm

11)  \(x^2-y^2-4x+4\)

\(=\left(x^2-4x+4\right)-y^2\)

\(=\left(x-2\right)^2-y^2\)

\(=\left(x-y-2\right)\left(x+y-2\right)\)

13)  \(x^4+4=x^4+4x^2+4-4x^2\)

\(=\left(x^2+2\right)^2-4x^2\)

\(=\left(x^2-2x+2\right)\left(x^2+2x+2\right)\)

Đọc tiếp...
mo chi mo ni 23/09 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

\(x^2+2xy+y^2-x-y-12=(x^2+2xy+y^2)-(x+y)-12\)

                                           \(=(x+y)^2-(x+y)-12 \)   \((*)\)

Đặt \(x+y=a\) 

 từ \((*)\Rightarrow a^2-a-12=(a^2+3a)-(4a+12)\) 

                                   \(=(a+3)(a-4)\)

Thay \(a=x+y\)

\(\Rightarrow (x+y+3)(x+y-4)\)

Đọc tiếp...
bangtansonyondan 23/09 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

= ( x2+2xy+y2) -(x+y)-12

= (x+y)2-(x+y)-12

= (x+y)-12

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân CTV 23/09 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

\(x^3-x^2-4\)

\(=\)\(\left(x^3-4x\right)-\left(x^2-4x+4\right)\)

\(=\)\(x\left(x^2-4\right)-\left(x-2\right)^2\)

\(=\)\(x\left(x-2\right)\left(x+2\right)-\left(x-2\right)^2\)

\(=\)\(\left(x-2\right)\left(x^2+2x\right)-\left(x-2\right)^2\)

\(=\)\(\left(x-2\right)\left(x^2+2x-x+2\right)\)

\(=\)\(\left(x-2\right)\left(x^2+x+2\right)\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
mo chi mo ni 23/09 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

\(x^3-x^2-4=x^3-2x^2+x^2-2x+2x-4\)

                   \(=(x^3-2x^2)+(x^2-2x)+(2x-4)\)

                   \(=x^2(x-2)+x(x-2)+2(x-2)\)

                   \(=(x-2)(x^2+x+2)\)

tích cho mk nha

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 23/09 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Dễ thôi

\(x^3-x^2-4\)

\(=\left(x^3-8\right)-\left(x^2-4\right)\)

\(=\left(x-2\right)\left(x^2+2x+4\right)-\left(x-2\right)\left(x+2\right)\)

\(=\left(x-2\right)\left(x^2+x+2\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 19/09/2018 lúc 07:55
Báo cáo sai phạm

A = 6x4 - 5x3 + 4x2 + 2x - 1

   = 6x4 + 3x3 - 8x3 - 4x2 + 8x2 + 4x - 2x - 1

   = 3x3. ( 2x + 1 ) - 4x2 ( 2x + 1 ) + 4x ( 2x + 1 ) - ( 2x + 1 )

   = ( 2x + 1 ) ( 3x3 - 4x2 + 4x - 1 )

    = ( 2x + 1 ) ( 3x3 - x2 - 3x2 + x + 3x - 1 )

     = ( 2x + 1 ) [ x2 ( 3x - 1 ) - x ( 3x - 1 ) + ( 3x - 1 ) ]

     = ( 2x + 1 ) ( 3x - 1 ) ( x2 - x + 1 )

B = 4x4 + 4x3 + 5x2 + 8x - 6

    = 4x4 - 2x3 + 6x3 - 3x2 + 8x2 - 4x + 12x - 6

     = 2x3 ( 2x - 1 ) + 3x( 2x - 1 ) + 4x ( 2x - 1 ) + 6 ( 2x - 1 )

     = ( 2x - 1 ) ( 2x3 + 3x2 + 4x + 6 )

     = ( 2x - 1 ) [ x2 ( 2x + 3 ) + 2 ( 2x + 3 ) ]

      = ( 2x - 1 ) ( 2x + 3 ) ( x2 + 2 )

C = x4 + x3 - 5x2 + x - 6

   = x4 - 2x3 + 3x3 - 6x2 + x2 - 2x + 3x - 6 

   = x3 ( x - 2 ) + 3x2 ( x - 2 ) + x ( x - 2 ) + 3 ( x - 2 )

   = ( x - 2 ) ( x3 + 3x2 + x + 3 )

    = ( x - 2 ) [ x2 ( x + 3 ) + ( x + 3 ) ]

    = ( x - 2 ) ( x + 3 ) ( x2 + 1 ) 

Đọc tiếp...
Bonking 16/09/2018 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

Chắc sai đề ? Phải là:

3x2 + 2y2 + 7xy

= 3x2 + 2y2 + 6xy + xy

= ( 3x2 + 6xy ) + ( 2y2 + xy )

= 3x ( x + 2y ) + y ( 2y + x )

= ( 3x + y ) ( x + 2y )

Đọc tiếp...
lý canh hy 16/09/2018 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

\(3x^2+2y^2=5xy\)

\(\Rightarrow3x^2-5xy+2y^2=0\)

\(\Rightarrow3x^2-3xy-2xy+2y^2=0\)

\(\Rightarrow3x\left(x-y\right)-2y\left(x-y\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-y\right)\left(3x-2y\right)=0\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thiên ÂN 16/09/2018 lúc 14:55
Báo cáo sai phạm

\(3x^2+2y^2=5xy\)

\(\Rightarrow3x^2+2y^2-5xy=0\)

\(\Rightarrow3x^2-3xy-2xy+2y^2=0\)

\(\Rightarrow3x\left(x-y\right)-2y\left(x-y\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-y\right)\left(3x-2y\right)=0\)

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 12/09/2018 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

a,   \(\left(x^2+x\right)^2+9x^2+9x+14\)

\(=\left(x^2+x\right)^2+9\left(x^2+x\right)+14\)

\(=\left(x^2+x\right)^2+2\left(x^2+x\right)+7\left(x^2+x\right)+14\)

\(=\left(x^2+x\right)\left(x^2+x+2\right)+7\left(x^2+x+2\right)\)

\(=\left(x^2+x+2\right)\left(x^2+x+7\right)\)

b,   \(x^2+2xy+y^2+2x+2y-15\)

\(=\left(x+y\right)^2+2\left(x+y\right)-15\)

\(=\left(x+y\right)^2+5\left(x+y\right)-3\left(x+y\right)-15\)

\(=\left(x+y\right)\left(x+y+5\right)-3\left(x+y+5\right)\)

\(=\left(x+y+5\right)\left(x+y-3\right)\)

Chúc bạn học tốt.

Đọc tiếp...
lý canh hy 11/09/2018 lúc 23:44
Báo cáo sai phạm

với a,b,x,y không âm ta có

a,\(ab+b\sqrt{a}+\sqrt{a}+1\)

\(=b\sqrt{a}\left(\sqrt{a}+1\right)+\left(\sqrt{a}+1\right)\)

\(=\left(\sqrt{a}+1\right)\left(b\sqrt{a}+1\right)\)

b, \(\sqrt{x^3}-\sqrt{y^3}+\sqrt{x^2y}-\sqrt{xy^2}\)

\(=\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(x+\sqrt{xy}+y\right)+\sqrt{xy}\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\)

\(=\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)^2\)

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 03/09/2018 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

 \(A=m^5-5m^4+5m^3+5m^2-6m\) \(\left(m\in Z\right)\)

    \(=m\left(m^4-5m^3+5m^2+5m-6\right)\)

    \(=m.\left[m^4-m^3-4m^3+4m^2+m^2-m+6m-6\right]\)

    \(=m.\left[m^3\left(m-1\right)-4m^2\left(m-1\right)+m\left(m-1\right)+6\left(m-1\right)\right]\)

    \(=m\left(m-1\right).\left[m^3-4m^2+m+6\right]\)

    \(=m\left(m-1\right).\left[m^3+m^2-5m^2-5m+6m+6\right]\)

    \(=m\left(m-1\right).\left[m^2\left(m+1\right)-5m\left(m+1\right)-6\left(m+1\right)\right]\)

    \(=m\left(m-1\right)\left(m+1\right)\left(m^2-5m+6\right)\)

    \(=m\left(m-1\right)\left(m+1\right)\left(m-2\right)\left(m-3\right)\)

    \(=\left(m-3\right)\left(m-2\right)\left(m-1\right)m\left(m+1\right)\)

A là tích của 5 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho \(3,5,8\)(chia hết cho 8 vì trong 5 số có ít nhất 2 số chẵn liên tiếp)

Mà (3,5,8) = 1 \(\Rightarrow A⋮\left(3.5.8\right)\Rightarrow A⋮120\)

Chúc bạn học tốt.

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 28/08/2018 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

\(4x^3+38x^2y+72xy^2-90y^3=2\left(2x^3+19x^2y+36xy^2-45y^3\right)\)

\(=2\left(2x^3+10x^2y+9x^2y+45xy^2-9xy^2-45y^3\right)\)

\(=2\left[2x^2\left(x+5y\right)+9xy\left(x+5y\right)-9y^2\left(x+5y\right)\right]\)

\(=2\left(x+5y\right)\left(2x^2+9xy-9y^2\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 28/08/2018 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

Bạn Đường Quỳnh Giang chưa phân tích hết đâu nha.

\(2\left(x+5y\right)\left(2x^2+9xy-9y^2\right)\)

\(=\left(x+5y\right)\left(4x^2+18xy-18y^2\right)\)

\(=\)\(\left(x+5y\right)\left(4x^2+24xy-3xy+18y^2\right)\)

\(=\)\(\left(x+5y\right)\left[4x\left(x+6y\right)-3y\left(x+6y\right)\right]\)

\(=\left(x+5y\right)\left(4x-3y\right)\left(x+6y\right)\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 28/08/2018 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(x^2+y^2\right)^3+\left(z^2-x^2\right)^3-\left(y^2+z^2\right)^3\)

\(=\left[\left(x^2+y^2\right)^3+\left(z^2-x^2\right)^3\right]-\left(y^2+z^2\right)^3\)

\(=\left(x^2+y^2+z^2-x^2\right)\left[\left(x^2+y^2\right)^2-\left(x^2+y^2\right)\left(z^2-x^2\right)+\left(z^2-x^2\right)^2\right]-\left(y^2+z^2\right)^3\)

\(=\left(y^2+z^2\right)\left(x^4+2x^2y^2+y^4-x^2z^2+x^4-y^2z^2+x^2y^2+z^4-2z^2x^2+x^4\right)-\left(y^2+z^2\right)^3\)

\(=\left(y^2+z^2\right)\left[x^4+2x^2y^2+y^4-x^2z^2+x^4-y^2z^2+x^2y^2+z^4-2z^2x^2+x^4-\left(y^2+z^2\right)^2\right]\)

\(=\left(y^2+z^2\right)\left(x^4+2x^2y^2+y^4-x^2z^2+x^4-y^2z^2+x^2y^2+z^4-2z^2x^2+x^4-y^4-2y^2z^2-z^4\right)\)

\(=\left(y^2+z^2\right)\left(3x^4+3x^2y^2-3x^2z^2-3y^2z^2\right)\)

   = 3(y2+z2)(x4+x2y2-x2z2-y2z2)

   = 3(y2+z2)[x2(x2+y2)-z2(x2+y2)]

   = 3(y2+z2)(x2-z2)(x2+y2)

   = 3(y2+z2)(x-z)(x+z)(x2+y2)

b) \(\left(x+y\right)^3-x^3-y^3\)

\(=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3-x^3-y^3\)

\(=3x^2y+3xy^2=3xy\left(x+y\right)\)

c) \(\left(x+y+z\right)^3-x^3-y^3-z^3\)

\(=\left[\left(x+y\right)+z\right]^3-x^3-y^3-z^3\)

\(=\left(x+y\right)^3+3\left(x+y\right)^2.z+3\left(x+y\right).z^2+z^3-x^3-y^3-z^3\)

\(=\left(x+y\right)^3+3\left(x+y\right)^2.z+3\left(x+y\right).z^2-\left(x^3+y^3\right)\)

\(=\left(x+y\right)\left[\left(x+y\right)^2+3\left(x+y\right).z+3z^2\right]-\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)\)

\(=\left(x+y\right)\left(x^2+2xy+y^2+3xz+3yz+3z^2-x^2+xy-y^2\right)\)

  = (x+y)[3xy+3xz+3yz+3z

  = 3(x+y)(xy+xz+yz+z2)

  = 3(x+y)[x(y+z)+z(y+z)]

  = 3(x+y)(x+z)(y+z)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball CTV 28/08/2018 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(x^2+y^2\right)^3+\left(z^2-x^3\right)-\left(y^2+z^2\right)^3\)

\(=x^6+3x^4y^2+3x^4y^2+y^6+z^2+-x^2+-y^6+-3y^4z+-3y^2z^4+-z^6\)

\(=x^6+3x^4y^2+3x^2y^4+-3y^4z^4+-z^6+-x^2+z^2\)

b) \(\left(x+y\right)^3-x^3-y^3\)

\(=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3+-x^3+-y^3\)

\(=\left(x^3+-x^3\right)+\left(3x^2y\right)+\left(3xy^2\right)+\left(y^3+-y^3\right)\)

\(=3x^2y+3xy^2\)

c) \(\left(x+y+z\right)^3-x^3-y^3-z^3\)

\(=x^3+3x^2y+3x^2z+3xy^2+6xyz+3xz^2+y^3+3y^2z+3yz^2+z^2-x^3-y^3-z^3\)

\(=3x^2y+3x^2z+3xy^2+3xy^2+6xyz+3xz^2+3y^2z+3yz^2\)

P/s: Ko chắc

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: