Giúp tôi giải toán


alibaba nguyễn 15/01/2017 lúc 20:00

Cách dễ nhất là cứ đưa nó về dạng: a2 - b2. Ví dụ bài này:

x2 - 3x + 2 

\(=\left(x^2-\frac{3.2.x}{2}+\frac{9}{4}\right)-\frac{1}{4}\)

\(=\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{1}{2^2}\)

= (x - 1,5 + 0,5)(x - 1,5 - 0,5)

= (x - 1)(x - 2)

Vũ Hồng Phúc 16/01/2017 lúc 21:25

ta có :x2-3x+2

=(x2-3.2x:2+9:4)-1:4

=(x-3:2)2-1:22

=(x-1,5+0,5)(x-1,5-0,5)

=(x-1)(x-2)

minh anh minh anh 17/01 lúc 12:14

phúc ơi vân giông cách của alibaba mà cậu 

Phan Thanh Tịnh 13/01/2017 lúc 20:42

1.a)\(\left|x-7\right|=15\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-7=15\\x-7=-15\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=22\\x=-8\end{cases}\Rightarrow}x\in\left\{22;-8\right\}}\)

b)\(-\left|x+3\right|-\left|x-y\right|\ge0\Rightarrow\left|x+3\right|+\left|x-y\right|\le0\)\(\hept{\begin{cases}\left|x+3\right|\ge0\\\left|x-y\right|\ge0\end{cases}\Rightarrow\left|x+3\right|+\left|x-y\right|\ge0}\)

\(\Rightarrow\left|x+3\right|+\left|x-y\right|=0\)khi và chỉ khi\(\hept{\begin{cases}x+3=0\\x-y=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-3\\x=y\end{cases}\Rightarrow}x=y=-3}\)

c)\(-\left|3x-2\right|=-1\Rightarrow\left|3x-2\right|=1\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x-2=1\\3x-2=-1\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x=3\\3x=1\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=1\\x=\frac{1}{3}\end{cases}\Rightarrow}x\in}\left\{1;\frac{1}{3}\right\}\)

d)\(\left|x-4\right|-\left(-3\right)=2016\Rightarrow\left|x-4\right|=2013\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-4=2013\\x-4=-2013\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=2017\\x=-2009\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{2017;-2009\right\}\)

2.a)    x2 + 3x + 2 = 0

(x2 + x) + (2x + 2) = 0

x(x + 1) + 2(x + 1) = 0

(x + 2)(x + 1) = 0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+2=0\\x+1=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=-1\end{cases}\Rightarrow}x\in\left\{-2;-1\right\}}\)

b)          x2 + x - 6 = 0

(x2 + 3x) - (2x + 6) = 0

x(x + 3) - 2(x + 3)  = 0

(x - 2)(x + 3)         = 0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=0\\x+3=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=-3\end{cases}\Rightarrow}x\in\left\{2;-3\right\}}\)

alibaba nguyễn 10/01/2017 lúc 13:38

\(x^2+ax+b\)

\(=\left(x^2+\frac{2ax}{2}+\frac{a^2}{4}\right)+b-\frac{a^2}{4}\)

\(=\left(x+\frac{a}{2}\right)^2-\left(\frac{a^2}{4}-b\right)\)

Với điều kiện: \(\frac{a^2}{4}-b\ge0\)thì phân tích được

\(=\left(x+\frac{a}{2}+\sqrt{\frac{a^2}{4}-b}\right)\left(x+\frac{a}{2}-\sqrt{\frac{a^2}{4}-b}\right)\)

Hatake Kakasi 03/01/2017 lúc 20:24

theo mk cách dễ nhất để phân tích các hằng đẳng thức mũ 4 trở lên là dùng tam giác Paxcan để xác định hệ số trong đó lũy thừa cra a giảm từ n -> 0 lữa thừa của b tăng từ o -> n ntn nè:

  n=0                                                                                       1

   n=1                                                                              1             1

   n=2                                                                        1            2             1

   n=3                                                                  1            3            3            1

   n=4                                                            1           4             6            4          1

   n=5                                                       1           5          10           10           5          1

   n=6                                                  1          6         15           20            15         6         1

    n=7                                             1         7        21          35            35         21         7          1

.........................................( tiếp túc như vậy )...................................

=> (a+b)4 = a+ 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 b4

(a+b)= a5+ 5a4b + 10a3b+ 10a2b3 + 5ab+ b5

(a+b)= a6 + 6a5b + 15a4b2 + 20a3b3 + 15a2b4 + 6ab+ b6

(a+b)và các hằng đẳng thức sau cũng làm như trên 

nhìn hình và các HDT mk đã lm có nhiều bạn sẽ không hieur chỗ này chỗ kia các bạn sẽ được giảng kĩ hơn từ các thầy cô giáo bộ môn :)) cái này mk đi hok đội tuyển toán nên được các thầy cô giáo dạy còn 1 cách nữa là sử dụng nhị thức Niu-Tơn cách đấy khá khó hieur mk cũng không hiểu mấy nên không đánh vào đây =)) 

Mong các bạn sẽ hiểu cách làm trên 

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT =))

ngonhuminh 03/01/2017 lúc 22:41

Bản chất là được nhưng a,b,c,d  vô tỷ  ốm: 

alibaba nguyễn 03/01/2017 lúc 19:33

Được thì được nhưng ai lại đi phân tích cái này phức tạp khiếp lắm

vũ đức phúc 01/01/2017 lúc 22:08

a) 12x + 15y= 3(4x + 5y)\

b) x^2-y^2-x-y = ( x-y)(x+y)-(x+y) = (x+y)(x-y-1)

c) x^3+2x^2+x = x(x^2+2x+1) = x(x+1)^2

d) x^6-64 = (x^3-8)(x^3+8) = (x-2)(x^2+2x+4)(x^2)(x^2-2x+4)

Lê Thị Vân Anh 01/01/2017 lúc 21:44

a, 12x+15y = 3(4x+5y)

b, x^2 - y^2 - x - y = (x - y)(x + y) - (x + y) = (x + y)(x - y - 1)

c, x^3 + 2x^2 + x = x(x^2 + 2x + 1) = x(x + 1)^2

d, x^6 - 64 = (x^3 - 8)(x^3 + 8) = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)(x + 2)(x^2 - 2x + 4) 

Mèo tinh nghịch 01/01/2017 lúc 19:40

a) 3 ( 4x +5y )

b) (x-y) (x+y+1)

d) (x3)2 - 8= (x3- 8) (x3+8)

linhcute2003 31/12/2016 lúc 18:03

a) = 5(3x+4y)

b) = (x2-y2) -(x-y)

    = (x-y)(x+y)-(x-y)

    =(x-y)(x+y+1)

c) = x(x2+x+1)

    = x(x+1)2

d) = (23)2-(x3)2

     = (23-x3)(23+x3)

chelsea 31/12/2016 lúc 17:13

a)15x+20y=5(3x+4y+

b)x^2-y^2-x+y=(x-y)(x+y)-(x-y)=(x-y)(x+y+1)

c)x^3-2x^2+x=x^3-x^2-x^2+x=x^2(x-1)-x(x-1)=(x^2-1)(x-1)=(x-1)^2(x+1)

d)64-x^6=64-(x^2)^3=4^3-(x^2)^3=(4-x^2)(4+x^2)

Phan Quang An 31/12/2016 lúc 15:19

a, = 5(3x+4y)
b,=(x-y)(x+y)-(x-y)
   =(x-y)(x+y+1)
c,=x(x2-2x+1)
   =x(x-1)2
d,=(23-x3)(23+x3)

vũ minh hiếu 25/12/2016 lúc 21:03

x2-2x+1-y2+2y-1

=(x-1)2-(y2-2y+1)

=(x-1)2-(y-1)2

Nguyen Mai Lam 09/01/2017 lúc 21:53

b)

4.(x-xy+2y^2)

Huy Nguyễn Đức 25/12/2016 lúc 22:18

a.)x^2-y^2-2x+2y

=(x-y)(x+y)-2(x-y)

=(x-y)(x+y-2)

Vũ Hồng Phúc 16/01/2017 lúc 21:51

z(3x-5z)-x(5z-3x)

=z(3x-5z)+x(3x-5z)

=(z+x)(3x-5z)

Nguyễn Trần Tuyết Liên 23/12/2016 lúc 21:46

phần ghi dư, bỏ đi nha.

Nguyễn Trần Tuyết Liên 23/12/2016 lúc 21:45

\(z\left(3x-5z\right)-x\left(5z-3x\right)\)z(3x-5z)-x(5z-3x)

=z(3x-5z)+x(3x-5z)

=(z+x)(3x-5z)

Diệu Vy 22/12/2016 lúc 15:46

\(\Leftrightarrow\left(x^2+2xy+y^2\right)+\left(x^2-4x+2^2\right)+\left(y^2+4y+2^2\right)=0\)

Vì ...\(\ge\)0 nên để ...=0 thì từng cái =0 r giải bt

Thân Thị Phương Trang 08/01/2017 lúc 09:47

\(3x^2+8xy-3y^2=3x^2-xy-9xy+3y^2=x\left(3x-y\right)-3y\left(3x-y\right)=\left(3x-y\right).\left(x-3y\right)\)

Trần Thị Huyền 03/01/2017 lúc 08:30

hàm số đó là (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) + x^2  

Thỏa mãn tất cả yêu cầu.

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 20/12/2016 lúc 18:10

Gọi \(P\left(x\right)=x^4+ax^3+bx^2+cx+d\)với \(a,b,c,d\in R\)

Theo đề , ta thay lần lượt P(1) , P(2) , P(3) , P(4) được hệ sau : (Mình không viết dấu ngoặc nhọn được nên mình trình bày theo hàng)

\(1+a+b+c+d=1\)

\(16+8a+4b+2c+d=4\)

\(81+27a+9b+3c+d=9\)

\(256+64a+16b+4c+d=16\)

Giải hệ trên được  a = -10 , b = 36 , c = -50 , d = 24

Vậy \(P\left(x\right)=x^4-10x^3+36x^2-50x+24\)

Suy ra P(5) = 49

Trần Quốc Đạt 20/12/2016 lúc 18:29

Cảm ơn bạn Hoàng Lê Bảo Ngọc. Có ai có cách giải không dùng hệ phương trình không ạ?

Vũ Như Mai 18/12/2016 lúc 17:24

Xin lỗi mình gửi nhầm

Vũ Như Mai 18/12/2016 lúc 17:23

Mình cũng bị 1 lần

Thắng Nguyễn CTV 15/12/2016 lúc 18:39

\(6x^2-7x-20\)

\(=6x^2-15x+8x-20\)

\(=3x\left(2x-5\right)+4\left(2x-5\right)\)

\(=\left(2x-5\right)\left(3x+4\right)\)

thien ty tfboys 15/12/2016 lúc 18:48

6x2-7x-20

=6x2-15x+8x-20

=6x2+8x-15x-20

=3x(2x-5)-4(2x-5)

=(2x-5)(3x-4)

Trần Phương Linh 10/01/2017 lúc 18:54

h nghĩ lại thì dễ thật :)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: