Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Phân tích thành nhân tử


Xyz Xyz CTV 27 tháng 9 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

a) x4 + 2x3 + x2

= x2(x2 + 2x + 1)

= x2(x + 1)2

= [x(x + 1)]2

= (x2 + x)2

b) 5x3 - 10xy + 5y2 - 20z2

= 5(x3 - 2xy + y2 - 4z2)

c) x2y - xy2 + x3 - y3

= xy(x - y) + (x - y)(x2 + xy + y2)

= (x - y)(x2 + 2xy + y2)

= (x - y)(x + y)2

d) x2 - xy + 4x - 2y  + 4

= (x2 + 4x + 4) - (xy + 2y)

= (x + 2)2 - y(x + 2)

= (x + 2)(x + 2 - y)

d) x2 - x - 6

= x2 - 3x + 2x - 6

= x(x - 3) + 2(x - 3)

= (x + 2)(x - 3)

f) 3x2 - 5x - 8

= 3x2 + 3x - 8x - 8

= 3x(x + 1) - 8(x + 1)

= (3x - 8)(x + 1)

g) x3 + 3x2 + 6x + 4

= (x3 + 3x2 + 3x + 1) + (3x + 3)

= (x + 1)3 + 3(x + 1)

= (x + 1)[(x + 1)2 + 3]

h) 3x3 - 5x2 - 6x + 8

= 3x3 - 3x2 - 2x2 - 6x + 8

= 3x3 - 3x2 - 2x2 + 2x - 8x + 8

= 3x2(x - 1) - 2x(x - 1) - 8(x - 1)

= (3x2 - 2x - 8)(x - 1)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị  Thùy Dương Nguyễn Thị Thùy Dương 27 tháng 9 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

a, x4 + 2x3 +x2 = x+x+x3 +x2  =(x4+x3 )+(x3 +x) =x3(x +1 ) + x(x+1 ) =(x+1)(x3+x2)

Đọc tiếp...
FL.Nguyễn Thị Thu Hằng FL.Nguyễn Thị Thu Hằng 27 tháng 9 lúc 9:29
Báo cáo sai phạm

g) \(x^3+3x^2+6x+4\)

\(=\left(x^3+x^2\right)+\left(2x^2+2x\right)+\left(4x+4\right)\)

\(=x^2\left(x+1\right)+2x\left(x+1\right)+4\left(x+1\right)\)

\(=\left(x+1\right)\left(x^2+2x+4\right)\)

h) \(3x^3-5x^2-6x+8\)

\(=\left(3x^3-3x^2\right)-\left(2x^2-2x\right)-\left(8x-8\right)\)

\(=3x^2\left(x-1\right)-2x\left(x-1\right)-8\left(x-1\right)\)

\(=\left(x-1\right)\left(3x^2-2x-8\right)\)

\(=\left(x-1\right)\left[\left(3x^2-6x\right)+\left(4x-8\right)\right]\)

\(=\left(x-1\right)\left[3x\left(x-2\right)+4\left(x-2\right)\right]\)

\(=\left(x-1\right)\left(3x+4\right)\left(x-2\right)\)

Đọc tiếp...
FL.Nguyễn Thị Thu Hằng FL.Nguyễn Thị Thu Hằng 27 tháng 9 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm

d) \(x^2-xy+4x-2y+4\)

\(=\left(x^2+4x+4\right)-\left(xy+2y\right)\)

\(=\left(x+2\right)^2-y\left(x+2\right)\)

\(=\left(x+2\right)\left(x-y+2\right)\)

e) \(x^2-x-6=\left(x+2\right)\left(x-3\right)\)

f) \(3x^2-5x-8\)

\(=\left(3x^2+3x\right)-\left(8x+8\right)\)

\(=3x\left(x+1\right)-8\left(x+1\right)\)

\(=\left(x+1\right)\left(3x-8\right)\)

Đọc tiếp...
FL.Nguyễn Thị Thu Hằng FL.Nguyễn Thị Thu Hằng 27 tháng 9 lúc 9:23
Báo cáo sai phạm

a) \(x^4+2x^3+x^2=x^2\left(x^2+2x+1\right)=x^2\left(x+1\right)^2\)

b) \(5x^2-10xy+5y^2-20z^2\) (đã sửa đề)

\(=5\left[\left(x^2-2xy+y^2\right)-4z^2\right]\)

\(=5\left[\left(x-y\right)^2-\left(2z\right)^2\right]\)

\(=5\left(x-y-2z\right)\left(x-y+2z\right)\)

c) \(x^2y-xy^2+x^3-y^3\)

\(=xy\left(x-y\right)+\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)\)

\(=\left(x-y\right)\left(x^2+2xy+y^2\right)\)

\(=\left(x-y\right)\left(x+y\right)^2\)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 23 tháng 9 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

a) x2 - xy - 20y2

= x2 + 4xy - 5xy - 20y2

= x( x + 4y ) - 5y( x + 4y )

= ( x + 4y )( x - 5y )

b) x3 - x2y - 3xy2 + 2y3

= x3 + x2y - 2x2y - xy2 - 2xy2 + 2y3

= ( x3 + x2y - xy2 ) - ( 2x2y + 2xy2 - 2y3 )

= x( x2 + xy - y2 ) - 2y( x2 + xy - y2 )

= ( x2 + xy - y2 )( x - 2y )

Đọc tiếp...
Vô Diện Vô Diện 23 tháng 9 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

2x3 + 3x2 - 11x - 6

= ( 2x3 + 2x2 - 12x ) + ( x2 + x - 6 )

= 2x ( x2 + x - 6 ) + ( x2 + x - 6 )

= ( 2x + 1 ) ( x2 + x - 6 )

= ( 2x + 1 ) [ ( x2 + 3x ) - ( 2x + 6 ) ]

= ( 2x + 1 ) [ x ( x + 3 ) - 2 ( x + 3 ) ]

= ( 2x + 1 ) ( x - 2 ) ( x + 3 )

Đọc tiếp...
Tam Bảo Đệ Nhất Phước Tam Bảo Đệ Nhất Phước 23 tháng 9 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Lại Bezout, thế này thì ...

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 23 tháng 9 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

2x3 + 3x2 - 11x - 6 

Thử với x = 2 ta có :

2.23 + 3.22 - 11.2 - 6 = 0

Vậy x = 2 là nghiệm của đa thức. Theo hệ quả của định lí Bézout thì đa thức trên chia hết cho x - 2

Thực hiện phép chia 2x3 + 3x2 - 11x - 6 cho x - 2 ta được 2x2 + 7x + 3

=> 2x3 + 3x2 - 11x - 6 = ( x - 2 )( 2x2 + 7x + 3 )

Lại có : 2x2 + 7x + 3 = 2x2 + 6x + x + 3 = 2x( x + 3 ) + ( x + 3 ) = ( x + 3 )( 2x + 1 )

=> 2x3 + 3x2 - 11x - 6 = ( x - 2 )( x + 3 )( 2x + 1 )

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 23 tháng 9 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

( x + y + z )2 + ( x + y - z )2 - 4z2

= [ ( x + y ) + z ]2 + [ ( x + y ) - z ]2 - 4z2 (1)

Đặt \(\hept{\begin{cases}x+y=a\\z=b\end{cases}}\)

(1) <=> ( a + b )2 + ( a - b )2 - 4b2

       = a2 + 2ab + b2 + a2 - 2ab + b2 - 4b2

       = 2a2 - 2b2

       = 2( a2 - b2 )

       = 2( a - b )( a + b )

       = 2( x + y - z )( x + y + z )

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 21 tháng 9 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

x4y4  + x2y2 + 1

= ( x4y4 + 2x2y2 + 1 ) - x2y2

= ( x2y2 + 1 )2 - ( xy )2

= ( x2y2 - xy + 1 )( x2y2 + xy + 1 )

4x4 + 1

= ( 4x4 + 4x2 + 1 ) - 4x2

= ( 2x2 + 1 )2 - ( 2x )2

= ( 2x2 - 2x + 1 )( 2x2 + 2x + 1 )

Đọc tiếp...
Nhật Minh Nhật Minh 21 tháng 9 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

c) \(4x^4+1\)

\(=\left(4x^4+4x^2+1\right)-4x^2\)

\(=\left(2x^2+1\right)^2-\left(2x\right)^2\)

\(=\left(2x^2-2x+1\right)\left(2x^2+2x+1\right)\)

Đọc tiếp...
Nhật Minh Nhật Minh 21 tháng 9 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: \(x^4y^4+x^2y^2+1\)

\(=\left(x^4y^4+2x^2y^2+1\right)-x^2y^2\)

\(=\left(x^2y^2+1\right)^2-\left(xy\right)^2\)

\(=\left(x^2y^2-xy+1\right)\left(x^2y^2+xy+1\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 21 tháng 9 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

x2 - y2 - 4x + 4y 

= ( x2 - y2 ) - ( 4x - 4y )

= ( x - y )( x + y ) - 4( x - y )

= ( x - y )( x + y - 4 )

( xy + 4 )2 - 4( x + y )2

= ( xy + 4 )2 - 22( x + y )2

= ( xy + 4 )2 - [ 2( x + y ) ]2

= ( xy + 4 )2 - ( 2x + 2y )2

= [ ( xy + 4 ) - ( 2x + 2y ) ][ ( xy + 4 ) + ( 2x + 2y )

= ( xy - 2x - 2y + 4 )( xy + 2x + 2y + 4 )

25 - x2 + 2xy - y2

= 25 - ( x2 - 2xy + y2 )

= 52 - ( x - y )2

= ( 5 - x + y )( 5 + x - y )

Đọc tiếp...
Greninja ( team ASL ) Greninja ( team ASL ) 21 tháng 9 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

a) \(x^2-y^2-4x+4y=\left(x^2-y^2\right)-\left(4x-4y\right)=\left(x+y\right)\left(x-y\right)-4\left(x-y\right)\)

\(=\left(x-y\right)\left(x+y-4\right)\)

b) \(\left(xy+4\right)^2-4\left(x+y\right)^2=\left(xy+4\right)^2-\left(2x+2y\right)^2=\left(xy+4+2x+2y\right)\left(xy+4-2x-2y\right)\)

c) \(25-x^2+2xy-y^2=25-\left(x^2-2xy+y^2\right)=5^2-\left(x-y\right)^2=\left(5+x-y\right)\left(5-x+y\right)\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 21 tháng 9 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

a) x2 - y2 - 4x + 4y

= (x2 - 4x + 4) - (y2 - 4y + 4)

= (x - 2)2 - (y - 2)2

= (x - 2 - y + 2)(x - 2 + y - 2)

= (x - y)(x + y - 4)

b) (xy + 4)2 - 4(x + y)2

= (xy + 4)2 - [2(x + y)]2

= (xy + 4)2 - (2x + 2y)2

= (xy + 4 - 2x - 2y)(xy + 4 + 2x + 2y)

c) 25 - x2 + 2xy - y2

= 25 - (x2 - 2xy + y2)

= 52 - (x - y)2

=> (5 - x + y)(5 + x - y)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 20 tháng 9 lúc 12:12
Báo cáo sai phạm

a) ( 3x - 1 )2 - 4 

= ( 3x - 1 ) - 22

= ( 3x - 1 - 2 )( 3x - 1 + 2 )

= ( 3x - 3 )( 3x + 1 )

= 3( x - 1 )( 3x + 1 )

b) ( x + y )2 - x2

= ( x + y - x )( x + y + x )

= y( 2x + y )

c) 100 - ( 2x - y )2

= 102 - ( 2x - y )2

= [ 10 - ( 2x - y ) ][ 10 + ( 2x - y ) ]

= ( 10 - 2x + y )( 10 + 2x - y )

d) ( 2x - 1 )2 - ( x - 1 )2

= [ ( 2x - 1 ) - ( x - 1 ) ][ ( 2x - 1 ) + ( x - 1 ) ]

= ( 2x - 1 - x + 1 )( 2x - 1 + x - 1 )

= x( 3x - 2 )

e) 4( x + 6 )2 - 9( 1 + x )2

= 22( x + 6 )2 - 32( 1 + x )2

= ( 2x + 12 )2 - ( 3 + 3x )2

= [ ( 2x + 12 ) - ( 3 + 3x ) ][ ( 2x + 12 + ( 3 + 3x ) ]

= ( 2x + 12 - 3 - 3x )( 2x + 12 + 3 + 3x )

= ( 9 - x )( 5x + 15 )

= 5( 9 - x )( x + 3 )

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV  ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ  ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 15 tháng 9 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

          Bài làm :

Ta có :

6x3 - 11x2 - x - 2

= 6x3 - 12x2 + x2 - 2x + x - 2

= ( 6x3 - 12x2 ) + ( x2 - 2x ) + ( x - 2 )

= 6x2( x - 2 ) + x( x - 2 ) + 1( x - 2 )

= ( x - 2 )( 6x2 + x + 1 )

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 15 tháng 9 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

6x3 - 11x2 - x - 2

= 6x3 - 12x2 + x2 - 2x + x - 2

= ( 6x3 - 12x2 ) + ( x2 - 2x ) + ( x - 2 )

= 6x2( x - 2 ) + x( x - 2 ) + 1( x - 2 )

= ( x - 2 )( 6x2 + x + 1 )

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 13 tháng 9 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

a) 100x2 - ( x2 + 25 )2

= ( 10x )2 - ( x2 + 25 )2

= [ 10x - ( x2 + 25 ) ][ 10x + ( x2 + 25 ) ]

= ( -x2 + 10x - 25 )( x2 + 10x + 25 )

= -( x2 - 10x + 25 )( x2 + 10x + 25 )

= -( x - 5 )2( x + 5 )2

b) ( x - y + 5 )2 + 4 - 4( x - y + 5 ) ( 4 may ra còn phân tích được :)) )

= ( x - y + 5 )2 - 2( x - y + 5 ).2 + 22

= ( x - y + 5 - 2 )2

= ( x - y + 3 )2

c) a2 - 25( b - c ) ( không phân tích được :)) )

d) x3 + 27y3 = x3 + ( 3y )3 = ( x + 3y )( x2 - 3xy + 9y2 )

Đọc tiếp...
shitbo shitbo CTV 13 tháng 9 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

\(100x^2-\left(x^2+25\right)^2=\left(10x\right)^2-\left(x^2+25\right)^2=\left(10x-x^2-25\right)\left(x^2+10x+25\right)\)

\(=-\left(x-5\right)^2\left(x+5\right)^2\)

\(b,x-y+5=a\text{ thì biểu thức bằng:}a^2-2a+4>0\text{ nên k phân tích đc}\)

\(d,x^3+27y^3=\left(x+3y\right)\left(x^2-3xy+9y^2\right)\)

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV  ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ  ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 16 tháng 9 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

             Bài làm :

a) x4 - 16x2 = 0

<=> ( x2 )2 - ( 4x )2 = 0

<=> ( x2 - 4x )( x2 + 4x ) = 0

<=> [ x( x - 4 ) ][ x( x + 4 ) ] = 0

<=> x( x - 4 )x( x + 4 ) = 0

<=> x2( x - 4 )( x + 4 ) = 0

 Vậy x=0 hoặc x=±4

b) 9x2 + 6x + 1 = 0

<=> ( 3x )2 + 2.3x.1 + 12 = 0

<=> ( 3x + 1 )2 = 0

<=> 3x + 1 = 0

<=> 3x = -1

<=> x = -1/3

c) x2 - 6x = 16

<=> x2 - 6x - 16 = 0

<=> x2 + 2x - 8x - 16 = 0

<=> x( x + 2 ) - 8( x + 2 ) = 0

<=> ( x + 2 )( x - 8 ) = 0

 \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+2=0\\x-8=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=8\end{cases}}\)

d) 9x2 + 6x = 80

<=> 9x2 + 6x - 80 = 0

<=> 9x2 + 30x - 24x - 80 = 0

<=> 9x( x + 10/3 ) - 24( x + 10/3 ) = 0

<=> ( x + 10/3 )( 9x - 24 ) = 0

 \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+\frac{10}{3}=0\\9x-24=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{10}{3}\\x=\frac{8}{3}\end{cases}}\)

e) 25( 2x - 1 )2 - 9( x + 1 )2 = 0

<=> 52( 2x - 1 )2 - 32( x + 1 )2 = 0 

<=> [ 5( 2x - 1 ) ]2 - [ 3( x + 1 ) ]2 = 0

<=> ( 10x - 5 )2 - ( 3x + 3 )2 = 0

<=> [ ( 10x - 5 ) - ( 3x + 3 ) ][ ( 10x - 5 ) + ( 3x + 3 ) ] = 0

<=> ( 10x - 5 - 3x - 3 )( 10x - 5 + 3x + 3 ) = 0

<=> ( 7x - 8 )( 13x - 2 ) = 0

 \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}7x-8=0\\13x-2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{8}{7}\\x=\frac{2}{13}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 13 tháng 9 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

a) x4 - 16x2 = 0

<=> ( x2 )2 - ( 4x )2 = 0

<=> ( x2 - 4x )( x2 + 4x ) = 0

<=> [ x( x - 4 ) ][ x( x + 4 ) ] = 0

<=> x( x - 4 )x( x + 4 ) = 0

<=> x2( x - 4 )( x + 4 ) = 0

<=> \(\hept{\begin{cases}x^2=0\\x-4=0\\x+4=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=\pm4\end{cases}}\)( thay bằng dấu hoặc hộ mình nhé )

b) 9x2 + 6x + 1 = 0

<=> ( 3x )2 + 2.3x.1 + 12 = 0

<=> ( 3x + 1 )2 = 0

<=> 3x + 1 = 0

<=> 3x = -1

<=> x = -1/3

c) x2 - 6x = 16

<=> x2 - 6x - 16 = 0

<=> x2 + 2x - 8x - 16 = 0

<=> x( x + 2 ) - 8( x + 2 ) = 0

<=> ( x + 2 )( x - 8 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}x+2=0\\x-8=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=8\end{cases}}\)

d) 9x2 + 6x = 80

<=> 9x2 + 6x - 80 = 0

<=> 9x2 + 30x - 24x - 80 = 0

<=> 9x( x + 10/3 ) - 24( x + 10/3 ) = 0

<=> ( x + 10/3 )( 9x - 24 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}x+\frac{10}{3}=0\\9x-24=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{10}{3}\\x=\frac{8}{3}\end{cases}}\)

e) Áp dụng công thức an.bn = ( ab )n ta có :

25( 2x - 1 )2 - 9( x + 1 )2 = 0

<=> 52( 2x - 1 )2 - 32( x + 1 )2 = 0 

<=> [ 5( 2x - 1 ) ]2 - [ 3( x + 1 ) ]2 = 0

<=> ( 10x - 5 )2 - ( 3x + 3 )2 = 0

<=> [ ( 10x - 5 ) - ( 3x + 3 ) ][ ( 10x - 5 ) + ( 3x + 3 ) ] = 0

<=> ( 10x - 5 - 3x - 3 )( 10x - 5 + 3x + 3 ) = 0

<=> ( 7x - 8 )( 13x - 2 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}7x-8=0\\13x-2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{8}{7}\\x=\frac{2}{13}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 13 tháng 9 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : x4 - 16x2 = 0

=> x4 - 8x2 - 8x2 + 64 = 64

=> x2(x2 - 8) - 8(x2 - 8) = 64

=> (x2 - 8)2 = 64

=> \(\orbr{\begin{cases}x^2-8=8\\x^2-8=-8\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x^2=16\\x^2=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\pm4\\x=0\end{cases}}\Rightarrow x\in\left\{4;-4;0\right\}\)

b) Ta có 9x2 + 6x + 1 = 0

=> 9x2 + 3x + 3x + 1 = 0

=> 3x(3x + 1) + (3x + 1) = 0

=> (3x + 1)2 = 0

=> 3x + 1 = 0

=> x = -1/3

c) Ta có x2 - 6x = 16

=> x2 - 6x + 9 = 25

=> (x - 3)2 = 25

=> \(\orbr{\begin{cases}x-3=5\\x-3=-5\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=8\\x=-2\end{cases}}\Rightarrow x\in\left\{8;-2\right\}\)

d) 9x2 + 6x = 80

=> 9x2 + 6x + 1 = 81

=> (3x + 1)2 = 81

=> \(\orbr{\begin{cases}3x+1=9\\3x+1=-9\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{8}{3}\\x=-\frac{10}{3}\end{cases}\Rightarrow x\in}\left\{\frac{8}{3};\frac{-10}{3}\right\}\)

e) 25(2x - 1)2 - 9(x + 1)2 = 0

=> [5(2x - 1)]2 - [3(x + 1)]2 = 0

=> (10x - 5)2 - (3x + 3)2 = 0

=> (10x - 5 - 3x - 3)(10x - 5 + 3x + 3) = 0

=> (7x - 8)(13x - 2) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}7x=8\\13x=2\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{8}{7}\\x=\frac{2}{13}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
FL.Capheny FL.Capheny 13 tháng 9 lúc 11:34
Báo cáo sai phạm

\(x^4+2x^3+x^2-y^2\)

\(=\left[\left(x^2\right)^2+2\cdot2x^2\cdot x+x^2\right]-y^2\) 

\(=\left(x^2+x\right)^2-y^2\) 

\(=\left(x^2+x-y\right)\left(x^2+x+y\right)\)

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV  ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ  ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 13 tháng 9 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

      Bài làm :

Ta có :

x4 + 2x3 + x2 - y2

= ( x4 + 2x3 + x2 ) - y2

= [ ( x2 )2 + 2.x2.x + x2 ] - y2

= ( x2 + x )2 - y2

= ( x2 + x - y )( x2 + x + y )

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 13 tháng 9 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

x4 + 2x3 + x2 - y2

= ( x4 + 2x3 + x2 ) - y2

= [ ( x2 )2 + 2.x2.x + x2 ] - y2

= ( x2 + x )2 - y2

= ( x2 + x - y )( x2 + x + y )

Đọc tiếp...
Khanh Nguyễn Ngọc Khanh Nguyễn Ngọc 11 tháng 9 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

Cách 2 lun: 

\(a^4+a^2+1=\left(a^4+2a^2+1\right)-a^2\)

\(=\left(a^2+1\right)^2-a^2=\left(a^2+a+1\right)\left(a^2-a+1\right)\)

Đọc tiếp...
Khanh Nguyễn Ngọc Khanh Nguyễn Ngọc 11 tháng 9 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

\(a^4+a^2+1=a^4-a^3+a^2+\left(a^3+1\right)\)

\(=a^2\left(a^2-a+1\right)+\left(a+1\right)\left(a^2-a+1\right)\)

\(=\left(a^2-a+1\right)\left(a^2+a+1\right)\)

Đọc tiếp...
My Dream My Dream 11 tháng 9 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

Tặng t.i.c.k nè :33333

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid_new zZz zZz Cool Kid_new zZz CTV 27 tháng 8 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

\(-3xy^2+x^2y^2-5x^2y\)

\(=-xy\left(3y+xy-5x\right)\)

\(x\left(y-1\right)+3\left(y^3+2y+1\right)\)

\(=3y^3+6y+3+xy-x\)

Xem lại nhé ko phân tích được

\(12xy^2-12xy+3x\)

\(=3x\left(4y^2-4y+1\right)\)

\(=3x\left(2y-1\right)^2\)

\(10x^2\left(x+y\right)-5\left(2x+2y\right)y^2\)

\(=10x^2\left(x+y\right)-10\left(x+y\right)y^2\)

\(=10\left(x+y\right)\left(x-y\right)\left(x+y\right)\)

\(=10\left(x+y\right)^2\left(x-y\right)\)

Đọc tiếp...
FL.Nobita FL.Nobita 27 tháng 8 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

\(x^{16}-1\)

\(=x^{16}+x^8-x^8-1\)

\(=x^8\left(x^8+1\right)-\left(x^8+1\right)\)

\(=\left(x^8+1\right)\left(x^8-1\right)\)

\(=\left(x^8+1\right)\left(x^8-x^4+x^4-1\right)\)

\(=\left(x^8+1\right)\left[x^4\left(x^4-1\right)+\left(x^4-1\right)\right]\)

\(=\left(x^8+1\right)\left(x^4+1\right)\left(x^4-1\right)\)

\(=\left(x^8+1\right)\left(x^4+1\right)\left(x^4-x^2+x^2-1\right)\)

\(=\left(x^8+1\right)\left(x^4+1\right)\left[x^2\left(x^2-1\right)+\left(x^2-1\right)\right]\)

\(=\left(x^8+1\right)\left(x^4+1\right)\left(x^2+1\right)\left(x^2-1\right)\)

\(=\left(x^8+1\right)\left(x^4+1\right)\left(x^2+1\right)\left(x^2-x+x-1\right)\)

\(=\left(x^8+1\right)\left(x^4+1\right)\left(x^2+1\right)\left[x\left(x-1\right)+\left(x-1\right)\right]\)

\(=\left(x^8+1\right)\left(x^4+1\right)\left(x^2+1\right)\left(x+1\right)\left(x-1\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý 25 tháng 8 lúc 3:29
Báo cáo sai phạm

a) \(x^2-x+1=\left(x^2-2.\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\right)-\frac{1}{4}+1\)

\(=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0\)không có nghiệm nên sẽ không phân tích được thành nhân tử chung

b) \(-4x^2-5x-3=-\left(4x^2+2.2x.\frac{5}{4}+\frac{25}{16}\right)+\frac{25}{16}-3\)

\(=-\left(2x+\frac{5}{4}\right)^2-\frac{23}{16}< 0\)không có nghiệm => không phân tích được thành nhân tử chung

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: