Giúp tôi giải toán và làm văn


trieu dang 22 tháng 7 2015 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

x4+4=x4+4x2+4-4x2

=(x2+2)2-4x2

=(x2-2x+2)(x2+2x+2)

Đọc tiếp...
huycoi 29 tháng 12 2017 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

2 mũ - cho 3x bằng bao nhiêu ????

^_^ bn nào bik giúp mik với nha

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 25 tháng 12 2017 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

x4+x4=x4+4x2+4-4x2

=(x2+2)2-4x2

=(x2-2x+2) (x2+2x+2)

Đọc tiếp...
Trang Hoang 22 tháng 7 2015 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

ban ghep (x+3)(x+4) thanh 1 cap va (x+2)(x+5) roi dat t=x^2+7x+10                                                                    ta co t(t+2)-24=(t^2 +2t+1) -25=(t+1)^2 - 5^2=(t+6)(t-4)                                                                                       thay t la xong . giup mk lam bai mk dang vs nhe!

Đọc tiếp...
trieu dang 22 tháng 7 2015 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

 

( x+3) (x+2) (x+4) (x+5) -24

=(x+3)(x+4)(x+2)(x+5)-24

=(x2+7x+12)(x2+7x+10)-24

Đặt t=x2+7x+10 ta được:

(t+2)t-24

=t2+2t-24

=t2+4t-6t-24

=t.(t+4)-6.(t+4)

=(t+4)(t-6)

thay t=x2+7t+10 ta được:

(x2+7x+14)(x2+7+4)

Vậy  ( x+3) (x+2) (x+4) (x+5) -24=(x2+7x+14)(x2+7x+4)

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hậu 22 tháng 7 2015 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

song la phai nhuong nhin

Đọc tiếp...
Vũ Đức Minh 23 tháng 3 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

ko làm mà đòi có ăn :)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 23 tháng 3 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

a) x4 + 4 = (x4 + 4x2 + 4) - 4x2 = (x2 + 2)2 - 4x2 = (x2 + 2x  + 2)(x2 - 2x + 2)

b) (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 24 = (x + 2)(x + 5)(x + 3)(x + 4) - 24

= (x2 + 7x + 10)(x2 + 7x + 12) - 24

Đặt x2 + 7x + 10 = y => y(y + 2) - 24 = y2 + 2y - 24

= y2 + 6y - 4y - 24 = (y - 4)(y + 6) = (x2 + 7x + 10 - 4)(x2 + 7x + 10 + 6)

= (x2 + 7x + 6)(x2 + 7x + 16) = (x2 + x + 6x + 6)(x2 + 7x + 16) = (x + 1)(x + 6)(x2 + 7x + 16)

Đọc tiếp...
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu 11 tháng 3 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ: x3 + 2x - 5 \(\ne\) 0

Khi đó x3 + x2 - x - 1 = 0

<=> x2(x + 1) - (x + 1) = 0

<=> (x2 - 1)(x + 1) = 0

<=> (x - 1)(x+1)2 = 0 <=> \(\orbr{\begin{cases}x-1=0\\x+1=0\end{cases}}\) <=> \(\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-1\end{cases}\left(TM\right)}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
nguyễn thị ngọc diễm 17 tháng 3 lúc 8:39
Báo cáo sai phạm

để giá trị của phân thức trên bằng 0 thì x^3+x^2-x-1=0

ta có:X^3+x^2-x-1=0

(x^3+x^2)-(x+1)=0

x^2(x+1)-(x+1)=0

(x^2-1)(x+1)=0

(x-1)(x+1)^2=0

suy ra x-1=0 hoặc (x+1)^2=0

xét các th:

*x-1=0 suy ra x=1

*(x+1)^2=0 suy ra x+1=0 suy ra x=-1

vậy để phân thức =0 thì x=1 hoặc x=-1

Đọc tiếp...
王一博(ᴾᴿᴼシтᴇᴀмミ★ácミ★Quỷ★彡) 11 tháng 3 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

 Mơn các bạn ạ :)

Đọc tiếp...
Minh Triều 31 tháng 8 2015 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

a) x+ 4

=x4+4x2+4-4x2

=(x2+2)2-4x2

=(x2-2x+2)(x2+2x+2)

b) (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 24

=[(x+2)(x+5)][(x+3)(x+4)]-24

=(x2+7x+10)(x2+7x+12)-24

=(x2+7x+10)[(x2+7x+10)+2]-24

=(x2+7x+10)2+2(x2+7x+10)-24

=(x2+7x+10)2+2(x2+7x+10)+1-25

=(x2+7x+10+1)2-25

=(x2+7x+11)2-25

=(x2+7x+11-5)(x2+7x+11+5)

=(x2+7x+6)(x2+7x+18)

=(x2+x+6x+6)(x2+7x+18)

=[x.(x+1)+6.(x+1)](x2+7x+18)

=(x+1)(x+6)(x2+7x+18)

lưu ý bài b có nhiều cách

  

Đọc tiếp...
Phạm Trung Hải 31 tháng 8 2015 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

****                      

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Khánh CTV 22 tháng 12 2018 lúc 2:39
Báo cáo sai phạm

\(x^4+4\)

\(=x^4+4x^2+4-4x^2\)

\(=\left(x^2+2\right)^2-4x^2\)

\(=\left(x^2+2x+2\right)\left(x^2-2x+2\right)\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 20 tháng 7 2018 lúc 8:02
Báo cáo sai phạm

\(A=4a^2b^2-\left(a^2+b^2-c^2\right)^2\)

     \(=4a^2b^2-\left(a^4+b^4+c^4+2a^2b^2-2b^2c^2-2c^2a^2\right)\)

      \(=4a^2b^2-a^4-b^4-c^4-2a^2b^2+2b^2c^2+2c^2a^2\)

       \(=2a^2b^2-a^4-b^4-c^4+2b^2c^2+2c^2a^2\)

        \(=-a^4+2a^2b^2-b^4-c^4+2b^2c^2+2c^2a^2\)

        \(=-\left(a^2-b^2\right)^2-c^2\left(c^2-2b^2-2a^2\right)>0\)

Vậy A > 0

Đọc tiếp...
gorosuke 14 tháng 8 2019 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

tại sao cái cuối cùng lại lớn hơn 0 ???
 

Đọc tiếp...
Minh Anh 1 tháng 10 2016 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

1) \(6x^2-15x+6\) 

\(=6x^2-3x-12x+6\)

\(=3x\left(2x-1\right)-6\left(2x-1\right)\)

\(=\left(3x-6\right)\left(2x-1\right)\)

\(=3\left(x-2\right)\left(2x-1\right)\)

b) \(6x^2-20x+6\) 

\(=6x^2-2x-18x+6\)

\(=2x\left(3x-1\right)-6\left(3x-1\right)\)

\(=\left(2x-6\right)\left(3x-1\right)\)

\(=2\left(x-3\right)\left(3x-1\right)\)

c) \(-10x^2-7x+6\)

\(=5x-10x^2+6-12x\)

\(=5x\left(1-2x\right)+6\left(1-2x\right)\)

\(=\left(5x+6\right)\left(1-2x\right)\)

d) \(10x^2-7x-12\)

\(=10x^2-15x+8x-12\)

\(=5x\left(2x-3\right)+4\left(2x-3\right)\)

\(=\left(5x+4\right)\left(2x-3\right)\)

Đọc tiếp...
nguyễn thị ngọc diễm 17 tháng 3 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

1)6x^2-15x+6=6x^2-12x-3x+6

=6x(x-2)-3(x-2)=(6x-3)(x-2)=3(2x-1)(x-2)

2)6x^2-20x+6=6x^2-2x-18x+6=2x(3x-1)-6(3x-1)

(2x-6)(3x-1)=2(x-3)(3x-1)

3)-10x^2-7x+6=-10x^2+5x-12x+6=-5x(2x-1)-6(2x-1)=(-5x-6)(2x-1)

4)10x^2-7x-12=10x^2-15x+8x-12=5x(2x-3)+4(2x-3)=(5x+4)(2x-3)

4)

Đọc tiếp...
Oline Math 27 tháng 7 2017 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

6x215x+6 

=6x23x12x+6

=3x(2x1)6(2x1)

=(3x6)(2x1)

=3(x2)(2x1)

b) 6x220x+6 

=6x22x18x+6

=2x(3x1)6(3x1)

=(2x6)(3x1)

=2(x3)(3x1)

c) 10x27x+6

=5x10x2+612x

=5x(12x)+6(12x)

=(5x+6)(12x)

d) 10x27x12

=10x215x+8x12

=5xĐọc tiếp...

Uyên CTV 7 tháng 3 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

x8 + x7 + x6 - x6 + 1

= x6(x2 + x + 1) - (x6 - 1) 

= x6(x2 + x + 1) - (x3 - 1)(x3 + 1)

= x6(x2 + x + 1) - (x - 1)(x2 + x + 1)(x3 + 1)

= (x2 + x + 1)(x6 - x4 + x3 - x + 1)

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɾυηɠ ๖ۣۜHσàηɠ✰ (༺TEAM༻꧁༺ɦắ☪☠Áლ༻꧂ ) 7 tháng 3 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

\(x^8+x^7+1=x^8+x^7+x^6-x^6-x^5-x^4+x^5+x^4+x^3-x^3-x^2-x\)+x^2+x+1

Nhóm thành 5 nhóm đặt số thứ 3 của mỗi nhóm làm nhân tử chung là xong

Đọc tiếp...
Steolla 2 tháng 9 2017 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
Hoàng Văn Thái 14 tháng 9 2016 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

(a2+b2+c2)2

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 23 tháng 7 2015 lúc 7:08
Báo cáo sai phạm

x.(y+2) - y = 3 => x(y+2) = y + 3  ⇒\(x=\frac{y+3}{y+2}\Rightarrow x=\frac{y+2+1}{y+2}=\frac{y+2}{y+2}+\frac{1}{y+2}=1+\frac{1}{y+2}\)

Vì x nguyên nên 1/y+2 phải nguyên => 1 chia hết cho y+ 2 hay (y+2) thuộc Ư(1)= {1;-1}

Nếu y + 2 = 1 => y = -1 => x = 2

Nếu y+ 2 = -1 => y = -3 => x = 0

Vậy (x;y) = (0;-3) ; (2;-1)

 **** nhé

Đọc tiếp...
Phạm Đứa Ah 2 tháng 2 2019 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

/ là gì vậy Huỳnh Thị Minh Huyền

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 23 tháng 4 2018 lúc 9:44
Báo cáo sai phạm

Giả sử x>y, ta có:

2x + 2y = 72

=> 2y (1 + 2x-y) = 23. 32

Vì 1 + 2x-y là số lẻ nên 1 + 2x-y = 1;3;9

  • Với 1 + 2x-y =1 thì 2y = 9 (loại)
  • Với 1 + 2x-y = 3 thì 2y = 24 (loại)
  • Với 1 + 2x-y = 9 thì 2y =1 => y = 0, 1 + 2x-y = 9 => 2x = 8 => x = 3

Vậy x = 3 và y = 0

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Sáng CTV 25 tháng 7 2016 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

 =(y+x-6)(y+x-2)

Đọc tiếp...
Assassin_07 CTV 25 tháng 2 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Đặt \(x+y=u\)

Biểu thức trở thành \(u^2-8u+12\)

\(=u^2-2u-6u+12\)

\(=u\left(u-2\right)-6\left(u-2\right)\)

\(=\left(u-6\right)\left(u-2\right)\)

Thay ngược trở lại, ta được:

\(\left(x+y\right)^2-8\left(x+y\right)+12=\left(x+y-6\right)\left(x+y-2\right)\)

Đọc tiếp...
miyano shiho 11 tháng 8 2018 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

Đặt \(x^2+y^2+z^2=a\)   và  \(xy+yz+zx=b\)

=>Đa thức trên trở thành:

\(a\left(x+y+z\right)^2+b^2\)

\(=a\left(x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2zx\right)+b^2\)

\(=a\left[x^2+y^2+z^2+2\left(xy+yz+zx\right)\right]+b^2\)

\(=a\left(a+2b\right)+b^2\)

\(=a^2+2ab+b^2\)

\(=\left(a+b\right)^2\)   (1)

Thay \(x^2+y^2+z^2=a\) và \(xy+yz+zx=b\)  vào (1),ta đc:

\(=\left(x^2+y^2+z^2+xy+zy+zx\right)^2\)

=.= hok tốt!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 15 tháng 10 2019 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

\(a,x^2+2xy-9+y^2\)

\(=x^2+2xy+y^2-9\)

\(=\left(x+y\right)^2-9\)

\(=\left(x+y+9\right)\left(x+y-9\right)\)

\(b,x^4+64\)

\(=\left(x^2\right)^2+16x^2+64-16x^2\)

\(=\left(x^2+8\right)^2-\left(4x\right)^2\)

\(=\left(x^2+8-4x\right)\left(x^2+4x+8\right)\)

Đọc tiếp...
trieu dang 29 tháng 7 2015 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

4x4-32x2+1

=4x4+12x3+2x2-12x3-36x2-6x+2x2+6x+1

=2x2.(2x2+6x+1)-6x.(2x2+6x+1)+(2x2+6x+1)

=(2x2+6x+1)(2x2- 6x+1)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 29 tháng 7 2015 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

= 4x - 4x+ 1 - 28x2 = [(2x2)2 - 2.2x2 .1 + 12 ] - 28x2 = (2x2 - 1)2 - (\(\sqrt{28}\).x)2

= (2x2 - 1 - \(\sqrt{28}\)x) .(2x2  -1 + \(\sqrt{28}\)x)  = (2x2 - 2\(\sqrt{7}\)x - 1). (2x2 + 2\(\sqrt{7}\)x -1) 

Đọc tiếp...
ĐỖ TUẤN HƯNG 19 tháng 11 2017 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Phân tích thành nhân tử:

8+12x+6x^2+x^3=

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Phương Vi 14 tháng 2 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

x10+x2+1

=( x10 - x )  + ( x2 + x + 1)

= x[ (x3)3-1]  + ( x2 + x +1)

=x[( x3-1)( x+ x+1) +  (x2 + x +1)

=x[(x-1)(x2 + x +1)( x+ x+1)]  +  (x2 + x +1)

=x(x2 + x +1)[(x-1)( x+ x+1)  +1 ]

=x2(x2 + x +1)(x6-x5+x3-x2+1)

Đọc tiếp...
╰❥결 원ッ2K҉7⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ CTV 14 tháng 2 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

\(x^{10}+x^2+1\)

\(=x^{10}+x^8-x^8+x^6-x^6+x^4-x^4+x^2+1\)

\(=\left(x^{10}+x^8+x^6\right)-\left(x^8+x^6+x^4\right)+\left(x^4+x^2+1\right)\)

\(=x^6\left(x^4+x^2+1\right)-x^4\left(x^4+x^2+1\right)+\left(x^4+x^2+1\right)\)

\(=\left(x^6-x^4+1\right)\left(x^4+x^2+1\right)\)

\(=\left(x^6-x^4+1\right)\left(x^4+x^3-x^3+x^2+x^2-x^2+x-x+1\right)\)

\(=\left(x^6-x^4+1\right)\)

\(\left[\left(x^4-x^3+x^2\right)+\left(x^3-x^2+x\right)+\left(x^2-x+1\right)\right]\)

\(=\left(x^6-x^4+1\right)\)

\(\left[x^2\left(x^2-x+1\right)+x\left(x^2-x+1\right)+\left(x^2-x+1\right)\right]\)

\(=\left(x^6-x^4+1\right)\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+1\right)\)

Đọc tiếp...
tth CTV 21 tháng 2 2019 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

b/ \(x^5+x+1=\left(x^5-x^4+x^2\right)+\left(x^4-x^3+x\right)+\left(x^3-x^2+1\right)\)

\(=x^2\left(x^3-x^2+1\right)+x\left(x^3-x^2+1\right)+\left(x^3-x^2+1\right)\)

\(=\left(x^3-x^2+1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 21 tháng 2 2019 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

d)

\(x\sqrt{x}-x-2x+4\sqrt{x}-2=\left(x\sqrt{x}-x\right)-2\left(x-2\sqrt{x}+1\right)\)

=\(x\left(\sqrt{x}-1\right)-2\left(\sqrt{x}-1\right)^2=\left(\sqrt{x}-1\right)\left(x-2\sqrt{x}+2\right)\)

Đọc tiếp...
༺ℬøşş༻AFK_LTT(BOX-NV) ★ღ༻ 21 tháng 2 2019 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

bạn có thể tham khao ở đây

https://text.123doc.org/document/3146831-cac-phuong-phap-phan-h-da-thuc-thanh-nhan-tu.htm

hok tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: