Giúp tôi giải toán


Thắng Nguyễn CTV 22/05/2017 lúc 21:37

\(x^4+x^3-4x^2+x+1\)

\(=x^4+3x^3+x^2-2x^3-6x^2-2x+x^2+3x+1\)

\(=x^2\left(x^2+3x+1\right)-2x\left(x^2+3x+1\right)+\left(x^2+3x+1\right)\)

\(=\left(x^2-2x+1\right)\left(x^2+3x+1\right)\)

\(=\left(x-1\right)^2\left(x^2+3x+1\right)\)

Băng Nhi Hôm qua lúc 08:55

bắt quả tang nha

Đăng 19/05/2017 lúc 12:08

4) \(a^2-a-2012.2013=a^2-a-2012\left(2012+1\right)\)

\(=a^2-a-2012^2-2012=\left(a+2012\right)\left(a-2012\right)-\left(a+2012\right)\)

\(=\left(a+2012\right)\left(a-2013\right)\)

5) \(n^5-n=n\left(n^4-1\right)=n\left(n^2-1\right)\left(n^2+1\right)\)\(=n\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n^2+1\right)\)

Bèo Bánh 25/05 lúc 09:50

1) 

     x4 + 2x3 - 16x2 - 2x + 15

=  x4 - 3x3 + 5x3 - 15x2 - x2 + 3x - 5x + 15

=  x3 (x-3) + 5x2 (x-3) -x(x-3) - 5(x-3)

=  (x-3)(x3 + 5x2 - x - 5)

=  (x-3)[x2(x+5) - (x+5)]

=  (x-3)(x+5)(x2 - 1)

=  (x-3)(x+5)(x-1)(x+1)

Bèo Bánh 25/05 lúc 09:40

5)

n5 - n = n(n4 - 1)

         = n(n2-1)(n2+1)

         = n(n-1)(n+1)(n2+1)

Như Ý Nguyễn Lê 24/05 lúc 10:24

Ta có: \(y^3+z^3=\left(y+z\right)^3-3yz\left(y+z\right)\)

\(\Rightarrow x^3+\left(y+z\right)^3-3yz\left(y+z\right)-3xyz\)

=\(\left(x+y+z\right)\left[x^2-x\left(y+z\right)+\left(y+z\right)^2\right]-3yz\left(x+y+z\right)\)

=\(\left(x+y+z\right)\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right)\)

Nguyễn Thị Thùy Dương 15/05/2017 lúc 19:13

không biết làm đâu

1/2 nhân (x+y+z){(x-y)2+(x-z)2+(y-z)2 }

nguyễn kim thương 13/05/2017 lúc 14:29

a)   \(x^2-3x+2\)

\(\Leftrightarrow x^2-2x-x+2\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-2\right)-\left(x-2\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x-1\right)\)

b)  \(x^2-6x+8\)

\(\Leftrightarrow x^2-4x-2x+8\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-4\right)-2\left(x-4\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x-4\right)\left(x-2\right)\)

c)  \(3x^2+9x-30\)

\(\Leftrightarrow3\left(x^2+3x-10\right)\)

\(\Leftrightarrow3\left[\left(x^2+2\cdot\frac{3x}{2}+\frac{9}{4}\right)-\frac{49}{4}\right]\)

\(\Leftrightarrow3\left[\left(x+\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{7}{2}\right)^2\right]\)

\(\Leftrightarrow3\left(x+\frac{3}{2}+\frac{7}{2}\right)\left(x+\frac{3}{2}-\frac{7}{2}\right)\)

\(\Leftrightarrow3\left(x-2\right)\left(x+5\right)\)

d)  \(x^2-9x+18\)

\(\Leftrightarrow x^2-3x-6x+18\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)-6\left(x-3\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(x-6\right)\)

TK MK NKA !!!! TH@NK !!! 

Long nguyen van 11/05/2017 lúc 19:22

moi tay

Dom 10/10/2016 lúc 08:16
= 2x.3 mũ 4 - 2x.2 mũ 3 + 2x.4 mũ 3 - 2x = 2x(3 mũ 4 - 2 mũ 3 + 4 mũ 2 - 1) Xin lỗi vì đt không có dấu mũ
Hâm cả mớ à 23/09/2016 lúc 20:01

\(=\left(x-y\right)^2+4\left(x-y\right)+4-9\)

\(=\left(x-y+2\right)^2-9\)

\(=\left(x-y+2\right)^2-3^2\)

\(=\left(x-y-1\right)\left(x-y+5\right)\)

nhớ nha

Lê Nguyên Bách 28/03/2015 lúc 15:19

Xét TS

Có a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^2 + c^3 - 3abc - 3a^2b - 3ab^2 = (a + b)^3 + c^3 - 3ab(a + b + c) = (a + b + c)(  (a+b)^2 + (a + b)c + c^2 - 3abc) = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ac) 

Rút gọn TS/MS được kết quả = a + b + c = 2009 => điều phải chứng minh

Đậu Vũ Công 04/04/2017 lúc 12:32

bó tay . com . vn

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkka

nguyen thi thanh hien 04/04/2017 lúc 12:29

M LẦM 2004

nguyen thi thanh hien 04/04/2017 lúc 12:29

 BÓ TAY NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2002

Nguyễn Thị Bich Phương 14/03/2015 lúc 04:33

\(\left(x^4+x^2+1\right)+\left(2007x^2+2007x+2007\right)\)

=\(\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+1\right)+2007\left(x^2+x+1\right)\)

=\(\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+2008\right)\)

nguyễn kim thương 30/04/2017 lúc 19:50

 1)    \(25x^4-10x^2y+y^2\)

\(\Leftrightarrow\left(5x^2\right)^2+2\cdot\left(5x^2\right)\cdot y+y^2\)

\(\Leftrightarrow\left(5x^2+y\right)^2\)

 2)   \(x^4+2x^3-4x-4\)

\(\Leftrightarrow\left(x^4-4\right)+\left(2x^3-4x\right)\Leftrightarrow\left(x^2-2\right)\left(x^2+2\right)+2x\left(x^2-2\right)\)

 \(\Leftrightarrow\left(x^2-2\right)\left(x^2+2+2x\right)\)

 3)  \(x^4+x^2+1\)

\(\Leftrightarrow x^4+x^2-x+x+1\)

 \(\Leftrightarrow\left(x^4-x\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)\(\Leftrightarrow\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+1\right)\)

 4)    \(x^3-5x^2-14x\)\(\Leftrightarrow x^3-7x^2+2x^2-14x\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x-7\right)+2x\left(x-7\right)\)\(\Leftrightarrow x\left(x+2\right)\left(x-7\right)\)

 5)  \(x^2yz+5xyz-14yz\)\(\Leftrightarrow yz\left(x^2+5x-14\right)\)

\(\Leftrightarrow yz\left(x^2+7x-2x-14\right)\)

\(\Leftrightarrow yz\left[x\left(x+7\right)-2\left(x+7\right)\right]\) 

\(\Leftrightarrow yz\left(x+7\right)\left(x-2\right)\)

Kaitou Kid 01/05/2017 lúc 08:26

Cảm ơn bạn Nguyễn Kim Thương :))

Nguyễn Văn Hải 04/12/2014 lúc 17:15

= x3 + y3 + z3 + 3x2yz + 3xy2z + 3xyz2 - x3 -y3 - z3

=3x2yz + 3xy2z + 3xyz2

= 3xyz( x + y + z)

Lê Thị Thảo 04/12/2014 lúc 20:05

b.

x^4+2012x^2+2012x-x+2012=

(x^4-x)+2012(x^2+x+1)=

x(x-1)(x^2+x+1)+2012(x^2+x+1)=

(x+2012)(x^2+x+1)

 

Vũ Văn Hùng 25/01/2017 lúc 11:22

làm sao ra vậy

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: