Giúp tôi giải toán và làm văn


lyzimi 17/08/2016 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm

=x3+3x2-4x2-12x-5x-15

=x2(x+3)-4x(x+3)-5(x+3)

=(x+3)(x2-4x-5)

=(x+3)(x2+x-5x-5)

=(x+3)[x(x+1)-5(x+1)]

=(x+3)(x+1)(x-5)

Đọc tiếp...
Ngọc Vĩ 16/08/2016 lúc 23:02
Báo cáo sai phạm

x3 - x2 - 17x - 15

= x3 + 3x2 + x2 + 3x - 5x2 - 15x - 5x - 15

= x2(x + 3) + x(x + 3) - 5x(x + 3) - 5(x + 3)

= (x + 3)(x2 + x - 5x - 5)

= (x + 3) [x(x + 1) - 5(x + 1)]

= (x + 3)(x + 1)(x - 5)

Đọc tiếp...
gấu bắc cực thiến 18/07/2015 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

(x2-8)2+36=x4-16x2+100=x4+20x2+100-36x2=(x2+10)2-36x2=(x2+10-6x)(x2+10+6x)

Đọc tiếp...
Vũ Duy Đạt 16/11 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Sorry, làm lại:

Ta có:

\(\left(x^2-8\right)^2+36\)

\(=x^4-16x^2+64+36\)

\(x=x^4-16x^2+100\)

\(=\left(x^4+20x^2+100\right)-36x^2\)

\(=\left(x^2+10\right)^2-\left(6x\right)^2\)

\(=\left(x^2-6x+10\right)\left(x^2-6x-10\right)\)

Đọc tiếp...
Vũ Duy Đạt 16/11 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

\(\left(x^2-8\right)^2+36\)

=(x2+10)2(6x)2

=x416x2+64+36

Đọc tiếp...
Momozono Nanami 03/06/2018 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

a/\(=\left(x^4+1\right)^2+12x^4=\left(x^4+1\right)^2+4x^2\left(x^4+1\right)+4x^4-4x^2\left(x^4+1\right)+8x^4\)

\(=\left(x^4+1+2x^2\right)^2-4x^2\left(x^4+1-2x^2\right)=\left(x^4+2x^2+1\right)-\left(2x^3-2x\right)^2\)

\(=\left(x^4+2x^3+2x^2-2x+1\right)\left(x^4-2x^3+2x^2+2x+1\right)\)

b/\(=\left(x^4+1\right)^2+96x^4=\left(x^4+1\right)^2+16x^2\left(x^4+1\right)+64x^4-16x^2\left(x^4+1\right)+32x^4\)

\(=\left(x^4+1+8x^2\right)^2-16x^2\left(x^4+1-2x^2\right)=\left(x^4+8x^2+1\right)-\left(4x^3-4x\right)^2\)

\(=\left(x^4+4x^3+8x^2-4x+1\right)\left(x^4-4x^3+8x^2+4x+1\right)\)

Đọc tiếp...
At the speed of light CTV 03/06/2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(x^8+14x^4+1\)

\(=x^8+2.x^4.7+1\)

\(=x^8+2.x^4.7+49-48\)

\(=\left(x^4+7\right)^2-48\)

\(=\left(x^4+7-\sqrt{48}\right)\left(x^4+7+\sqrt{48}\right)\)

Đọc tiếp...
ha thuy mi 15/11 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

ta co' 
(x+a).(x-4)-7=(x+b).(x+c) 
nen voi x=4 thi 
-7=(4+b)(4+c)=-7.1=7.(-1) 
do a,c,b∈Z va b,c co vai tro nhu nhau nen gia su b>=c 
co 2 TH xay ra 
**{4+b=7│4+c=-1}↔{b=3│c=-5}suy ra a=2 
ta co(x+2)(x-4_-7=(x+3)(x-5) 
** {4+b=1│4+c=-7}↔{b=-3│c=-11} suy ra a=-10 
ta co(x-10)(x-4)-7=(x-3)(x-11)

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 15/11 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

\(x^4-8x+63=\left(x^2\right)^2+2.x^2.8+8^2-16x^2-8x-1\)

\(=\left(x^2+8\right)^2-\left(4x+1\right)^2\)

\(=\left(x^2+8-4x-1\right)\left(x^2+8+4x+1\right)=\left(x^2-4x+7\right)\left(x^2+4x+9\right)\)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 02/10/2016 lúc 22:47
Báo cáo sai phạm

\(4\left(1+x\right)\left(1+y\right)\left(1+x+y\right)-3x^2y^2=4\left(1+x+y+xy\right)\left(1+x+y\right)-3x^2y^2\)

\(=4\left(1+x+y\right)^2+4xy\left(1+x+y\right)+x^2y^2-4x^2y^2\)

\(=\left[2\left(1+x+y\right)+xy\right]^2-\left(2xy\right)^2=\left(2+2x+2y+xy-2xy\right)\left(2+2x+2y+xy+2xy\right)\)

\(=\left(2+2x+2y-xy\right)\left(2+2x+2y+3xy\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Hồ Cẩm Tú 16/08/2018 lúc 08:15
Báo cáo sai phạm

4(1+x)(1+y)(1+x+y)−3x2y2=4(1+x+y+xy)(1+x+y)−3x2y2

=4(1+x+y)2+4xy(1+x+y)+x2y2−4x2y2

=[2(1+x+y)+xy]2−(2xy)2=(2+2x+2y+xy−2xy)(2+2x+2y+xy+2xy)

=(2+2x+2y−xy)(2+2x+2y+3xy)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh Nhi 02/10/2016 lúc 22:56
Báo cáo sai phạm

giúp mình câu khác được ko? câu này mình biết làm òi

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Việt 14/11 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

M = 4x2 + 4x + 5 

M = (4x2 + 4x + 1) + 4

M = (2x + 1)2 + 4

Vì (2x + 1)2 ≥ 0

=> (2x + 1)2 + 4 ≥ 4 <=> M ≥ 4

=> GTNN của M bằng 4

Dấu "=" xảy ra khi\(\left(2x+1\right)^2=0\Leftrightarrow x=\frac{-1}{2}\)

Vậy GTNN của M bằng 4

Đọc tiếp...
Kelly 14/11 lúc 23:26
Báo cáo sai phạm

cho sửa đoạn cuối nha :) tính lộn giá trị x :))

\(\left(2x+1\right)^2=0\Rightarrow x=-\frac{1}{2}\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Kelly 14/11 lúc 23:25
Báo cáo sai phạm

\(M=4x^2+4x+1+4\)

\(M=\left(2x+1\right)^2+4\)

\(\left(2x+1\right)^2\ge0\Rightarrow\left(2x+1\right)^2+4\ge4\)

dấu = xảy ra khi \(\left(2x+1\right)^2=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\x=-\frac{1}{2}\end{cases}}\)

Vậy GTNN của M=4 khi và chỉ khi \(x=\frac{1}{2}\)hay \(x=-\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 02/09/2017 lúc 07:26
Báo cáo sai phạm

b) x7 + x2 + 1 = (x7 – x) + (x2 + x + 1) 
= x.(x6 – 1) + (x2 + x +1) 
= x.(x3 - 1).(x3 +1) + (x2 + x +1) 
= x.(x-1).(x2 + x +1).(x3 +1) + (x2 + x +1) 
= (x2 + x +1).[x.(x-1).(x3 +1) + 1] 
= (x2 + x +1).[(x2-x).(x3 +1) + 1] 
= (x2 + x +1).(x5-x4 + x2 -x + 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Gia Huy 02/09/2017 lúc 08:13
Báo cáo sai phạm

\(h\left(x\right)=x^7+x^5+1=x^7+x^6+x^5-x^6+1=x^5\left(x^2+x+1\right)-\left(x^3+1\right)\left(x^3-1\right)\)

\(=x^5\left(x^2+x+1\right)-\left(x^3+1\right)\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)=\left(x^2+x+1\right)\left(x^5-x^4+x^3-x+1\right)\)

Đọc tiếp...
Fabulous Joker 11/11/2018 lúc 23:01
Báo cáo sai phạm

a, ( x + 1 ) = 0

<=> x = -1

b, x3 - 9x2 + 27x - 27 = 0

<=> ( x - 3 )3 = 0 

<=> x - 3 = 0

<=> x = 3

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 20/07/2018 lúc 08:02
Báo cáo sai phạm

\(A=4a^2b^2-\left(a^2+b^2-c^2\right)^2\)

     \(=4a^2b^2-\left(a^4+b^4+c^4+2a^2b^2-2b^2c^2-2c^2a^2\right)\)

      \(=4a^2b^2-a^4-b^4-c^4-2a^2b^2+2b^2c^2+2c^2a^2\)

       \(=2a^2b^2-a^4-b^4-c^4+2b^2c^2+2c^2a^2\)

        \(=-a^4+2a^2b^2-b^4-c^4+2b^2c^2+2c^2a^2\)

        \(=-\left(a^2-b^2\right)^2-c^2\left(c^2-2b^2-2a^2\right)>0\)

Vậy A > 0

Đọc tiếp...
Trần Linh Trang 15/08/2016 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

=(x.x^3-x.x^2-x.x+3.x)/(x.x-2x+1)

=x(x^3-x^2+x+3)/x(x-2+1)

=2x/x-1

(chắc lm như vầy)

Đọc tiếp...
Đặng Quỳnh Ngân 03/10/2016 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

a4 ; b4;....đều là số dương nên theo bđt cosi ta có: 

a4 + b4 + c4 + d4 >= 4căn mũ 4 của (abcd)4 >= 4abcd

dấu = chỉ xảy ra khi a=b=c=d (dpcm)

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 03/10/2016 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

a4 + b4 + c4 + d4 =  40000 + a000 + b00 + c0 + d

a4 + b4 + c4 + d4 - d = 4abc0 

a4 + b4 + c4 + d4 - abcd = 40000

nếu a ; b ; c ; d bằng nhau thì 

4 + 4 + 4 + 4 - abcd = 40000

a16 - abcd = 40000

cho a  = 1 ; vậy biểu thức là :

16 - abcd = 40000

vậy không thể chứng minh được 

nhé !

Kết luận :  .....................................................

Đọc tiếp...
Đặng Quỳnh Ngân 03/10/2016 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

bn biết bất đẳng thức cosi k? nếu chưa bit bn hỏi google, bài toán tro len vo cung don gian

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 08/11/2018 lúc 06:17
Báo cáo sai phạm

Ta có: x+y=1

=> (x+y)^2=1

x^2+2xy+y^2=1

Có: x^2+y^2=4

=> 4+2xy=1

=> xy=-3/2

Ta có: x^3+y^3

=(x+y)(x^2-xy+y^2)

=1.(4+3/2)

=5/2

Đọc tiếp...
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 09/10/2016 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

vậy bài này lắmnhư vậy à

mình cũng

có bài tương

tự nhưng mãy

ko giải được

Đọc tiếp...
Phạm Quỳnh 27/08/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

\(x^3+y^3+z^3-3xyz=x^3+3x^2y+3xy^2+z^3-3x^2y-3xy^2-3xyz\)

\(=\left(x+y\right)^3+z^3-3xy\left(x+y+z\right)=\left(x+y+z\right)\left[\left(x+y\right)^2-\left(x+y\right)z+z^2\right]-3xy\left(x+y+z\right)\)
\(=\left(x+y+z\right)\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 10/09/2018 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(x^3+y^3+z^3-3xyz\)

\(\Rightarrow\left(x+y\right)^3-3xy\left(x+y\right)+z^3-3xyz\)

\(\Rightarrow\left(x+y+z\right)\left[\left(x+y^2\right)-\left(x+y\right)z+z^2\right]-3xy\left(x+y+z\right)\)

\(\Rightarrow\left(x+y+z\right)\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right)\)

P/s tham khảo nha

hok tốt

Đọc tiếp...
✔ Ngộ Khỉ ✔ 03/11/2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

2bc(b + 2c) + 2ac(c - 2a) - 2ab(a + 2b) - 7abc

= 2b2c + 4bc2 + 2ac2 - 4a2c - 2ab(a + 2b) - 7abc

= 2b2c + abc + 4bc2 + 2ac2 - 4a2c - 8abc - 2ab(a + 2b)

= bc(2b + a) + 2c2(2b + a) - 4ac(a + 2b) - 2ab(a + 2b)

= (a + 2b)(bc + 2c2 - 4ac - 2ab)

= (a + 2b)[c(b + 2c) - 2a(2c + b)]

= (a + 2b)(b + 2c)(c - 2a) 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: