Giúp tôi giải toán và làm văn


Trafalgar D Water Law 26 tháng 11 2015 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

1/ xy+14+2y+7x=-10

    y(x+2)+7(x+2)=-10

(x+2)(y+7)=-10

suy ra x+2, y+7 thuộc ước -10

rồi vẽ bảng xét từng giá trị là đc, còn ấy câu kia thì phân tích thành nhân tử rồi lm như bình thường

 

 

 

 

Đọc tiếp...
dang gia huy 16 tháng 11 2015 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

6.............................................................................7

Đọc tiếp...
noname129 14 tháng 1 2019 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

2/xy+5x+y=4

x(y+5)+y=4

x(y+5)+(y+5)=9

(y+5)(x+1)=9

9=1.9

 = 9.1

 =(-1).(-9)

 = (-9).(-1)

Tu lam not nhe

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Thu Hương 15 tháng 8 2015 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

x8+x7+1=x8+x7+x6-x6-x5-x4+x5+x4+x3-x3-x2-x+x2+x+1=x6(x2+x+1)-x4(x2+x+1)+x3(x2+x+1)-x(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2 +x+1)(x6-x4+x3-x)

Đọc tiếp...
trieu dang 29 tháng 7 2015 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

4x4-32x2+1

=4x4+12x3+2x2-12x3-36x2-6x+2x2+6x+1

=2x2.(2x2+6x+1)-6x.(2x2+6x+1)+(2x2+6x+1)

=(2x2+6x+1)(2x2- 6x+1)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 29 tháng 7 2015 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

= 4x - 4x+ 1 - 28x2 = [(2x2)2 - 2.2x2 .1 + 12 ] - 28x2 = (2x2 - 1)2 - (\(\sqrt{28}\).x)2

= (2x2 - 1 - \(\sqrt{28}\)x) .(2x2  -1 + \(\sqrt{28}\)x)  = (2x2 - 2\(\sqrt{7}\)x - 1). (2x2 + 2\(\sqrt{7}\)x -1) 

Đọc tiếp...
ĐỖ TUẤN HƯNG 19 tháng 11 2017 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Phân tích thành nhân tử:

8+12x+6x^2+x^3=

Đọc tiếp...
OoO cô bé tinh nghịch OoO 29 tháng 9 2016 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

\(\left(a\right)x^8+98x^4+1\)

\(\text{ Phân tích thành nhân tử}\)

\(\left(x^4-4x^3+8x^2+4x+1\right)\left(x^4+4x^3+8x^2+\left(-4\right)x+1\right)\)

\(\left(b\right)4x^4-32x^2+1\)

\(\text{ Phân tích thành nhân tử}\)

\(-\left(28x^2-1\right)\)

Đọc tiếp...
muto yugi 24 tháng 11 2017 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

bạn kia làm đủng rồi 

k tui nha

thank

Đọc tiếp...
Hồ Chí MINH 24 tháng 11 2017 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

OoO cô bé tinh nghịch OoO làm đúng rồi

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 15 tháng 11 2018 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

\(x^4-8x+63=\left(x^2\right)^2+2.x^2.8+8^2-16x^2-8x-1\)

\(=\left(x^2+8\right)^2-\left(4x+1\right)^2\)

\(=\left(x^2+8-4x-1\right)\left(x^2+8+4x+1\right)=\left(x^2-4x+7\right)\left(x^2+4x+9\right)\)

Đọc tiếp...
tth CTV 13 tháng 3 2019 lúc 8:09
Báo cáo sai phạm

Cách hệ số bất định đây nhé:

Giả sử: \(x^4-8x+63=\left(x^2+ax+7\right)\left(x^2+cx+9\right)\)

\(=x^4+cx^3+9x^2+ax^3+acx^2+9ax+7x^2+7cx+63\)

\(=x^4+\left(c+a\right)x^3+\left(9+ac+7\right)x^2+\left(9a+7c\right)+63\)

Đồng nhất hệ số,ta được: 

c + a = 0 (1)

ac  = - 16  (2)

9a + 7c = -8  (3)

Giải (1) được c=-a.Thay vào (2) được: \(ac=-a^2=c^2=16\)

Suy ra \(c=4\Rightarrow a=-4\) (ta thay vào (3) để loại c = -4 nên ở đây mình làm tắt)

Vậy: \(x^4-8x+63=\left(x^2-4x+7\right)\left(x^2+4x+9\right)\)

P/s: Ở đây là gặp may mắn vì đã chọn được 63 = 7 . 9 là đúng=) Còn chọn 63 = 1. 63 thì khó làm đấy=)

Đọc tiếp...
hieu 22 tháng 7 2019 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

quá dễ 

đúng là thằng ngu

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Khánh CTV 2 tháng 11 2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

\(x^8+x+1\)

\(=x^8+x^7+x^6-x^7-x^6-x^5+x^5+x^4+x^3-x^4-x^3-x^2+x^2+x+1\)

\(=x^6\left(x^2+x+1\right)-x^5\left(x^2+x+1\right)+x^3\left(x^2+x+1\right)-x^2\left(x^2+x+1\right)+x^2+x+1\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left(x^6-x^5+x^3-x^2+1\right)\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 3 tháng 9 2018 lúc 2:13
Báo cáo sai phạm

\(x^3-7x+6\)

\(=x^3+3x^2-3x^2-9x+2x+6\)

\(=x^2\left(x+3\right)-3x\left(x+3\right)+2\left(x+3\right)\)

\(=\left(x+3\right)\left(x^2-3x+2\right)\)

\(=\left(x+3\right)\left(x-1\right)\left(x-2\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Thư 27 tháng 2 2015 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

4x4+4x3+5x2+2x+1

=(4x4+4x3+x2) + (2x2+1) +1

= x2(2x+1)+ 2x(2x+1) +1

= (x(2x+1)+1)2

=(2x2+x+1)2

 
Đọc tiếp...
Nhung Phan 19 tháng 11 2015 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

câu trả lời này sai rồi

Đọc tiếp...
Hong Giang 29 tháng 11 2017 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

kq phải là (2x+1)^2.(x^2+1)

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 28 tháng 5 2015 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

  2x3-(a+2)x2-ax+a2
= 2x3-ax2-2x2-ax+a2
=(2x3-ax2)+(-2x2+ax)+(-2ax+a2)
=x2(2x-a)-x(2x-a)-a(2x-a)
=(x2-x-a)(2x-a)

 

Đọc tiếp...
trieu dang 19 tháng 7 2015 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

a)x2-3x+2

=x2-x-2x+2

=x.(x-1)-2.(x-1)

=(x-1)(x-2)

b)x2+x-6

=x2-2x+3x-6

=x.(x-2)+3.(x-2)

=(x-2)(x+3)

 

c)x2+5x+6

=x2+2x+3x+6

=x.(x+2)+3.(x+2)

=(x+2)(x+3)

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Thủy 27 tháng 7 2018 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

x2 - 3x + 2

= x2 - x - 2x + 2

= x ( x - 1 ) - 2 ( x - 1 )

= ( x - 2 ) ( x - 1 )

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ CTV 28 tháng 12 2019 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

\(x\left(x+4\right)\left(x+6\right)\left(x+10\right)+128\)

\(=x\left(x+10\right)\left(x+4\right)\left(x+6\right)+128\)

\(=\left(x^2+10x\right)\left(x^2+10x+24\right)+128\)(1)

Đặt \(x^2+10x=t\)

\(\Rightarrow\left(1\right)=t\left(t+24\right)+128=t^2+24t+128\)

\(=t^2+8t+16t+128\)

\(=t\left(t+8\right)+16\left(t+8\right)\)

\(=\left(t+8\right)\left(t+16\right)\)(2)

Mà \(x^2+10x=t\)(theo cách đặt) nên \(\left(2\right)=\left(x^2+10x+8\right)\left(x^2+10x+16\right)\)

Đọc tiếp...
ミ★Hoa﹏❣Anh﹏❣Đào﹏❣★彡 28 tháng 12 2019 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

\(x^3+2x-3\)

\(\Rightarrow x^3+6x-4x-3\)

\(\Rightarrow\left(x^3-4x\right)+\left(6x-3\right)\)

\(\Rightarrow x\left(x^2-4\right)+3\left(x-2\right)\)

\(\Rightarrow x\left[\left(x+2\right)\left(x-2\right)\right]+3\left(x-2\right)\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right),\left[x\left(x+2\right)+3\right]\)

Đọc tiếp...
ミ★Hoa﹏❣Anh﹏❣Đào﹏❣★彡 28 tháng 12 2019 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

SAI RỒI !! mIK GIẢI LẠI NHÉ !

\(x^3+2x-3\)

\(\Rightarrow x^3-x^2+x^2-x+3x-3\)

\(\Rightarrow x^2\left(x-1\right)+x\left(x-1\right)+3\left(x-1\right)\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)\left(x^2+x+3\right)\)

Đọc tiếp...
Phạm Quỳnh 26 tháng 8 2015 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

\(a^7+a^2+1=a^7-a+a^2+a+1=a\left(a^3-1\right)\left(a^3+1\right)+\left(a^2+a+1\right)\)

\(=a\left(a-1\right)\left(a^2+a+1\right)\left(a^3+1\right)+\left(a^2+a+1\right)\)

\(=\left(a^2+a+1\right)\left[a\left(a-1\right)\left(a^3+1\right)+1\right]=\left(a^2+a+1\right)\left(a^5-a^4+a^2-a+1\right)\)

Đọc tiếp...
Hiên Nguyễn 23 tháng 12 2019 lúc 22:41
Báo cáo sai phạm

a^5+a+1=a^5-a^2+(a^2+a+1)

=a^2(a^3-1)+(a^2+a+1)

a^2(a-1)(a^2+a+1)+(a^2+a+1)

(a^2+a+1)(a^3-a^2+1)

(a^2+a+1)(

Đọc tiếp...
Ben 10 14 tháng 8 2017 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

 xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz 

= xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz 

= xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) 

= xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) 

= (x + y)(xy + zx + zy + z²) 

= (x + y)[x(y + z) + z(y + z)] 

= (x + y)(y + z)(z + x)

.

.

.

 xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz 

= xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz 

= xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) 

= xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) 

= (x + y)(xy + zx + zy + z²) 

= (x + y)[x(y + z) + z(y + z)] 

= (x + y)(y + z)(z + x)

Đọc tiếp...
Nhật Hạ CTV 7 tháng 10 2019 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

a,  \(xy\left(x+y\right)+yz\left(y+z\right)+xz\left(x+z\right)+2xyz\)\(=x^2y+xy^2+y^2z+yz^2+x^2z+xz^2+2xyz\)

\(=\left(x^2y+xy^2+xyz\right)+\left(x^2z+xz^2+xyz\right)+\left(y^2z+yz^2\right)\)

\(=xy\left(x+y+z\right)+xz\left(x+z+y\right)+yz\left(y+z\right)\)

\(=x\left(x+y+z\right)\left(y+z\right)+yz\left(y+z\right)\)

\(=\left(y+z\right)\left(x^2+xy+xz+yz\right)\)

\(=\left(y+z\right)\left[x\left(x+z\right)+y\left(x+z\right)\right]\)

\(=\left(y+z\right)\left(x+z\right)\left(x+y\right)\)

b, \(2x^2+2y^2-x^2z+z-y^2z-2\)

\(=\left(2x^2-x^2z\right)+\left(2y^2-y^2z\right)-\left(2-z\right)\)

\(=x^2\left(2-z\right)+y^2\left(2-z\right)-\left(2-z\right)\)

\(=\left(2-z\right)\left(x^2+y^2-1\right)\)

Đọc tiếp...
Anh Kiet Tram 25 tháng 7 2015 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: x2 + y2 - x2y2 + xy - x - y

       = (x- x2y2) + (y2 - y) + (xy - x)

       = - x2(y- 1) + y(y - 1) + x(y - 1)

       = - x2(y + 1)(y - 1) + (y - 1)(x + y)

       = (y - 1)(x + y - x2y - x2)

       = (y - 1)[- (x2 - x) - (x2y - y)]

       = - (y - 1)[x(x - 1) + y(x- 1)]

       = - (y - 1)[x(x - 1) + y(x + 1)(x - 1)]

       = - (y - 1)(x - 1)[x + y(x + 1)]

       = - (y - 1)(x - 1)(x + xy +y)        

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 22 tháng 8 2017 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

Ta có: x2 + y2 - x2y2 + xy - x - y

       = (x- x2y2) + (y2 - y) + (xy - x)

       = - x2(y- 1) + y(y - 1) + x(y - 1)

       = - x2(y + 1)(y - 1) + (y - 1)(x + y)

       = (y - 1)(x + y - x2y - x2)

       = (y - 1)[- (x2 - x) - (x2y - y)]

       = - (y - 1)[x(x - 1) + y(x- 1)]

       = - (y - 1)[x(x - 1) + y(x + 1)(x - 1)]

       = - (y - 1)(x - 1)[x + y(x + 1)]

       = - (y - 1)(x - 1)(x + xy +y)        

Ai trên 10 điểm hỏi đáp thì mình nha mình đang cần gấp chỉ còn 59 điểm là tròn rồi mong các bạn hỗ trợ mình sẽ đền bù xứng đáng

Đọc tiếp...
Trịnh Thành Công CTV 3 tháng 6 2017 lúc 9:33
Báo cáo sai phạm

a)\(x^2+9x+20\)

\(\Leftrightarrow x^2+4x+5x+20\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+4\right)+5\left(x+4\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x+5\right)\left(x+4\right)\)

b)\(x^2+x-12\)

\(\Leftrightarrow x-3x+4x-12\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)+4\left(x-3\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x+4\right)\left(x-3\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyen Nhu Quynh 3 tháng 6 2017 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

Vừa vừa phải phải thôi người ta mất công gửi lên còn chửi người ta đó điên mất lịch sự

Đọc tiếp...
Lê Đức Anh 6 tháng 6 2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

d/4x^2-8x-5

=(4x^2-8x+4)-9

=(2x-2)^2-3^2

=(2x-2+3)(2x-2-3)

=(2x+1)(2x-5)

Đọc tiếp...
Minh Hiền 30 tháng 8 2015 lúc 11:23
Báo cáo sai phạm

= (x+2)(x+5)(x+3)(x+4)-24

= (x2+7x+10)(x2+7x+12)-24

đặt y=x2+7x+10

ta có biểu thức:

y.(y+2)-24

= y2+2y-24

= y2+6y-4y-24

= y(y+6)-4(y+6)

= (y+6)(y-4)

= (x2+7x+10+6)(x2+7x+10-4)

= (x2+7x+16)(x2+7x+6)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 30 tháng 8 2015 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

(x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 24

= (x2 + 3x + 2x + 6)(x2 + 5x + 4x + 20) - 24

= (x2 + 5x + 6)(x2 + 9x + 20) - 24

= x4 + 9x3 + 20x2 + 5x3 + 45x2 + 100x + 6x2 + 54x + 120 - 24

= x4 + 14x3 + 71x2 + 100x + 96

Đọc tiếp...
Mai Đức Hạnh 25 tháng 8 2018 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

(x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) – 24 =  (x + 2)(x + 5)(x + 4)(x + 3) – 24 

                                                            = ( x2 + 7x +10) ( x2 + 7x +12) – 24  đặt x2 + 7x +10 = a

                                                            = a(a + 2 ) – 24 = a2 + 2a – 24  = a2 + 2a +1 – 25

                                                            = (a – 4 )( a + 6) 

Thay vào ta có: (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) – 24  =  ( x2 + 7x +6) ( x2 + 7x +16)

                                                                              = (x + 6)(x + 1)( x2 + 7x +16)

Đọc tiếp...
Minh Triều 20 tháng 8 2015 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

a) \(xy-y\sqrt{x}+\sqrt{x}-1\)

\(=y\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)+\left(\sqrt{x}-1\right)\)

\(=\left(\sqrt{x}-1\right)\left(y\sqrt{x}+1\right)\)

b) \(\sqrt{ax}-\sqrt{by}+\sqrt{bx}-\sqrt{ay}\)

\(=\left(\sqrt{ax}-\sqrt{ay}\right)+\left(-\sqrt{by}+\sqrt{bx}\right)\)

\(=\sqrt{a}.\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)+\sqrt{b}.\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\)

\(=\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)\)

Đọc tiếp...
Ngu Người 20 tháng 8 2015 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

a>  = \(y\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)+\left(\sqrt{x}-1\right)=\left(\sqrt{x}-1\right)\left(y\sqrt{x}-1\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 6 tháng 6 2015 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

<=>[(x+2)(x+5)][(x+3)(x+4)]-24=\(\left(x^2+7x+10\right)\left(\left(x^2+7x+12\right)\right)-24\)(1)

đặt x^2+7x+11=t

=> (1)<=> (t-1)(t+1)-24=t^2-1-24=t^2-25=(t-5)(t+5)

<=> \(\left(x^2+7x+11-5\right)\left(x^2+7x+11+5\right)=\left(x^2+7x+6\right)\left(x^2+7x+16\right)=\left(x+1\right)\left(x+6\right)\left(x^2+7x+16\right)\)

 

 

Đọc tiếp...
NGUYEN THUY LINH 16 tháng 4 2016 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

(x+2)(x+5)(x+3)(x+4)-24=(X^2+7x+10)(x^2+7x+12)-24

Đặt x^2+7x+10=t đa thức đã cho trở thành t*(t+2)-24=t^2+2t-24=t^2+6t-4t-24=t*(t+6)-4(t+6)

=(t+6)(t-4)

Thay ngược trở lại ta được (x2 +7x+10+6)(x2 +7x+10-4)=(x^2+7x+6)

Đọc tiếp...
Dunghandsome 3 tháng 4 2016 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)=24

(x+x+x+x)(2+3+4+5)=24

(x.4)14=24

x.4=24:14

x.4=2

x=2:4

X=1/2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: