Giúp tôi giải toán và làm văn


zZz Cool Kid zZz CTV 15 tháng 9 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

1

\(\left(2xy+1\right)^2-\left(2x+y\right)^2=\left(2xy+1-2x-y\right)\left(2xy+1+2x+y\right)\)

3

\(\left(x^2+y^2-z^2\right)^2-4x^2y^2=\left(x^2+y^2-z^2-2xy\right)\left(x^2+y^2-z^2+2xy\right)\)

\(=\left(x-y-z\right)\left(x-y+z\right)\left(x+y-z\right)\left(x+y+z\right)\)

4

\(9x^2+90x+225-\left(x-7\right)^2=9\left(x^2+10x+25\right)-\left(x-7\right)^2\)

\(=9\left(x+5\right)^2-\left(x+7\right)^2\)

\(=\left(3x+15-x-7\right)\left(3x+15+x+7\right)\)

Rút gọn nốt:(

Đọc tiếp...
OoO cô bé tinh nghịch OoO 29 tháng 9 2016 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

\(\left(a\right)x^8+98x^4+1\)

\(\text{ Phân tích thành nhân tử}\)

\(\left(x^4-4x^3+8x^2+4x+1\right)\left(x^4+4x^3+8x^2+\left(-4\right)x+1\right)\)

\(\left(b\right)4x^4-32x^2+1\)

\(\text{ Phân tích thành nhân tử}\)

\(-\left(28x^2-1\right)\)

Đọc tiếp...
muto yugi 24 tháng 11 2017 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

bạn kia làm đủng rồi 

k tui nha

thank

Đọc tiếp...
Hồ Chí MINH 24 tháng 11 2017 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

OoO cô bé tinh nghịch OoO làm đúng rồi

Đọc tiếp...
Momozono Nanami 3 tháng 6 2018 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

a/\(=\left(x^4+1\right)^2+12x^4=\left(x^4+1\right)^2+4x^2\left(x^4+1\right)+4x^4-4x^2\left(x^4+1\right)+8x^4\)

\(=\left(x^4+1+2x^2\right)^2-4x^2\left(x^4+1-2x^2\right)=\left(x^4+2x^2+1\right)-\left(2x^3-2x\right)^2\)

\(=\left(x^4+2x^3+2x^2-2x+1\right)\left(x^4-2x^3+2x^2+2x+1\right)\)

b/\(=\left(x^4+1\right)^2+96x^4=\left(x^4+1\right)^2+16x^2\left(x^4+1\right)+64x^4-16x^2\left(x^4+1\right)+32x^4\)

\(=\left(x^4+1+8x^2\right)^2-16x^2\left(x^4+1-2x^2\right)=\left(x^4+8x^2+1\right)-\left(4x^3-4x\right)^2\)

\(=\left(x^4+4x^3+8x^2-4x+1\right)\left(x^4-4x^3+8x^2+4x+1\right)\)

Đọc tiếp...
At the speed of light CTV 3 tháng 6 2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(x^8+14x^4+1\)

\(=x^8+2.x^4.7+1\)

\(=x^8+2.x^4.7+49-48\)

\(=\left(x^4+7\right)^2-48\)

\(=\left(x^4+7-\sqrt{48}\right)\left(x^4+7+\sqrt{48}\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Hồ Trọng Tín 7 tháng 9 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

a/Dùng hằng đẳng thức A2-B2=(A+B)(A-B) phân tích được ngay

\(\left(x-y+4\right)^2-\left(2x+3y-1\right)^2\)

\(=\left(x-y+4+2x+3y-1\right)\left(x-y+4-2x-3y+1\right)\)

=\(\left(3x-2y+3\right)\left(4-x-4y\right)\)

b/Chắc chỉ phân tích hằng đẳng thức (A-B)2=A2-2ab+B2

\(49\left(y-4\right)^2-9y^2-3y-36=49y^2-392y+784-9y^2-3y-36\)

\(=40y^2-395y+748\)

Mình dùng biệt thức cho ra nghiệm vô tỉ, không biết cho phải tại mình tính sai hay đề thiếu nữa

c/Khai triển biểu thức ban đầu ta được

\(x\left(x-y\right)+y\left(y-x\right)=x^2-xy+y^2-xy=x^2-2xy+y^2=\left(x-y\right)^2\)

Đọc tiếp...
Lê Chí Công 11 tháng 8 2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

=2ab.[a+2b]+c^2.[a+2b]- c.[a^2+4ab+4.b^2]

=.................................-c[a+2b]^2

=[a+2b].{2ab+c^2-ca-2bc]

=[a+2b]{ 2b.[a-c]-c.[a-c] }

=[a+2b].[a-c].[2b-c]

Đọc tiếp...
Tuấn Anh Phạm 8 tháng 8 2017 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

sao lại có cả trên 2 vậy

nhân vế trái với 2 là tạo ra cả 3 hàng đẳng thức rồi mà chắc bạn nhầm đâu đó rồi

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 18 tháng 7 2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

x10 + x5 + 1 = (x10 - x) + (x5 - x2) + (x2 + x + 1) = x.[(x3)3 - 1] + x2.(x3 - 1) + (x2 + x + 1)

= x.(x3 - 1).(x6 + x3 + 1) + x2.(x3 - 1) + (x2 + x + 1)

= (x2 + x + 1). [x.(x -1).(x6 + x3 + 1) + x2 + 1 ]

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 4 tháng 11 2017 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

mình làm tương tự mấy ban kia nha

k tui nha

thannks

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 4 tháng 11 2017 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

 Câu trả lời hay nhất:  ta có: 
A= x^10 + x^5 + 1 
A= (x^10 -x) + (x^5-x²) + (x²+x+1) 

A= x.(x³ -1).(x^6+x³+1) + x².(x³-1) + (x²+x+1) 
A= x.(x -1).(x²+x+1).(x^6+x³+1) + x².(x-1).(x²+x+1) + (x²+x+1) 

A= (x²+x+1).[x.(x-1).(x^6+x³+1) + x².(x²+x+1) +1] 

........ ..... 
phương pháp giải thì tui chịu thui..... 
dạng tổng quát đây.. 

A= x^(3k+1) + x^(6k+2) + 1 
A= x.[x^(3k) -1] + x².[x^(6k) - 1] + (x³ + x² +1) 
A= (x³ + x² +1).f(x) 

tương tự với.. A= x^(3k+2) + x^(6k+4) + 1 
A = (x³ + x² +1).g(x) 
....... . 
A= x²ⁿ + xⁿ + 1..(n không chia hết cho 3) 
A= (x³ + x² +1).g(x) 
________ 

bạn phía dưới chú ý.... 
phương trình f(x) =0 vô nghiệm nhưng f(x) vẫn có thể phân tích đc thành g(x).h(x) với g(x),h(x) cùng vô nghiệm..... bài này là 1 ví dụ.... 
hoặc cũng có thể đưa thêm đc 1 vài ví dụ nữa.... 
x^4 + 4 = (x² +2)² - 4x² 
x^4 + 4 = (x² +2 - 2x).(x²+2+2x) 
và còn nhiều ví dụ khác nữa...

Đọc tiếp...
vũ thị lan chi 22 tháng 8 lúc 8:00
Báo cáo sai phạm

x(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyzx(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyz (*)

=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz

=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz

=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3

=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]

=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)

=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]

=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]

=(x+y+z)(x−y−z)(z−x−y)
x(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyzx(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyz (*)

=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz

=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz

=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3

=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]

=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)

=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]

=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]

=(x+y+z)(x−y−z)(z−x−y)
x(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyzx(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyz (*)

=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz

=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz

=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3

=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]

=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)

=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]

=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]

=(x+y+z)(x−y−z)(z−x−y)
x(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyzx(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyz (*)

=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz

=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz

=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3

=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]

=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)

=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]

=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]

=(x+y+z)(x−y−z)(z−x−y)
x(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyzx(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyz (*)

=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz

=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz

=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3

=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]

=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)

=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]

=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]

=(x+y+z)(x−y−z)(z−x−y)
x(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyzx(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyz (*)

=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz

=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz

=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3

=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]

=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)

=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]

=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]

=(x+y+z)(x−y−z)(z−x−y)
x(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyzx(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyz (*)

=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz

=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz

=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3

=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]

=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)

=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]

=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]

=(x+y+z)(x−y−z)(z−x−y)
x(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyzx(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyz (*)

=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz

=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz

=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3

=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]

=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)

=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]

=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]

=(x+y+z)(x−y−z)(z−x−y)
x(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyzx(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyz (*)

=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz

=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz

=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3

=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]

=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)

=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]

=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]

=(x+y+z)(x−y−z)(z−x−y)
x(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyzx(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyz (*)

=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz

=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz

=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3

=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]

=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)

=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]

=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]

=(x+y+z)(x−y−z)(z−x−y)
x(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyzx(y+z)2−y(z−x)2+z(x+y)2−x3+y3−z3−4xyz (*)

=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz=xy2+2xyz+xz2−yz2+2xyz−x2y+x2z+2xyz+zy2−x3+y3−z3−4xyz

=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz=xy2+xz2−yz2−x2y+x2z+y2z−x3+y3−z3+2xyz

=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3=(xy2+2xyz+xz2)−x3−(yz2+2xyz+x2y)+y3+(x2z+2xyz+y2z)−z3

=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]=x[(y+z)2−x2)−y[(z+x)2−y2]+z[(x+y)2−z2]

=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)=x(−x+y+z)(x+y+z)−y(x−y+z)(x+y+z)+z(x+y−z)(x+y+z)

=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]=(x+y+z)[−x2+xy+xz−xy+y2−yz+xz+yz−z2]

=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]=(x+y+z)[−x(x−y−z)−y(x−y−z)+z(x−y−z)]

=(x+y+z)(x−y−z)(z−x−y)

Đọc tiếp...
ミ★Ɱαɾαкαї ★彡 31 tháng 8 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

a) \(M=a\left(b+c\right)^2+b\left(a^2+c^2\right)+c\left(a^2+b^2\right)\)

\(M=a\left(b+c\right)^2+a^2b+c^2b+a^2c+b^2c\)

\(M=a\left(b+c\right)^2+a^2\left(b+c\right)+bc\left(b+c\right)\)

\(M=a.0^2+a^2.0+bc.0=0\left(đpcm\right)\)

b)\(M=a\left(b+c\right)^2+a^2\left(b+c\right)+bc\left(b+c\right)\)

\(M=\left(b+c\right)\left(ab+ac+a^2+bc\right)\)

\(M=\left(b+c\right)\left[a\left(a+b\right)+c\left(a+b\right)\right]\)

\(M=\left(b+c\right)\left(a+c\right)\left(a+b\right)\)

Đọc tiếp...
🎉 Party Popper 31 tháng 8 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

A = (x - 1)(x - 2)(x - 3) + (x - 1)(x - 2) - (x - 1)

   = (x - 1)[(x - 2)(x - 3) + (x - 2)] - (x - 1)

   = (x - 1)(x2 - 2x - 3x + 6 + x - 2) - (x - 1)

   = (x - 1)(x2 - 4x + 4) - (x - 1)

   = (x - 1)(x- 2x2 + 22) - (x - 1)

   = (x - 1)(x - 2)2 - (x - 1)

   = (x - 1)[(x - 2)2 - 1]

   = (x - 1)(x - 2 - 1)(x - 2 + 1)

   = (x - 1)(x - 3)(x - 1)

   = (x - 3)(x - 1)2

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 31 tháng 8 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

link tham khảo 

https://olm.vn/hoi-dap/detail/9212510579.html

hok tót

Đọc tiếp...
ミ★Ɱαɾαкαї ★彡 31 tháng 8 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(x-1\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)+\left(x-1\right)\left(x-2\right)-\left(x-1\right)\)

\(A=\left(x-1\right)\left(x^2-5x+6\right)+\left(x-1\right)\left(x-2\right)-\left(x-1\right)\)

\(A=\left(x-1\right)\left(x^2-5x+6\right)+\left(x-1\right)\left(x-2\right)-\left(x-1\right)\)\(A=\left(x-1\right)\left(x^2-5x+6+x-2\right)-\left(x-1\right)\)

\(A=\left(x-1\right)\left(x^2-4x+4\right)-\left(x-1\right)\)

\(A=\left(x-1\right)\left(x-2\right)^2-\left(x-1\right)\)

\(A=\left(x-1\right)\left[\left(x-2\right)^2-1\right]\)

\(A=\left(x-3\right)\left(x-1\right)^2\)

Đọc tiếp...
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ 30 tháng 8 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

\(8x^3+12x^2+6x+1\)

\(=\left(2x\right)^3-3\left(2x\right)^2.1+2.3x.1^2-1^3\)

\(=\left(2x-1\right)^3\)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 11 tháng 8 2016 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(x^4-3x^2+1\)

\(=\left(x^4-2x^2+1\right)-x^2\)

\(=\left(x^2-1\right)^2-x^2\)

\(=\left(x^2-1-x\right)\left(x^2-1+x\right)\)

Đọc tiếp...
PHÚC 31 tháng 7 2017 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

b. (x^2)^2 + (2y^2)^2=(x^2)^2 + 4x^2y^2 + (2y^2)^2 - 4x^2y^2=(x^2+2y^2)^2-(2xy)^2=(x^2+2y^2-2xy)(x^2+2y^2+2xy)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hiền Lương 23 tháng 9 2016 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

(x+1)(x+4)(x+2)(x+3)-24

=(x2+5x+4)(x2+5x+6)-24

=(x2+5x+5-1)(x2+5x+5+1)-24

=(x2+5x+5)2-1-24

=(x2+5x+5)2-25

=x(x2+5x+10)(x+5)

Đọc tiếp...
hoàng thị thu yueen 26 tháng 8 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

( x + x + x + x ) + ( 1+ 2+3+4 ) -24

4x + 10 -24

đến đây thì chịu

Đọc tiếp...
Đỗ Quang Duy 25 tháng 11 2017 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Nhân tử là gì bạn ơi

giờ này còn đi hỏi bài làm gì

Sao em không tự làm đi

Đã ngu đã giốt còn hay hỏi nhiều

Đọc tiếp...
Hoa Hướng Dương 16 tháng 8 2016 lúc 23:19
Báo cáo sai phạm

Đặt x2 + 4x + 8 = A. Ta sẽ được:

A2 + 3xA + 2x2 

= A2 - xA - 2xA + 2x2

= A(A-x) - 2x(A-x)

= (A-x)(A-2x)

= (x2+3x+8)(x2+2x+8)

Đọc tiếp...
SV 27 tháng 10 2014 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

Đặt x2+x+1=t

Ta có: t(t+1)-12 = t2+t-12 = t2+4t-3t-12 = t(t+4) -3(t+4) =(t-3)(t+4) = (x2+x+1-3)(x2+x+1+4) =(x2+x-2)(x2+x+5).

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 21 tháng 10 2018 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(x^2+x+1\right)\left(x^2+x+2\right)-12\)

Đặt:   \(x^2+x+1=t\)    Khi đó ta có:

\(A=t\left(t+1\right)-12\)

\(=t^2+t-12=\left(t-3\right)\left(t+4\right)\)

Thay trở lại đc:

\(A=\left(x^2+x-2\right)\left(x^2+x+5\right)\)

\(=\left(x-1\right)\left(x+2\right)\left(x^2+x+5\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Châu Anh 27 tháng 10 2014 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

= (x2+x+5)(x-1)(x+2)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: