Giúp tôi giải toán và làm văn


MMS_Hồ Khánh Châu 14/07 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

\(15.91,5+150.0,85=15.91,5+15.10.0,85=15.91,5+15.8,5\)

                                                                                         \(=15.\left(91,5+8,5\right)=15.100=1500\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 14/07 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

\(15\times91,5+150\times0,85\)

\(=15\times91,5+15\times10\times0,85\)

\(=15\times91,5+15\times8,5\)

\(=15\times\left(91,5+8,5\right)\)

\(=15\times100\)

\(=1500\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
TAKASA 14/07 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

15.91,5 +150.0,85

=15.91,5+15.10.0,85

=15.91,5+15.8,5

=15.(91,5+8,5)

=15.100

=1 500

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 09/07/2018 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

\(x^4-3x^3+5x^2-9x+6\)

\(=x^4-2x^3-x^3+2x^2+3x^2-6x-3x+6\)

\(=x^3\left(x-2\right)-x^2\left(x-2\right)+3x\left(x-2\right)-3\left(x-2\right)\)

\(=\left(x-2\right)\left(x^3-x^2+3x-3\right)\)

\(=\left(x-2\right)\left[x^2\left(x-1\right)+3\left(x-1\right)\right]\)

\(=\left(x-2\right)\left(x-1\right)\left(x^2+3\right)\)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 09/07/2018 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Ta nhẩm thấy 1 là nghiệm của đa thức trên

Hệ số của các đa thức trên lần lượt là : 1;-3;5;-9;6

Ta có sơ đồ sau :"Đầu rơi nhân ngang cộng chéo

 1-35-96
11-23-60

\(\Rightarrow\)Có nhân tử sau :(x-1)(x3-2x2+3x-6)

Đọc tiếp...
Phan Kiều Trâm 09/07/2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

mấy bạn giải cho mình nha sáng mai mình đi học rồi

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu CTV 09/07/2018 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

\(Q=x^2-y^2-2y-1\)

\(\Rightarrow Q=x^2-\left(y^2+2y+1\right)\)

\(\Rightarrow Q=x^2-\left(y+1\right)^2\)

\(\Rightarrow Q=\left(x-y-1\right)\left(x+y+1\right)\)

Thay \(x=93;y=6\)vào \(Q\)ta được : 

\(Q=\left(93-6-1\right)\left(93+6+1\right)\)

\(\Rightarrow Q=86.100\)

\(\Rightarrow Q=8600\)

Vậy \(Q=8600\)

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 09/07/2018 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

\(Q=x^2-y^2-2y-1\)

\(Q=x^2-\left(y^2-2y+1\right)\)

\(Q=x^2-\left(y+1\right)^2\)

Thế x; y vào ya có:

\(Q=93^2-\left(6+1\right)^2\)

\(Q=8649-49\)

\(Q=8600\)

Vậy Q = 8600

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu CTV 09/07/2018 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

P/s : Theo mình thì đây là cách nhanh nhất >: 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Hoa 08/07/2018 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

2.\(x^8+x^4+1=x^8+2x^4-x^4+1.\)

=\(\left(x^8+2x^4+1\right)-x^4\) =\(\left(x^4+1\right)^2-x^4\)

=\(\left(x^4+1-x^2\right)\left(x^4+1+x^2\right)\)

Đọc tiếp...
Bảo Bình CTV 08/07/2018 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

1,\(x^4+x^2-2=x^4-x^2+2x^2-2=x^2\left(x^2-1\right)+2\left(x^2-1\right)\)

\(=\left(x^2-1\right)\left(x^2+2\right)=\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x^2+2\right)\)

2,\(x^8+x^4+1=x^8+2x^4+1-x^4\)

\(=\left(x^4\right)^2+2.x^4.1+1^2-\left(x^2\right)^2\)

\(=\left(x^4+1\right)^2-\left(x^2\right)^2\)

\(=\left(x^4-x^2+1\right)\left(x^4+x^2+1\right)\)

\(=\left(x^4-x^2+1\right)\left(x^4-x+x^2+x+1\right)\)

\(=\left(x^4-x^2+1\right)\left[x\left(x^3-1\right)+x^2+x+1\right]\)

\(=\left(x^4-x^2+1\right)\left[x\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)+x^2+x+1\right]\)

\(=\left(x^4-x^2+1\right)\left[x\left(x-1\right)+1\right]\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left(x^4-x^2+1\right)\left(x^2-x+1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

Đọc tiếp...
Ngọc Mai Official 08/07/2018 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

a. x+ x2 - 2

x4 + 2x- x- 2

= (x- x2) + (2x2 - 2)

= x2(x - 1) + 2( x2 - 1)

= (x+ 2)(x2 - 1)

= (x2 + 2)(x - 1)(1 + 1)

Đọc tiếp...
Hoàng Đình Đại 05/07/2018 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

\(1.x^4+x^3-x^2-x\)

\(=\left(x^4-x^2\right)+\left(x^3-x\right)=x^2\left(x^2-1\right)+x\left(x^2-1\right)\)

\(=\left(x^2-1\right)\left(x^2+1\right)\)

\(2.x^5-x^3+x^2-1\)

\(=\left(x^5+x^2\right)-\left(x^3+1\right)=x^2\left(x^3+1\right)-\left(x^3+1\right)\)

\(=\left(x^3+1\right)\left(x^2-1\right)\)

\(3.x^4+2x^3y^2+y^2\)( ko biết làm )

\(4.x+y\left(x-1\right)-1\)

\(=\left(x-1\right)+y\left(x-1\right)=\left(x-1\right)\left(1+y\right)\)

\(5.a^3+a^2b-a^2c-abc\)

\(=\left(a^3-a^2c\right)+\left(a^2b-abc\right)=a^2\left(a-c\right)+ab\left(a-c\right)\)

\(=\left(a-c\right)\left(a^2+ab\right)\)

\(6.a^3-b^3+\left(a-b\right)^2\)

\(=\left(a-b\right)\left(a^2+ab+b^2\right)+\left(a-b\right)^2\)

\(=\left(a-b\right)\left(a^2+ab+b^2+a-b\right)\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 29/06/2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

BÀI 1:

a) \(x^4+2x^2y+y^2=\left(x^2+y\right)^2\)

b) \(\left(2a+b\right)^2-\left(2b+a\right)^2=\left(2a+b+2b+a\right)\left(2a+b-2b-a\right)\)

\(=\left(3a+3b\right)\left(a-b\right)=3\left(a+b\right)\left(a-b\right)\)

c) \(\left(a^3-b^3\right)+\left(a-b\right)^2=\left(a-b\right)\left(a^2+ab+b^2\right)+\left(a-b\right)^2\)

\(=\left(a-b\right)\left[a^2+ab+b^2+\left(a-b\right)\right]=\left(a-b\right)\left(a^2+ab+b^2+a-b\right)\)

d) \(\left(x^2+1\right)^2-4x^2=\left(x^2+1-2x\right)\left(x^2+1+2x\right)=\left(x-1\right)^2\left(x+1\right)^2\)

e) \(\left(y^3+8\right)+\left(y^2-4\right)=\left(y+2\right)\left(y^2-y+2\right)\)

f) \(1-\left(x^2-2xy+y^2\right)=1-\left(x-y\right)^2=\left(1-x+y\right)\left(1+x-y\right)\)

g) \(x^4-1=\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x^2+1\right)\)

h) ktra lại đề

m) \(\left(x-a\right)^4-\left(x+a\right)^4=-8ax\left(a^2+x^2\right)\)

Đọc tiếp...
Never_NNL 29/06/2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

a ) x^4 + 2x^2y + y^2 

   Dùng hằng đẳng thức ( a + b )^2 = a^2 +2ab + b^2

   = ( x^2 + y )^2

b ) ( 2a + b )^2 - ( 2b + a )^2

   = ( 4a^2 + 4ab + b^2 ) - ( 4b^2 + 4ab + a^2 )

   = 4a^2 + 4ab + b^2 - 4b^2 - 4ab - a^2

   = 3a^2- 3b^2

   = 3( a^2 - b^2 ) 

Đọc tiếp...
Hoàng Đình Đại 05/07/2018 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

\(1.2x^2-2y^2-6x-6y=2\left(x^2-y^2\right)-6\left(x+y\right)\)

\(=2\left(x+y\right)\left(x-y\right)-6\left(x+y\right)=\left(x+y\right)[2\left(x-y\right)-6]=\left(x+y\right)\left(2x-2y-6\right)\)

\(2.x^4+x^3-x^2-x=\left(x^4+x^3\right)-\left(x^2+x\right)\)

\(=x^3\left(x+1\right)-x\left(x+1\right)=\left(x+1\right)\left(x^3-x\right)\)

\(3.a^3+a^2b-a^2c-abc\)( mình trả lời ở câu hỏi của bạn rồi)

\(4.x^5-x^3+x^2-1=\left(x^5-x^3\right)+\left(x^2-1\right)\)

\(=x^3\left(x^2-1\right)+\left(x^2-1\right)=\left(x^2-1\right)\left(x^3+1\right)\)

\(5.x+y\left(x-1\right)-1\) ( mình trả lời ở câu hỏi của bạn rồi)

câu 6 và 7 cũng vậy 

Đọc tiếp...
ST 28/06/2018 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

1/ 

a, x2+36=12x

<=>x2-12x+36=0 

<=>(x-6)2=0

<=>x-6=0

<=>x=6

b, 5x(x-3)+3-x=0

<=>5x(x-3)-(x-3)=0

<=>(5x-1)(x-3)=0

<=>\(\orbr{\begin{cases}5x-1=0\\x-3=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{5}\\x=3\end{cases}}}\)

2/ Sửa đề x2z2 = y2z2

Đặt \(A=4x\left(x+y\right)\left(x+y+z\right)\left(x+z\right)+y^2z^2=4x\left(x+y+z\right)\left(x+y\right)\left(x+z\right)+y^2z^2\)

\(=4\left(x^2+xy+xz\right)\left(x^2+xz+xy+yz\right)+y^2z^2\)

Đặt x2+xy+xz=t, ta có 

\(A=4t\left(t+yz\right)+y^2z^2=4t^2+4tyz+y^2z^2=\left(2t+yz\right)^2=\left(2x^2+2xy+2xz+y^2z^2\right)^2\ge0\)

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 03/07/2018 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

Câu c) Sử dụng hằng đẳng thức+Đặt biến phụ

Ta có: \(x^2+2xy+y^2-x-y-12\)

\(=\left(x+y\right)^2-\left(x+y\right)-12\)

\(=\left(x+y\right)\left(x+y-1\right)-12\)

Đặt: \(x+y=t\)

\(=t\left(t-1\right)-12\)

\(=t^2-t-12\)

\(=t^2-t-9-3\)

\(=\left(t^2-3^2\right)-\left(t+3\right)\)

\(=\left(t+3\right)\left(t-3\right)-\left(t+3\right)\)

\(=\left(t+3\right)\left(t-4\right)\)Bn tự thế vào nhá. (Bài c) tương tự bài a))

Câu d) Đặt biến phụ

Ta có: \(\left(5x^2-2x\right)^2+2x-5x^2-6\)

\(=\left(5x^2-2x\right)^2-5x^2+2x-6\)

\(=\left(5x^2-2x\right)^2-\left(5x^2-2x\right)-6\)

\(=\left(5x^2-2x\right)\left(5x^2-2x-1\right)-6\)

Đặt \(t=5x^2-2x\)

\(=t\left(t-1\right)-6\)

\(=t^2-t-6\)

\(=t^2-t-9+3\)

\(=\left(t^2-3^2\right)-\left(t-3\right)\)

\(=\left(t-3\right)\left(t+3\right)-\left(t-3\right)\)

\(=\left(t-3\right)\left(t+2\right)\)Bn tự thế t vào 

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 03/07/2018 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

Câu a) Sử dụng phương pháp đặt biến phụ+hằng đẳng thức

Ta có: \(\left(2x^2+x-2\right)\left(2x^2+x-3\right)-12\)

Đặt: \(t=2x^2+x-2\)

\(=t\left(t-1\right)-12\)

\(=t^2-t-12=t^2-t-9-3\)

\(=\left(t^2-3^2\right)-\left(t+3\right)\)

\(\left(t+3\right)\left(t-3\right)-\left(t+3\right)=\left(t+3\right)\left(t-4\right)\)

Thay t vào: \(\left(2x^2+x+1\right)\left(2x^2+x-6\right)\)

Câu b) Sử dụng hằng đẳng thức+ đặt biến phụ 

Ta có: \(x^2+9y^2-9y-3x+6xy+2\)

\(=\left(x^2+6xy+9y^2\right)-\left(9y+3x\right)+2\)

\(=\left(x+3y\right)^2-3\left(3y+x\right)+2\)

\(=\left(x+3y\right)\left(x+3y-3\right)+2\)

Đặt \(t=x+3y\)

\(=t\left(t-3\right)+2\)

\(=t^2-3t+2\)

\(=\left(t^2-4\right)-\left(3t-6\right)\)

\(=\left(t-2\right)\left(t+2\right)-3\left(t-2\right)\)

\(=\left(t-2\right)\left(t-1\right)\)Khúc sau bn tự thế vào

Còn mấy bài sau đang nghiên cứu

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 11/07 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

Câu h) Suy nghĩ muốn chết mới làm ra đc

\(x^2+4xy+2x+3y^2+6y\)

\(=x^2+2xy+y^2+2xy+2x+2y^2+6y\)

\(=\left(x+y\right)^2+\left(2xy+2y^2\right)+\left(2x+6y\right)\)

\(=\left(x+y\right)^2+2y\left(x+y\right)+2\left(x+3y\right)\)

\(=\left(x+y\right)\left(x+3y\right)+2\left(x+3y\right)\)

\(=\left(x+3y\right)\left(x+y+2\right)\)

Câu i) Tương tự câu h)

\(x^2+2y^2-3xy+x-2y\)

\(=x^2-2xy+y^2+y^2-xy+x-2y\)

\(=\left(x-y\right)^2-\left(xy-y^2\right)+\left(x-2y\right)\)

\(=\left(x-y\right)^2-y\left(x-y\right)+\left(x-2y\right)\)

\(=\left(x-y\right)\left(x-2y\right)+\left(x-2y\right)\)

\(=\left(x-2y\right)\left(x-y+1\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn 26/06/2018 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

1, \(^{x^3-2x^2+2x-13 }\)
\(=x.\left(x^2-2x+2\right)-13\)
\(=x.\left(x^2+2\right)-13\)
3,\(x^3-x^2-5x+12\)
\(=x.\left(x^2-x-5\right)+12\)
\(=x.\left(x-5\right)+12\)
mình chỉ giúp bạn được như vậy thôi mong bạn thông cảm chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: