Giúp tôi giải toán và làm văn


Ahwi CTV 7 giờ trước (19:34)
Báo cáo sai phạm

\(x^9-x^7-x^6-x^5+x^4+x^3+x^2-1\)

\(=\left(x^9-x^7\right)-\left(x^6-x^4\right)-\left(x^5-x^3\right)+\left(x^2-1\right)\)

\(=x^7\left(x^2-1\right)-x^4\left(x^2-1\right)-x^3\left(x^2-1\right)+\left(x^2-1\right)\)

\(=\left(x^2-1\right)\left(x^7-x^4-x^3+1\right)\)

\(=\left(x^2-1\right)\left[\left(x^7-x^4\right)-\left(x^3-1\right)\right]\)

\(=\left(x^2-1\right)\left[x^4\left(x^3-1\right)-\left(x^3-1\right)\right]\)

\(=\left(x^2-1\right)\left(x^3-1\right)\left(x^4-1\right)\)

\(=\left(x^3-1\right)\left(x^2-1\right)\left(x^2-1\right)\left(x^2+1\right)\)

\(=\left(x^3-1\right)\left(x^2-1\right)^2\left(x^2+1\right)\)

Đọc tiếp...
❇☆_Moony〰 7 giờ trước (19:38)
Báo cáo sai phạm

Thks bn Ahwi

Đọc tiếp...
tam mai 7 giờ trước (19:21)
Báo cáo sai phạm

(x-1)^3(x+1)^2(x^2+1)(x^2+x+1)

Đọc tiếp...
Cả Út 16 giờ trước (10:09)
Báo cáo sai phạm

\(a,\left(a^3-b^3\right)+\left(a-b\right)^2\)

\(=\left(a-b\right)\left(a^2+ab+b^2\right)+\left(a-b\right)^2\)

\(=\left(a-b\right)\left(a^2+ab+b^2+a-b\right)\)

\(b,\left(x^2+1\right)^2-4x^2\)

\(=x^4+2x^2+1-4x^2\)

\(=x^4-2x^2+1\)

\(\left(x^2-1\right)^2\)

\(c\left(y^3+8\right)+\left(y^2-4\right)\)

\(=\left(y+2\right)\left(y^2-8y+4\right)+\left(y-2\right)\left(y+2\right)\)

\(=\left(y+2\right)\left(y^2-8y+4+y-2\right)\)

\(=\left(y+2\right)\left(y^2-7y+2\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 16 giờ trước (10:38)
Báo cáo sai phạm

\(a,\left(a^3-b^3\right)+\left(a-b\right)^2\)

\(=\left(a-b\right)\left(a^2+ab+b^2\right)+\left(a-b\right)^2\)

\(=\left(a-b\right)\left(a^2+ab+b^2+a-b\right)\)

\(=\left(a-b\right)\left(a^2+ab+b^2+a-b\right)\)

\(b,\left(x^2+1\right)^2-4x^2\)

\(=x^4+2x^2+1-4x^2\)

\(=x^4-2x^2+1\)

\(=\left(x^2-1\right)^2\)

\(c,\left(y^3+8\right)+\left(y^2-4\right)\)

\(=\left(y+2\right)\left(y^2-8y+4\right)+\left(y-2\right)\left(y-2\right)\)

\(=\left(y+2\right)\left(y^2-8y+4+y-2\right)\)

\(=\left(y+2\right)\left(y^2+7y+2\right)\)

Không chắc !!! Sai thôi nhé !

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ 16 giờ trước (10:25)
Báo cáo sai phạm

a) ( a3 - b3) + ( a - b)2

= (a-b) (a2 + ab + b) + (a-b)2

= (a-b) (a2 + ab + b2 +a -b ) 

hok tốt

Đọc tiếp...
💋ɯɐN ɥu∀ ƃuàoH💋 Hôm qua lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

\(x^2-2xy+tx-2ty\)

\(=\left(x^2-2xy\right)+\left(tx-2ty\right)\)

\(=x\left(x-2y\right)+t\left(x-2y\right)\)

\(=\left(x-2y\right)\left(x+t\right)\)

Đọc tiếp...
❇☆_Moony〰 Hôm qua lúc 22:06
Báo cáo sai phạm
tam mai Hôm qua lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

-(2xy-x^2+(-t)x+2)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV Hôm qua lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

\(\left(8a^3-27b^3\right)-2a\left(4a^2-9b^2\right)\)

\(=\left(2a-3b\right)\left(4a^2+6ab+9b^2\right)-2a\left(2a-3b\right)\left(2a+3b\right)\)

\(=\left(2a-3b\right)\left(4a^2+6ab+9b^2\right)-\left(2a-3b\right)\left(4a^2+6ab\right)\)

\(=\left(2a-3b\right)\left(4a^2-6ab+9b^2-4a^2-6ab\right)\)

\(=\left(2a-3b\right)\cdot9b^2\)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV Hôm qua lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

\(x^4+2x^2y+y^2=\left(x^2+y\right)^2\)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV Hôm qua lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

\(\left(2a+b\right)^2-\left(2a+a\right)^2\)

\(=\left(2a+b\right)^2-\left(3a\right)^2\)

\(=\left(2a+b-3a\right)\left(2a+b+3a\right)\)

\(=\left(b-a\right)\left(5a+b\right)\)

Đọc tiếp...
Ngọc Nguyễn Hôm kia lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

a. 16a2 - 49.( b - c )2

= ( 4a )2 - 72.( b - c )2

= ( 4a )2 - [ 7.( b - c ) ]2

= ( 4a )2 - ( 7b - 7c )2

= ( 4a - 7b + 7c ).( 4a + 7b - 7c )

b. ( ax + by )2 - ( ax - by )2

=( ax + by + ax - by ).( ax + by - ax + by )

= 2ax . 2by

= 2.( ax + by )

c.a6 - 1

= ( a3 )2 - 1

= ( a3 - 1 ).( a3 + 1 )

= ( a - 1 ).( a2 + a + 1 ).( a + 1 ).( a2 - a + 1 )

d. a8 - b8

= ( a4 )2 - ( b4 )2

= ( a4 - b4 ).( a4 + b4 )

= [ ( a2 )2 - ( b2 )2 ].( a4 + b4 )

= ( a2 - b2 ).( a2 + b2 ).( a4 + b4 )

= ( a - b ).( a + b ).( a2 + b2 ).( a4 + b4 )

B2

( x - 4 )2 - 36 = 0

\(\Leftrightarrow\) ( x - 4 )2 = 36

\(\Leftrightarrow\) ( x - 4 )2 = 62

\(\Leftrightarrow\) x + 4 = \(\pm\) 6

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x+4=6\\x+4=-6\end{cases}}\) \(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=10\\x=-2\end{cases}}\)

Vậy x = 10 , x = -2

b. ( x - 8 )2 = 121

\(\Leftrightarrow\) ( x - 8 )2 = 112

\(\Leftrightarrow\) x - 8 = \(\pm\)11

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x-8=11\\x-8=-11\end{cases}}\) \(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=19\\x=-3\end{cases}}\)

Vậy x = 19 , x = -3

c. x2 + 8x + 16 = 0

\(\Leftrightarrow\)x2 + 2.4x + 42 = 0

\(\Leftrightarrow\) ( x + 4 )2 = 0

\(\Leftrightarrow\) x + 4 = 0

\(\Leftrightarrow\) x = -4

Vậy x = -4

d. 4x2 - 12x = - 9

\(\Leftrightarrow\)( 2x )2 - 2.2.x.3 + 32 = 0

\(\Leftrightarrow\) ( 2x - 3 )2 = 0

\(\Leftrightarrow\) 2x - 3 = 0

\(\Leftrightarrow\) 2x = 3

\(\Leftrightarrow\) \(x=\frac{3}{2}\)

Vậy x = \(\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 12 tháng 7 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

\(h,4x^2-2x-y^2-y\)

\(=\left(2x-y-1\right)\left(2x+y\right)\)

\(i,9x^2-25y^2-6x+10y\)

\(=\left(2x-y-1\right)\left(2x+y\right)\)

\(j,x\left(x+3\right)-5\left(x-5\right)-5\left(x+3\right)\)

\(=\left(3-4x\right)\left(x-5\right)\)

\(k,\left(5x-4\right)\left(4x-5\right)-\left(x-3\right)\left(x-2\right)-\left(5x-4\right)\left(3x-2\right)\)

\(=2\left(2x-1\right)\left(x-3\right)\)

\(l,\left(5x-4\right)\left(4x-5\right)-\left(x-3\right)\left(x-2\right)-\left(5x-4\right)\left(3x-2\right)\)

\(=-4\left(5x-1\right)\left(x-2\right)\)

\(m,\left(5x-4\right)^2+16-25x^2+\left(5x-4\right)\left(3x+2\right)\)

\(=3\left(x-2\right)\left(5x+4\right)\)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 12 tháng 7 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

\(c,2x^2y+2xy^2-2x-2y\)

\(=2\left(x+1\right)\left(xy-1\right)\)

\(d,x^2-\left(a+b\right)x+ab\)

\(=\left(a-x\right)\left(b-x\right)\)

\(e,7x^3y-3xyz-21x^2+9z^2\)

\(=\left(xy-3\right)\left(7x^2-3z\right)\)

\(f,4x+4y-x^2\left(x+y\right)\)

\(=-\left(x-2\right)\left(x+2\right)\left(x+y\right)\)

\(g,y^2+y-x^2+x\)

\(=-\left(x-y-1\right)\left(x+y\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Đồng Khắc Việt CTV 12 tháng 7 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

\(b,2xy-15-6x+5y\)

\(=\left(2xy-6x\right)+\left(-15+5y\right)\)

\(=2x\left(y-3\right)-5\left(3-y\right)\)

\(=2x\left(y-3\right)+5\left(y-3\right)\)

\(=\left(y-3\right)\left(2x+5\right)\)

Đọc tiếp...
Huyền Nhi CTV 12 tháng 7 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

\(x^5+x^4+x^3+x^2+x+1=0\)

\(\Leftrightarrow x^4.\left(x+1\right)+x^2.\left(x+1\right)+\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right).\left(x^4+x^2+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=0\\x^4+x^2+1=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\x^4+x^2=-1\left(\text{Loại vì }x^4+x^2\ge0\right)\end{cases}}}\)

Vậy x=-1

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 12 tháng 7 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

a) 9(4x + 3)2 = 16(3x - 5)2

=> [3(4x + 3)]2 - [4(3x - 5)]2 = 0

=> (12x + 9)2 - (12x - 20)2 = 0

=> (12x + 9 - 12x + 20)(12x + 9 + 12x - 20) = 0

=> 29.(24x - 11) = 0

=> 2x - 11 = 0

=> 2x = 11

=>  x = 11 : 2 = 11/2

b) (x3 - x2)2 - 4x2 + 8x - 4 = 0

=> (x3 - x2)2 - (2x - 2)2 = 0

=> (x3 - x2 - 2x + 2)(x3 - x2 + 2x - 2) = 0

=> [x2(x - 1) - 2(x - 1)][x2(x - 1) + 2(x - 1)] = 0

=> (x2 - 2)(x - 1)(x2 + 2)(x - 1) = 0

=> (x2 - 2)(x2 + 2)(x - 1)2 = 0

=> x2 - 2 = 0

hoặc : x2 + 2 = 0

hoặc : (x - 1)2 = 0

=> x2 = 2

 hoặc : x2 = -2 (vl)

hoặc : x - 1 = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}x=\sqrt{2}\\x=-\sqrt{2}\end{cases}}\)

hoặc : x = 1

Vậy ...

c) x + x4 + x3 + x2 + x + 1 = 0

=> x4(x +1) + x2(x + 1) + (x + 1) = 0

=> (x4 + x2 + 1)(x + 1) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}x^4+x^2+1=0\\x+1=0\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x^4+x^2=-1\left(vl\right)\\x=-1\end{cases}}\) (vì x4 \(\ge\)\(\forall\)x; x2 \(\ge\)\(\forall\)x => x4 + x2 \(\ge\)\(\forall\)x)

=> x = -1

Đọc tiếp...
T.Ps 12 tháng 7 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Bài 1 :

a) \(9\left(4x+3\right)^2=16\left(3x-5\right)^2\)

\(\Leftrightarrow144x^2+216x+81=144x^2-480x+400\)

\(\Leftrightarrow144x^2+216=144x^2-480x+319\)

\(\Leftrightarrow696x=319\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{11}{24}\)

b) \(\left(x^3-x^2\right)^2-4x^2+8x-4=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2\left(x^2+2\right)\left(x+\sqrt{2}\right)\left(x-\sqrt{2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

c) \(x^5+x^4+x^3+x^2+x+1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=-1\)

Đọc tiếp...
Girl 11 tháng 7 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\hept{\begin{cases}xy+x+y=1\\yz+y+z=3\\xz+x+z=7\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}xy+x+y+1=2\\yz+y+z+1=4\\xz+x+z+1=8\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}\left(x+1\right)\left(y+1\right)=2\\\left(y+1\right)\left(z+1\right)=4\\\left(x+z\right)\left(z+1\right)=8\end{cases}}\)

Nhân theo vế: 

\(\left[\left(x+1\right)\left(y+1\right)\left(z+1\right)\right]^2=64\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(x+1\right)\left(y+1\right)\left(z+1\right)=8\\\left(x+1\right)\left(y+1\right)\left(z+1\right)=-8\end{cases}}\)

Thay vào từng trường hợp tìm x;y;z

Đọc tiếp...
Ngọc Nguyễn 7 tháng 7 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

x4 + x3 - 9x2 - 9x

= x3.( x + 1 ) - 9x.( x + 1 )

= ( x3 - 9x ).( x + 1 )

= x.( x2 - 9 ).( x + 1 )

= x.( x + 1 ).( x - 3 ).( x + 3 )

Đọc tiếp...
•๖ۣۜSĭℓεηт๖ۣۜBυℓℓ⁀ᶦᵈᵒᶫ 6 tháng 7 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

\(b,\left(x-y+4\right)^2-\left(2x+3y-1\right)^2\)

\(=\left(x-y+4+2x+3y-1\right)^{ }\left(x-y+4-2x-2y+1\right)\)

\(=\left(3x+2y+3\right)\left(-x-3y+5\right)\)

mấy phần kia tương tự 

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 6 tháng 7 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

\(d,16x^2-24xy+9y^2\)

\(=\left(4x\right)^2-2.4.3xy+\left(3y\right)^2\)

\(=\left(4x-3y\right)^2\)

\(e,a^2-b^2+4bc-4c^2\)

\(=a^2-\left(b^2-4bc+4c^2\right)\)

\(=a^2-\left(b-2c\right)^2\)

\(=\left(a+b-2c\right)\left(a-b+2c\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 6 tháng 7 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

\(b,\left(x-y+4\right)^2-\left(2x+3y-1\right)^2\)

\(=\left(x-y+4+2x+3y-1\right)\left(x-y+4-2x-2y+1\right)\)

\(=\left(3x+2y+3\right)\left(-x-3y+5\right)\)

\(c,\left(x+1\right)^4-\left(x-1\right)^4\)

\(=\left(x+1\right)^{2^2}-\left(x-1\right)^{2^2}\)

\(=\left[\left(x+1\right)^2+\left(x-1\right)^2\right]\left[\left(x+1\right)^2-\left(x-1\right)^2\right]\)

\(=\left(x^2+2x+1+x^2-2x+1\right)\left[\left(x+1+x-1\right)\left(x+1-x+1\right)\right]\)

\(=\left(2x^2+2\right)2x.2\)

\(=4x.2\left(x^2+1\right)\)

\(=8x\left(x^2+1\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 11 tháng 8 2016 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(x^4-3x^2+1\)

\(=\left(x^4-2x^2+1\right)-x^2\)

\(=\left(x^2-1\right)^2-x^2\)

\(=\left(x^2-1-x\right)\left(x^2-1+x\right)\)

Đọc tiếp...
Ngọc Nguyễn 2 tháng 7 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

a) a4 + a2 - 2

a4 + 2a2 - a2 - 2

a2.( a2 + 2 ) - ( a2 + 2 )

( a2 - 1 ).( a2 + 2 )

( a + 1 ).( a - 1 ).( a2 +2 )

b) x4 + 4x2 - 5

x4 + 5x2 - x2 - 5

x2.( x2 + 5 ) - ( x2 + 5 )

( x2 - 1 ).( x2 + 5 )

( x + 1 ).( x - 1 ).( x2 + 5 )

c) x3 - 19x - 30

x3 + 2x2 - 2x2 + 4x - 15x - 30

x2( x + 2 ) - 2x.( x + 2 ) - 15.( x + 2 )

( x + 2 ).( x2 - 2x - 15 )

d) x3 - 7x - 6

x3 - 3x2 + 3x2 - 9x + 2x - 6

x2.( x - 3 ) + 3x.( x - 3 ) + 2.( x - 3 )

( x - 3 ).( x2 + 3x +2 )

( x - 3 ).( x2 + 2x + x + 2 )

( x - 3 ).( x.( x + 2 ) + ( x + 2 )

( x + 1 ).( x + 2 ).( x - 3 )

e) x3 - 5x2 - 14x

x3 - 7x2 + 2x2 - 14x

x2.( x - 7 ) + 2x.( x - 7 )

( x - 7 ).( x2 + 2x )

x.( x + 2 ).( x - 7 )

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 2 tháng 7 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

\(\text{2x(y-z)+(z-y)(x+y)}\)

\(=2x\left(y-z\right)-\left(y-z\right)\left(x+y\right)\)

\(=\left(y-z\right)\left(2x-x-y\right)\)

\(=\left(y-z\right)\left(x-y\right)\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 2 tháng 7 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

\(2x\left(y-z\right)+\left(z-y\right)\left(x+y\right)\)

\(=\left(z-y\right)\left(x+y\right)-2x\left(z-y\right)\)

\(=\left(z-y\right)\left(x+y-2x\right)\)

\(=\left(z-y\right)\left(y-x\right)\)

Maybe right ...

Đọc tiếp...
quang phan duy 2 tháng 7 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

\(2x(y-z)+(z-y)(x+y)=(y-z)(2x-x-y)\)

Đọc tiếp...
Phuongdeptrai274 CTV 30 tháng 6 lúc 7:44
Báo cáo sai phạm

Lời giải :

\(B=2bc\left(b+2c\right)+2ac\left(c-2a\right)-2ab\left(a+2b\right)-7abc\)

\(B=2b^2c+4bc^2+2ac^2-4a^2c-2ab\left(a+2b\right)-7abc\)

\(B=abc+2b^2c-4a^2c-8abc-2ab\left(a+2b\right)+2ac^2+4bc^2\)

\(B=bc\left(a+2b\right)-4ac\left(a+2b\right)-2ab\left(a+2b\right)+2c^2\left(a+2b\right)\)

\(B=\left(a+2b\right)\left(bc-4ac-2ab+2c^2\right)\)

\(B=\left(a+2b\right)\left[c\left(2c+b\right)-2a\left(2c+b\right)\right]\)

\(B=\left(a+2b\right)\left(2c+b\right)\left(c-2a\right)\)

Đọc tiếp...
彡⇢Ɓᶐᶁ ƁȭY 25 tháng 6 lúc 8:32
Báo cáo sai phạm

\(a\left(b^2+c^2+bc\right)+b\left(c^2+a^2+ac\right)+c\left(a^2+b^2+ab\right)\)

\(=ab^2+ac^2+abc+bc^2+ba^2+abc+ac^2+bc^2+abc\)

\(=c^2\left(b+a\right)+\left(b^2+3\text{a}b+a^2\right)c+ab^2+a^2b\)

\(=bc^2+ac^2+b^2c+3\text{a}bc+a^2c+ab^2+a^2b\)

\(=\left(c+b+a\right)\left(bc+ac+ab\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lan Hương 30 tháng 6 2017 lúc 5:50
Báo cáo sai phạm

x2 + 2xy - 8y2 + 2xz + 14yz - 3z2

= ( x2 + y2 +z2 + 2xy + 2yz ) + ( -9x2 + 12yz - 4x2 )

= ( x + y +z )2 - [ (3x)2 - 2.3.x.2y + ( 2x)2

= ( x + y +z )2 -  ( 3y - 2x)2

= ( x + y +z - 3y + 2x )(x+ y + z + 3y - 2x )

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 23 tháng 6 lúc 9:04
Báo cáo sai phạm

\(x^4-4x^3+9x^2-10x+6\)

\(=x^4-2x^3+3x^2-2x^3+4x^2-6x+2x^2-4x+6\)

\(=x^2\left(x^2-2x+3\right)-2x\left(x^2-2x+3\right)+2\left(x^2-2x+3\right)\)

\(=\left(x^2-2x+3\right)\left(x^2-2x+2\right)\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: