Giúp tôi giải toán và làm văn


Đỗ Ngọc Hải 4 tháng 6 2015 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

Giả sử (x-a)(x-10)+1 phân tích thành tích 2 đa thức bậc bhất có hệ số nguyên: 
(x-a)(x-10)+1 = (x-b)(x-c) 
x²-(10+a)x+10a+1 = x²-(b+c)x+bc 
=> 10+a = b+c và 10a+1 = bc. 
bc=10a+1=10a+100 – 99 = 10(a+10)-99 = 10(b+c)-99 
=>bc=10(b+c)-99 
=>bc-10b-10c+100=1 
(b-10)(c-10)=1 
=>b-10=c-10=±1 
b-10=c-10=1 => b=c=11 => a=b+c-10=12 
b-10=c-10=-1 => b=c=9 => a=b+c-10=8 
Vậy a=10 và a=8 
a=12 => (x-a)(x-10)+1 =(x-12)(x-10)+1 = x²-22x+121 =(x-11)(x-11) 
a=8 => (x-a)(x-10)+1 =(x-8)(x-10)+1 = x²-18x+81=(x-9)(x-9) 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiên Kim 13 tháng 8 2016 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

\(\left(x^2-2x+2\right)^4+20x^2\left(x^2-2x+2\right)^2+64x^4\)

\(=\left(x^2-2x+2\right)^4+20x^2\left(x^2-2x+2\right)^2+100x^4-36x^4\)

\(=\left[\left(x^2-2x+2\right)^2+10x^2\right]^2-36x^4\)

\(=\left(x^4-4x^3+18x^2-8x+4\right)^2-\left(6x^2\right)^2\)

\(=\left(x^4-4x^3+24x^2-8x+4\right)\left(x^4-4x^3+12x^2-8x+4\right)\)

Đọc tiếp...
saadaa 13 tháng 8 2016 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

dat \(x^2-2x+2=y\)

ta co pt

\(y^4+20x^2y^2+64x^4\)

\(=\left(8x^2\right)^2+2.8x^2.\frac{10}{8}y^2+\left(\frac{10^{ }}{8^{ }}y^2\right)^2-\frac{36}{64}y^4\)

\(=\left(8x^2+\frac{10}{8}y^2\right)^2-\left(\frac{6}{8}y^2\right)^2\)

\(=\left(8x^2+\frac{y^2}{2}\right)\left(8x^2+2y^2\right)\)

bạn thay y  nữa là xong

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 14 tháng 8 2016 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

phân tích đa thức thành nhân tử: ( x2-2x+2)4 + 20x^2(x2 -2x+2)2+64x4

( x2-2x+2)4 + 20x^2(x2 -2x+2)2+64x4

=(x^2−2x+2)^4+20x^2(x^2−2x+2)^2+100x^4−36x^4

=[(x^2−2x+2)^2+10x2^]^2−36x^4

=(x64−4x^3+18x^2−8x+4)^2−(6x2)^2

=(x^4−4x^3+24x^2−8x+4)(x^4−4x^3+12x^2−8x+4)

Đọc tiếp...
trieu dang 29 tháng 7 2015 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

4x4-32x2+1

=4x4+12x3+2x2-12x3-36x2-6x+2x2+6x+1

=2x2.(2x2+6x+1)-6x.(2x2+6x+1)+(2x2+6x+1)

=(2x2+6x+1)(2x2- 6x+1)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 29 tháng 7 2015 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

= 4x - 4x+ 1 - 28x2 = [(2x2)2 - 2.2x2 .1 + 12 ] - 28x2 = (2x2 - 1)2 - (\(\sqrt{28}\).x)2

= (2x2 - 1 - \(\sqrt{28}\)x) .(2x2  -1 + \(\sqrt{28}\)x)  = (2x2 - 2\(\sqrt{7}\)x - 1). (2x2 + 2\(\sqrt{7}\)x -1) 

Đọc tiếp...
ĐỖ TUẤN HƯNG 19 tháng 11 2017 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Phân tích thành nhân tử:

8+12x+6x^2+x^3=

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo Vy 25 tháng 2 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

a3 + 2a2 - 13a + 10

= a3 - a2 + 3a2 - 3a - 10a +10

= a2(a-1) + 3a(a-1) -10(a-1)

= (a-1)(a2+3a-10)

= (a-1)(a-2)(a+5)

Đọc tiếp...
Kirito_kun 25 tháng 2 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

dễ cực lun

3 k cho người đánh nhung

Đọc tiếp...
Ngọc Vĩ 29 tháng 7 2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

= x4 - x3 + x2 - 5x3 + 5x2 - 5x + x- x +1  = x2 ( x- x +1 ) - 5x ( x- x +1 ) + x- x +1 = ( x- x +1 ) ( x2 - 5x + 1 )

Đọc tiếp...
Pham Thi Van Thu 6 tháng 10 2017 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

mk ko biết

Đọc tiếp...
Trần Văn Nhâm 29 tháng 7 2015 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

TƯƠNG TỰ CÁC BÀI TRONG NÂNG CAO PHÁT TRIỂN 8

Đọc tiếp...
Con Chim 7 Màu 25 tháng 2 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

\(x^4-6x^3+7x^2-6x+1\)

\(=x^4+x^2+1-6x^3+6x^2-6x\)

\(=\left(x^2+1\right)^2-x^2-6x\left(x^2-x+1\right)\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+1\right)-6x\left(x^2-x+1\right)\)

\(=\left(x^2-x+1\right)\left(x^2+x+1-6x\right)\)

\(=\left(x^2-x+1\right)\left(x^2-5x+1\right)\)

Đọc tiếp...
Steolla 2 tháng 9 2017 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
Hoàng Văn Thái 14 tháng 9 2016 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

(a2+b2+c2)2

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát 24 tháng 2 lúc 9:19
Báo cáo sai phạm

Nếu tính theo ngón tay thì 1+1= 2,có nghĩa là giơ 2 ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hình chữ V

Mà V theo số la mã là 5

VẬY 1 + 1 = 5

HOK TOT

Đọc tiếp...
nguyễn quốc hoàn 24 tháng 2 lúc 9:13
Báo cáo sai phạm

cho hình vuông ABCD, M là 1 điểm nằm giữa B và C . Kẻ AN vuông góc vơi AM, AP vuông góc với MN. Gọi Q là giao điểm của AM với CD. C/m 1/AM^2+1/AQ^2 ko đổi5 khí M di cghuyeern trên BC

Đọc tiếp...
Ác Mộng 8 tháng 6 2015 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

x4+2011x2+2010x+2011

=(x4+x3+x2)+(2011x2+2011x+2011)-(x3+x2+x)

=x2(x2+x+1)+2011(x2+x+1)-x(x2+x+1)

=(x2+x+1)(x2+2011-x)

Đọc tiếp...
trieu dang 8 tháng 6 2015 lúc 12:02
Báo cáo sai phạm

x4+2011x2+2010x+2011=x4-x+2011x2+2011x+2011

                                    =x(x3-1)+2011(x2+x+1)

                                    =x(x- 1)(x2+x+1)+2011(x2+x+1)

                                   =(x2+x+1)[x(x-1)+2011]

                                    =(x2+x+1)(x2-x+2011)

Đọc tiếp...
tth CTV 21 tháng 2 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

b/ \(x^5+x+1=\left(x^5-x^4+x^2\right)+\left(x^4-x^3+x\right)+\left(x^3-x^2+1\right)\)

\(=x^2\left(x^3-x^2+1\right)+x\left(x^3-x^2+1\right)+\left(x^3-x^2+1\right)\)

\(=\left(x^3-x^2+1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 21 tháng 2 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

d)

\(x\sqrt{x}-x-2x+4\sqrt{x}-2=\left(x\sqrt{x}-x\right)-2\left(x-2\sqrt{x}+1\right)\)

=\(x\left(\sqrt{x}-1\right)-2\left(\sqrt{x}-1\right)^2=\left(\sqrt{x}-1\right)\left(x-2\sqrt{x}+2\right)\)

Đọc tiếp...
༺ℬøşş༻AFK_LTT(BOX-NV) ★ღ༻ 21 tháng 2 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

bạn có thể tham khao ở đây

https://text.123doc.org/document/3146831-cac-phuong-phap-phan-h-da-thuc-thanh-nhan-tu.htm

hok tốt

Đọc tiếp...
Oh Nova 15 tháng 2 lúc 22:47
Báo cáo sai phạm

a)Ta có: a3 + b3 + c3 = 3abc

=>a3+b3+c3-3abc=1/2(a+b+c)((a-b)2+(b-c)2+(c-a)2) =0 (dễ dàng phân tích được bạn tự làm)

=>Có 2 trường hợp 

a+b+c=0(loại vì a+b+c khác 0 ) hoặc (a-b)2+(b-c)2+(c-a)2 = 0 

Mà (a-b)2 , (b-c)2 , (c-a)2 >= 0 với mọi a,b,c

=>để (a-b)2 + (b-c)2 + (c-a)2 = 0

=>a=b=c

Thay trường hợp a=b=c vào P

=> (2017 +1)(2017+1)(2017+1)=20183

b)Tương tự a+b+c=0

=> a3 + b3 + c3 = 3abc

=>\(A=\frac{a^2}{bc}+\frac{b^2}{ac}+\frac{c^2}{ac}\)

\(A=\frac{a^3}{abc}+\frac{b^3}{abc}+\frac{c^3}{abc}=\frac{a^3+b^3+c^3}{abc}\)

\(A=\frac{3abc}{abc}=3\) Do (a+b3 + c3=3abc thay vào)

Đọc tiếp...
Trafalgar D Water Law 26 tháng 11 2015 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

1/ xy+14+2y+7x=-10

    y(x+2)+7(x+2)=-10

(x+2)(y+7)=-10

suy ra x+2, y+7 thuộc ước -10

rồi vẽ bảng xét từng giá trị là đc, còn ấy câu kia thì phân tích thành nhân tử rồi lm như bình thường

 

 

 

 

Đọc tiếp...
dang gia huy 16 tháng 11 2015 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

6.............................................................................7

Đọc tiếp...
noname129 14 tháng 1 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

2/xy+5x+y=4

x(y+5)+y=4

x(y+5)+(y+5)=9

(y+5)(x+1)=9

9=1.9

 = 9.1

 =(-1).(-9)

 = (-9).(-1)

Tu lam not nhe

Đọc tiếp...
công tử họ Nguyễn 30 tháng 1 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

11

121

1331

14641

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 12 tháng 7 2018 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Cái này bn nên học chuyên đề tam giác pascal trước đi rùi hả làm

Đọc tiếp...
KT(kim taehuyng) 9 tháng 2 lúc 9:00
Báo cáo sai phạm

biết chết liền

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 23 tháng 7 2015 lúc 7:08
Báo cáo sai phạm

x.(y+2) - y = 3 => x(y+2) = y + 3  ⇒\(x=\frac{y+3}{y+2}\Rightarrow x=\frac{y+2+1}{y+2}=\frac{y+2}{y+2}+\frac{1}{y+2}=1+\frac{1}{y+2}\)

Vì x nguyên nên 1/y+2 phải nguyên => 1 chia hết cho y+ 2 hay (y+2) thuộc Ư(1)= {1;-1}

Nếu y + 2 = 1 => y = -1 => x = 2

Nếu y+ 2 = -1 => y = -3 => x = 0

Vậy (x;y) = (0;-3) ; (2;-1)

 **** nhé

Đọc tiếp...
Phạm Đứa Ah 2 tháng 2 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

/ là gì vậy Huỳnh Thị Minh Huyền

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 23 tháng 4 2018 lúc 9:44
Báo cáo sai phạm

Giả sử x>y, ta có:

2x + 2y = 72

=> 2y (1 + 2x-y) = 23. 32

Vì 1 + 2x-y là số lẻ nên 1 + 2x-y = 1;3;9

  • Với 1 + 2x-y =1 thì 2y = 9 (loại)
  • Với 1 + 2x-y = 3 thì 2y = 24 (loại)
  • Với 1 + 2x-y = 9 thì 2y =1 => y = 0, 1 + 2x-y = 9 => 2x = 8 => x = 3

Vậy x = 3 và y = 0

Đọc tiếp...
Hàn Bạch Tử 17 tháng 1 lúc 12:38
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-3\right)\left(2y+1\right)=5\)

\(\Rightarrow\left(x-3\right);\left(2y+1\right)\inƯ\left(5\right)=\left\{\pm1;\pm5\right\}\)

Ta có các trường hợp

\(TH1:\hept{\begin{cases}x-3=1\\2y+1=5\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=4\\y=2\end{cases}}}\)           \(TH2:\hept{\begin{cases}x-3=-1\\2y+1=-5\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=2\\y=-3\end{cases}}}\)

\(TH3:\hept{\begin{cases}x-3=5\\2y+1=1\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=8\\y=0\end{cases}}}\)             \(TH4:\hept{\begin{cases}x-3=-5\\2y+1=-1\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-2\\y=-1\end{cases}}}\)

Vậy \(\left(x;y\right)\in\left\{\left(4;2\right);\left(2;-3\right);\left(8;0\right);\left(-2;-1\right)\right\}\)

Đọc tiếp...
Hàn Bạch Tử 17 tháng 1 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

lm tiếp câu b

\(xy+3x-7y=21\)

\(\Rightarrow x\left(y+3\right)-7y-21=21-21\)

\(\Rightarrow x\left(y+3\right)-7\left(y+3\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(y+3\right)\left(x-7\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y+3=0\\x-7=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-3\\y=7\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Lộc 5 tháng 11 2014 lúc 0:36
Báo cáo sai phạm

2x2-5x-2y2-5y

=2(x2-y2)-5(x+y)

=2(x+y)(x-y)-5(x+y)

=(x+y)(2x-2y-5)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: