Giúp tôi giải toán và làm văn


trieu dang 29/07/2015 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

4x4-32x2+1

=4x4+12x3+2x2-12x3-36x2-6x+2x2+6x+1

=2x2.(2x2+6x+1)-6x.(2x2+6x+1)+(2x2+6x+1)

=(2x2+6x+1)(2x2- 6x+1)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 29/07/2015 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

= 4x - 4x+ 1 - 28x2 = [(2x2)2 - 2.2x2 .1 + 12 ] - 28x2 = (2x2 - 1)2 - (\(\sqrt{28}\).x)2

= (2x2 - 1 - \(\sqrt{28}\)x) .(2x2  -1 + \(\sqrt{28}\)x)  = (2x2 - 2\(\sqrt{7}\)x - 1). (2x2 + 2\(\sqrt{7}\)x -1) 

Đọc tiếp...
ĐỖ TUẤN HƯNG 19/11/2017 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Phân tích thành nhân tử:

8+12x+6x^2+x^3=

Đọc tiếp...
kacura 14/01/2018 lúc 09:37
Báo cáo sai phạm

= (abc - ab) + (a - ca) + (b - bc) + (c -1)

= ab.(c -1) - a.(c - 1) - b(c -1) + (c -1)

= (c -1).(ab - a - b  + 1)

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 13/01/2018 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

 = 9.[(x^4+2x^2+1)-x^2] - (x^2+x+1)^2

 = 9.[(x^2+1)^2-x^2] - (x^2+x+1)^2

 = 9.(x^2+x+1).(x^2-x+1)-(x^2+x+1)^2

 = (x^2+x+1).(9x^2-9x+9-x^2-x-1)

 = (x^2+x+1).(8x^2-10x+8)

 = 2.(x^2+x+1).(4x^2--5x+4)

Tk mk nha nếu đúng

Đọc tiếp...
Trafalgar D Water Law 26/11/2015 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

1/ xy+14+2y+7x=-10

    y(x+2)+7(x+2)=-10

(x+2)(y+7)=-10

suy ra x+2, y+7 thuộc ước -10

rồi vẽ bảng xét từng giá trị là đc, còn ấy câu kia thì phân tích thành nhân tử rồi lm như bình thường

 

 

 

 

Đọc tiếp...
dang gia huy 16/11/2015 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

6.............................................................................7

Đọc tiếp...
o0o I am a studious person o0o 08/08/2016 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

\(x-4\)

\(\left(\sqrt{2}\right)^2-4\)

\(=\left(\sqrt{2}-2\right)\left(\sqrt{2}+2\right)\)

Đọc tiếp...
quynh tong ngoc 08/08/2016 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

bài này nhìn ko hiểu lắm

Đọc tiếp...
nguyễn thị thương 31/12/2014 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

ta có:

x^4+2014x^2+2013x+2014 = x^4+2013x^2+x^2+2013x+2013+1

                                        =(x^4+x^2+1)+2013(x^2+x+1)

                                       =(x^2+1)^2-x^2+2013(x^2+x+1)

                                       =(x^2-x+1)(x^2+x+1)+2013(x^2+x+1)

                                       =(x^2+x+1)(x^2+x+2014)

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Quỳnh Trang 24/03/2016 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

x4+2014x2+2013x+2014=(x4-x)+(2014x2+2014x+2014)

                                  =x(x-1)(x2+x+1)+2014(x2+x+1)

                                  =(x^2+x+1)(x2-x+2014)

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Đạt 31/10/2016 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

bày này ko phân k đc vì vô nghiệm chỉ làm đc đến đây thôi

(x2+x+1)(2x2+x+2+2x)+x2

nhớ

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Lại 03/11/2016 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

(x+1)4+(x2+x+1)2=x4+4x3+6x2+4x+1+x4+x2+1+2x3+2x+2x2=2x4+6x3+9x2+6x+2

=(2x4+4x3+4x2)+(2x3+4x2+4x)+(x2+2x+2)=2x2(x2+2x+2)+2x(x2+2x+2)+(x2+2x+2)

=(x2+2x+2)(2x2+2x+1)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Thảo 06/01/2018 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

\(\left(x^2+2x+1\right)^2\)-\(x^4+2x^3+3x^2+2x+1\)

=\(x^4+4x^3+6x^2+4x+1\)-(\(x^4+2x^3+3x^2+2x+1\))

=\(2x^3+3x^2+2x\)

=\(x\left(2x^2+3x+2\right)\)

Đọc tiếp...
Vũ Quang Vinh 10/08/2017 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

a) \(8x^2+30x+7=0\)
\(\Rightarrow8x^2+2x+28x+7=0\)
\(\Rightarrow2x\left(4x+1\right)+7\left(4x+1\right)=0\)
\(\Rightarrow\left(2x+7\right)\left(4x+1\right)=0\)
\(\Rightarrow\)\(2x+7=0\)  hoặc  \(4x+1=0\)
\(\Rightarrow\)\(2x=-7\)          ;     \(4x=-1\)
\(\Rightarrow\)\(x=\frac{-7}{2}\)             ;     \(x=\frac{-1}{4}\)
Vậy \(x\in\left\{\frac{-7}{2};\frac{-1}{4}\right\}\)

b) \(x^3-11x^2+30x=0\)
\(\Rightarrow x\left(x^2-11x+30\right)=0\)
\(\Rightarrow x\left(x^2-6x-5x+30\right)=0\)
\(\Rightarrow x\left[x\left(x-6\right)-5\left(x-6\right)\right]=0\)
\(\Rightarrow x\left(x-5\right)\left(x-6\right)=0\)
\(\Rightarrow\)\(x=0\)  hoặc  \(x-5=0\)  hoặc  \(x-6=0\)
\(\Rightarrow\)\(x=0\)     ;      \(x=5\)               ;     \(x=6\)
Vậy \(x\in\left\{0;5;6\right\}\)

Đọc tiếp...
Trà My CTV 10/08/2017 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

a)\(8x^2+30x+7=0\Leftrightarrow8x^2+2x+28x+7=0\Leftrightarrow2x\left(4x+1\right)+7\left(4x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+7\right)\left(4x+1\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x+7=0\\4x+1=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=-\frac{7}{2}\\x=-\frac{1}{4}\end{cases}}\)

b)\(x^3-11x^2+30x=0\Leftrightarrow x\left(x^2-11x+30\right)=0\Leftrightarrow x\left(x^2-5x-6x+30\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left[x\left(x-5\right)-6\left(x-5\right)\right]=0\Leftrightarrow x\left(x-6\right)\left(x-5\right)=0\)

<=>x=0 hoặc x-6=0 hoặc x-5=0 <=> x=0 hoặc x=6 hoặc x=5

Đọc tiếp...
Mr Lazy 28/06/2015 lúc 23:13
Báo cáo sai phạm

\(=\left(3x+y+5\right)\left(x+7y+2\right)\)

Đọc tiếp...
Linh Chi 16/10/2015 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

ai giải thích chi tiết hơn con này hộ mình được k ạ :))

Đọc tiếp...
Trương Minh Trọng 19/06/2017 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

\(=3x^2+21xy+xy+6x+5x+2y+35y+7y^2+10\)

\(=\left(3x^2+21xy+6x\right)+\left(xy+7y^2+2y\right)+\left(5x+35y+10\right)\)

\(=3x\left(x+7y+2\right)+y\left(x+7y+2\right)+5\left(x+7y+2\right)=\left(3x+y+5\right)\left(x+7y+2\right)\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 29/12/2017 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

\(3x\left(x-2\right)-x+2=0\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x-2\right)-\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(3x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=0\\3x-1=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=\frac{1}{3}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 09/10/2016 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

vậy bài này lắmnhư vậy à

mình cũng

có bài tương

tự nhưng mãy

ko giải được

Đọc tiếp...
Phạm Quỳnh 27/08/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

\(x^3+y^3+z^3-3xyz=x^3+3x^2y+3xy^2+z^3-3x^2y-3xy^2-3xyz\)

\(=\left(x+y\right)^3+z^3-3xy\left(x+y+z\right)=\left(x+y+z\right)\left[\left(x+y\right)^2-\left(x+y\right)z+z^2\right]-3xy\left(x+y+z\right)\)
\(=\left(x+y+z\right)\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right)\)

Đọc tiếp...
huyen nguyen 11/10/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Pham Quỳnh sai rồi kìa. Bước thứ 2 bạn quăng y^3 cho chó nhai à?

Đọc tiếp...
Die Devil 01/10/2016 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

Tuyển tập Bất đẳng thức  Trần Sĩ Tùng  4 III. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT Bunhiacôpxki  1. Chứng minh: (ab + cd)2 £ (a2 + c2)(b2 + d2)    BĐT Bunhiacopxki 2. Chứng minh: + £sinx cosx 2 3. Cho 3a – 4b = 7.  Chứng minh: 3a2 + 4b2 ³ 7. 4. Cho 2a – 3b = 7.  Chứng minh:  3a2 + 5b2 ³ 72547. 5. Cho 3a – 5b = 8.  Chứng minh:  7a2 + 11b2 ³ 2464137. 6. Cho a + b = 2.  Chứng minh:  a4 + b4 ³ 2. 7. Cho a + b ³ 1 Chứng minh: + ³2 2 1a b2  Lời giải:  I. Chứng minh BĐT dựa vào định nghĩa và tính chất cơ bản: 1.  Cho a, b > 0 chứng minh: + +æ ö³ ç ÷è ø33 3a b a b2 2 (*)  (*) Û + +æ ö- ³ç ÷è ø33 3a b a b02 2 Û ( )( )+ - ³23a b a b 08. ĐPCM. 2.  Chứng minh: + +£ 2 2a b a b2 2 («)  ÷ a + b £ 0 , («) luôn đúng.  ÷ a + b > 0 , («) Û + + +- £2 2 2 2a b 2ab a b04 2 Û ( )- ³2a b04 , đúng.   Vậy: + +£ 2 2a b a b2 2. 3.  Cho a + b ³ 0 chứng minh: + +³ 3 33a b a b2 2 Û ( )+ +£3 3 3a b a b8 2   Û ( )( )- - £2 23 b a a b 0 Û ( ) ( )- - + £23 b a a b 0, ĐPCM. 4.  Cho a, b > 0 . Chứng minh: + ³ +a ba bb a  («)   («) Û + ³ +a a b b a b b a Û ( ) ( )- - - ³a b a a b b 0  Û ( )( )- - ³a b a b 0 Û ( ) ( )- + ³2a b a b 0, ĐPCM. 5.  Chứng minh: Với a ³ b ³ 1:  + ³++ +2 21 1 21 ab1 a 1 b («)  Trần Sĩ Tùng  Tuyển tập Bất đẳng thức  1 PHẦN I: LUYỆN TẬP CĂN BẢN    I. Chứng minh BĐT dựa vào định nghĩa và tính chất cơ bản: 1.  Cho a, b > 0 chứng minh: + +æ ö³ ç ÷è ø33 3a b a b2 2 2.  Chứng minh: + +£ 2 2a b a b2 2 3.  Cho a + b ³ 0 chứng minh: + +³ 3 33a b a b2 2 4.  Cho a, b > 0 . Chứng minh: + ³ +a ba bb a 5.  Chứng minh: Với a ³ b ³ 1:  + ³++ +2 21 1 21 ab1 a 1 b 6.  Chứng minh: ( )+ + + ³ + +2 2 2a b c 3 2 a b c ;  a , b , c Î R 7.  Chứng minh: ( )+ + + + ³ + + +2 2 2 2 2a b c d e a b c d e 8.  Chứng minh: + + ³ + +2 2 2x y z xy yz zx 9. a. Chứng minh: + + + +³ ³a b c ab bc ca; a,b,c 03 3  b. Chứng minh: + + + +æ ö³ ç ÷è ø22 2 2a b c a b c3 3 10.  Chứng minh: + + ³ - +22 2ab c ab ac 2bc4 11.  Chứng minh: + + ³ + +2 2a b 1 ab a b 12.  Chứng minh: + + ³ - +2 2 2x y z 2xy 2xz 2yz 13.  Chứng minh: + + + ³ - + +4 4 2 2x y z 1 2xy(xy x z 1) 14. Chứng minh: Nếu a + b ³ 1 thì: + ³3 3 1a b4 15. Cho a, b, c là số đo độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. Chứng minh:       a.  ab + bc + ca £ a2 + b2 + c2 < 2(ab + bc + ca).       b.  abc ³ (a + b – c)(a + c – b)(b + c – a)       c.  2a2b2 + 2b2c2 + 2c2a2 – a4 – b4 – c4 > 0

Đọc tiếp...
Hâm cả mớ à 23/09/2016 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

\(=\left(x-y\right)^2+4\left(x-y\right)+4-9\)

\(=\left(x-y+2\right)^2-9\)

\(=\left(x-y+2\right)^2-3^2\)

\(=\left(x-y-1\right)\left(x-y+5\right)\)

nhớ nha

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 25/10/2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(x+y\right)^5-x^5-y^5=\left(x+y\right)^5-\left(x^5+y^5\right)\)

\(=\left(x+y\right)^5-\left(x+y\right)\left(x^4-x^3y+x^2y^2-xy^3+y^4\right)\)

\(=\left(x+y\right)\left[\left(x+y\right)^4-x^4+x^3y-x^2y^2+xy^3-y^4\right]\)

\(=\left(x+y\right)\left[x^4+4x^3y+6x^2y^2+4xy^3+y^4-x^4+x^3y-x^2y^2+xy^3-y^4\right]\)

\(=\left(x+y\right)\left(5x^3y+5x^2y^2+5xy^3\right)=5xy\left(x+y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)\)

Đọc tiếp...
trieu dang 22/07/2015 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

x4+4=x4+4x2+4-4x2

=(x2+2)2-4x2

=(x2-2x+2)(x2+2x+2)

Đọc tiếp...
huycoi 29/12/2017 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

2 mũ - cho 3x bằng bao nhiêu ????

^_^ bn nào bik giúp mik với nha

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 25/12/2017 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

x4+x4=x4+4x2+4-4x2

=(x2+2)2-4x2

=(x2-2x+2) (x2+2x+2)

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 25/12/2017 lúc 12:34
Báo cáo sai phạm

Bạn biiết làm rồi mà

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thùy 31/08/2016 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Các bạn làm sai rùi mình làm lại nè:

= x5 - x2 + x2 + x + 1 

= (x5 - x) + (x2 + x + 1)

= x2(x3 - 1) + (x2 + x + 1)

= x2(x - 1)(x+ x.1 + 1) + (x2 + x + 1)

= (x2 + x + 1).(x2(x - 1) + 1)

= (x2 + x + 1)(x3 - x2 +1) 

Đọc tiếp...
Đặng Quỳnh Ngân 21/08/2016 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

x5 +x4 + x3 +x2 +x+1 - x4-x3 -x2= (x+1)( x4 +x2 -x3) - x2 = x2((x+1)(x2 -x +1) -1)

Đọc tiếp...
thang Tran 01/08/2015 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

Có hai cách nhưng mình sẽ chọn cách ngắn nhất 

x^8 + x + 1 

= x^8 - x^5 + x^5 - x^2 + x^2 + x + 1

= x^5 ( x^3 - 1 ) + x^2 ( x^3 - 1 ) + x^2 + x + 1 

= x^ 5 ( x - 1 )( x^2 + x + 1 ) + x^2 ( x- 1 )( x^2 + x + 1 ) + x^2 + x + 1

=\ ( x^6 - x^5 )( x^2 + x + 1 ) + ( x^3 - x^2 )(x^2 + x+ 1 ) + x^2 + x + 1 

=( X^2 + x + 1 )( x^6 - x^5 + x^3 -x^2 + 1)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: