Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Nhật Khôi 03/07/2018 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

Câu c) Sử dụng hằng đẳng thức+Đặt biến phụ

Ta có: \(x^2+2xy+y^2-x-y-12\)

\(=\left(x+y\right)^2-\left(x+y\right)-12\)

\(=\left(x+y\right)\left(x+y-1\right)-12\)

Đặt: \(x+y=t\)

\(=t\left(t-1\right)-12\)

\(=t^2-t-12\)

\(=t^2-t-9-3\)

\(=\left(t^2-3^2\right)-\left(t+3\right)\)

\(=\left(t+3\right)\left(t-3\right)-\left(t+3\right)\)

\(=\left(t+3\right)\left(t-4\right)\)Bn tự thế vào nhá. (Bài c) tương tự bài a))

Câu d) Đặt biến phụ

Ta có: \(\left(5x^2-2x\right)^2+2x-5x^2-6\)

\(=\left(5x^2-2x\right)^2-5x^2+2x-6\)

\(=\left(5x^2-2x\right)^2-\left(5x^2-2x\right)-6\)

\(=\left(5x^2-2x\right)\left(5x^2-2x-1\right)-6\)

Đặt \(t=5x^2-2x\)

\(=t\left(t-1\right)-6\)

\(=t^2-t-6\)

\(=t^2-t-9+3\)

\(=\left(t^2-3^2\right)-\left(t-3\right)\)

\(=\left(t-3\right)\left(t+3\right)-\left(t-3\right)\)

\(=\left(t-3\right)\left(t+2\right)\)Bn tự thế t vào 

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 03/07/2018 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

Câu a) Sử dụng phương pháp đặt biến phụ+hằng đẳng thức

Ta có: \(\left(2x^2+x-2\right)\left(2x^2+x-3\right)-12\)

Đặt: \(t=2x^2+x-2\)

\(=t\left(t-1\right)-12\)

\(=t^2-t-12=t^2-t-9-3\)

\(=\left(t^2-3^2\right)-\left(t+3\right)\)

\(\left(t+3\right)\left(t-3\right)-\left(t+3\right)=\left(t+3\right)\left(t-4\right)\)

Thay t vào: \(\left(2x^2+x+1\right)\left(2x^2+x-6\right)\)

Câu b) Sử dụng hằng đẳng thức+ đặt biến phụ 

Ta có: \(x^2+9y^2-9y-3x+6xy+2\)

\(=\left(x^2+6xy+9y^2\right)-\left(9y+3x\right)+2\)

\(=\left(x+3y\right)^2-3\left(3y+x\right)+2\)

\(=\left(x+3y\right)\left(x+3y-3\right)+2\)

Đặt \(t=x+3y\)

\(=t\left(t-3\right)+2\)

\(=t^2-3t+2\)

\(=\left(t^2-4\right)-\left(3t-6\right)\)

\(=\left(t-2\right)\left(t+2\right)-3\left(t-2\right)\)

\(=\left(t-2\right)\left(t-1\right)\)Khúc sau bn tự thế vào

Còn mấy bài sau đang nghiên cứu

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 11/07/2018 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

Câu h) Suy nghĩ muốn chết mới làm ra đc

\(x^2+4xy+2x+3y^2+6y\)

\(=x^2+2xy+y^2+2xy+2x+2y^2+6y\)

\(=\left(x+y\right)^2+\left(2xy+2y^2\right)+\left(2x+6y\right)\)

\(=\left(x+y\right)^2+2y\left(x+y\right)+2\left(x+3y\right)\)

\(=\left(x+y\right)\left(x+3y\right)+2\left(x+3y\right)\)

\(=\left(x+3y\right)\left(x+y+2\right)\)

Câu i) Tương tự câu h)

\(x^2+2y^2-3xy+x-2y\)

\(=x^2-2xy+y^2+y^2-xy+x-2y\)

\(=\left(x-y\right)^2-\left(xy-y^2\right)+\left(x-2y\right)\)

\(=\left(x-y\right)^2-y\left(x-y\right)+\left(x-2y\right)\)

\(=\left(x-y\right)\left(x-2y\right)+\left(x-2y\right)\)

\(=\left(x-2y\right)\left(x-y+1\right)\)

Đọc tiếp...
Hàn Bạch Tử 17/01/2019 lúc 12:38
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-3\right)\left(2y+1\right)=5\)

\(\Rightarrow\left(x-3\right);\left(2y+1\right)\inƯ\left(5\right)=\left\{\pm1;\pm5\right\}\)

Ta có các trường hợp

\(TH1:\hept{\begin{cases}x-3=1\\2y+1=5\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=4\\y=2\end{cases}}}\)           \(TH2:\hept{\begin{cases}x-3=-1\\2y+1=-5\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=2\\y=-3\end{cases}}}\)

\(TH3:\hept{\begin{cases}x-3=5\\2y+1=1\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=8\\y=0\end{cases}}}\)             \(TH4:\hept{\begin{cases}x-3=-5\\2y+1=-1\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-2\\y=-1\end{cases}}}\)

Vậy \(\left(x;y\right)\in\left\{\left(4;2\right);\left(2;-3\right);\left(8;0\right);\left(-2;-1\right)\right\}\)

Đọc tiếp...
Hàn Bạch Tử 17/01/2019 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

lm tiếp câu b

\(xy+3x-7y=21\)

\(\Rightarrow x\left(y+3\right)-7y-21=21-21\)

\(\Rightarrow x\left(y+3\right)-7\left(y+3\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(y+3\right)\left(x-7\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y+3=0\\x-7=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-3\\y=7\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 16/01/2019 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

\(A=x^4-14x^3+71x^2-154x+120\)

\(=x^3\left(x-2\right)-12x^2\left(x-2\right)+47x\left(x-2\right)-60\left(x-2\right)\)

\(=\left(x-2\right)\left(x^3-12x^2+47x-60\right)\)

\(=\left(x-2\right)\left[x^2\left(x-3\right)-9x\left(x-3\right)+20\left(x-3\right)\right]\)

\(=\left(x-2\right)\left(x-3\right)\left(x^2-9x+20\right)=\left(x-2\right)\left(x-3\right)\left(x-4\right)\left(x-5\right)\)

b, Vì A là tích của 4 số nguyên liên tiếp nên A chia hết cho 24

Đọc tiếp...
Die Devil 03/10/2016 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

Đọc tiếp...
Mai Chi 24/09/2016 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

\(x^5+x+1=x^5+x^4-x^4+x^3-x^3+x^2-x^2+x+1\)
                     \(=\left(x^5+x^4+x^3\right)+\left(x^2+x+1\right)-\left(x^4+x^3+x^2\right)\)
                     \(=x^3\left(x^2+x+1\right)+\left(x^2+x+1\right)-x^2\left(x^2+x+1\right)\)
                     \(=\left(x^2+x+1\right)\left(x^3-x^2+1\right)\)
                

Đọc tiếp...
ღღ♥_ Hoa ri'ss_ ♥ღღ CTV 05/01/2019 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

\(x^3+\frac{1}{27}=x^3+\left(\frac{1}{3}\right)^3\)

\(=\left(x+\frac{1}{3}\right)\left(x^2-\frac{1}{3}x+\frac{1}{9}\right)\)

\(8x^3+12x^2y+6xy+y^3\)

\(=2^3+3.4x^2y+3.2x.y^2+y^3\)

\(=\left(2+y\right)^3\)

Đọc tiếp...
ღღ♥_ Hoa ri'ss_ ♥ღღ CTV 05/01/2019 lúc 13:39
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{25}x^2-64y^2\)

\(=\left(\frac{1}{5}x\right)^2-8^2\)

\(=\left(\frac{1}{5}x+8\right)\left(\frac{1}{5}x-8\right)\)

Đọc tiếp...
ღღ♥_ Hoa ri'ss_ ♥ღღ CTV 05/01/2019 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{5}x\left(y-1\right)-\frac{2}{5}y\left(y-1\right)\)

\(=\left(y-1\right)\left[\left(\frac{2}{5}x-\frac{2}{5}y\right)\right]\)

\(=\left(y-1\right)\frac{2}{5}\left(x-y\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 04/01/2019 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(x+1\right)\left(x-4\right)\left(x+2\right)\left(x-8\right)+4x^2\)

\(A=\left[\left(x+1\right)\left(x-8\right)\right]\left[\left(x-4\right)\left(x+2\right)\right]+4x^2\)

\(A=\left(x^2-7x-8\right)\left(x^2-2x-8\right)+4x^2\)

Đặt \(p=x^2-4,5x-8\)ta có :

\(A=\left(p-2,5x\right)\left(p+2,5x\right)+4x^2\)

\(A=p^2-\left(2,5x\right)^2+4x^2\)

\(A=p^2-6,25x^2+4x^2\)

\(A=p^2-2,25x^2\)

\(A=p^2-\left(1,5x\right)^2\)

\(A=\left(p-1,5x\right)\left(p+1,5x\right)\)

Thay \(p=x^2-4,5x-8\)vào A ta có :

\(A=\left(x^2-4,5x-8-1,5x\right)\left(x^2-4,5x-8+1,5x\right)\)

\(A=\left(x^2-6x-8\right)\left(x^2-3x-8\right)\)

Đọc tiếp...
Fire Sky 04/01/2019 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)\left(x-4\right)\left(x+2\right)\left(x-8\right)+4x^2\)

\(=\left(x+1\right)\left(x-8\right)\left(x-4\right)\left(x+2\right)+4x^2\)

\(=\left(x^2-7x-8\right)\left(x^2-2x-8\right)+4x^2\)

  Đặt \(x^2-2x-8=t\)

  Ta có : \(\left(t-5x\right)t+4x^2\)

\(=t^2-5xt+4x^2\)

\(=t^2-2.\frac{5}{2}xt+\frac{25}{4}x^2-\frac{9}{4}x^2\)

\(=\left(t-\frac{5}{2}\right)^2-\frac{9}{4}x^2\)

\(=\left(t-\frac{5}{2}-\frac{3}{2}x\right)\left(t-\frac{5}{2}+\frac{3}{2}x\right)\)

    Học tốt ~~

Đọc tiếp...
caothiquynhmai 26/11/2016 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

x^4-x^3-x^2+2x-2

=(x^4-x^3)-(x^2-2x+2)

=x^3(x-1)-(x-1)^2

=(x^3-x-1)*(x-1)

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Dũng 24/09/2017 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

Ta có : x4 - x3 - x2 + 2x - 2

= ( x- x3 ) - ( x2 - 2x + 2 )

= x3 . ( x - 1 ) - ( x - 1 )2

= ( x3 - x - 1 ) . ( x - 1 )

Đọc tiếp...
Long 26/11/2016 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

X4-X3-X2+2X -2= (X4-X3-X2)+(2X-2) = X2(X2-1-X)+2(X-1)  = X2((X-1)(X+1)-X) +2(X-1) = X3+X2-X3(X-1)+2(X-1) = X2(X-1)-X3(X-1)+2(X-1)

=(X2-X3+2)(X-1)

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 10/09/2018 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

a) Ta có :

\(x^3+y^3+z^3-3xyz\)

\(\Rightarrow\left(x+y\right)^3-3xy\left(x+y\right)+z^3-3xyz\)

\(\Rightarrow\left(x+y+z\right)\left[\left(x+y^2\right)-\left(x+y\right)z+z^2\right]-3xy\left(x+y+z\right)\)

\(\Rightarrow\left(x+y+z\right)\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right)\)

P/s tham khảo nha

hok tốt

Đọc tiếp...
lê thị thu huyền 22/07/2017 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

a) \(x^3+y^3+z^3-3xyz\)

\(=\left(x+y\right)^3-3xy\left(x+y\right)+z^3-3xyz\)

\(=\left[\left(x+y\right)^3+z^3\right]-\left[3xy\left(x+y\right)+3xyz\right]\)

\(=\left(x+y+z\right)\left[\left(x+y\right)^2-xz-yz+z^2\right]-3xy\left(x+y+z\right)\)

\(=\left(x+y+z\right)\left(x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz\right)\)

b) \(x^4+2011x^2+2010x+2011\)

\(=x^4+2010x^2+x^2+2010x+2010+1\)

\(=\left(x^4+x^2+1\right)+\left(2010x^2+2010x+2010\right)\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+1\right)+2010\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+2011\right)\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 05/09/2018 lúc 23:07
Báo cáo sai phạm

\(x^3+y^3+z^3-3xyz\)

\(=\left(x+y\right)^3-3xy\left(x+y\right)+z^3-3xyz\)

\(=\left(x+y+z\right)\left[\left(x+y\right)^2-\left(x+y\right)z+z^2\right]-3xy\left(x+y+z\right)\)

\(=\left(x+y+z\right)\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right)\)

Đọc tiếp...
Tứ Đại KAGE 24/12/2018 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

vo phi hung sai rùi. số 6 làm gì có x mà rút x

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 24/12/2018 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

\(12x^3-32x^2+25x-6=6x^2\left(2x-1\right)-13x\left(2x-1\right)+6\left(2x-1\right)\)

\(=\left(2x-1\right)\left(6x^2-13x+6\right)\)

Đọc tiếp...
Tứ Đại KAGE 24/12/2018 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

bị sai đề đúng không?????????

k cho mk mấy cái đi a...hi..hi...

Đọc tiếp...
_Ahwi_ 17/12/2018 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

A/  \(2x^3-4x^2y+2xy^2\)

\(=2x\left(x^2-2xy+y^2\right)\)

\(=2x\left(x-y\right)^2\)

B/  \(2x^3-\left(a+2\right)x^2-ax+a^2\)

\(=2x^3-ax-4a-4\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 25/10/2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(x+y\right)^5-x^5-y^5=\left(x+y\right)^5-\left(x^5+y^5\right)\)

\(=\left(x+y\right)^5-\left(x+y\right)\left(x^4-x^3y+x^2y^2-xy^3+y^4\right)\)

\(=\left(x+y\right)\left[\left(x+y\right)^4-x^4+x^3y-x^2y^2+xy^3-y^4\right]\)

\(=\left(x+y\right)\left[x^4+4x^3y+6x^2y^2+4xy^3+y^4-x^4+x^3y-x^2y^2+xy^3-y^4\right]\)

\(=\left(x+y\right)\left(5x^3y+5x^2y^2+5xy^3\right)=5xy\left(x+y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 12/07/2018 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Cái này bn nên học chuyên đề tam giác pascal trước đi rùi hả làm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Ngọc 09/12/2018 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

bài này ôn đội tuyển à?

Đọc tiếp...
Full Moon 16/12/2018 lúc 23:12
Báo cáo sai phạm

F(x) = ( x^50 + x^49 + ....+ x^34) + ( x^33 + x^ 32 +...+ x^17) + ( x^16 + x^15+...+ 1)

= x^34 ( x^16 + x^15 +...+1) +x^17( x^16 + x^15+...+ 1) + (x^16+...+1)

=(x^16 + ....+ 1)(x^34 + x^17+ 1)    chia hết cho ( x^16 + x^15 + ...+1)

Hay F(x) chia het cho G(x)

Đọc tiếp...
Lê Hoàng Quân 16/12/2018 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)-8

=[(x+1)(x+4)][(x+2)(x+3)]-8

=(x2+5x+4)(x2+5x+6)-8

gọi x2+5x+5=a

suy ra (x2+5x+4)(x2+5x+6)-8

=(a-1)(a+1)-8

=a2-1-8=a2-9

=(a-3)(a+3)

=(x2+5x+2)(x2+5x+8)

Đọc tiếp...
shitbo 16/12/2018 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

\(=\left(x^2+5x+2\right)\left(x^2+5x+8\right)\)

Đọc tiếp...
Shin Danbi 16/12/2018 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

cam on a

Đọc tiếp...
Trương Quang Bảo 29/09/2016 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

a) x^2+4x-y^2+4=(x^2+4x+4)-y^2=(x+2)^2-y^2=(x+2-y)(x+2+y)

b)3x^2+6xy+3y^2-3z^2=3[(x^2+2xy+y^2)-z^2]=3[(x+y)^2-z^2]=3(x+y-z)(x+y+z)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 29/09/2018 lúc 23:58
Báo cáo sai phạm

\(x^2+4x-y^2+4\)

\(=\left(x+2\right)^2-y^2\)

\(=\left(x-y+2\right)\left(x+y+2\right)\)

hk tốt

^^

Đọc tiếp...
đinh như huyền 29/09/2016 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

a) = (x^2 + 2.2.x + 2^2) - y^2                                                                                                                                                                = (x + 2)^2  - y^2                                                                                                                                                                              =(x + 2 - y) . (x + 2 +y)

Đọc tiếp...
tth(Box Toán-Văn) CTV 16/12/2018 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

a) \(x^2-6=x^2-\left(\sqrt{6}\right)^2=\left(x+\sqrt{6}\right)\left(x-\sqrt{6}\right)\)

b) \(\left(a^2-b^2\right)+\left(a+b\right)=\left(a+b\right)\left(a-b\right)+\left(a+b\right)\)

\(=\left(a+b\right)\left(a-b+1\right)\)

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 16/12/2018 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

\(x^2-6=x^2-\left(\sqrt{6}\right)^2=\left(x-\sqrt{6}\right)\left(x+\sqrt{6}\right)\)

\(a^2-b^2+a+b=\left(a-b\right)\left(a+b\right)+\left(a+b\right)=\left(a+b\right)\left(a-b+1\right)\)

\(\left(a+9\right)^2-36a^2=\left(a+9\right)^2-\left(6a\right)^2=\left(a+9-6a\right)\left(a+9+6a\right)=\left(9-5a\right)\left(7a+9\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Vy 16/12/2018 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

a/ x2 - 6 = ( x + \(\sqrt{6}\)) ( x - \(\sqrt{6}\))

b/ ...

c/ ( a + 9 )2 - 36a2 = ( a + 9 )2 - 6a2

= ( a + 9 + 6a ) ( a + 9 - 6a )

= ( 7a + 9 ) ( -5a + 9 )

Đọc tiếp...
Minh Hiền 30/08/2015 lúc 11:23
Báo cáo sai phạm

= (x+2)(x+5)(x+3)(x+4)-24

= (x2+7x+10)(x2+7x+12)-24

đặt y=x2+7x+10

ta có biểu thức:

y.(y+2)-24

= y2+2y-24

= y2+6y-4y-24

= y(y+6)-4(y+6)

= (y+6)(y-4)

= (x2+7x+10+6)(x2+7x+10-4)

= (x2+7x+16)(x2+7x+6)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 30/08/2015 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

(x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 24

= (x2 + 3x + 2x + 6)(x2 + 5x + 4x + 20) - 24

= (x2 + 5x + 6)(x2 + 9x + 20) - 24

= x4 + 9x3 + 20x2 + 5x3 + 45x2 + 100x + 6x2 + 54x + 120 - 24

= x4 + 14x3 + 71x2 + 100x + 96

Đọc tiếp...
Mai Đức Hạnh 25/08/2018 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

(x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) – 24 =  (x + 2)(x + 5)(x + 4)(x + 3) – 24 

                                                            = ( x2 + 7x +10) ( x2 + 7x +12) – 24  đặt x2 + 7x +10 = a

                                                            = a(a + 2 ) – 24 = a2 + 2a – 24  = a2 + 2a +1 – 25

                                                            = (a – 4 )( a + 6) 

Thay vào ta có: (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) – 24  =  ( x2 + 7x +6) ( x2 + 7x +16)

                                                                              = (x + 6)(x + 1)( x2 + 7x +16)

Đọc tiếp...
SV 27/10/2014 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

Đặt x2+x+1=t

Ta có: t(t+1)-12 = t2+t-12 = t2+4t-3t-12 = t(t+4) -3(t+4) =(t-3)(t+4) = (x2+x+1-3)(x2+x+1+4) =(x2+x-2)(x2+x+5).

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 21/10/2018 lúc 07:39
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(x^2+x+1\right)\left(x^2+x+2\right)-12\)

Đặt:   \(x^2+x+1=t\)    Khi đó ta có:

\(A=t\left(t+1\right)-12\)

\(=t^2+t-12=\left(t-3\right)\left(t+4\right)\)

Thay trở lại đc:

\(A=\left(x^2+x-2\right)\left(x^2+x+5\right)\)

\(=\left(x-1\right)\left(x+2\right)\left(x^2+x+5\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Châu Anh 27/10/2014 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

= (x2+x+5)(x-1)(x+2)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: