Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Hương Giang 11/05/2018 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(x^{200}+x^{100}+1\)

\(\Rightarrow x^{100}.\left(x^{100}+1^1\right)+1\)

\(\Rightarrow\left(x^{100}+1\right).\left(x^{100}+1\right)\)( bạn nhân phân phối là ra nhé )

\(\Leftrightarrow\left(x^{100}+1\right)^2\)

Vậy nhân tử của đa thức \(x^{200}+x^{100}+1\)là \((x^{100}+1)^2\)

Đọc tiếp...
Monfan sub 11/05/2018 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

\(x^{200}\)\(x^{100}\)+\(1\)

<=>\(x^{100}\)(\(x^{100}\)+\(1\)) +\(1\)

<=> (\(x^{100}\)+\(1\))(\(x^{100}\)+\(1\))

<=> \(\left(x^{100}+1\right)^2\)

Chúc bạn học tốt ~<>

Đọc tiếp...
Đinh quang hiệp 17/05/2018 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

\(x^{200}+x^{100}+1=\left(x^{100}\right)^2+2x^{100}+1-x^{100}\)

\(=\left(x^{100}+1\right)^2-\left(x^{50}\right)^2=\left(x^{100}+1-x^{50}\right)\left(x^{100}+1+x^{50}\right)\)

Đọc tiếp...
Thánh Ca 27/08/2017 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

tuổi con HN là :

50 : ( 1 + 4 ) = 10 ( tuổi )

tuổi bố HN là :

50 - 10 = 40 ( tuổi )

hiệu của hai bố con ko thay đổi nên hiệu vẫn là 30 tuổi

ta có sơ đồ : bố : |----|----|----|

                  con : |----| hiệu 30 tuổi

tuổi con khi đó là :

 30 : ( 3 - 1 ) = 15 ( tuổi )

số năm mà bố gấp 3 tuổi con là :

 15 - 10 = 5 ( năm )

       ĐS : 5 năm

mình nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bình 27/08/2017 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

ủa dạng nào đây bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Huệ Lam 27/08/2017 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

a) \(x^3+5x^2+8x+4\)

\(=x^3+x^2+4x^2+4x+4x+4\)

\(=\left(x^3+x^2\right)+\left(4x^2+4x\right)+\left(4x+4\right)\)

\(=x^2\left(x+1\right)+4x\left(x+1\right)+4\left(x+1\right)\)

\(=\left(x+1\right)\left(x^2+4x+4\right)=\left(x+1\right)\left(x+2\right)^2\)

Đọc tiếp...
Ác Mộng 29/06/2015 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

a.xy+x+8y+8=x(y+1)+8(y+1)=(y+1)(x+8)

b)x2-x-2/3x+2/3=x(x-1)-2/3(x-1)=(x-1)(x-2/3)

Đọc tiếp...
Dark Killer 29/07/2016 lúc 08:13
Báo cáo sai phạm

a) \(x^5+x+1=x^5+x^2-x^2+x+1\)

\(=\left(x^5-x^2\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x^2\left(x^3-1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x^2\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left[x^2\left(x-1\right)+1\right]\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left(x^3-x^2+1\right)\)

b) \(x^7+x^2+1=x^7+x^2-x+x+1\)

\(=\left(x^7-x\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x\left(x^6-1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x\left(x^3+1\right)\left(x^3-1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x\left(x^3+1\right)\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left[x\left(x^3+1\right)\left(x-1\right)+1\right]\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left(x^5+x^2+1-x^4-x\right)\)

(Nếu đúng thì k cho mìk với nhé!)

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 01/08/2017 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

a) x2 – xy + x – y = (x2 – xy) + (x - y)

                           = x(x - y) + (x -y)

                            = (x - y)(x + 1)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 20/07/2016 lúc 07:27
Báo cáo sai phạm

a)x2+2xy+x+2y

=(2xy+x2)+(2y+x)

=x(2y+x)+(2y+x)

=(x+1)(2y+x)

b)7x2-7xy-5x+5y

=(5y-7xy)+(7x2-5x)

=y(5-7x)-x(5-7x)

=(5-7x)(y-x)

c)x2-6x+9-9y2

=(x2+3xy-3x)-(3xy+9y2-9y)-(3x+9y-9)

=x(x+3y-3)-3y(x+3y-3)-3(x+3y-3)

=(x-3y-3)(x+3y-3)

d)x3-3x2+3x-1+2(x2-x)

Ta thấy x=1 là nghiệm của đa thức

=>đa thức có 1 hạng tử là x-1

=(x-1)(x2+1)

e) (x+y)(y+z)(z+x)+xyz

đề sai

f)x(y2-z2)+y(z2-x2)

=(xy2+yz2)+(x2y+xz2)

=y(xy+z2)-x(xy+z2)

=(y-x)(xy+z2)

Đọc tiếp...
zZz Phan Cả Phát zZz 20/07/2016 lúc 08:18
Báo cáo sai phạm

a)x2+2xy+x+2y

=(2xy+x2)+(2y+x)

=x(2y+x)+(2y+x)

=(x+1)(2y+x)

b)7x2-7xy-5x+5y

=(5y-7xy)+(7x2-5x)

=y(5-7x)-x(5-7x)

=(5-7x)(y-x)

c)x2-6x+9-9y2

=(x2+3xy-3x)-(3xy+9y2-9y)-(3x+9y-9)

=x(x+3y-3)-3y(x+3y-3)-3(x+3y-3)

=(x-3y-3)(x+3y-3)

d)x3-3x2+3x-1+2(x2-x)

Ta thấy x=1 là nghiệm của đa thức

=>đa thức có 1 hạng tử là x-1

=(x-1)(x2+1)

e) (x+y)(y+z)(z+x)+xyz

đề sai

f)x(y2-z2)+y(z2-x2)

=(xy2+yz2)+(x2y+xz2)

=y(xy+z2)-x(xy+z2)

=(y-x)(xy+z2)

Đọc tiếp...
Cold Wind 04/06/2016 lúc 14:16
Báo cáo sai phạm

\(xy-2y+3\left(x-2\right)=7\)

\(xy-2y+3x-3\cdot2=7\)

\(\left(x-2\right)y+\left(x-2\right)3=7\)

\(\left(x-2\right)\left(y+3\right)=7\)

Ta có: 1 x 7 = 7;              7 x1 = 7

          (-1) x (-7) = 7 ;        (-7) x (-1)= 7

=>  TH1:  x-2= 1 =>   x=2

              y+3 = 7 => y= 4

TH2:  x-2= 7 =>   x=9

              y+3 = 1 => y= -2

TH3:  x-2= -1 =>   x=1

              y+3 = -7 => y= -10

TH4:  x-2= -7 =>   x=-5

              y+3 = -1 => y= -4

Vậy \(x\in\left\{-5;1;2;9\right\}\)

\(y\in\left\{-10;-4;-2;4\right\}\)

Đọc tiếp...
nguyễn khánh 13/11/2015 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

A = n^5 - 5n^3 + 4n = n.(n^4 - 5n^2+4)
= n.( n^4 - 4n^2 - n^2 + 4)
= n.[ n^2.(n^2 - 1) - 4.(n^2 - 1)
= n.(n^2) . (n^2 - 4)
= n.(n-1).(n+1).(n+2).(n-2)
 A chia hết cho 120

Đọc tiếp...
Hà Thị Quỳnh 07/05/2016 lúc 12:19
Báo cáo sai phạm

Ta có \(n^5-5n^3+4n=n\left(n^4-5n^2+4\right)\)

          \(=n\left(n^4-n^2-4n^2+4\right)\)

          \(=n\text{[}n^2\left(n^2-1\right)-4\left(n^2-1\right)\text{]}\)

          \(=n\left(n^2-1\right)\left(n^2-4\right)\)

          \(=n\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n-2\right)\left(n+2\right)\)

         \(=\left(n-2\right)\left(n-1\right)n\left(n+1\right)\left(n+2\right)\)

Vì \(n-2;n-1;n;n+1;n+2\) là tích của 5 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 3,5,8

Mà \(\left(3,5,8\right)=1\)

\(\Rightarrow\left(n-2\right)\left(n-1\right)n\left(n+1\right)\left(n+2\right)\) chia hết cho \(3\times5\times8=120\)

Vậy \(n^5-5n^3+4n\) chia hết cho 120

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Tài 13/11/2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

CHTT 

đề bồi dưỡng à

Đọc tiếp...
Hà Thị Quỳnh 07/05/2016 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

Ta có 

1,\(3x^2+2x-1=3x^2+3x-x-1=3x\left(x+1\right)-\left(x+1\right)\)

                                \(\left(x+1\right)\left(3x-1\right)\)

2, \(x^3+2x^2+4x^2+8x+3x+6\)

\(=x^2\left(x+2\right)+4x\left(x+2\right)+3\left(x+2\right)\)

\(=\left(x+2\right)\left(x^2+4x+3\right)\)

\(=\left(x+2\right)\left(x^2+x+3x+3\right)\)

\(=\left(x+2\right)\text{[}x\left(x+1\right)+3\left(x+1\right)\text{]}\)

\(=\left(x+2\right)\left(x+1\right)\left(x+3\right)\)

3,\(x^4+2x^2-3=x^4-x^2+3x^2-3\)

 \(=x^2\left(x^2-1\right)+3\left(x^2-1\right)\)

\(\left(x^2-1\right)\left(x^2+3\right)=\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x^2+3\right)\)

4,\(ab+ac+b^2+2bc+c^2\)

\(=a\left(b+c\right)+\left(b+c\right)^2\)

\(=\left(b+c\right)\left(a+b+c\right)\)

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 06/08/2015 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=>\frac{a}{b}-1=\frac{c}{d}-1=>\frac{a-b}{b}=\frac{c-d}{d}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
VU THUY NGAN 24/07/2015 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

\(=a\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{x}\right)-b\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{x}\right)-\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{x}\right)=\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{x}\right)\left(a-b-1\right)\)

Đọc tiếp...
trieu dang 19/07/2015 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

A) ax-bx+x+ay-by+y

=x.(a-b+1)+y.(a-b+1)

=(a-b+1)(x+y)

 

B) am+an+ap-bm-bn-bp-m-n-p

=a.(m+n+p)-b.(m+n+p)-(m+n+p)

=(m+n+p)(a-b-1)

 

Đọc tiếp...
ngô thị loan 10/06/2015 lúc 00:37
Báo cáo sai phạm

a) 6-3a-2b+ab  = (6-3a) + (-2b+ab) =3(2-a) -b(2-a) = (2-a)(3-b)

b) (2a -3) (1+a) - (1-a) (3+2a) = 2a+2a^2 -3 -3a +3a +2a^2 -3 -2a = 4a^2 -6 = 2(2a^2-3)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: