Giúp tôi giải toán


Nguyễn Quang Trung CTV Hôm qua lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

a,b gộp nhá : 

Ta có : x2 + x = 6

=> x2 + x - 6 = 0

=> x2 + 3x - 2x - 6 = 0

<=>  (x2 + 3x) - (2x + 6) = 0

=> x(x + 3) - 2(x + 3) = 0

=> (x - 2)(x + 3) = 0

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=0\\x+3=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=-3\end{cases}}\)

Trần thị thanh hà Hôm qua lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

bạn lm riêng ra cho mk cái

Bùi Minh Anh Hôm qua lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

a, \(x^3-4x^2+12x-27\) \(=x^3-3x^2-x^2+3x+9x-27\)

\(x^2\left(x-3\right)-x\left(x-3\right)+9\left(x-3\right)\) \(=\left(x-3\right)\left(x^2-x+9\right)\)

b, \(x^3+2x^2+2x+1\) \(=x^3+x^2+x^2+x+x+1\)

\(x^2\left(x+1\right)+x\left(x+1\right)+x+1=\) \(\left(x+1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

c, \(x^4-2x^3+2x-1=\) \(x^4-x^3-x^3+x^2-x^2+x+x-1\)

\(x^3\left(x-1\right)-x^2\left(x-1\right)-x\left(x-1\right)+x-1\)

\(\left(x-1\right)\left(x^3-x^2-x+1\right)\)

d, \(x^4+2x^3+2x^2+2x+1=\) \(x^4+x^3+x^3+x^2+x^2+x+x+1\)

\(x^3\left(x+1\right)+x^2\left(x+1\right)+x\left(x+1\right)+x+1\)

\(\left(x+1\right)\left(x^3+x^2+x+1\right)\)

Nguyễn Quang Trung CTV Hôm qua lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Ta có : x3 - 4x2 + 12x - 27

= (x3 - 27) - (4x2 - 12x)

= (x - 3)(x2 + 3x + 9) - 4x(x - 3)

= (x - 3)(x2 + 3x + 9 - 4x)

= (x - 3)(x2 - x + 9)

b) https://olm.vn/hoi-dap/question/1004349.html tôi tự coppy tôi

Nguyễn Quang Trung CTV Hôm qua lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

b) Ta có : x3 + 2x2 + 2x + 1

= (x+ 1) + (2x2 + 2x)

= (x + 1)(x2 - x + 1) + 2x(x + 1)

= (x + 1) (x2 - x + 1 + 2x)

= (x + 1)(x2 + x + 1)

c) mk ko pít làm :D

d) x4 + 2x3 + 2x2 + 2x + 1

= (x+ x3) + (2x2 + 2x) + (x3 + 1)

= x3(x + 1) + 2x(x + 1) + (x + 1)(x2 - x + 1)

= (x + 1)(x3 + 2x + x2 - x + 1)

= (x + 1)(x3 + x + x2 + 1)

= (x + 1)[(x3 + x2) + (x + 1)]

= (x + 1)[x2(x + 1) + (x + 1)]

= (x + 1)2(x2 + 1)

quoc anh Hôm qua lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

Ai giải thì giải hết giúp mình luôn đi ạ!

Nguyễn Quang Trung CTV Hôm qua lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Ta có : x3 - 4x2 + 12x - 27

= (x3 - 27) - (4x2 - 12x)

= (x3 - 33) - 4x(x - 3)

= (x - 3)(x2 + 3x + 9) - 4x(x - 3)

= (x - 3) (x2 + 3x + 9 - 4x)

= (x - 3)(x2 - x + 9)

dung hoàng 24/07 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

phương pháp này mình gọi là phương pháp nhẩm nghiệm:

- Nếu tổng tất cả các hệ số bằng o thì đa thức có 1 nghiệm là x=1 hay chứa thừa số là x-1

- Nếu tổng tất cả các hệ số bậc chẵn bằng tổng các hệ số bậc lẻ thì đa thức có một nghiệm là x=-1 hay chứa thừa số là x+1

Đinh Đức Hùng CTV 23/07 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

\(x^3-7x-6\)

\(=x^3-x-6x-6\)

\(=x\left(x^2-1\right)-6\left(x+1\right)\)

\(=\left(x-1\right)x\left(x+1\right)-6\left(x+1\right)\)

\(=\left(x+1\right)\left(x^2-x-6\right)\)

\(=\left(x+1\right)\left[\left(x^2-3x\right)+\left(2x-6\right)\right]\)

\(=\left(x+1\right)\left[x\left(x-3\right)+2\left(x-3\right)\right]\)

\(=\left(x+1\right)\left(x+2\right)\left(x-3\right)\)

Mk K Cs P 24/07 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

. Bạn ơi. . . là 15 cách giải mà?

Trần Anh 23/07 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

a) \(x^2+5x-6=x^2-x+6x-6=x.\left(x-1\right)+6.\left(x-1\right)=\left(x+6\right)\left(x-1\right)\)

b) \(7x-6x^2-2=3x-6x^2-2+4x=3x.\left(1-2x\right)-2.\left(1-2x\right)=\left(1-2x\right)\left(3x-2\right)\)

c)\(x^2+4x+3=x^2+x+3x+3=x.\left(x+1\right)+3.\left(x+1\right)=\left(x+3\right)\left(x+1\right)\)

d) \(2x^2+5x-3=2x^2-x+6x-3=x.\left(2x-1\right)+3.\left(2x-1\right)=\left(x+3\right)\left(2x-1\right)\)

bui thi lan phuong 22/07 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

a)=x2=x1==1

x1=x4+x10

x14

b)4x-x+3

x3+3

x6

k nah bn

Hồ Thị Sao 24/07 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

=x^2-2x3+3^2+10
=(x+3)^2+10 lớn hơn hoặc bằng 10
Dấu = xảy ra khi x+3=0=>x=-3
Vậy ...cái đó bạn tự làm tiếp nha ^^

Nguyễn Xuân Đình Lực 22/07 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

2x2+4xy+2y2-8z2

Trần Anh 22/07 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

\(x^2-axy-bxy+aby^2=\left(x^2-bxy\right)-\left(axy-aby^2\right)=x.\left(x-by\right)-ay.\left(x-by\right)\)

\(=\left(x-by\right).\left(x-ay\right)\)

Asuna 23/07 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

\(\chi\ge\)2

quynh anh Tran 22/07 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

đoàn thị yến nhi , bạn có thher trình bày phàn bài làm được ko ??

đoàn thị yến nhi 21/07 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

x lớn hơn hoặc bằng 2

Lương Ngọc Văn 22/07 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

mình trả lời câu a,b đã mình đang bận

a, a^2-b^2-4a+4b

=(a-b)(a+b)-4(a-b)

=(a-b)(a+b-4)

b, x^3-3x^2-3x+1

=x^3 +x^2-4x^2-4x+x+1

=x(x+1)-4x(x+1)+(x+1)

=(x+1)(x-4x+1)

Nguyễn Thị Yến Vy 21/07 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

a2-b2-4a+4b

=(a-b)(a+b)-4(a-b)

=(a-b)(a+b-4)

b,

x3-3x2-3x+1

=(x+1)(x2-x+1)-3x(x+1)

=(x+1)(x2-4x+1)

c,sai đề

nguyễn thị hà mi 21/07 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

lethithanhhang bn đổi dấu sai rùi

nguyễn thị hà mi 21/07 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

\(=x^2.\left(x-1\right)-16.\left(x-1\right)\)

\(=\left(x-1\right).\left(x^2-16\right)\)

\(=\left(x-1\right).\left(x-4\right).\left(x+4\right)\)

lethithanhhang 21/07 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

x2(x-1)+16(1-x)

=x2(x-1)+16(x-1)

=(x-1)(1x+16)

Phạm Hoàng Nghĩa 22/07 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

Đối với dạng bài này thì thường ta sẽ phải tách hạng tử hoặc cũng có thể dùng hệ số bất định:

Mik chỉ giải phương p tách cho dễ hiểu ,còn phương p kia bạn tự tìm hiểu nhé

 Ta có: x^4 - 8x + 63

= (x^2)^2 -(16x^2 + 16x^2)+(64-1) -8x

=(x^2)^2  +16x^2+64 -16x^2-8x-1

=((x^2)^2 + 2.8.x^2+ 8^2) - ((4x)^2 + 2. 4x.1+1)

= (x^2+8)^2 - (4x+1)^2

= (x^2+8-4x-1)(x^2+8+4x+1)

=(x^2-4x+7)(x^2+4x+9)

Phương pháp kia thì mạnh hơn nhưng hơi khó hiểu

Mạnh Châu 21/07 lúc 08:10
Báo cáo sai phạm

Mai Thanh Xuân 

\(x^4-8x+63\)

\(\Leftrightarrow x^4-9x-x+63\)

\(\Leftrightarrow\left(x^4-9x\right)-\left(x+63\right)\)

\(\Leftrightarrow9x\left(x^3+63\right)\)

Mình năm nay lớp 7 nên biết vài bước thôi ,,,, Mong bạn thông cảm 

Mạnh's Châu's 21/07 lúc 07:13
Báo cáo sai phạm

Phân tích đa thức thành nhân tử 5x2+14x−3

Theo đề bài ta có:

\(5x^2+14x-3\)

\(\Leftrightarrow5x^2+15x-x-3\)

\(\Leftrightarrow\left(5x^2+15x\right)-\left(x-3\right)\)

\(\Leftrightarrow5x\left(x-3\right)-\left(x+3\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(3x\right)\left(5x-1\right)\)

Nguyễn Quang Trung CTV 21/07 lúc 06:34
Báo cáo sai phạm

Ta có : 5x2 + 14x - 3

= 5x2 + 15x - x - 3

= (5x2 + 15x) - (x + 3)

= 5x(x + 3) - (x + 3)

= (x + 3)(5x - 1)

Lương Ngọc Văn 22/07 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

5x^2+14x-3

=5x^2+15x-x-3

=5x(x+3)-(x+3)

=(x+3)(5x-1)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: