Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Nguyễn Hà Chi 13 tháng 4 lúc 9:13
Báo cáo sai phạm

1. y(y+1)-5y-5                    2. 4x3=x

=y(y+1)-(5y+5)                    <=>4x3-x=0

=y(y+1)-5(y+1)                    <=>x(4x2-1)=0

=(y+1)(y-5)                          <=>x(4x2-1)=0

                                            <=>\(\orbr{\begin{cases}x=0\\4x^2-1=0\end{cases}}\)=\(\orbr{\begin{cases}x=0\\4x^2=1\end{cases}}\)=\(\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2=\frac{1}{4}\end{cases}}\)=\(\orbr{\begin{cases}x=0\\x=+_-\frac{1}{2}\end{cases}}\)

3. M= (x+3)2 -(4x+1)-x(2x+1)

   M= (x2+6x+9)-4x-1-2x2-x

   M=x2+6x+9-4x-1-2x2-x

   M= -x2+x+8

                                           

                                           

Đọc tiếp...
Vũ Đức Minh 23 tháng 3 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

ko làm mà đòi có ăn :)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 23 tháng 3 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

a) x4 + 4 = (x4 + 4x2 + 4) - 4x2 = (x2 + 2)2 - 4x2 = (x2 + 2x  + 2)(x2 - 2x + 2)

b) (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 24 = (x + 2)(x + 5)(x + 3)(x + 4) - 24

= (x2 + 7x + 10)(x2 + 7x + 12) - 24

Đặt x2 + 7x + 10 = y => y(y + 2) - 24 = y2 + 2y - 24

= y2 + 6y - 4y - 24 = (y - 4)(y + 6) = (x2 + 7x + 10 - 4)(x2 + 7x + 10 + 6)

= (x2 + 7x + 6)(x2 + 7x + 16) = (x2 + x + 6x + 6)(x2 + 7x + 16) = (x + 1)(x + 6)(x2 + 7x + 16)

Đọc tiếp...
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu 11 tháng 3 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ: x3 + 2x - 5 \(\ne\) 0

Khi đó x3 + x2 - x - 1 = 0

<=> x2(x + 1) - (x + 1) = 0

<=> (x2 - 1)(x + 1) = 0

<=> (x - 1)(x+1)2 = 0 <=> \(\orbr{\begin{cases}x-1=0\\x+1=0\end{cases}}\) <=> \(\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-1\end{cases}\left(TM\right)}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
nguyễn thị ngọc diễm 17 tháng 3 lúc 8:39
Báo cáo sai phạm

để giá trị của phân thức trên bằng 0 thì x^3+x^2-x-1=0

ta có:X^3+x^2-x-1=0

(x^3+x^2)-(x+1)=0

x^2(x+1)-(x+1)=0

(x^2-1)(x+1)=0

(x-1)(x+1)^2=0

suy ra x-1=0 hoặc (x+1)^2=0

xét các th:

*x-1=0 suy ra x=1

*(x+1)^2=0 suy ra x+1=0 suy ra x=-1

vậy để phân thức =0 thì x=1 hoặc x=-1

Đọc tiếp...
王一博(ᴾᴿᴼシтᴇᴀмミ★ácミ★Quỷ★彡) 11 tháng 3 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

 Mơn các bạn ạ :)

Đọc tiếp...
Uyên CTV 7 tháng 3 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

x8 + x7 + x6 - x6 + 1

= x6(x2 + x + 1) - (x6 - 1) 

= x6(x2 + x + 1) - (x3 - 1)(x3 + 1)

= x6(x2 + x + 1) - (x - 1)(x2 + x + 1)(x3 + 1)

= (x2 + x + 1)(x6 - x4 + x3 - x + 1)

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɾυηɠ ๖ۣۜHσàηɠ✰ (༺TEAM༻꧁༺ɦắ☪☠Áლ༻꧂ ) 7 tháng 3 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

\(x^8+x^7+1=x^8+x^7+x^6-x^6-x^5-x^4+x^5+x^4+x^3-x^3-x^2-x\)+x^2+x+1

Nhóm thành 5 nhóm đặt số thứ 3 của mỗi nhóm làm nhân tử chung là xong

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Hà Chi 13 tháng 4 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

x8+x7+1

=x8+x7+x6-x6-x5-x4+x5+x4+x3-x3-x2-x+x2+x+1

=(x8+x7+x6)-(x6+x5+x4)+(x5+x4+x3)-(x3+x2+x)+(x2+x+1)

= x6(x2+x+1)-x4(x2+x+1)+x3(x2+x+1)-x(x2+x+1)+(x2+x+1)

=(x2+x+1)(x6-x4+x3-x+1)

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Phương Vi 14 tháng 2 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

x10+x2+1

=( x10 - x )  + ( x2 + x + 1)

= x[ (x3)3-1]  + ( x2 + x +1)

=x[( x3-1)( x+ x+1) +  (x2 + x +1)

=x[(x-1)(x2 + x +1)( x+ x+1)]  +  (x2 + x +1)

=x(x2 + x +1)[(x-1)( x+ x+1)  +1 ]

=x2(x2 + x +1)(x6-x5+x3-x2+1)

Đọc tiếp...
╰❥결 원ッ2K҉7⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ CTV 14 tháng 2 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

\(x^{10}+x^2+1\)

\(=x^{10}+x^8-x^8+x^6-x^6+x^4-x^4+x^2+1\)

\(=\left(x^{10}+x^8+x^6\right)-\left(x^8+x^6+x^4\right)+\left(x^4+x^2+1\right)\)

\(=x^6\left(x^4+x^2+1\right)-x^4\left(x^4+x^2+1\right)+\left(x^4+x^2+1\right)\)

\(=\left(x^6-x^4+1\right)\left(x^4+x^2+1\right)\)

\(=\left(x^6-x^4+1\right)\left(x^4+x^3-x^3+x^2+x^2-x^2+x-x+1\right)\)

\(=\left(x^6-x^4+1\right)\)

\(\left[\left(x^4-x^3+x^2\right)+\left(x^3-x^2+x\right)+\left(x^2-x+1\right)\right]\)

\(=\left(x^6-x^4+1\right)\)

\(\left[x^2\left(x^2-x+1\right)+x\left(x^2-x+1\right)+\left(x^2-x+1\right)\right]\)

\(=\left(x^6-x^4+1\right)\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+1\right)\)

Đọc tiếp...
玉明 2 tháng 2 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(x^6+3x^5-2x^4+7x^3-2x^2+3x+1\)

\(=x^6-x^5+x^4+4x^5-4x^4+4x^3+x^4-x^3+x^2+4x^3-4x^2+4x+x^2-x+1\)

\(=x^4\left(x^2-x+1\right)+4x^3\left(x^2-x+1\right)+x^2\left(x^2-x+1\right)+4x\left(x^2-x+1\right)+\left(x^2-x+1\right)\)

\(=\left(x^2-x+1\right)\left(x^4+4x^3+x^2+4x+1\right)\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ CTV 28 tháng 12 2019 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

\(x\left(x+4\right)\left(x+6\right)\left(x+10\right)+128\)

\(=x\left(x+10\right)\left(x+4\right)\left(x+6\right)+128\)

\(=\left(x^2+10x\right)\left(x^2+10x+24\right)+128\)(1)

Đặt \(x^2+10x=t\)

\(\Rightarrow\left(1\right)=t\left(t+24\right)+128=t^2+24t+128\)

\(=t^2+8t+16t+128\)

\(=t\left(t+8\right)+16\left(t+8\right)\)

\(=\left(t+8\right)\left(t+16\right)\)(2)

Mà \(x^2+10x=t\)(theo cách đặt) nên \(\left(2\right)=\left(x^2+10x+8\right)\left(x^2+10x+16\right)\)

Đọc tiếp...
ミ★Hoa﹏❣Anh﹏❣Đào﹏❣★彡 28 tháng 12 2019 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

\(x^3+2x-3\)

\(\Rightarrow x^3+6x-4x-3\)

\(\Rightarrow\left(x^3-4x\right)+\left(6x-3\right)\)

\(\Rightarrow x\left(x^2-4\right)+3\left(x-2\right)\)

\(\Rightarrow x\left[\left(x+2\right)\left(x-2\right)\right]+3\left(x-2\right)\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right),\left[x\left(x+2\right)+3\right]\)

Đọc tiếp...
ミ★Hoa﹏❣Anh﹏❣Đào﹏❣★彡 28 tháng 12 2019 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

SAI RỒI !! mIK GIẢI LẠI NHÉ !

\(x^3+2x-3\)

\(\Rightarrow x^3-x^2+x^2-x+3x-3\)

\(\Rightarrow x^2\left(x-1\right)+x\left(x-1\right)+3\left(x-1\right)\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)\left(x^2+x+3\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 11 tháng 11 2019 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

\(x^5-3x^4-x^3-x^2+3x+1\)

\(=\left(x^5-x^2\right)-\left(3x^4-3x\right)-\left(x^3-1\right)\)

\(=x^2\left(x^3-1\right)-3x\left(x^3-1\right)-\left(x^3-1\right)\)

\(=\left(x^3-1\right)\left(x^2-3x-1\right)\)

\(=\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-2.x.\frac{3}{2}+\frac{9}{4}-\frac{9}{4}-1\right)\)

\(=\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\left[\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{13}{4}\right]\)

\(=\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\left(x-\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{13}}{2}\right)\left(x-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{13}}{2}\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Trang 11 tháng 11 2019 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

\(x^5-3x^4-x^3-x^2+3x+1\)\(1\)\(=\left(x^5-x^4\right)-\left(2x^4-2x^3\right)-\left(3x^3-3x^2\right)-\left(4x^2-4x\right)-\left(x-1\right)\)

  \(=x^4\left(x-1\right)-2x^3\left(x-1\right)-3x^2\left(x-1\right)-4x\left(x-1\right)-\left(x-1\right)\)

   \(=\left(x-1\right)\left(x^4-2x^3-3x^2-4x-1\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 5 tháng 11 2019 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(x^4+y^3=xy^3+1\)

<=> \(\left(x^4-1\right)+\left(y^3-xy^3\right)=0\)

<=> \(\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x^2+1\right)-y^3\left(x-1\right)=0\)

<=> \(\left(x-1\right)\left[\left(x+1\right)\left(x^2+1\right)-y^3\right]=0\)

TH1: \(x-1=0\)<=> x =1 

Vậy ( 1; y) với mọi y thuộc Z là ngiệm phương trình.

TH2: \(\left(x+1\right)\left(x^2+1\right)-y^3=0\)

<=> \(y^3=\left(x+1\right)\left(x^2+1\right)\)(1)

<=> \(y^3=x^3+x^2+x+1\)

mà \(x^3< x^3+x^2+x+1\le\left(x+1\right)^3\)

=> \(x^3< y^3\le\left(x+1\right)^3\)

=> \(x< y\le x+1\)

mà x, y thuộc Z 

=> y = x +1

Thế vào (1) => \(\left(x+1\right)^3=\left(x+1\right)\left(x^2+1\right)\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x+1=0\\x^2+2x+1=x^2+x+1\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=0\end{cases}}\)

Với x =-1  => y =0 . thử lại phương trình ban đầu thỏa mãn.

Với x = 0 => y = 1. Thử lại thỏa mãn.

Vậy ( -1; 0) ;  (0; 1) và ( 1; y) , mọi số nguyên y 

là nghiệm của pt.

Đọc tiếp...
Lưng 5 tháng 11 2019 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Hải ơi

Đọc tiếp...
Lưng 5 tháng 11 2019 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Tao đăng rồi

Đọc tiếp...
❋ℳøøn 1 tháng 11 2019 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

x4y4 + 64

= x4y4 + 16x2y2 + 64 - 16x2y2

= (x2y2 + 8)2 - (4xy)2

= (x2y2 - 4xy + 8)(x2y2 + 4xy + 8)

Đọc tiếp...
Best_Suarez CTV 29 tháng 10 2019 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

a) \(x^2-5xy+6y^2\)

\(=x^2-3xy-2xy+6y^2\)

\(=x\left(x-3y\right)-2y\left(x-3y\right)\)

\(=\left(x-2y\right)\left(x-3y\right)\)

b) \(16\left(x-1\right)^2-36y^2\)

\(=\left(4x-4\right)^2-\left(6y\right)^2\)

\(=\left(4x+6y-4\right)\left(4x-6y-4\right)\)

c) \(4\left(x+y\right)-12\left(x+y\right)^2\)

\(=\left(x+y\right)\left[4-12\left(x+y\right)\right]\)

\(=4\left(x+y\right)\left[1-3x-3y\right]\)

Đọc tiếp...
Ahwi CTV 5 tháng 1 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

Tìm cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn x+y=xy

\(x+y=xy\)

\(\Leftrightarrow x+y-xy=0\)

\(\Leftrightarrow x-xy+y-1=-1\)

\(\Leftrightarrow x\left(1-y\right)-\left(1-y\right)=-1\)

\(\Leftrightarrow\left(1-y\right)\left(x-1\right)=-1\)

Từ trên ta xét 2 TH : 1 là 1 - y = 1 và x - 1 = -1 | 2 là 1 - y = -1 và x - 1 = 1

TH1:\(x-1=-1\) 

\(\Rightarrow x=0\)

     \(1-y=1\)

\(\Rightarrow y=0\)

TH2: \(x-1=1\)

\(\Rightarrow x=2\)

       \(1-y=1\)

\(\Rightarrow y=2\)

=> 2 cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn x+y=xy là (0;0) và (2;2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 26 tháng 10 2019 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

\(1^4+\frac{1}{4}=\left(1^2-1+\frac{1}{2}\right)\left(1^2+1+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}.\left(2+\frac{1}{2}\right)\)

\(2^4+\frac{1}{4}=\left(2^2-2+\frac{1}{2}\right)\left(2^2+2+\frac{1}{2}\right)=\left(2+\frac{1}{2}\right).\left(6+\frac{1}{2}\right)\)

\(3^4+\frac{1}{4}=\left(3^2-3+\frac{1}{2}\right)\left(3^2+3+\frac{1}{2}\right)=\left(6+\frac{1}{2}\right).\left(12+\frac{1}{2}\right)\)

\(4^4+\frac{1}{4}=\left(4^2-4+\frac{1}{2}\right)\left(4^2+4+\frac{1}{2}\right)=\left(12+\frac{1}{2}\right).\left(20+\frac{1}{2}\right)\)

...

\(19^4+\frac{1}{4}=\left(19^2-19+\frac{1}{2}\right)\left(19^2+19+\frac{1}{2}\right)=\left(342+\frac{1}{2}\right).\left(380+\frac{1}{2}\right)\)

\(20^4+\frac{1}{4}=\left(20^2-20+\frac{1}{2}\right)\left(20^2+20+\frac{1}{2}\right)=\left(380+\frac{1}{2}\right).\left(420+\frac{1}{2}\right)\)

=> \(\frac{\left(1^4+\frac{1}{4}\right)\left(3^4+\frac{1}{4}\right)\left(5^4+\frac{1}{4}\right)...\left(19^4+\frac{1}{4}\right)}{\left(2^4+\frac{1}{4}\right)\left(4^4+\frac{1}{4}\right)\left(6^4+\frac{1}{4}\right)...\left(20^4+\frac{1}{4}\right)}\)

\(=\frac{\frac{1}{2}\left(2+\frac{1}{2}\right)\left(6+\frac{1}{2}\right)\left(12+\frac{1}{2}\right)...\left(342+\frac{1}{2}\right).\left(380+\frac{1}{2}\right)}{\left(2+\frac{1}{2}\right)\left(6+\frac{1}{2}\right)\left(12+\frac{1}{2}\right)\left(20+\frac{1}{2}\right)...\left(380+\frac{1}{2}\right).\left(420+\frac{1}{2}\right)}\)

\(=\frac{\frac{1}{2}}{420+\frac{1}{2}}=\frac{1}{841}\)

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 26 tháng 10 2019 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

câu d của ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫(๖team lion๖)  sai rồi, phân tích đa thức thành nhân tử tức là phân tích một đa thức nào đó thành tích của các đa thức khác, kq câu d của  có cái là - x nên chắc chắn sai

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫(๖team lion๖) 26 tháng 10 2019 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

a) 5x2 + 10x + 5

= 5 (x2 + 2x + 1)

= 5 (x + 1)2

b) x (x + y) - 2x2 - 2y2

= x (x + y) + (-2x2 - 2y2)

= x (x + y) - 2 (x2 + y2)

= x (x + y) - 2 (x + y) (x - y)

= (x + y) [x - 2 (x - y)]

= (x + y) (x - 2 + x - y)

c) a2 - 2ab + b2 - 4c2

= (a2 - 2ab + b2) - 4c2

= (a - b)2 - 4c2

= [(a - b) + 4c] [(a - b) - 4c]

= (a - b + 4c) (a -b - 4c)

d) 3x2 - x - 4

= 3x2 - x - 22

= (3x2 - 22) - x

= (3x - 2) (3x + 2) - x

(sai thì thôi, mik làm đại đó)

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 19 tháng 10 2019 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Bài làm

a) x2 - 2xy + y2 - zx + yz

= ( x2 - 2xy + y2 ) - ( zx - yz )

= ( x - y )2 - z( x - y )

= ( x - y )( x - y - z )

b) x3 - x2 - 5x + 125

= ( x3 + 125 ) - ( x2 + 5x )

= ( x + 5 )( x2 -.5x + 25 ) - x( x + 5 )

= ( x + 5 )( x2 - 5x + 25 - x )

= ( x + 5 )( x2 - 6x + 25 )

# Học tốt #

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Chương 19 tháng 10 2019 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Đây là đề do thầy ra nên mình cũng thắc mắc như các bạn, để mình hỏi lại thầy thử. 

Đọc tiếp...
Song Ngư (๖ۣۜO๖ۣۜX๖ۣۜA) 19 tháng 10 2019 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

câu a nhầm đề à bạn,mk nghĩ -xz chứ ko phải -xy.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: