Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Thị Thùy Linh Hôm kia lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

\(c,\)\(x^2\left(x^4-1\right)\left(x^2+2\right)+1\)

\(=x^2\left(x^2-1\right)\left(x^2+1\right)\left(x^2+2\right)+1\)

\(\)\(x^2\left(x^2+1\right)\left(x^2-1\right)\left(x^2+2\right)\)

\(=\left(x^4+1\right)\left(x^4+1-2\right)\)

Đặt \(x^4+1=a\)

\(\Leftrightarrow a\left(a-2\right)+1\)

\(=a^2-2a+1\)

\(=\left(a-1\right)^2\)

\(=\)\(\left(x^4-1+1\right)^2\)

\(=x^4\)

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh Hôm kia lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

\(d,\)\(1+\left(a+b+c\right)+\left(ab+bc+ca\right)+abc\)

\(=1+a+b+c+ab+bc+ca+abc\)

\(=\left(ab+b\right)+\left(abc+bc\right)+\left(ac+c\right)+\left(a+1\right)\)

\(=b\left(a+1\right)+bc\left(a+1\right)+c\left(a+1\right)+\left(a+1\right)\)

\(=\left(a+1\right)\left(b+bc+c+1\right)\)

\(=\left(a+1\right)\left[b\left(c+1\right)+\left(c+1\right)\right]\)

\(=\left(a+1\right)\left(b+1\right)\left(c+1\right)\)

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh Hôm kia lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

\(b,\)\(x^{10}+x^5+1\)

\(=x^{10}-x^7+x^7+x^5+x^3-x^3+1\)

\(=x^7\left(x^3-1\right)+x^3\left(x^4+x^2+1\right)-\left(x^3-1\right)\)

\(=x^7\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)+x^3\left(x^4+2x^2+1-x^2\right)-\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x^7\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)+x^3\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+1\right)\)\(-\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left(x^8-x^7+x^5-x^4+x^3-x+1\right)\)

Đọc tiếp...
TRẦN ĐỨC VINH 20 giờ trước (16:10)
Báo cáo sai phạm

a/    Ta có :     (x2 + x + 1)2 = [x2 + (x + 1)]2 = x4  + 2x2(x + 1) + (x + 1)2  Nên: 

A = (x + 1)4 + (x2 + x + 1)2 = (x + 1)4 + x4 + 2x2(x + 1) + (x + 1)2 = [(x + 1)+ (x + 1)2] + [x4 + 2x2(x + 1)] 

    = (x + 1)2(x2 + 2x + 2) + x2(x2 + 2x + 2) = (x2 + 2x + 2)(2x2 + 2x + 1).

b/  B = x10 + x5 + 1  Đặt  \(|x^5|=t^2\) thì x10 = t4  Ta có B = t4 + t2 + 1 = (t2 + 1)2 - t2 = (t2 - t + 1)(t2 + t + 1)

      Vậy :  \(B=\left(x^5-\sqrt{|x|^5}+1\right)\left(x^5+\sqrt{|x|^5}+1\right).\)   

c/  Nhân đa thức được:      C =  x2(x4 - 1)(x2 + 2) + 1 = (x6 - x2)(x2 + 2) + 1 = x6 (x2 + 2) - x2 (x2 + 2) + 1

                                              C = x8 + 2x6 - x4 - 2x2 + 1 = x8 + 2x6 - 2x4 + x4 - 2x2 + 1 = (x4)2 + 2x4 (x2 - 1) + (x2 - 1)2  

                                              C =  (x4 + x2 + 1)2 .

d/   D = 1 + ( a + b + c) + ab + bc + ca) + abc = (1 + a) + (abc + bc) + (b + ab) + (c + ca) = (1 + a) + bc(1 + a) + b(1 + a) + c(1 + a) =

           = (1 + a)(1 + bc + b + c) = (1 + a)[(1 + b) + c(1 + b)] = (1 + a)(1 + b)(1 + c). 

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 16 tháng 5 lúc 8:34
Báo cáo sai phạm

\(d,x^7+x^5+1\)

\(=\left(x^2+x+1\right).\left(x^5-x^4+x^3-x+1\right)\)

...

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 16 tháng 5 lúc 8:32
Báo cáo sai phạm

\(c,x^4+x^2+1\)

\(=\left(x^2-x+1\right).\left(x^2+x+1\right)\)

...

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 16 tháng 5 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

\(b,x^5+x+1\)

\(=\left(x^2+x+1\right).\left(x^3-x^2+1\right)\)

...

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bich Phương 14 tháng 3 2015 lúc 4:33
Báo cáo sai phạm

\(\left(x^4+x^2+1\right)+\left(2007x^2+2007x+2007\right)\)

=\(\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+1\right)+2007\left(x^2+x+1\right)\)

=\(\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+2008\right)\)

Đọc tiếp...
29 tháng 12 2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

x4_x+2008(x2+x+1)=x(x-1)(x2+x+1)+2008(x2+x+1)=(x2-x+2008)(x2+x+1)

Đọc tiếp...
Sana Kashimura 3 tháng 4 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

(X2+10x+24)(x^2+20x+96)-120x2

=[(x2+6x)+(4x+24)][(x2+12x)+(8x+96)-120x2

=[(x+6)(x+4)][(x+12)(x+8)]-120x^2

=[(x+6)(x+8)][(x+4)(x+12)]-120x^2

=(x2+14x+48)(x2+16x+48)-120x^2

Đặt y=x^2+14+48

Ta đc y(y+2)-120x^2=(y^2+2xy+x^2)-121x^2=(y+x)^2-(11x)^2=(y+x+11x)(y+x-11x)

Thay y =x^2+14x+48 vào ta có .....(bạn tự thay nha)

Đọc tiếp...
Nguyễn Khang 3 tháng 4 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Mình bận lắm bạn ạ,khi nào rảnh mình sẽ giải lại.Giờ làm theo cách của tth cũng ok mà.

Đọc tiếp...
Đức Lộc 3 tháng 4 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Bạn có thể giải giúp mk theo cách đó đc ko!!

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 16 tháng 1 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

\(A=x^4-14x^3+71x^2-154x+120\)

\(=x^3\left(x-2\right)-12x^2\left(x-2\right)+47x\left(x-2\right)-60\left(x-2\right)\)

\(=\left(x-2\right)\left(x^3-12x^2+47x-60\right)\)

\(=\left(x-2\right)\left[x^2\left(x-3\right)-9x\left(x-3\right)+20\left(x-3\right)\right]\)

\(=\left(x-2\right)\left(x-3\right)\left(x^2-9x+20\right)=\left(x-2\right)\left(x-3\right)\left(x-4\right)\left(x-5\right)\)

b, Vì A là tích của 4 số nguyên liên tiếp nên A chia hết cho 24

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn 27 tháng 7 2017 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

a)(3x-1)2+2(3x-1)(2x+1)2(2x+1)=48x^4+56x^3+21x^2-12x-1 cái này tra google

b)(x2+1)(x-3)-(x-3)(x2+3x+9)=(x2+1)(x-3)-(x-3)(x+3)2=(x-3)[(x2+1)-(x+3)]

c)(2x+3)2+(2x+5)2-2(2x+3)(2x+5)=(2x+3)2+(2x+5)2-(2x+3)(2x+5)-(2x+3)(2x+5)=(2x+3)(2x+3-2x+5)+(2x+5)(2x+5-2x+3)

                                                =8(2x+3)+8(2x+5)=8(2x+3+2x+5)

                                                =8(4x+8)

d)(x-3)(x+3)-(x-3)=(x-3)(x+3)-(x-3)(x-3)=(x-3)(x+3-x-3)=0

e)(2x+1)2+2(4x2-1)+(2x-1)=(2x+1)2+2[(2x)-1]+(2x-1)=(2x+1)(2x+1+2x-1)+(2x-1)(2x+1+2x-1)=4x(2x+1)+4x(2x-1)

                                                                                 =4x(2x+1+2x-1)=16x2

f)(x2-1)(x+2)-(x-2)(x2+2x+4)= (x2-1)(x+2)-(x-2)(x+2)=(x2-1)(x+2)-(x2-22)(x+2)=(x+2)(x2-1-x2-22) mình đoán câu f khai triển ra thế này nhưng kq không giống nhau nên chắc bạn phải tự làm rồi

                                                                     

Đọc tiếp...
Trần Trọng Quang 11 tháng 8 2016 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

\(b,\left(x^2-9\right)^2=12x+1\)

\(\Leftrightarrow x^4-18x^2+81-12x-1=0\)

\(\Leftrightarrow x^4-18x^2-12x+80=0\)

\(\Leftrightarrow x^4-2x^3+2x^3-4x^2-14x^2+28x-40x+80=0\)

\(\Leftrightarrow x^3\left(x-2\right)+2x^2\left(x-2\right)-14x\left(x-2\right)-40\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^3+2x^2-14x-40\right)\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^3-4x^2+6x^2-24x+10-40\right)\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[x^2\left(x-4\right)+6x\left(x-4\right)+10\left(x-4\right)\right]\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+6x+10\right)\left(x-4\right)\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[\left(x+3\right)^2+1\right]\left(x-4\right)\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-4=0\\x-2=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=4\\x=2\end{cases}}\)

Vậy \(S=\left\{2;4\right\}\)

Đọc tiếp...
Trần Trọng Quang 11 tháng 8 2016 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

\(a,x^4+x^2+6x-8=0\Leftrightarrow x^4+2x^2+1-x^2+6x-9=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+1\right)^2-\left(x-3\right)^2=0\Leftrightarrow\left(x^2+x-2\right)\left(x^2-x+4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x+2\right)\left[\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{15}{4}\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\x+2=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-2\end{cases}}}\)

Vậy \(S=\left\{1;-2\right\}\)

Đọc tiếp...
Trần Trọng Quang 11 tháng 8 2016 lúc 13:50
Báo cáo sai phạm

Làm vậy mà không ai K :(

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 24 tháng 3 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}-\frac{3}{abc}=\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)^3+\left(\frac{1}{c}\right)^3-3.\frac{1}{a}.\frac{1}{b}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)-\frac{3}{abc}\)

\(=\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\left[\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)^2-\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right).\frac{1}{c}+\frac{1}{c^2}\right]-3.\frac{1}{a}.\frac{1}{b}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\)

\(=\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{2}{ab}-\frac{1}{ac}-\frac{1}{bc}+\frac{1}{c^2}\right)-\frac{3}{ab}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\)

\(=\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}-\frac{1}{ab}-\frac{1}{ac}-\frac{1}{bc}\right)\)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 26 tháng 11 2016 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

\(=\left(x^2+x+1\right)\left(x^8-x^7+x^5-x^4+x^3-x+1\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Phi Cường 2 tháng 12 2016 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

\(A\) \(=\) \(x^{10}+x^5+1\)

\(A=\left(x^{10}+x\right)+\left(x^5-^2\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(A=x\left(x^3-1\right)\left(x^6+x^3+1\right)+x^2\left(x^3-1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(A=\left(x^2+x+1\right)\left(x^8-x^7+x^5-x^4+x^3-x+1\right)\)

hơi tắt các bạn tự hiểu nhé

(thanks)

Đọc tiếp...
lam tam nhi 25 tháng 8 2017 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

10x+5x+1=\(\frac{7}{2}\) 

sai xin dung trach 

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 4 tháng 6 2015 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

Giả sử (x-a)(x-10)+1 phân tích thành tích 2 đa thức bậc bhất có hệ số nguyên: 
(x-a)(x-10)+1 = (x-b)(x-c) 
x²-(10+a)x+10a+1 = x²-(b+c)x+bc 
=> 10+a = b+c và 10a+1 = bc. 
bc=10a+1=10a+100 – 99 = 10(a+10)-99 = 10(b+c)-99 
=>bc=10(b+c)-99 
=>bc-10b-10c+100=1 
(b-10)(c-10)=1 
=>b-10=c-10=±1 
b-10=c-10=1 => b=c=11 => a=b+c-10=12 
b-10=c-10=-1 => b=c=9 => a=b+c-10=8 
Vậy a=10 và a=8 
a=12 => (x-a)(x-10)+1 =(x-12)(x-10)+1 = x²-22x+121 =(x-11)(x-11) 
a=8 => (x-a)(x-10)+1 =(x-8)(x-10)+1 = x²-18x+81=(x-9)(x-9) 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiên Kim 13 tháng 8 2016 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

\(\left(x^2-2x+2\right)^4+20x^2\left(x^2-2x+2\right)^2+64x^4\)

\(=\left(x^2-2x+2\right)^4+20x^2\left(x^2-2x+2\right)^2+100x^4-36x^4\)

\(=\left[\left(x^2-2x+2\right)^2+10x^2\right]^2-36x^4\)

\(=\left(x^4-4x^3+18x^2-8x+4\right)^2-\left(6x^2\right)^2\)

\(=\left(x^4-4x^3+24x^2-8x+4\right)\left(x^4-4x^3+12x^2-8x+4\right)\)

Đọc tiếp...
saadaa 13 tháng 8 2016 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

dat \(x^2-2x+2=y\)

ta co pt

\(y^4+20x^2y^2+64x^4\)

\(=\left(8x^2\right)^2+2.8x^2.\frac{10}{8}y^2+\left(\frac{10^{ }}{8^{ }}y^2\right)^2-\frac{36}{64}y^4\)

\(=\left(8x^2+\frac{10}{8}y^2\right)^2-\left(\frac{6}{8}y^2\right)^2\)

\(=\left(8x^2+\frac{y^2}{2}\right)\left(8x^2+2y^2\right)\)

bạn thay y  nữa là xong

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 14 tháng 8 2016 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

phân tích đa thức thành nhân tử: ( x2-2x+2)4 + 20x^2(x2 -2x+2)2+64x4

( x2-2x+2)4 + 20x^2(x2 -2x+2)2+64x4

=(x^2−2x+2)^4+20x^2(x^2−2x+2)^2+100x^4−36x^4

=[(x^2−2x+2)^2+10x2^]^2−36x^4

=(x64−4x^3+18x^2−8x+4)^2−(6x2)^2

=(x^4−4x^3+24x^2−8x+4)(x^4−4x^3+12x^2−8x+4)

Đọc tiếp...
trieu dang 29 tháng 7 2015 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

4x4-32x2+1

=4x4+12x3+2x2-12x3-36x2-6x+2x2+6x+1

=2x2.(2x2+6x+1)-6x.(2x2+6x+1)+(2x2+6x+1)

=(2x2+6x+1)(2x2- 6x+1)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 29 tháng 7 2015 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

= 4x - 4x+ 1 - 28x2 = [(2x2)2 - 2.2x2 .1 + 12 ] - 28x2 = (2x2 - 1)2 - (\(\sqrt{28}\).x)2

= (2x2 - 1 - \(\sqrt{28}\)x) .(2x2  -1 + \(\sqrt{28}\)x)  = (2x2 - 2\(\sqrt{7}\)x - 1). (2x2 + 2\(\sqrt{7}\)x -1) 

Đọc tiếp...
ĐỖ TUẤN HƯNG 19 tháng 11 2017 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Phân tích thành nhân tử:

8+12x+6x^2+x^3=

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo Vy 25 tháng 2 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

a3 + 2a2 - 13a + 10

= a3 - a2 + 3a2 - 3a - 10a +10

= a2(a-1) + 3a(a-1) -10(a-1)

= (a-1)(a2+3a-10)

= (a-1)(a-2)(a+5)

Đọc tiếp...
Kirito_kun 25 tháng 2 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

dễ cực lun

3 k cho người đánh nhung

Đọc tiếp...
Ngọc Vĩ 29 tháng 7 2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

= x4 - x3 + x2 - 5x3 + 5x2 - 5x + x- x +1  = x2 ( x- x +1 ) - 5x ( x- x +1 ) + x- x +1 = ( x- x +1 ) ( x2 - 5x + 1 )

Đọc tiếp...
Pham Thi Van Thu 6 tháng 10 2017 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

mk ko biết

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: