Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Quang Thế 16 tháng 1 2015 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

70 = 1 X 70  = 2 x 35 = 14 x 5 = 10 x 7

 Mỗi cặp số tạo được 2 phân số vd : 1/70  hoặc    70/1

Số phân số : 4 x 2  = 8 

Đọc tiếp...
Nguyen Trung Nguyen 6 tháng 3 2016 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Vì 70 = 70*1=35*2=10*7=14*5=1*70=2*35=10*7=14*5

Vì vậy là 8 PS

Đọc tiếp...
Ác Mộng 29 tháng 6 2015 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{1^2.2^2}+\frac{5}{2^2.3^2}+\frac{7}{3^2.4^2}+....+\frac{19}{9^2.10^2}=\frac{1}{1^2}-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{9^2}-\frac{1}{10^2}=1-\frac{1}{10^2}<1\)

Vậy \(\frac{3}{1^2.2^2}+\frac{5}{2^2.3^2}+\frac{7}{3^2.4^2}+....+\frac{19}{9^2.10^2}<1\)

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 29 tháng 6 2015 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

=> 1 - 1 /2^2  + 1 /2^2 -1 /3^2  + 1/3^2 - 1/4^2 + .... + 1/9^2 - 1/10^2 <1

=> 1 - 1/10^2  <1   ( luôn đúng ) 
=> điều phải chứng minh

Đọc tiếp...
Trần Yến Bình 17 tháng 12 2017 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

CHO TAM GIÁC ABC. GỌI D, E LẦN LƯỢT LÀ TRUNG ĐIỂM AB, AC, TRÊN TIA ĐỐI CỦA DC LẤY ĐIỂM M SAO CHO DM= DC. TRÊN TIA ĐỐI CỦA EB LÂY ĐIÊM N SAO CHO EN =EB CHƯNG MINH TAM GIAC DAM= TAM GIAC DAM , AM//BC, BA ĐIỂM MAN THẲNG HÀNG

Đọc tiếp...
•๖ۣۜIʂɦĭɠαмĭ ๖ۣۜSεηƙυ⁀ᶦᵈᵒᶫ 28 tháng 12 2019 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

toi la Hai ha ha

Đọc tiếp...
Hoa Hồng Bạch 8 tháng 4 2016 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

xin lỗi mình quên them dấu - 

Đọc tiếp...
Hoa Hồng Bạch 8 tháng 4 2016 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

A=(2^2)^6.(3^2)^5+2^9.3^9.2^3.5.3/2^12.3^10+2^11.3^11

=2^12.3^10+2^12.3^10.5/2^12.3^10+2^11.3.3^10

=2^12.3^10.(1+5)/2^11.3^10.(2+3)

=2^11.2.6/2^11.5

=12/5

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 22 tháng 2 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Vì \(2014^{2014}+1< 2014^{2015}+1\)

\(\Rightarrow\frac{2014^{2014}+1}{2014^{2015}+1}< \frac{2014^{2014}+1+2013}{2014^{2015}+1+2013}=\frac{2014^{2014}+2014}{2014^{2015}+2014}=\frac{2014\left(2014^{2013}+1\right)}{2014\left(2014^{2014}+1\right)}\)

\(=\frac{2014^{2013}+1}{2014^{2014}+1}=B\)

=> A < B

Đọc tiếp...
Phạm Công Minh 22 tháng 2 2016 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

nhân cả tử và mẫu của B với 10

=> A>B

Đọc tiếp...
Võ Bùi Đức Hoàng 22 tháng 2 2017 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

= > a > b

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 30 tháng 12 2016 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(2009A=\frac{2009\left(2009^{2008}+1\right)}{2009^{2009}+1}=\frac{2009^{2009}+2009}{2009^{2009}+1}=1+\frac{2008}{2009^{2009}+1}\)

\(2009B=\frac{2009\left(2009^{2009}+1\right)}{2009^{2010}+1}=\frac{2009^{2010}+2009}{2009^{2010}+1}=1+\frac{2008}{2009^{2010}+1}\)

Vì \(1+\frac{2008}{2009^{2009}+1}>1+\frac{2008}{2009^{2010}+1}\Rightarrow2009A>2009B\)

=> A > B

Đọc tiếp...
tth 22 tháng 5 2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

A > B

Chúc bạn học tốt

Cách làm giống Đinh Đức Hùng

^.^

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Châu 7 tháng 4 2017 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

               A > B

~~~ Chúc bạn học tốt ~~~

                Hello

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 28 tháng 11 2016 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

 Ta có:  \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{p}\)⇔ p(x+y)=xy                 (1)

Vì p là số nguyên tố nên suy ra trong hai số x,y luôn có 1 số chia hết cho p.

Không mất tính tổng quát ta giả sử: x ⋮ p ⇒ x=kp (k∈N∗)

Nếu k=1, thay vào (1) ta được: p(p+y)=p ⇒ p+y=1, vô lí.

Do đó k≥2. Từ (1) suy ra: p(kp+y)=kp.y ⇔ y=\(\frac{kp}{k-1}\)

Do y∈N∗ mà (k;k−1)=1 ⇒ p ⋮ k−1 ⇒ k−1∈{1;p}

∙ k−1=1 ⇒ k=2⇒x=y=2p

∙ k−1 = p ⇒ k=p+1 ⇒ x=p(p+1),y=p+1


Vậy phương trình có ba nghiệm là: (2p;2p),(p+1;p2+p),(p2+p;p+1).

Đọc tiếp...
TFGIRL NHI 28 tháng 11 2016 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

bn thần tượng tfboys vương nguyên à

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thúy Ngân 28 tháng 11 2016 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

bài này lớp mấy j bn???....

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 14 tháng 2 2016 lúc 7:32
Báo cáo sai phạm

Đặt a=7n-8/2n-3 => 2a= 14n-16/2n-3 = 7*(2n-3)+5   /2n-3 =7+ 5/2n-3 . để a đặt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2a đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2n-3 đạt giá trị nguyên dưng nhỏ nhất =>2n-3 =1=>n=2 vậy n=2 để a đạt giá trị nhỏ nhất

Đọc tiếp...
trần như 10 tháng 2 2015 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết giùm mình

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 17 tháng 3 2017 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

(7n-8)/(2n-3) = (7n - 21/2 + 5/2)/(2n - 3) = [(7/2)(2n-3) + 5/2]/(2n-3) = 
= 7/2 + 5/(4n-6) 
Phân số đã cho có GTLN khi 5/(4n-6) có GTLN, tức là khi 4n-6 có giá trị dương nhỏ nhất (với n là stn) hay n = 2 
 n = 2 (khi đó phân số có GTLN là 7/2 + 5/2 = 6)

Đọc tiếp...
duong bui 12 tháng 5 2015 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

em cũng chịu thôi khó quá 

 

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 26 tháng 10 2019 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5^2.6^{11}.16^2+6^2.12^6.15^2}{2.6^{12}.10^4-81^2.960^3}\)

\(\frac{5^2.3^{11}.2^{11}.2^8-2^2.3^2.3^6.2^{12}.3^2.5^2}{2.2^{12}.3^{12}.2^4.5^4-3^8.\left(2^6.3.5\right)^3}\)

\(\frac{5^2.3^{11}.2^{19}-2^{14}.3^{10}.5^2}{2^{17}.3^{12}.5^4-3^8.2^{18}.3^3.5^3}\)

\(\frac{5^2.3^{10}.2^{14}.\left(3.2^5-1\right)}{2^{17}.3^{12}.5^4-3^{11}.2^{18}.5^3}\)

\(\frac{5^2.3^{10}.2^{14}.95}{2^{17}.3^{11}.5^3.\left(3.5-2\right)}\)

\(\frac{5^2.3^{10}.2^{14}.5.19}{2^{17}.3^{11}.5^3.13}\)

\(\frac{19}{2^3.13}=\frac{19}{104}\)

Đọc tiếp...
(✿◠‿◠) 26 tháng 10 2019 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{5^2.6^{11}.16^2+6^2.12^6.15^2}{2.6^{12}.10^4-81^2.960^3}\)

\(=\frac{5^2.2^{11}.3^{11}.2^8+2^2.3^2.3^6.2^{12}.5^2.3^5}{2.2^{12}.3^{12}.2^4.5^4-3^8.2^{18}.3^3.5^3}\)

\(=\frac{5^2.2^{19}.3^{11}+3^{13}.2^{14}.5^2}{2^{17}.3^{12}.5^4-2^{18}.3^{11}.5^3}\)

\(=\frac{\left(5^2.2^{14}.3^{11}\right)\left(2^5+3^2\right)}{\left(2^{17}.3^{11}.5^3\right)\left(3.5-2\right)}\)

\(=\frac{\left(2^5+3^2\right)}{\left(2^3.5\right)\left(3.5-2\right)}\)

\(=\frac{32+9}{40.13}\)

\(=\frac{41}{520}\)

Đọc tiếp...
witch roses 14 tháng 6 2015 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

ta có A =1/1.2+1/3.4+1/5.6+...+1/99.100

=(1/1.2+1/3.4)+(1/5.6+...+1/99.100)

=7/12+(1/5.6+...+1/99.100)>7/12(1)

A=1-1/2+1/3-1/4+1/5-1/6+...+1/99-1/100

=(1+1/3+1/5+...+1/99)-(1/2+1/4+..+1/100)

=(1+1/2+1/3+1/4+..+1/99+1/100)-2(1/2+1/4+....+1/100)    ( cộng thêm cả 2 vế với 1/2+1/4+..+1/100)

=(1+1/2+1/3+..+1/100)-(1+1/2+..+1/50)

=1/51+1/52+..+1/100

dãy số trên có 50 số hang 50 chia hết cho 10 nên ta nhóm 10 số vào 1 nhóm

A=(1/51+1/52+..+1/60)+(1/61+1/62+..+1/70)+(1/71+1/72+..+1/80)+(1/81+..+1/90)+(1/91+..+1/100)

<1/50.10+1/60.10+1/70.10+1/80.10+1/90.10=1/5+1/6+1/7+1/8+1/9<1/5+1/6+1/7.3=167/210<175/210=5/6

=>A<5/6(2)

từ 1 và 2 =>đpcm

dung tôi chỉ muốn nói rằng đừng đánh giá người khác mà hay xem lại mik chứng minh điều mik nói là đúng trước khi nói người khác sai

Đọc tiếp...
Boy dâm 2k7 7 tháng 10 2019 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Chịu :V

Đọc tiếp...
Nguyễn Y Doanh 6 tháng 9 2018 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Thank you 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: