Giúp tôi giải toán và làm văn


Oggy và những chú gián 8 tháng 6 2015 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm

Số công nhân được khen bằng \(\frac{1}{5}\)số công nhân - 2 công nhân 

Số công nhân không được khen thưởng là :

         \(\frac{5}{5}\)số công nhân - ( \(\frac{1}{5}\)số công nhân - 2 công nhân ) = \(\frac{4}{5}\)số công nhân + 2 công nhân.

Theo bài ra ta có :

\(\frac{4}{5}\)số công nhân + 2 công nhân = \(\frac{1}{2}\)số công nhân + 14 công nhân

Hay : ( \(\frac{4}{5}\)\(\frac{1}{2}\)) số công nhân = ( 14 - 2 ) công nhân

               \(\frac{3}{10}\)số công nhân = 12 công nhân

Số công nhân của nhà máy là :

        \(\frac{12x10}{3}\)= 40 ( công nhân )

Số công nhân được khen là :

         40 x \(\frac{1}{5}\)- 2 = 6 ( công nhân )

                       Đáp số : 6 công nhân

Đọc tiếp...
Ninja_vip_pro 8 tháng 6 2015 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm

a có 1/5 = 2/10

         1/2 = 5/10

Sơ đồ: Được thưởng: đoạn AB (thêm 2 người thì được 2/10)

Không được khen: đoạn BD (bớt 14 người thì được 5/10 tổng số người).

Đoạn BC =14 công nhân; Đoạn BE = 2 công nhân; Đoạn EC bằng 5/10 - 2/10 = 3/10 tổng số người.

Vậy: 3/10 tổng số người = 14 - 2 = 12 công nhân.

=> Tổng số người là: 12 x 10 : 3 = 40 công nhân

Số công nhân được khen là: (40 : 5) - 2 = 6 công nhân.

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 8 tháng 6 2015 lúc 7:37
Báo cáo sai phạm

Giả sử công nhân được khen thêm 2 người nữa thì được 1/5 số công nhân. Như vậy để số công nhân không được khen đạt ½ tổng số thì chỉ giảm:

14 – 2 = 12 (người)

Phân số chỉ 12 công nhân:

1/2 - 1/5 =  3/10 (công nhân)

Số công nhân của nhà máy là:

12 : 3 x 10 = 40 (người)

Đáp số: 40 người.

Đọc tiếp...
Kaito Kid 10 tháng 1 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

1

a)\(x-\left(\frac{20}{11.13}+\frac{20}{13.15}+...+\frac{20}{53.55}\right)\)

\(x-\left[10.\left(\frac{2}{11.13}+\frac{2}{13.15}+...+\frac{2}{53.55}\right)\right]=\frac{3}{11}\)

\(x-\left[10.\left(\frac{1}{11}-\frac{1}{13}+\frac{1}{13}-\frac{1}{15}+...+\frac{1}{53}-\frac{1}{55}\right)\right]=\frac{3}{11}\)

\(x-\left[10.\frac{4}{55}\right]=\frac{3}{11}\)

\(x-\frac{8}{11}=\frac{3}{11}\)

\(x=1\)

Đọc tiếp...
Khánh Hằng 10 tháng 1 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Giang à mk nghĩ phải đặt 10 ra ngoài để tử = 2 và hiệu 2 thừa số ở mẫu cx = 2 chứ nhỉ

bạn xem lại ik

Đọc tiếp...
Khánh Hằng 10 tháng 1 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

36 nha Kaito Kid

hoặc có thể mk chép sai đề của thầy giáo

Đọc tiếp...
Phạm Quang Hà Hôm kia lúc 9:03
Báo cáo sai phạm

3/1; 15/5; 27/9; 30/10; 42/14

Đọc tiếp...
Sekai Hôm kia lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

Trả lời: 3/1 ; 15/5 ; 9/3 ; 6/2 ; 27/9

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Phương Hôm kia lúc 22:16
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{1};\frac{15}{5};\frac{27}{9};\frac{30}{10};\frac{42}{14}\)

Đọc tiếp...
Min Cherry Hôm kia lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(0,45=\frac{9}{20}\)

Hok tốt!

Vuong Dong Yet

Đọc tiếp...
Hồ Trần Thanh Huyền Hôm kia lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

0,45=45 là tử số 

          100 là mẫu số

(45 là phần trên,100 là phần dưới,ở giữa hai số có dấu gạch ngang)

(do mình ko viết được phân số nên mình phải giải thích cho bạn dễ hiểu)

Đọc tiếp...
ngô hà phương anh Hôm kia lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

0,45 đổi thành phân số bằng 9 phân 20

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 22 tháng 3 2015 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(M=\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+\frac{1}{8^2}+...+\frac{1}{\left(2n\right)^2}\)

\(=\frac{1}{2^2.2^2}+\frac{1}{2^2.3^2}+\frac{1}{2^2.4^2}+...+\frac{1}{2^2.n^2}\)

\(=\frac{1}{2^2}.\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2}.\frac{1}{3^2}+\frac{1}{2^2}.\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{2^2}.\frac{1}{n^2}\)

\(=\frac{1}{2^2}.\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\right)\)

\(=\frac{1}{4}.\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\right)\)

Coi \(A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\)

\(=\frac{1}{2.2}+\frac{1}{3.3}+\frac{1}{4.4}+...+\frac{1}{n.n}\)

Vì: \(\frac{1}{2.2}<\frac{1}{1.2}\)

\(\frac{1}{3.3}<\frac{1}{2.3}\)

\(\frac{1}{4.4}<\frac{1}{3.4}\)

\(...\)

\(\frac{1}{n.n}<\frac{1}{\left(n-1\right).n}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}<\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{\left(n-1\right).n}\)

\(\Rightarrow A<1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\)

\(\Rightarrow A<1-\frac{1}{n}\)

Mà \(1-\frac{1}{n}<1\Rightarrow A<1\)

Vì \(A<1\) nên \(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}<1\)

\(\Rightarrow\frac{1}{4}.\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\right)<\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow M<\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 26 tháng 3 2019 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

Tình Nghuyễn Thị

Sợ lũ lớp 6 thật

Mấy bài tập cm bất đẳng thức giờ lớp 8 học mà bó đầu bó tay vì khó

Lũ lớp 6 lại học òi thì có mà.... Thật là lớp 8 mới học bất đẳng thức mà sao lớp 6 giờ tài vậy????

Đọc tiếp...
Tình Nguyễn Thị 26 tháng 3 2019 lúc 12:33
Báo cáo sai phạm

phạm thị thuỳ linh

lớp 6 bây giờ học rồi

Đọc tiếp...
TL 13 tháng 12 2018 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

\(a)A=\frac{24\cdot47-23}{24+47-23}\cdot\frac{3+\frac{3}{7}+\frac{3}{11}+\frac{3}{1001}+\frac{3}{13}}{\frac{9}{1001}+\frac{9}{13}+\frac{9}{7}+\frac{9}{11}+9}\)

\(=\frac{(23+1)\cdot47-23}{24+47-23}\cdot\frac{3+\frac{3}{7}+\frac{3}{11}+\frac{3}{1001}+\frac{3}{13}}{\frac{9}{1001}+\frac{9}{13}+\frac{9}{7}+\frac{9}{11}+9}=\frac{47-23+24}{47-23+24}\cdot\frac{3(1+\frac{1}{7}+\frac{1}{11}+\frac{1}{1001}+\frac{1}{13})}{3(3+\frac{3}{1001}+\frac{3}{13}+\frac{3}{7}+\frac{3}{11})}\)

\(=\frac{1+\frac{1}{7}+\frac{1}{11}+\frac{1}{1001}+\frac{1}{13}}{3+\frac{3}{1001}+\frac{3}{13}+\frac{3}{7}+\frac{3}{11}}=\frac{1+\frac{1}{1001}+\frac{1}{13}+\frac{1}{7}+\frac{1}{11}}{3(1+\frac{1}{1001}+\frac{1}{13}+\frac{1}{7}+\frac{1}{11})}=\frac{1}{3}\)

\(b)\)\(\text{Đặt A = }1+2+2^2+2^3+...+2^{2012}\)

\(2A=2(1+2^2+2^3+...+2^{2012})\)

\(2A=2+2^2+2^3+...+2^{2013}\)

\(2A-A=(2+2^2+2^3+2^4+...+2^{2013})-(1+2+2^2+2^3+...+2^{2012})\)

\(\Rightarrow A=2^{2013}-1\)

\(\text{Quay lại bài toán,ta có :}\)

\(B=\frac{1+2+2^2+2^3+...+2^{2012}}{2^{2014}-2}=\frac{2^{2013}-1}{2^{2014}-2}=\frac{2^{2013}-1}{2(2^{2013}-1)}=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Bùi Anh Đức 12 tháng 9 2015 lúc 22:52
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{3}\) là giá trị của :

     100-71=29(kg)

Số dầu có trong thùng là:

     29:\(\frac{1}{3}=87\left(kg\right)\)

Thùng không nặng là:

     100-87=13(kg)

              Đáp số:13kg

tick cho mik nhaz

      

Đọc tiếp...
sakura 11 tháng 6 2017 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

1/3 là giá trị của:

100 - 71 = 29 ( kg )

số dầu có trong thùng là:

29 : 1/3 = 87 ( kg )

thùng không nặng là:

100 - 87 = 13 ( kg )

Đ/S: 13 kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 11 tháng 6 2017 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

1/3 là gía trị của:

            100 - 71 = 29 ( kg )

Số dầu có trong thùng là:

             29 : 1/3 = 87 ( kg )

Thùng không nặng là:

            100 - 87 = 13 ( kg )

                   Đáp số : 13 kg 

Đọc tiếp...
tran manh hung 21 tháng 3 2019 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm
Thiên bình có 102 11 tháng 4 2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

S = 
101
1 +
102
1 + ... +
110
1 +
111
1 + ... +
120
1 +
121
1 + ... +
130
1
>  
110
1 .10 +
120
1 .10 +
130
1 .10 =
11
1 +
12
1 +
13
1 >
12
1 +
12
2 =
4
1  (Dễ có: 
11
1 +
13
1 >
12
2 )
=> S > 
4
1  (1)
+) S = 
101
1 +
130
1 +
102
1 +
129
1 + ... +
115
1 +
116
1  (Có 15 cặp)

101.130
231 +
102.129
231 + ... +
115.116
231 = 231.
101.130
1 +
102.129
1 + ... +
115.116
1
ta có nhận xét: tích 101.130 có giá trị nhỏ nhất. thật vậy:
Xét 102.129 = (101 + 1).(130 - 1) = 101.130 - 101 + 130 -1 = 101.130 + 28 > 101.130
Tương tự, các cặp còn lại . Do đó, ta có 
101.130
1 +
102.129
1 + ... +
115.116
1 <
101.130
1
.15
=> S < 231.
101.130
1
.15 =
2626
693 <
330
91
(2)
Từ (1)(2) => đpcm

Đọc tiếp...
1412 11 tháng 5 2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi của Nguyễn Đình Dũng - Toán lớp 6 - Học toán với OnlineMath

Bn vào link này có câu trả lời đó nha

Đọc tiếp...
Mr Lazy 13 tháng 6 2015 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

\(M>\frac{x}{x+y+z+t}+\frac{y}{x+y+z+t}+\frac{z}{x+y+z+t}+\frac{t}{x+y+z+t}=1\)

Ta chứng minh \(\frac{a}{b}<1\Rightarrow\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}\)\(m\in\)N*

(Bằng biến đổi tương đương)

\(\Rightarrow M<\frac{x+t}{x+y+z+t}+\frac{y+z}{x+y+z+t}+\frac{x+z}{x+y+z+t}+\frac{t+y}{x+y+z+t}=2\)

Do 1 < M < 2 nên M không phải số tự nhiên.

 

Đọc tiếp...
Phạm Quốc Cường 8 tháng 1 2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(M>\frac{x}{x+y+z+t}+\frac{y}{x+y+z+t}+\frac{z}{x+y+z+t}+\frac{t}{x+y+z+t}=1\)(1)

Áp dụng \(\frac{a}{b}< 1\Rightarrow\frac{a}{b}< \frac{a+m}{b+m}\)

\(M< \frac{x+t}{x+y+z+t}+\frac{y+z}{x+y+z+t}+\frac{z+y}{x+y+z+t}+\frac{t+x}{x+y+z+t}=2\)(2)

Từ (1) và (2) Suy ra 

1< M <2 

=> M có giá trị không phải số tự nhiên

Đọc tiếp...
hoang quynh anh 22 tháng 4 2018 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

Do 1 < m < 2 nên M ko phải số tự nhiên

KB ko

OK

Đọc tiếp...
Võ Lê Hoàng 6 tháng 2 2015 lúc 23:21
Báo cáo sai phạm

Gọi (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) là d =>  n^3+2n chia hết cho d và n^4+3n^2+1 chia hết cho d 

 => n(n^3+2n) chia hết cho d hay n^4+2n^2 chia hết cho d 

do đó (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2) chia hết cho d  hay n^2 +1 chia hết cho d (1)

=> (n^2+1)(n^2+1) chia hết cho d hay n^4+2n^2+1 chia hết cho d  

=>  (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2+1) chia hết cho d hay n^2 chia hết cho d (2)

Từ (1) và (2) => (n^2+1) - n^2 chia hết cho d  hay 1 chia hết cho d  

Do đó  (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) =1 hoặc -1 suy ra \(\frac{n^3+2n}{n^4+3n^2+1}\) là phân số tối giản (Đ.P.C.M)

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Minh Ngọc 8 tháng 2 2015 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Gọi (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) là d =>  n^3+2n chia hết cho d và n^4+3n^2+1 chia hết cho d 

 => n(n^3+2n) chia hết cho d hay n^4+2n^2 chia hết cho d 

do đó (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2) chia hết cho d  hay n^2 +1 chia hết cho d (1)

=> (n^2+1)(n^2+1) chia hết cho d hay n^4+2n^2+1 chia hết cho d  

=>  (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2+1) chia hết cho d hay n^2 chia hết cho d (2)

Từ (1) và (2) => (n^2+1) - n^2 chia hết cho d  hay 1 chia hết cho d  

Do đó  (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) =1 hoặc -1 suy ra $\frac{n^3+2n}{n^4+3n^2+1}$n3+2nn4+3n2+1  là phân số tối giản (Đ.P.C.M)

 

Đọc tiếp...
0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 9 tháng 8 2017 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Gọi ( n+ 2n ; n4 + 3n2 + 1 ) là d \(\Rightarrow\) n3 + 2n \(⋮\) cho d và n4 + 3n2 + 1 \(⋮\) cho d 

\(\Rightarrow\) n ( n3 + 2n ) \(⋮\) cho d hay n4 + 2n2 \(⋮\)cho d

Do đó : ( n4 + 3n2 + 1 ) - ( n4 + 2n2 ) \(⋮\) cho d hay n2 + 1 \(⋮\)cho d ( 1 )

\(\Rightarrow\) ( n2 + 1 ) ( n2 + 1 ) \(⋮\) cho d hay n4 + 2n2 + 1 \(⋮\) cho d

\(\Rightarrow\) ( n4 + 3n2 + 1 ) - ( n4 + 2n2 + 1 ) \(⋮\) cho d hay n2 \(⋮\) cho d ( 2 ) 

\(\Rightarrow\) ( n2 + 1 ) - n2 \(⋮\) cho d hay 1\(⋮\) cho d

Do đó : ( n3 + 2n ; n4 + 3n2 + 1 ) = 1 hoặc -1 . Suy ra \(\frac{n^3+2n}{n^4+3n^2+1}\) là phân số tối giản 

\(\Rightarrow\) \(\left(Đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 29 tháng 5 2017 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{5n+2}{\left(3n+1\right)\left(2n+1\right)}=\frac{5n+2}{6n^2+5n+1}\)

Giả sử d là ước chung lớn nhất của \(\left(5n+2\right);\left(6n^2+5n+1\right)\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}6.\left(5n+2\right)^2⋮d\\25.\left(6n^2+5n+1\right)⋮d\end{cases}}\)

\(\Rightarrow25\left(6n^2+5n+1\right)-6\left(5n+2\right)^2⋮d\)

\(\Rightarrow5n+1⋮d\)

\(\Rightarrow\left(5n+2\right)-\left(5n+1\right)=1⋮d\)

\(\Rightarrow d=1\)

Vậy \(\frac{5n+2}{\left(3n+1\right)\left(2n+1\right)}\)là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Phượng 15 tháng 2 lúc 8:41
Báo cáo sai phạm
Trần Bảo Trâm 13 tháng 2 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học)²ᵏ⁸ 13 tháng 2 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{7}< \frac{x}{3}< \frac{11}{4};x\inℕ\)

=>\(\frac{12.2}{84}< \frac{28x}{84}< \frac{11.21}{84}\)

=>\(\frac{24}{84}< \frac{28x}{84}< \frac{231}{84}\)

=>24<28x<231

=>28x\(\in\){25;26;27;28;.............................;230}

=>Các số chia hết cho 28 là:28;56;84;112;140;168;196;224

=>x (thỏa mãn)\(\in\){1;2;3;4;5;6;7;8}

Vậy x\(\in\) {1;2;3;4;5;6;7;8}

\(\left(4,5m-\frac{3}{4}.5\frac{1}{3}\right).\frac{1}{12}+\frac{1}{2}x=1\frac{1}{2}\)

\(\left(4,5m-\frac{3}{4}.\frac{16}{3}\right).\frac{1}{2}.\frac{1}{6}+\frac{1}{2}x=\frac{3}{2}\)

\(\left(4,5m-\frac{48}{12}\right).\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{6}+x\right)=\frac{3}{2}\)

\(\left(4,5m-4\right).\left(\frac{1}{6}+x\right)=\frac{3}{2}:\frac{1}{2}\)

\(\left(4,5m-4\right).\left(\frac{1}{6}+x\right)=\frac{3}{2}.\frac{2}{1}\)

\(\left(4,5m-4\right).\left(\frac{1}{6}+x\right)=\frac{6}{2}\)

\(\left(4,5m-4\right).\left(\frac{1}{6}+x\right)=3\)

=>3\(⋮\)\(\frac{1}{6}+x\)

=>\(\frac{1}{6}+x\)\(\in\)Ư(3)={\(\pm\)1;\(\pm\)3}

Ta có bảng:

\(\frac{1}{6}+x\)-11-33
x\(-1\frac{1}{6}\)\(1\frac{1}{6}\)\(-3\frac{1}{6}\)3\(\frac{1}{6}\)

Vậy x\(\in\){\(-1\frac{1}{6}\);\(1\frac{1}{6}\);\(-3\frac{1}{6}\);\(\frac{1}{6}\)}

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
꧁trần tiến đͥ�ͣ�ͫt꧂ 13 tháng 2 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm
Ngô Huy Khoa 13 tháng 2 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

bạn @Hà Lê Vy trình bày đầy đủ các bước ra nhé, chứ mình nghi là bạn dùng máy tính để tính

Đọc tiếp...
Lê Hà Vy 13 tháng 2 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm
nguyentuantai 5 tháng 7 2015 lúc 8:19
Báo cáo sai phạm

A= 1/5.7 + 1/7.9 +... + 1/99 . 101 

A= 1/5 -1/7 + 1/7 - 1/9 + ......... + 1/99 - 1/101 

A= 1/5 - 1/101 = 1/116 

=> A ko là số tự nhiên

Đọc tiếp...
Ác Mộng 5 tháng 7 2015 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

Ta thấy:\(\frac{1}{5}<\frac{1}{2}=\frac{1}{1.2}\)

\(\frac{1}{7}<\frac{1}{6}=\frac{1}{2.3}\)

\(\frac{1}{101}<\frac{1}{90}=\frac{1}{9.10}\)

=>\(A<\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{9.10}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}=1-\frac{1}{10}<1\)

Do A luôn lớn hơn 0 Mà A<1=> A không phải STN

Đọc tiếp...
Trương Ngọc Ánh 28 tháng 6 2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

câu trả lời của Ác Mộng mới đúng

Đọc tiếp...
Chu Mi Mi 13 tháng 2 lúc 9:45
Báo cáo sai phạm

\(S=\frac{1}{1\cdot2\cdot3}+\frac{1}{2\cdot3\cdot4}+...+\frac{1}{98\cdot99\cdot100}\)

\(S=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{1\cdot2\cdot3}+\frac{2}{2\cdot3\cdot4}+\frac{2}{3\cdot4\cdot5}+...+\frac{2}{98\cdot99\cdot100}\right)\)

\(S=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1\cdot2}-\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{2\cdot3}-\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{3\cdot4}-\frac{1}{4\cdot5}+...+\frac{1}{98\cdot99}-\frac{1}{99\cdot100}\right)\)

\(S=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{9900}\right)\)

\(S=\frac{1}{2}\cdot\frac{4949}{9900}=\frac{4949}{19800}\)

Đọc tiếp...
Vũ Minh Huyền 13 tháng 2 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

\(S=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+...+\frac{1}{98.99.100}\)

\(\Rightarrow2S=\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+...+\frac{2}{98.99.100}\)

\(=\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{98.99}-\frac{1}{99.100}\)

\(=\frac{1}{1.2}-\frac{1}{99.100}=\frac{4849}{9900}\)

\(\Rightarrow S=\frac{4949}{9900}\div2=\frac{4949}{19800}\)

Đọc tiếp...
Pham Thi Ngoc Minh 11 tháng 12 2016 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

Các câu ấy nói đến tinh thần đoàn kết của mọi người dân Việt Nam.

k và kết bạn với mình nếu các bạn thấy đúng nha!

Đọc tiếp...
Nhớ Mãi Mái Trường Xưa 12 tháng 12 2016 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

a.cả người phụ nữ cũng đấu tranh để bảo vệ tổ quốc

b,tinh thần đoàn kết

c,phải bít thương iu đùng bọc lẫn nhau

k mình k 

ko k mink mink khóc đó

Đọc tiếp...
Trần Hồ Hoàng Nguyên 11 tháng 12 2016 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

câu a là người phụ nữ cũng góp phần tích cực trong đấu tranh.

câu b là đoàn kết

câu c là phải thân thiết thương yêu nhau

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Quỳnh Chi 2 tháng 4 2016 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Câu 1 dễ thôi. Bạn tính tử, rồi tính mẫu sao cho khi phân phối ở cả tử và mẫu đều có phần thừa số có thể rút gọn cho nhau. Giờ mik bận quá nên ko thể giải dầy đủ. Thông cảm nha...

Câu 2: Cũng ko khó lắm đâu:

S=\(\frac{1}{1}\) - \(\frac{1}{4}\)+ \(\frac{1}{4}\)- \(\frac{1}{7}\)+...+\(\frac{1}{n}\)-\(\frac{1}{n+3}\)

=1-\(\frac{1}{n+3}\)<1.

Vậy: S<1

Để làm dc bài sau, bạn nhớ giùm mik công thức: \(\frac{a}{b.\left(b+a\right)}\)=\(\frac{1}{b}\)-\(\frac{1}{b+a}\)

Câu 3:  Đặt \(A=\frac{2003.2004-1}{2003.2004}\), \(B=\frac{2004.2005-1}{2004.2005}\)ta có:

\(A=\frac{2003.2004}{2003.2004}\)-\(\frac{1}{2003.2004}\)=1-\(\frac{1}{2003.2004}\)

\(B=\frac{2004.2005}{2004.2005}\)-\(\frac{1}{2004.2005}\)=1-\(\frac{1}{2004.2005}\)

Vì 2003.2004<2004.2005=>\(\frac{1}{2003.2004}\)>\(\frac{1}{2004.2005}\)

=>1-\(\frac{1}{2003.2004}\)<1-\(\frac{1}{2004.2005}\)

Vậy:  \(\frac{2003.2004-1}{2003.2004}\)< \(\frac{2004.2005-1}{2004.2005}\)

Nhớ cho mik nha. Thanks

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: