Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Phân số


SORY TÔI MỚI LỚP BA

Đọc tiếp...

2/3-(1\6+3/8)

Đọc tiếp...

Tôi không biết 

Đọc tiếp...

\(a)\)

\(M=\frac{3}{8}+\frac{3}{15}+\frac{3}{7}\)

\(=3\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{15}+\frac{1}{7}\right)\)

\(=3\frac{105+56+120}{8.15.7}\)

\(=3.\frac{281}{3.5.8.7}\)

\(=\frac{281}{280}>1\)

Vậy ...

\(b)\)

\(N=\frac{19}{60}+\frac{29}{100}+\frac{39}{150}+\frac{49}{300}\)

\(=\frac{95}{300}+\frac{87}{300}+\frac{78}{300}-\frac{49}{300}\)

\(=\frac{95+87+78+49}{300}\)

\(=\frac{320}{300}>1\)

Vậy ...

\(c)\)

\(B=\frac{41}{90}+\frac{31}{72}+\frac{21}{40}-\frac{11}{45}-\frac{1}{36}\)

\(=\frac{293}{180}>\frac{180}{180}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...

\(a,\frac{3}{4}:\frac{4}{7}=\frac{21}{16}\)

\(b,\frac{6}{11}\cdot\frac{2}{3}=\frac{12}{33}\)

\(c,\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{7}=\frac{8}{21}\)

\(d,\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{7}:\frac{1}{5}=\frac{8}{21}:\frac{1}{5}=\frac{40}{21}\)

Đọc tiếp...

\(\frac{3}{4}:\frac{4}{7}=\frac{3}{4}\times\frac{7}{4}=\frac{21}{28}\)

\(\frac{6}{11}\times\frac{2}{3}=\frac{4}{11}\)

\(\frac{2}{3}\times\frac{4}{7}:\frac{1}{5}=\frac{2}{3}\times\frac{4}{7}\times5=\frac{2\times4\times5}{3\times7}=\frac{40}{21}\)

Đọc tiếp...

A.\(\frac{3}{4}\)+\(\frac{4}{7}\)

=\(\frac{21}{28}\)+\(\frac{16}{28}\)

=\(\frac{37}{28}\)

B.\(\frac{6}{11}\)x\(\frac{2}{3}\)

=\(\frac{4}{11}\)

C.\(\frac{2}{3}\)x\(\frac{4}{7}\)+\(\frac{1}{5}\)

=\(\frac{8}{21}\)+\(\frac{1}{5}\)

=\(\frac{40}{105}\)+\(\frac{21}{105}\)

=\(\frac{61}{105}\)

Học tốt

Đọc tiếp...

Nhìn mà chẳng mún làm .

Đọc tiếp...

1/101+1/102+..+1/200=(1+1/2+1/3+...+1/100)+1/101+1/102+1/103+...+1/200-(1+1/2+1/3+...+1/100)

=(1/2+1/4+1/6+...+1/200)+(1+1/3+1/5+...+1/199)-2(1/2+1/4+1/6+...+1/200)

=(1+1/3+1/5+...+1/199)-(1/2+1/4+1/6+...+1/200)

=1-1/2+1/3-1/4+1/5-1/6+...+1/19 

=>ĐPCM

Đọc tiếp...

A~~~ trái đất này tròn wá @~@

Đọc tiếp...

có j thắc mắc ib mk nhé

Đọc tiếp...

Gọi d là ƯCLN của 10n + 1 và 15n + 2 ( d \(\in\)N* ) 

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}10n+1⋮d\\15n+2⋮d\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}3\left(10n+1\right)⋮d\\2\left(15n+2\right)⋮d\end{cases}}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}30n+3⋮d\\30n+4⋮d\end{cases}\Rightarrow\left(30n+4\right)-\left(30n+3\right)⋮d}\)

\(\Rightarrow1⋮d\Rightarrow d=1\)

Vậy \(\frac{10n+1}{15n+2}\)là p/s tối giải.

Đọc tiếp...

ghi lại đề cái

Đọc tiếp...

sao phải ghi lại vậy

Đọc tiếp...

\(\text{Theo đề ta có :}\)

    \(\frac{\left(-1\right)^6\cdot3^5\cdot4^3}{9^2\cdot2^5}\)

\(\frac{1\cdot3^5\cdot\left(2^2\right)^3}{\left(3^2\right)^2\cdot2^5}\) =  \(\frac{3^5\cdot2^6}{3^4\cdot2^5}=\frac{3^4\cdot3\cdot2^5\cdot2}{3^4\cdot2^5}=3\cdot2=6\)

Đọc tiếp...

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}=\frac{1\times16}{2\times16}+\frac{1\times8}{4\times8}+\frac{1\times4}{8\times4}+\frac{1\times2}{16\times2}+\frac{1}{32}\)

                                                         \(=\frac{16}{32}+\frac{8}{32}+\frac{4}{32}+\frac{2}{32}+\frac{1}{32}\)

                                                         \(=\frac{16+8+4+2+1}{32}\)\(=\frac{31}{32}\)

Đọc tiếp...

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}\)

đặt A = \(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}\) 

\(A\cdot2=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}\)

\(A\cdot2-A=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}\right)\)

\(A=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{8}-\frac{1}{16}-\frac{1}{32}\)

\(A=1-\frac{1}{32}\)

\(A=\frac{31}{32}\)

Đọc tiếp...

mình ko giải theo cách của thương . xin lỗi bạn

Đọc tiếp...

mình đang cần vội

Đọc tiếp...

a, Cho mk sửa đề

\(\frac{145145}{607607}=\frac{145.1001}{107.1001}=\frac{145}{607}\)

b, \(\frac{19491949}{20062006}=\frac{1949.10001}{2006.10001}=\frac{1949}{2006}\)

Đọc tiếp...

\(B=\frac{3737.43-4343.37}{2+4+6+...+100}\)

\(=\frac{37.101.43-43.101.37}{2+4+6+...+100}\)

\(=\frac{0}{2+4+6+...+100}\)

\(=0\)

Đọc tiếp...

\(B\)\(=\)\(\frac{3737.43-4343.37}{2+4+6+...+100}\)\(=\)\(\frac{37.101.43-4343.37}{2+4+6+...+100}\)

       \(=\)\(\frac{37.4343-4343.37}{2+4+6+...+100}\)\(=\)\(\frac{0}{2+4+6+...+100}\)\(=\)\(0\)

Đọc tiếp...

Xét tử ta có: 

\(101+100+99+98+...........+3+2+1\)

\(=1+2+3+..........+99+100+101\)

\(=\frac{101.102}{2}=5151\)

Xét mẫu ta có:

\(101-100+99-98+.......+3-2+1\)

\(=\left(101-100\right)+\left(99-98\right)+.......+\left(3-2\right)+1\)

\(=1+1+.......+1+1=51\)

\(\Rightarrow A=\frac{5151}{51}=101\)

Đọc tiếp...

a, \(\left|x-\frac{2}{3}\right|=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-\frac{2}{3}=\frac{1}{2}\\x-\frac{2}{3}=-\frac{1}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\\x=\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{6}\\x=\frac{1}{6}\end{cases}}}\)

b, \(\left|x+\frac{7}{20}\right|=\frac{3}{15}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+\frac{7}{20}=\frac{1}{5}\\x+\frac{7}{20}=-\frac{1}{5}\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{5}-\frac{7}{20}\\x=-\frac{1}{5}-\frac{7}{20}\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{-3}{20}\\x=\frac{-11}{20}\end{cases}}}\)

c, \(\left|3x+2\right|=\left|7x-4\right|\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}3x+2=7-4x\\3x+2=4x-7\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}7x=5\\x=9\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{5}{7}\\x=9\end{cases}}}\)

d, \(\left|5-2x\right|=\left|2x-5\right|\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}5-2x=2x-5\\5-2x=5-2x\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-4x=-10\\0x=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\x\in Q\end{cases}}}\)

=> Có vô số x thỏa mãn \(\left|5-2x\right|=\left|2x-5\right|\)

e, \(\left|-5-6x\right|=\left|-x-5\right|\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-5-6x=-x-5\\-5-6x=x+5\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-5x=0\\-7x=10\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-\frac{10}{7}\end{cases}}}\)

f, \(\left|-x+5\right|=\left|12-3x\right|\) đúng ko ???

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-x-5=12-3x\\-x+5=3x-12\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x=7\\-4x=17\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{2}\\x=\frac{17}{4}\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...

2 học sinh nữ chiếm số phần là 

\(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}\) 

Số học sinh lớp 5A là 

\(2:\frac{1}{12}=24\) ( học sinh ) 

Đọc tiếp...

tôi gửi rồi đấy

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: