Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thùy Dung 22 tháng 3 2015 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(M=\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+\frac{1}{8^2}+...+\frac{1}{\left(2n\right)^2}\)

\(=\frac{1}{2^2.2^2}+\frac{1}{2^2.3^2}+\frac{1}{2^2.4^2}+...+\frac{1}{2^2.n^2}\)

\(=\frac{1}{2^2}.\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2}.\frac{1}{3^2}+\frac{1}{2^2}.\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{2^2}.\frac{1}{n^2}\)

\(=\frac{1}{2^2}.\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\right)\)

\(=\frac{1}{4}.\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\right)\)

Coi \(A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\)

\(=\frac{1}{2.2}+\frac{1}{3.3}+\frac{1}{4.4}+...+\frac{1}{n.n}\)

Vì: \(\frac{1}{2.2}<\frac{1}{1.2}\)

\(\frac{1}{3.3}<\frac{1}{2.3}\)

\(\frac{1}{4.4}<\frac{1}{3.4}\)

\(...\)

\(\frac{1}{n.n}<\frac{1}{\left(n-1\right).n}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}<\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{\left(n-1\right).n}\)

\(\Rightarrow A<1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\)

\(\Rightarrow A<1-\frac{1}{n}\)

Mà \(1-\frac{1}{n}<1\Rightarrow A<1\)

Vì \(A<1\) nên \(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}<1\)

\(\Rightarrow\frac{1}{4}.\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\right)<\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow M<\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 2 giờ trước (12:37)
Báo cáo sai phạm

Tình Nghuyễn Thị

Sợ lũ lớp 6 thật

Mấy bài tập cm bất đẳng thức giờ lớp 8 học mà bó đầu bó tay vì khó

Lũ lớp 6 lại học òi thì có mà.... Thật là lớp 8 mới học bất đẳng thức mà sao lớp 6 giờ tài vậy????

Đọc tiếp...
Tình Nguyễn Thị 2 giờ trước (12:33)
Báo cáo sai phạm

phạm thị thuỳ linh

lớp 6 bây giờ học rồi

Đọc tiếp...
nguyentuantai 5 tháng 7 2015 lúc 8:19
Báo cáo sai phạm

A= 1/5.7 + 1/7.9 +... + 1/99 . 101 

A= 1/5 -1/7 + 1/7 - 1/9 + ......... + 1/99 - 1/101 

A= 1/5 - 1/101 = 1/116 

=> A ko là số tự nhiên

Đọc tiếp...
Ác Mộng 5 tháng 7 2015 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

Ta thấy:\(\frac{1}{5}<\frac{1}{2}=\frac{1}{1.2}\)

\(\frac{1}{7}<\frac{1}{6}=\frac{1}{2.3}\)

\(\frac{1}{101}<\frac{1}{90}=\frac{1}{9.10}\)

=>\(A<\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{9.10}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}=1-\frac{1}{10}<1\)

Do A luôn lớn hơn 0 Mà A<1=> A không phải STN

Đọc tiếp...
Trương Ngọc Ánh 28 tháng 6 2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

câu trả lời của Ác Mộng mới đúng

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 10 tháng 4 2015 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

1/3 + 1/15 + 1/35+ 1/63 +...... + 1/195

=  1/3 + 1/3x5 + 1/5 x7 + 1/7x9 + ....+1/13x15

= 1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+1/7-1/9+....+1/13-1/15 ( vì +- nên rút gọn )

= 1/3+1/3-1/15

=3/5

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 10 tháng 4 2015 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

=1/1.3+1/3.5+1/5.7+...+1/13.15

=1/2.2(1/1.3+1/3.5+1/5.7+...+1/13.15)

=1/2(2/1.3+2/3.5+2/5.7+...+2/13.15)

=1/2(1-1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+...+1/13-1/15)

=1/2[(1-1/15)+(1/3-1/3)+(1/5-1/5)+...+(1/13-1/15)]

=1/2[(1-1/15)+0+...+0=1/2(1-1/15)=1/2.14/15=14/30=7/15

Đọc tiếp...
Hồ Anh Khôi 10 tháng 4 2015 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

1/3 + 1/15 + 1/35+ 1/63 +...... + 1/195

=  1/3 + 1/3x5 + 1/5 x7 + 1/7x9 + ....+1/13x15

= 1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+1/7-1/9+....+1/13-1/15 ( vì +- nên rút gọn )

= 1/3+1/3-1/15

=3/5

Đọc tiếp...
Lovely pig 6 tháng 5 2015 lúc 7:25
Báo cáo sai phạm

14n+17/21n+25

=14n:7n+17/21n:7n+25

=2+17/3+25

=19/28

Vì 19/28 là phân số tối giản

nên 14n+17/21n+25 là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 24 tháng 6 2018 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ước chung lớn nhất của \(\frac{14n+17}{21n+25}\)

Ta có :

\(\Rightarrow\left(14n+17\right)⋮d=\left(14n+17\right)\cdot3⋮d=\left(42n+51\right)⋮d\)

\(\Rightarrow\left(21n+25\right)⋮d=\left(21n+25\right)\cdot2⋮d=\left(42n+50\right)⋮d\)

\(\Rightarrow\left(21n+51\right)-\left(21n+50\right)⋮d\)

\(\Rightarrow21n+51-21n-50⋮d\)

\(\Rightarrow1⋮d\)

\(\Rightarrow d=\left\{\pm1\right\}\)

Vậy phân số trên là phân số tổi giản

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh 10 tháng 5 2018 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ƯCLN( 14n + 17 ; 21n + 25 )

       => 3.( 14n + 17 ) - 2.( 21n +25 ) \(⋮\)d

      => 42n + 51 - 42n - 50 \(⋮\)d

      => 1 \(⋮\)d => d = 1

Vậy \(\frac{14n+17}{21n+25}\)là phân số tối giản.

Đọc tiếp...
luu dinh kiet 21 tháng 7 2017 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

b)Có \(63^7< 64^7\)

\(64^7=\left(2^6\right)^7=2^{42}\)

\(16^{12}=\left(2^4\right)^{12}=2^{48}\)

Mà \(2^{42}< 2^{48}\Rightarrow63^7< 64^7< 16^{12}\Rightarrow63^7< 16^{12}\)

Đọc tiếp...
kaitovskudo 8 tháng 3 2015 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

c1: Ta có \(\frac{10^{15}+1+9}{10^{16}+1+9}\)=\(\frac{10^{15}+10}{10^{16}+10}\)=\(\frac{10\left(10^{14}+1\right)}{10\left(10^{15}+1\right)}\)=\(\frac{10^{14}+1}{10^{15}+1}\)

Vì \(\frac{10^{15}+1}{10^{16}+1}\)<1 nên \(\frac{10^{15}+1+9}{10^{16}+1+9}\)>\(\frac{10^{15}+1}{10^{16}+1}\)Vậy A<B

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 12 tháng 3 2015 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{5}\)

\(\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
tranvodienthu 11 tháng 4 2015 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Tách số 4116 thành tích của hai số là 294 nhân 14 và tách số 10290 thành tích của hai số là 294 nhân 35

Ta được phân số: 294 nhân 14 - 14/ 294 nhân 35-35=14 nhân (294-1)/35 nhân(294-1)=14/35=2/3

 

làm tương tự như câu trên; tách 2929 thành 29 nhân 101 và số 2 nhân 1919 thành 38 nhân 101

 

Ta được phân số; 29 nhân 101 -101/ 38 nhân 101 +4 nhân 101= 101 nhân (29-1)/101 nhân (38 +4)=28/42=2/3

Đọc tiếp...
TH Nam Thanh 18 tháng 2 2018 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{5}\)
\(\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 16 tháng 5 2015 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{199}+\frac{2}{198}+\frac{3}{197}+...+\frac{198}{2}+\frac{199}{1}\)

\(=\left(\frac{1}{199}+1\right)+\left(\frac{2}{198}+1\right)+\left(\frac{3}{197}+1\right)+...+\left(199-1-1-1-...1\right)\)(198 chữ số 1)

\(=\frac{200}{199}+\frac{200}{198}+\frac{200}{197}+...+1=200.\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{197}+\frac{1}{198}+\frac{1}{199}+\frac{1}{200}\right)=200.A\)

\(\Rightarrow\frac{A}{B}=\frac{A}{200.A}=\frac{1}{200}\)

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Bao Nguyen 5 tháng 9 2016 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

=11 don vi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Trang 15 tháng 8 2016 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

11 đơn vị

Đọc tiếp...
khanh 18 giờ trước (20:11)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{53-a}{59+a}=\frac{3}{5}\)                                                 (a ∈ N*)

⇒ 5(53-a)=3(59+a)

⇒ 265-5a=177+3a

⇒ 265-177=3a+5a

⇒ 88=8a

⇒ a=11

Vậy cần phải chuyển 11 tử sang mẫu thì mới được phân số mời bằng \(\frac{3}{5}\).

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 6 tháng 1 2017 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm

100 quả nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

NHa

Đọc tiếp...
Bảo Bối Ham Học 10 tháng 4 2016 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

Số cam còn lại sau lần bán thứ 2 là:

(24+3/4):3/3=33(quả)

Số cam còn lại sau lần bán thứ 1 là:

(33+1/3):2/3=50(quả)

Số cam bác nông dân mang đi bán là:

(50+1/2):1/2=1001(quả)

                   Đ/s:1001 quả.

Đọc tiếp...
Đoàn Khánh Linh 5 tháng 3 2018 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

cái này phải vẽ sơ đồ dạng toán suy luận ngược, rồi tính từ dưới lên trên

Đọc tiếp...
Phạm Mạnh Hùng 19 tháng 3 2015 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Chịu Nhưng Nếu Mình Nhớ Ko Lầm Thì Là 135 Phút

 

Đọc tiếp...
phạm thanh thiên 12 tháng 8 2018 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

\(\text{Thời gian vòi 1 và vòi 2 chảy đầy bể là :}\)

               \(9x\frac{4}{3}=12\left(giờ\right)\)

\(\text{Thời gian vòi 2 và vòi 3 chảy đầy bể là :}\)

                \(5x\frac{12}{7}=\frac{60}{7}\left(giờ\right)\)

\(\text{Thời gian vòi 1 và vòi 3 chảy đầy bể là :}\)

                 \(6x\frac{5}{3}=10\left(giờ\right)\)

\(\text{Thời gian cả 3 vòi chảy đầy bể là :}\) 

                   \(\left(12+\frac{60}{7}+10\right):2=\frac{107}{7}\left(giờ\right)=\frac{6420}{7}\left(phút\right)\)

                                                            \(Đáp\)\(số:\)\(\frac{6420}{7}phút\)

Đọc tiếp...
Carol Rido 6 tháng 4 2017 lúc 8:05
Báo cáo sai phạm

 Tử số: 

\(92-\frac{1}{9}-\frac{2}{10}-\frac{3}{11}-...-\frac{92}{100}\)

\(\left(1-\frac{1}{9}\right)+\left(1-\frac{2}{10}\right)+\left(1-\frac{3}{11}\right)+...+\left(1-\frac{92}{100}\right)\)

\(\frac{8}{9}+\frac{8}{10}+\frac{8}{11}+...+\frac{8}{100}\)

\(8\times\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+...+\frac{1}{100}\right)\)

Mẫu số: 

\(\frac{1}{45}+\frac{1}{50}+\frac{1}{55}+...+\frac{1}{500}\)

\(\frac{1}{5\times9}+\frac{1}{5\times10}+\frac{1}{5\times11}+...+\frac{1}{5\times100}\)

\(\frac{1}{5}\times\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+...+\frac{1}{100}\right)\)

\(\Rightarrow\frac{8\times\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+...+\frac{1}{100}\right)}{\frac{1}{5}\times\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+...+\frac{1}{100}\right)}\)

   Bỏ biểu thức \(\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+...+\frac{1}{100}\right)\)ở trên và ở dưới (vì biểu thức đó đều có ở trên và ở dưới nên phải gạch bỏ)

\(\Leftrightarrow\frac{8}{\frac{1}{5}}\)\(8\div\frac{1}{5}=40\)

Vậy N = 40.

Đọc tiếp...
Thu Le 25 tháng 2 2016 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số vịt người thứ hai mua là:

3/5 x 3/8 = 9/40 (số vịt)

Phân số chỉ 21 con vịt là:

1 - 3/5 - 9/40 = 7/40 (số vịt)

Tất cả số vịt bác nông dân đã bán là :

21 : 7/40 = 120 (con)

Đ/s:120 con vịt

Đọc tiếp...
Nguyễn Kim Nam 24 tháng 2 2016 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

-Người thứ 2 mua số vịt là:3/5x3/8=9/40

-Người thứ 3 mua 21 con,21 con đó ứng với số phần là:1-(3/5+9/40)=7/40

-Bác nông dân đã bán tất cả số con vịt là:21:7x40=120(con vịt)  (viết thế này để bạn dễ hiểu)

                                                                               Đáp số:120 con vịt

k nhé!!!mình tự làm chứ ko copy bạn nào đâu,kết quả này đúng rồi đấy,mik hỏi giáo viên rồi

Đọc tiếp...
Minhquang 24 tháng 2 2016 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Người thứ 2 mua số phần vịt là:3/5*3/8=9/40

21 con ứng với số phần là:1-3/5-9/40=7/40

Bác đawx bán 21:7*40=120(con)

Đọc tiếp...
Cậu Bé Tiến Pro CTV Hôm kia lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+....+\frac{1}{n\left(n+2\right)}< \frac{2003}{2004}\)

\(=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+.....+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+2}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{n+2}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(\frac{n+2}{n+2}-\frac{1}{n+2}\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{n+1}{n+2}\)

\(=\frac{n+1}{2\left(n+2\right)}< \frac{2003}{2004}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}n+1< 2003\\2\left(n+2\right)< 2004\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}n< 2002\\\left(n+2\right)< 1002\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}n< 2002\\n< 1000\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}n+1=2002\\2\left(n+2\right)=1000\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}n=2001\\n=498\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 2 tháng 11 2017 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

- Nếu y = 0, khi đó ta có:
\(\frac{1}{12}=\frac{1}{5x}=\frac{1}{4x}\) (vô lý).
- Nếu \(y\ne0\), khi đó ta có:
\(\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}\)
\(\Leftrightarrow\frac{y+5y^2}{5xy}=\frac{y+7y^2}{4xy}\)
\(\Leftrightarrow\frac{y+5y^2}{5}=\frac{y+7y^2}{4}\) (do \(xy\ne0\)).
\(\Leftrightarrow4\left(y+5y^2\right)=5\left(y+7y^2\right)\)
\(\Leftrightarrow4y+20y^2=5y+35y^2\)
\(\Leftrightarrow15y^2+y=0\)
\(\Leftrightarrow y\left(15y+1\right)=0\)
\(\Leftrightarrow15y+1=0\) ( do y khác 0).
\(\Leftrightarrow y=-\frac{1}{15}\).
Từ đó ta có:
\(\frac{1+3.\frac{-1}{15}}{12}=\frac{1+5.\frac{-1}{15}}{5x}=\frac{1+7.\frac{-1}{15}}{4x}\)
suy ra \(\frac{1}{15}=\frac{\frac{2}{3}}{5x}\)\(\Leftrightarrow5x=15.\frac{2}{3}=10\).\(\Leftrightarrow x=2\).
vậy \(x=2,y=-\frac{1}{15}\).

 

Đọc tiếp...
trần như 13 tháng 6 2015 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+3y}{12}=\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}=\frac{1+3y+1+5y+1+7y}{12+5x+4x}=\frac{15y+3}{9x+12}=\frac{3\left(5y+1\right)}{3\left(3x+4\right)}=\frac{5y+1}{3x+4}\)

......

Đọc tiếp...
Kousaka Honoka 2 tháng 4 2018 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{1+3y}{12}=\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}=\frac{3+15y}{12+9x}\) 

\(=\frac{1+5y}{4+3x}\)

=> 4+3x = 5x

=> 4 = 2x

=> x=2

Thay x =2 vào trên ta có:

\(\frac{1+5y}{10}=\frac{1+7y}{8}\) 

=> 8(1+5y) = 10(1+7y)

=> 8 + 40y = 10 + 70y

=> 8-10=70y-40y

=> -2 = 30y

=> y = \(\frac{-2}{30}=\frac{-1}{15}\)

Vậy cặp số (x;y) thỏa mãn là \(\left(2;\frac{-1}{15}\right)\)

Đọc tiếp...
doan van trung 25 tháng 2 2016 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

1/18 < x/12 < y/9 < 1/4.

Ta quy dong mau len co mau chung la 36: 2/36 < x.3/36 < y.4/36 < 9/36.

Suy ra: Vi 2<x<y<9 nen phai bang 3;4;5;6;7;8:

x.3          3          4          5           6           7            8

x             1        loai      loai          2         loai         loai

y.4          3          4          5           6           7            8

y           loai       1         loai        loai       loai          2

Suy ra ta co 3 truong hop:

TH1: x=1;y=1: 2/36 < 1.3/36 < 1.4/36 < 9/36

TH2: x=2;y=2: 2/36 < 2.3/36 < 2.4/36 < 9/36

TH3: x=1;y=1: 2/36 < 1.3/36 < 2.4/36 < 9/36

Đọc tiếp...
Đặng Minh Chung 18 tháng 3 2015 lúc 13:55
Báo cáo sai phạm

ta có:

7.9+14.27+21.36/21.27+42.81+63.108=1/9

Đúng thì like cho mình nhé

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Quỳnh Chi 2 tháng 4 2016 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Câu 1 dễ thôi. Bạn tính tử, rồi tính mẫu sao cho khi phân phối ở cả tử và mẫu đều có phần thừa số có thể rút gọn cho nhau. Giờ mik bận quá nên ko thể giải dầy đủ. Thông cảm nha...

Câu 2: Cũng ko khó lắm đâu:

S=\(\frac{1}{1}\) - \(\frac{1}{4}\)+ \(\frac{1}{4}\)- \(\frac{1}{7}\)+...+\(\frac{1}{n}\)-\(\frac{1}{n+3}\)

=1-\(\frac{1}{n+3}\)<1.

Vậy: S<1

Để làm dc bài sau, bạn nhớ giùm mik công thức: \(\frac{a}{b.\left(b+a\right)}\)=\(\frac{1}{b}\)-\(\frac{1}{b+a}\)

Câu 3:  Đặt \(A=\frac{2003.2004-1}{2003.2004}\), \(B=\frac{2004.2005-1}{2004.2005}\)ta có:

\(A=\frac{2003.2004}{2003.2004}\)-\(\frac{1}{2003.2004}\)=1-\(\frac{1}{2003.2004}\)

\(B=\frac{2004.2005}{2004.2005}\)-\(\frac{1}{2004.2005}\)=1-\(\frac{1}{2004.2005}\)

Vì 2003.2004<2004.2005=>\(\frac{1}{2003.2004}\)>\(\frac{1}{2004.2005}\)

=>1-\(\frac{1}{2003.2004}\)<1-\(\frac{1}{2004.2005}\)

Vậy:  \(\frac{2003.2004-1}{2003.2004}\)< \(\frac{2004.2005-1}{2004.2005}\)

Nhớ cho mik nha. Thanks

Đọc tiếp...
robert lewandoski 11 tháng 6 2015 lúc 8:46
Báo cáo sai phạm

Ta có:

31/2.32/2.33/2....60/2=31.32......60/2^30

=(31.32.33....60)(1.2.3....30)/2^30(1.2.3...30)

=(1.3.5...59)(2.4.6...60)/(2.4.6...60)=1.3.5...59

=>P=Q

nhớ ****

Đọc tiếp...
Phạm Hà Sơn 26 tháng 3 2018 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Các bạn ấy làm đúng rồi,

Tham khảo các bạn ấy nha

Chúc học tốt!

Đọc tiếp...
Việt Nguyễn 6 tháng 4 2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

ak hểu r

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: