Giúp tôi giải toán và làm văn


Đỗ Hải Anh 09/02/2017 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

sao ra 58 vậy cậu?

Đọc tiếp...
Dai Bang Do 16/03/2017 lúc 05:49
Báo cáo sai phạm

Tớ đúng chứ ai

Đọc tiếp...
Dai Bang Do 15/03/2017 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

Có 62 phân số bạn ạ

Đọc tiếp...
☠ⒽⒾⒺⓊ❼ⓐ❷ⓋⒾⓅ™ 14/11 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

bài 3

Ta có \(\frac{3a-2b}{5}=\frac{2c-5a}{3}=\frac{5b-3c}{2}\)

\(\frac{15a-10b}{25}=\frac{6c-15a}{9}=\frac{10b-6a}{4}\)

=\(\frac{15a-10b+6c-15a+10b-6a}{25+9+4}=0\)

=> \(\hept{\begin{cases}3a-2b=0\\2c-5a=0\\5b-3c=0\end{cases}\left(=\right)\hept{\begin{cases}3a=2b\\2c=5a\\5b=3c\end{cases}\left(=\right)\hept{\begin{cases}\frac{a}{2}=\frac{b}{3}\\\frac{c}{5}=\frac{a}{2}\\\frac{b}{3}=\frac{c}{5}\end{cases}}}}\)

=> \(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}=\frac{a+b+c}{2+3+5}=\frac{-50}{10}=-5\)

=> \(\hept{\begin{cases}a=-10\\b=-15\\c=-25\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
☠ⒽⒾⒺⓊ❼ⓐ❷ⓋⒾⓅ™ 14/11 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 phân số đó là \(\frac{a}{x},\frac{b}{y},\frac{c}{z}\)

Ta có các tử tỉ lệ với 3;4;5=>a:b:c=3:4:5=>\(\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}\)

Đặt \(\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=k\)

=>\(\hept{\begin{cases}a=3k\\b=4k\\c=5k\end{cases}}\)

Lại có các mẫu tỉ lệ với 5,1,2=>x:y:z=5:1:2=>\(\frac{x}{5}=\frac{y}{1}=\frac{z}{2}\)

Đặt \(\frac{x}{5}=\frac{y}{1}=\frac{z}{2}=h\)

=> \(\hept{\begin{cases}x=5h\\y=h\\z=2h\end{cases}}\)

Ta có tổng 3 phân số là \(\frac{213}{70}\)

=> \(\frac{a}{x}+\frac{b}{y}+\frac{c}{z}=\frac{213}{70}\)

(=) \(\frac{3k}{5h}+\frac{4k}{h}+\frac{5k}{2h}=\frac{213}{70}\)

(=) \(\frac{k}{h}.\left(\frac{3}{5}+4+\frac{5}{2}\right)=\frac{213}{70}\)

(=) \(\frac{k}{h}=\frac{3}{7}\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{a}{x}=\frac{9}{35}\\\frac{b}{y}=\frac{12}{7}\\\frac{c}{z}=\frac{15}{14}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
☠ⒽⒾⒺⓊ❼ⓐ❷ⓋⒾⓅ™ 14/11 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

bài 2

Giải:
Gọi 2n+1=a2,3n+1=b2(a,b∈N,10≤n≤99)2n+1=a2,3n+1=b2(a,b∈N,10≤n≤99)

10≤n≤99⇒21≤2n+1≤19910≤n≤99⇒21≤2n+1≤199

⇒21≤a2≤199⇒21≤a2≤199

Mà 2n + 1 lẻ

⇒2n+1=a2∈{25;49;81;121;169}⇒2n+1=a2∈{25;49;81;121;169}

⇒n∈{12;24;40;60;84}⇒n∈{12;24;40;60;84}

⇒3n+1∈{37;73;121;181;253}⇒3n+1∈{37;73;121;181;253}

Mà 3n + 1 là số chính phương

⇒3n+1=121⇒n=40⇒3n+1=121⇒n=40

Vậy n = 40

Đọc tiếp...
Aoi Ogata 09/02/2018 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{5.4^{15}.9^9-4.3^{20}.8^9}{5.2^9.6^{19}-7.2^{29}.27^6}\)

\(A=\frac{5.2^{30}.3^{18}-2^2.3^{20}.2^{27}}{5.2^9.2^{19}.3^{19}-7.2^{29}.3^{18}}\)

\(A=\frac{5.2^{30}.3^{18}-2^{29}.3^{20}}{5.2^{28}.3^{19}-7.2^{29}.3^{18}}\)

\(A=\frac{2^{29}.3^{18}\left(5.2-3^2\right)}{2^{28}.3^{18}.\left(5.3-7.2\right)}\)

\(A=\frac{2.\left(10-9\right)}{15-14}\)

\(A=2\)

vậy \(A=2\)

Đọc tiếp...
Phùng Quang Thịnh 05/05/2017 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

A = \(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2005}-\frac{1}{2006}\)
=\(\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2005}\right)\)\(-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2006}\right)\)
\(\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2005}+\frac{1}{2006}\right)-2.\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2006}\right)\)
\(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2005}+\frac{1}{2006}\)\(-\frac{1}{1}-\frac{1}{2}-...-\frac{1}{1003}\)
\(\frac{1}{1004}+\frac{1}{1005}+...+\frac{1}{2005}+\frac{1}{2006}\)
(=) B - A = \(\frac{1}{1008}+\frac{1}{1009}+...+\frac{1}{2015}+\frac{1}{2016}\)\(\frac{1}{1004}-\frac{1}{1005}-...-\frac{1}{2005}-\frac{1}{2006}\)
\(\frac{1}{2007}+\frac{1}{2008}+...+\frac{1}{2016}-\) \(\frac{1}{1004}-\frac{1}{1005}-\frac{1}{1006}-\frac{1}{1007}\)

Đọc tiếp...
Hà Đức Anh 12/11 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow\)

\(\text{Trả lời : }\)

\(\frac{8}{2}+\frac{1}{3}=\frac{24}{6}+\frac{2}{6}=\frac{26}{6}=\frac{13}{3}\)

\(\text{Chúc bạn học tốt ! }\)

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Lan 13/11 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

8/2+1/3=24/6+2/6=26/6

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh CTV 12/11 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

\(\frac{8}{2}+\frac{1}{3}\)

\(=\frac{24}{6}+\frac{2}{6}\)

\(=\frac{26}{6}=\frac{13}{3}\)

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 01/05/2018 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(A=\frac{n+1}{n-3}=\frac{\left(n-3\right)+4}{n-3}=1+\frac{4}{n-3}\)

Để  \(A\in Z\)thì  \(\frac{4}{n-3}\in Z\)

\(\Rightarrow n-3\inƯ_{\left(4\right)}=\left\{\pm1;\pm2;\pm4\right\}\)

Ta có bảng sau :

n-31-12-24-4
n42517-1

Vậy \(n\in\left\{4;2;5;1;7;-1\right\}\)

Đọc tiếp...
Le Tran Quynh Anh 01/05/2018 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Để \(A=\frac{n+1}{n-3}\)thì \(n+1⋮n-3\)

Ta có: \(n+1⋮n-3\)

\(\Rightarrow n-3+4⋮n-3\)

\(\Rightarrow4⋮n-3\)

Vì \(n\inℤ\Rightarrow n-3\inℤ\)

Mà \(4⋮n-3\Rightarrow n-3\inƯ\)của 4\(=\)\(\pm1;\pm2;\pm4\)

T̉a có bảng giá trị:

n-31-12-24-4
n42517-1

Đối chiếu điều kiện n thuộc Z suy ra n\(=\)4;2;5;1;7;-1

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Tiến Huy 16/10/2017 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ:\(x\ne9\)

Với \(x>9\)(1): \(\frac{x^2\left(x-3\right)}{x-9}< 0\Leftrightarrow x^2\left(x-3\right)< 0\Leftrightarrow x-3< 0\Leftrightarrow x< 3\)

Giao với (1) ta được \(x\in\varnothing\)

Với \(x< 9\left(2\right)\Leftrightarrow\frac{x^2\left(x-3\right)}{x-9}< 0\Leftrightarrow x^2\left(x-3\right)>0\Leftrightarrow x-3>0\Leftrightarrow x>3\)

Giao với (2) ta được \(3< x< 9\)

Vậy với \(3< x< 9\)thì bđt đúng

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 06/06/2015 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Đk: x,y,z khác 0.

ta có: \(\left(y-z\right)^2\ge0\Rightarrow y^2+z^2\ge2yz\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2\ge x^2+2yz\Leftrightarrow\frac{yz}{x^2+2yz}\ge\frac{yz}{x^2+y^2+z^2}\)

tương tự thì \(A\ge\frac{xy}{x^2+y^2+z^2}+\frac{yz}{x^2+y^2+z^2}+\frac{xz}{x^2+y^2+z^2}=\frac{xy+yz+xz}{x^2+y^2+z^2}\)

từ đề bài =>\(\frac{xy+yz+xz}{xyz}=0\Rightarrow xy+yz+xz=0\)

=> A =0

Đọc tiếp...
trieu dang 06/06/2015 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

bạn giỏi lắm Nguyễn Thị BÍch Hậu

Đọc tiếp...
Hà Chung 12/01/2016 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

giải thích hộ cái ? A>=0 chứ A có = 0 đâu?

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 14/07/2015 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

Số cây cam là 120 : (2 + 3) x 2 = 48 (cây)

Số cây xoài là 120 : (1 + 5) = 20 (cây)

Số cây chanh là 120 - (48 + 20) = 52 (cây)

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 05/11/2017 lúc 09:21
Báo cáo sai phạm

Số cây cam là:

120:(2+3)x2=48(cây)

Số cây xoài là:

120:(5+1)=20(cây)

Số cây chanh là:

120-(48+20)=52(cây)

          Đáp số:52 cây

P/s cho tớ xin lỗi nha nếu bạn nào thì sau này mình sẽ ủng hộ lại ok

Đọc tiếp...
Ngọc Minh FC 28/03/2017 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

Số cây cam là:120:(2+3)x2=48(cây)

Số cây xoài là:120:(5+1)=20(cây)

Số cây chanh là:120-(48+20)=52(cây)

          Đáp số:52 cây

Đọc tiếp...
Tony Spicer 15/03/2015 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

1) Phân tích A ra :

 A= 1717.17+\(\frac{1}{17^{18}.17}\)+1 So sánh với B ta có: A có 1718>1717 của B nhưng B lại có 1/1718>1/1719.

Mà 1718>1/1718 nên suy ra A>B

2) Bài nay tương tự bài trên. 

Đọc tiếp...
Vũ Thùy Trang 05/03/2017 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

trung nguyên làm bài j vậy

Đọc tiếp...
lê nho cảnh 14/02/2018 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

\(A< B\hept{\begin{cases}\\\end{cases}ko}biết\)

Đọc tiếp...
Andy Trần 20/01/2015 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

Gọi tử của 2 phân số tối giản lần lượt là a;b

      mẫu của 2 phân số tối giản lần lượt x;y 

Ta có  tử của chúng tỉ lệ vs 3 và 5 

Suy ra a/3 = b/5=p suy ra a=3p; b=5p

            mẫu của chúng tỉ lệ vs 4 và 7

Suy ra x/4=y/7=q suy ra x=4q;y=7q

Lại có a/x-b/y= 3/196

Hay 3p/4q - 5p/7q = 3/196

Suy ra p/q ( 3/4-5/7)= 3/196

Suy ra p/q= 3/7

Do đó : a/x = 9/28

            b/y=15/49

Vậy 2 phân số tối giản cần tìm là 9/28 và 15/49

 

         

Đọc tiếp...
Bùi Ngọc Giang 29/10/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

9/28 và 15/49

Đọc tiếp...
o0o Công Chúa Xinh Đẹp o0o 19/07/2017 lúc 06:30
Báo cáo sai phạm

goi 2 p/s cần tìm là a/b và c/d . (a,b,c,d thuoc z , b, c khac 0 .)

mà ta lại có tu chung của chúng tỉ lệ với 3,5 

ma ta lai co mẫu chung cua chung ti le voi 4, 7 .

đặt a/3 =c/5=p suy ra a=3p ,c=5p

dat b/4=d/7= k  suy ra b =4k ,d=7k

lai co a/b -c/d =3/196

hay 3p/4k -5p/7k =3/196

suy ra : p/k .3/4 -p/k .5/7 =3/196

p/k . (3/4 -5/7 ) = 3/196

p/k =3/7

suy ra : a/b =9/28  /   c/d =15/49

vậy 2 p/s cần tìm là     9/28    /    15/49   

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Thảo 10/11/2018 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{x+1}{x-7}=\frac{x-7+8}{x-7}=1+\frac{8}{x-7}\)

Để phân số trên là số tự nhiên thì: \(\frac{8}{x-7}\)là số tự nhiên 

hay\(8⋮\left(x-7\right)\Rightarrow x-7\inƯ\left(8\right)\Rightarrow x-7\in\left(1;2;4;8\right)\)

\(\Rightarrow x\in\left(8;9;11;15\right)\)

Vậy................................        Chúc bn hok tốt !!

Đọc tiếp...
minh trần lê 09/11/2018 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

1 < A < 2

Chắc chắn không phải là Số tự nhiên

Ta có :

\(S=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}\right)\)

\(S=1+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}\right)\)

Mà : \(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}< \left(1\right)\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\)

Vì :\(\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\),\(\frac{1}{5}< \frac{1}{4}\),\(\frac{1}{7}< \frac{1}{4}\),\(\frac{1}{8}< \frac{1}{4}\)

Nên 1 < S < 2

Đọc tiếp...
dothegiabao 09/11/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

s=481/280

=> ko la so tu nhien

Đọc tiếp...
Won Yi Jeong Yong 09/11/2018 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

không nha bn

Đọc tiếp...
Võ Lê Hoàng 26/03/2015 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Phân tích mẫu ta có

99/1 + 98/2 +...+1/99 = (98/2 + 1) + (97/3 + 1) +...+(1/99 + 1) +99/1 - 99

( cộng 1 vào mỗi phân số trừ 99/1   do đó phải trừ đi 99 để vẵn được đẳng thức đó)

= 100/2 +100/3 +...+100/99 = 100. (1/2 +1/3 +...+1/99)

Do đó B = [100. (1/2 +1/3 +...+1/99)]/(1/2 +1/3 +..1/99) =100

Đọc tiếp...
Mai Tùng Dương 27/03/2015 lúc 07:51
Báo cáo sai phạm

Phân tích mẫu ta có

99/1 + 98/2 +...+1/99 = (98/2 + 1) + (97/3 + 1) +...+(1/99 + 1) +99/1 - 99

( cộng 1 vào mỗi phân số trừ 99/1   do đó phải trừ đi 99 để vẵn được đẳng thức đó)

= 100/2 +100/3 +...+100/99 = 100. (1/2 +1/3 +...+1/99)

Do đó B = [100. (1/2 +1/3 +...+1/99)]/(1/2 +1/3 +..1/99) =100

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 30/03/2017 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

\(B=100\)

Đọc tiếp...
Trà My 29/07/2016 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-1}{x+2}=\frac{x-2}{x+3}\)

=>\(\left(x-1\right)\left(x+3\right)=\left(x-2\right)\left(x+2\right)\)

=>\(x^2+2x-3=x^2-4\)

=>\(x^2+2x-x^2=-4+3\) (quy tắc chuyển vế)

=>\(2x=-1\)

=>\(x=\frac{-1}{2}\)

Đọc tiếp...
Lê Hồ Cẩm Tú 28/08/2018 lúc 13:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-1}{x+2}=\frac{x-2}{x+3}\)

\(=>\left(x-1\right).\left(x+3\right)=\left(x+2\right).\left(x-2\right)\)

\(=>x^2+3x-x-3=x^2-2x+2x-4\)

\(x^2+2x-3=x^2-4\)

\(=>2x+3=-4\)

\(2x=-4+3=>2x=-1=>x=-\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Dark Killer 29/07/2016 lúc 09:07
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-1}{x+2}=\frac{x-2}{x+3}\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x+3\right)=\left(x-2\right)\left(x-2\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2+2x-3=x^2-4\)

\(\Leftrightarrow x^2-x^2+2x=-4+3\)

\(\Leftrightarrow2x=-1\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}\)

(Nhớ k cho mình với nha!)

Đọc tiếp...
Khongmailinh6c 07/11/2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

  \(1-\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{6}\right)=1-\left(\frac{4}{6}+\frac{1}{6}\right)=1-\frac{5}{6}=\frac{1}{6}\)

\(\frac{11}{5}:\frac{11}{2}=\frac{11}{5}\times\frac{2}{11}=\frac{2}{5}\)

\(\frac{3}{5}+\frac{2}{5}\times\frac{1}{6}=\frac{3}{5}+\frac{1}{15}=\frac{9}{15}+\frac{1}{15}=\frac{10}{15}=\frac{2}{3}\)

!!!

Đọc tiếp...
Trương Thúy Huyền 07/11/2018 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

\(1-(\frac{2}{3}+\frac{1}{6})=1-(\frac{4}{6}+\frac{1}{6})=1-(\frac{4+1}{6})=1-\frac{5}{6}=\frac{6}{6}-\frac{5}{6}=\frac{1}{6}\)

\(\frac{11}{5}\div\frac{11}{2}=\frac{11}{5}\times\frac{2}{11}=\frac{11\times2}{5\times11}=\frac{1\times2}{5\times1}=\frac{2}{5}\)

\(\frac{3}{5}+\frac{2}{5}\times\frac{1}{6}=\frac{3}{5}+\frac{2\times1}{5\times6}=\frac{3}{5}+\frac{2}{30}=\)\(\frac{18}{30}+\frac{2}{30}=\frac{18+2}{30}=\frac{20}{30}=\frac{2}{3}\)

GOOD LUCK!

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Thư 07/11/2018 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

1 - ( \(\frac{2}{3}+\frac{1}{6}\)) = 1 - (\(\frac{4}{6}+\frac{1}{6}\)) = 1 - \(\frac{5}{6}\)\(\frac{1}{6}\)

\(\frac{1}{5}:\) 1\(\frac{1}{2}\)\(\frac{6}{5}:\frac{3}{2}\)\(\frac{6}{5}x\frac{2}{3}\)\(\frac{2x3x2}{5x3}=\)\(\frac{4}{5}\)

\(\frac{3}{5}+\frac{2}{5}x\frac{1}{6}=\frac{3}{5}+\frac{2x1}{5x2x3}=\frac{1}{15}\)

Chúc bạn học tốt nha !!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: