Giúp tôi giải toán


Nguyễn Thị Bảo Tiên 14 phút trước (18:35)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2^5.7+2^5}{2^5+5^2-2^5.3}\)

\(=\frac{2^5.8}{5^2.3}\)

\(=\frac{32.8}{25.3}\)

\(=\frac{256}{75}\)

Huy hoàng indonaca 8 giờ trước (10:11)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(=1-\frac{1}{100}\)

\(=\frac{99}{100}\)

Trà My CTV 8 giờ trước (09:55)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1x2}+\frac{1}{2x3}+...+\frac{1}{99x100}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}=1-\frac{1}{100}=\frac{99}{100}\)

Newton 8 giờ trước (10:05)
Báo cáo sai phạm

99/100 nhé cho mk

Huy hoàng indonaca Hôm qua lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

sửa đề là : ab : bc = a : c .... ( có gạch ngang )

Ta có :

\(\frac{\overline{ab}}{\overline{bc}}=\frac{a}{c}=\frac{9a+b}{10b}=\frac{999a+111b}{1110b}=\frac{999a+a+111b}{1110b+c}=\frac{1000a+111b}{1110b+c}=\frac{\overline{abbb}}{\overline{bbbc}}\)

Văn Bá Sơn Hôm qua lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

a) \(12.\frac{4}{5}=\frac{12.4}{5}=\frac{48}{5}\)

b) \(150.\frac{5}{3}=\frac{150.5}{3}=\frac{750}{3}=250\)

Hoàng Phát Hôm qua lúc 08:37
Báo cáo sai phạm

a) \(12\times\frac{4}{5}=9,6\)

b) \(150\times\frac{5}{3}=250\)

Phúc Nguyễn Hôm qua lúc 08:30
Báo cáo sai phạm

a)\(12\times\frac{4}{5}=\frac{12\times4}{5}=\frac{48}{5}\)

b)\(150\times\frac{5}{3}=\frac{150\times5}{3}=\frac{750}{3}=250\)

Thanh Hằng Nguyễn Hôm qua lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

a) Gọi \(d=ƯCLN\left(2n+1;4n+5\right)\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2n+1⋮d\\4n+5⋮d\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}4n+2⋮d\\4n+5⋮d\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow3⋮d\)

Vì \(d\in N;3⋮d\Leftrightarrow d=1;3\)

Ok đề sai!

Nguyễn đình Thạch Hôm qua lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

dfakdfgaewtrywiesfgggggggggggggggguououououououououououououoatuaewbgggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaafhhhhhhhhhhhhhhhhhaooooooooooooooooooofhhhhhhhhhhhhhhhhhhoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafhhhhhhhhhhhhhhaoooooooooooooooohffffffoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Thanh Hằng Nguyễn Hôm qua lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

Giả sử phân số \(\frac{n+10}{n+3}\) chưa tối giản

=> \(n+10;n+3\) có ước hung là số nguyên tố

Gọi \(d=ƯCLN\left(n+10;n+3\right)\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}n+10⋮d\\n+3⋮d\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow7⋮d\)

Vì \(d\in N;7⋮d\Leftrightarrow d=1;7\)

+) \(d=7\Leftrightarrow n+3⋮7\)

\(\Leftrightarrow n=7k+3\left(k\in N\right)\)

Vậy \(n\ne7k+3\) là giá trị cần tìm

Dragon Warrior 26/07 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1999^{1999+1}}{1999^{2000+1}}=1-\frac{1}{1999^{2000+1}};\)\(\frac{1999^{1998+1}}{1999^{1999+1}}=1-\frac{1}{1999^{1999+1}}\)

Vì \(1-\frac{1}{1999^{2000+1}}< 1-\frac{1}{1999^{1999+1}}\)nên \(\frac{1999^{1999+1}}{1999^{2000+1}}>\frac{1999^{1998+1}}{1999^{1999+1}}\)

Nguyễn Phạm Việt Hoàng 28/02/2016 lúc 23:27
Báo cáo sai phạm

có 500 ps bạn nhé

k tớ

Help Me Please 03/03/2016 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

500 P/s nha !!!!!!!!!!

Bùi Đăng Minh 28/02/2016 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

cho tớ sửa 2000 thành 1000

Phạm Thị Thu Hảo 25/07 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Tổng là : 40 x 2 = 80 ( kg )

Ngày 1 bán : 80 : ( 3 + 5 ) x 3 = 30 ( kg )

Ngày 2 bán : 80 - 30 = 50 ( kg )

NOW YOU CAN 25/07 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

tổng số kg đường cả hai ngày cửa hàng đó bán đc là:

40.2=80(kg)

nếu số đường bán đc ngày thứ nhất là 3 phần thì số đường bán đc ngày thứ hai là 5 phần,như vậy số đường bán đc ngày thứ nhất là:

80:(3+5).3=30 (kg)

số đường bán đc ngày thứ hai là:

80-30=50 (kg)

đs..............

Itsuka Kotori 25/07 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Tổng số ki-lô-gam đường bán được là:

40 x 2 = 80 (kg)

Ngày 1 bán được:

80 : (3 + 5) x 3 = 30 (kg)

Ngày 2 bán được:

80 - 30 = 50 (kg)

Đ/S:...

Phạm Công Tráng 25/07 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{a}+\frac{1}{b}=2\)(a,b\(\ne\)0)

\(\Rightarrow a+2b=2ab\)

\(\Rightarrow a=2ab-2b=2b\left(a-1\right)\)

\(\Rightarrow2b=\frac{a}{a-1}=\frac{a-1}{a-1}+\frac{1}{a-1}=1+\frac{1}{a-1}\)

Vì b\(\in Z\)nên 2b\(\in\)\(Z\)=>\(1+\frac{1}{a-1}\in Z\Rightarrow\frac{1}{a-1}\in Z\Leftrightarrow a-1\inƯ\left(1\right)\in\left\{1;-1\right\}\)

TH1:a-1=1 <=>a=2(t/m)=>b=1

TH2 a-1=-1 <=> a=0 (loại)

Nguyễn Võ Anh Nguyên 24/07 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Đặt A=\(\frac{9}{10}+\frac{39}{40}+...+\frac{1119}{1120}\)

=>A=\(\frac{10-1}{10}+\frac{40-1}{40}+...+\frac{1120-1}{1120}\)

=>A=\(1-\frac{1}{10}+1-\frac{1}{40}+...+1-\frac{1}{1120}\)

=>A=\(11-\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{40}+...+\frac{1}{1120}\right)\)

Đặt B=\(\frac{1}{10}+\frac{1}{40}+...+\frac{1}{1120}\)

=>3B=\(\frac{3}{10}+\frac{3}{40}+...+\frac{3}{1120}\)

=>3B=\(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+...+\frac{1}{32}-\frac{1}{35}\)

=>3B=\(\frac{33}{70}\)

=>B=\(\frac{11}{70}\)

=>A=11-\(\frac{11}{70}\)

=>A=\(\frac{759}{70}\)

nguyen dao bao ngoc 22/07/2017 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Bài 1:                                                               Bài 2:So sánh

A)\(\frac{4}{5}\)+  \(\frac{7}{5}\)=\(\frac{11}{5}\)                                             \(\frac{4}{7}\)<\(\frac{5}{8}\)

B)\(\frac{3}{4}\)-\(\frac{4}{7}\)=\(\frac{5}{28}\)                                                   \(\frac{5}{6}\)>\(\frac{3}{4}\)

C)\(\frac{4}{5}\)\(\frac{5}{7}\)=\(\frac{20}{35}\)                                                   \(\frac{4}{5}\)=\(\frac{100}{125}\)

D)\(\frac{4}{5}\):\(\frac{3}{4}\)=\(\frac{16}{15}\)                                                         \(\frac{21}{43}\)<\(\frac{45}{34}\)

o0oNguyễno0o 22/07/2017 lúc 22:47
Báo cáo sai phạm

Bài 1

a) \(\frac{4}{5}+\frac{7}{5}=\frac{11}{5}\)

b) \(\frac{3}{4}-\frac{4}{7}=\frac{5}{28}\)

c) \(\frac{4}{5}\times\frac{5}{7}=\frac{20}{35}=\frac{4}{7}\)

d) \(\frac{4}{5}:\frac{3}{4}=\frac{16}{15}\)

Shiina Mashiro 22/07/2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

B1 :a. 4/5 + 7/5 = 11/5

b.3/4 - 4/7 = 5/28

c.4/5 x 5/7 =4/7

d.4/5 : 3/4 = 16/15

B2 : a. 4/7<5/8

       b.5/6>3/4

       c.4/5=100/125

       d.21/43<45/34

HA DUNG 22/07/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Ta có :2/5=14/35                          4/7=20/35

   mà 14/35<15/35<16/35<17/35<18/35<19/35<20/35.

nên ta có thể chọn các p/s là 15/35,16/35,17/35,18/35,19/35

       dung h cho minh nhe phuong

Đinh Nam Mạnh Đức 22/07/2017 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

18/35

doraemon kaoru 22/07/2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{5}=\frac{14}{35}\)

\(\frac{4}{7}=\frac{20}{35}\)

có 5 ps để bạn lựa chọn nhưng mk lấy 1 cái thui

\(\frac{18}{35}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: