Giúp tôi giải toán


KUROBA KAITO 21/09 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

12/25 < 12/24= 1/2

23/45>23/46=1/2

=) 23/45>12/25

lê văn hải 21/09 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

12/25 <23/45 nha bạn

trần văn trung 20/09 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

ta gọi biểu thức đó là A

A=1/2.2+1/3.3+...+1/2014.2014

=> A <1/1.2+1/2.3+...+1/2013/2014

=>A<1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+....+1/2013-1/2014

=>A<1-1/2014

=>A<2013/2014

GV Quản lý 20/09 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Trước hết ta tính số tiền còn lại của Mai và Hổng. Tổng tiền còn lại của hai bạn là 20600đ, Mai hơn Hồng 1600đ nên đây là bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu.

Số tiền còn lại của Hồng là: (20600 - 1600) : 2 = 9 500đ  (lấy tổng trừ đi hiệu rồi chia cho 2)

Số tiền còn lại của Mai là: 9500 + 1600 = 11 100đ.

Mai đã tiêu 4/5 số tiền mang đi, như vậy còn lại 1/5 số tiền mang đi và bằng 11 100đ. Vậy số tiền Mai mang đi là:

   11 100 x 5 = 55 500 (đ)

Hồng đã tiêu 2/3 số tiền mang đi, như vậy còn lại 1/3 số tiền mang đi và ứng với 9 500đ. Vậy số tiền Hồng mang đi là:

  9 500 x 3 = 28 500 (đ)

ĐS: 55 500đ và 28 500đ

Ngo Tung Lam 20/09 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số tiền còn lại của Mai là :

 1 - 4/5 = 1/5 ( tổng số tiền ban đầu của Mai )

Phân số chỉ số tiền còn lại của Hồng là:

  1 - 2/3 = 1/3 ( tổng số tiền ban đầu của Hồng )

Số tiền còn lại của Hồng là :

( 20600 - 1600 ) : 2 = 9500 ( đồng)

Số tiền còn lại của Mai là :

 20600 - 9500 = 11100 ( đồng )

Số tiền Mai mang đi là :

 11100 : 1/5 = 55500 ( đồng )

Số tiền Hồng mang đi là :

 9500 : 1/3 = 28500 ( đồng)

       Đáp số: Hồng : 28 500 đồng

                      Mai : 55 500 đồng 

Sakura kun sky fc11 20/09 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

Số tiền còn lại của bạn Mai là 1/5 với số tiền 11 100đ ( 20 600 + 1 600 ) : 2 
Vậy số tiền Mai đã mang đi mua sách là : 55 500đ 
Số tiền còn lại của bạn Hồng là 1/3 với số tiền 9 500đ ( 20 600 - 1 600 ) : 2 
Vậy Số tiền của bạn Hồng đã mang đi mua sách là : 28 500 đ 

Tô Minh Sơn 19/09 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Sau ngày thứ nhất cánh đồng đó còn số phần diện tích là:

1-3/10=7/10(diện tích)

Ngày thứ 2 cày được là:

7/10. 5/7=1/2(diện tích)

Số phần còn lại là:

7/10-1/2=1/5(diện tích)

Ngo Tung Lam 21/09 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

Em thấy cô Huyền làm chưa rõ lắm ( cô thiếu lập luận )  nên em sửa lại ( xin cô đừng mắng em )

 Bài giải :

Tổ thứ nhất góp giấy vụn bằng \(\frac{1}{2}\)số giấy vụn của 3 tổ còn lại , nên nếu coi số giấy vụn tổ thứ nhất góp là 1 phần thì số giấy vụn 3 tổ kia góp là 2 phần  . Do đó tổng số giấy vụn cả 4 tổ sẽ góp là 4 phần . Vậy nên tổ 1 sẽ góp số giấy vụn bằng \(\frac{1}{3}\)tổng số giấy vụn cả 4 tổ góp 

Lập luận tương tự nhu vậy , ta sẽ có : 

- Tổ 2 góp số giấy vụn bằng \(\frac{1}{4}\)tổng số giấy vụn của 4 tổ góp 

- Tổ 3 góp số giấy vụn bằng \(\frac{1}{5}\)tổng số giấy vụn của 4 tổ góp 

Do đó : Số giấy vụn của 4 tổ sẽ góp bằng :

 \(1-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{5}=\frac{13}{60}\)( tổng số giấy vụn cả 4 tổ góp )

Mà 4 tổ góp 13 kg nên tổng số giấy vụn góp được của cả 4 tổ là :

  \(13:\frac{13}{60}=60\left(kg\right)\)

          Đáp số : 60 kg giấy vụn

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 20/09 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

Tổ 1 góp bằng \(\frac{1}{2}\) số giấy vị của ba tổ kia nên tổ 1 góp bằng \(\frac{1}{3}\) số giấy vụn của cả lớp.

Tổ 2 góp bằng \(\frac{1}{3}\) số giấy vị của ba tổ kia nên tổ 2 góp bằng \(\frac{1}{4}\) số giấy vụn của cả lớp.

Tổ 3 góp bằng \(\frac{1}{4}\) số giấy vị của ba tổ kia nên tổ 3 góp bằng \(\frac{1}{5}\) số giấy vụn của cả lớp.

Tổ 4 góp được số phần giấy vụn của lớp là:

         \(1-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{5}=\frac{13}{60}\) ( số giấy vụ cả lớp)

Vậy số ki-lo-gam giấy vụn lớp 5A góp được là:

     \(13:\frac{13}{60}=60\left(kg\right)\)

                          Đáp số: 60 kg

       

Ngo Tung Lam 21/09 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

em cảm ơn cô với cả cô gửi kết bạn với em đi để có chuyện gì em còn hỏi cô

Nguyễn Quang Trung CTV 24/09/2016 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Quãng đường đi trong ngày thứ nhất đi được bằng 1/2 quãng đường đi trong ba ngày còn lại . Nên quãng đường đi trong ngày thứ nhất đi bằng 1/3 quãng đường AB.

Quãng đường trong ngày thứ hai đi đc bằng 1/3 quãng đường đi được trong ba ngày còn lại. Nên quãng đường đi trong ngày thứ hai đi được bằng 1/4 quãng đường AB.

Quãng đường đi được trong ngày thứ ba đi được bằng 1/4 quãng đường đi trong ba ngày còn lại. Nên quãng đường đi được trong ngày thứ ba bằng 1/5 quãng đường AB

Vậy số phần quãng đường đi trong ngày thứ 4 là:

             1‐ ( 1/3 + 1/4 + 1/5) = 13/60 ( quãng đường AB ) 

Quãng đường AB dài là:

            52 : 13/60= 240 ( km )

                    Đáp số : 240 km

Songoku Sky Fc11 18/09/2017 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Quãng đường ngày đầu đi được là

\(\frac{1}{2+1}=\frac{1}{3}\) quãng đường AB

 Quãng đường ngày thứ 2 đi được là:

\(\frac{1}{3+1}=\frac{1}{4}\) quãng đường AB

Quãng đường ngày thứ 3 đi được là:

\(\frac{1}{4+1}=\frac{1}{5}\)quãng đường AB

Phân số chỉ quãng đường ngày cuối đi được là

\(1-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)=\frac{13}{60}\)quãng đường AB

Độ dài quãng đường AB là:

\(52:\frac{13}{60}=240\left(km\right)\)

Đáp số.............

Trương Minh Huyền 29/12/2016 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

độ dài quảng đường AB là 240 km

Dont look at me 17/09/2017 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

18 con gà ứng với :

\(1-\frac{3}{8}-\frac{2}{5}=\frac{9}{40}\)( tổng số gà )

Tổng số gà là :

\(18:\frac{9}{40}=80\)( con gà )

Lần thứ nhất người đó bán được số gà là :

\(80.\frac{3}{8}=30\)( con gà )

Lần thứ hai người đó bán được số gà là :

\(80.\frac{2}{5}=32\)( con gà ) 

                                               Đáp số : Lần thứ nhất : 30 con gà.

                                                            Lần thứ hai : 32 con gà.

Trần Hoàng Việt 17/09/2017 lúc 07:04
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 phân số lức đầu là

(31/90)x3=93/90

Tổng 3 phân số lúc sau là

(23/45)x3=23/15

Tổng lúc sau hơn tổng lúc trước là

23/15-93/90=45/90=1/2

Trong 1 phép cộng nếu 1 số hạng tăng lên n lần thì tổng của chúng tăng thêm n-1 lần số hạng tăng

=> 1/2 cính là giá trị của phân số thứ 2

Phân số thứ 3 là

1/2-2/15=11/30

Phân số thứ nhất là

93/90-(1/2+11/30)=15/90=1/6

tth 17/09/2017 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm
  tth  Quản lý 3 giờ trước (07:02)
 Báo cáo sai phạm 

Tổng 3 phân số lức đầu là

 

(31/90)x3=93/90

Tổng 3 phân số lúc sau là

(23/45)x3=23/15

Tổng lúc sau hơn tổng lúc trước là

23/15-93/90=45/90=1/2

Trong 1 phép cộng nếu 1 số hạng tăng lên n lần thì tổng của chúng tăng thêm n-1 lần số hạng tăng

=> 1/2 cính là giá trị của phân số thứ 2

Phân số thứ 3 là

1/2-2/15=11/30

Phân số thứ nhất là

93/90-(1/2+11/30)=15/90=1/6

 Đúng 3  Sai 0 Thám tử TH Trần Nhật Quỳnh đã chọn câu trả lời này.
Chào Mừng Các Bạn 16/09/2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

     Giải

28 đơn vị tương ứng với số phần trong mẫu số là :
  \(\frac{24}{23}-\frac{4}{5}=\frac{120-92}{115}=\frac{28}{115}\)

Mẫu số :

  \(28:\frac{28}{115}=115\)

Tử số : ( a )

   \(115\cdot\frac{4}{5}=92\)

GreyBoyW 16/09/2017 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

ta thấy tử số k thay đổi và mẫu số thì giảm đi 

được phân số mới là 7/10 và 7/13 vậy tử số bằng nhau là hiển nhiên nhưng mẫu số đã giảm 13 - 10 = 3 phần

vậy 1 phần là :

21 : 3 = 7 

y là :

7 x 10 + 21 = 91 

vậy x là 7 x 7 = 49 

phân số 49/91 là phân số cần tìm

kiểm tra :

49/91 = 7/13 

trừ mẫu số 21 đơn vị thì được 49/70 

49/70 = 7/10

k mk nha

Chào Mừng Các Bạn 16/09/2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

     Bài giải

Ta có : \(\frac{x}{y}=\frac{7}{10}\)

       \(\frac{x}{y-21}=\frac{7}{13}\)

x/y trừ đi x/y - 21 thì sẽ bằng luôn là 21

Tiếp theo ta tính chênh lệch giữa hai phân số để ra số phần của 21 so với y:

\(\frac{7}{10}-\frac{7}{13}=\frac{91-70}{130}=\frac{21}{130}\)

Từ đó ta tính được y:

\(21:\frac{21}{130}=130\)

Tiếp theo ta sẽ tìm a,ghép 130 vào y của x/y = 7/13

\(\Rightarrow\frac{x}{130}=\frac{7}{13}\)

\(\Rightarrow x=\frac{130}{13}\cdot7=70\)

Ngọc Trân 13/09/2017 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

vì giữ nguyên mẫu số ta đc số có giá trị bằng 18/11

<=> b chia hết cho 11 và 7

Vậy số gàn nhất là 77

Nếu a/b=a/77 thì 77/11=7 Vậy a thêm 71 bằng 7x18=126

Vậy a=126-71=55

vậy phân số a/b=55/77 ; 55/77=5/7( đúng yêu cầu đề bài)

Nguyen ngoc dat 13/09/2017 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

a / b = 5/7 = 55/77

a + 71 / b = 18/11 = 126/77

Vậy b = 77 . Nếu b = 77 thì a = 55 . 

Thử lại 

a + 71 / b = 55 + 71 / 77 = 126 / 77 = 18 / 11 ( đúng ) 

Ngọc Trân 13/09/2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

\(\frac{55}{77}\)

Chắc chắn 100%

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 10/09/2017 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

Hai phân số mới có tổng bằng :  \(\frac{3}{7}+\frac{4}{9}=\frac{55}{63}\) 

Vậy phân số mới mà lớn hơn là: \(\frac{55}{63}\times\frac{5}{6}=\frac{275}{378}\) 

Vậy phân số cần tìm là \(\frac{275}{378}-\frac{3}{7}=\frac{113}{378}\)

Vu Huu Duc 6 giờ trước (14:40)
Báo cáo sai phạm

         =113/378

Uông Văn Thịnh 10/09/2017 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

=113/378

Dũng Lê Trí 13/07/2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

2) \(\frac{2010+2011}{2011+2012}=\frac{2010}{2011+2012}+\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\frac{2010}{2011}>\frac{2010}{2011+2012}\)

\(\frac{2011}{2012}>\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\Rightarrow A>B\)

hoàng vũ 23/07/2017 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

\(\in\)là thuộc ;     

\(\notin\)là không thuộc ;

\(\subset\)là tập hợp con ;

\(\phi\)là tập hợp rỗng ;

\(\supset\)là 2 tập hợp giao nhau.

Beyond The Scence 13/07/2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm
  • Bài 3:

 a) \(1\frac{13}{15}.\left(0,5\right)^2.3+\left(\frac{8}{15}-1\frac{19}{60}\right):1\frac{23}{24}\)

\(=\frac{28}{15}.\frac{1}{4}.3+-\frac{47}{60}:\frac{47}{24}\)

\(=\frac{7}{5}-\frac{2}{5}\)

\(=1\)

b)\(\frac{\left(\frac{11^2}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+3\frac{1}{6}}\)

\(=\frac{\left(\frac{121}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+\frac{19}{6}}\)

\(=\frac{\frac{51}{50}:\frac{1}{100}}{-34}\)

\(=\frac{102}{-34}\)

\(=-3\)

Nguyễn Thu Thủy 09/09/2017 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

a) x + 1414 = 5858

    x             = 5858 - 1414

    x             = 4444

Vậy x = 4444

b) x - 3535 = 110110

    x            = 110110 + 3535

   x            = 113645

Vậy x = 113645

c) x . 2727 = 611611

    x            = 611611 : 2727

    x            = 224,27979 ....

Vậy ....

d) x : 3232 = 1414

    x             = 1414 . 3232

    x             = 4570048

Vậy ...

Đỗ Tiến Dũng 09/09/2017 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

cho mk nha

Đỗ Tiến Dũng 09/09/2017 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

a) =4444
b= 113645
c)=611/2727
d)=4570048
  và kb với mk nha

Hoang Duc Thinh 09/09/2017 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{x.\left(x+1\right)}\)\(=\frac{24}{50}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x.1}\)=\(\frac{24}{50}\)

=\(\frac{1}{2}-\frac{1}{x.1}=\frac{24}{50}\)

=\(\frac{1}{x.1}=\frac{1}{2}-\frac{24}{50}\)

=\(\frac{1}{x.1}=\frac{1}{50}\)

\(\Rightarrow\)\(x.1=50\)

\(\Rightarrow x=50\)

Võ Thị Mỹ Tâm 08/09/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

tử số lúc cộng là:

    39x2/3=26

vậy số càn thêm là

     26-17=9

vậy số cộng thêm là 9

đôrêmon0000thếkỉ 08/09/2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

để \(\frac{17}{39}\)cộng với một số rời rút gọn ra phân số tối giản số đó chỉ là 12

vậy  số cần tìm là:12*2-17=7

đ/s: 7

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: