Giúp tôi giải toán và làm văn


Ninh Hôm qua lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+...+\frac{1}{2004\cdot2005}+\frac{1}{2005\cdot2006}\)

\(A=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2004}-\frac{1}{2005}+\frac{1}{2005}-\frac{1}{2006}\)

\(A=1-\frac{1}{2006}=\frac{2005}{2006}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh Hôm qua lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2005.2006}\)

\(A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2005}-\frac{1}{2006}\)

\(A=1-\frac{1}{2006}\)

\(A=\frac{2005}{2006}\)

Vậy \(A=\frac{2005}{2006}\)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV Hôm qua lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{2005.2006}\)

\(\Rightarrow A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2005}-\frac{1}{2006}\)

\(\Rightarrow A=1-\frac{1}{2006}\)

\(\Rightarrow A=\frac{2005}{2006}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Vũ Bách Hôm qua lúc 08:48
Báo cáo sai phạm

tử số của phép tính này không có quy luật nào cả. bạn có thể viết lại đề được ko?

Đọc tiếp...
Lê Hương Giang 18/07 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

3A = 1+1/3+1/3^2+...+1/3^99

3A-A=(1+1/3+...+1/3^99)-(1/3+1/3^2+...+1/3^99)

2A= 1-1/3^99

A  = (1-1/3^99)/2 < 1/2

=> A < 1/2

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 18/07 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

Bài 2:

a) \(\left(1-\frac{1}{2}\right).\left(1-\frac{1}{3}\right).\left(1-\frac{1}{4}\right)...\left(1-\frac{1}{2018}\right)\))

\(=\frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\frac{3}{4}...\frac{2017}{2018}=\frac{1}{2018}\)

Bài 1 thì mk ko bk, xl bn nha!
 

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 17/07 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1.5}+\frac{1}{5.10}+\frac{1}{10.15}+...+\frac{1}{95.100}\)

\(\Rightarrow\)\(5A=1+\frac{5}{5.10}+\frac{5}{10.15}+...+\frac{5}{95.100}\)

               \(=1+\frac{1}{5}-\frac{1}{10}+\frac{1}{10}-\frac{1}{15}+...+\frac{1}{95}-\frac{1}{100}\)

              \(=1+\frac{1}{5}-\frac{1}{100}=\frac{119}{100}\)

\(\Rightarrow\)\(A=\frac{119}{500}\)

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 17/07 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1\cdot5}+\frac{1}{5\cdot10}+\frac{1}{10\cdot15}+....+\frac{1}{90\cdot95}+\frac{1}{95\cdot100}\)

\(A=\frac{1}{5}\left(1-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{10}+...+\frac{1}{95}-\frac{1}{100}\right)\)

\(A=\frac{1}{5}\left(1-\frac{1}{100}\right)\)

\(A=\frac{1}{5}\cdot\frac{99}{100}\)

\(A=\frac{99}{500}\)

Vậy ......

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh 17/07 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1.5}+\frac{1}{5.10}+...+\frac{1}{95.100}\)

     \(=\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\left(\frac{5}{5.10}+\frac{5}{10.15}+...+\frac{5}{95.100}\right)\)

      \(=\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\left(1-\frac{1}{10}+...+\frac{1}{95}-\frac{1}{100}\right)\)

       \(=\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\left(1-\frac{1}{100}\right)\)

        \(=\frac{1}{5}+\frac{1}{5}.\frac{99}{100}\)

          \(=\frac{1}{5}\left(1+\frac{99}{100}\right)\)

        \(=\frac{1}{5}.\frac{199}{100}=\frac{199}{500}\)

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 16/07 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Cho \(A=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{50^2}\) . cmr: A <2 

ta có: \(\frac{1}{2^2}< \frac{1}{1.2};\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2.3};\frac{1}{4^2}< \frac{1}{3.4};...;\frac{1}{50^2}< \frac{1}{49.50}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{50^2}< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{49.50}\)

                                                                            \(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{49}-\frac{1}{50}\)

                                                                                    \(=1-\frac{1}{50}< 1\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{50^2}< 1\)

\(\Rightarrow A=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{50^2}< 1+1=2\)

=> đ p c m

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 16/07 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Bài 2:

a) ta có: góc xOz và góc yOz là 2 góc kề bù

=> góc xOz + góc yOz = 180 độ

thay số: góc xOz + 50 độ = 180 độ

góc xOz = 180 độ - 50 độ

góc xOz = 130 độ

b) ta có: OM là tia phân giác góc yOz

=> góc mOz = góc yOz/2 = 50 độ/2 = 25 độ

=> góc mOz = 25 độ

ta có: ON là tia phân giác góc xOz

=> góc nOz = góc xOz/2 = 130 độ/2 = 65 độ

ta có: góc xOz và góc yOz là 2 góc kề bù

=> Oz nằm giữa Ox;Oy

=> Ox;Oy nằm khác phía so với Oz

mà Ox;On nằm cùng phía so với Oz

Oy;Om nằm cùng phía so với Oz

=> On,Om nằm khác phía so với Oz

=> Oz nằm giữa On,Om

=> góc mOz + góc nOz = góc mOn

thay số: 25 độ + 65 độ = góc mOn

=> góc mOn = 90 độ

c) ta có Ot là tia đối của tia Oz

=> góc tOz = 180 độ

=> góc xOz < góc tOz ( 130 độ < 180 độ)

=> Ox nằm giữa Ot; Oz

=> góc xOz + góc tOx = góc tOz

thay số: 130 độ + góc tOx = 180 độ

góc tOx = 180 độ - 130 độ

góc tOx = 50 độ

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 15/07/2018 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{3}{6}-\frac{2}{6}=\frac{1}{6}\)

\(\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{5}=\frac{1}{20}\)

\(\frac{1}{9}+\frac{1}{8}=\frac{8}{72}+\frac{9}{72}=\frac{17}{72}\)

\(\frac{1}{2}:\frac{1}{8}=\frac{1}{2}\cdot8=4\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 15/07/2018 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{3}{6}-\frac{2}{6}=\frac{1}{6}\)

\(\frac{1}{4}\times\frac{1}{5}=\frac{1\times1}{4\times5}=\frac{1}{20}\)

\(\frac{1}{9}+\frac{1}{8}=\frac{8}{72}+\frac{9}{72}=\frac{17}{72}\)

\(\frac{1}{2}:\frac{1}{8}=\frac{1}{2}\times8=\frac{1\times8}{2}=\frac{8}{2}=4\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Kaneki 15/07/2018 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

1/2-1/3=3/6-2/6=1/6

1/4x1/5=1/20

1/9+1/8=8/72+9/72=17/72

1/2:1/8=1/2x8=8/2=4

CHO MK XIN CÁI NẾU ĐÚNG!

Đọc tiếp...
Shino 14/07/2018 lúc 11:45
Báo cáo sai phạm

Ta có

\(\frac{1}{8}< x< \frac{1}{7}\)

\(\Leftrightarrow\frac{7}{56}< x< \frac{8}{56}\)

\(\Leftrightarrow x\in\varnothing\)

Đọc tiếp...
Shino 14/07/2018 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

À nhầm :) tìm x chứ ko phải so sánh :>

Đọc tiếp...
Shino 14/07/2018 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

x = 1/56

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Anh 13/07/2018 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

b) ++.....+=  ++.....+= 2n-1+2n-2+2n-3+.........+2+1

    2   4          2n    2   22         2n                   2n

 Đặt A=2n-1+2n-2+2n-3+.........+2+1 

   =>2A=2n+2n-1+.......+2

   =>2A-A=2n-1

   => A =2n-1

       2n     2n

Xin lỗi nha mình ko làm được bài a)

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 12/07/2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Còn nữa, bổ sung vào nhé

\(x+y=x\cdot y\) nên \(\frac{x+y}{x\cdot y}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1\)

+ Nếu y = 1 thì \(\frac{1}{x}=1-1=0\)=> Không tìm được x

+ Nếu y = -1 thì \(\frac{1}{x}=1-(-1)=2\Rightarrow x=\frac{1}{2}\)

Vậy : \(\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\y=-1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 12/07/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

\(y\pm0\) nha bạn

\(x.y=x:y\Rightarrow x.y:\frac{x}{y}=1\) hay \(\frac{x.y.y}{x}=y^2=1\)

Vậy \(y=\orbr{\begin{cases}1\\-1\end{cases}}\) (thỏa mãn)

\(x+y=x.y\Rightarrow\frac{x+y}{x.y}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1\)

Nếu y = 1 thì 1/x = 1-1 = 0

=> x không có giá trị

Nếu y=-1 thì 1/x = 1-(-1) = 2

=> x = 1/2

Vậy y = -1 và x = 1/2

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 12/07/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi,đây đâu phải môn tiếng Anh???

\(a)\)Ta có : \(y\ne0\)

\(\Rightarrow x\cdot y=\frac{x}{y}\)nên \(x\cdot y:\frac{x}{y}=1\)hay \(\frac{x\cdot y\cdot y}{x}=y^2=1\)

Vậy : \(\hept{\begin{cases}y=1\\y=-1\end{cases}}\)

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
manh 12/07/2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

ta có :

sau khi quy đồng ta thấy tử không chia hết cho 19 mà mẫu chia hết cho 19 nên S không phải là số tự nhiên

vay S khong là số tự nhiên

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 11/07/2018 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}\)

\(\frac{1}{9}-\frac{1}{7}=\frac{7}{63}-\frac{9}{63}=-\frac{2}{63}\)

Đọc tiếp...
linh cute 17/07 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

ta có:

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}\)

\(\frac{1}{9}-\frac{1}{7}=\frac{7}{63}-\frac{9}{63}=-\frac{2}{63}\)

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 11/07/2018 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

làm lại cái : 1/2 + 1/3 = 5/6

                    1/9 - 1/7 = - 2/ 63

#

Đọc tiếp...
information technology 11/07/2018 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

S có phải là số tự nhiên ko khi 

S = 1/2 + 1/3 + 1/4 + .... + 1/8

TRẢ LỜI : S KHÔNG PHẢI LÀ SỐ TỰ NHIÊN

Đọc tiếp...
minh trần lê 11/07/2018 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm
Haibara ai 08/07/2018 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi bạn

Sơ đồ mk vẽ bị sai lệch một chút.Phiền bn bổ xung sơ đồ dưới đây :

Gà trống :   |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

                                                                                                                                       {12 con }

Gà mái    :  |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Đọc tiếp...
Haibara ai 08/07/2018 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

Quy đồng mẫu số 2 phân số 2/3 và 3/5 ta được 10/15 và 9/15 => số gà trống bằng 9/10 số gà mái .

Ta có sơ đồ:

Gà trống : |-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

                                                                                                                                       {12con}

Gà mái   : |-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

                                        Số gà trống là :

                                                    12 / ( 10 - 9 ) * 9 = 108 ( con )

                                       Số gà mái là :

                                                    108 + 12 = 120 ( con )

                                                           Đáp số : .......

Đọc tiếp...
Ngọc Mai Official 08/07/2018 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

theo bài ra ta có sơ đồ: 

Số gà mái:  |----|----|----|----|----| 

Số gà trống |----|----|----| 

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)

Có số gà mái là: 1200 : 8 x 5 = 750 ( con ) 

Có số gà trống là: 1200 - 750 = 450 ( con ) 

đáp số: 750 con gà mái

             450 con gà trống

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 07/07/2018 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{3}{5}\times y+\frac{1}{2}:\frac{5}{3}-\frac{5}{4}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{3}{5}\times y+\frac{3}{10}-\frac{5}{4}=\frac{1}{6}\)

\(\Rightarrow\frac{3}{5}\times y+\left(-\frac{19}{20}\right)=\frac{1}{6}\)

\(\Rightarrow\frac{3}{5}\times y=\frac{67}{60}\)

\(\Rightarrow y=\frac{67}{36}\)

b) \(\frac{4}{5}:y+\frac{1}{4}\times\frac{1}{6}-\frac{1}{2}=\frac{1}{3}\times\frac{5}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{4}{5}:y+\frac{1}{24}-\frac{1}{2}=\frac{5}{6}\)

\(\Rightarrow\frac{4}{5}:y+\left(-\frac{11}{24}\right)=\frac{5}{6}\)

\(\Rightarrow\frac{4}{5}:y=\frac{5}{6}+\frac{11}{24}=\frac{31}{24}\)

\(\Rightarrow y=\frac{4}{5}:\frac{31}{24}=\frac{96}{155}\)

c) \(\frac{3}{5}\times y-\frac{4}{5}:3+\frac{1}{12}=\frac{3}{2}+\frac{1}{5}\)

\(\Rightarrow\frac{3}{5}\times y-\frac{4}{15}+\frac{1}{12}=\frac{17}{10}\)

\(\Rightarrow\frac{3}{5}\times y-\frac{4}{15}=\frac{97}{60}\)

\(\Rightarrow\frac{3}{5}\times y=\frac{113}{60}\)

\(\Rightarrow y=\frac{113}{36}\)

Đọc tiếp...
Lim Nayeon 07/07/2018 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

gọi phân số cần tìm là 3n/5n => phân số đó sau khi bớt tử số đi 9 đơn vị sẽ là 3n-9/5n, ta có:

3n-9/5n=5n/10n (n thuộc N*)

6n-18/10n=5n/10n

=> 6n/10n-5n/10n=18/10n

=> n/10n=18/10n

=> n=18

=> phân số đó sẽ bằng 18 x 3/18 x 5 = 54/90

chúc bạn học tốt nha

Đọc tiếp...
Hello 07/07/2018 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

Gọi phân số cần tìm là: \(\frac{3n}{5n}\Rightarrow\)phân số đó sau khi bớt tử số đi \(9\)đơn vị sẽ là: \(3n-\frac{9}{5n}\).Ta có:

\(3n-\frac{9}{5n}=\frac{5n}{10n}\)(\(n\)thuộc \(N\)*)

\(6n-\frac{18}{10n}=\frac{5n}{10n}\)

\(\Rightarrow\frac{6n}{10n}-\frac{5n}{10n}=\frac{18}{10n}\)

\(\Rightarrow\frac{n}{10n}=\frac{18}{10n}\)

\(\Rightarrow n=18\)

\(\Rightarrow\)Vậy phân số đó bằng \(18\times\frac{3}{18}\times5=\frac{54}{90}\)

Đọc tiếp...
Bùi Phan Hà Vy 06/07/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi nha

Ta coi tử số là 4 phần bằng nhau thì mẫu số là 7 phần như thế mới đúng nha

Tui viết nhầm

Đọc tiếp...
Bùi Phan Hà Vy 06/07/2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Ta coi tử số là 4 phần bằng nhau thì mẫu số là 4 phần như thế

Tử số là : 88 : ( 4+7) x4 = 32

Mẫu số là :  88-32=56

Vậy phân số đó là : \(\frac{32}{56}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: