Giúp tôi giải toán và làm văn


Super Cold Boy 4 tháng 8 2017 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

a)\(\frac{9}{12}=\frac{2+3+4}{12}=\frac{2}{12}+\frac{3}{12}+\frac{4}{12}=\frac{1}{6}+\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\)\(\frac{1}{3}\)

b)\(\frac{9}{15}=\frac{1+3+5}{15}=\frac{1}{15}+\frac{3}{15}+\frac{5}{15}=\frac{1}{15}+\frac{1}{5}+\frac{1}{3}\)

Vậy.....
 

Đọc tiếp...
Nhok cuồng Juve 10 tháng 7 2017 lúc 9:07
Báo cáo sai phạm

ta có:
a)\(\frac{9}{12}=\frac{2+3+4}{12}=\frac{1}{6}+\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\)

b)\(\frac{9}{15}=\frac{1+3+5}{15}=\frac{1}{15}+\frac{1}{5}+\frac{1}{3}\)

Vậy....

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
lỗ thị huyền trang 2 tháng 8 2015 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

mà bn có chắc là đúng ko đấy

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 15 tháng 1 2017 lúc 11:26
Báo cáo sai phạm

a) Quy luật : Viết tất cả các phân số có tử,mẫu nguyên dương có tổng của tử và mẫu tăng dần bắt đầu từ 2 ; ứng với mỗi giá trị tổng đó,các phân số viết theo thứ tự giảm dần của tử.

Ta thấy 4 phân số cuối đã cho có tổng của tử và mẫu là 5 nên 5 phân số tiếp theo có tổng của tử và mẫu là 6 :

\(\frac{5}{1};\frac{4}{2};\frac{3}{3};\frac{2}{4};\frac{1}{5}\)

b) Tổng tử và mẫu của phân số\(\frac{50}{31}\)là : 50 + 31 = 81

Ta thấy tổng của tử và mẫu là\(n\ge2\)thì cho n - 1 phân số thỏa mãn.

Vậy khi viết đến phân số cuối cùng có tổng tử và mẫu là 80 thì ta có : 1 + 2 + 3 + ... + 78 + 79 =\(\frac{79.80}{2}\)= 3160 (số hạng)

Phân số đầu tiên có tổng tử và mẫu là 81 là\(\frac{81}{1}\).Vậy trong nhóm phân số này,\(\frac{50}{31}\)đứng thứ : 81 - 50 + 1 = 32 

Vậy trong dãy, \(\frac{50}{31}\)đứng thứ : 3160 + 32 = 3192

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 15 tháng 1 2017 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

Cho mình sửa lại 2 dòng cuối bài nhé :

Phân số đầu tiên trong nhóm có tổng tử và mẫu là 81 là\(\frac{80}{1}\).Vậy trong nhóm này,\(\frac{50}{31}\)đứng thứ : 80 - 50 + 1 = 31

Vậy trông dãy,\(\frac{50}{31}\)đứng thứ : 3160 + 31 = 3191

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Vương 20 tháng 1 2017 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

vậy trong dãy, 50/31 đứng thứ : 3160 + 31 = 3191

Đọc tiếp...
Aoi Ogata 9 tháng 2 2018 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{5.4^{15}.9^9-4.3^{20}.8^9}{5.2^9.6^{19}-7.2^{29}.27^6}\)

\(A=\frac{5.2^{30}.3^{18}-2^2.3^{20}.2^{27}}{5.2^9.2^{19}.3^{19}-7.2^{29}.3^{18}}\)

\(A=\frac{5.2^{30}.3^{18}-2^{29}.3^{20}}{5.2^{28}.3^{19}-7.2^{29}.3^{18}}\)

\(A=\frac{2^{29}.3^{18}\left(5.2-3^2\right)}{2^{28}.3^{18}.\left(5.3-7.2\right)}\)

\(A=\frac{2.\left(10-9\right)}{15-14}\)

\(A=2\)

vậy \(A=2\)

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Mạnh 27 tháng 11 2019 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

556\(\frac{ }{\sqrt[]{}\eta}\)
kkk

Đọc tiếp...
bui thi hue 9 tháng 4 2019 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{5.4^{15}.9^9-4.3^{20}.8^9}{5.2^9.6^{19}-7.2^{29}.27^6}\)

\(A=\frac{5.\left(2^2\right)^{15}.\left(3^2\right)^9-2^2.3^{20}.\left(2^3\right)^9}{5.2^9.\left(2.3\right)^{19}-7.2^{29}.\left(3^3\right)^6}\)

\(A=\frac{5.2^{30}.3^{18}-2^2.3^{20}2^{27}}{5.2^9.2^{19}.3^{19}-7.2^{29}.3^{18}}\)

\(A=\frac{5.2^{30}.3^{18}-2^{29}.3^{20}}{5.2^9.2^{19}.3^{19}-7.2^{29}.3^{18}}\)

\(A=\frac{2^{29}.3^{18}.\left(5.2-3^2\right)}{2^{28}.3^{18}.\left(5.3-7.2\right)}\)

\(A=\frac{2.\left(10-9\right)}{15-14}\)

\(A=2\)

\(VậyA=2\)

Đọc tiếp...
Võ Lê Hoàng 6 tháng 2 2015 lúc 23:21
Báo cáo sai phạm

Gọi (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) là d =>  n^3+2n chia hết cho d và n^4+3n^2+1 chia hết cho d 

 => n(n^3+2n) chia hết cho d hay n^4+2n^2 chia hết cho d 

do đó (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2) chia hết cho d  hay n^2 +1 chia hết cho d (1)

=> (n^2+1)(n^2+1) chia hết cho d hay n^4+2n^2+1 chia hết cho d  

=>  (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2+1) chia hết cho d hay n^2 chia hết cho d (2)

Từ (1) và (2) => (n^2+1) - n^2 chia hết cho d  hay 1 chia hết cho d  

Do đó  (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) =1 hoặc -1 suy ra \(\frac{n^3+2n}{n^4+3n^2+1}\) là phân số tối giản (Đ.P.C.M)

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Minh Ngọc 8 tháng 2 2015 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Gọi (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) là d =>  n^3+2n chia hết cho d và n^4+3n^2+1 chia hết cho d 

 => n(n^3+2n) chia hết cho d hay n^4+2n^2 chia hết cho d 

do đó (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2) chia hết cho d  hay n^2 +1 chia hết cho d (1)

=> (n^2+1)(n^2+1) chia hết cho d hay n^4+2n^2+1 chia hết cho d  

=>  (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2+1) chia hết cho d hay n^2 chia hết cho d (2)

Từ (1) và (2) => (n^2+1) - n^2 chia hết cho d  hay 1 chia hết cho d  

Do đó  (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) =1 hoặc -1 suy ra $\frac{n^3+2n}{n^4+3n^2+1}$n3+2nn4+3n2+1  là phân số tối giản (Đ.P.C.M)

 

Đọc tiếp...
0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 9 tháng 8 2017 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Gọi ( n+ 2n ; n4 + 3n2 + 1 ) là d \(\Rightarrow\) n3 + 2n \(⋮\) cho d và n4 + 3n2 + 1 \(⋮\) cho d 

\(\Rightarrow\) n ( n3 + 2n ) \(⋮\) cho d hay n4 + 2n2 \(⋮\)cho d

Do đó : ( n4 + 3n2 + 1 ) - ( n4 + 2n2 ) \(⋮\) cho d hay n2 + 1 \(⋮\)cho d ( 1 )

\(\Rightarrow\) ( n2 + 1 ) ( n2 + 1 ) \(⋮\) cho d hay n4 + 2n2 + 1 \(⋮\) cho d

\(\Rightarrow\) ( n4 + 3n2 + 1 ) - ( n4 + 2n2 + 1 ) \(⋮\) cho d hay n2 \(⋮\) cho d ( 2 ) 

\(\Rightarrow\) ( n2 + 1 ) - n2 \(⋮\) cho d hay 1\(⋮\) cho d

Do đó : ( n3 + 2n ; n4 + 3n2 + 1 ) = 1 hoặc -1 . Suy ra \(\frac{n^3+2n}{n^4+3n^2+1}\) là phân số tối giản 

\(\Rightarrow\) \(\left(Đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 8 tháng 6 2015 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm

Số công nhân được khen bằng \(\frac{1}{5}\)số công nhân - 2 công nhân 

Số công nhân không được khen thưởng là :

         \(\frac{5}{5}\)số công nhân - ( \(\frac{1}{5}\)số công nhân - 2 công nhân ) = \(\frac{4}{5}\)số công nhân + 2 công nhân.

Theo bài ra ta có :

\(\frac{4}{5}\)số công nhân + 2 công nhân = \(\frac{1}{2}\)số công nhân + 14 công nhân

Hay : ( \(\frac{4}{5}\)\(\frac{1}{2}\)) số công nhân = ( 14 - 2 ) công nhân

               \(\frac{3}{10}\)số công nhân = 12 công nhân

Số công nhân của nhà máy là :

        \(\frac{12x10}{3}\)= 40 ( công nhân )

Số công nhân được khen là :

         40 x \(\frac{1}{5}\)- 2 = 6 ( công nhân )

                       Đáp số : 6 công nhân

Đọc tiếp...
Ninja_vip_pro 8 tháng 6 2015 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm

a có 1/5 = 2/10

         1/2 = 5/10

Sơ đồ: Được thưởng: đoạn AB (thêm 2 người thì được 2/10)

Không được khen: đoạn BD (bớt 14 người thì được 5/10 tổng số người).

Đoạn BC =14 công nhân; Đoạn BE = 2 công nhân; Đoạn EC bằng 5/10 - 2/10 = 3/10 tổng số người.

Vậy: 3/10 tổng số người = 14 - 2 = 12 công nhân.

=> Tổng số người là: 12 x 10 : 3 = 40 công nhân

Số công nhân được khen là: (40 : 5) - 2 = 6 công nhân.

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 8 tháng 6 2015 lúc 7:37
Báo cáo sai phạm

Giả sử công nhân được khen thêm 2 người nữa thì được 1/5 số công nhân. Như vậy để số công nhân không được khen đạt ½ tổng số thì chỉ giảm:

14 – 2 = 12 (người)

Phân số chỉ 12 công nhân:

1/2 - 1/5 =  3/10 (công nhân)

Số công nhân của nhà máy là:

12 : 3 x 10 = 40 (người)

Đáp số: 40 người.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 21 tháng 7 2015 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

\(P=\frac{41}{90}+\frac{31}{72}+\frac{21}{40}+\frac{-11}{45}+\frac{-1}{36}=\frac{41}{36}>\frac{36}{36}=1\)

Vậy P > 1.

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 4 tháng 3 2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{2}+\frac{b}{3}=\frac{a+b}{5}\)

\(\frac{3a+2b}{6}=\frac{a+b}{5}\)

\(5\left(3a+2b\right)=6\left(a+b\right)\)

\(15a+10b=6a+6b\)

\(9a+4b+6a+6b=6a+6b\)

\(9a+4b=0\) ( trừ cả hai vế của đẳng thức cho \(6a+6b\) )

Vì \(a\ge0;b\ge0\) ( a và b là các số tự nhiên )

\(\Rightarrow9a\ge0;4b\ge0\Rightarrow9a+4b\ge0\)

Để \(9a+4b=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}9a=0\\4b=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a=0\\b=0\end{cases}}}\)

Vậy có 1 cặp số tự nhiên ( a;b ) là ( 0;0 )

Đọc tiếp...
Trương Thị Thu Phương 9 tháng 3 2017 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

vậy có một cặp số tự nhiên ( a;b) ( 0;0)

Đọc tiếp...
công chúa họ lê 19 tháng 3 2017 lúc 6:33
Báo cáo sai phạm

A=\(\frac{2012^{2012}+1}{2012^{2013}+1}\)

\(\Rightarrow\)A<\(\frac{2012^{2012}+1+2011}{2012^{2013}+1+2011}\)

           <\(\frac{2012^{2012}+2012}{2012^{2013}+2012}\)

           <\(\frac{2012\left(2012^{2011}+1\right)}{2012\left(2012^{2012}+1\right)}\)

           <\(\frac{2012^{2011}+1}{2012^{2012}+1}\)

          <B

Vậy A<B

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Hoàng 19 tháng 3 2017 lúc 0:27
Báo cáo sai phạm

A<B bạn nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn An 4 tháng 3 2018 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

A>B nhé

Đọc tiếp...
shitbo CTV 12 tháng 1 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+....+\frac{1}{90}\right)=\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+.....+\frac{1}{9.10}\right)\)

\(=\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+...-\frac{1}{10}\right)=\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{10}\right)=\frac{1}{5}-\frac{1}{4}=\frac{-1}{20}\)

Đọc tiếp...
Wannarot 12 tháng 1 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{10}-\frac{1}{20}-\frac{1}{30}-\frac{1}{42}-\frac{1}{56}-\frac{1}{72}-\frac{1}{90}\)

\(A=\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+...+\frac{1}{90}\right)\)

\(A=\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+...+\frac{1}{9.10}\right)\)

\(A=\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)\)

\(A=\frac{1}{10}-\left[\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{10}\right)-\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{5}\right)-...-\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{9}\right)\right]\)

\(A=\frac{1}{10}-\frac{1}{4}+\frac{1}{10}\)

\(A=\frac{1}{5}-\frac{1}{4}\)

\(A=-\frac{1}{20}\)

Đọc tiếp...
Kaito Kid 10 tháng 1 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

1

a)\(x-\left(\frac{20}{11.13}+\frac{20}{13.15}+...+\frac{20}{53.55}\right)\)

\(x-\left[10.\left(\frac{2}{11.13}+\frac{2}{13.15}+...+\frac{2}{53.55}\right)\right]=\frac{3}{11}\)

\(x-\left[10.\left(\frac{1}{11}-\frac{1}{13}+\frac{1}{13}-\frac{1}{15}+...+\frac{1}{53}-\frac{1}{55}\right)\right]=\frac{3}{11}\)

\(x-\left[10.\frac{4}{55}\right]=\frac{3}{11}\)

\(x-\frac{8}{11}=\frac{3}{11}\)

\(x=1\)

Đọc tiếp...
Khánh Hằng 10 tháng 1 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Giang à mk nghĩ phải đặt 10 ra ngoài để tử = 2 và hiệu 2 thừa số ở mẫu cx = 2 chứ nhỉ

bạn xem lại ik

Đọc tiếp...
Khánh Hằng 10 tháng 1 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

36 nha Kaito Kid

hoặc có thể mk chép sai đề của thầy giáo

Đọc tiếp...
Phạm Trung Kiên 10 tháng 1 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Đề bài này thiếu điều kiện của n rồi bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 14 tháng 4 2015 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

giải

a) Sau 2 giờ, vòi nước chảy được là : \(\frac{2}{5}+\frac{2}{5}=\frac{4}{5}\) (phần bể)

b) Lượng nước còn lại của bể là : \(\frac{4}{5}-\frac{1}{2}=\frac{3}{10}\) (phần bể)

                                                              Đáp số : a) \(\frac{4}{5}\)thể tích bể

                                                                     b) \(\frac{3}{10}\) thể tích bể

Đọc tiếp...
Trần Duy Khiêm 14 tháng 4 2017 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

a) 4/5 bể

b)3/10 bể

Đọc tiếp...
nguyễn minh phương 25 tháng 4 2017 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm
Trần Khánh Vy 9 tháng 1 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

Đặt A=\(\frac{13}{21}-\frac{15}{28}+\frac{17}{36}-...+\frac{197}{4851}-\frac{199}{4950}\)

\(\frac{A}{2}=\frac{13}{42}-\frac{15}{56}+\frac{17}{72}-...+\frac{197}{9702}-\frac{199}{4950}\)

\(=\frac{6+7}{6.7}-\frac{7+8}{7.8}+\frac{8+9}{8.9}-...+\frac{98+99}{98.99}-\frac{99+100}{99.100}\)

\(=\frac{1}{7}+\frac{1}{6}-\frac{1}{8}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}+\frac{1}{8}-...+\frac{1}{99}+\frac{1}{98}-\frac{1}{100}+\frac{1}{99}\)

\(=\frac{1}{6}-\frac{1}{100}=\frac{47}{300}\)

\(\Rightarrow A=\frac{47}{300}.2=\frac{47}{150}\)

\(\Rightarrow Q=\frac{85}{25}+\frac{9}{10}-\frac{11}{5}+\frac{47}{150}=\frac{181}{75}\)

Vậy Q=\(\frac{181}{75}\).

Đọc tiếp...
Khánh Hằng 7 tháng 1 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

bài 1 ngắn vậy à?

ai làm bài 2 giúp mình đi

mình cần gấp, 2 hôm nữa phải nộp rồi

Đọc tiếp...
chuyên toán thcs 7 tháng 1 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

BÀi 1

Vì \(a+m\ge a\)

\(b+m\ge b\)

\(\Rightarrow\frac{a+m}{b+m}< \frac{a}{b}\)

hok tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: