Giúp tôi giải toán


Lionel Trịnh Hôm qua lúc 14:40

\(\frac{181818}{242424}=\frac{181818:10101}{242424:10101}=\frac{18}{24}=\frac{18:6}{24:6}=\frac{3}{4}\)

Ooo Nhók Lạnh Lùng ooO Hôm qua lúc 14:43

Bạn " Cô nàng dịu dàng Thu Phương " ơi ( Cái tên wá thốn , wá giả tạo ) , nếu mà so sánh hai phân số mà dùng cách của bạn thì tính đến bao giờ mới xong ??????

Cô nàng dịu dàng Thu Phương Hôm qua lúc 14:41

z thì nói chung là 3/4 đó

Kurokawa Neko Hôm qua lúc 17:38

1. Bài giải:

Đặt \(A=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{1000}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}A=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{1002}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}A=A-\frac{1}{2}A=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{1000}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{1002}\right)\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}A=1-\frac{1}{1002}=\frac{1001}{1002}\Rightarrow A=\frac{2002}{1002}=\frac{1001}{501}\)

Vậy \(A=\frac{1001}{501}\)

Nguyễn Trần Thành Đạt 05/08/2016 lúc 14:10

Ta có:  4/5:4/7=4/5x7/4=7/5=>7/5>1>0

2/5x10/3=4/3=>4/3>1>0

7/5=42/30

4/3=40/30

Vì: 42/30>41/30>40/30

=>X=41/30

Võ Thị Trúc Khanh 05/01/2017 lúc 20:28

x=41/30 đó bạn k mình nha bạn ^_^

Bonking 22/06 lúc 19:30

Ta có :  \(\frac{75}{10}=\frac{15}{2}\)

Tổng các phần bằng nhau là :

        15 + 2 = 17 ( phần )

Tử số là :

         224 : 17 x 15 = 198 ( làm tròn )

Mẫu số là :

          224 - 198 = 27 ( làm tròn )

               Đáp số : ..................

Nguyễn Quang Trung CTV 13/03/2017 lúc 11:54

Ta có : \(\frac{75}{10}=\frac{15}{2}\)

Tổng số phần bằng nhau là :
              15 + 2 = 17 (phần)

Tử số là:

                 224 : 17 x 15 = ?

Sai đề

Vũ Thùy Trang 22/06 lúc 19:42

bài của tui hổng như thế này .Ahihi

đã ai có face chưa kết pạn vs tui nhé 

Trang su và linh vũ đó

nguyen thieu cong thanh 02/08/2015 lúc 19:41

\(M=\frac{2010}{2011}+\frac{2011}{2012}>\frac{2010}{2011+2012}+\frac{2011}{2011+2012}=\frac{2010+2011}{2011+2012}=N\)

Hero Chibi 22/06 lúc 08:24

Gọi số học sinh ba lớp lần lượt là x; y; z

Theo đề bài ta có:

\(\frac{x}{y}=\frac{8}{9}\) ( 1 )

\(\frac{z}{x}=\frac{17}{16}\)( 2 )

Từ ( 1 ) suy ra \(\frac{x}{8}=\frac{y}{9}\)\(\Rightarrow\frac{x}{16}=\frac{y}{18}\)

Từ ( 2 ) suy ra \(\frac{x}{16}=\frac{z}{17}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{16}=\frac{y}{18}=\frac{z}{17}\)

Áp sụng tích chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x}{16}=\frac{y}{18}=\frac{z}{17}=\frac{x+y+z}{16+18+17}=\frac{102}{51}=2\)

Số học sinh lớp 6A là: 2 x 16 = 32 ( học sinh )

Số học sinh lớp 6B là: 2 x 18 = 36 ( học sinh )

Số học sinh lớp 6C là: 2 x 17 = 34 ( học sinh )

Ngô Tấn Đạt 12/03/2017 lúc 20:34

Đặt : 

\(A=\frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{5}{6}....\frac{9999}{10000}\)

Đặt :

B=\(\frac{2}{3}.\frac{4}{5}.\frac{6}{7}.....\frac{9998}{9999}.\frac{10000}{10000}\)

Ta thấy " A<B 

\(\Rightarrow A.A< A.B=\frac{1}{100^2}\\ \Rightarrow A^2< \frac{1}{100^2}\\ \Rightarrow A< \frac{1}{100}\)

Lê Mạnh Tiến Đạt 01/04/2017 lúc 20:51

Đặt \(A=\frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{5}{6}....\frac{9999}{10000}\)\(\left(A>0\right)\)

.Và \(B=\frac{2}{3}.\frac{4}{5}.\frac{6}{7}...\frac{10000}{10001}\)\(\left(B>0\right)\)

Mặt khác :

\(\frac{1}{2}< \frac{2}{3}\)

\(\frac{3}{4}< \frac{4}{5}\)

...    ...  ...

\(\frac{9999}{10000}< \frac{10000}{10001}\)

Nhân tất cả vế theo vế \(\Rightarrow A< B\Rightarrow A^2< A.B\left(2\right)\)

(1),(2) \(\Rightarrow A^2< \frac{1}{10001}\Rightarrow A< \sqrt{\left(\frac{1}{10001}\right)}< \sqrt{\left(\frac{1}{10000}\right)}=\frac{1}{100}\left(ĐPCM\right)\)

Trần Nhật Quỳnh 30/05/2017 lúc 18:42

Tham khảo nè các bạn:

Giải:

Quy đồng tử số các phân số, ta có: 
6/7 = 18/21
9/11 = 18/22
2/3 = 18/27
Suy ra: 18/21 số thứ nhất bằng 18/22 số thứ hai và bằng 18/27 số thứ ba
Suy ra: 1/21 số thứ nhất bằng 1/22 số thứ hai và bằng 1/27 số thứ ba
Suy ra: Nếu chia số thứ nhất thành 21 phần bằng nhau thì số thứ hai bằng 22 phần và số thứ ba bằng 27 phần
Tổng số phần bằng nhau là: 21 + 22 + 27 = 70 (phần)
Số thứ ba là số lớn nhất trong 3 số đó và bằng: 210 : 70 x 27 = 81

Bùi Đức Lộc 30/05/2017 lúc 19:20

Số lớn nhất trong ba số đó là 81

SKT_NTT CTV 29/05/2017 lúc 18:56

a) \(5\frac{8}{17}:x+\frac{-1}{17}:x+3\frac{1}{17}:17\frac{1}{3}=\frac{4}{17}\)

\(\frac{93}{17}:x+\frac{-1}{17}:x+\frac{52}{17}:\frac{52}{3}=\frac{4}{17}\)

\(\left(\frac{93}{17}+\frac{-1}{17}\right):x+\frac{52}{17}.\frac{3}{52}=\frac{4}{17}\)

\(\frac{92}{17}:x+\frac{3}{17}=\frac{4}{17}\)

\(\frac{92}{17}:x=\frac{4}{17}-\frac{3}{17}\)

\(\frac{92}{17}:x=\frac{1}{17}\)

\(x=\frac{92}{17}:\frac{1}{17}\)

\(x=92\)

b) \(\frac{1}{1.4}+\frac{1}{4.7}+\frac{1}{7.10}+...+\frac{1}{x.\left(x+3\right)}=\frac{6}{19}\)

\(\frac{1}{3}.\left(1-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{3}.\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{7}\right)+\frac{1}{3}.\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{10}\right)+...+\frac{1}{3}.\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+3}\right)=\frac{6}{19}\)

\(\frac{1}{3}.\left(1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{10}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+3}\right)=\frac{6}{19}\)

\(\frac{1}{3}.\left(1-\frac{1}{x+3}\right)=\frac{6}{19}\)

\(1-\frac{1}{x+3}=\frac{6}{19}:\frac{1}{3}\)

\(1-\frac{1}{x+3}=\frac{18}{19}\)

\(\frac{1}{x+3}=1-\frac{18}{19}\)

\(\frac{1}{x+3}=\frac{1}{19}\)

\(\Rightarrow x+3=19\)

\(\Rightarrow x=19-3\)

\(\Rightarrow x=16\)

Võ Thị Thanh Trà 29/05/2017 lúc 15:47

Phân số chỉ số m vải còn lại là :

1 - \(\frac{1}{5}\)\(\frac{4}{5}\)(tấm vải )

Phân số chỉ số m vải bán lần 2 là :

\(\frac{4}{5}\)\(\frac{1}{3}\)\(\frac{4}{15}\)(tấm vải còn lại )

Phân số chỉ số m vải còn lại là :

\(\frac{4}{5}\)\(\frac{4}{15}\)\(\frac{8}{15}\)( tấm vải )

Tấm vải dài :

24 : \(\frac{8}{15}\)= 45 ( m )

Đáp số : 45 m

Nguyen Thi Lan Huong 29/05/2017 lúc 15:50

    24 m vải tương ứng :

 1/5 + 1/3 = 8/15 ( tấm vải )

  Tấm vải lúc đầu dài là : 

    24 : 8/15 = 45 ( m )

           Đ/s : 45 m

nguyen hong ngoc mai 29/05/2017 lúc 16:11

24m vải tương ứng là:

1/3+1/5=8/1(tấm vải)

Tấm vải lúc đầu là:

24:8/15=45(m)

           đáp số:45m

alibaba nguyễn 29/05/2017 lúc 10:29

Ta có: \(\frac{5n+2}{\left(3n+1\right)\left(2n+1\right)}=\frac{5n+2}{6n^2+5n+1}\)

Giả sử d là ước chung lớn nhất của \(\left(5n+2\right);\left(6n^2+5n+1\right)\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}6.\left(5n+2\right)^2⋮d\\25.\left(6n^2+5n+1\right)⋮d\end{cases}}\)

\(\Rightarrow25\left(6n^2+5n+1\right)-6\left(5n+2\right)^2⋮d\)

\(\Rightarrow5n+1⋮d\)

\(\Rightarrow\left(5n+2\right)-\left(5n+1\right)=1⋮d\)

\(\Rightarrow d=1\)

Vậy \(\frac{5n+2}{\left(3n+1\right)\left(2n+1\right)}\)là phân số tối giản

Nguyen Quoc Cuong 12/06/2017 lúc 17:27

dcmm may

Cao Văn Vinh 09/06/2017 lúc 14:50

Gọi d = (5n + 3 ; 3n + 2) (d thuộc N) 
=> (5n + 3) chia hết cho d và (3n + 2) chia hết cho d 
=> 5.(3n + 2) - 3.(5n + 3) chia hết cho d 
=> 1 chia hết cho d 
=> d = 1 (vì d thuộc N) 
=> ƯCLN(5n + 3 ; 3n + 2) = 1 
=> Phân số 5n+3/3n+2 tối giản với mọi n thuộc N

Edward Newgate 28/05/2017 lúc 09:27

Số cây nhãn là :

168 : ( 3 + 5 + 7 ) * 3 = 33 ( cây )

Số cây vải là :

165 : ( 3 + 5 + 7 ) * 5 = 55 ( cây )

Số cây xoài là :

165 : ( 3 = 5 + 7 0 * 7 = 77 ( cây )

Hoàng Thị Thanh Huyền 28/05/2017 lúc 09:35

Có số cây xoài là 

165:(3+5+7)x7=77(cây)

Có số cây vải là 

165:(3+5+7)x5=55(cây)

Có số cây nhãn là 

165-(77+55)=33(cây)

   Đáp số : vải 33 cây 

                 nhãn 55 cây 

                xoài 77 cây

Long 28/05/2017 lúc 09:31

Số cây nhãn là :

168:(3+5+7)×3=33 cây

Số cây vải là : 

168:(3+5+7)×5=55 cây

Số cây soài là

168-55-33=77 cây

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: