Giúp tôi giải toán và làm văn


Đoàn Thị Bình 19 giờ trước (21:15)
Báo cáo sai phạm

 5n2+1⋮6=>5n2−5⋮6=>(n−1)(n+1)⋮65n2+1⋮6=>5n2−5⋮6=>(n−1)(n+1)⋮6 *

Giả sử n chẵn =>(n−1)(n+1)(n−1)(n+1) không chia hết 2 (trái với *)

=> n nguyên tố với 2 =>\(\frac{n}{2}\) tối giản

Giả sử n chia hết 3 => (n−1)(n+1)(n−1)(n+1) không chia hết 3 (trái với *)

=> n nguyên tố với 3 =>\(\frac{n}{3}\) tối giản

Đọc tiếp...
Aoi Ogata 21 giờ trước (19:10)
Báo cáo sai phạm

những phân số \(>1\)  là tử số của phân số lớn hơn mẫu của phân số đó

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 21 giờ trước (19:33)
Báo cáo sai phạm

LÀ CÁC PHÂN SỐ CÓ TỬ SỐ LỚN HƠN MẪU SỐ

VD:      \(\frac{5}{4};\frac{9}{2};\frac{3}{2};.....\)

CHÀO BN ,CHÚC BN HỌC TỐT!!

Đọc tiếp...
Lulily 21 giờ trước (19:09)
Báo cáo sai phạm

Nhiu lam 3/4....3/9 ma con nhiu so nua do

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hồng 23/01/2015 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

Bài 1: a) Cách 1

Ta có: 7/5=49/35   ;      5/7=25/35

Do 49/35 > 25/35 nên 7/5 > 5/7

Cách 2

Ta thấy 7/5 >1 mà 5/7 < 1 nên 7/5 > 5/7

Bài 2: 7/3;  7/5;   7/6

Bài 3: a)5/9

          b)1/2

Đọc tiếp...
nguyen_huu_the 23/01/2015 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

bài 1:a)

:Ta có:7/5=49/35

5/7=25/35 vì 49/35>25/35suy ra 7/5>5/7

b) Ta có:14/16<1<24/21 nên 14/16<24/21

Bài 2: 7/3>7/5>7/6

Bài 3:a) Vì phần TS và phần MS đều có 6,7,8 Nên ta khử 678 thì còn 5/9 vậy bằng 5/9

b) tách 42 thành 6*7 và 32=16*2 Ta có:6*7*16*2/12*14*16 Sau đó ta khử 16,Tiếp tục ta lấy 12/6,14/7 rồi sau đó tính lại thì =1/2

Đọc tiếp...
ha quoc huy 14/03/2016 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

Bai 1:

   a)7/5 va 5/7

  Cach 1: 7/5=49/35 ;  5/7=25/35

   Vi 49/35>25/35 nen 7/5>5/7

  Cach 2:7/5>1  ;  5/7<1

  Nen 7/5>5/7

Bai 2:

     7/3>7/5>7/6

Bai 3:

  a)5x6x7x8= 5x6x7x8 =  5

     6x7x8x9    6x7x8x9    9

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 14/02/2016 lúc 07:32
Báo cáo sai phạm

Đặt a=7n-8/2n-3 => 2a= 14n-16/2n-3 = 7*(2n-3)+5   /2n-3 =7+ 5/2n-3 . để a đặt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2a đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2n-3 đạt giá trị nguyên dưng nhỏ nhất =>2n-3 =1=>n=2 vậy n=2 để a đạt giá trị nhỏ nhất

Đọc tiếp...
trần như 10/02/2015 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết giùm mình

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 17/03/2017 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

(7n-8)/(2n-3) = (7n - 21/2 + 5/2)/(2n - 3) = [(7/2)(2n-3) + 5/2]/(2n-3) = 
= 7/2 + 5/(4n-6) 
Phân số đã cho có GTLN khi 5/(4n-6) có GTLN, tức là khi 4n-6 có giá trị dương nhỏ nhất (với n là stn) hay n = 2 
 n = 2 (khi đó phân số có GTLN là 7/2 + 5/2 = 6)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đăng Khôi Hôm qua lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

\(\frac{69}{115}\)=\(\frac{69:23}{115:23}\)=\(\frac{3}{5}\)

Đọc tiếp...
nguyễn đăng vũ Hôm qua lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

69/115=3/5

chắc chắn 100%,mk học lớp 5 rồi mà

Đọc tiếp...
Pham Phuc Viet Hôm qua lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

69/115=3/5 chúc học giỏi kb rồi tk

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang Hôm qua lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{12}=\frac{1}{3}\)              \(\frac{60}{36}=\frac{5}{3}\)             \(\frac{60}{80}=\frac{3}{4}\)

\(\frac{9}{18}=\frac{1}{2}\)             \(\frac{25}{100}=\frac{1}{4}\)              \(\frac{35}{210}=\frac{1}{6}\)

\(\frac{24}{30}=\frac{4}{5}\)             \(\frac{72}{54}=\frac{4}{3}\)

Đọc tiếp...
Lê Thanh Trà Hôm qua lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

Bạn có thể làm từng bước ra không

Đọc tiếp...
phuong Hôm qua lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

4/12=1/3;9/18=1/2;24/30=4/5;60/36=5/3;25/100=1/4;72/54=4/3;60/80=3/4;35/210=1/6

Đọc tiếp...
Luong Ngoc Quynh Nhu 07/05/2015 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

bạn chép lại dề nha

ta có x-y-z =0

nên x-z=0 

       x-y=z tương tự với  y-x ==-z

       -y-z=-x tương tự với y+z=x

thay vào ta có 

bạn chép lại biểu thức tại đây

(x-z/x) (y-x/y) (z+y/z)

=y/x     (-z/y  )    x/z

=    -zxy/zyx

=    -1

phần nào ko hiểu ở bài bạn có thể hỏi mình

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 10/06/2017 lúc 08:48
Báo cáo sai phạm

Gọi d là : ƯCLN của 21n + 4 ; 14n + 3

Khi đó : 21n + 4 chia hết cho d ; 14n + 3 chia hết cho d

<=> 2(21n + 4) chia hết cho d ; 3(14n + 3) chia hết cho d

<=> 42n + 8 chia hết cho d ; 42n + 9 chia hết cho d

=> (42n + 9) - (42n + 8) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d = 1 

=> ƯCLN của 21n + 4 ; 14n + 3 = 1

Vậy phân số : \(\frac{21n+4}{14n+3}\)  tối giản với mọi n nguyên

Đọc tiếp...
Vũ Quý Đạt 10/06/2017 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

Gọi \(Ư\left(21n+4;14n+3\right)=d\)

Ta có :\(21n+4⋮d\)\(\Rightarrow42n+8⋮d\)(nhân với 2 )

          \(14n+3⋮d\Rightarrow42n+9⋮d\)(nhân với 3)

\(\Rightarrow1⋮d\)

\(\Rightarrow d=1\)

=> ĐPCM

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 06/06/2015 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Đk: x,y,z khác 0.

ta có: \(\left(y-z\right)^2\ge0\Rightarrow y^2+z^2\ge2yz\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2\ge x^2+2yz\Leftrightarrow\frac{yz}{x^2+2yz}\ge\frac{yz}{x^2+y^2+z^2}\)

tương tự thì \(A\ge\frac{xy}{x^2+y^2+z^2}+\frac{yz}{x^2+y^2+z^2}+\frac{xz}{x^2+y^2+z^2}=\frac{xy+yz+xz}{x^2+y^2+z^2}\)

từ đề bài =>\(\frac{xy+yz+xz}{xyz}=0\Rightarrow xy+yz+xz=0\)

=> A =0

Đọc tiếp...
trieu dang 06/06/2015 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm
Hà Chung 12/01/2016 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

giải thích hộ cái ? A>=0 chứ A có = 0 đâu?

 

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 24/07/2015 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

Ở lượt thứ hai: Sau khi đổ 1/5 số nước hiện có ở bình thứ hai sang bình thứ nhất thì bình thứ hai còn: 1 - 1/5 = 4/5 ( số nước đã có)
4/5 số nước đã có ở bình thứ hai là 24 lít. Vậy trước khi đổ, bình thứ hai có:
24 : 4/5 = 30 (l )
Vậy ta đã đổ sang bình thứ nhất là: 30x1/5 =6(l)
Vậy trước khi đổ, bình thứ nhất có: 24 - 6 = 18 (l )
- Ở lượt đổ thứ nhất: Sau khi đổ 1/3 số nước sang bình thứ hai thì bình thứ nhất còn : 1 - 1/3 = 2/3 ( số nước đã có)
Lúc đầu bình thứ nhất có: 18 : 2/3 = 27 (l)
Vậy ta đổ sang bình thứ hai: 27x1/3=9 (l)
Lúc đầu bình thứ hai có: 30-9 =21 (l)

Đọc tiếp...
nhi võ Hôm qua lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

 Tổng số nước cả hai bình :

   12 x 2 = 24 lít 

 Sau khi nhận 1/3 số nước ở bình thứ nhất sang thì bình thứ hai có :

   12 : 4 x 5 = 15 lít 

 Sau khi đổ 1/3 số nước hiện có ở bình thứ nhất sang bình thứ hai thì bình thứ nhất còn :

   24 - 15 = 9 lít

Lúc đầu bình thứ nhất có :

  9 : 2 x 3 = 13,5 lít 

Lúc đầu bình thứ hai có 

   24 - 13,5 = 10,5 lít 

ĐS : bình thứ nhất : 13,5 lít

        bình thứ hai   : 10,5 lít

Đọc tiếp...
lê hải khải Hôm qua lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

CÁI ĐỒ LÀM TRUOC BÀI

Đọc tiếp...
Phạm Thị Minh Ánh 09/02/2015 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{2.7.13}{26.35}=\frac{2.7.13}{2.13.5.7}=\frac{1}{5}\)

b) \(\frac{23.5-23}{4-27}=\frac{23.\left(5-1\right)}{-23}=\frac{23.4}{-23}=\frac{23.\left(-4\right)}{23}=-4\)

c) \(\frac{2130-15}{3550-25}=\frac{142.15-15}{142.25-25}=\frac{15.\left(142-1\right)}{25.\left(142-1\right)}=\frac{15.141}{25.141}=\frac{15}{25}=\frac{3.5}{5.5}=\frac{3}{5}\)

d) \(\frac{1717-101}{2828+404}=\frac{17.101-101}{28.101+101.4}=\frac{101.\left(17-1\right)}{101.\left(28+4\right)}=\frac{101.16}{101.32}=\frac{16}{32}=\frac{4.4}{2.4.4}=\frac{1}{2}\)

e) \(\frac{3.5.11.13}{33.35.27}=\frac{3.5.11.13}{3.11.5.7.3^3}=\frac{13}{7.3^3}=\frac{13}{189}\)

f) \(\frac{85-17+34}{51-102}=\frac{5.17-17+2.17}{3.17-6.17}=\frac{17.\left(5-1+2\right)}{17.\left(3-6\right)}=\frac{17.6}{17.\left(-3\right)}=\frac{6}{-3}=-2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khánh Vy 22/01 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

KKết quả là 19019/6009 ms đúg nha bn

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khánh Vy 22/01 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

C=c*3/4+c*5/6+c*19/12

C=c*(3/4+5/6+19/12)

C=c*19/6

Thay c=2002/2003 vào có

C=2002/2003*19/7

C=38038/14021

Đọc tiếp...
Phan Thanh Lâm Hôm qua lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

a) Quy luật của dãy phân số trên là : Mẫu số của phân số đứng trước bằng tử số của phân số đứng liền sau nó.

b) 3 phân số tiếp theo cần điền lần lượt là : 10/11,11/12,12/13

Đọc tiếp...
SAB 21/01 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

a) tử số của p/số này = m/số của p/số tiếp theo( ngay sau nó)

b) 10/11;11/12;12/13

Đọc tiếp...
Trần Hải Đăng 21/01 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Tớ chỉ nói cách làm thôi:

Cậu tìm n để A là số nguyên, sau khi ra kết quả thì sẽ đánh số (1)

Rôi cậu tìm n đề B là số nguyên, sau khi ra kết quả sẽ đánh số (2)

Tương tự C cũng vậy.

Sau đó cậu xem trong cả ba phần (1),(2) và (3)

Những số nào trùng nhau sẽ là kết quả

Cậu sướng vì được bạn thân giải hộ nhé 

nhớ k đấy

Đọc tiếp...
Thùy Trang Hôm qua lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

Chó Nhật Minh mất dạy

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 21/01 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

-Để A có giá trị  là số nguyên thì

n-1 thuộc Ư(7)={-1;-7;1;7}

=>n-1=-1=>n=0

=>n-1=-7=>n=-6

=>n-1=1=>n=2

=>n-1=7=>n=8

=>A nhận giá trị n €{-6;0;2;8} (1)

-Để B có giá trị là số nguyên thì:

n+2 thuộc Ư(-8)={-1;-2;-4;-8;1;2;4;8}

=>n+2=-1=>n=-3

=>n+2=-2=>n=-4

=>n+2=-4=>n=-6

=>n+2=-8=>n=-10

=>n+2=1=>n=-1

=>n+2=2=>n=0

=>n+2=4=>n=2

=>n+2=8=>n=6

=>B nhận giá trị n€{-10;-6;-4;-3;-1;0;2;6} (2)

-Để C có giá trị nguyên thì:

n+3 € Ư(5)={-5;-1;1;5}

=>n+3=-5=>n=-8

=>n+3=-1=>n=-4

=>n+3=1=>n=-2

=>n+3=5=>n=2

=>C nhận giá trị n € {-8;-4;-2;2}  (3)

Từ (1),(2),(3) suy ra: 

 Với n=2 thì các phân số:

A=7/n-1=7/2-1=7 (thỏa mãn)

B=-8/n+2=-8/2+2=-2 (thỏa mãn)

C=5/n+3=5/2+3=1 (thỏa mãn)

Vậy n=2 thì các phân số trên đồng thời có giá trị là số nguyên.

K mình nhé!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: