Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Xyz CTV 23 tháng 6 lúc 1:07
Báo cáo sai phạm

Ta có :A = \(\frac{5}{3.4}+\frac{5}{4.6}+\frac{5}{5.8}+...+\frac{5}{40.78}=\frac{5}{2.2.3}+\frac{5}{2.3.4}+\frac{5}{2.4.5}+...+\frac{5}{2.39.40}\)

\(=\frac{5}{2}\left(\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{39.40}\right)=\frac{5}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{39}-\frac{1}{40}\right)\)

\(=\frac{5}{2}.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{40}\right)=\frac{5}{2}.\frac{19}{40}=\frac{19}{16}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đăng 17 tháng 6 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

\(A=\frac{101+100+99+...+3+2+1}{101-100+99-98+...+3-2+1}=\frac{\left(101+1\right).101\div2}{\left(101-100\right)+\left(99-98\right)+...+\left(3-2\right)+1}\)

\(A=\frac{5151}{1+1+...+1+1}=\frac{5151}{51}=101\)(51 số hạng 1)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 1 tháng 6 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+...+\frac{1}{49\cdot50}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{49}-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{12}{25}\)

Đọc tiếp...
Hoàng hôn ( Cool Team ) 1 tháng 6 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

      \(\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{49.50}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{49}-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{25}{50}-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{24}{50}=\frac{12}{25}\)

Đọc tiếp...
Quỳnh Đào 1 tháng 6 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+...+\frac{1}{49\cdot50}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-.....+\frac{1}{49}-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{24}{50}=\frac{12}{25}\)

Đọc tiếp...
Ngoc Nguyen 26 tháng 6 lúc 8:36
Báo cáo sai phạm

lần thứ nhất bán được số trứng là

60.1/3=20(quả trứng )

còn lại số trứng là

60-20=40(quả trứng)

lần thứ hai bán được số trứng là

40.2/5=16(quả trứng)

người dó bán được số quả trứng là

20+16=46(quả trứng)

           đáp số 46 quả trứng

Đọc tiếp...
nguyen vu bao lam 21 tháng 6 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

lần 1 người ta mang số trứng ra chợ bấn là:60x1/3=20 quả

Đọc tiếp...
~*( Ray-Of-Hope )*~ 1 tháng 6 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

                           Giải

Lần thứ nhất người đó bán được số trứng là:

           60 x 1/3 = 20 (quả)

Lần thứ hai người đó bán được số trứng là ;

          ( 60 -20 ) x 2/5 = 16 (quả)

Người đó bán được số trứng là:

           20 + 16 = 36 (quả)

Đ/S : 36 quả

#hoktot#

Đọc tiếp...
nguyễn thị xuân mai 29 tháng 5 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

bài 2

rút gọn tổng trên bằng

= 1/2 + 1/8 + 4/9 +1/2 + 14/9 +7/8

=(1/2 +1/2) + (1/8 + 7/8 ) + (14/9 + 4/9) 

=1+2+1

=4

bài 5

1-(1/3 +1/6 +1/12 +1/24)

= 1-15/24

=9/24

bài 4 mik ko bt làm nha

Đọc tiếp...
Grudian 29 tháng 5 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

a) 12 phần 5                                                  b)19 phần 50 

mình ko biết đánh phần phân số

Đọc tiếp...
nguyễn thị xuân mai 29 tháng 5 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

a/12/15 + x =16/5                              b/7/10 - x =8/25

              x     =16/5 -12/15                             x =7/10 -8/25

             x      =12/5                                        x =19/50

Đọc tiếp...
Lê Trần Ngọc Hằng 29 tháng 5 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

a) Ta có 

A= 4/2*4+4/4*6+....+4/2018*2020

=> A= 2*(2/2*4+2/4*6+...+2*(2018*2020)

=> A= 2*(1/2-1/4+1/4-1/6+...+1/2018-1/2020)

=> A= 2*(1/2-1/2020)

=> A= 2* 1009/2020

=> A= 1009/1010

b) B= 1/18+1/54+1/108+...+1/990

=> B= 3/3*(1/18+1/54+1/108+..+1/990)

=> B= 1/3*( 3/3*6+3/6*9+...+3/30*33)

=> B= 1/3*(1/3-1/6+1/6-1/9+1/9-1/12+...+1/30-1/33)

=> B= 1/3*( 1/3-1/33)

=> B=1/3*10/33

=> B=10/99

Đọc tiếp...
Đặng Anh Thư 29 tháng 5 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

A=\(\frac{4}{2.4}+\frac{4}{4.6}+\frac{4}{6.8}+...+\frac{4}{2018.2020}\)

\(\frac{1}{2}\)A= \(\frac{1}{2}.\left(\frac{4}{2.4}+\frac{4}{4.6}+\frac{4}{6.8}+...+\frac{4}{2018.2020}\right)\)

\(\frac{1}{2}A\)\(\frac{2}{2.4}+\frac{2}{4.6}+\frac{2}{6.8}+...+\frac{2}{2018.2020}\)

\(\frac{1}{2}A\)\(\frac{4-2}{2.4}+\frac{6-4}{4.6}+\frac{8-6}{6.8}+...+\frac{2020-2018}{2018.2020}\)

\(\frac{1}{2}A\)\(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+...+\frac{1}{2018}-\frac{1}{2020}\)

\(\frac{1}{2}A\)\(\frac{1}{2}-\frac{1}{2020}\)

\(\frac{1}{2}A=\frac{1009}{2020}\)

\(A=\frac{1009}{2020}:\frac{1}{2}\)

\(A=\frac{1009}{1010}\)

Đọc tiếp...
ミ★ɮɾαїŋċɦїℓɗ★彡 ๖ۣۜ( ๖ۣۜTεαм ƙɦĭêηɠ ɦòм )ッ 27 tháng 5 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

>: đúng vậy ... mỗi cách đấy ! , nhưng @Đăng ... chép sai đề kìa 

\(x=\frac{2012}{2013}+\frac{2013}{2014}+\frac{2015}{2016}\)

\(=\frac{2012.2014.2016}{2013.2014.2016}+\frac{2013.2012.2016}{2014.2013.2016}+\frac{2015.2013.2014}{2016.2014.2013}\)

\(=\frac{2012.2014.2016+2013.2012.2016+2015.2013.2014}{2013.2014.2016}\)

\(=\frac{8169170688+8165114496+8169176790}{8173290912}\)

Để thế này cx đc >: chả ảnh hưởng j cả, mà sợ đáp án sai vì số dài ... xem lại hộ nhé ! 

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đăng 27 tháng 5 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

\(x=\frac{2012}{2013}+\frac{2013}{2014}+\frac{2014}{2015}\)

\(x=\frac{2012.2014.2015+2013.2013.2015+2014.2013.2014}{2013.2014.2015}\)

\(x=\frac{8165118520+8165120535+8165122548}{8169176730}\)

\(x=\frac{24495361603}{8169176730}\)

Học tốt!

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 26 tháng 5 lúc 0:58
Báo cáo sai phạm

g) \(\frac{1489.1490+2978}{1492.1491-2984}\)

\(=\frac{1489.1491-1489+2978}{1492.1491-2984}\)

\(=\frac{1489.1491+1489}{1492.1491-2984}\)

\(=\frac{1492.1491-3.1491+1489}{1492.1491-2984}\)

\(=\frac{1492.1491-2984}{1492.1491-2984}=1\)

h) \(6.134.2+12.163+4.3.203=12.134+12.163+12.203\)

\(=12\left(134+163+203\right)=12.500=12.50.10\)

 \(1+3+5+...+99=\left[\frac{99-1}{2}+1\right].\frac{\left(99+1\right)}{2}=50.50=\)

=> \(1+2+3+4+...+99-500=50.50-50.10=50.\left(50-10\right)=50.40\)

=> \(\frac{6.134.2+12.163+4.203.3}{1+3+5+...+97+99-500}=\frac{12.50.10}{40.50}=\frac{120}{40}=3\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 26 tháng 5 lúc 1:01
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{-3a}{6b}=\frac{-3a:3}{6b:3}=\frac{-a}{2b}\)

\(\frac{5a}{-10b}=\frac{5a:\left(-5\right)}{-10b:\left(-5\right)}=\frac{-a}{2b}\)

=> \(\frac{-3a}{6b}=\frac{5a}{-10b}\)

b) \(\frac{3a-3}{3b+3}=\frac{3\left(a-1\right)}{3\left(b+1\right)}=\frac{a-1}{b+1}=\frac{-4\left(a-1\right)}{-4\left(b+1\right)}=\frac{4-4a}{-4b+1}\)

Vậy:...

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Linh Đan 24 tháng 5 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

a, 5/11 x 3/7 + 5/11 x 4/7 - 3/11

= 5/11 x ( 3/7 + 4/7 ) - 3/11

= 5/11 x 1 -3/11

=2/11

b,-13/8 + 5/8 + 7/5 - 2/7 + 1/2

= ( -13/8 + 5/8 ) +7/5 - 2/7 + 1/2 

= -1 + 7/5 - 2/7 +1/2

= 2/5 - 7/5 + 1/2

= -1 +1/2

= -1/2

Đọc tiếp...
Nguyen Sinh Thanh 24 tháng 5 lúc 8:09
Báo cáo sai phạm

mình hơi bận nên ghi mỗi lời giải mong các bạn thông cảm.

Đọc tiếp...
Nguyen Sinh Thanh 24 tháng 5 lúc 8:08
Báo cáo sai phạm

A)\(\frac{5x-3}{11}\)

B)-0,9

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 23 tháng 5 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

Mk k rùi nha Lê Công Minh thank vì đã giúp mk khi mk đg gấp nha bn❥❥

Đọc tiếp...
Lê Công Minh 21 tháng 5 lúc 9:12
Báo cáo sai phạm

                                                                                             Bài giải

                                                                                     Đổi:4km=4000m

Bác An đi được số mét trong \(\frac{1}{5}\)giờ là:

      4000:4=1000(m)

1 giờ bác An đi được số mét là

     1000x5=5000(m)

                                                                                    Đổi:5000m=5km

                                                                                       Đáp số:5km

Từ 11 sp trở lên mới được k.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: