Giúp tôi giải toán


le bao truc 6 giờ trước (21:42)

1.A= 1.2.3+2.3.4+...+29.30.31+x=15

\(4A=1.2.3.4+2.3.4.\left(5-1\right)+...+29.30.31.\left(32-28\right)+4x=60\)

\(\Rightarrow4A=1.2.3.4+2.3.4.5-1.2.3.4+...+29.30.31.32-28.29.30.31+4x=60\)

Từ đó suy ra nha bạn

2.\(\frac{2}{2.3}+\frac{2}{3.4}+...+\frac{2}{x\left(x+1\right)}=\frac{2007}{2009}\)

\(=\frac{2}{2\left(2+1\right)}+\frac{2}{3.\left(3+1\right)}+...+\frac{2}{x\left(x+1\right)}=\frac{2007}{2009}\)

\(=2.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{2007}{2009}\)

\(=2.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{2007}{2009}\\ =1-\frac{2}{\left(x+1\right)}=\frac{2007}{2009}\)

\(\Rightarrow\frac{2}{x+1}=\frac{2}{2009}\Rightarrow x+1=2009\Rightarrow x=2008\)

Võ Hoàng Minh Thư 7 giờ trước (20:44)

 \(\frac{1}{4}+\frac{1}{20}+\frac{1}{21}+\frac{1}{22}+\frac{1}{74}+\frac{1}{75}+\frac{1}{76}\)= 0,4330783347

\(\frac{1007}{2013}\)= 0, 5002483855

Vậy :\(\frac{1}{4}+\frac{1}{20}+\frac{1}{21}+\frac{1}{22}+\frac{1}{74}+\frac{1}{75}+\frac{1}{76}\)     <     \(\frac{1007}{2013}\)

Nguyễn Hoàng Thái Hà 7 giờ trước (20:33)

Nhanh nhanh giùm với

nguyen hong nhung 7 giờ trước (20:30)

dễ thôi mà

Phương Còi 7 giờ trước (20:40)

xin lỗi nhé mk nhầm dấu, phải là:

A=\(\frac{5\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right)}{4\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right)}\)-\(\frac{1}{4}\)

A=\(\frac{5}{4}-\frac{1}{4}\)

A=1

k cho mk nha bn

Phương Còi 7 giờ trước (20:36)

A=\(\frac{5\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right)}{4\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right)}\)+\(\frac{1}{4}\)

A=\(\frac{5}{4}+\frac{1}{4}\)

A=\(\frac{6}{4}\)=\(\frac{3}{2}\)

k cho mk nha bn

Dũng Lê Trí 7 giờ trước (19:59)

a)Phân số chỉ số tiền bà đó tiêu :

\(\frac{2}{5}+\frac{1}{7}+\frac{2}{7}=\frac{29}{35}\)số tiền

B)Phân số chỉ số tiền còn lại :

\(1-\frac{29}{35}\)=\(\frac{6}{35}\)số tiền

Số iền bà mang về:

210000x\(\frac{6}{35}\)=36000(đồng

đ/s

Bloom 7 giờ trước (20:11)

mình giống dũng lê trí

You are mine 7 giờ trước (20:08)

                                                Giải

a) Phân số chỉ số tiền bà đó tiêu là : \(\frac{2}{5}+\frac{1}{7}+\frac{2}{7}=\frac{29}{35}\)(số tiền)

b) Phân số chỉ số tiền còn lại là : \(1-\frac{29}{35}=\frac{6}{35}\)(số tiền)

Số tiền còn lại bà mang về : 210 000x \(\frac{6}{35}\)=36 000

                                               Đáp số : a) ...

                                                             b)...

Sanjeeda Sheikh 7 giờ trước (19:51)

Gọi ƯCLN  của 4n+3 và 5n+4 là d ( d là thuộc N )

=> 4n+3 chia hết cho d và 5n+4 chia hết cho d

=>5.(4n+3) chia hết cho d và 4.(5n+4) chia hết cho d

=> 20n+15 chia hết cho d và 20n+16 chia hết cho d

=> (20n+16)-(20n+15) chia hết cho d

=>20n+16-20n-15 chia hết cho d

=> (20n-20n)+(16-15) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d=1

Vậy 4n+3/5n+4 là phân số tối giản với mọi n thuôc tập hợp N*

Ai chưa từng có người yêu thì kết bạn và tk cho mik nha !!! >.<

Hà Chí Dương 8 giờ trước (19:46)

Mọi người tk mình đi mình đang bị âm nè!!!!!!

Ai tk mình mình tk lại nha !!!

nguyền rủi duy and tâm 8b 9 giờ trước (18:27)

ta có \(\frac{8}{9}< 1< \frac{9}{8}\)

\(\Rightarrow\frac{8}{9}< \frac{9}{8}\)

cách 2:\(\frac{8}{9}=\frac{72}{81},\frac{9}{8}=\frac{81}{72}\)

\(\Rightarrow\frac{72}{81}< \frac{81}{72}\)

Ly Ly 7 giờ trước (20:19)

Cách 1:

Ta có: 

\(\frac{8}{9}=\frac{8\times8}{9\times8}=\frac{64}{72}\)

\(\frac{9}{8}=\frac{9\times9}{8\times9}=\frac{81}{72}\)

Vì \(\frac{64}{72}< \frac{81}{72}\Rightarrow\frac{8}{9}< \frac{9}{8}\)

Cách 2: 

Ta có: \(\frac{8}{9}< 1\)

           \(\frac{9}{8}>1\)

\(\Rightarrow\frac{8}{9}< 1< \frac{9}{8}\Rightarrow\frac{8}{9}< \frac{9}{8}\)

Vũ Như Mai 9 giờ trước (18:26)

C1: Quy đồng mẫu (Tự làm nhỉ?)

C2: So sánh với 1

\(\frac{8}{9}< 1;\frac{9}{8}>1\Rightarrow\frac{8}{9}< \frac{9}{8}\)

sakura 15 giờ trước (12:02)

\(\frac{232}{16}-\frac{658}{456}\)

\(=\frac{19}{2}-\frac{329}{228}\)

\(=\frac{2166}{228}-\frac{329}{228}\)

\(=\frac{2166-329}{228}\)

\(=\frac{1837}{228}\)

Vậy 232/16 - 658/456 = 1837/228

tuan va manh 15 giờ trước (12:07)

\(\frac{232}{16}-\frac{658}{456}=\frac{2977}{228}\)

Ly Ly 15 giờ trước (12:37)

Ta có: \(\frac{232}{16}-\frac{658}{456}=\frac{29}{2}-\frac{329}{228}\)

                                        \(=\frac{3306}{228}-\frac{329}{228}=\frac{2977}{228}\)

Ngọc Mai 17 giờ trước (10:44)

\(\frac{23}{4}+\frac{7}{4}=\frac{30}{4}=\frac{15}{2}\)

\(\frac{9}{5}-\frac{6}{5}=\frac{3}{5}\)

Tk mình mình tk lại 100% ! ^^ 

sakura 16 giờ trước (10:49)

=15/2

=3/5

Ly Ly 16 giờ trước (11:29)

\(\frac{23}{4}+\frac{7}{4}=\frac{30}{4}=\frac{15}{2}\)

\(\frac{9}{5}-\frac{6}{5}=\frac{3}{5}\)

k mình nha! Thank you

Phan Đoàn Thu Yến Hôm qua lúc 20:58

Tự hỏi rồi tự giải!!hi hi

Đào Minh Phương Hôm qua lúc 20:54

x-20/11*13-20/13*15-20/15*17-......-20/53*55=3/11

     x-[10*(2/11*13+2/13*15+........+2/53*55)]=3/11

 x-[10*(1/11-1/13+1/13-1/15+.......1/53-1/55)]=3/11

                                    x-[10*(1/11-1/55)]   =3/11

                                         x-(10*4/55)        =3/11

                                               x-8/11         =3/11

                                                          x      =3/11+8/11

                                                          x      =  1

Đào Minh Phương Hôm qua lúc 20:45

thiếu phần   =3/11

Hoàng Bắc Nguyệt Hôm qua lúc 20:43

lớp 4a góp 28 kg và lớp 4b góp 22kg

Lê Đình Lâm Hôm qua lúc 20:40

Ta quy đồng : 4/7 ; 8/11 = 44/77 ; 56/77

Kẻ xơ đồ.( dài lắm. ko kẻ được.) -__-

Lớp 4a: 50 : ( 44+56 ) x 44 = 22 ( kg)

Lớp 4b: 50 - 22 = 28 ( kg)

                      Đ/s: 4a: 22 kg

                             4b: 28 kg

Trương Anh Quân Hôm qua lúc 20:38

Thank các bạn

Trịnh Thành Công CTV Hôm qua lúc 20:29

a)Mk ko hiểu làm gì có y đâu

b)Ta có:\(\frac{x-4}{y-3}=\frac{4}{3}\)

     \(\Rightarrow3x-12=4y-12\)

       \(\Rightarrow3x-4y=0\)

                  Mà \(x-y=5\Rightarrow x=5+y\)

Do đó:\(3\left(5+y\right)-4y=0\)

              \(\Rightarrow15+3y-4y=0\)

             \(\Rightarrow15-y=0\)

             \(\Rightarrow y=15\)

Do đó:x=20

           

Ly Ly 7 giờ trước (20:25)

a) \(\frac{x}{7}=\frac{9}{7}\Rightarrow x=9\)

b) \(\frac{x-4}{y-3}=\frac{4}{3}\Rightarrow3\left(x-4\right)=4\left(y-3\right)\)

                              \(\Rightarrow3x-12=4y-12\)

                               \(\Rightarrow3x=4y\)

                              \(\Rightarrow3x=3y+y\)

                              \(\Rightarrow3x-3y=y\)

                              \(\Rightarrow3\left(x-y\right)=y\)

                              \(\Rightarrow3.5=y\)

                              \(\Rightarrow y=15\)

                              \(\Rightarrow x-15=5\)

                              \(\Rightarrow x=5+15\)

                              \(\Rightarrow x=20\)

 Vậy \(y=15,x=20\)

Đặng Quốc Vinh Hôm qua lúc 20:29

1.

1.2 +2.3 +...+97.98

=1/3.(1.2.3 +2.3.3 +3.4.3 +...+97.98.3)

=1/3.(1.2.3 - 0.1.2+ 2.3.4 -1.2.3 + 3.4.5 -2.3.4 + ... +97.98.99 -96.97.98)

=1/3 . 97.98.99

= 313698

=>1.2 +2.3 +...+97.98-x=16

=>313698-x=16

=> x=313682

4. 

\(\left[\left(\frac{36}{x}-x\right):x-x\right]:x-x=-x\)

\(\left[\left(\frac{36}{x}-x\right):x-x\right]:x=-x+x\)

\(\left[\left(\frac{36}{x}-x\right):x-x\right]:x=0\)

\(\left[\left(\frac{36}{x}-x\right):x-x\right]=0\)

\(\left(\frac{36}{x}-x\right):x=x\Rightarrow\frac{36}{x}-x=x^2\)

\(\frac{36}{x}=x^2+x=x\left(x+1\right)\Rightarrow36=x^2\left(x+1\right)\)

Mà Ư(36)={1;2;3;4;6;9;12;18;36}; 9 là số chính phương duy nhất bé hơn 36=> x2 = 9 => x=3

2 câu kia thì đợi một lúc.

trần thị thùy dương Hôm qua lúc 19:48

x là 4 nhé

Kẻ BÍ Ẩn Hôm qua lúc 19:48

x = 1 hoặc 2

Hồ Bạch Bích My Hôm qua lúc 19:56

1/4 <2/\(x\) = 1/4 < 2/4

Nguyen Huu Hai Dang Hôm qua lúc 19:42

a)ta có:\(\frac{a}{b}=\frac{a.\left(b+m\right)}{b.\left(b+m\right)}=\frac{ab+am}{b^2+bm}\)

\(\frac{a+m}{b+m}=\frac{\left(a+m\right)b}{\left(b+m\right)b}=\frac{ab+bm}{bm+b^2}\)

vì a<b =>am<bm=>ab+am<ab+bm

hay\(\frac{a}{b}< \frac{a+m}{b+m}\)

b)tương tự như phần a

Elizabeth Mitchell Hôm qua lúc 19:47

1/2 = 2/4

2/5 = 4/10

3/4 = 6/8

k minh di, minh dang bi am

bí mật Hôm qua lúc 19:50

1/2 = 10 /20 

2/5 = 8 /20 

3/4 = 15/20 

nho k minh nha ban 

Ly Ly 16 giờ trước (11:33)

\(\frac{1}{2}=\frac{1.10}{2.10}=\frac{10}{20}\)

\(\frac{2}{5}=\frac{2.4}{5.4}=\frac{8}{20}\)

\(\frac{3}{4}=\frac{3.5}{4.5}=\frac{15}{20}\)

k mình nha

sakura Hôm qua lúc 15:38

Trả lời :

Phân số đó là 1/3

ủng hộ tớ nha

thank you

SKT_BFON Hôm qua lúc 15:44

1/3 = 1/9 + 1/9 + 1/9

Chúc bạn học giỏi

Trần Nhật Quỳnh Hôm qua lúc 15:40

\(\frac{1}{3}\) = \(\frac{1}{9}\) \(+\) \(\frac{1}{9}\) \(+\) \(\frac{1}{9}\)

zZz_Nhók_Cá_Tính_zZz Hôm qua lúc 11:46

8/9 - 6/12 = 8x12/9x12 - 6x9/12x9 = 96/108 - 54/108 = 42/108 = 7/18

Nếu ai bt cách viết PS to thì chỉ mình nhé !!

Thank you , ai đi qua thì k mình nha @@ !!

Cầu xin các bạn , ai k mình mình k lại và kb với mình nhé !! $_$

0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 Hôm qua lúc 11:46

\(\frac{8}{9}-\frac{6}{12}=\frac{8}{9}-\frac{1}{2}\)

\(\frac{16}{18}-\frac{9}{18}=\frac{7}{18}\)

tk ủng hộ mk nha các bn !!!!!!!

Tobiichi Origami Hôm qua lúc 11:44

\(\frac{7}{18}\)

k cho mik đi mik bị âm điểm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: