Giúp tôi giải toán và làm văn


Monkey D.luffy 16 tháng 8 2015 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2a}{3b}.\frac{3b}{4c}.\frac{4c}{5d}.\frac{5d}{2a}=\frac{2a.3b.4c.5d}{2a.3b.4c.5d}=1\)

vì \(\frac{2a}{3b}=\frac{3b}{4c}=\frac{4c}{5d}=\frac{5d}{2a}\Rightarrow\frac{2a}{3b}=\frac{3b}{4c}=\frac{4c}{5d}=\frac{5d}{2a}=-1;1\)

xét \(\frac{2a}{3b}=\frac{3b}{4c}=\frac{4c}{5d}=\frac{5d}{2a}=-1\Rightarrow S=-1.4=-4\)

xét \(\frac{2a}{3b}=\frac{3b}{4c}=\frac{4c}{5d}=\frac{5d}{2a}=1\Rightarrow S=1.4=4\)

vậy S=-4;4

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 16 tháng 8 2015 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Phó GS; Tiến sĩ Vũ Hữu Bình ghi kết quả là 4 hoặc -4

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 16 tháng 8 2015 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

MÀ áp dụng tính chất tổng các số nghịch đảo

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Đức 9 tháng 4 2017 lúc 9:45
Báo cáo sai phạm

3/Đặt 2007ab=k2 (k thuộc N*)

=>200699<k2<200800

=>4472<k2<4492

=>k=448=>2007ab=200704

Vậy a=0 và b=4

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Đức 9 tháng 4 2017 lúc 9:38
Báo cáo sai phạm

2/ Ta có : a+b=c+d

=>d=a+b-c

Vì a.b=c.d+1 Nên ab-cd=1

Mà d= a+b-c nên ta có:

ab-c(a=b-c)=1

=>ab-ac-bc+c^2

=>a(b-c)-c(b-c)=1

=>a-c=b-c

=>a=b

Đọc tiếp...
Phạm Văn Toản 19 tháng 4 2016 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

1) phan so can tim la 140/99

Đọc tiếp...
thang Tran 2 tháng 8 2015 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{8}-...-\frac{1}{64}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}-..-\frac{1}{2^6}\) = A 

2A = 1 - 1/2 + 1/2^2 - ... - 1/2^5

2A + A = 1 - 1/2 + 1/2^2 - ... - 1/2^5 + 1/2 - 1/2^2 + 1/2^3 - 1/2^4 - .. - 1/2^6

     3A  = \(1-\frac{1}{2^6}=\frac{2^6-1}{2^6}\)

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 21 tháng 3 2017 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 1/2 − 1/4 + 1/8 − 1/16 + 1/32 − 1/64 A = 1/2 − 1/4 + 1/8 − 1/16 + 1/32 − 1/64
2A = 1 − 1/2 + 1/4 − 1/8 + 1/16 − 1/322 A =1 − 1/2 + 1/4 − 1/8 + 1/16 − 1/32
3A = 2A + A = 1 − 1/64 < 1 ⇒ A < 1/3 .

Đọc tiếp...
Dinh kien 14 tháng 5 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

đổi sang rồi rút gọn đi là đc

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% CTV 1 tháng 12 2018 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

đặt A=\(\frac{5}{2.1}+\frac{4}{1.11}+\frac{3}{11.2}+\frac{1}{2.15}+\frac{13}{15.4}\)

\(\frac{1}{7}A=\frac{5}{2.7.1}+\frac{4}{7.1.11}+\frac{3}{11.2.7}+\frac{1}{2.15.7}+\frac{13}{15.4.7}\)

\(\frac{1}{7}A=\frac{5}{7.2}+\frac{4}{7.11}+\frac{3}{11.14}+\frac{1}{14.15}+\frac{13}{15.28}\)

\(\frac{1}{7}A=\frac{1}{2}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{14}+\frac{1}{14}-\frac{1}{15}+\frac{1}{15}-\frac{1}{28}\)

\(\frac{1}{7}A=\frac{1}{2}-\frac{1}{28}=\frac{13}{28}\Rightarrow A=\frac{13}{4}\)

p/s: đối vs mấy bn lớp 6 có lẽ bài này ko ez lắm :))

Đọc tiếp...
Hoa Lan Anh 26 tháng 4 2015 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

S=1-1/4+1/4-1/7+1/7-1/10+...+1/40-1/43+1/43-1/46

S=1-1/46 S=45/46<1 

vậy S <1 

 

Đọc tiếp...
mai linh 13 tháng 5 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

s = 1 - 1/4 + 1/4 - 1/7 + 1/7 - 1/10 + ..........+ 1/40 - 1/43 - 1/46

s = 1- 1/46

s = 45/46 < 1

vậy s < 1

Đọc tiếp...
nichiru 12 tháng 4 2018 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

S= 1/1 - 1/4 +1/4- 1/7+1/7-1/10+......+ 1/40- 1/43 +1/43-1/46

S=1/1-1/46

S=45/46

Vì 45/46 <1 nên S<1

Đọc tiếp...
#Louis - Thương - Nghiêu 13 tháng 5 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

Ta có :

  \(A=\left(\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{20}\right)+\left(\frac{1}{21}+\frac{1}{22}+...+\frac{1}{30}\right)\)

Ta thấy :

 \(\frac{1}{20}< \frac{1}{11}\)

 \(\frac{1}{20}< \frac{1}{12}\)

\(...\)

\(\frac{1}{20}< \frac{1}{19}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{20}\cdot10< \frac{1}{11}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{20}\)

     \(\Rightarrow\frac{1}{2}< \frac{1}{11}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{20}\)(1)

\(\frac{1}{30}< \frac{1}{21}\)

\(\frac{1}{30}< \frac{1}{22}\)

\(...\)

\(\frac{1}{30}< \frac{1}{29}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{30}\cdot10< \frac{1}{21}+\frac{1}{22}+...+\frac{1}{30}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{3}< \frac{1}{21}+\frac{1}{22}+...+\frac{1}{30}\)(2)

     Từ (1),(2) :

\(\Rightarrow\frac{1}{2}+\frac{1}{3}< \frac{1}{11}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{30}\)

\(\Rightarrow\frac{5}{6}< A\)

                                                          \(#Louis\)

Đọc tiếp...
Ngô Tấn Đạt 12 tháng 3 2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Đặt : 

\(A=\frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{5}{6}....\frac{9999}{10000}\)

Đặt :

B=\(\frac{2}{3}.\frac{4}{5}.\frac{6}{7}.....\frac{9998}{9999}.\frac{10000}{10000}\)

Ta thấy " A<B 

\(\Rightarrow A.A< A.B=\frac{1}{100^2}\\ \Rightarrow A^2< \frac{1}{100^2}\\ \Rightarrow A< \frac{1}{100}\)

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 1 tháng 4 2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=\frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{5}{6}....\frac{9999}{10000}\)\(\left(A>0\right)\)

.Và \(B=\frac{2}{3}.\frac{4}{5}.\frac{6}{7}...\frac{10000}{10001}\)\(\left(B>0\right)\)

Mặt khác :

\(\frac{1}{2}< \frac{2}{3}\)

\(\frac{3}{4}< \frac{4}{5}\)

...    ...  ...

\(\frac{9999}{10000}< \frac{10000}{10001}\)

Nhân tất cả vế theo vế \(\Rightarrow A< B\Rightarrow A^2< A.B\left(2\right)\)

(1),(2) \(\Rightarrow A^2< \frac{1}{10001}\Rightarrow A< \sqrt{\left(\frac{1}{10001}\right)}< \sqrt{\left(\frac{1}{10000}\right)}=\frac{1}{100}\left(ĐPCM\right)\)

Đọc tiếp...
Bexiu 21 tháng 8 2017 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Ta có 27^5=3^3^5=3^15
243^3=3^5^3=3^15
Vậy A=B
2^300=2^(3.100)=2^3^100=8^100
3^200=3^(2.100)=3^2^100=9^100
Vậy A<B

Đọc tiếp...
ST CTV 13 tháng 5 2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^3+...+\left(\frac{3}{2}\right)^{2012}\)(1)

\(\frac{3}{2}A=\frac{3}{4}+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^3+\left(\frac{3}{2}\right)^4+...+\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}\)(2)

Lấy (2) trừ (1) ta được:

\(\frac{1}{2}A=\frac{3}{4}+\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{5}{4}\)

\(A=\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{5}{4}}{\frac{1}{2}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2-\frac{5}{4}.2=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2-\frac{5}{2}\)

\(\Rightarrow B-A=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}\cdot\frac{1}{2}-\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2+\frac{5}{2}=-\left(\frac{3}{2}\right)^{2014}+\frac{5}{2}\)

Đọc tiếp...
Pham Thi Ngoc Minh 17 tháng 4 2018 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

kết quả là (3/2)^2014-1

đúng đó

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Duy Anh 21 tháng 2 2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

a)\(\frac{a}{b}=\frac{36}{45}=\frac{4}{5}\)

\(=>\frac{a}{b}=\frac{4k}{5k}\)

\(=>ƯCLN\left(a,b\right)=ƯCLN\left(4k,5k\right)=4.5.k=20k=300\)

\(=>k=\frac{300}{20}=15\)

\(=>a=4.15=60;b=5.15=75\)

\(=>\) \(\frac{a}{b}=\frac{60}{75}\)

b)\(\frac{a}{b}=\frac{21}{35}=\frac{3}{5}\)

\(=>\frac{a}{b}=\frac{3.30}{5.30}=\frac{90}{150}\)

c)\(\frac{a}{b}=\frac{15}{35}=\frac{3}{7}\)

\(=>\frac{a}{3}=\frac{b}{7}\)hay\(\frac{a}{3}.\frac{b}{7}=\left(\frac{a}{3}\right)^2=\frac{ab}{21}=\frac{3549}{21}=169\)

\(\frac{a}{3}=13;-13=>a=39;-39,b=91;-91\)

\(=>\frac{a}{b}=\frac{39}{91}hay\frac{a}{b}=\frac{-39}{-91}\)

Đọc tiếp...
Quangnguyenviet 27 tháng 3 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

Bạn làm đúng rồi 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 24 tháng 1 2018 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

MInh nghĩ bạn đúng rồi đó!Tại mình làm kết quả cũng được như vầy 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 3 tháng 5 2017 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(A=\left(\frac{1}{2^2}-1\right)\left(\frac{1}{3^2}-1\right)...\left(\frac{1}{100^2}-1\right)\)

\(=\left(-\frac{1.3}{2.2}\right).\left(-\frac{2.4}{3.3}\right)...\left(-\frac{99.101}{100.100}\right)\)

\(=-\frac{1}{2}.\frac{101}{100}=-\frac{101}{200}< -\frac{100}{200}=-\frac{1}{2}\)

Vậy \(A< -\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 19 tháng 5 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(\frac{1}{2^2}-1\right).\left(\frac{1}{3^2-1}\right).\left(\frac{1}{4^2-1}\right)...\left(\frac{1}{100^2-1}\right)\)

\(A=-\left[\frac{1.3.2.4....99.101}{2^2.3^2...100^2}\right]\)

\(A=-\left(\frac{1.2.3...99}{2.3...100}\right).\left(\frac{3.4....101}{2.3....100}\right)\)

\(A=-\frac{1}{100}.\frac{101}{2}=-\frac{101}{200}< -\frac{100}{200}=-\frac{1}{2}\)

Vay...

Đọc tiếp...
oOo Sát thủ bóng đêm oOo 11 tháng 7 2018 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

ai tích mình mình tích lại cho

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 4 tháng 5 2015 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

a)\(S=\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{13}\right)+\left(\frac{1}{61}+\frac{1}{62}+\frac{1}{63}\right)<\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{60}+\frac{1}{60}+\frac{1}{60}\right)=\frac{2}{5}+\frac{1}{20}=\frac{9}{20}<\frac{10}{20}=\frac{1}{2}\)b)  \(2.S=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^{19}}\)

=> 2S - S = \(\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^{19}}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{20}}\right)\)

=> S = \(1-\frac{1}{2^{20}}<1\) đpcm

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 10 tháng 4 2015 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

1/3 + 1/15 + 1/35+ 1/63 +...... + 1/195

=  1/3 + 1/3x5 + 1/5 x7 + 1/7x9 + ....+1/13x15

= 1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+1/7-1/9+....+1/13-1/15 ( vì +- nên rút gọn )

= 1/3+1/3-1/15

=3/5

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 10 tháng 4 2015 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

=1/1.3+1/3.5+1/5.7+...+1/13.15

=1/2.2(1/1.3+1/3.5+1/5.7+...+1/13.15)

=1/2(2/1.3+2/3.5+2/5.7+...+2/13.15)

=1/2(1-1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+...+1/13-1/15)

=1/2[(1-1/15)+(1/3-1/3)+(1/5-1/5)+...+(1/13-1/15)]

=1/2[(1-1/15)+0+...+0=1/2(1-1/15)=1/2.14/15=14/30=7/15

Đọc tiếp...
Hồ Anh Khôi 10 tháng 4 2015 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

1/3 + 1/15 + 1/35+ 1/63 +...... + 1/195

=  1/3 + 1/3x5 + 1/5 x7 + 1/7x9 + ....+1/13x15

= 1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+1/7-1/9+....+1/13-1/15 ( vì +- nên rút gọn )

= 1/3+1/3-1/15

=3/5

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 1 tháng 1 lúc 7:19
Báo cáo sai phạm

\(\frac{17}{27}>\frac{x}{32}>\frac{5}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{544}{864}>\frac{27x}{864}>\frac{480}{864}\)

\(\Rightarrow544>27x>480\)

\(\Rightarrow27\times20,\left(148\right)>27x>27\times17,\left(7\right)\)

\(\Rightarrow20,\left(148\right)>x>17,\left(7\right)\)

\(\Rightarrow x\in\left\{18;19;20\right\}\)

Đọc tiếp...
Xyz 1 tháng 1 lúc 6:54
Báo cáo sai phạm

Đặt số tự nhiên cần tìm là x

Quy đồng mẫu số các phân số ta được 3 phân số mới lần lượt là

 \(\frac{17.32}{27.32}>\frac{27x}{32.27}>\frac{96.5}{96.9}\)=> \(\frac{544}{864}>\frac{27x}{864}>\frac{480}{864}\)

=> 544 > 27x > 480

=> Số bé nhất trong dãy trên chia hết cho 27 là 486

Số lớn nhất trong dãy trên chia hết cho 27 là 540

=> Có  ( 540 - 486 ) : 27 + 1 = 3 số chia hết ho 27 trong dãy trên

Đó là các số: 486 ; 513 ; 540 

           => \(\hept{\begin{cases}27x=486\\27x=513\\27x=540\end{cases}}=>\hept{\begin{cases}x=486:27\\x=513:27\\x=540:27\end{cases}}=>\hept{\begin{cases}x=18\\x=19\\x=20\end{cases}}\) 

Vậy số điền vào chỗ chấm là 18 hoặc 19 hoặc 20

Đọc tiếp...
Tham tu trung hoc Kudo Shinichi 13 tháng 8 2016 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

so do = 16

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 12 tháng 3 2017 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

2 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
emdixaqua 7 tháng 6 2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

 2003 x 14 + 1988 + 2001 x 2002

=28042 + 1988 + 4006002

=4036032

 2002 + 2002 x 503 +504 x 2002

=2002 x 1 + 2002 x 503 + 504 x 2002

=2002 x (1 + 503 + 504)

=2002 x 908

=1817816

Đọc tiếp...
Thám tử trung học Kudo Shinichi 25 tháng 6 2017 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

\(\text{Kết quả là : 2}\)

Đọc tiếp...
ツ๖ۣۜGin✿«-Melkior 11 tháng 5 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

Hiệu của mẫu số và tử số là 15

=> mẫu số trừ tử số bằng 15

           Bài làm

Tử số:I--I--I--I--I--I--I--I

Mẫu số: I--I--I--I--I--I--I--I--I--I--I

     Hiệu số phần bằng nhau nhau la:

          10-7=3(phần)

     Tử số là:

          15:3x7=35

     Mẫu số là:

          35+15=50

               Đáp số: Tử số:35

                            Mẫu số: 50

Đọc tiếp...
Phan Văn An 11 tháng 5 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau là : 10-7=3(phần)

tử số của phân số đó là : 15:3x7=35

mẫu số của phân số đó là : 35+15=50

phân số là : 35/50

Đọc tiếp...
tuonggiaminh 4 tháng 4 2015 lúc 6:44
Báo cáo sai phạm

gio dau ban duoc so dua la

44x1/3+1/3=45/3 = 15qua

so dua con lai sau khi ban

44 - 15=29 qua

gio hai ban dc so dua la

29 x1/3+1/3=30/3=10 qua

gio thu ba ban duoc la

44-10 - 15 =19 qua

dap so 19 qua

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 25 tháng 3 2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

19 quả bạn nah

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Tuấn 4 tháng 4 2015 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

Giờ đầu bán được số quả là:

44.1/3+1/3=45/3=15 (quả)

Giờ thứ 2 bán được số quả là:

(44-15).1/3+1/3=10 (quả)

Giờ thứ 3 bán được số quả là:

45-15-10=20 (quả)

Đọc tiếp...
nguyen minh duc 16 tháng 5 2017 lúc 9:24
Báo cáo sai phạm

xét các tử số 21;28;49 đều chia hết cho 7 

các mẫu 15;10;84 thì có 420 chia hết cho các mẫu số này 

vậy phân số cần tìm là 7/420

Đọc tiếp...
duygatay 23 tháng 6 2017 lúc 14:42
Báo cáo sai phạm
nguyen thieu cong thanh 30 tháng 4 2015 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

M\(=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{49.50}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{49}-\frac{1}{50}\)

\(=1-\frac{1}{50}<1\)

=>ĐPCM

Đọc tiếp...
Việt Hoàng 28 tháng 3 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

\(M=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{49.50}\)

\(M=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{49}-\frac{1}{50}\)

\(M=1-\frac{1}{50}\)

\(M=\frac{49}{50}< 1\)

Đọc tiếp...
NAU TE 30 tháng 4 2015 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+......+\frac{1}{49}-\frac{1}{50}\)

\(1-\frac{1}{50}=\frac{49}{50}\)

vì \(\frac{49}{50}<1\)

nên dãy trên <1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: