Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Hà Giang 3 giờ trước (12:37)
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\frac{x-2}{4}=\frac{5+x}{2}\)   =>   \(2\left(x-2\right)=4\left(5+x\right)\)

=>  \(2x-4=4x+20\)=>  \(-2x=24\)

=>   \(x=-12\)

Ta có   \(2A=2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^{2011}}\)

            \(A=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^{2012}}\)

  => \(A=2A-A=2-\frac{1}{2^{2012}}\)

Đọc tiếp...
Oh Nova 3 giờ trước (12:33)
Báo cáo sai phạm

sr chua hết

b/ A = 1 +1/2 +1/22 +.....+1/22012

=> 2A=2 +1 /2 +1/2 +....+1/22011

=> 2A-A=2 +1 /2 +1/2 +....+1/22011 - (1 +1/2 +1/22 +.....+1/22012))

=> A=2-1/22012

Đọc tiếp...
Oh Nova 3 giờ trước (12:31)
Báo cáo sai phạm

a/ (x-2)/4 =5+x/2

=> \(\frac{x-2}{4}\) = \(\frac{x+5}{2}\)

=> 2(x-2) = 4(x+5)

2x-4 =4x+20

4x-2x=-20-4

2x=-24

x=-12

Đọc tiếp...
Triệu Vy 1 giờ trước (14:52)
Báo cáo sai phạm

a , 5.6 + 5.7 / 5.8 + 20 = 5.6 + 5.7 / 5.8 + 5 . 4 = 5 . ( 6+7 ) / 5 . ( 8 + 4 ) = 6 + 7 / 8 + 4 = 13 / 12                                                                8 . 9 + 4 .15 / 12 . 7 - 180 = 4 . 2 . 3 . 3 + 2 . 2 . 3 . / 4 . 3 . 7 - 180 = 4 . 2 . 3 . 3 + 2.2.3.5 / 3 . 4 . 7 - 3 . 2 . 2 . 3. 5 = 1 . 2 . 1 . 1 + 1 . 1 . 1. 1 / 1 . 1 . 7 - 1 . 1 . 1 . 1 .1 = 3 / 6 = 1/2                                                                                                                                                      b , 2^5 . 7 +2^5 / 2^5 . 5^2 - 2^5 .3  = 2^5 . ( 7 + 1) / 2^5 ( 5^2 - 3 ) = 7+1 / 5^2 - 3 = 8 / 22 = 4 / 11                                                           3^4 . 5 - 3^6 / 3^4 . 13 + 3^4 = 3^4 . 5 - 3^4 . 3^2  / 3^4 . 13 + 3^4 = 3^4 . ( 5 - 3^2 ) / 3^4 . ( 13 + 1 ) = 5 - 3^2 / 13 + 1 = -4 / 14 = -2 / 12

Đọc tiếp...
Huỳnh Phước Mạnh 19 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+5}{2012}+\frac{x+4}{2013}=\frac{x+3}{2014}+\frac{x+2}{2015}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+5}{2012}+1+\frac{x+4}{2013}+1=\frac{x+3}{2014}+1+\frac{x+2}{2015}+1\)

\(\frac{x+5+2012}{2012}+\frac{x+4+2013}{2013}=\frac{x+3+2014}{2014}+\frac{x+2+2015}{2015}\)

\(\frac{x+2017}{2012}+\frac{x+2017}{2013}=\frac{x+2017}{2014}+\frac{x+2017}{2015}\)

\(\frac{x+2017}{2012}+\frac{x+2017}{2013}-\frac{x+2017}{2014}-\frac{x+2017}{2015}=0\)

\(\left(x+2017\right)\left(\frac{1}{2012}+\frac{1}{2013}-\frac{1}{2014}-\frac{1}{2015}\right)=0\)

Mà \(\frac{1}{2012}+\frac{1}{2013}-\frac{1}{2014}-\frac{1}{2015}>0\)

\(\Rightarrow x+2017=0\)

\(\Rightarrow x=-2017\)

Đọc tiếp...
Minh Nguyễn Cao 19 giờ trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{x+5}{2012}+\frac{x+4}{2013}=\frac{x+3}{2014}+\frac{x+2}{2015}\)

\(\frac{x+5}{2012}+1+\frac{x+4}{2013}+1=\frac{x+3}{2014}+1+\frac{x+2}{2015}+1\)

\(\frac{x+5}{2012}+\frac{2012}{2012}+\frac{x+4}{2013}+\frac{2013}{2013}=\frac{x+3}{2014}+\frac{2014}{2014}+\frac{x+2}{2015}+\frac{2015}{2015}\)

\(\frac{x+2017}{2012}+\frac{x+2017}{2013}=\frac{x+2017}{2014}+\frac{x+2017}{2015}\)

\(\frac{x+2017}{2012}+\frac{x+2017}{2013}-\frac{x+2017}{2014}-\frac{x+2017}{2015}=0\)

\(\left(x+2017\right)\left(\frac{1}{2012}+\frac{1}{2013}-\frac{1}{2014}-\frac{1}{2015}\right)=0\)

\(=>\orbr{\begin{cases}x+2017=0\\\frac{1}{2012}+\frac{1}{2013}-\frac{1}{2014}-\frac{1}{2015}=0\end{cases}}\)

Mà:   \(\frac{1}{2012}+\frac{1}{2013}-\frac{1}{2014}-\frac{1}{2015}>0\)

=> x + 2017 = 0 => x = -2017

Đọc tiếp...
trần văn trung 19 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+5}{2012}+1+\frac{x+4}{2013}+1=\frac{x+3}{2014}+1+\frac{x+2}{2015}+1\)

\(\frac{x+2017}{2012}+\frac{x+2017}{2013}-\frac{x+2017}{2014}-\frac{x+2017}{2015}=0\)

\(\left(x+2017\right)\cdot\left(\frac{1}{2012}+\frac{1}{2013}-\frac{1}{2014}-\frac{1}{2015}\right)\)

Vì \(\left(\frac{1}{2012}+\frac{1}{2013}-\frac{1}{2014}-\frac{1}{2015}\right)\ne0\)

suy ra \(x+2017=0\)

suy ra  \(x=-2017\)

Vậy   \(x=-2017\)

Đọc tiếp...
Hà Thị Minh Hằng 19 giờ trước (20:39)
Báo cáo sai phạm

ai có cách nhanh hơn ko

giúp mk với

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Thiện 19 giờ trước (20:33)
Báo cáo sai phạm

A=1/4+1/5+1/6+...+1/15

A=1.484

=>A<2

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào Hôm qua lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

\(T=\frac{2}{2^1}+\frac{3}{2^2}+\frac{4}{2^3}+...+\frac{2017}{2^{2016}}\)  => \(\frac{T}{2}=\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\frac{4}{2^4}+...+\frac{2017}{2^{2017}}\)

=> \(T-\frac{T}{2}=\left(\frac{2}{2^1}+\frac{3}{2^2}+\frac{4}{2^3}+...+\frac{2017}{2^{2016}}\right)-\left(\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\frac{4}{2^4}+...+\frac{2017}{2^{2017}}\right)\)

<=> \(\frac{T}{2}=\frac{2}{2^1}+\left(\frac{3}{2^2}-\frac{2}{2^2}\right)+\left(\frac{4}{2^3}-\frac{3}{2^3}\right)+...+\left(\frac{2017}{2^{2016}}-\frac{2016}{2^{2016}}\right)-\frac{2017}{2^{2017}}\)

<=> \(\frac{T}{2}=1+\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{2016}}\right)-\frac{2017}{2^{2017}}\)

Đặt: \(M=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{2016}}=>2M=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{2015}}\)

=> \(2M-M=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{2015}}\right)-\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{2016}}\right)\)

=> \(M=\frac{1}{2}-\frac{1}{2^{2016}}< \frac{1}{2}\)

=> \(\frac{T}{2}< 1+\frac{1}{2}-\frac{2017}{2^{2017}}< 1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}\)

=> T < 3

Đọc tiếp...
Huỳnh Ngọc Thục Trinh Hôm qua lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Phân số 8/5 được viết dưới dạng số thập phân là :1,6

Đọc tiếp...
Phong hoa tuyết nguyệt Hôm qua lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

Cứ dùng máy tính mà tính. Xã hội hiện đại rồi

Mình nói có đúng ko.thchs thì tttttt nghen ko thì thôi

Đọc tiếp...
The Last Legend Hôm qua lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Ta có:

   \(\frac{8}{5}=1,6\)

\(\Rightarrow\)Phân số \(\frac{8}{5}\)được viết dưới dạng số thập phân là: \(1,6\)

            chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Osi Hôm qua lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Gọi phân số cần tìm có dạng \(\frac{a}{3}\left(a\in Z\right)\)

Theo bài ra ta có :        \(\frac{-1}{2}< \frac{a}{3}< \frac{1}{2}\)

                                   \(\rightarrow\frac{-3}{6}< \frac{2a}{6}< \frac{3}{6}\)

                                 \(\rightarrow-3< 2a< 3\)

                                 \(\rightarrow2a=-2,0,2\)

                                \(\rightarrow a=-1,0,1\)

Vậy các phân số cần tìm là : \(\frac{1}{3},\frac{-1}{3},\frac{0}{3}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 20/03 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

Đáp án : B = -7/3 

Đọc tiếp...
phamducanh 20/03 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

các bạn ghi cả bài làm cho mình nhé

Đọc tiếp...
nguyễn thị kim ngân 19/03 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

11/3 : 2 + 2/3 = 11/3 x 2/1 + 2/3 = 11/3 x 1/2 +2/3 = 11/6 + 2/3 = 11/6 + 4/6 = 15/6

3/4 x 3/2 : 2/7 = 9/6 : 2/7 = 3/2 : 2/7 = 3/2 x 7/2 = 21/4

Đúng rồi đó bn k cho mik đi

Đọc tiếp...
Ujumakihuyruto 19/03 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

cậu hơi sai một chút nhưng mình vẫn k

Đọc tiếp...
nguyễn thị kim ngân 19/03 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

thế mik làm lại nhé

Đọc tiếp...
phúc 19/03 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

7/8 x 3/4 + 1/4 

= 21/32 + 1/4

= 21/32 + 8/32

= 29/32 

TK nha !!

Đọc tiếp...
Võ Thảo Nguyên 20/03 lúc 07:57
Báo cáo sai phạm

\(\frac{29}{32}\)

Đọc tiếp...
Ujumakihuyruto 19/03 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

tại sao mình nhắc đi nhác lại phải có phép tính

Đọc tiếp...
Bảo Bình CTV 18/03 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Bài 1:\(A=1-\frac{1}{2}+1-\frac{1}{6}+.......+1-\frac{1}{9900}\)

\(=1-\frac{1}{1.2}+1-\frac{1}{2.3}+........+1-\frac{1}{99.100}\)

\(=99-\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+....+\frac{1}{99.100}\right)=99-\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+....+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\right)\)

\(=99-\left(1-\frac{1}{100}\right)=99-\frac{99}{100}=\frac{9801}{100}\)

Bài 2:\(A=\frac{1}{299}.\left(\frac{299}{1.300}+\frac{299}{2.301}+.........+\frac{299}{101.400}\right)\)

\(=\frac{1}{299}.\left(1-\frac{1}{300}+\frac{1}{2}-\frac{1}{301}+.........+\frac{1}{101}-\frac{1}{400}\right)\)

\(=\frac{1}{299}.\left(1+\frac{1}{2}+......+\frac{1}{101}-\frac{1}{300}-\frac{1}{301}-.......-\frac{1}{400}\right)\)

\(=\frac{1}{299}.\left[\left(1+\frac{1}{2}+.......+\frac{1}{101}\right)-\left(\frac{1}{300}+\frac{1}{301}+......+\frac{1}{400}\right)\right]\)(đpcm)

Đọc tiếp...
ST 18/03 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

1/

\(=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(1-\frac{1}{6}\right)+...+\left(1-\frac{1}{9900}\right)\)

\(=\left(1+1+...+1\right)\left(50so\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{9900}\right)\)

\(=50-\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{99.100}\right)\)

\(=50-\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\right)\)

\(=50-\left(1-\frac{1}{100}\right)=49+\frac{1}{100}=\frac{4901}{100}\)

2/ 

\(=\frac{1}{299}\left(\frac{299}{1.300}+\frac{299}{2.301}+...+\frac{299}{101.400}\right)\)

\(=\frac{1}{299}\left(1-\frac{1}{300}+\frac{1}{2}-\frac{1}{301}+...+\frac{1}{101}-\frac{1}{400}\right)\)

\(=\frac{1}{299}\left[\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{101}\right)-\left(\frac{1}{300}+\frac{1}{301}+...+\frac{1}{400}\right)\right]\)

Đọc tiếp...
Vũ Tường Minh 18/03 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

thanks bạn ST

Đọc tiếp...
Vũ Thanh Phượng 18/03 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

  đường chéo bé là:

9/10:3=3/10 (m)

 diện tích tấm bìa đó là:

 9/10x3/10:2=3/20

đ/s:3/20

nếu đúng thì tích mk nha 

    

Đọc tiếp...
Vũ Minh Thư 18/03 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

đường chéo nhỏ là:9/10:3=3/10m

diện tích hình thoi :3/10x9/10:2=27/200m2

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 18/03 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{4}-\frac{1}{69}=\frac{1.69}{4.69}-\frac{1.4}{69.4}\)

\(=\frac{69}{276}-\frac{4}{276}\)

\(=\frac{69-4}{276}\)

\(=\frac{65}{276}\)

Đọc tiếp...
TNT học giỏi 18/03 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{4}-\frac{1}{69}=\frac{1}{4}+\frac{-1}{69}=\frac{69+\left(-4\right)}{276}=\frac{65}{276}\)

Đọc tiếp...
Osi 18/03 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{4}-\frac{1}{69}=\frac{1\cdot69}{4\cdot69}-\frac{1\cdot4}{4\cdot69}=\frac{69-4}{276}=\frac{65}{276}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Cao Cường 18/03 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

a, (n+1)(n+3) là SNT <=> 1 ts = 1; ts còn lại là SNT.

TH1: n+1=1 => n=0 => n+3=3 (t/m)

TH2: n+3=1 => n=-2 => n+1=-1 (không t/m)

=> n=0.

b, A không tối giản => ƯCLN(n+3;n-5) >1

=> ƯCLN(8;n-5) >1 => n-5 chẵn => n lẻ.

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 20/03 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

Mik nói lộn câu  a n là 0 ê

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 18/03 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

Ko có số tự nhiên n thõa mãn điều kiện. k mik nhé nếu muốn hỏi j thêm về câu này thì cứ nhắn tin riêng cho mik

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: