Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Phân số


huynh anh phuong huynh anh phuong 10 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm

Nếu 2 bạn nữ chuyển và thay vào 2 bạn nam thì số trai hơn số gái lúc này hơn số trai hơn số gái lúc ban đầu : 2 + 2 = 4 ( học sinh )

4 học sinh đó tương ứng với : 2/3 - 4/7 = 2/21 ( số học sinh )

Số học sinh của lớp 5A là : 4 / (2/21) = 42 ( học sinh )

Nhìn ngay là sai đề luôn

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khanh (Team ASL) Nguyễn Ngọc Khanh (Team ASL) 20 tháng 9 lúc 7:17
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{n^3}< \frac{1}{\left(n-2\right)n\left(n+1\right)}\Leftrightarrow\frac{\left(n-2\right)n\left(n+1\right)}{n^3}< 1\Leftrightarrow\left(n-2\right)\left(n+1\right)< n^2\)

\(\Leftrightarrow n^2-n-2< n^2\Leftrightarrow-n-2< 0\)Đúng \(\forall n\inℕ\)

--->ĐPCM

Đọc tiếp...
Capheny Bản Quyền Capheny Bản Quyền 17 tháng 9 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

\(=\left(\frac{1}{4}-1\right)\left(\frac{1}{9}-1\right)\left(\frac{1}{16}-1\right)\cdot...\cdot\left(\frac{1}{100}-1\right)\)  ( có 9 thừa số ) 

\(=-\left(\frac{3}{4}\right)\cdot\left(\frac{8}{9}\right)\cdot\left(\frac{15}{16}\right)\cdot...\left(\frac{99}{100}\right)\) ( có 9 thừa số nên tích sẽ âm ) 

\(=-\left(\frac{1\cdot3\cdot2\cdot4\cdot3\cdot5\cdot4\cdot6\cdot5\cdot7\cdot6\cdot8\cdot7\cdot9\cdot8\cdot10\cdot9\cdot11}{2\cdot2\cdot3\cdot3\cdot4\cdot4\cdot5\cdot5\cdot6\cdot6\cdot7\cdot7\cdot8\cdot8\cdot9\cdot9\cdot10\cdot10}\right)\) 

\(=-\left(\frac{11}{20}\right)\)

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV  ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ  ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 17 tháng 9 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

              Bài làm :

Ta có :

\(\left(\frac{1}{2^2}-1\right)\left(\frac{1}{3^2}-1\right)\left(\frac{1}{4^2}-1\right)...\left(\frac{1}{10^2}-1\right)\)

\(=\left(\frac{1}{4}-1\right)\left(\frac{1}{9}-1\right)\left(\frac{1}{16}-1\right)...\left(\frac{1}{100}-1\right)\) 

\(=-\left(\frac{3}{4}\right).\left(\frac{8}{9}\right).\left(\frac{15}{16}\right)...\left(\frac{99}{100}\right)\)

\(=-\left(\frac{1.3.2.4.3.5.4.6.5.7.6.8.7.9.8.10.9.11}{2.2.3.3.4.4.5.5.6.6.7.7.8.8.9.9.10.10}\right)\)

\(=-\left(\frac{11}{20}\right)\)

Đọc tiếp...
Me Me 17 tháng 9 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

                                                         Bài giải

\(\left(\frac{1}{2^2}-1\right)\left(\frac{1}{3^2}-1\right)\cdot...\cdot\left(\frac{1}{10^2}-1\right)\)

\(=\frac{-3}{4}\cdot\frac{-8}{9}\cdot...\cdot\frac{-99}{100}\)

\(=-\left(\frac{3\cdot8\cdot...\cdot99}{4\cdot9\cdot...\cdot100}\right)=-\frac{1\cdot3\cdot2\cdot4\cdot3\cdot5\cdot4\cdot6\cdot5\cdot7\cdot6\cdot8\cdot7\cdot9\cdot8\cdot10\cdot9\cdot11}{2\cdot2\cdot3\cdot3\cdot4\cdot4\cdot5\cdot5\cdot6\cdot6\cdot7\cdot7\cdot8\cdot8\cdot9\cdot9\cdot10\cdot10}=-\frac{11}{20}\)

Đọc tiếp...
Cấn Minh Vy Cấn Minh Vy 16 tháng 9 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

ta có:\(\frac{1}{6}+\frac{y}{3}=\frac{1}{x}\)   <=>\(\frac{1}{6}+\frac{2y}{6}=\frac{1}{x}\)   <=>\(\frac{2y+1}{6}=\frac{1}{x}\)     <=>\(x\left(2y+1\right)=6\)  

                                                                                                                                    <=>\(x\left(2y+1\right)=1.6\)

                                                                                           <=>\(\left(-1\right)\left(-6\right)=2.3=\left(-2\right)\left(-3\right)\)

Đọc tiếp...
Me Me 16 tháng 9 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

                                                                  Bài giải

\(\frac{1}{x}=\frac{1}{6}+\frac{y}{3}\)

\(\frac{1}{x}=\frac{1}{6}+\frac{2y}{6}\)

\(\frac{1}{x}=\frac{2y+1}{6}\)

\(\Rightarrow\text{ }x\left(2y+1\right)=6\)

\(\Rightarrow\text{ }x\text{ ; }\left(2y+1\right)\inƯ\left(6\right)=\left\{\pm1\text{ ; }\pm2\text{ ; }\pm3\text{ ; }\pm6\right\}\)

Ta có bảng : 

x - 1  1  - 2  2  - 3   3   - 6   6  
2y + 1 - 6  6   - 3  3 - 2  2  - 1  1
y \(-\frac{7}{2}\)  \(\frac{5}{2}\) \(-2\)  \(1\)  \(-\frac{3}{2}\)   \(\frac{1}{2}\)   \(-1\)\(0\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
ナツキ・スバル ナツキ・スバル CTV 16 tháng 9 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x}=\frac{1}{6}+\frac{y}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}=\frac{1}{6}+\frac{2y}{6}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}=\frac{1+2y}{6}\)

\(\Leftrightarrow x\left(1+2y\right)=6\)

6 = 1.6 = (-1).(-6)

   = 2.3 = (-2).(-3)

Ta có bảng sau :

x1-12-23-36-6
1+2y6-63-32-21-1
y2,5-3,51-20,5-1,50-1

Vì mình chưa biệt x, y thuộc tập gì nên để tạm vầy nhé

Đọc tiếp...
Khanh Nguyễn Ngọc Khanh Nguyễn Ngọc 13 tháng 9 lúc 8:15
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-1}{39}+\frac{-1}{52}=\frac{-4}{156}+\frac{-3}{156}=\frac{-7}{156}\)

Đọc tiếp...
The Demon of Math-Literature-English The Demon of Math-Literature-English 13 tháng 9 lúc 8:16
Báo cáo sai phạm

@Khanh Nguyễn Ngọc

bn lm nhanh ghê rứa? :v

Đọc tiếp...
The Demon of Math-Literature-English The Demon of Math-Literature-English 13 tháng 9 lúc 8:15
Báo cáo sai phạm

bài này quá dễ

quy đồng ra là tính thôi :>

Đọc tiếp...
FL.Capheny FL.Capheny 31 tháng 8 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

378 x X = 105 

X = 105 / 378 

\(X=\frac{5}{18}\)

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘   ۣۜPɾσ  ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 31 tháng 8 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

\(378\times x=105\)

\(x=105\div378\)

\(x=\frac{5}{18}.\)

Đọc tiếp...
Thái Lê Khánh Đông Thái Lê Khánh Đông 31 tháng 8 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

378x X=105

x=105:375

x=105/375=0,28

Đọc tiếp...
Nguyễn Tân Qunag Nguyễn Tân Qunag 26 tháng 8 lúc 8:52
Báo cáo sai phạm

C=\(\frac{-17,5+\frac{5}{3}-2\frac{1}{7}}{7,0-\frac{2}{3}+\frac{6}{7}}\)

  =\(\frac{\frac{-367,5}{21}+\frac{35}{21}-\frac{45}{21}}{\frac{147}{21}-\frac{14}{21}+\frac{18}{21}}\)

  =\(\frac{\frac{-377,5}{21}}{\frac{151}{21}}\)

  =\(-\frac{5}{2}\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 26 tháng 8 lúc 8:48
Báo cáo sai phạm

Ta có :\(\frac{-17,5+\frac{5}{3}-2\frac{1}{7}}{7-\frac{2}{3}+\frac{6}{7}}=\frac{-17,5+\frac{5}{3}-\frac{15}{7}}{7-\frac{2}{3}+\frac{6}{7}}=\frac{-2,5\left(.7-\frac{2}{3}+\frac{6}{7}\right)}{7-\frac{2}{3}+\frac{6}{7}}=-2,5\)

Đọc tiếp...
Ngoc Han ♪ Flash :) Ngoc Han ♪ Flash :) CTV 25 tháng 8 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+...+\frac{1}{99\cdot100}\)

\(A=\frac{2-1}{1\cdot2}+\frac{3-2}{2\cdot3}+...+\frac{100-99}{99.100}\)

\(A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(A=1-\frac{1}{100}\)

\(A=\frac{99}{100}\)

Đọc tiếp...
⚽Trần Quốc🏆Huy🥇 ⚽Trần Quốc🏆Huy🥇 26 tháng 8 lúc 7:56
Báo cáo sai phạm

     \(\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+...+\frac{1}{99\times100}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(=1-\frac{1}{100}\)

\(=\frac{99}{100}\)

Đọc tiếp...
❇ Pɾ๏PØV  ✳ ßìйɦ Ňℌ  ☯( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ) ❇ Pɾ๏PØV ✳ ßìйɦ Ňℌ ☯( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ) 25 tháng 8 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

                                          Bài làm :

Ta có :

\(A=\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+....+\frac{1}{99\times100}\)

\(A=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(A=1-\frac{1}{100}\)

\(A=\frac{99}{100}\)

Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
trần minh vương trần minh vương 21 tháng 8 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

a) (5/2 + 1/3) : (1 - 2/3)

= 5/3 : 1/3 

= 15/3 = 5

b) (5/2 - 1/3) x 9/2 - 6/7

= 1 x 9/2 - 6/7

= 9/2 - 6/7

= 51/14

Hok tốt

Đọc tiếp...
☆luffy cute☆ ☆luffy cute☆ 21 tháng 8 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

=17/6:(1-2/3)

=17/6:1/3

=17/2

=13/6×9/2-6/7

=39/4-6/7

=249/28

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜBσσм ๖ۣۜBσσм✰ッ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜBσσм ๖ۣۜBσσм✰ッ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) 21 tháng 8 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{5}{2}+\frac{1}{3}\right):\left(1-\frac{2}{3}\right)\)

\(=\frac{17}{6}:\frac{1}{3}\)

\(=\frac{17}{2}\)

\(\left(\frac{5}{2}-\frac{1}{3}\right)\times\frac{9}{2}-\frac{6}{7}\)

\(=\frac{13}{6}\times\frac{9}{2}-\frac{6}{7}\)

\(=\frac{39}{4}-\frac{6}{7}\)

\(=\frac{239}{28}\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 9 tháng 8 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Đặt C = \(\frac{1}{1.101}+\frac{1}{2.102}+...+\frac{1}{10.110}\)

=> 100C = \(\frac{100}{1.101}+\frac{100}{2.102}+...+\frac{100}{10.110}\)

=> 100C = \(1-\frac{1}{101}+\frac{1}{2}-\frac{1}{102}+...+\frac{1}{10}-\frac{1}{110}\)

=> 100C = \(\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right)-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right)\)

=> C = \(\frac{1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right)}{100}\)

Lại có B = \(\frac{1}{1.11}+\frac{1}{2.12}+...+\frac{1}{100.110}\)

=> 10B = \(\frac{10}{1.11}+\frac{10}{2.12}+...+\frac{10}{100.110}\)

=> 10B = \(1-\frac{1}{11}+\frac{1}{2}-\frac{1}{12}+...+\frac{1}{100}-\frac{1}{110}\)

=> 10B = \(\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{100}\right)-\left(\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{110}\right)\)

=> 10B = \(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right)\)

=> B = \(\frac{1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right)}{10}\)

Khi đó \(\left(\frac{1}{1.101}+\frac{1}{2.102}+...+\frac{1}{10.110}\right)x=\frac{1}{1.11}+\frac{1}{2.12}+...+\frac{1}{100.110}\)

<=> C.x = B

<=> \(\frac{1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right)}{100}x=\frac{1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+..+\frac{1}{110}\right)}{10}\)

=> \(x=10\)

Vậy x = 10

Đọc tiếp...
Vương Đức Hà Vương Đức Hà 9 tháng 8 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

ta gọi phần trong ngoặc là A thì ta có

A nhân x = A

     x= A-A

    x=1

Đọc tiếp...
Assassin™ Assassin™ 6 tháng 8 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

1)

Ta có:

a)  \(1,5\div2,16=\frac{25}{36}\)

b) \(4\div\frac{\frac{2}{7}}{\frac{3}{5}}=\frac{42}{5}\)

c) \(\frac{2}{9}\div0,31=\frac{200}{279}\)

2) Ta có: \(ad=bc\)

\(\Leftrightarrow\frac{ad}{cd}=\frac{bc}{cd}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\)

Đọc tiếp...
@@ Kamado Tanjirou @@ @@ Kamado Tanjirou @@ 22 tháng 7 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(\frac{2\times4+2\times4\times8+4\times8\times16+8\times16\times32}{3\times4+2\times6\times8+4\times12\times16+8\times24\times32}\)

\(=\frac{2\times4+2\times4\times8+2.2\times2.4\times16+4.2\times4.4\times32}{3\times4+2\times2.3\times2.4+4\times3.4\times4.4+8\times8.3\times8.4}\)

\(=\frac{2\times4\times\left(1+8+2\times2\times16+4\times4\times32\right)}{3\times4\times\left(1+2\times2\times2+4\times4\times4+8\times8\times8\right)}\)

\(=\frac{2\times4\times\left(1+8+64+512\right)}{3\times4\times\left(1+8+64+512\right)}\)

\(=\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tú Quyên Nguyễn Thị Tú Quyên 22 tháng 7 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

x là nhân

Đọc tiếp...
Let Hate Him Let Hate Him 21 tháng 7 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{72}\)

\(=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{8.9}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}\)

\(=1-\frac{1}{9}\)

\(=\frac{8}{9}\)

Đọc tiếp...
Akiko Haruki2009 Akiko Haruki2009 28 tháng 7 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

​1/2+1/6+1/12+.......+1/72

1/1.2+1/2.3+1/3.4+............+1/8.9

1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+..............+1/8-1/9

1-1/9

8/9

HOK TỐT NHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
╰Nguyễn Trí Nghĩa (team toán học)ッ2K҉8⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ ╰Nguyễn Trí Nghĩa (team toán học)ッ2K҉8⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ 22 tháng 7 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+........+\frac{1}{72}\)

\(=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+.............+\frac{1}{8.9}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...............+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{9}=\frac{9}{9}-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}\)

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
╰Nguyễn Trí Nghĩa (team toán học)ッ2K҉8⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ ╰Nguyễn Trí Nghĩa (team toán học)ッ2K҉8⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ 22 tháng 7 lúc 9:35
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{989898.89-898989.98}{2^3+3^4+4^5+.............+2014^{2015}}\)

\(A=\frac{98.10101.89-89.10101.98}{2^3+3^4+4^5+............+2014^{2015}}\)

\(A=\frac{98.10101.\left(89-89\right)}{2^3+3^4+4^5+.............+2014^{2015}}\)

\(A=\frac{98.10101.0}{2^3+3^4+4^5+..........+2014^{2015}}=\frac{0}{2^3+3^4+.................+2014^{2015}}=0\)

Vậy A=0

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Juventus Juventus 21 tháng 7 lúc 8:50
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{989898.89-898989.98}{2^3+3^4+4^5+.......+2014^{2015}}\)

Xét tử: \(989898.89-898989.98\)ta có:

\(989898.89-898989.98=10101.98.89-10101.89.98\)

\(=10101.\left(98.89-89.98\right)=0\)

mà \(2^3+3^4+4^5+.........+2014^{2015}>0\)

\(\Rightarrow A=0\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn 21 tháng 7 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

tớ nhầm phần tử 989898.89-898989.98

Đọc tiếp...
@@ Kamado Tanjirou @@ @@ Kamado Tanjirou @@ 18 tháng 7 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(A=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+...+\frac{1}{2018.2019.2020}+\frac{1}{2.2019.2020}\)

\(A=\frac{1}{2}.\left(\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+...+\frac{2}{2018.2019.2020}+\frac{2}{2.2019.2020}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{2018.2019}-\frac{1}{2019.2020}+\frac{1}{2019.2020}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}.\frac{1}{1.2}\)

\(A=\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: