Giúp tôi giải toán


Trần Nhật Quỳnh 19/06/2017 lúc 08:18
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số đó là:

15, 1 x 2 = 30, 2

Số bé là:

( 30, 2 - 6, 6 ) : 2 = 11, 8

Số lớn là:

30, 2 - 11, 8 = 18, 4

                      Đáp số: Số bé: 11, 8

                                      Số lớn: 18, 4

~ Chúc bạn học tốt. Pip po ~

nguyentuantai 29/05/2015 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

mình nới trong tượng tự rồi mà mình có dấu đâu mà trách

Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

 

 : Giả sử số ô tô màu đỏ ở tất cả các dòng đều khác nhau mà mỗi dòng có 10 ô nên số ô được tô màu đỏ ít nhất là :
0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 (ô).
Lí luận tương tự với màu xanh, màu tím ta cũng có kết quả như vậy.
Do đó bảng sẽ có ít nhất 45 + 45 + 45 = 135 (ô). Điều này mâu thuẫn với bảng chỉ có 100 ô.
Chứng tỏ ít nhất phải có 2 dòng mà số ô tô bởi cùng một màu là như nhau.
Đối với các cột, ta cũng lập luận tương tự như trên. Do đó cả hai bạn đều nói đúng

Đào Phạm Trí Dũng 01/06/2015 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Giả sử số ô tô màu đỏ ở tất cả các dòng đều khác nhau mà mỗi dòng có 10 ô nên số ô được tô màu đỏ ít nhất là :
0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 (ô).
Lí luận tương tự với màu xanh, màu tím ta cũng có kết quả như vậy.
Do đó bảng sẽ có ít nhất 45 + 45 + 45 = 135 (ô). Điều này mâu thuẫn với bảng chỉ có 100 ô.
Chứng tỏ ít nhất phải có 2 dòng mà số ô tô bởi cùng một màu là như nhau.
Đối với các cột, ta cũng lập luận tương tự như trên. Do đó cả hai bạn đều nói đúng

Trần Hà Quỳnh Như 04/06/2016 lúc 06:35
Báo cáo sai phạm

Số đội viên đầu năm bằng 1/4 số HS toàn trường

Số đội viên cuối học kỳ I bằng 3/5 số HS toàn trường

Tổng số HS của trường không thay đổi vậy nên 210 HS thì ứng với 

3/5 - 1/4 = 7/20(số HS toàn trường)

Số HS toàn trường là: 

210 : 7/20 = 600(học sinh)

Số đội viên kết cuối học kì I là 

600 : 5 x 3 = 360(học sinh)

                    Đáp số: 360 học sinh

Công Chúa Nước 25/05/2016 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm
chịu rồi
nguyen phuong anh 26/05/2016 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

cái gì thế này?

Thám tử nhí 21/05/2016 lúc 05:15
Báo cáo sai phạm

Theo kiến thức xã hội ta có thể đoán năm sinh của 2 ông khoảng một ngàn...

Nên chữ số hàng nghìn là 1 do viết theo thứ tự ngược lại không đổi nên chữ số hàng đơn vị cũng là 1.

Chữ số hàng trăm và hàng chục phải giống nhau khi đổi chỗ mới không đổi. Nên chữ số này là: (10 - 1x2 ) : 2 = 4

Vậy năm sinh của 2 ông là: 1441

ĐS: 1441

Người của kỷ Jura 20/05/2016 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

Hai ông sinh năm 1441

Louis Pasteur 20/05/2016 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

Hai ông sinh năm: \(1441\)

Thám tử nhí 21/05/2016 lúc 05:19
Báo cáo sai phạm

Mỗi hình tròn để ghi số bạn giải đúng một bài nào đó. Vì chỉ có một bạn giải
đúng 3 bài nên điền số 1 vào phần chung của 3 hình tròn. Số bạn giải đúng bài I và
bài II là 2 nên phần chung của hai hình tròn này mà không chung với hình tròn còn
lại sẽ được ghi số 1 (vì 2 - 1 = 1). Tương tự, ta ghi được các số vào các phần còn lại.
Số học sinh lớp 4A chính là tổng các số đã điền vào các phần :
13 + 5 + 1 + 1 + 4 + 8 + 0 = 32 (HS)

Nguyễn Thị Thanh Hằng 18/05/2016 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

tuy học giỏi toán nhưng mình chẳng hiểu chung dạng toán của bài này 

 nếu bạn chỉ nói 1 dạng toán thì mình làm cho

Công Chúa Ma Kết 22/05/2016 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Thị Thanh Hằng tự kiêu thế

Trần Hà Quỳnh Như 24/05/2016 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Tổng khối lượng dưa là:

1 x 65 + 2 x 35 + 3 x 15 = 180 (kg).

Giả sử khối lượng dưa ở mỗi giỏ khác nhau thì tổng khối lượng dưa ở 20 giỏ bé nhất là:

1 + 2 + 3 + ... + 19 + 20 = 210 (kg).

Vì 210 kg > 180 kg nên chắc chắn phải có ít nhất 2 giỏ trong 20 giỏ có khối lượng bằng nhau. Vậy Trí đã nói đúng. 

Công chúa đáng yêu 18/05/2016 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Giải;

Tổng khối lượng dưa là :

1 x 65 + 2 x 35 + 3 x 15 = 180 (kg)

Khối lượng dưa ở 20 giỏ bé nhất là :

1 + 2 + 3 + ... + 20 = 210 (kg)

210 kg > 180 kg nên Trí nói đúng

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 18/05/2016 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Tổng số kg là: 65+70+45=180(kg)

Giả sử giỏ 1 có 1 kg, giỏi 2 có 2 kg,...

Ta có tổng của 19 giỏ là: 190(kg)>180(kg)

Theo nguyên lí Direchlet, sẽ luôn có hai giỏi trong hai mươi giỏ có số cân bằng nhau.

Nobita Kun 18/05/2016 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

Bài giải: Gọi số học sinh đạt giải cả 3 môn là a (học sinh)

Gọi số học sinh đạt giải cả 2 môn là b (học sinh) Gọi số học sinh chỉ đạt giải 1 môn là c (học sinh) Tổng số giải đạt được là: 3 x a + 2 x b + c = 15 (giải). Vì tổng số học sinh đạt 3 giải, 2 giải, 1 giải tăng dần nên a < b < c. Vì bất kỳ 2 môn nào cũng có ít nhất 1 học sinh đạt giải cả 2 môn nên:

- Có ít nhất 1 học sinh đạt giải cả 2 môn Văn và Toán.

- Có ít nhất 1 học sinh đạt giải cả 2 môn Toán và Ngoại Ngữ. - Có ít nhất 1 học sinh đạt giải cả 2 môn Văn và Ngoại Ngữ. Do vậy b= 3. Giả sử a = 2 thì b bé nhất là 3, c bé nhất là 4; do đó tổng số giải bé nhất là: 3 x 2 + 2 x 3 + 4 = 16 > 15 (loại). Do đó a < 2, nên a = 1. Ta có: 3 x 1 + 2 x b + c = 15 suy ra: 2 x b + c = 12. Nếu b = 3 thì c = 12 - 2 x 3 = 6 (đúng). Nếu b = 4 thì c = 12 - 2 x 4 = 4 (loại vì trái với điều kiện b < c) Vậy có 1 bạn đạt 3 giải, 3 bạn đạt 2 giải, 6 bạn đạt 1 giải. Đội tuyển đó có số học sinh là: 1 + 3 + 6 = 10 (bạn).    

Eó Có Tên 18/05/2016 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

Một đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ do thành phố tổ chức đạt được 15 giải. Hỏi đội tuyển học sinh giỏi đó có bao nhiêu học sinh? Biết rằng:

Học sinh nào cũng có giải.

Bất kỳ môn nào cũng có ít nhất 1 học sinh chỉ đạt 1 giải.

Bất kỳ hai môn nào cũng có ít nhất 1 học sinh đạt giải cả hai môn.

Có ít nhất 1 học sinh đạt giải cả 3 môn.

Tổng số học sinh đạt 3 giải, 2 giải, 1 giải tăng dần

                                           Bài giải

Gọi số học sinh của cả 3 môn là x học sinh

Số học sinh đạt giir cả 2 môn là a học sinh

Số học sinh đạt giải 1 môn là b học sinh

Tổng số học sinh đạt giải là :

3*x+2*a+b=15 giải

Vì tổng số học sinh đạt 1,2,3 giải tăng dần nên a<b<c

Vì bất kf 2 môn nào cũng có ít nhất một học sinh đạt giải cả 2 môn nên :

Có ít nhất một học sinh đạt giải cả 2 môn văn và toán

Có ít nhất một học sinh đạt giải cả 2 môn toán và ngoại ngữ

Có ít nhất 1 học sinh đạt giải cả 2 môn văn và ngoại ngữ

Do vậy , a = 3

Giả sử x =2 thì a bé nhất là 3 , b bé nhất là 4 do đó , tổng số học sinh đạt giải bé nhất là :

3*2+2*3+4=16>15 ( loại ) . Do đó , x<2 nên x=1

Ta có 3*1+2*a+c=15 suy ra a*b+c=12 học sinh

Nếu a =3 thì b = 12-2*3=6 (chọn)

Nếu a=4 thì b = 12-2*4=4 ( loại vì trái với điều kiện b<c)

Đội tuyển đó có số học sinh là :

1+3+6=10 bạn

Đáp số : 10 bạn

Nguyễn Huy Thắng 18/05/2016 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

2 thánh này chép bài nhau à

Nobita Kun 11/05/2016 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm
A = 
2
3
 : 
1
0,09
 + 60%
A = 
2
3
 : 
1
9/100
 + 60%
A = 
2
3
 : 
100
9
 + 60%
A = 
2
3
 x 
9
100
 + 60%
A = 
6
100
 + 60%
A = 6% + 60%
A = 66%
A = 0,66
Thiên Chúa Của Triệu Vì Sao 11/05/2016 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm
A = 
2
3
 : 
1
0,09
 + 60%
A = 
2
3
 : 
1
9/100
 + 60%
A = 
2
3
 : 
100
9
 + 60%
A = 
2
3
 x 
9
100
 + 60%
A = 
6
100
 + 60%
A = 6% + 60%
A = 66%
A = 0,66
Tiểu thư sành điệu 11/05/2016 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

kết quả là 0,66 nha

Trần Hà Quỳnh Như 02/05/2016 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

Ô tô đi từ A đến B mất 1,5 giờ thì xe máy đi từ A đến B mất:

1,5 x  2 = 3 (giờ)

Vậy ô tô đến B trước xe máy một khoảng thời gian là:

3 - 1,5 = 1,5 (giờ)

1,5 giờ = 1 giờ 30 phút.

Đáp số: 1 giờ 30 phút. 

Các bn l-i-k-e mink đi mink l-i-k-e lại cho

Trần Hà Quỳnh Như 02/05/2016 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

Ô tô đi từ A đến B mất 1,5 giờ thì xe máy đi từ A đến B mất:

1,5 x  2 = 3 (giờ)

Vậy ô tô đến B trước xe máy một khoảng thời gian là:

3 - 1,5 = 1,5 (giờ)

1,5 giờ = 1 giờ 30 phút.

Đáp số: 1 giờ 30 phút. 

Phan Bá Lộc 09/02/2016 lúc 07:11
Báo cáo sai phạm

lấy 2 lọ ngẫu nhiên đem cân

=> tổng khối lượng2 lọ đem cân và 2 lọ ko cân

lấy 1 lọ trong 2 lọ đã đem cân vaf1 lọ trong2 lọ chưa cân

=>cân nặng của cả 4 lọ

Nguyễn Hoàng Phúc 21/03/2016 lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

lấy 2 lọ ngẫu nhiên đem cân

= tổng của 2 lọ cân và 2 lọ ko cân

lấy 1 trong 2 lọ đem cân và 1 trong 2 lọ không cân

= cân nặng cả 4 lọ

suyet thi dep trai 03/03/2016 lúc 07:36
Báo cáo sai phạm

Mình không biết

Mình mới học lớp 4

        Đáp số: Mình mới học lớp 4

bánh đậu đỏ 09/02/2016 lúc 00:23
Báo cáo sai phạm

Nếu pháp sư nhiều hơn phù thủy thì số pháp sư sẽ ít nhất là 51. Lúc này, người bỏ về đầu tiên phải là phù thủy vì nếu pháp sư bỏ về thì ông ta sẽ nói dối (còn lại ít nhất 50 pháp sư và nhiều nhất 49 phù thủy). Những đại biểu bỏ về tiếp theo, cũng vì lý do tương tự, chỉ có thể là phù thủy. Do đó tổng cộng số người bỏ về sẽ không quá 49. Điều này mâu thuẫn vì có đến 60 đại biểu bỏ về.

Ngược lại, nếu phù thủy nhiều hơn pháp sư thì số phù thủy ít nhất là 51. Lúc này người bỏ về đầu tiên sẽ phải là pháp sư và những người bỏ về tiếp theo cũng chỉ có thể là pháp sư. Do đó số người bỏ về sẽ không quá 49 và cũng như trên, ta có mâu thuẫn.

Vậy chỉ còn lại trường hợp số pháp sư bằng số phù thủy. Trường hợp này có thể xảy ra nếu như người đầu tiên bỏ về là pháp sư, người thứ hai bỏ về là phù thủy, người thứ ba bỏ về là pháp sư…

Vậy đáp số là 50 phù thủy. 

Nguyễn Hoàng Phúc 21/03/2016 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

50 phù thủy

John Cena RKO 07/08/2016 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Gọi số gà Jeb đếm thừa là ABCD (với A, B, C, D là số tự nhiên từ 0-9), số gà Jeb có là ABCD - 9
Jeb đếm: ABCD
Hannah : ABDC
Joshua: DBAC = 1000D + 100B + 10A + C
Caleb: 2000D + 200B + 20A + 2C = 1000A + 100B + 10C + D - 9
=> 1999D + 100B + 9 = 980A + 8C
vì 100, 1980, 8 chia hết cho 4, 9 chia 4 dư 1, nên 1999D chia 4 dư 3. Vì 1999 chia 4 dư 3 nên D chia 4 dư 1
Mặt khác 2 lần DBAC là số có 4 chữ số nên D<5
=> D = 1
Thế vào: 1999 + 100B + 9 = 980A + 8C
=> 100B + 2008 = 980A + 8C
=> 25B + 502 = 245A + 2C
vì 25, 245 chia hết cho 5, 502 chia 5 dư 2 => 2C chia 5 dư 2 => C chia 5 dư 1 => C = 1 hoặc 6
** Nếu C = 1, thế vào: 25B + 502 = 245A + 2
=> 25B + 500 = 245A
=> 5B + 100 = 49A => A chia hết cho 5 => A = 0 hoặc 5, vì ABCD là số có 4 chữ số => A=5
Thế vào: 5B + 100 = 245 => B = 29 (loại)
**Nếu C = 6, thế vào: 25B + 502 = 245A + 12
=> 25B + 490 = 245A
=> 5B + 98 = 49A. Vì B<=9 nên A<= 2.9
=> 98 chia 5 dư 3, 49 chia 5 dư -1 => A chia 5 dư -3 => A = 2 hoặc 7
Vậy A=2, thế vào 5B + 98 = 98 => B=0
ABCD = 2061. Số gà Jeb có là 2061-9=2052
Thử lại: 2052 -> 2061 -> 2016 -> 1026 -> 1026*2 = 2052

duyệt

Lê Xuân Huy 08/02/2016 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

khó

duyệt nhé

Nguyễn Hoàng Phúc 17/03/2016 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

có biết gì đâu mà nói khó

Nguyễn Thị Phương Quyên 05/02/2016 lúc 22:45
Báo cáo sai phạm

Ít nhất Tý phải lấy ra 4 chiếc tất,vì:

Khi lấy số tất là 3 chiếc thì sẽ có trường hợp là 3 chiếc tất khác nhau

Khi lấy số tất là 2 chiếc thì sẽ có thể là 2 chiếc tất khác màu

Không thể lấy 1 chiếc tất vì như thế không đủ 1 đôi

Vì đề cho Tý phải lấy ít nhất nên ta không thể chọn số tất >4 chiếc

Vậy số tất ít nhất Tý phải lấy ít nhất 4 chiếc tất để chắc chắn có 1 đôi tất cùng màu.

 

cường 06/02/2016 lúc 06:48
Báo cáo sai phạm

4 chiếc ! 

ai jup em đạt mục tiêu hết âm trong năm nay với

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: