Giúp tôi giải toán


VuiLaChinh 20/03 lúc 23:18

21 đường thẳng đi qua O tạo thành 42 góc (21 cặp góc bằng nhau) và có tổng số đo các góc bằng 3600

Nếu mỗi cặp góc bằng nhau có tổng số đo bằng 80 x 2 = 160 thì số đo 21 cặp góc đó là :

16 x 21 = 3360

3360 < 3600 nên có ít nhất 1 cặp góc (2 góc bằng nhau) lớn hơn 80.

kiên nguyễn 20/03 lúc 22:29

hỏi cái quái gì thế

Lê Mạnh Tiến Đạt 08/03/2017 lúc 11:10

Đặt B = \(\frac{1}{1.3}\)\(\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+...+\frac{1}{2003.2005}\Rightarrow2B=2\left(\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+...+\frac{1}{2003.2005}\right)\)\(\Rightarrow2B=\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}+...+\frac{2}{2003.2005}\Rightarrow2B=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+...+\frac{1}{2003}-\frac{1}{2005}\)

\(\Rightarrow2B=\frac{1}{3}-\frac{1}{2005}=\frac{2012}{6015}\Rightarrow B=\frac{2012}{6015}:2=\frac{1001}{6015}\)

Love 08/03/2017 lúc 11:02

\(A=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+...+\frac{1}{2003.2005}\)

\(2A=2.\left(\frac{1}{1.3}+\frac{1}{2.5}+\frac{1}{5.7}+...+\frac{1}{2003.2005}\right)\)

\(2A=\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+...+\frac{2}{2003.2005}\)

\(2A=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{2003}-\frac{1}{2005}\)

\(2A=1-\frac{1}{2005}\)

\(2A=\frac{2004}{2005}\)

\(A=\frac{2004}{2005}:2\)

\(A=\frac{1002}{2005}\)

Ủng hộ tk Đúng nha mọi người !!! ^^ 

Nguyễn Quang Trung CTV 08/03/2017 lúc 11:50

Ta có: \(A=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+......+\frac{1}{2003.2005}\)

             \(=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+.....+\frac{2}{2003.2005}\right)\)

               \(=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+......+\frac{1}{2003}-\frac{1}{2005}\right)\)

               \(=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2005}\right)\)

                 \(=\frac{1}{2}.\frac{2004}{2005}=\frac{1002}{2005}\)

Seira Nguyễn 28/02/2017 lúc 10:47

Ta có : \(\frac{210}{243}=\frac{240:3}{243:3}=\frac{70}{81}\)\(\frac{7}{8}=\frac{7.10}{8.10}=\frac{70}{80}\)

Vì 80 < 81 nên \(\frac{70}{80}>\frac{70}{81}hay\frac{7}{8}>\frac{210}{243}\)

Ủng hộ nhé ! 

Phạm Hữu Đang CTV 28/02/2017 lúc 10:53

\(\frac{7}{8}\) và \(\frac{210}{234}\)

Ta thấy phân số \(\frac{210}{234}\) chưa tối gian nên \(\frac{210}{234}=\frac{35}{39}\)

Ta có : BCNN(8;39) = 312

Vậy quy đồng các phân số có mẫu số chúng :

\(\frac{7}{8}=\frac{7.39}{8.39}=\frac{273}{312}\)

\(\frac{35}{39}=\frac{35.8}{39.8}=\frac{280}{312}\)

Vậy : 273 < 280 ( \(\frac{273}{312}< \frac{280}{312}\) ) . Nên \(\frac{7}{8}< \frac{210}{243}\)

Seira Nguyễn 27/02/2017 lúc 20:18

\(\frac{19}{18}\)và \(\frac{2005}{2004}\)

\(\frac{19}{18}-1=\frac{1}{18};\frac{2005}{2004}-1=\frac{1}{2004}\)

Vì 18 < 2004 nên \(\frac{1}{18}>\frac{1}{2004}\)nên \(\frac{19}{18}>\frac{2005}{2004}\)

Ủng hộ nhé ! 

Cao Nguyen Dinh Huy 27/02/2017 lúc 20:17

19/18 >2005/2004

Cô Nàng Cự Giải 27/02/2017 lúc 20:16

Ta có :

  19/18 = 19/19 - 18/19 = 1/19

   2005/2004 = 2005/2005 - 2004/2005 = 1/2005

Ta thấy 1/19 > 1/2005 Vậy 19/18 < 2005/2004

Ngô Lê Xuân Thảo 26/02/2017 lúc 11:25

Có 43 học sinh có số điểm từ 2-9 gồm 8 loại điểm

Giả sử trong 8 loại điểm không có quá 5 học sinh cùng 1 loại=>lớp không có quá 8.5+2=42 học sinh<45, vô lý

Vậy trong cùng 1 loại điểm có ít nhất 6 học sinh cùng điểm với nhau

Đề bị sai chỗ 66HS nha bn

TRẦN ĐỨC 15/03/2017 lúc 08:23

Có: 45-2=43 h/s được điểm từ 2->9

Từ 2->9 có 8 loại điểm

Vậy  TB mỗi số điểm có số h/s đạt là:

43:8=5 dư 3 h/s

Vậy chắc chắn tìm được 6 h/s trở lên có điểm bằng nhau

Cô bé dễ thương 26/02/2017 lúc 11:45

Có 43 học sinh phân thành 8 loại điểm (từ 2 đến 9) 
Giả sử trong 8 loại điểm đều là điểm của không quá 5 học sinh thì lớp học có:
5x8=40 học sinh, ít hơn 3 học sinh so với 43.
Theo nguyên lý Dirichlet tồn tại 6 học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau.

dinh hong nhung 20/02/2017 lúc 20:08

củ su hào cheo lủng lẳng

100+100=200

Nguyễn Hà Trang 20/02/2017 lúc 20:10

Củ su hào treo lủng lẳng.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Nguyễn Thị Ý Nhi 20/02/2017 lúc 20:10

củ su hào treo lủng lẳng.

100+100=200

k mk nha

Trần Minh 19/02/2017 lúc 19:31

giả sử có ko quá 4 bn có cùng tháng sinh,ta có

số hs của lớp ko quá:12x4=48(hs)

Theo nguyên lí Direchlet thì ít nhất phải có 5 bn cùng tháng sinh trong lớp đó

Thảo Lê 10/02/2017 lúc 12:40

1 + 1 = 2 nhé bạn 

Cầu mong cho những ai tk mình sẽ được may mắn suốt năm Dinh Dậu này !

Ngô Thị Quỳnh Nhi 10/02/2017 lúc 12:26

1 + 1 = 2

k mk mk k lại

Trần Ngọc Khiêm 6B 14/02/2017 lúc 19:21

Giả sử 1+1=3 thì 1 = 1,5 (1) 
Ta có: 4,5 - 3 - 1,5 = 3 - 2 - 1 (=0) 
=> 1,5 x (3 - 2 - 1) = (3 - 2 - 1) 
Đặt: 3 - 2 - 1 = A 
=> 1,5 x A = A 
đơn giản 2 vế cho A 
=> 1,5 = 1 (2) 
(1)(2)====> 1 + 1 = 3 

Michiel Girl Mít ướt 24/03/2015 lúc 10:33

 Đặt S1 = a1 ; S2 = a1+a2; S3 = a1+a2+a3; ...; S10 = a1+a2+ ... + a10 
...Xét 10 số S1, S2, ..., S10.Có 2 trường hợp : 
...+ Nếu có 1 số Sk nào đó tận cùng bằng 0 (Sk = a1+a2+ ... +ak, k từ 1 đến 10) ---> tổng của k số a1, a2, ..., ak chia hết cho 10 (đpcm) 
...+ Nếu không có số nào trong 10 số S1, S2, ..., S10 tận cùng là 0 ---> chắc chắn phải có ít nhất 2 số nào đó có chữ số tận cùng giống nhau.Ta gọi 2 số đó là Sm và Sn (1 =< m < n =< 10) 
...Sm = a1+a2+ ... + a(m) 
...Sn = a1+a2+ ... + a(m) + a(m+1) + a(m+2) + ... + a(n) 
...---> Sn - Sm = a(m+1) + a(m+2) + ... + a(n) tận cùng là 0 
...---> tổng của n-m số a(m+1), a(m+2), ..., a(n) chia hết cho 10 (đpcm) 

 

Michiel Girl Mít ướt 24/03/2015 lúc 10:34

vậy cho mk hỏi: đpcm là j`

phung viet hoang 24/03/2015 lúc 10:24

Lập dãy số .
Đặt B1 = a1.
B2 = a1 + a2 .
B3 = a1 + a2 + a3
...................................
B10 = a1 + a2 + ... + a10 .
Nếu tồn tại Bi ( i= 1,2,3...10). nào đó chia hết cho 10 thì bài toán được chứng minh.

Nếu không tồn tại Bi nào chia hết cho 10 ta làm như sau:
Ta đen Bi chia cho 10 sẽ được 10 số dư ( các số dư ∈ { 1,2.3...9}). Theo nguyên tắc Di-ric- lê, phải có
ít nhất 2 số dư bằng nhau. Các số Bm -Bn, chia hết cho 10 ( m>n) ⇒ ĐPCM.

Triệu Thị Ngọc Minh 12/04/2015 lúc 20:18

Đặt S1=a1

     S2=a1 + a2

.............

S10=a1+a2+...+a10

+, Nếu 1 trong 10 tổng trên chia hết cho 10 thì ta có đpcm

+, Nếu không có tổng nào chia hết cho 10 thì luôn tồn tại 2 tổng chia 10 có cùng số dư khi chia 10 ( theo nguyên lí DDirrichle )

Suy ra hiêu của 2 tổng đó chia hết cho 10 ( đó là tổng của 1 hay 1 số số trong dãy )-đpcm

 

 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: