Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Hoàng Việt 22 tháng 8 2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

B=-x^2+2xy-4y^2+2x+10y-8
B = (-x^2 - y^2 - 1 + 2xy + 2x - 2y) + (-3y^2 + 12y - 12) + 5
B = -(x^2+y^2+1 - 2xy - 2x + 2y) - 3(y^2 - 4y + 4) + 5
B = - (x - y - 1)^2 - 3(y - 2)^2 +5  5
 Max B = 5 khi x = 3, y = 2

Ai trên 10 điểm hỏi đáp thì mình nha mình đang cần gấp chỉ còn 60 điểm là tròn rồi mong các bạn hỗ trợ mình sẽ đền bù xứng đáng

Đọc tiếp...
phạm anh dũng 14 tháng 1 2016 lúc 5:11
Báo cáo sai phạm

B=-x^2+2xy-4y^2+2x+10y-8
B = (-x^2 - y^2 - 1 + 2xy + 2x - 2y) + (-3y^2 + 12y - 12) + 5
B = -(x^2+y^2+1 - 2xy - 2x + 2y) - 3(y^2 - 4y + 4) + 5
B = - (x - y - 1)^2 - 3(y - 2)^2 +5  5
 Max B = 5 khi x = 3, y = 2

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 25 tháng 6 2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

B=-x^2+2xy-4y^2+2x+10y-8 
B= x^2-2xy+4y^2-2x-10y+8 
B= ( x^2+y^2+1-2xy-2x+2y) +(3y^2-12y+7) 
B=(x-y-1)^2+ 3(y^2-4y+7/4)=(x-y-1)^2+3(y-2)^2-27/4>=-... nen A<= 27/4 
ban tu tim dau = nhe 
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 5 tháng 7 2015 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

\(A^2=1-x+1+x+2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}=2+2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\)

đk: \(-1\le x\le1\)

áp dụng bđt cosi ta có: \(2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\le1-x+1+x=2\Rightarrow2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}+2\le4\Leftrightarrow A^2\le4\Leftrightarrow-2\le A\le2\)

=> Max A=2 <=> x=0

còn Min thì ta thấy A không thể = -2 được vì A luôn >=0 với mọi \(-1\le x\le1\)=> ta lấy x Min tại x=-1 <=> A= căn 2 

câu b tương tự nha

Đọc tiếp...
Mr Lazy 6 tháng 7 2015 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\left(a-b\right)^2\ge0\Rightarrow2\left(a^2+b^2\right)\ge\left(a+b\right)^2\).Dấu "=" xảy ra khi a = b

Áp dụng bất đẳng thức trên vào A ta có:

+\(A^2=\left(\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}\right)^2\le2\left(1-x+1+x\right)=4\)

\(\Rightarrow A\le2\).Dấu "=" xảy ra khi \(\sqrt{1-x}=\sqrt{1+x}\Leftrightarrow x=0\)

=> GTLN của A là 2 khi x = 0

+\(A^2=1-x+1+x+2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\ge2\)(do \(2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\ge0\))

\(\Rightarrow A\ge\sqrt{2}\). Dấu "=" xảy ra khi \(1-x=0\text{ hoặc }1+x=0\Leftrightarrow x=1\text{ hoặc }x=-1\)

=> GTNN của A là \(\sqrt{2}\)

Đối với B, ta làm tương tự A.

Đọc tiếp...
tth CTV 17 tháng 10 2018 lúc 7:36
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(B=\sqrt{x-2}+\sqrt{6-x}\ge\sqrt{x-2+6-x}=\sqrt{4}=2\)

\(\Rightarrow B_{min}=2\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{x-2}=\sqrt{4}\\\sqrt{6-x}=\sqrt{4}\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=6\\x=2\end{cases}}\)

Cò về GTLN thì ta dễ thấy không thể tìm được GTLN của B

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 7 tháng 8 2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

A = [(x -1)(x + 6)]. [(x +2). (x +3)] = (x2 + 5x - 6). (x2 + 5x + 6) 

đặt y = x2 + 5x - 6 => A = y. (y + 12) = y2  + 12y = y+ 2.y.6 + 36 - 36 = (y +6) - 36 \(\ge\) 0 - 36 = -36 với mọi y

=> A nhỏ nhất = -36 khi y + 6 = 0 => x2 + 5x - 6  + 6 = 0 => x2 + 5x = 0 => x(x +5) = 0 => x = 0 hoặc x = -5

Vậy A nhỏ nhất = -36 tại x = 0 hoặc x = -5

Đọc tiếp...
thang Tran 7 tháng 8 2015 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

A = ( x - 1 )( x+ 2 )( x+ 3 ) ( x+ 6 )

   = ( x- 1 )( x+ 6 )( x+ 2 )(x+ 3 )

   = (x^2 + 5x - 6 )(x^2 + 5x + 6 )

Đặt x^2 + 5x = t 

TA có A= ( t + 6 )( t-  6) = t^2 - 36 

Vì t^2 lớn hơn bằng 0 => t^2 - 36 lớn hơn bằng -36 

VẬy GTNN của A là -36 kh t = 0 => x^2 - 5x = 0 => x(x-5) = 0 =. x = 0 hoặc x= 5 

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Ngân 29 tháng 6 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

thang Tran thân mến! Tại sao bên trên bạn đặt x^2 + 5 =t mà bên dưới lại là x^2 - 5 vậy?

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 27 tháng 7 2015 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

4.P = 4x2 + 4xy + 4y2 - 12x - 12y + 8060

= [(4x2 + 4xy + y2) - 6.(2x + y) + 9 ]+  3y2 - 6y + 8051

= (2x + y - 3)2 + 3. (y - 1)2 + 8048  \(\ge\) 0 + 3.0 + 8048

 = 8048

=> P \(\ge\) 8048 : 4 = 2012

=> P nhỏ nhất = 2012 khi 2x + y - 3 = 0 và y - 1 = 0 

=> y = 1 và x = 1

Đọc tiếp...
mỹ ngân ngô 11 tháng 8 2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ: 3=<x=<5

Ta có A^2= x-3+5-x + \(2\sqrt{\left(x-3\right)\left(5-x\right)}\) = 2+ \(2\sqrt{\left(x-3\right)\left(5-x\right)}\)

có: \(2\sqrt{\left(x-3\right)\left(5-x\right)}\) =< \(\frac{x-3+5-x}{2}\) =1

nên A^2 =< 1+2=3 => A=< \(\sqrt{3}\) vậy Max A là căn 3 <=> x-3=5-x <=> x=4.

Mặt khác: \(2\sqrt{\left(x-3\right)\left(5-x\right)}\) >=0 => A^2>=2 => A= căn 2

Vậy Min A là căn 2 <=> x-3=0 hoặc 5-x=0 <=> x=3 hoặc x=5.

Đúng nha bạn!!!!

Đọc tiếp...
Dương Thị Hương Giang 16 tháng 12 2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

max thì làm bunhia đi bn

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 28 tháng 6 2015 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :

A có GTLN <=> |3,7 - x| có GTLN <=> x bé nhất => x không tìm được vì không có số nguyên âm bé nhất. Nếu x là số tự nhiên thì x = 0 => |3,7 - 0| + 2,5 = 3,7 + 2,5 = 6,2

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Khánh Linh 28 tháng 6 2015 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

1: a) Ta có: A=|3,7-x| +2,5 => |3,7-x| > hoặc =0,v x =>A > hoặc = 2,5

Vậy lớn nhất của A=2,5 

b) Ta có: B= |x+1,5|-4,5 => |x+1,5| > hoặc = 0 , v x => B > hoặc = -4,5

Vậy lớn nhất của B=-4,5

2:c) Ta có: C= 1,5-|1,1+x| =>-|1,1+x| > hoặc =0 , v x (BN  CÓ THỂ THÊM DẤU ÂM TRC GT TUYỆT ĐỐI ĐỂ CHUYỂN THÀNH < HOẶC=0)

=> B< hoặc=1,5

Vậy nhỏ nhất của C=1,5

d) Ta có:D= -3,7-|1,7-x| => -|1,7-x| < hoặc = 0, v x (BN CÓ THỂ BỎ DẤU ÂM TRC GT TUYỆT ĐỐI ĐỂ CHUYỂN THÀNH > HOẶC =0)

=> D < HOẶC =-3,7

vậy nhỏ nhất của D=-3,7

Nếu thấy đúng bấm đúng cho mình nhak

Đọc tiếp...
ANH DŨNG 22 tháng 9 2018 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

A=2,5

B=4,5

C=1,5

D=-3,7

Đọc tiếp...
nguyễn thị hiền 2 tháng 7 2015 lúc 8:11
Báo cáo sai phạm

câu b mình ghi đề sai,phải là N=-9x^2+12x+20 nha bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 2 tháng 7 2015 lúc 8:06
Báo cáo sai phạm

a) \(M=-\left(x^2+6x+9\right)+23=23-\left(x-3\right)^2\le23\Rightarrow MaxM=23\Leftrightarrow x=3\)

b) \(N=\left(9x^2+12x+4\right)+16=\left(3x+2\right)^2+16\ge16\Leftrightarrow MinN=16\Leftrightarrow x=-\frac{2}{3}\)

c) \(P=-\left(x^2-4x+4\right)-\left(4y^2+4y+1\right)+8=8-\left(x-2\right)^2-\left(2y+1\right)^2\le8\Rightarrow MaxP=8\Leftrightarrow x=2;y=-\frac{1}{2}\)

câu b k tìm đc GTLN chỉ tìm được GTNN thôi nha

Đọc tiếp...
FAMAS 5 tháng 10 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

\(N=-9x^2+12x+20\)

\(=-\left[\left(3x\right)^2-2.3x.2+4+16\right]\)

\(=-\left[\left(3x-2\right)^2+16\right]\)

\(=-\left(3x-2\right)^2-16\le-16\)

Vậy \(N_{max}=-16\Leftrightarrow3x-2=0\Leftrightarrow x=\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
trieu dang 22 tháng 6 2015 lúc 8:34
Báo cáo sai phạm

hình như tìm GTLN bạn à

Đọc tiếp...
★~ᗪąɾк~(ƦŦ)♚★ 28 tháng 6 lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

Sửa đề bài của anh 

tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

) A= -3x2+ 4x- 1

b) B= 3+ 5x+ x2

a)A=-3x2+4x-1

=-3x2+3x+x-1

=(x-1)-(3x2-3x)

=(x-1)-3x(x-1)

=(x-1)(1-3x)

b) câu b) tương tự bạn tách cái 5x ra thành 5x=3x+2x là xg

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 27 tháng 6 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

hình như tìm GTLN

b)

B=\(3x^2-6x+3+x+1\)

  =\(3.\left(x-1\right)^2+x+1\) 

.................

hc tốt

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 25 tháng 6 2017 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

GTLN : \(\frac{1}{\left|x\right|+1}\)

\(\frac{1}{\left|x\right|+1}>0\)

Vậy nên |x| phải đạt giá trị nhỏ nhất có thể để 1/|x| +1 > 0 

\(1⋮\left|x+1\right|\)nên x = 0

GTNN \(\frac{\left|x\right|+1945}{1946}\)

\(\left|x\right|=-1945\)

Đọc tiếp...
Ngô Văn Tuyên 27 tháng 6 2015 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

1)

+)   |3,7 +2,5| lớn hơn hoặc  bằng 0 ==> \(A\ge2,5\)

Vậy A nhỏ nhất là bằng 2 khi 3,7 - x = 0 <=> x = 3,7

+) \(B\ge-4,5\)

Vậy B nhỏ nhất là bằng - 4,5 khi x+ 1,5 = 0  <=> x = - 1,5

2) 

+) \(C\le1,5\)

C lớn nhất là bằng 1,5 khi 1,1+x = 0 <=> x = - 1,1

+) \(D\le-3,7\)

D lớn nhất = -3,7 khi 1,7 - x = 0 <=> x = 1,7

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 8 tháng 12 2017 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

Không mất tính tổng quát, ta giả sử \(a\le b\le c\le d< 1\)

Xét tổng \(S=\left|d-c\right|+\left|d-b\right|+\left|d-a\right|+\left|c-b\right|+\left|c-a\right|+\left|b-a\right|\)

\(=\left(3d+c\right)-\left(b+3a\right)\)

Do \(b+3a\ge0\Rightarrow S\le3d+c\)

S = 3d + c khi a = b = 0 , khi đó d + c = 1.

Do \(d\le1\Rightarrow S=2d+\left(d+c\right)=2d+1\le2.1+1=3\)

Vậy maxS = 3 khi \(\left(a,b,c,d\right)=\left(1,0,0,0\right)\) và các hoán vị của nó.

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 10 tháng 8 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Vì vai trò a,b,c,d bình đẳng :

Giả sử :\(a\ge b\ge c\ge d\)khi đó 

S = |a-b|+|a-c|+|a-d|+|b-c|+|b-d|+|c-d|

= (a-b)+(a-c)+(a-d)+(b-c)+(b-d)+(c-d)

= (3a+b) - (c+3d)

Do \(c+3d\ge0\Rightarrow S\le3a+b\)

S = 3a + b khi c = d = 0 , lúc đó a+b=1

Do \(a\le1\)ta có 

S = 2a + (a+b)=2a + 1 \(\le\)2.1+1

Hay \(S\le3\)

Vậy Max s = 3 khi (a,b,c,d) = (1;0;0;0) và các hoán vị của nó 

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
KUDO SHINICHI 10 tháng 12 2017 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

....................................khó wa

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 11 tháng 4 2015 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{2000+6-x}{6-x}=\frac{2000}{6-x}+1\)lớn nhất khi \(\frac{2000}{6-x}\) là số dương lớn nhất 

=> 6 - x là số dương nhỏ nhất . Vì x nguyên => x = 5

Vậy x = 5 thì A lớn nhất

Đọc tiếp...
trần như 11 tháng 4 2015 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

để \(\frac{2006-x}{6-x}\) đạt giá trị nhất 

thì 6 - x phải nhỏ nhất

vậy có:   6 - x = 1

                x  = 6 - 1 =5

vậy để A lớn nhất thì giá trị của x là 5

Đọc tiếp...
Đỗ Nguyễn Tùng Dương 6 tháng 4 2017 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

112233445566778899

Đọc tiếp...
Moon Light 16 tháng 8 2015 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Do \(\left(\frac{4}{9}x-\frac{2}{15}\right)^6\ge0\)

=>\(-\left(\frac{4}{9}x-\frac{2}{15}\right)^6\le0\)

=>\(B=-\left(\frac{4}{9}x-\frac{2}{15}\right)^6+3\le3\)

=>GTLN của B=3 <=>\(\left(\frac{4}{9}x-\frac{2}{15}\right)^6=0\Leftrightarrow\frac{4}{9}x-\frac{2}{15}=0\Leftrightarrow\frac{4}{9}x=\frac{2}{15}\Leftrightarrow x=\frac{2}{15}:\frac{4}{9}=\frac{2}{15}\cdot\frac{9}{4}=\frac{3}{10}\)

Đọc tiếp...
Ngu Ngu Ngu 27 tháng 3 2017 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Giải:

Áp dụng BĐT \(|a|-|b|\le|a-b|\) ta có:

\(|x-1004|-|x+1003|\le|x-1004-x+1003|=1\)

Dấu "=" xảy ra khi \(\Leftrightarrow2013\le x\le2014\)

Vậy \(MAX_A=1\) tại \(2013\le x\le2014\)

Đọc tiếp...
Trafalgar 26 tháng 12 2016 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

ÁP DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC:|a|-|b|<=|a-b|

|x-1004|-|x+1003|<=|x-1004-x+1003|=1

vậy GTLN là 1

Đọc tiếp...
Giang 26 tháng 12 2016 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

bằng 1 nha

Đọc tiếp...
thang Tran 13 tháng 8 2015 lúc 9:44
Báo cáo sai phạm

a) A = 4x^2 + 7x + 13 

      = 2x^2 + 2.2x. 7/4 + 49/16 + 159/16

      = (2x + 7/4 )^2 + 159/16 

Vạy GTNN của A là 159/16 khi 2x + 7/4 = 0 => 2x = -7/4 => x= -7/8

b) B  = 5 - 8x + x^2

      = x^2 - 8x + 16 - 11

        = ( x - 4 )^2 - 11 

Vậy GTNN  là 11 khi x - 4 = 0 => x= 4 

Đọc tiếp...
Trần Thị Diễm Quỳnh 21 tháng 8 2015 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

A=|x-3|+|x-5|+|7-x| >= |x-3+7-x|+|x-5|=|4|+|x-5|=4+|x-5|

vi |x-5|>=0 voi moi x

=>A>=4+0=4

dau "=" xay ra khi va chi khi:

(x-3)(7-x)>=0 va x-5=0

<=>x>=3 va x<=7 va x=5

vay GTNN cua A=4 khi va chi khi x=5

 

Đọc tiếp...
Võ Thạch Đức Tín 1 27 tháng 8 2016 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Để A = / x - 2001 / + / x -1 / có giá trị nhỏ nhất thì / x -2001 / phải có giá trị nhỏ nhất 

Suy ra : x = 2001 

Thử lại :A =  / x - 2001 / + / x - 1 / = / 2001 -2001 / + / 2001 - 1 / = / 0 / + /2000/ = 2000 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Mạnh 22 tháng 12 2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Ta có : / 2001 - x / + / x  - 1 / \(\ge\)/ 2001 - x + x - 1 /

/ 2001 - x / + / x - 1 / > / 2000 /

/ 2001 - x / + / x - 1 / >  2000 

 Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 2000 khi x = 1

Chúc bạn học tốt!!!!!

Đọc tiếp...
Duong Thi Thuy Ngan 13 tháng 12 2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

neu A=0 thi xao ha bn Tin

Đọc tiếp...
nguyentuantai 16 tháng 7 2015 lúc 9:16
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Nam Cao nói thế là ko được

Đọc tiếp...
Phạm Thị Bắc 17 tháng 10 2017 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

ta có : |x+3|+|x-7|=|x+3|+|7-x|>=|x+3+7-x|=10

dấu "=" xảy ra khi (x+3)(7-x)>=0

giải ra ta đc:  -3<=x<=7,

lại có |2x-5|>=0 dấu "=" xảy ra khi 2x-5=0=> x=2,5 (t/m)

=> A>=10+0+8=18 khi x=2,5

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: