Giúp tôi giải toán và làm văn


Edogawa Conan 8 tháng 4 2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Vang : nghe

Bach : trang

Hong : dao

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 8 tháng 4 2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Vì nghệ sĩ Vàng hưởng ứng lời nhận xét của người đội mũ trắng nên 2 người này khác nhau

Suy ra nghệ sĩ Vàng không đội mũ trắng suy ra nghệ sĩ Vàng đội mũ màu hồng

Suy ra nghệ sĩ Bạch đội mũ màu vàng, nghệ sĩ Hồng đội mũ màu trắng

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 25 tháng 4 lúc 8:15
Báo cáo sai phạm

Vàng: Nghệ

Bạch: trắng

Hồng: đào

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 5 tháng 4 2015 lúc 23:47
Báo cáo sai phạm

Do x; y ; z > 0 nên xyz khác 0 => \(\frac{xy}{xyz}+\frac{yz}{xyz}+\frac{zx}{xyz}=1\Rightarrow\frac{1}{z}+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1\Rightarrow\frac{1}{x}<1\Rightarrow x>1\)

Vì x<= y< = z nên \(\frac{1}{x}\ge\frac{1}{y}\ge\frac{1}{z}\Rightarrow\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\le\frac{1}{x}+\frac{1}{x}+\frac{1}{x}=\frac{3}{x}\)

=> 1 < = 3/x => x < = 3 mà x > 1 nên x = 2 hoặc 3

Nếu x = 2 => \(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{1}{y}<\frac{1}{2}\Rightarrow y>2;\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\le\frac{2}{y}\Rightarrow\frac{2}{y}\ge\frac{1}{2}\Rightarrow y\le4\)

mà y >2 => y = 3 hoặc 4 

y = 3 => z = 6;

y = 4 => z = 4

nếu x = 3 => \(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{2}{3}\Rightarrow\frac{1}{y}<\frac{2}{3}\Rightarrow y>\frac{3}{2};\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\le\frac{2}{y}\Rightarrow\frac{2}{y}\ge\frac{2}{3}\Rightarrow y\le3\)

theo đề bài x<= y nên y = 3 => z = 3

Vậy (x;y;z) = (3;3;3); (2;3;6);(2;4;4)

Đọc tiếp...
Đỗ Thành Vinh 9 tháng 5 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

x=1;y=9;z=8

Kiểm tra lại mà xem.

Đọc tiếp...
Nông Mai Phương 10 tháng 4 2016 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Suy ra so cam la vua chia het ch 3 va 5,be hon 20.Vay so cam la 15 

k cho mk nha

Đọc tiếp...
Konohana Lucia 13 tháng 4 2017 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

So cam do vua chia het cho 5 vua chia het cho 3 cho nen so cam do chia het cho 15, so cam it hon 20 qua nen so cam do chi co the la 15 qua cam

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Bảo Trân 14 tháng 4 2016 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Vậy số cam là 15

Đọc tiếp...
emdixaqua 10 tháng 6 2018 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là :

4+5 =9 (phần)

Đám ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki - lô -gam thóc là :

990 : 9 x 4 =440 (kg thóc)

Đám ruộng thứ hai thu hoạch được số ki - lô - gam thóc là :

990 : 9 x 5 = 550 (kg thóc)

              Đáp số : Đám ruộng thứ nhất : 440 kg thóc 

                          Đám ruộng thứ hai : 550 kg thóc

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 4 tháng 7 2015 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

144% - 100% = 44 5 Việt ah

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 4 tháng 7 2015 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh của hình vuông là a thì diện tích hình vuông là \(a^2\)

Nếu tăng a lên 20% được \(100\%a+20\%a=120\%a\).

Diện tích hình vuông mới là \(\left(120\%a\right)^2=144\%a^2\)

Vậy diện tích hình vuông tăng 144% - 100% = 40%

Đọc tiếp...
hội thích giải toán 4 tháng 2 2017 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

40% bạn nhé vì khi nhân thì nó lấy cạnh nhân cạnh nên nếu tăng 20% trăm thì 20%x2=40%

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Ta co :

a^3 +3a^2+5=5^b

<=>a^2(a+3)+5=5^b

<=>a^2.5^c+5=5^b

<=>a^2.5^c-1+1=5^b-1

=>b-1=0rc-1=0

Nếu b-1=0 thì thay vào ko thỏa mãn 

Neu c-1=0thi c=1 suy ra a=2 suy ra b=2 

Đọc tiếp...
nguyen phuc thanh 8 tháng 10 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

0rc là gì vậy ae

Đọc tiếp...
nguyen trong hieu 2 tháng 4 2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

b=0 hoặc c=o đó kaka ak

Đọc tiếp...
Tony Spicer 7 tháng 4 2015 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

Tổng số kg của tất cả các giỏ là: 65+71+58+72+93=359(kg)

Thử từng giỏi một; lấy 3 giỏ bất kì cộng lại rồi chia cho 3 sao cho ra kết quả là 1 trong 2 giỏ còn lại:

Đáp số: ... 

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 8 tháng 11 2015 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

Tổng số xoài và cam lúc đầu: 65+ 71+ 58+ 72+ 93 = 359 (kg) 

Vì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại nên tổng số xoài và cam còn lại 
là số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3.

Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3 .

Vậy giỏ cam bán đi là giỏ 71 kg. 

Số xoài và cam còn lại : 359 - 71= 288 (kg) 

Số cam còn lại : 288:4 = 72(kg) 

Vậy: các giỏ cam là giỏ đựng 71 kg ; 72 kg .

các giỏ xoài là giỏ đựng 65 kg ; 58 kg; 93 kg.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 9 tháng 6 2015 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

x2 - 2y2 = 1

=> x2 - 1 = 2y2 => (x - 1).(x + 1) = 2y2 (1)

Xét tổng (x - 1) + (x + 1) = 2x là số chẵn => x - 1 ; x + 1 cùng tích chẵn hoặc lẻ. (2)

Từ (1), (2) => x - 1; x + 1 cùng là số chẵn.

=> (x - 1).(x + 1) là số chẵn <=> 2y2 là số chẵn <=> y2 là số chẵn.

Mà y là số nguyên tố => y = 2. Khi đó x = 1 + 2.22 = 9 => x = 3

                                Vậy x = 3 và y = 2

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 6 tháng 4 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

x
2
 - 2y2
 = 1
=> x2
 - 1 = 2y2
 => (x - 1).(x + 1) = 2y2
 (1)
Xét tổng (x - 1) + (x + 1) = 2x là số chẵn => x - 1 ; x + 1 cùng tích chẵn hoặc lẻ. (2)
Từ (1), (2) => x - 1; x + 1 cùng là số chẵn.
=> (x - 1).(x + 1) là số chẵn <=> 2y2
 là số chẵn <=> y2
 là số chẵn.
Mà y là số nguyên tố => y = 2. Khi đó x = 1 + 2.22
 = 9 => x = 3
                                Vậy x = 3 và y = 2

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 6 tháng 4 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

x
2
 - 2y2
 = 1
=> x2
 - 1 = 2y2
 => (x - 1).(x + 1) = 2y2
 (1)
Xét tổng (x - 1) + (x + 1) = 2x là số chẵn => x - 1 ; x + 1 cùng tích chẵn hoặc lẻ. (2)
Từ (1), (2) => x - 1; x + 1 cùng là số chẵn.
=> (x - 1).(x + 1) là số chẵn <=> 2y2
 là số chẵn <=> y2
 là số chẵn.
Mà y là số nguyên tố => y = 2. Khi đó x = 1 + 2.22
 = 9 => x = 3
                                Vậy x = 3 và y = 2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: