Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Hiệu - tỉ


Trường hợp 1 : Nếu đề bài cho 5/8 số thứ nhất bằng 4/3 số thứ hai => số thứ hai : \(\frac{5}{8}:\frac{4}{3}=\frac{15}{32}\)số thứ nhất

Hiệu số phần bằng nhau : 32 - 15 = 17(phần)

Số thứ nhất là : 21 : 17 x 32 => sai đề

Trường hợp 2 : Bạn nên sửa lại đề là:

Tìm 2 số biết 5/8 số thứ nhất bằng 3/4 số thứ hai và số thứ nhất hơn số thứ hai là 12 đơn vị

Gọi số thứ nhất cần tìm là x,số thứ hai cần tìm là y.Theo đề bài ta có :

x - y = 12 => y = x - 12 (*)

Mà \(\frac{5}{8}\times x=\frac{3}{4}\times y\)

=> \(\frac{3}{4}\times y-\frac{5}{8}\times x=0\)

=> \(\frac{3}{4}\times\left(x-12\right)-\frac{5}{8}\times x=0\)

=> \(\frac{3}{4}\times x-9-\frac{5}{8}\times x=0\)

=> \(\frac{3}{4}\times x-\frac{5}{8}\times x-9=0\)

=> \(\frac{1}{8}\times x-9=0\)

=> \(\frac{1}{8}\times x=9\)

=> \(x=72\)(**)

Thay (**) vào (*) => y = x - 12 = 72 - 12 = 60

Vậy số thứ nhất là 72,số thứ hai là 60 

Hoặc : Số thứ hai bằng \(\frac{5}{8}:\frac{3}{4}=\frac{5}{8}\cdot\frac{4}{3}=\frac{5}{6}\)(số thứ nhất)

Hiệu số phần bằng nhau : 6 - 5 = 1 phần

Số thứ nhất : 12 : 1 x 6 = 72

Số thứ hai : 72 - 12 = 60

Đọc tiếp...

hiệu 2 số bằng 1/4 số bé ->số bé bằng 4 phần và số lớn bằng:

           4+1=5 phần

tổng số phần bằng nhau là:

         4+5=9

số lớn là:

        441:9x5=245

số bé là:

       441-245=196

                đ/s: bạn tự viết

Đọc tiếp...

                                        bài giải

        giá trị từng phần là :

                                     441:(4-1)= 147

              số lớn là :

                                     441-147 = 294

                số bé là :

                                   441- 294 = 147 

                                    đ/s : số lớn : 294

                                            số bé : 147

Đọc tiếp...

Gọi hiệu hai số là H . Do H x 4= số bé => H x (4 +1 )= số lớn . Ta có:

h x 4 +h x 5 = 441

h x ( 4+5 )= 441

h x 9 = 441

h=441:9

h= 49.

Số bé là:

49 x 4 = 196.

Số lớn là:

441-196 =245

Vậy số bé là 196, số lớn là 245

Đọc tiếp...

Sau 3 năm nữa : Ta có sơ đồ :  Tuổi con : l____l ------27 tuổi------  Tuổi mẹ  : l____l____l____l____lTuổi con sau ba năm nữa là : 

     27 : 3 = 9 ( tuổi ) Tuổi con hiện nay là :     9- 3 = 6 ( tuổi )

Tuổi mẹ sau ba năm nữa :

      27 : 3 x 3 = 27

Tuổi mẹ hiện nay là :     27 - 3 = 24 ( tuổi )                  Đáp số : ...

Đọc tiếp...

tuổi con là : 6

tuổi mẹ là : 24

Đọc tiếp...
Số sách ngăn trên là: 150:(3-1)*1-5=70( Số sách ngăn dưới là 15:(3-1)*3+5=230
Đọc tiếp...

Hai lần tuổi anh lớn hơn tổng số tuổi 2 anh em là 6 tuổi tức là tuổi anh hơn tuổi em là 6 tuổi

Đến đây thì dễ rồi bạn tự làm nốt nhé

Đọc tiếp...

                           Bài giải

     Nhóm 1 ít hơn nhóm 2 số người là:

              19 - 14 = 5 ( người )

     Vậy 1 người trồng được số cây là:

              30 : 5 = 6 ( cây )

     Nhóm 1 trồng được số cây là:

              6 x 14 = 84 ( cây )

     Nhóm 2 trồng được số cây là:

              6 x 19 = 114 ( cây )

                    Đáp số:   Nhóm 1: 84 cây.

                                   Nhóm 2: 114 cây.

        CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Đọc tiếp...

Gọi số cây nhóm 1 trồng đc là 14 phân bằng nhau thì nhóm 2 là 19 phần như vậy

Số cây mỗi h/s trồng đc là:

   30:(19-14)=6(cây)

Số cây nhóm 1 trồng đc là:

   6x14=84(cây)

Số cây nhóm 2 trồng đc là:

   84+30=114(cây)

     Đáp số: nhóm 1: 84(cây)

                   nhóm 2: 114(cây)

   Hok tốt !

Đọc tiếp...

                                Bài giải

    Tỉ số giữa số cây nhóm 1 trồng và nhóm hai trồng là : 14 : 19 = \(\frac{14}{19}\)

    Ta có sơ đồ

    Nhóm 1 : |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Nhóm 2 : |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Hiệu số phần bằng nhau là :

        19 - 14 = 5 ( phần )

    Giá trị mỗi phần là :

        30 : 5 = 6 ( cây )

    Số cây nhóm 1 trồng là :

        6 x 14 = 84 ( cây )

    Số cây nhóm 2 trồng là :

        6 x 19 = 114 ( cây )

            Đáp số : Nhóm 1 : 84 cây 

                          Nhóm 2 : 114 cây 

Đọc tiếp...

Ta có sơ đồ :

Tháng thứ 1 : |----|----|----|----|----|

Tháng thứ 2 : |----|----|----|----|----|----|----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

7 - 5 = 2 (phần)

a, Tháng thứ 1, công ty xuất khẩu được số tấn gạo là :

62 : 2 x 5 = 155 (tấn)

Tháng thứ 2, công ty xuất khẩu được số tấn gạo là :

155 + 62 = 217 (tấn)

b, Tháng thứ 3, công ty xuất khẩu được số tấn gạo là :

(155 + 217) : 2 = 186 (tấn)

Đọc tiếp...

90 % = 0,9 = 9 / 10

hiệu số phần bằng nhau là :

10 - 9 = 1 ( phần )

số nhân viên nam là :

( 27 : 1 ) x 10 = 270 ( người )

số nhân viên nữ là :

27 x 9 = 243 ( người )

      nam : 270 người

     nữ : 243 người

Đọc tiếp...

                                Bài giải

     Đổi 90% = \(\frac{9}{10}\)

    Ta có sơ đồ : 

         Nhân viên nam : |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

         Nhân viên nữ   : |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

    Hiệu số phần bằng nhau là :

        10 - 9 = 1 ( phần )

    Số nhân viên nam là :

        27 : 1 x 10 = 270 ( người )

                        Đáp số : 270 người 

Đọc tiếp...

                                Bài giải :

    Tỉ số giữa tấm vải thứ nhất và tấm vải thứ hai là : \(\frac{1}{3}:\frac{1}{2}=\frac{2}{3}\)

    Ta có sơ đồ :

        Tấm vải thứ nhất : |------------|------------|

        Tấm vải thứ hai   : |------------|------------|------------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

        2 + 3 = 5 ( phần )

    Tấm phải thứ nhất dài là :

        125 : 5 x 2 = 50 ( m )

    Tấm phải thứ hai dài là :

        125 : 5 x 3 = 75 ( m )

                     Đáp số : Tấm vải thứ nhất : 50 m

                                   Tấm vải thứ hai  : 75 m

Đọc tiếp...

Theo đề ra, ta có hình vẽ:

tấm vải 1 tấm vải 2 Vì 1/2 tấm vải thứ nhất =1/3 tấm vải thứ 2 nên 

--> Tấm vải thứ nhất =2/3 tấm vải thứ 2

--> Tổng số phần bằng nhau là :             2+3=5 (phần bằng nhau)

--> Tấm vải thứ nhất là:                  125:5 x2= 50 (m vải)

--> Tấm vải thứ 2 là                               125-50=75(m vải )

Đáp số Tấm vải 1: 50m

            Tấm vải 2 : 75m

Đọc tiếp...

Ta có: 0,6=\(\frac{3}{5}\)

ta coi số bé là 3 phần thì số lớn là 5 phần

Số lớn là : 0,6 : (5-3) x 5= 1,5

Đ/s: 1,5

Tịck mk nha

Đọc tiếp...

ta gọi số bé là a,số lớn là b

+ta có:  a:b( vì nếu đó là b:a thì kết quả phải lớn hơn 1)=b-a=0,6

vì vậy ta có số thích hợp nhất là 0,9 và 1,5

0,9:1,5=0,6 và 1,5-0,9=0,6

Đọc tiếp...

                                Bài giải

        Đổi 0,6 = \(\frac{3}{5}\)

    Ta có sơ đồ :

        Số bé  : |-------------|-------------|-------------|

        Số lớn : |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

    Hiệu số phần bằng nhau là :

          5 - 3 = 2 ( phần )

    Giá trị một phần là :

          0,6 : 2 = 0,3 

    Số lớn là :

          0,3 x 5 = 1,5 

                    Đáp số : 1,5

Đọc tiếp...

Sơ đồ bn tự vẽ nhé 

....

Tuổi Bình là 

4:(5-3).3=6( tuổi)

Tuổi An là 

6+2=8( tuổi )

hc tốt

Đọc tiếp...

#)Giải :

Ta có sơ đồ :

Bình : |-------------|-------------|-------------|

An    : |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Hiệu số phần bằng nhau là :

         5 - 3 = 2 (phần)

Tuổi Bình là :

         4 : 2 x 3 = 6 (tuổi)

Tuổi An là :

         6 + 2 = 8 (tuổi)

                  Đ/số : Bình : 6 tuổi.

                            An : 8 tuổi.

Đọc tiếp...
Giải :

Ta có sơ đồ :

Tuổi mẹ :   |----------|----------|----------|----------|Tuổi con :  |----------|

​Hiệu số phần bằng nhau là :

            \(4-1=3\) (phần)

Tuổi con là :

            \(30\::\:3\times1=10\) (tuổi)

Tuổi mẹ là :

             \(30+10=40\) (tuổi)

                                   Đáp số : Mẹ : 40 tuổi, con : 10 tuổi

Đọc tiếp...

Trả lời:

Theo bài ra ta có sơ đồ: ( bạn tự vẽ nha ).

Tuổi con là:

30:(4-1)x1=10 ( tuổi )

Tuổi mẹ là:

30+10=40 ( tuổi )

Đáp số:..........................

Đọc tiếp...

#)Giải :

                  Coi tuổi con là 1 phần thì tuổi mẹ là 4 phần như thế

                  Hiệu số phần bằng nhau là :

                             4 - 1 = 3 ( phần )

                  Tuổi con là :

                             30 : 3 x 1 = 10 ( tuổi )

                  Tuổi mẹ là :

                             30 + 10 = 40 ( tuổi )

                                         Đ/số : Con : 10 tuổi 

                                                   Mẹ : 40 tuổi.

Đọc tiếp...

Trả lời;

số bé 368

Số lớn 920

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...

Trả lời;

số bé 368

Số lớn 920

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...

Bài 1 : 

  Số thứ nhất là :

        280 : (3 + 4) x 3 = 120

  Số thứ hai là :

         280 - 120 = 160 

               Đ/s: ...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: