Giúp tôi giải toán và làm văn


MAI HUONG 19/10/2014 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

con 11 tuổi , bố 43 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Huy 17/10/2016 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

cách đây 3 năm thì hiệu giữa bố và con ko thay đổi

tuổi của con lúc trước là : 32 : (5-1)=8 tuổi

tuổi của con hiện nay là 8+3 =11 tuổi

tuổi bố hiện nay là 11+32=43 tuổi

đáp số:bố:43 tuổi,con :11 tuổi

Đọc tiếp...
Bùi Kim Ngân 08/11/2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Con : 11

Bố : 43

Đọc tiếp...
top scorer 06/08/2015 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

Số bút chì xanh hơn bút chỉ đỏ là:

51 + (12 – 7) = 56 (cây)

Hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Số bút chì đỏ:

56 : 2 = 28 (chì đỏ)

Số bút chì xanh:

28 x 3 = 84 (chì xanh)

Đáp số:  28 đỏ; 84 xanh

Đọc tiếp...
phan khanh hoai 16/12/2016 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

số bút chì xanh gấp bút chì đỏ là:

51+(12-7) = 56 ( bút chì )

hiệu số bằng một phần là:

3-1=2 ( phần )

vậy số bút chì xanh có là :

28x3=84 ( bút chì xanh )

       đáp số : 28 bút chì đỏ và 84 bút chì đỏ .

Đọc tiếp...
YBIUBHIB 16/12/2016 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

28 đỏ 48 xanh

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 05/09/2015 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

Cùng bớt cả tử số và mẫu số thì hiệu vẫn bằng: 89 - 70 = 19

Tử số sau khi bớt là 19: (4 - 3) x 3 = 57.

Vậy phải cùng bớt cả tử số và mẫu số đi 70 - 57 = 13 đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng 3/4.

Đọc tiếp...
Lê Trọng Bảo 05/09/2015 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

13 nha bạn

tick nha

Đọc tiếp...
tran thi khanh ly 23/09/2017 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

13 ban nhe

Đọc tiếp...
oOo Lê Ánh Hằng oOo 29/09/2016 lúc 14:16
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ phần còn lại của : 

Tấm 1 : 1 - 7/11 = 4/11 ( tấm 1 )

Tấm 2 : 1 - 4/5 = 4/20 = 1/5 ( tấm 2 )

4/20 tấm 2 ít hơn 4/11 tấm 1 là 8m .

Mỗi 1/20 tấm 2 ít hơn 1/11 tấm 1 là : 8 : 4 = 2 ( m )

Xem tấm 2 có 20 phần thì tấm 1 có 11 phần . 

Nếu mỗi 1/11 tấm 1 bớt đi 2m thì các phần đều bằng nhau , lúc này tấm 1 sẽ giảm đi : 2 x 11 = 22 ( m )

Tổng số vải của 2 tấm lúc này là : 115 - 22 = 93 ( m )

Tổng số phần bằng nhau : 20 + 11 = 31 ( phần )

Gía trị mỗi phần là : 93 : 31 = 3 ( m )

Tấm vải thứ 2 dài : 20 x 3 = 60 ( m )

              Đ/S : 60m 

Tíc nha mỏi tay quá 

Đọc tiếp...
Sawada Tsunayoshi 30/10/2016 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ phần còn lại của:

Tấm I: 1 – 7/11 = 4/11 (tấm I)

Tấm II: 1 – 4/5 = 1/5 = 4/20 (tấm II)

4/20 tấm II ít hơn 4/11 tấm I là 8m.

Mỗi 1/20 tấm II ít hơn 1/11 tấm I là:

8 : 4 = 2 (m)

Xem tấm II có 20 phần thì tấm I có 11 phần.

Nếu mỗi 1/11 tấm I bớt đi 2m thì các phần đều bằng nhau. Lúc này tấm I sẽ giảm đi:

2 x 11 = 22 (m)

Tổng số vài của 2 tấm lúc này là:

115 – 22 = 93 (m)

Tổng số phần bằng nhau:

20 + 11 = 31 (phần)

Giá trị mỗi phần là:

93 : 31 = 3 (m)

Tấm vải thứ II dài:

20 x 3 = 60 (m)

Đáp số: 60m

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Chi 05/10/2016 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

gọi a là chiều dài tấm vải thứ nhất

gọi b là chiều dài tấm vải thứ hai

chiều dài tấm vải thứ nhất còn lại sau khi bán là a-4/5*a

chiều dài tấm vải thứ hai còn lại sau khi bán là b-7/11*b

số vải còn lại của tấm thư nhất ít hơn số vải còn lại của tấm thứ hai là 8m thì ta được : (b-7/11*b)-(a-4/5*a)=8=>(11b-7b):11-(5a-4a):5=8

=>4b/11-a/5=8=>20b-11a=440(1)

tổng chiều dài của hai tấm vải là 115m ta có a+b=115=>a=115-b thay vào(1) 20b-11(115-b)=440=>b=55thay b=55 vào a+b=115 ta được a=60

đ/s a=60; b=55 nhé

..

Đọc tiếp...
nguyentuantai 13/07/2015 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

Đây là em Lê Quaang Phúc phải ko

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 13/07/2015 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

Số sách ngăn trên là

1:(1+3)=1/4 tổng số sách

Sau khi chuyển 10 quyển xuống ngăn dưới số sách ngăn trên là

1:(1+4)=1/5 tổng số sách

10 quyển sách tương ứng với

1/4-1/5=1/20 tổng số sách

Tổng số sách hai ngăn là

10 : 1/20=200 quyển

Số sách ngăn trên là

200 : 3 x 5 =120 quyển

Số sách ngăn dưới là

200 - 120 = 80 quyển

         Đáp số : ......

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Kim Hân 13/07/2015 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

Vì tổng số sách 2 ngăn  sau khi chuyển không đổi .

ta có sơ đồ sau :

Tồng của 2 số trước khi chuyển : [.....|.....|.....]....|.....|.....|.....|.....]

                 Số thứ nhất bằn 3/8  tổng 2 số 

Tồng của 2 số sau khi chuyển : [.....|.....].....|....|.....|.....|.....|.....]

                 Số thứ nhất bằn 1/4  tổng 2 số 

Vậy phân số chỉ 10 quyển sách :

3/8 - 1/4 = 1/8 ( tổng số sách 2 ngăn )

Tổng số sách của 2 ngăn là :

10 : 1/8 = 80 ( quyển )

Số sách ở ngăn trên là :

80 : ( 3 + 5 ) x 3 = 30 ( quyển ) 

Số sách ở ngăn dưới là :

80 - 30 = 50 ( quyển )

 

Đọc tiếp...
Lãnh Hạ Thiên Băng 01/12/2016 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

Thêm vào mỗi số a/b thì hiệu vẫn không thay đổi.

Đầu tiên tìm phân số lớn => Đó là 6/7

Phân số bé sau khi thêm vào mỗi số a/b là:

               (6/7 - 2/9) : (3 - 1) = 20/63

Phân số a/b là:

               20/63 - 2/9 = 2/21

                         Đáp số: 2/21

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Thanh 06/12/2016 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

2/21 dung

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 26/09/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

2/2 ko cả nhà olm

Đọc tiếp...
tran hao nam 17/10/2016 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

tuổi bố:55 tuổi

tuổi con:28 tuổi

Đọc tiếp...
xu nu xinh dep 30/09/2016 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

                                              số tuổi bố là : 55 tuoi

                                               số tuổi con là :28 tuổi

                                            Nhớ k cho mình nhé  cậu !

Đọc tiếp...
Quyết Trần Đình 28/02/2016 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

bố : 55 tuổi ; con : 28 tuôỉ

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 09/05/2015 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ : 

SL : |----|----|----|----|--|

SB :|----|

Số bé là :

( 133 - 19 ) : ( 4- 1 ) = 28

Số lớn là : 

28 + 133 = 161

đúng cái

Đọc tiếp...
phạm hồng anh 23/11/2015 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

số bé 38

số lớn 171

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 09/05/2015 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

gọi số bé là:a thì số lớn là :4a+19.Theo bài ra ta có:

4a+19-a=133

=>3a=133-19

=>a=114:3=38

=> số bé là 38;số lớn là 38.4+19=171

Đọc tiếp...
Lê Thành Trung 27/04/2015 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

Số lớn là:

(133-19):3x4=152

D/s:152

Đọc tiếp...
Lam Thanh Chuyen 30/04/2017 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Số lớn là:

  (133-19) :3x4=152

  D/S: 152

Đọc tiếp...
Phung thi nhu mai 27/10/2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

Khong biet

Đọc tiếp...
gv 21/09/2014 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

Anh - Em = 8

[Anh 5 năm trước] bằng tuổi anh hiện nay trừ 5 tuổi

[Em 8 năm sau] bằng tuổi em hiện nay cộng thêm 8 tuổi

Khi đó hiệu tuổi anh và em giảm 5 + 8 = 13 tuổi, giảm hơn chênh lệch tuổi anh và em hiện nay (chênh lệch giữa tuổi anh và em hiện nay là 8 tuổi) 

=> [Em 8 năm sau] hơn [Anh 5 năm trước] là 13 - 8 = 5 tuổi.

      Tỉ lệ: [Em 8 năm sau] và [Anh 5 năm trước] bằng 4 : 3

Đây là bài toán tìm 2 số biết hiệu và tỉ.

Gọi [Anh 5 năm trước] là 3 phần thì [Em 8 năm sau] là 4 phần.

=> Hiệu là: 4 - 3 = 1 phần và bằng 5 tuổi

=> 1 phần = 5 tuổi

=> [Anh 5 năm trước] = 3 phân x 5 = 15 tuổi

     [Em 8 năm sau] = 4 phần x 5 = 20 tuổi

=> [Anh hiện nay] = 15 + 5 = 20 tuổi (vì 5 năm trước đã là 15 tuổi) 

     [Em hiện nay] = 20 tuổi - 8 = 12 tuổi (Vì 8 năm sau là 20 tuổi)

Đáp số: Anh: 20 tuổi, em: 12 tuổi

Đọc tiếp...
Đàm thị diễm 20/12/2016 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi anh và tuổi em lần lượt là a và b (tuổi)

Theo đề bài ta có: (a-5)/3= (y+8)/4 và (a-5)-(y+8)=8(tuổi)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

(a-5)/3 = (b+8)/4 = (a-5-b-8)/3-4 = (8-13)/-1 = 

  • (a-5)/3 = 5 suy ra a-5 = 5x3

                                    a-5 = 15  

                                      a = 15+5

                                      a = 20(tuổi)

  • (b+8)/4 = 5 Suy ra b+8 = 5x4

                                     b+8 = 20

                                     b = 20-8

                                     b = 12( tuổi) 

Vậy tuổi anh và tuổi em hiện nay lần lượt là 20, 12 tuổi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đăng 20/11/2016 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi anh là x (tuổi); tuổi em là y (tuổi)

Độ tuổi anh cách đây 5 năm; tuổi em sau 8 năm tỉ lệ với 3 và 4 nên ta có:

(x-5)/3 = (y+8)/4

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:

(x-5-y-8)/3-4 = (8-13)/-1 = -5/-1 =5

(x-5)/3 = 5 suy ra x = 20

(y+8)/4 = 5 suy ra y = 12

Vậy tuổi anh là 20 tuổi ; tuổi em là 12 tuổi.

Đọc tiếp...
nguyen_huu_the 13/08/2015 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là:

23+17=40(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40:(5-3)x3=60(m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

60+40=100(m)

Diện tích hình chữ nhật là:

100x60=6000(m2)

 

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Thư 05/09/2014 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm
                                         Giải 
Số học sinh Giỏi lớp 5A bằng: 
1/9 +1 = 1/10 ( Số học sinh cả lớp) 
Số học sinh Giỏi lớp 5B bằng 
1/5+1 = 1/6 ( Số học sinh cả lớp ) 
Phân số chỉ số học sinh Giỏi lớp 5B nhiều hơn lớp 5A là: 
1/6 – 1/10 = 2/30 (Số học sinh cả lớp) 
Số học sinh cả lớp là: 
2 : 2/30 = 30 ( Học sinh ) 
Số học sinh Giỏi lớp 5A là: 
30 x 1/10 = 3 ( Học sinh ) 
Số học sinh còn lại lớp 5A là: 
30 – 3 = 27 ( Học sinh ) 
Số học sinh Giỏi lớp 5B là: 
3 + 2 = 5 ( Học sinh ) 
Số học sinh còn lại lớp 5B là: 
30 – 5 = 25 ( Học sinh ) 
Đáp số: 
5A: 27 Học sinh 
5B: 25 Học sinh
  •  
Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 12/03/2016 lúc 09:53
Báo cáo sai phạm

Lớp 5A và lớp 5B có số học sinh bằng nhau. Lớp 5A có số học sinh giỏi bằng 1/9 số học sinh còn lại của lớp. Lớp 5B có nhiều hơn lớp 5A là 2 học sinh giỏi nên số học sinh giỏi bằng 1/5 số học sinh còn lại của lớp. Tính số học sinh giỏi của mỗi lớp.

Giải:

- Vì số HS giỏi lớp 5A bằng 1/9 số HS còn lại nên

Số HS giỏi lớp 5A bằng 1/10 số HS cả lớp.

- Vì số HS giỏi lớp 5A bằng 1/5 số HS còn lại nên

Số HS giỏi lớp 5B bằng 1/6 só HS cả lớp.

- Phân số chỉ 2 HS giỏi bằng:

1/6 – 1/10 = 1/15 (số HS mỗi lớp)

Số học sinh mỗi lớp là: 2  15 = 30 ( học sinh)

Số HS giỏi của lớp 5A là: 30 x 1/10 = 3 ( học sinh)

Số học sinh giỏi lớp 5B là: 3 + 2 = 5 (học sinh)

Đọc tiếp...
Nguyễn Phưoưng Thảo 05/12/2014 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau la : 4-1=3

tuổi của mẹ là 30:3*4=40(tuoi)

tuoi con la :40-30=10(tuoi)

đáp số :mẹ 40 tuổi

            tuổi con :10 tuổi

Đọc tiếp...
trangloe 05/12/2014 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau la : 4-1=3

tuổi của mẹ là 30:3*4=40(tuoi)

tuoi con la :40-30=10(tuoi)

đáp số :mẹ 40 tuổi

            tuổi con :10 tuổi

Đọc tiếp...
0o0 Mạnh Châu 0o0 24/05/2017 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ là:

      30 : ( 4 – 1 ) x 4 = 40 (tuổi)

Tuổi con là:

       40 – 30 = 10 (tuổi)

                       Đáp số: ….

Đọc tiếp...
Lê Thị Quý Nhường 10/10/2015 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

gọi tử số là a .mẫu số là a+5

a-1/a+5+1=1/2

a-1/a+6=1/2

2x(a-1)=1x(a+6)

2a-2=1a+6

2a-a=2+6

1a=8

a=8

Suy ra tử số bằng 8 mẫu số bằng 8+5=13

Phân số đó là 8/13

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 20/02/2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Đáp số: \(\frac{8}{13}\).

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
tranduyanhas 25/11/2015 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

xin lỗi nhé tớ sai đề bài rồi hihi 

Đọc tiếp...
nguyên yêu thể thao 14/10/2016 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Cách đây 11 năm tuổi anh gấp 3 lần tuổi em 

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 24/06/2015 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

 Vì số tuổi của hai anh em không thay đổi theo thời gian.

=>Khi nào anh cũng lớn hơn em 6 tuổi.

Gọi số tuổi khi tuổi anh gấp 3 lần tuổi em là a, tuổi anh khi đó là 3a.

Theo bài ra ta có: 3a-a=6

=>                            2a=6

=>                              a=3

Cách đây số năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em là:

                               5-3=2(năm)

Vậy cách đây 2 năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

Đọc tiếp...
Nguyen Van Hung 27/06/2015 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

vì mỗi năm mỗi người thêm 1 tuổi nên em sẽ mãi kem anh 6 tuổi

tuổi em hiện nay là: (5+6)+3=14(tuổi)

tuổi anh hiện nay là:(14+6)+3=20(tuổi)

(vẽ sơ đồ)

hiệu số phần băng nhau là:

3-1=2(phần)

tuổi em là:

(6:2)*1=3(tuổi)

khi tuổi anh gấp 3 lần tuổi em thì cách đây số năm là: 14-3=11(năm)

Đ/s: 11năm

Đọc tiếp...
Pham Bao Uyen 03/03/2015 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

8 nam nua( ko biet co dug ko)

Đọc tiếp...
nguyễn huy tân 03/03/2015 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

sau 8 năm nữa lúc đó con 12 tuổi cha 42 tuổi.

Đọc tiếp...
Hùng Cường 03/03/2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

 8 năm các bạn giỏi wá!

Đọc tiếp...
Công chúa Bloom 27/04/2015 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

Khi thêm chữ số 5 vào bên phải số bé thì được số lớn nên ta có số lớn gấp 10 lần số bé và 5 đơn vị: Ta có sơ đồ:

SB: |------|

SL:  |------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|                    Hiệu 13811

Số bé: (13811 - 5) : (10 - 1)= 1534

Số lớn:  13811 + 1534  = 15345

                                         ĐS:

Đọc tiếp...
tạ hữu nguyên 02/04/2017 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

k mk đi làm ơn 

mk đang bị âm điểm

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: