Giúp tôi giải toán và làm văn


Edogawa Conan 28/04/2016 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

Sau khi bán thì chênh lệch giữa cam và quýt là:

145-15+5=135 (kg)

Số phần mà 135 kg tương ứng là:

8-3=5 (phần)

Số kg cam cửa hàng có ban đầu là:

( 135:3x8)+15=375 (kg)

Số kg quýt của hàng có ban đầu là:

375-145=230 (kg)

Đáp số: Cam 375 kg

            Quýt 230 kg

ai k mk mk k lại

Đọc tiếp...
Ngô Thị Yến Nhi 28/04/2016 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

Sau khi bàn thì chênh lệch giữa cam và quýt là :

145 - 15 + 5 = 135 ( quả )

Số phần 135 kg tương ứng là :

8 - 5 = 3 ( phần )

Số kg cửa hàng có ban đầu là :

( 135 : 3 x 8 ) + 15 = 375 ( kg )

Số kg quýt của cửa hàng có ban đầu là :

375 - 145 = 230 ( kg )

Đpa số : cam : 375 kg

             quýt : 230 kg

Đọc tiếp...
Đinh Thị Ngọc Ánh 11/05/2016 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Sau khi bàn thì chênh lệnh giữa cam và quýt là:

145-15+5=135 (quả)

Số phần 135kg tương ứng là:

8-5=3(phần)

Số kg cam cửa hàng bán ban đầu là:

(135÷3×8)+15=375 (kg)

Số kg quýt cửa hàng có ban đầu là:

375-145=230(kg)

Đáp số: Cam: 375 kg.

              Quýt: 230 kg.

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 24/03/2015 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

Sau khi bán đi 17kg cam và 6kg quýt thì số cam hơn số quýt là 53 kg, Vậy ban đầu số cam hơn số quýt là:

53 + 17 - 6 = 64 quả

bài toán hiệu - tỉ, ta có sơ đồ sau

số cam |----------|----------|

số quýt|-----------|

giá trị 1 phần là: 64 : (2 -1 ) = 64 quả

Số cam là: 64 x 2 = 128 quả

số quýt là: 64 x 1 = 64 quả

ĐS:...

Đọc tiếp...
nguyên 25/03/2015 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Số cam hơn số quýt là :

53 + 17 - 6 = 64 (quả)

Biết bài này thuộc dạng hiệu tỉ ta có sơ đồ như sau :

Số cam : |-----|-----|

Số quuýt : |-----|

Giá trị một phần là :

64 : (2 - 1) = 64 (quả)

Số cam là : 

64 x 2 = 128 (quả)

Số quýt là :

64 x 1 = 64 (quả)

ĐS : cam : 128 quả 

       quýt : 64 quả

Đọc tiếp...
olympic 24/03/2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Số cam hơn số quýt là :

53 + 17 - 6 = 64 (quả)

Biết bài này thuộc dạng hiệu tỉ ta có sơ đồ như sau :

Số cam : |-----|-----|

Số quuýt : |-----|

Giá trị một phần là :

64 : (2 - 1) = 64 (quả)

Số cam là : 

64 x 2 = 128 (quả)

Số quýt là :

64 x 1 = 64 (quả)

ĐS : cam : 128 quả 

       quýt : 64 quả

Đọc tiếp...
nguyên 25/03/2015 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Số cam hơn số quýt là :

53 + 17 - 6 = 64 (quả)

Biết bài này thuộc dạng hiệu tỉ ta có sơ đồ như sau :

Số cam : |-----|-----|

Số quuýt : |-----|

Giá trị một phần là :

64 : (2 - 1) = 64 (quả)

Số cam là : 

64 x 2 = 128 (quả)

Số quýt là :

64 x 1 = 64 (quả)

ĐS : cam : 128 quả 

       quýt : 64 quả

 
Đọc tiếp...
nguyên 25/03/2015 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Số cam hơn số quýt là :

53 + 17 - 6 = 64 (quả)

Biết bài này thuộc dạng hiệu tỉ ta có sơ đồ như sau :

Số cam : |-----|-----|

Số quuýt : |-----|

Giá trị một phần là :

64 : (2 - 1) = 64 (quả)

Số cam là : 

64 x 2 = 128 (quả)

Số quýt là :

64 x 1 = 64 (quả)

ĐS : cam : 128 quả 

       quýt : 64 quả

 
Đọc tiếp...
tran thi hop 25/03/2015 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

cam 128, quýt 64

Đọc tiếp...
NGUYEN NGOC DAT 24/12/2017 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Theo đề ra ta thấy rằng số lớn bằng 10 lần số bé

=> Số lớn - số bé = 10 x số bé - số bé = 9 số bé

Vậy số bé là 603 : 9 = 67

Số lớn theo đó là 67 . 10 = 670

 đ/s : ...

Đọc tiếp...
Lê Thị Quý Nhường 10/10/2015 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

gọi tử số là a .mẫu số là a+5

a-1/a+5+1=1/2

a-1/a+6=1/2

2x(a-1)=1x(a+6)

2a-2=1a+6

2a-a=2+6

1a=8

a=8

Suy ra tử số bằng 8 mẫu số bằng 8+5=13

Phân số đó là 8/13

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 20/02/2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Đáp số: \(\frac{8}{13}\).

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
tranduyanhas 25/11/2015 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

xin lỗi nhé tớ sai đề bài rồi hihi 

Đọc tiếp...
trần như 09/04/2015 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

số thứ nhất là:

30 : 2 x 3 = 45

số thứ hai là:

45 - 30 = 15

ĐS: số thứ nhất: 45

      số thứ hai 15

1 đúng nhé

Đọc tiếp...
Chu Thị Minh Phương 01/04/2017 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là :

   3 - 1 = 2 ( phần )

Số lớn là : 

    30 : 2 x 3 = 45

Số bé là :

    45 - 30 = 15

               Đáp số : Số lớn : 45

                             Số bé : 15

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 02/01/2017 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2(phần)

Số lớn là:

30:2x3=45

Số bé là:

45-30=15

Đáp số:Số bé:15

số lớn:45

Đọc tiếp...
Yandere chan 09/12/2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

 đầu tiên hiệu số tuổi 2 người không đổi

2 lần con= 7 lần cha thì ta có tỉ số là 2/7

2 lần tuổi con là 

30 : ( 7-2) x 2= 12 tuổi

sau số năm nữa thì 2 lần tuổi cha = 7 lần tuổi con là

12-4=8 năm nha bạn merry chrismas

Đọc tiếp...
Kudo shinichi 21/08/2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Sau khi giảm chiều rộng tăng chiều dài thì chiều dài hơn chiều rộng số m là:

            10+5+5=20(m)

Ta có sơ đồ khi giảm chiều rộng và tăng chiều dài:

Chiều rộng:|-----|-----|

Chiều dài:  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Chiều rộng sau khi giảm là:

   20:(7-2)x2=8(m)

Chiều rộng hình chữ nhật lúc đầu là:

   8+5=13(m)

Chiều dài hình chữ nhật lúc đầu là:

  13x10=23(m)

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

   23x13=299(m2)

        Đáp số:299m2

Đọc tiếp...
Trần Thị Lan Anh 25/11/2017 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

tỉ số là 1/3

hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2 phần

Tuổi của con là:

24:2x1=12 tuổi

tuổi mẹ là:

24:2x3=36 tuổi

tuổi mẹ gấp số lần tuổi lan là:

36:12=3 lần

              ĐS:3 lần

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 25/11/2017 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

Gọi x là số tuổi của Lan 3 năm sau . 

Gọi y là số tuổi của Lan 3 năm trước . 

Vì thời gian 3 năm sau hơn 6 năm so thời gian với 3 năm trước . 

Nên ta có : 

y - x = 6 ; y / x = 3 . 

Hiệu số phần bằng nha là : 

3 - 1 = 2 ( phần ) . 

 Số tuổi của Lan hiện nay là : 

( 6 / 2 *1 ) + 3 = 6 ( tuổi ) . 

Số tuổi của me Lan là : 

6 + 24 = 30 ( tuổi ) . 

Vì 30 / 6 = 5 . 

Nên tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi Lan . 

Đọc tiếp...
sẽ không tiết lộ 19/10/2015 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

tỉ số là 1/3

hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2(phần)

tuổi của con là:

24:2x1=12(tuổi)

tuổi mẹ là:

24:2x3=36(tuổi)

tuổi mẹ gấp số lần tuổi con là:

36:12=3(lần)

Đ/S:3 lần

 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 25/11/2017 lúc 13:46
Báo cáo sai phạm

5 lần nha bạn . 

Đọc tiếp...
Lê Hương Giang 13/03/2017 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

Hiện nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con

Đọc tiếp...
nguyen thi hanh 24/07/2015 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

chiều dài là 30m

chiều rộng là 15m

 

Đọc tiếp...
Dove Cameron 24/06/2016 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Chiều dài 30m                                                              Chiều rộng 15m

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 18/08/2015 lúc 09:53
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:
Chiều rộng: |-----|          HIỆU:15
Chiều dài:    |-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Hiệu số phần bằng nhau là:
6-1=5(phần)
Chiều rộng hình chữ nhật là:
15:5*1=3(m)
Chiều dài hình chữ nhật là:
3+15=18(m)
Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là 3(m) , chiều dài của hình chữ nhật là 18(m)

Tick đúng cho mình nha

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 14/04/2017 lúc 11:34
Báo cáo sai phạm

Coi chiều dài là 6 phần , chiều rộng 1 phần 

\(\Rightarrow\)Hiệu số phần bằng nhau là :

            6 - 1 = 5 ( phần )

Chiều dài là :

            15 : 5 x 6 = 18 ( m )

Chiều rộng là :

             15 : 5 = 3 ( m )

                     \(\text{Đ/S:}\) Chiều dài : 18m

                                  Chiều rộng : 3m

Đọc tiếp...
Ruxian 18/08/2015 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm
Lê Mạnh Tiến Đạt 03/06/2017 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Ô lê Ô lê

Khi ta xóa đi chữ số 8 ở tận cùng bên phải số thứ nhất thì ta được số thứ hai => Số thứ nhất gấp 10 lần và 8 đơn vị số thứ hai 

Ta có sơ đồ 

Số thứ nhất |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-8-|

Số thứ hai   |-----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

 10 - 1 = 9 ( phần )

Số thứ nhất là :

 [( 152 - 8 ) : 9 x 10] + 8 = 168

Số thứ hai là :

 168 - 152 = 16

              ĐS : . . .  

Đọc tiếp...
Mạnh Châu 03/06/2017 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

Khi ta xóa đi chữ số 8 ở tận cùng bên phải số thứ nhất thì ta được số thứ hai => Số thứ nhất gấp 10 lần và 8 đơn vị số thứ hai 

Ta có sơ đồ 

Số thứ nhất |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-8-|

Số thứ hai   |-----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

 10 - 1 = 9 ( phần )

Số thứ nhất là :

 [( 152 - 8 ) : 9 x 10] + 8 = 168

Số thứ hai là :

 168 - 152 = 16

Đọc tiếp...
Zlatan Ibrahimovic 03/06/2017 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số là A và A8.

Ta có:

A8-A=152.

10A+8-A=152.

10A-A=152-8.

9A=144.

A=144:9.

A=16.

A8=168.

Vậy ,,,,

Đọc tiếp...
nguyễn văn tâm 13/01/2015 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

số bé có 3 chữ số nên gọi số bé là abc

Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé thì được số lớn nên gọi số lớn là 1abc

theo đề ra, ta có:

abc.9=1abc

abc.9=1000+abc

abc.9-abc=1000

abc.(9-1)=1000

abc.8=1000

=>abc=125

=>1abc=1125

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 13/01/2015 lúc 22:47
Báo cáo sai phạm

Phải hiểu từng bước, làm biếng sao đạt đến đỉnh cao, thích ngắn bỏ dài là suy nghĩ nông cạn. HẾT

Đọc tiếp...
nguyễn văn nhất 13/11/2016 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

12468 kg muối

Đọc tiếp...
pektri6 10/11/2017 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

vì vải xanh hơn tổng số 2 loại vải kia là 58m 

 vậy ta tính được số vải xanh là: (1978+58):2=1018(m) 

tổng số vải trắng và vải đen là: 1978-1018=960(m

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh Vân 13/11/2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm
nếu cùng bớt đi 7m ở mỗi tấm vải thì hiệu số vải trắng và số vải xanh không đổi. Vậy ban đầu tấm vải trắng dài hơn tấm vải xanh là:51+(12-7)=56 Hiệu số phần bằng nhau là: 3-1=2 Tấm vải xanh ban đầu dài số mét là: (56:2)x1=28(m) Tấm vải trắng ban đầu dài số mét là: 28x3=84(m) Đ/S: 28m, 84m
Đọc tiếp...
pektri6 10/11/2017 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

vì vải xanh hơn tổng số 2 loại vải kia là 58m 

 vậy ta tính được số vải xanh là: (1978+58):2=1018(m) 

tổng số vải trắng và vải đen là: 1978-1018=960(m

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 26/04/2015 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

Chu vi gấp 6 lần chiều rộng thì nửa chu vi gấp số lần chiều rộng là :

     6 : 2 = 3 ( lần )

Vậy, chiều rộng hình chữ nhật có 1 phần và chiều daì hình chữ nhật là :

     3 - 1 = 2 ( phần )

Hiệu  số phần bằng nhau là:

     2 - 1 = 1 ( phần )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

     36 : 1 * 1 = 36 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật là :

     36 + 36  = 72 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là :

     72 * 36 = 2592 ( cm2 )

              Đáp số : 2592 cm2

Đọc tiếp...
Đỗ Bá Lâm 04/04/2017 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

2592 nha em

Đọc tiếp...
MonsterCat Release 04/04/2017 lúc 22:53
Báo cáo sai phạm

2592 là chuẩn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: