Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thị Ngọc Thơ 29 tháng 10 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2-4x+y^2+4y=9\\\left(x^2-4x\right)\left(y^2+4y\right)=-36\end{cases}}\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}x^2-4x=a\\y^2+4y=b\end{cases}}\) \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a+b=9\\ab=-36\end{cases}}\)

Theo định lý Viet đảo, a và b là nghiệm của \(t^2-9t-36=0\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Thơ 29 tháng 10 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x+\frac{3}{x}+y-\frac{2}{y}=5\\x^2+\frac{9}{x^2}+y^2+\frac{4}{y^2}=15\end{cases}}\) \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+\frac{3}{x}+y-\frac{2}{y}=5\\\left(x+\frac{3}{x}\right)^2+\left(y-\frac{2}{y}\right)^2=17\end{cases}}\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}x+\frac{3}{x}=a\\y-\frac{2}{y}=b\end{cases}}\) \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a+b=5\\a^2+b^2=17\end{cases}}\) \(\Rightarrow\left(a;b\right)=\left(1;4\right);\left(4;1\right)\)

\(\Rightarrow...\)

Đọc tiếp...
vodiem 30 tháng 10 lúc 13:17
Báo cáo sai phạm
alibaba nguyễn CTV 28 tháng 10 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: \(x,y\le\frac{1}{2}\Rightarrow2xy\le\frac{1}{2}\)

Ta có: 

\(\left(\frac{1}{\sqrt{1+2x^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+2y^2}}\right)^2\le2\left(\frac{1}{1+2x^2}+\frac{1}{1+2y^2}\right)\)

\(\le\frac{4}{1+2xy}\)

\(\Rightarrow x=y\)

Làm nốt

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 22 tháng 10 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}2x^2+2xy+2x+6=0\left(1\right)\\\left(x+1\right)^2+3\left(y+1\right)+2\left(xy-\sqrt{x^2y+2y}\right)=0\left(2\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(1\right)-\left(2\right)\Leftrightarrow x^2+2-3y+2\sqrt{y\left(x^2+2\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x^2+2}+\sqrt{y}\right)^2-4y=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x^2+2}+\sqrt{y}-2\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x^2+2}+\sqrt{y}+2\sqrt{y}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x^2+2}-\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x^2+2}+3\sqrt{y}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2+2}-\sqrt{y}=0\)

\(\Leftrightarrow y=x^2+2\)

Làm nốt

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜVõ ๖ۣۜ♡Mạnh๖²⁴ʱ๖ۣۜCườngღ๖²⁴ʱ๖ۣۜ 24 tháng 10 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

\(ĐK y⩾0\)

Hệ đã cho tương đương với 

          {2x2+2xy+2x+6=0(x+1)2+3(y+1)+2xy=2√y(x2+2){2x2+2xy+2x+6=0(x+1)2+3(y+1)+2xy=2y(x2+2)

Trừ từng vế 22 phương trình ta được

          x2+2+2√y(x2+2)−3y=0x2+2+2y(x2+2)−3y=0

 ⇔(√x2+2−√y)(√x2+2+3√y)=0⇔(x2+2−y)(x2+2+3y)=0

 ⇔x2+2=y

Đọc tiếp...
Postgass D Ace 18 tháng 10 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

sai rồi bạn ạ còn một GT nữa cơ bạn thử xét x=-2 y=-1 xem

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 17 tháng 10 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x^2+y^2=5\\x^3+2y^2=10x-10y\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\sqrt{5-y^2}\\\left(\sqrt{5-y^2}\right)^3+2y^2=10\sqrt{5-y^2}-10y\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\sqrt{5-y^2}\\y=1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\sqrt{5-1^2}=\sqrt{4}=2\\y=1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Manh 15 tháng 10 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

dk x+y\(\ne0\)

hệ <=> \(\hept{\begin{cases}\left(x+y\right)\left(3x^3-y^3\right)=1\\x^2+y^2=1\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}3x^4+3x^3y-xy^3-y^4=1\\x^2+y^2=1\end{cases}}< =>}\)

\(\hept{\begin{cases}2x^4+x^4-y^4+4x^3y-x^3y-xy^3=x^2+y^2\\x^2+y^2=1\end{cases}}\)<=> \(\hept{\begin{cases}2x^4+\left(x^2-y^2\right)\left(x^2+y^2\right)+4x^3y-xy\left(x^2+y^2\right)=x^2+y^2\\x^2+y^2=1\end{cases}}\)<=> \(\hept{\begin{cases}2x^4+x^2-y^2-xy+4x^3y=x^2+y^2\\x^2+y^2=1\end{cases}}\)<=> \(\hept{\begin{cases}2x^4+4x^3y-xy-2y^2=0\\x^2+y^2=1\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}\left(x+2y\right)\left(2x^3-y\right)=0\\x^2+y^2=1\end{cases}}}\)

giải từng hệ \(\begin{cases}x+2y=0\\x^2+y^2=1\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}x=\frac{-2}{\sqrt{5}}\\y=\frac{1}{\sqrt{5}}\end{cases};\hept{\begin{cases}x=\frac{2}{\sqrt{5}}\\y=\frac{-1}{\sqrt{5}}\end{cases}}}\)(thỏa mãn x+y khác 0)

\(\hept{\begin{cases}2x^3-y=0\\x^2+y^2=1\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}y=2x^3\\x^2+4x^6-1=0\end{cases}}}\)<=> \(\hept{\begin{cases}y=2x^3\\\left(x^2-\frac{1}{2}\right)\left(4x^4+2x^2+2\right)=0\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}y=2x^3\\x^2=\frac{1}{2}\end{cases}< =>}}\)\(\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{\sqrt{2}}\\y=\frac{1}{\sqrt{2}}\end{cases};\hept{\begin{cases}x=\frac{-1}{\sqrt{2}}\\y=\frac{-1}{\sqrt{2}}\end{cases}}}\)( thỏa mãn x+y khác 0)

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Manh 24 tháng 10 lúc 8:21
Báo cáo sai phạm

B D C A F E I 4 6 4 6 x X

đặt AE=AF=x => AB= x+4; AC= x+6; BC = 4+6=10

AB2 +AC2 =BC2 => (x+4)2 +(x+6)2 =102 <=> 2x2 + 20x -48=0 => x= 2 => AB= 6; AC= 8 => SABC = AB.AC :2 = 24

SABC = \(\frac{1}{2}\)(IF.AB + IE.AC+ ID.BC)  <=> 24= \(\frac{1}{2}\left(6r+8r+10r\right)=>24=12r=>r=2\)

Đọc tiếp...
Trần Tú Linh 23 tháng 10 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường tròn (O) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với BC tại D. Tính bán kính của đường tròn đó, biết BD = 4 cm, DC = 6cm.
Khó thực sự :(

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Manh 13 tháng 10 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

x+my=5 <=> x= 5-my thay vào (2)

2(5-my) +(m2-m)y=10 <=> (m2-3m)y=0 <=> y=0 => x= 5-0=5

vậy (x;y) = (5;0)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 31 tháng 1 2018 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}2x^2-xy+3y^2=13\\x^2+4xy-2y^2=-6\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}12x^2-6xy+18y^2=78\\13x^2+52xy-26y^2=-78\end{cases}}\)

Cộng vế với vế hai phương trình trong hệ ta có:

\(25x^2+46xy-8y^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2y\right)\left(25x-4y\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2y\\x=\frac{4y}{25}\end{cases}}\)

TH1: \(x=-2y\)

Ta có \(4y^2-8y^2-2y^2=-6\Leftrightarrow y^2=1\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=1;x=-2\\y=-1;x=2\end{cases}}\)

TH2: \(x=\frac{4y}{25}\)

Ta có \(\frac{16y^2}{625}+\frac{16}{25}y^2-2y^2=-6\Leftrightarrow y^2=\frac{625}{139}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=\frac{25}{\sqrt{139}};x=\frac{4}{\sqrt{139}}\\y=\frac{-25}{\sqrt{139}};x=\frac{-4}{\sqrt{139}}\end{cases}}\)

Vậy hệ có 4 nghiệm.

Đọc tiếp...
Tuyển Trần Thị 31 tháng 1 2018 lúc 6:45
Báo cáo sai phạm

nhan cheo 2 he pt thi bn se ra 

Đọc tiếp...
pham trung thanh 11 tháng 2 2018 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

a) đặt \(\sqrt{x+6}=a\ge0\)

          \(\sqrt{x-2}=b\ge0\)

Ta có: \(\hept{\begin{cases}\left(a-b\right)\left(1+ab\right)=8\\a^2-b^2=8\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(a-b\right)\left(1+ab\right)=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(ab-a-b+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a-1\right)\left(b-1\right)=0\)

Đến đây tự làm nhé

Đọc tiếp...
pham trung thanh 11 tháng 2 2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Đề Câu a = mấy vậy?

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 29 tháng 10 2016 lúc 23:28
Báo cáo sai phạm

Mình chắc là đề sai rồi đó. Mũ 2 chớ không phải 3 đâu

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 5 tháng 11 2017 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

   

a) 9x2 - 36

=(3x)2-62

=(3x-6)(3x+6)

=4(x-3)(x+3)

b) 2x3y-4x2y2+2xy3

=2xy(x2-2xy+y2)

=2xy(x-y)2

c) ab - b2-a+b

=ab-a-b2+b

=(ab-a)-(b2-b)

=a(b-1)-b(b-1)

=(b-1)(a-b)

P/s đùng để ý đến câu trả lời của mình

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 29 tháng 10 2016 lúc 23:20
Báo cáo sai phạm

alibaba nguyễn Nếu mũ 2 thì dễ phân tích được thành \(\left(x^2-2y\right)\left(3x^4+6x^2y-9x^2-18x+12y^2+11\right)=0\) . Có thể đề sai cũng nên???

Đọc tiếp...
Mr Lazy 1 tháng 7 2015 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm


Pt 1 là -2y^2 chứ?

 

Đọc tiếp...
Mr Lazy 1 tháng 7 2015 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

\(\left(1\right)\Leftrightarrow x^2-xy-2y^2=\left(x+y\right)\Leftrightarrow\left(x+y\right)\left(x-2y\right)=\left(x+y\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)\left(x-2y-1\right)=0\)

Đến đây bạn tự giải tiếp nhé

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Hải 16 tháng 9 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x^2y^2-1=7x+7y\\xy-1=x+y\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2y^2-1=7x+7y\\7xy-7=7x+7y\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x^2y^2-1-7xy+7=0\Leftrightarrow x^2y^2-7xy+6=0\)

\(\Leftrightarrow x^2y^2-xy-6xy+6=0\Leftrightarrow xy\left(xy-1\right)-6\left(xy-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(xy-1\right)\left(xy-6\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}xy-1=0\\xy-6=0\end{cases}}\)

Tới đây bạn tự giải tiếp nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: