Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Justina 2 tháng 5 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-2\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x-2=0\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh 2 tháng 5 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-2\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x-2=0\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid_new zZz CTV 21 tháng 2 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

\(\left(a+\frac{1}{b}\right)^2+\left(b+\frac{1}{a}\right)^2\)

\(\ge\frac{\left(a+b+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)^2}{2}\)

\(\ge\frac{\left(a+b+\frac{4}{a+b}\right)^2}{2}\)

\(=\frac{25}{2}\) 

tại a=b=1/2

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 21 tháng 2 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

thêm ít cách

Cách 1:

Áp dụng BĐT bunhiacopxki ta được:

\(\left[\left(a+\frac{1}{b}\right)^2+\left(b+\frac{1}{a}\right)^2\right]\left(1^2+1^2\right)\ge\left[\left(a+\frac{1}{b}\right)+\left(b+\frac{1}{a}\right)\right]^2\)

\(\Leftrightarrow\left[\left(a+\frac{1}{b}\right)^2+\left(b+\frac{1}{a}\right)^2\right]2\ge\left(1+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)^2\)(1)

Ta có:\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\ge\frac{2}{\sqrt{ab}}\)( tự CM nha )

ÁP dụng BĐT AM-GM ta có:

\(\sqrt{ab}\le\frac{a+b}{2}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\ge4\)(2)

Thay (2) vào (1) ta được: 

\(\left[\left(a+\frac{1}{b}\right)^2+\left(b+\frac{1}{a}\right)^2\right]2\ge25\)

\(\Rightarrow\left(a+\frac{1}{b}\right)^2+\left(b+\frac{1}{a}\right)^2\ge\frac{25}{2}\left(đpcm\right)\)

Dấu"="xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=\frac{1}{2}\)

Cách 2: 

Đặt \(P=\left(a+\frac{1}{b}\right)^2+\left(b+\frac{1}{a}\right)^2\)

Ta có: \(\left(a+\frac{1}{b}\right)^2+\left(b+\frac{1}{a}\right)^2=a^2+\frac{2a}{b}+\frac{1}{b^2}+b^2+\frac{2b}{a}+\frac{1}{a^2}\)

\(=a^2+\frac{2a}{b}+\frac{1}{16b^2}+\frac{15}{16b^2}+b^2+\frac{2b}{a}+\frac{1}{16a^2}+\frac{15}{16a^2}\)

\(=\left(a^2+\frac{1}{16a^2}\right)+\left(b^2+\frac{1}{16b^2}\right)+\left(\frac{2a}{b}+\frac{2b}{a}\right)+\left(\frac{15}{16b^2}+\frac{15}{16a^2}\right)\)

ÁP dụng BĐT AM-GM ta có:

\(a^2+\frac{1}{16a^2}\ge2\sqrt{a^2.\frac{1}{16a^2}}\ge\frac{1}{2}\)(3)

\(b^2+\frac{1}{16b^2}\ge2\sqrt{b^2.\frac{1}{16b^2}}\ge\frac{1}{2}\)(4)

\(\frac{2a}{b}+\frac{2b}{a}\ge2\sqrt{\frac{2a}{b}.\frac{2b}{a}}\ge4\)(5)

\(\frac{15}{16a^2}+\frac{15}{16b^2}\ge2\sqrt{\frac{15.15}{16.16a^2b^2}}=\frac{15}{8ab}\)(1) 

ÁP dụng BĐT AM-GM ta có:

\(ab\le\frac{\left(a+b\right)^2}{4}=\frac{1}{4}\)(2)

Thay (2) vào (1) ta được:

\(\frac{15}{16a^2}+\frac{15}{16b^2}\ge\frac{15}{2}\)(6)

Cộng (3)+(4)+(5)+(6) ta được: 

\(P\ge\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{15}{2}+4=\frac{25}{2}\)

Dấu"="xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=\frac{1}{2}\)

Cách 3:Làm tắt thui ạ

Đặt \(P=\left(a+\frac{1}{b}\right)^2+\left(b+\frac{1}{a}\right)^2\)

\(\left(a+\frac{1}{b}\right)^2+\left(b+\frac{1}{a}\right)^2=a^2+\frac{2a}{b}+\frac{1}{b^2}+b^2+\frac{2b}{a}+\frac{1}{a^2}\ge2ab+\frac{2}{ab}+4\)

\(P\ge2\left(ab+\frac{1}{ab}\right)+4\)

\(P\ge2\left(ab+\frac{1}{16ab}+\frac{15}{16ab}\right)+4\)

giống cách 2 rồi làm nốt

Đọc tiếp...
võ nguyên bảo khoa 17 tháng 2 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

\(x^2+y^2=\left(x-y\right)\left(xy+2\right)+5\)tìm x,y biết x>y

Đọc tiếp...
Chu Lâm Nhi 17 tháng 2 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

 Bài nào vậy?

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 2 tháng 6 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Lỗi sai \(a=b\)

Sửa lại \(b=a\)thì mới có phân tích được \(a^2-b^2=a^2-ab\)

Đọc tiếp...
Bùi Như Quỳnh 18 tháng 4 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Vì a=b nên a-b =0 => (a+b) (a-b) = a(a-b) = 0

Đọc tiếp...
anh trinh 20 tháng 10 2019 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

\(4x^2-\left(x+3\right).\left(x-3\right)+x\)\(=4x^2-\left(x^2-3^2\right)+x\)

                                                             \(=4x^2-\left(x^2-9\right)+x\)

                                                             \(=4x^2-x^2+9+x\)  

                                                             \(=3x^2+x+9\)  

Đọc tiếp...
anh trinh 20 tháng 10 2019 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

#hok tốt#

Đọc tiếp...
༺ ༄༂✎₷ωεεէ ༂࿐ ༺ 16 tháng 10 2019 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

   2xy - x2 - y2 - 16

= - ( x2 - 2xy + y2 ) - 16

= - ( x - y )2 - 42

= ( x + y - 4 )( x + y + 4 )

Đọc tiếp...
Ahwi CTV 16 tháng 10 2019 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

\(2xy-x^2-y^2-16.\)

\(=-\left(x^2-2xy+y^2+16\right)\)

\(=-\left[\left(x-y\right)^2+16\right]\)

\(=-\left(x-y\right)^2-16\)

=> đưa HĐT

Đọc tiếp...
Lưu Thùy Linh 14 tháng 10 2019 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

Hình như bạn tính nhầm r: 5929-2926 chứ

Đọc tiếp...
ミ★长 - ƔξŦ★彡 CTV 9 tháng 10 2019 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

\(B-A=76^2+74^2+...+4^2+2^2-77^2-...-3^2-1^2\)

\(=-77^2+\left(76^2-75^2\right)+\left(74^2-73^2\right)+...+\left(2^2-1^2\right)\)

\(=-77^2+\left(76+75\right)+\left(74+73\right)+...+\left(2+1\right)\)

\(=-77^2+\frac{\left(76+1\right)\left[\left(76-1\right)+1\right]}{2}=-77^2+2926\)

\(\Rightarrow A-B=77^2-2926=5929-5926=3\)

\(\Rightarrow A-B-3=3-3=0\)

\(\Rightarrow P=\frac{0}{3000}=0\)

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ 5 tháng 10 2019 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

1. Bình phương của một tổng

– Bình phương của một tổng bằng bình phương số thứ nhất cộng với hai lần tích số thứ nhân nhân số thứ hai rồi cộng với bình phương số thứ hai.

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2. Bình phương của một hiệu

– Bình phường của một hiệu bằng bình phương số thứ nhất trừ đi hai lần tích số thứ nhất nhân số thứ 2 rồi cộng với bình phương số thứ hai.

(A – B)2 = A2 – 2AB + B2

3. Hiệu hai bình phương

– Hiệu hai bình phương bằng hiệu hai số đó nhân tổng hai số đó.

A2 – B2 = (A + B)(A – B)

4. Lập phương của một tổng

– Lập phương của một tổng = lập phương số thứ nhất + 3 lần tích bình phương số thứ nhất nhân số thứ hai + 3 lần tích số thứ nhất nhân bình phương số thứ hai + lập phương số thứ hai.

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

5. Lập phương của một hiệu

– Lập phương của một hiệu = lập phương số thứ nhất – 3 lần tích bình phương số thứ nhất nhân số thứ hai + 3 lần tích số thứ nhất nhân bình phương số thứ hai – lập phương số thứ hai.

(A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

6. Tổng hai lập phương

– Tổng của hai lập phương bằng tổng hai số đó nhân với bình phương thiếu của hiệu.

A3 + B = (A + B)(A– AB + B2)

7. Hiệu hai lập phương

– Hiệu của hai lập phương bằng hiệu của hai số đó nhân với bình phương thiếu của tổng.

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫(๖team lion๖) 21 tháng 10 2019 lúc 9:18
Báo cáo sai phạm

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

(A - B)2 = A2 - 2AB + B2

A2 - B2 = (A + B) (A - B)

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 

(A - B)2 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 

A3 + B3 = (A + B) (A2 - AB - B2)

A3 - B3 = (A - B) (A2 + AB + B2)

Đọc tiếp...
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ 5 tháng 10 2019 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

Có chút nhầm lẫn mog m.n thông cảm ạ  =.='

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Manh 30 tháng 9 2019 lúc 0:00
Báo cáo sai phạm

đặt x^1000=m,y^1000=n

m+n=a

m2+n2=2b/3 =>a2=2b/3+2mn =>mn=a2-2b/3

m5+n5=c/36 <=>(n+m)[(m+n)4-5mn(m+n)2+5m2n2]=c/36

<=>a.[a4-5(a2-2b/3)a2+5(a2-2b/3)2 ]=c/36 <=>a(a4-10a2b/3+20b2/9)=c/36 <=>a(9a4-30a2b+20b2)=c/4

Đọc tiếp...
Chihiro CTV 29 tháng 9 2019 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

(x + 1)^4 - 6(x + 1)^2 - (x^2 - 2)(x^2 + 2)

= (x^2 + 2x + 1)(x^2 + 2x + 1) - 6(x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2)(x^2 + 2)

= x^2.(x^2 + 2x + 1) + 2x.(x^2 + 2x + 1) + x^2 + 2x + 1 - (x^2 - 2)(x^2 + 2)

= x^4 + 2x^3 + x^2 + 2x^3 + 4x^2 + 2x + x^2 + 2x + 1 - 6x^2 - 12x - 6 - x^2 + 2^2

= 4x^3 - 8x - 1

Đọc tiếp...
KYT 29 tháng 9 2019 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)^4-6\left(x+1\right)^2-\left(x^2-2\right)\left(x^2+2\right)\)

\(=\left(x^2+2x-5\right)\left(x^2+2x+1\right)-x^4+2\)

\(=x^4+2x^3+x^2+2x^3+4x^2+2x-5x^2-10x-5-x^4+4\)

\(=4x^3-8x-1\)

Đọc tiếp...
SSBĐ Love HT 27 tháng 9 2019 lúc 5:39
Báo cáo sai phạm

\(99^2=\left(100-1\right)^2=100^2-200+1=10000-200+1=9801\)

\(22^2=\left(20+2\right)^2=20^2+80+2^2=400+80+4=484\)

Câu cuối làm tương tự nhé

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
lê duy mạnh 26 tháng 9 2019 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

9962=(100-1)^2=10000+1-200=97991

Đọc tiếp...
ctk_new 25 tháng 9 2019 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

\(\left(x^2+4\right)\left(x+2\right)\left(x-2\right)\left(x^2+3\right)\left(x^2-3\right)\)

\(=\left(x^2+4\right)\left(x^2-4\right)\left(x^4-9\right)\)

\(=\left(x^4-16\right)\left(x^4-9\right)\)

\(=x^4\left(x^4-16\right)-9\left(x^4-16\right)\)

\(=x^8-16x^4-9x^4+144\)????

Đọc tiếp...
cố tử thần 25 tháng 9 2019 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

a, nhân ra để đc 1 hdt sau đó đưa phân tử chunglaf đc mâk

b,nhân ra cx đc mà dùng hdt cx đc

hok tốt

Đọc tiếp...
Manh 25 tháng 9 2019 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

lỗi kĩ thuật ạ :DD

Đọc tiếp...
Nhok Ngịch Ngợm 25 tháng 9 2019 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

a) = a

b) = b

học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Dương Tùng Duy 25 tháng 9 2019 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

chịu như thế thì chịuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu luôn...cạn lời!!!!

Đọc tiếp...
ctk_new 25 tháng 9 2019 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

\(2x^2-2xy+2y^2-6x-6y+18=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+x^2-2xy+y^2+y^2-6x-6y+9+9=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-2xy+y^2\right)+\left(x^2-6x+9\right)+\left(y^2-6y+9\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2+\left(x-3\right)^2+\left(y-3\right)^2=0\)

Mà \(\left(x-y\right)^2\ge0;\left(y-3\right)^2\ge0;\left(x-3\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-y=0\\y-3=0\\x-3=0\end{cases}}\Leftrightarrow z=y=3\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: