Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Uyên 19 tháng 9 2019 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

3(x + 2)^2 + (2x - 1)^2 - 7(x + 3)(x - 3) = 36

=> 3(x^2 + 4x + 4) + 4x^2 - 4x + 1 - 7(x^2 - 9) = 36

=> 3x^2 + 12x + 12 + 4x^2 - 4x + 1 - 7x^2 + 63 = 36

=> 8x + 76 = 36

=> 8x = -40

=> x = -5

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 19 tháng 9 2019 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Cm: Ta có: 

a) A = x2 - 8x + 20 = (x2 - 8x + 16) + 4 = (x - 4)2 +  4 > 0 \(\forall\) x(vì (x - 4)2 \(\ge\)\(\forall\)x ; 4 > 0)

=> A luôn dương với mọi x

b) B = 4x2 - 12x + 11 = [(2x)2 - 12x + 9] + 2 = (2x - 3)2 + 2 > 0 \(\forall\)x (vì (2x - 3)2 \(\ge\)\(\forall\)x; 2 > 0)

=> B luôn dương với mọi x

c) C = x2 - x + 1 = (x2 - x + 1/4) + 3/4 = (x -  1/2)2 + 3/4 > 0 \(\forall\)x (vì (x - 1/2)2 \(\ge\)\(\forall\)x; 3/4 > 0)

=> C luôn dương với mọi x

* Tìm x

3(x + 2)2 + (2x - 1)2 - 7(x + 3)(x - 3) = 36

=> 3(x2 + 4x + 4) + 4x2 - 4x + 1 - 7(x2 - 9) = 36

=> 3x2 + 12x + 12 + 4x2 - 4x + 1 - 7x2 + 63 = 36

=> 8x + 76 = 36

=> 8x = 36 - 76

=> 8x = -40

=> x = -40 : 8 = -5

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 11 tháng 9 2019 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(2x\right)^2-2.2x.5+5^2-4x.x+4x.6\)

\(=4x^2-20x+25-4x^2+24x=4x+25\)

\(B=\left(7x-3y\right)^2-\left(7x-3y\right)\left(7x+3y\right)\)

\(=\left(7x-3y\right)\left(7x-3y-7x-3y\right)\)

\(=\left(7x-3y\right)\left(-6y\right)=18y^2-42xy\)

\(C=\left(3-2x\right)^2+\left(3+2x\right)^2\)

\(=9-2.3.2x+4x^2+9+2.3.2x+4x^2\)

\(=18+8x^2\)

\(D=\left(x-y+z\right)^2+\left(z-y\right)^2+2\left(x-y+x\right)\left(y-z\right)\)

\(=\left(x-y+z+z-y\right)^2=x^2\)

Đọc tiếp...
★ Akiko Ichiko ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ 10 tháng 9 2019 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

Hằng đẳng thức rút ra được:

\(\left(a-b\right)^2=\left(b-a\right)^2\)

Mình thấy Minh và Bình viết giống nhau mà !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát 10 tháng 9 2019 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

\(\text{Sơn rút ra được hđt là: }\left(a-b\right)^2=\left(b-a\right)^2\)

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 10 tháng 9 2019 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

Theo em bạn Bình nói đúng và bạn Minh cũng nói đúng .

Bạn sơn rút ra được hằng đẳng thức như sau :
\(\left(a-b\right)^2=\left(b-a\right)^2\)

Có nghĩa là :
\(\left(x-6\right)^2=\left(6-x\right)^2=x^2-12x+36\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
The Queen 8 tháng 9 2019 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

tiểu ca ca làm được thì giúp mình với ! k sai đề đâu :((

Đọc tiếp...
tiểu ca ca 8 tháng 9 2019 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

câu 1 đề hình như là a+b=2,. ab=1 đó bạn ak ^^

Đọc tiếp...
The Queen 8 tháng 9 2019 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

chắc chắn k :3

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 8 tháng 9 2019 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

a) \(x^3-x=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x^2-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-1\right)\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=0\\x-1=0\\x+1=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=0\\x=1\\x=-1\end{cases}}\)

Vậy \(x\in\left\{0;1;-1\right\}\)

b) \(\left(x+2\right)\left(x^2-2x+4\right)-x\left(x^2+2\right)=15\)

\(\Leftrightarrow x^3+8-x^3-2x=15\)

\(\Leftrightarrow8-2x=15\)

\(\Leftrightarrow2x=-7\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{-7}{2}\)

Vậy \(x=\frac{-7}{2}\)

Đọc tiếp...
tth_new CTV 8 tháng 9 2019 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Xét \(2F=4x^2+18y^2-12xy-12x-24y+4038\)

\(=\left(2x-3y-3\right)^2+\left(3y-7\right)^2+3980\ge3980\)

Rồi tự làm tiếp:)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Đạt 7 tháng 9 2019 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

\(D=x^2+y^2+xy-12x+12y+100\)

\(\Rightarrow2D=x^2+x^2+y^2+y^2+2xy-24x+24y+200\)

\(\Rightarrow2D=\left(x^2+2xy+y^2\right)+\left(x^2-2.x.12+12^2\right)+\left(y^2+2.x.12+12^2\right)-88\)

\(\Rightarrow2D=\left(x+y\right)^2+\left(x-12\right)^2+\left(y+12\right)^2-88\)

\(\Rightarrow2D\ge-88\Leftrightarrow D\ge-44\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+y=0\\x-12=0\\x+12=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=12\\y=-12\end{cases}}\)

Vậy : GTNN của \(D=-44\) tại \(x-12,y=-12\).

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 7 tháng 9 2019 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

Bài làm

\(D=x^2+y^2+xy-12x+12y+100\)

Nhân thêm 4 vào đẳng thức trên, ta được

\(4D=4x^2+4y^2+4xy-48x+48y+400\)

\(=\left(4x^2+2.2xy+y^2\right)-24\left(2x+y\right)+3y^2-24y+400\)

\(=\left(2x+y\right)^2-2\left(2x+y\right).12+12^2+3y^2-24y+256\)

\(=\left(2x+y-12-\right)^2+3\left(y-4\right)^2+208\ge208\)

\(\Rightarrow D\ge208:4\)

\(\Rightarrow D=52\)

Dấu " = " xảy ra <=> x = 4; y = 4

Vậy giá trị của biển thứ D = 52 khi x = 4; y = 4

~ Khôg hiểu chỗ nào hỏi mik ~
# Họk tốt #

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 2 tháng 9 2019 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

\(a,\left(-4xy-5\right)\left(5-4xy\right)=\left(4xy+5\right)\left(4xy-5\right).\)

\(=\left(4xy\right)^2-5^2=16x^2y^2-25\)

\(b,\left(a^2b+ab^2\right)\left(ab^2-a^2b\right)=\left(ab^2+a^2b\right)\left(ab^2-a^2b\right)\)

\(=\left(ab^2\right)^2-\left(a^2b\right)^2=a^2b^4-a^4b^2\)

\(c,\left(3x-4\right)^2+2\left(3x-4\right)\left(4-x\right)+\left(4-x\right)^2\)

\(=\left[\left(3x-4\right)+\left(4-x\right)\right]^2\)

\(=\left(3x-4+4-x\right)^2=\left(2x\right)^2=4x^2\)

\(d,\left(a^2+ab+b^2\right)\left(a^2-ab+b^2\right)-\left(a^4+b^4\right)\)

\(=\left[\left(a^2+b^2\right)+ab\right]\left[\left(a^2+b^2\right)-ab\right]-\left(a^4+b^4\right)\)

\(=\left(a^2+b^2\right)^2-\left(ab\right)^2-a^4-b^4\)

\(=a^4+2a^2b^2+b^4-a^2b^2-a^4-b^4=a^2b^2\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: