Giúp tôi giải toán và làm văn


ctk_new 25 tháng 9 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

\(2x^2-2xy+2y^2-6x-6y+18=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+x^2-2xy+y^2+y^2-6x-6y+9+9=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-2xy+y^2\right)+\left(x^2-6x+9\right)+\left(y^2-6y+9\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2+\left(x-3\right)^2+\left(y-3\right)^2=0\)

Mà \(\left(x-y\right)^2\ge0;\left(y-3\right)^2\ge0;\left(x-3\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-y=0\\y-3=0\\x-3=0\end{cases}}\Leftrightarrow z=y=3\)

Đọc tiếp...
Trà My CTV 27 tháng 10 2016 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

\(a^3+b^3+c^3=3abc\)

<=>\(a^3+b^3+c^3-3abc=0\)

<=>\(\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)=0\)(*)

Thay a+b+c=0 vào biểu thức (*) ta có:

\(0.\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)=0\)luôn đúng!

Vậy với a+b+c=0 thì a3+b3+c3=3ab (đpcm)

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thanh Lương 12 tháng 6 2017 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

thay a^3+b^3=(a+b)^3 -3ab(a+b) .Ta có : 

a^3+b^3+c^3-3abc=0 

<=>(a+b)^3 -3ab(a+b) +c^3 - 3abc=0 

<=>[(a+b)^3 +c^3] -3ab.(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c). [(a+b)^2 -c.(a+b)+c^2] -3ab(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c).(a^2+2ab+b^2-ca-cb+c^2-3ab)... 

<=>(a+b+c).(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=0 

luôn đúng do a+b+c=0

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 7 tháng 6 2015 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

thay a^3+b^3=(a+b)^3 -3ab(a+b) .Ta có : 

a^3+b^3+c^3-3abc=0 

<=>(a+b)^3 -3ab(a+b) +c^3 - 3abc=0 

<=>[(a+b)^3 +c^3] -3ab.(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c). [(a+b)^2 -c.(a+b)+c^2] -3ab(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c).(a^2+2ab+b^2-ca-cb+c^2-3ab)... 

<=>(a+b+c).(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=0 

luôn đúng do a+b+c=0

Đọc tiếp...
Sosuke CTV 7 tháng 8 lúc 8:46
Báo cáo sai phạm

B = (x + 2)3 + (x - 2)3 - 2x(2x2 + 12)

B = (x + 2)(x2 + 2x.2 + 22) + (x - 2)(x2 - 2x.2 + 22) - 2x(2x3 + 12)

B = x3 + 4x3 + 4x + 2x2 + 8x + 8 + x3 - 4x2 + 4x - 2x2 + 8x - 8 - 4x3 - 24x

B = -2x3

Đọc tiếp...
Uyên 19 tháng 9 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

3(x + 2)^2 + (2x - 1)^2 - 7(x + 3)(x - 3) = 36

=> 3(x^2 + 4x + 4) + 4x^2 - 4x + 1 - 7(x^2 - 9) = 36

=> 3x^2 + 12x + 12 + 4x^2 - 4x + 1 - 7x^2 + 63 = 36

=> 8x + 76 = 36

=> 8x = -40

=> x = -5

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 19 tháng 9 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Cm: Ta có: 

a) A = x2 - 8x + 20 = (x2 - 8x + 16) + 4 = (x - 4)2 +  4 > 0 \(\forall\) x(vì (x - 4)2 \(\ge\)\(\forall\)x ; 4 > 0)

=> A luôn dương với mọi x

b) B = 4x2 - 12x + 11 = [(2x)2 - 12x + 9] + 2 = (2x - 3)2 + 2 > 0 \(\forall\)x (vì (2x - 3)2 \(\ge\)\(\forall\)x; 2 > 0)

=> B luôn dương với mọi x

c) C = x2 - x + 1 = (x2 - x + 1/4) + 3/4 = (x -  1/2)2 + 3/4 > 0 \(\forall\)x (vì (x - 1/2)2 \(\ge\)\(\forall\)x; 3/4 > 0)

=> C luôn dương với mọi x

* Tìm x

3(x + 2)2 + (2x - 1)2 - 7(x + 3)(x - 3) = 36

=> 3(x2 + 4x + 4) + 4x2 - 4x + 1 - 7(x2 - 9) = 36

=> 3x2 + 12x + 12 + 4x2 - 4x + 1 - 7x2 + 63 = 36

=> 8x + 76 = 36

=> 8x = 36 - 76

=> 8x = -40

=> x = -40 : 8 = -5

Đọc tiếp...
minh khôi 25 tháng 9 2018 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

a+b+c=0⇔a3+b3+c3=3abca+b+c=0⇔a3+b3+c3=3abc (cái này tự chứng minh nhá, dễ)

⇒3abc(a2+b2+c2)=(a3+b3+c3)(a2+b2+c2)=a5+b5+c5+a3(b2+c2)+b3(c2+a2)+c3(a2+b2)⇒3abc(a2+b2+c2)=(a3+b3+c3)(a2+b2+c2)=a5+b5+c5+a3(b2+c2)+b3(c2+a2)+c3(a2+b2)

Lại có b+c=−a⇔b2+c2=(b+c)2−2bc=a2−2bcb+c=−a⇔b2+c2=(b+c)2−2bc=a2−2bc

Tương tự c2+a2=b2−2ac,a2+b2=c2−2abc2+a2=b2−2ac,a2+b2=c2−2ab

Nên 3abc(a2+b2+c2)=a5+b5+c5+a3(a2−2bc)+b3(b2−2ac)+c3(c2−2ab)=2(a5+b5+c5)−2abc(a2+b2+c2)

Đọc tiếp...
Hồ Thị Hải Yến 7 tháng 7 2015 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

Goi 2 số tự nhiên là a, b

Ta có: a2 - b= 41

=> (a - b) (a + b)= 41

Vì a,b \(\in N\)  => a-b \(\in N\), a+b  \(\in N\)

=> a - b    <    a + b

=> a-b = 1

a+b= 41

=> a= (41+1):2=21

b= 21-1=20

Vậy 2 số tự nhiên lần lươyj là 21 và 20

 

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 3 tháng 9 2018 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

\(x^2-2x+2+4y^2+4y\)

\(=\left(x^2-2x+1\right)+\left(4y^2+4y+1\right)\)

\(=\left(x-1\right)^2+\left(2y+1\right)^2\)

\(4x^2-4x+y^2+2y+2\)

\(=\left(2x-1\right)^2+\left(y+1\right)^2\)

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 22 tháng 8 2018 lúc 5:32
Báo cáo sai phạm

1. \(x^2-2x+2+4y^2+4y\)

\(=\left(x^2-2x+1\right)+\left(4y^2+4y+1\right)\)

\(=\left(x-1\right)^2+\left(2y+1\right)^2\)

2. \(4x^2-4x+y^2+2y+2\)

\(=\left(4x^2-4x+1\right)+\left(y^2+2y+1\right)\)

\(=\left(2x-1\right)^2+\left(y+1\right)^2\)

3. \(4x^2+4x+4y^2+4y+2\)

\(=\left(4x^2+4x+1\right)+\left(4y^2+4y+1\right)\)

\(=\left(2x+1\right)^2+\left(2y+1\right)^2\)

4. \(4x^2+y^2+12x+4y+13\)

\(=\left(4x^2+12x+9\right)+\left(y^2+4y+4\right)\)

\(=\left(2x+3\right)^2+\left(y+2\right)^2\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: