Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Nguyên Hạo 16/04/2015 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

cạnh của  hình vuông ABCD là :

4 x 2 = 8 ( cm )

diện tích hình vuông ABCD là : 

8 x 8 = 64 ( cm)

diện tích hình tròn là :

4 x 4 x 3,14 = 50,24 ( cm2 )

phần tô đậm của hình vuông là :

64 - 50,24 = 13,76 ( cm2 )

đáp số : 13,76 cm2

Đọc tiếp...
Miyuki 16/04/2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông ABCD là:

4 + 4= 8 (cm)

a) Diện tích hình vuông ABC là:

8 x 8 = 64 (cm vuông)

Diện tích hình tròn là:

4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm vuông)

b) Diện tích phần tô đậm là:

64 - 50,24 = 13,76 (cm vuông)

Đáp số:a) 64 cm vuông

           b) 13,76 cm vuông

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Đại 27/04/2017 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

sao bạn vẽ được hình vậy

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 12/07/2015 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

C O A B D r H K

Diện tích tam giác vuông AOB bằng 1 nửa diện tích tam giác ABC. Mà diện tích tam giác ABC bằng 1 nửa hình vuông ABCD

=> Diện tích tam giác AOB = \(\frac{1}{4}\) diện tích hình vuông ABCD = 18  cm2

Ta có: Diện tích hình vuông OHBK bằng  \(\frac{1}{4}\)diện tích hình vuông ABCD  nên Diện tích hình vuông OHBK bằng 18  cm2

Mà  Diện tích hình vuông OHBK bằng r x r => r x r = 18  

=> Stròn  = r x r x 3,14 = 18 x 3,14 = 56,52 cm2

Đọc tiếp...
inuyasha 17/04/2016 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

56,52 nha bạn

Đọc tiếp...
tran duy 30/01/2015 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Hikari 11/02/2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

tích của hai bán kính hình tròn là:

50,24 : 3,14 = 16 (cm)

vì tích của hai bán kính hình tròn là 16 cm, mà 16 do 4 x 4 tạo thành, nên bán kính hình tròn là 4 cm.

chu vi hình tròn đó là:

4 x 2 x 3,14 = 25,12 (cm)

đáp số: 25,12 cm.

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 05/02/2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 29/04/2015 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

Độ dài đường kính của hình tròn tâm O là:

               25,12 : 3,14 = 8 (cm)

Nhìn vào hình vẽ, ta thấy:

Hình vuông ABCD là hình thoi có độ dài 2 đường chéo bằng độ dài đường kính của hình tròn tâm O là 8 cm.

Diện tích hình vuông ABCD là:

                8 x 8 : 2 = 32 (cm2)

                          Đáp số: 32 cm2

               

Đọc tiếp...
Nguyễn thị khánh hòa 04/02/2017 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

Độ dài đường kính của hình tròn chứa tâm O hay độ dài mỗi cạnh của hình vuông ABCD là:

25,12: 3,14=8( cm)

Diện tích hình vuông ABCD là :

8 x 8 = 64 ( cm2)

Đáp số:64  cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn thị khánh hòa 04/02/2017 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

Trương Quang Đạt sai 

Đọc tiếp...
sophie1029 18/01/2017 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình tròn đó là:

7/8 x 3,14=2,7475

Đ/s:2,7475

Đọc tiếp...
Triệu Mẫn 18/01/2017 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

chu vi hình tròn là :

\(\frac{7}{8}\)x 3.14 = 2.7475

ĐS : 2.7475

Đọc tiếp...
nguyen an dat 06/05/2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

chu vi hhinh tròn là                                                                                                                                                                                      3,14:8*7 = 2,7475                                                                                                                                                                                        d/s 2,7475

Đọc tiếp...
Bach Mai Phuong 21/01/2017 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

Đường kính hình tròn tâm O là:

         12,56 : 3,14 = 4 (dm)

Đáy lớn của hinh thang ABCD là:

         4 x 2 = 8 (dm)

Diện tích hình thang ABCD là:

        (8 + 4) x 4 : 2 = 24 (dm2)

                             Đ/S: 24dm2

         

Đọc tiếp...
Nguyễn Vũ Hà An 21/04/2018 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

Đường kính hình tròn tâm O là:

12,56 : 3,14 = 4 (dm)

Vì đường kính hình tròn tâm O bằng đáy bé hình thang ABCD và chiều cao hình thang ABCD nên hình thang ABCD có đáy bé là 4 dm, đáy lớn là: 4 x 2 = 8 (dm), chiều cao là 4 dm.

Diện tích hình thang ABCD là:

(4 + 8) x 4 : 2 = 24 (dm2)

Đáp số...

Đọc tiếp...
Bùi bạch dương 14/04/2018 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

đường kính hình tròn là:

12,56:3,14=4(dm)

đáy lớn là:

4*2=8(dm)

diện tích hình thang ABCD là :

(8+4)*4:2=24(dm2)

đáp số:24 dm2

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 05/06/2017 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Bán kính mới so với bán kính bán đầu là: 

100% + 20% = 120% 

Tích hai bán kính của hình tròn đó là: 

452,16 : 3,14 = 144 (cm)

Bán kính của hình tròn mới là: 

\(\sqrt{144}=12\left(cm\right)\)

Bán kính của hình tròn ban đầu là: 

12 : 120% = 10 (cm)

Diện tích hình tròn ban đầu là: 

10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Trung 26/04/2017 lúc 22:50
Báo cáo sai phạm

314 cm2 nhé.nhớ k cho mình nhé

Đọc tiếp...
Tanya 26/04/2017 lúc 22:36
Báo cáo sai phạm

      Giải 

Tích của 2 bán kính của hình tròn mới là :

452,16 : 3,14 = 144 (cm)

Vì 144 = 12 x 12 nên bán kính của hình tròn mới là 12 cm.

12 cm ứng với số phần trăm là :

100% + 20% = 120%

Bán kính của hình tròn ban đầu là :

12 : 120 x 100 = 10 (cm)

Diện tích của hình tròn ban đầu là:

10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

Đáp số : 314 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 04/02/2015 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:  50,24 cm2

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 03/02/2015 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:  50,24 cm2

Đọc tiếp...
Mai Anh Thư 04/02/2015 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

bạn có thể trả lời giúp mình câu hỏi số 2 được ko

Đọc tiếp...
Lê Thị Kim Oanh 22/02/2015 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

nếu ko giải thì thôi đừng nói người khác chứ

Đọc tiếp...
nguyen_huu_the 21/02/2015 lúc 07:23
Báo cáo sai phạm

bài này dễ mà cũng đòi hỏi

Đọc tiếp...
Tôi là ai 07/04/2018 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng mảnh đất là:

16x2/4= 8(m)

Diện tích mảnh đất là:

16x8= 128(m2)

Diện tích cái ao là:

4x4x3,14= 50,24(m2)

Diện tích phần trồng hoa là:

128-50,24= 77,76(m2)

Đáp số: 77,76 m2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: