Giúp tôi giải toán và làm văn


bùi thị bích ngọc 06/04/2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Đọc tiếp...
Uzumaki Naruto 27/04/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

cc hình thang là 7,5*2/3=5m

Shình thang là:(8,5+15)*5/2=58,75M2

Đọc tiếp...
Nguyen Thu Phuong 16/04/2018 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Ta có:

        (8,5+15) * a : 2 = S

    (8,5+15+3) * a : 2 = S + 7,5

               26,5 * a : 2 = S + 7,5

                   26,5 * a  = S + 7,5 * 2

                   26,5  * a = S + 15

....Mk ko biết

Đọc tiếp...
Việt Best Murad 15/04/2018 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

giải

đáy bé trên thực tế dài là :   6 x 1000 =6000 ( m )

đáy lớn trên thực tế dài là :      4 x 1000 = 4000 ( cm )

đáy lớn trên thực tế dài là :     4 x 1000 = 4000 ( cm )

diện tích mảnh đất trong thực tế là :        [ ( 6000 + 4000 ) x 4000 ] :2 = 2 000 000 (cm2)

                        2 000 000 cm = 200 m2

 Đáp số:.............

Hok tốt

                         

Đọc tiếp...
nguyen hoang yen 15/04/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Đáy bé trên thực tế dài là :

     6 x 1000 =6000 ( m )

Đáy lớn trên thực tế dài là :

      4 x 1000 = 4000 ( cm )

Đáy lớn trên thực tế dài là :

       4 x 1000 = 4000 ( cm )

Diện tích mảnh đất trong thực tế là :

        [ ( 6000 + 4000 ) x 4000 ] :2 = 2 000 000 (cm2)

                        2 000 000 cm = 200 m2

                                                 Dáp số : 200 m2

Đọc tiếp...
ngô thế trường 14/04/2018 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

đáy lớn thứ 1 là:

4x1000=4000

diện tích mảnh đất thực tế là:

1000:2=2000000(cm)

Đọc tiếp...
emdixaqua 19/01/2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

một mảnh vườn hình tam giác vuông ABC, vuông góc tại A. Cạnh AB dài 25m, cạnh AC dài 40m. Người ta cắt ra một mảnh hình thang vuông AMNC có đáy lớn là cạnh AC của mảnh vườn và chiều cao 10m để bán. Tính diện tích đất còn lại.

=> 180 m2

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
tran le nhu hoa 03/04/2017 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm
Trương Minh Dương 06/03/2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm
Bach Mai Phuong 21/01/2017 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

Đường kính hình tròn tâm O là:

         12,56 : 3,14 = 4 (dm)

Đáy lớn của hinh thang ABCD là:

         4 x 2 = 8 (dm)

Diện tích hình thang ABCD là:

        (8 + 4) x 4 : 2 = 24 (dm2)

                             Đ/S: 24dm2

         

Đọc tiếp...
Nguyễn Vũ Hà An 21/04/2018 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

Đường kính hình tròn tâm O là:

12,56 : 3,14 = 4 (dm)

Vì đường kính hình tròn tâm O bằng đáy bé hình thang ABCD và chiều cao hình thang ABCD nên hình thang ABCD có đáy bé là 4 dm, đáy lớn là: 4 x 2 = 8 (dm), chiều cao là 4 dm.

Diện tích hình thang ABCD là:

(4 + 8) x 4 : 2 = 24 (dm2)

Đáp số...

Đọc tiếp...
Bùi bạch dương 14/04/2018 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

đường kính hình tròn là:

12,56:3,14=4(dm)

đáy lớn là:

4*2=8(dm)

diện tích hình thang ABCD là :

(8+4)*4:2=24(dm2)

đáp số:24 dm2

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 12/04/2018 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Diện tích thửa ruộng mới đó là :

         30 x 51 = 1 530 ( m2 )

Chiều cao của thửa ruộng ban đầu là :

       ( 1 530 - 1 155 ) x 2 : ( 20 + 5 ) = 30 ( m )

Tổng đáy bé và đáy lớn của thửa ruộng là :

       1 155 x 2 : 30 = 77 ( m )

Đáy lớn thửa ruộng ban đầu là : 

       ( 77 + 33 ) : 2 = 55 ( m )

Đáy bé thửa ruộng ban đầu là :

        55 - 33 = 22 ( m )

                   Đáp số : Đáy lớn : 55 m 

                                 Đáy bé   : 22 m

Đọc tiếp...
0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 19/07/2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

Diện tích thửa ruộng mới đó là :

         30 x 51 = 1 530 ( m2 )

Chiều cao của thửa ruộng ban đầu là :

       ( 1 530 - 1 155 ) x 2 : ( 20 + 5 ) = 30 ( m )

Tổng đáy bé và đáy lớn của thửa ruộng là :

       1 155 x 2 : 30 = 77 ( m )

Đáy lớn thửa ruộng ban đầu là : 

       ( 77 + 33 ) : 2 = 55 ( m )

Đáy bé thửa ruộng ban đầu là :

        55 - 33 = 22 ( m )

                   Đáp số : Đáy lớn : 55 m 

                                 Đáy bé   : 22 m

Đọc tiếp...
nhất sông núi 16/06/2017 lúc 07:32
Báo cáo sai phạm

Diện tích thửa ruộng mới là:

30 x 51 =1530(m\(^2\))

Chiều cao  của thửa ruộng ban dầu là:

(1530 - 1155) x 2 : (20 + 5) =30(m)

Tổng đáy bé và đáy lớn của thửa ruộng là:

1155 x 2 : 30 = 77 (m)

Đáy lớn thửa ruộng ban đầu là:

(77 + 33) : 2 =55(m)

Đáy bé thửa ruộng ban đầu là:

55 - 33 =22(m)

         Đáp số:Đáy lớn 55 m

                      Đáy bé22m

Đọc tiếp...
Hikari 23/04/2015 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

đáy bé thửa ruộng là:

120 : 3 x 2 = 80 (m)

chiều cao thửa ruộng là:

80 : 4 x 3 = 60 (m)

diện tích thửa ruộng là:

(120 + 80) x 60 : 2 = 6000 (m2)

số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

6000 : 100 x 70 = 4200 (kg) = 42 (tạ)

đáp số: 42 tạ thóc.
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tuyết Chi 12/04/2018 lúc 05:30
Báo cáo sai phạm

 Đáy bé của thửa ruộng là :
         120 x \(\frac{2}{3}\)= 80 ( m )

Đáy lớn của thửa ruộng là :

         80 x \(\frac{3}{4}\)= 60 ( m )
Diện tích thửa ruộng là : 

          ( 120 + 80 ) x 60 : 2 = 6000 ( m2 )

Trên thửa ruộng người ta thu hoạch được số thóc là :

           6000 : 100 x 70 = 4200 ( kg )
                         Đổi 4200 kg = 42 tạ

                                                Đáp số : 42 tạ.
 

Đọc tiếp...
trần thị thu thủy 05/05/2015 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

tổng 2 đáy 29,4 x2 :4,2=14m

đáy lớn bằng (14+2,8):2=8,4m

đáy bé bằng 8,4-2,8=5,6m

SABC= (4,2x 5,6):2=11,76m2

SADC= (4,2x 8,4):2= 17,64m2

Đọc tiếp...
cặp đôi sành điệu 14/01/2017 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 đáy là :

29,4 x 2 : 4,2 = 14 ( m )

Đáy lớn là :

( 14 + 2,8 ) : 2 = 8,4 ( m )

Đáy bé là :

8,4 - 2,8 = 5,6 ( m )

SABC = ( 4,2 x 5,6 ) : 2 = 11,76 m2

SABC = ( 4,2 x 8,4 ) : 2 = 17,64 m2

Đọc tiếp...
nguyen van giang 14/01/2017 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

65626566555555555555555555555

Đọc tiếp...
Hikari 28/04/2015 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

tổng độ dài hai đáy mảnh đất là:

(89 + 18,6) : 2 = 53,8 (m)

đuờng cao mảnh đất là:

89 - 53,8 = 35,2 (m)

diện tích mảnh đất là:

53,8 x 35,2 : 2 = 946,88 (m2)

diện tích toàn phần hồ nuớc là:

3,6 x 3,6 x 6 = 77,76 (m2)

diện tích còn lại là:

946,88 - 77,76 = 869,12 (m2)

đáp số: 869,12 m2.

Không chắc nhé bạn!

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 04/04/2018 lúc 07:01
Báo cáo sai phạm

tổng độ dài hai đáy mảnh đất là: (89 + 18,6) : 2 = 53,8 (m)

đuờng cao mảnh đất là: 89 - 53,8 = 35,2 (m)

diện tích mảnh đất là: 53,8 x 35,2 : 2 = 946,88 (m2)

diện tích toàn phần hồ nuớc là: 3,6 x 3,6 x 6 = 77,76 (m2)

diện tích còn lại là: 946,88 - 77,76 = 869,12 (m2)

đáp số: 869,12 m2. 

Đọc tiếp...
Võ Đoan Trinh 13/04/2016 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

ddusg rùi bn giởi quóa

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: