Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Hà Thanh 04/02/2017 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

chiều cao là :

1105 x 2 : ( 47 + 38 ) = 26 cm

diện tích tam giác ABD là :

26 x 47 : 2 = 611 cm2

diện tích tam giác BCD là : 

26 x 38 : 2 = 494 cm2

ĐS : ABD : 611 cm2 

       BCD : 494 cm2 

tk minh nha ban

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 15/05/2018 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Đáp số:ABD: 611 cm2

             BCD: 494 cm2

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 13/02/2018 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

A B C D

Chiều cao hình thang là : 1105 x 2 : [47 + 38] = 26 cm

S\(\Delta ABD\)là : 26 x 47 : 2 = 611 cm2

S\(\Delta BCD\)là : 26 x 38 : 2 = 494 cm2

                   ĐS : 611 cm2

                              494 cm2

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 28/07/2015 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

A B C D E 20 15 14

+) Ta có: S(AED) = S(ADB) - S(AEB)

S(BEC) = S(ACB) - S(AEB)

mà S(ADB) = S(ACB) do chều cao hạ từ D và C xuống AB bằng nhau  và chung đáy AB

=> S(AED) = S(BEC)

+) Ta có: S(ABC) = 14 x 15 : 2 = 105 cm2

S(ADC) = 14 x 20 : 2 = 140 cm2

=> S(ABC) / S(ACD) = 105 / 140 = 3/4

Tam giác ABC và ACD có chung đáy là AC nên 

Chiều cao hạ từ B xuống AC / chiều cao hạ từ D xuống AC = 3/4

Mà tam giác BEC và AED có diện tích bằng nhau 

=> đáy EC/ đáy AE = 3/4 

+) Tam giác CED và tam giác AED có chùng chiều cao hạ từ D xuống AC

đáy EC/ AE = 3/4

=> S(CED)/ S(AED) = 3/4

=> S(CED)/ S(ACD) = 3/7 =>S (CED) = 3/7 x S(ACD) = 3/7 x 140 = 60 cm2

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 28/07/2015 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

c) SAED = SACD - SECD

SBEC = SBCD − SECD

mà SACD = SBCD nên SAED = SBEC

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 28/07/2015 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

b) kẻ HK qua E vuông góc với 2 đáy.EK la chiều cao tg CDE. 
Theo ĐL ta-let : 
AB/CD=EH/EK 
=>EK/HK=CD/(AB+CD) => EK=8cm 
S = 80(cm2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Phương 27/07/2015 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

diện tích hình thang là         (18,3+22,5)*20,5:2=418,2 m2

diện tích hình tròn là        1,3*1,3*3,14=5,3066 m2

diện tích phần đất còn lại là             418,2-5,3066=412,8934 m

đáp số  412,8934 m2 

Đọc tiếp...
vo trung hieu 08/02/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

diện tích  đất hình thang là: [18,3+22,5]*20,5:2=418,2[m2]

diện tích cái ao hình tròn là:1,3*1,3*3,14= 5,3066[m2]

diện tích đất còn lại là: 418,2- 5,3066=412,8934[m2]

d/s: 412,8934 m2

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10/04/2016 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


 

Đọc tiếp...
Hellevator 09/05/2018 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

a, Cạnh mảnh đất hình vuông là :

    96 : 4 = 24 ( m )

S mảnh đất hình vuông là :

 24 x 24 = 576 ( m2 )

576 m2 cx là S của thửa ruộng hình thang

 Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

576 : 36 = 16 ( m )

b, Tổng độ dài 2 đáy của thửa ruộng hình thang là :

36 x 2 = 72 ( m )

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thnag là :

 ( 72 - 10 ) : 2 = 31 ( m )

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là :

72 - 31 = 41 ( m )

Vậy a, chiều cao của thửa ruộng hình thang là  : 16 ( m )

b,đáy bé của thửa ruộng hình thang là : 31 m

đáy lớn của thửa ruộng hình thang là : 41 m

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10/04/2016 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.

Đọc tiếp...
Vũ Hoàng Nguyên 08/05/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Tổng độ dài của hai cạnh đáy là :

35 x 2 / 5 =14 cm

2/5 tổng độ dài hai đáy là:

14/5*2=5,6 cm

Đ'S : 5,6 cm

Đọc tiếp...
nguyenminhhieu 08/05/2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Tổng độ dài hai đáy là:

35*2:5=14( cm )

2/5 tổng độ dài hai đáy của hình thang là:

14*2/5=5,6(cm)

Đ/S:5,6cm

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 28/07/2015 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

xét tam giác ABC và BCD có chiều cao bằng nhau , đáy AB=1/2CD=>S_ABD=1/2 S_BCD

mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD=> chiều cao đỉnh C

xét tam giác ABG và BCG có chung đáy BG, chiều cao đỉnh A=1/2 chiều cao đỉnh C=>S_ABG=1/2 S_BCG

vậy diện tích tam giác CBG là

34,5x2=69(cm2)

diện tích ABCD là

(34,5+69)+(34,5+69)x2=310,5(cm2)

Đọc tiếp...
Hoàng DiễmQuỳnh 11/02/2017 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

34,5 ở đâu zậy

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 29/04/2016 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác ABD và BCD có chiều cao bằng nhau đáy AB = 1/2 CD => S_ABD = 1/2 S_BCD

Mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD => chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C

Xét tam giác ABG và BCG chung đáy BG, chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C => S_ABG = 1/2 S_BCG

Vậy diện tích tam giac BCG là : 34,5 x 2 = 69 (cm2)

Diện tích ABCD là : (34,5 + 69) + (34,5 + 69) x 2 = 310,5 (cm2)

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 26/04/2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

a/ Cạnh khu đất hình vuông là:

               180 : 4 = 45 (m)

Diện tích khu đất hình vuông là:

               45 x 45 = 2025 (m2)

Vì diện tích khu đất hình vuông bằng diện tich thửa ruộng hình thang nên diện tich thửa ruộng hình thang là 2025 m2.

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

               2025 x 2 : 90 = 45 (m)

b/ Độ dài cạnh đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

               (90 + 12) : 2 = 51 (m)

Độ dài cạnh đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

               90 - 51 = 39 (m)

                         Đáp số: a/ 45 m

                                     b/ Đáy lớn: 51 m

                                         Đáy bé : 39 m

Đọc tiếp...
nguyensaomai 08/05/2018 lúc 05:41
Báo cáo sai phạm

Cạnh của khu đất HV là :

180 : 4 = 45 ( m )

Diện tích khu đất HV là:

45 x 45 = 2025 ( m2 )

Vì diện tích thuở ruộng hình thang bằng diện tích một khu đất hình vuông nên diện tích thuở ruộng hình thang là 2025 m2

Chiều cao của hình thang là :

2025 x 2 : 90 = 45 ( m )

Độ dài cạnh đáy lớn của thuở ruộng hình thang là:

( 90 + 12 ) : 2 = 51 ( m )

Độ dài cạnh đáy bé của thuở ruộng hình thang là:

90 - 51 = 39 ( m )

Đ/S a : 45 m

      b : Đáy lớn : 51 m

            Đáy bé : 39 m

Đọc tiếp...
NAU TE 26/04/2015 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Canh thua ruong hinh vuong la:

180 : 4 = 45 (m)

Dien tich thua ruong hinh vuong (cung chinh la dien tich thua ruong hinh thang) la:

45 x 45 = 2025 (m2)

a) Chieu cao cua thua ruong hinh thang la:

2025 x 2 : 90 = 45 (m)

b) Do dai day be la:

(90 - 12) : 2 = 39 (m)

Do dai day lon la:

90 - 39 = 51 (m)

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 02/04/2016 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Tính đường cao từ A của tam giác ABC. Nối NB, dựa vào AN=NC, tính được SABN=SCBN , tính được SCBN ; tính được đường cao kẻ từ N xuống CB. Suy ra đường cao từ A xuống NM. SNBC=SMBC =1/2 SABC. => SAMC=1/2SABC (6cm2).  SAMN=SCMN (6:2=3 (cm2)).

Tính được MN là cạnh đáy của tam giác AMN. Hình thang NMBC đã biết được NM; CB và chiều cao nên tính được diện tích.)
Đường cao kẻ từ A xuống BC:   12 x 2 : 6 = 4 (cm)
SABN = SNBC = SABC : 2 = 12 : 2 = 6 (cm2)      (AN=NC, chung đường cao kẻ từ B)
Đường cao kẻ từ N xuống BC:    6 x 2 : 6 = 2 (cm)
Đường cao kẻ từ A xuống NM:   4 – 2 = 2 (cm)
Ta lại có:  SMBC = SNBC = 6 (cm2)       (Chúng đáy BC, bằng đường cao hình thang).
=>SAMC = SMBC = 6 (cm2)      (12 – 6 = 6 (cm2))
=>SAMN = SNMC = 6 : 2 = 3 (cm2)
Cạnh đáy MN của tam giác AMN:
3 x 2 : 2 = 3 (cm)
Diện tích hình thang NMBC:
(6 + 3) x 4 : 2 = 9 (cm2)                 (hoặc  12 - 3 = 9 (cm2))

Đáp số:   9 cm2 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: