Giúp tôi giải toán


Nguyễn Tiến Dũng 20/05 lúc 12:57

Diện tích hình thang đó là:

\(\frac{\left(1,6+2,8\right).0,8}{2}=1,76m^2\)

mình sửa lại đề :

đáy lớn :2,8m

Do Not Ask Why 20/05 lúc 13:58

Diện tích của tờ bìa đó là:

(2,8 + 1,6) x 0,8 : 2 = 1,76 (m2)

Đáp số: 1,76 m2

Võ Thị Thanh Trà 20/05 lúc 12:55

0,8 gì vậy bạn?

Doan Thanh phuong 16/05/2017 lúc 16:38

Diện tích tờ giấy bìa hình thang là :

       ( 10 + 6 ) x 12,5 : 2 = 100 ( cm2)

\(\Rightarrow\)Diện tích hình vuông bằng 100 cm2

\(\Rightarrow\)Cạnh hình vuông là 10 cm vì 10 x 10 = 100

Chu vi tờ bìa hình vuông là :

         10 x 4 = 40 ( cm2)

              Đáp số : 40 cm2

Nguyễn Thị Thu Thủy 16/05/2017 lúc 16:38

Diện tích hình thang ( Diện tích hình vuông ) :

                               ( 10 + 6 ) x 12,5 : 2 = 100 cm2

100 cm2 = 10 x 10 ( cm ) 

Chu vi hình vuông :

                     10 x 4 = 40 cm

kagome 23/05 lúc 20:32

đáp số là 40 cm2 bạn nhé

nguyenx mai 07/05/2017 lúc 17:44

Đáy lớn bằng : 30%:20%=3/2(đáy bé)

Đáy bé bằng :

30:(3-2).2=60m

đáy lớn =30:(3-2).3=90m

chiều cao=60+3=63

S hình thang là 

(90+60).63:2=4725m2

Lê Minh Anh 27/04/2017 lúc 18:33

Quy ước diện tích thửa ruộng là 1(đv)

Diện tích thửa ruộng trồng đậu bằng:  \(1-\frac{1}{3}-\frac{1}{5}-\frac{1}{4}=\frac{13}{60}\)(diện tích thửa ruộng)

Diện tích thửa ruộng là: \(\left(75,4+62,6\right)\times32\div2=2208\left(m^2\right)\)

Vậy diện tích trồng đậu là: \(2208\times\frac{13}{60}=478,4\left(m^2\right)\)

Hà Chí Trung 15/01/2015 lúc 02:24

Diện tích thửa ruộng tăng lên là diện tích của hình thang bé có 2 đáy là 10m, 6m. => Chiều cao của hình thang = 80x2:(10+6) = 10m. Diện tích thửa ruộng = (52 + 0.75x52)x10:2 = 52 x 5 x 1,75 = ...
 

Phạm Trần Việt Anh 09/05/2015 lúc 16:53

Đáy bé : 52* 75/ 100=39 (m) 
Chiều cao thửa ruộng là: 80*2/(10+6)=10(m) 
Diện tích thửa ruộng: (52 + 39)* 10/2=455(m2)

nhớ cảm ơn mik đấy

QUÂN Đoàn NÔNG CỐNG 27/04/2017 lúc 11:37

Dễ thôi

Huỳnh Thị Minh Huyền 28/07/2015 lúc 15:47

xét tam giác ABC và BCD có chiều cao bằng nhau , đáy AB=1/2CD=>S_ABD=1/2 S_BCD

mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD=> chiều cao đỉnh C

xét tam giác ABG và BCG có chung đáy BG, chiều cao đỉnh A=1/2 chiều cao đỉnh C=>S_ABG=1/2 S_BCG

vậy diện tích tam giác CBG là

34,5x2=69(cm2)

diện tích ABCD là

(34,5+69)+(34,5+69)x2=310,5(cm2)

Trần Hà Quỳnh Như 29/04/2016 lúc 15:50

Xét tam giác ABD và BCD có chiều cao bằng nhau đáy AB = 1/2 CD => S_ABD = 1/2 S_BCD

Mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD => chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C

Xét tam giác ABG và BCG chung đáy BG, chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C => S_ABG = 1/2 S_BCG

Vậy diện tích tam giac BCG là : 34,5 x 2 = 69 (cm2)

Diện tích ABCD là : (34,5 + 69) + (34,5 + 69) x 2 = 310,5 (cm2)

Phạm Khánh Huyền 28/03/2017 lúc 12:40

310,5 cm2

Nguyễn Đình Dũng 15/07/2015 lúc 20:02

Chiều cao hình thang là :

42 x 2 : 6 = 14 ( m )

Diện tích hình thang là :

31 x 14 = 434 ( m2)

       Đáp số : 434 m2

Nguyễn Quốc Việt 10/08/2016 lúc 21:20

Chiều cao thửa ruộng hình thang đó là:
        42 x 2 : 6 = 14 (m)

Diện tích thửa ruộng ban đầu là:

       31 x 2 x 14 : 2 = 434 (m2)

               Đáp số:...

Đinh Tuấn Việt 15/07/2015 lúc 20:05

Chiều cao hình thang là :

42 x 2 : 6 = 14 (m)

Diện tích hình thang là :

(31 x 2) x 14 : 2 = 434 (m2)

Seu Vuon 02/03/2015 lúc 21:00

SABCD = (9 +25)2

Nguyễn Thị Bich Phương 02/03/2015 lúc 21:11

ht la gi h thoi hay hinh thang

đinh mỹ duyên 04/05/2015 lúc 22:31

a) tổng hai đáy là: 36 x 2 = 72 (m)

cạnh mảnh đất hình vuông là: 96 : 4 = 24 (m)

diện tích mảnh đất hình vuông là: 24 x 24 = 576 (m2)

diện tích  thửa ruộng hình thang là: 576 (m2)

chiều cao thửa ruộng hình thang là: (576 x 2) : 72 = 16 (m)

b) đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang là: (72 - 10) : 2 = 31 (m)

    đáy lớn của thửa ruộng hình thang là: 31 + 10 = 41 (m)

 đáp số: a) chiều cao: 16m

             b) đáy nhỏ: 31m

                đáu lớn: 41m

 

Trần Hà Quỳnh Như 10/04/2016 lúc 09:31

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m. 

bui thao vy 09/05/2017 lúc 20:27

QUÂN Đoàn NÔNG CỐNG là đúng nhất

nguyen hoang yen 15/04/2015 lúc 21:41

Đáy bé trên thực tế dài là :

     6 x 1000 =6000 ( m )

Đáy lớn trên thực tế dài là :

      4 x 1000 = 4000 ( cm )

Đáy lớn trên thực tế dài là :

       4 x 1000 = 4000 ( cm )

Diện tích mảnh đất trong thực tế là :

        [ ( 6000 + 4000 ) x 4000 ] :2 = 2 000 000 (cm2)

                        2 000 000 cm = 200 m2

                                                 Dáp số : 200 m2

Phạm Thị Nhập 04/04/2016 lúc 17:16

2000m2 mới là chính xác nhất !

NGUYỄN HƯƠNG GIANG 28/04/2017 lúc 10:36

tỉ lệ 1/1000 có nghĩa là 1cm trên bản đồ bằng 1000cm ngoài thực tế 

  đáy lớn thực tế là:

6*1000=6000(cm)=60(m)

đáy bé thực tế là:

4*1000=4000(cm)=40(m)

diện tích mảnh đất hình thang đó là:

(60+40)*40:2=2000(m2)

đáp số: 2000m2

chiều cao thực tế là;

4*1000=4000(cm)=40(m)

Trương Quang Đạt 22/04/2015 lúc 11:18

Diện tích mỗi mảnh đất là:

               (30 + 20) x 10 : 2 = 250 (m2)

Chiều cao của mảnh đất hình tam giác là:

               250 x 2 : 40 = 12,5 (m)

                         Đáp số: 12,5 m

Đặng Thị Phương Thảo 22/04/2015 lúc 12:18

Diện tích mỗi mảnh đất là:

               (30 + 20) x 10 : 2 = 250 (m2)

Chiều cao của mảnh đất hình tam giác là:

               250 x 2 : 40 = 12,5 (m)

                         Đáp số: 12,5 m

Phạm Khánh Huyền 17/04/2017 lúc 21:26

Diện tích mỗi mảnh đất là:

  ( 30 + 20 ) x 10 : 2 = 250 ( m2 )

Chiều cao của mảnh đất hình tam giác là:

   250 x 2 : 40 = 12,5 ( m )      

                  Đáp số: 12,5 m 

Seu Vuon 23/02/2015 lúc 21:05

Bài 2 : a) Ta có : OM // AB =>  \(\frac{OM}{AB}=\frac{OD}{DB}\)( Hq talet) (1)

ON // AB => \(\frac{ON}{AB}=\frac{OC}{AC}\)(2)

AB // CD => \(\frac{OD}{OB}=\frac{OC}{OA}\Rightarrow\frac{OD}{OB+OD}=\frac{OC}{OA+OC}\Rightarrow\frac{OD}{DB}=\frac{OC}{AC}\)(3)

Từ (1), (2), (3) => OM/AB = ON/AB => OM = ON

b) Ta có : ON // CD => \(\frac{ON}{CD}=\frac{OB}{DB}\)(4)

Cộng từng vế (1) và (4) ta đc : \(\frac{OM}{AB}+\frac{ON}{CD}=\frac{OD}{DB}+\frac{OB}{DB}=\frac{OD+OB}{DB}=1\)

Suy ra : \(\frac{2OM}{AB}+\frac{2ON}{CD}=2\Rightarrow\frac{MN}{AB}+\frac{MN}{CD}=2\Rightarrow\frac{1}{AB}+\frac{1}{CD}=\frac{2}{MN}\)

c) Để mình tính đã nha

Seu Vuon 23/02/2015 lúc 21:16

Câu c bài 2 mình tính ra SABCD = 2008 + 2009 = 4017(đvdt) nhưng mà dài quá để giải sau nha

Seu Vuon 23/02/2015 lúc 21:17

À mình nhầm SABCD = 40172

Lê Duy Khang 15/04/2015 lúc 20:59

Giải

Diện tích hình thang là :

   10 x 10 = 100 cm2 

Chiều cao của hình thang là :

   100 x 2 : ( 12 + 8 ) = 10 cm 

Đ/s : 10 cm

Hikari 15/04/2015 lúc 21:00

diện tích hình vuông là:

10 x 10 = 100 (cm2)

tổng độ dài hai đáy của hình thang là:

12 + 8 = 20 (cm)

chiều cao của hình thang là:

100 : x 2 : 20 = 10 (cm)

đáp số: 10 cm.

Vũ Mai Hương 16/03/2016 lúc 19:56

Diện tích hình vuông hay diện tích hình thang là:

           10x10=100(cm2)

Chiều cao hình thang là :

     100x2:(12+8)=10(cm)

               Đáp số:10cm

trần minh quân 19/04/2015 lúc 09:49

shình vuông hay shình thang là:

10 * 10 = 100 (cm2)

Chiều cao hình thang đó là:

100 * 2 : (12 + 8) = 10 (cm)

                          Đáp số: 10 cm

bui thi thanh giang 16/04/2017 lúc 18:23

10 cm nhe k minh đi minh đang âm điêm

Hikari 16/04/2015 lúc 21:01

đáy lớn mảnh đất là:

6 x 1000 = 6000 (cm)   6000 cm = 60 m.

đáy bé mảnh đất là:

4 x 1000 = 4000 (cm)   4000 cm = 40 m.

chiều cao mảnh đất là:

4 x 1000 = 4000 (cm)   4000 cm = 40 m.

diện tích mảnh đất là:

(60 + 40) x 40 : 2 = 2000 (m2)

đáp số: 2000 m2.


 

nguyen hoang yen 16/04/2015 lúc 21:04

Đáy bé trên thưc tế là:

  4 x 1000 = 4000 (cm)

Đáy lớn trên thực tế là:

  6 x 1000= 6000 (cm)

Chiều cao trên thực tế là:

 4 x 1000=4000 (cm)

Diện tích mảnh đất trên thực tế là:

(4000 + 6000 ) x4000 = 20 000 000 (cm2 )

          2

20 000 000 cm2 = 2 000 m2

        Đáp số  :2000 m2

Đinh Tuấn Việt 16/04/2015 lúc 21:02

Diện tích mảnh đất hình thang trên bản đồ tỉ lệ 1:1000 là:

                                          (6 + 4) x 4 : 2 = 20 (cm2)

Diện tích thực của mảnh đất hình thang là:

                                           20 x 1000 = 20000 (cm2)= 2 m2

                                                                 

                                

Nguyễn Phương Anh 20/04/2015 lúc 20:46

Nói chg mih thấy bài này có vấn đề, tính ra số có phần thập phân tới bảy đến tám số lận.
 

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu CTV 11/03/2017 lúc 13:19

Cạnh khu đất hình vuông là:

180 : 4 = 45 (m)

Diện tích khu đất hình vuông (Diện tích thửa ruộng hình thang) là:

45 x 45 = 2025 (m2)

a) Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

2025 x 2 : 90 = 45 (m)

b) Độ dài đáy lớn là:

(90 + 12) : 2 = 51 (m)

Độ dài đáy bé là:

90 - 51 = 39 (m)

Đáp số: a) 45m

            b) 51 và 39 m

Sakura Miku 11/03/2017 lúc 13:22

a) Cạnh của khu đất hình vuông là :

           180 : 4 = 45 ( m )

   Diện tích khu đất hình vuông là :

        45 x 45 = 2025 ( m)

Vì diện tích khu đất hình vuông bằng diện tích thửa ruộng hình thang nên diện tích thửa ruộng hình thang là 2025 m2 

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

             2025 x 2 : 90 = 45 ( m2 )

b) Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là :

             ( 90 + 12 ) : 2 = 51 ( m )

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là :

             90 - 51 = 39 ( m )

        Đáp số : a) 45 m

                     b) Đáy lớn : 51 m

                         Đáy bé : 39 m

Mong các bn sẽ tk giùm mk !

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: