Giúp tôi giải toán và làm văn


Emma Granger 11/03/2018 lúc 14:42
Báo cáo sai phạm

Đáy nhỏ của hình thang là: 50:5.3=30m

Chiều dài của hình thang: 30-6=24m

Diện tích hình thang:24.[(30+24):2]=648m2

Số thóc thu được trên thửa ruộng : 648:10.5=324kg=3,24 tạ thóc

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 03/03/2018 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

DIỆN TÍCH HÌNH THANG LÀ 841 M2 NHA . 

Đọc tiếp...
sử vũ 03/03/2018 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

rõ hơn được ko bạn

Đọc tiếp...
sử vũ 03/03/2018 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

GIÚP MÌNH NHANH VỚI

MÌNH SẼ KẾT BẠN VÀ AI TRẢ LỜI ĐẦU TIÊN

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 17/02/2018 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai đáy là :

  15 + 10 = 25 ( cm )

Đổi 150 m2 = 1 500 000 cm2

Chiều cao hình thang đó là :

   1 500 000 : 25 x 2 = 120 000 ( cm )

      Đáp số : 120 000 cm 

~ Học giỏi ! ~

Đọc tiếp...
Bùi bạch dương 11/02/2018 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

tổng của 2 đáy là

15+10=25(cm)

chều cao của hình thang là

150*2:25=12(cm)

đáp số:12 cm

mk nha

Đọc tiếp...
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu 11/02/2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Đổi : 150 m2 = 1500000 cm2

Chiều cao hình thang là:

1500000 : (15 + 10) = 60000 cm

Đáp số : 60000 cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Thảo 10/02/2018 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của thửa ruộng hình thang đó là :

50 x \(\frac{3}{5}\) = 30 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng đó là :

( 50 + 30 ) : 2 = 40 ( m )

Diện tích của thửa ruộng đó là :

\(\frac{\left(50+30\right)\times40}{2}=1600\) ( m2 )

a ) Người ta thu hoạch được số tấn rau trên thửa ruộng đó là :

350 x ( 1600 : 100 ) = 5600 ( kg ) = 5,6 ( tấn )

b ) Diện tích thửa ruộng đó sau khi mở rộng là :

50 x 40 = 2000 ( m2 )

Diện tích thửa ruộng lúc đầu chiếm số phần trăm diện tích thửa ruộng sau khi mở rộng là :

1600 : 2000 = 0,8 = 80%

Diện tích thửa ruộng tăng thêm số phần trăm là :

100% - 80% = 40%

Đáp số : a ) 5,6 tấn rau

              b ) 80%

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 07/02/2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Bạn tự vẽ lấy hình nha

gọi AC và EF cắt nhau tại I

Ta có : EO // DC ( Vì EF // DC )

Theo định lý Ta let:

\(\frac{ED}{AD}=\frac{OC}{AC}\)

\(\frac{BF}{BC}=\frac{AO}{AC}\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{ED}{AD}+\frac{BF}{BC}=\frac{OC}{AC}+\frac{AO}{AC}=1\)

Vậy \(\frac{ED}{AD}=\frac{BF}{AC}=1\left(ĐPCM\right)\)

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 16/12/2016 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

A B C M D E H K

Đọc tiếp...
LÊ THẢO QUYÊN 11/11/2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

mình kết bạn với nhau được không?

Đọc tiếp...
Tùng Nguyễn 09/03/2017 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

a, Xét tg ADME có góc A= góc ADM = góc AEM = 90 độ (gt)

=>ADEM là hcn

b, 

Có DM vuông góc AB, AB vuông góc AC (gt) =>DM // AC 

Xét tam giác ABC có DM // AC và D là trung điểm AB => M là trung điểm BC

=> DM là đg TB của tam giác ABC =>DM // =1/2AC =>CMDE là hbh

c, Cmtt b, có BDEM là hbh => góc B = góc DEM

Có DE // BC=> góc EDH= góc BHD 

Xét tam giác AHB vuông tại H có trung tuyến HD => HD = 1/2AB=BD=AD (1)  => góc B = góc BHD

Do đó có góc EDH = góc DEM (2)

Lại có HM // DE nên MHDE là hthang

Vậy MHDE là htc

d, Có DH//AK=> góc HDK = góc AKD 

Từ (1) => tam giác ADH cân tại D

Mà DE vuông vs AH (  vì DE // BC, AH vuông vs BC) nên  DE là đường trung trực của AH => góc AKD = góc DKH

kết hợp vs (2) có góc DKH = góc DEM => HK // ME

Mặt khác: ME vuông vs AC (gt)

Vậy HK vuông vs AC

Đọc tiếp...
Seu Vuon 23/02/2015 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Bài 2 : a) Ta có : OM // AB =>  \(\frac{OM}{AB}=\frac{OD}{DB}\)( Hq talet) (1)

ON // AB => \(\frac{ON}{AB}=\frac{OC}{AC}\)(2)

AB // CD => \(\frac{OD}{OB}=\frac{OC}{OA}\Rightarrow\frac{OD}{OB+OD}=\frac{OC}{OA+OC}\Rightarrow\frac{OD}{DB}=\frac{OC}{AC}\)(3)

Từ (1), (2), (3) => OM/AB = ON/AB => OM = ON

b) Ta có : ON // CD => \(\frac{ON}{CD}=\frac{OB}{DB}\)(4)

Cộng từng vế (1) và (4) ta đc : \(\frac{OM}{AB}+\frac{ON}{CD}=\frac{OD}{DB}+\frac{OB}{DB}=\frac{OD+OB}{DB}=1\)

Suy ra : \(\frac{2OM}{AB}+\frac{2ON}{CD}=2\Rightarrow\frac{MN}{AB}+\frac{MN}{CD}=2\Rightarrow\frac{1}{AB}+\frac{1}{CD}=\frac{2}{MN}\)

c) Để mình tính đã nha

Đọc tiếp...
Seu Vuon 23/02/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Câu c bài 2 mình tính ra SABCD = 2008 + 2009 = 4017(đvdt) nhưng mà dài quá để giải sau nha

Đọc tiếp...
Seu Vuon 23/02/2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

À mình nhầm SABCD = 40172

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 05/09/2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

hình bạn tự vẽ nhé 

hơi tắt nhưng chắc bạn hiểu 

gọi AH giao với ED=O

ta dễ dàng có \(OE=OH;EM=MH\)

=> \(\hept{\begin{cases}\widehat{OEH}=\widehat{OHE}\\\widehat{MEH}=\widehat{MHE}\end{cases}}\)

=> \(\widehat{MED}=\widehat{MHO}=90^o\)

tương tự ta có \(\widehat{EDN}=90^o\)

=> EM//DN(cùng vuông góc với ED=> DEMN là hình thang 

                                                            Mà \(\widehat{EDN}=90^o\)

=> DEMN là hình thang vuông  (ĐPCM)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiên Kim 05/09/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

- Xét \(\Delta BEH\)vuông tại E (vì EH vuông góc với AB) 
có EM là đường trung tuyến 
suy ra BM = ME = MH

- Xét \(\Delta EMH\)có EM = MH (cmt)  suy ra  \(\Delta EMH\)cân tại M
                                                           suy ra  \(\widehat{MEH}=\widehat{MHE}\)                                \(\left(1\right)\)

- Ta có: HE vuông góc với AE (gt)   và  AD vuông góc với AE (gt)        
suy ra  EH // AD
suy ra   EHDA là hình thang

-  Ta lại có:   AE vuông góc với AD (gt)  và HD vuông góc với AD (gt)      
suy ra AE // HD

- Xét hình thang EHDA  có   EA // HD (cmt) và EH // AD (cmt)
suy ra EA = HD và EH = AD

- Dễ thấy  \(\Delta AHE=\Delta DEH\)(c.g.c)
suy ra \(\widehat{HED}=\widehat{EHA}\)                                                                                          \(\left(2\right)\)
- Cộng \(\left(1\right)\)và \(\left(2\right)\)theo từng vế,
ta được: \(\widehat{MEH}+\widehat{HED}=\widehat{MHE}+\widehat{EHA}=90^0\)
suy ra ME vuông góc với ED

- chứng minh tượng tự ND vuông góc với ED
                              mà  ME vuông góc với ED
suy ra ND // ME

- Xét tứ giác  EMND có ND // ME
suy ra EMND là hình thang
mà \(\widehat{MED}=90^0\) suy ra (đpcm)
 

Đọc tiếp...
Bạch Hoa Lãng Tử 10/01/2018 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

Chứng minh O là trực tâm của tam giác ABQ

Đọc tiếp...
Le Nhat Phuong 06/09/2017 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: ^BAH = ^BCA (vì 2 góc này cùng phụ với ^B) 
Mà: ^MAC = ^BCA (tg MAC cân tại M vì Tg ABC vuông tại A có AM là trung tuyến) 
Nên: ^BAH = ^MAC (4) 
b) Tg AMD cân tại M (vì MA=MD) => ^D = ^DAM (1) 
Ta có: MD//AH ( vì MD_I_ HM, AH _I_ HM ) 
Nên: ^D = ^DAH (2) 
(1)(2) => ^DAM = ^DAH (3) => AD là p/g của ^HAM (5) 
(3)(4) => ^BAH + ^DAH = ^MAC + ^DAM <=> ^BAD=^CAD => AD là p/g của ^BAC (6) 
(5)(6) => AD là p/g chung của ^HAM và ^BAC 
c) Ta có: AEDF là hcn ( vì ^E=^F=^A=90o ) 
Mà: AD là p/g của ^EAC (cmt) 
Nên: AEDF là hình vuông 
d) Tg DBE (^DEA=90o) và tg DCF (^DFC=90o) có: 
DE = DF (AEDF là hình vuông) 
DB = DC (MD là đường trung trực của BC) 
Nên: Tg DBE = tg DCF (ch-cgv)

Đọc tiếp...
đoàn khánh linh 22/12/2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

chang hieu gi

Đọc tiếp...
Vũ Đức Long 24/09/2017 lúc 08:48
Báo cáo sai phạm

bạn vẽ hình kiểu j thế?????

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: