Giúp tôi giải toán


Itsuka Kotori 21/06 lúc 14:15

Diện tích hình thang ABCD là:

(28,75 + 36,9) x 12,5 : 2 = 410,3125 (cm2)

Đ/S:...

Chúc bạn học tốt

Vu Nguyen Minh Khiem 21/06 lúc 14:01

Điền tk hình thang ... lạ :

.... = .....

 đáp số : ......

thong mk ko ? $_$

Võ Kim Tuấn Anh 21/06 lúc 13:53

Bài giải:

Diện tích hình thang DCBA là :

( 28,75 + 36,9 ) * 12,5 / 2 = 410,3125 ( cm2 )

Đáp số: 410,3125 cm2

Trần thị Loan Quản lý 02/04/2015 lúc 10:45

Xét tam giác DAB và tam giác CAB có chung đáy AB và chiều cao DE = CF nên SDAB = SCAB

Mà SDAB = SDAG + SGAB;   SCAB = SCBG + SGAB

nên SDAG = SCBG = 37 cm vuông

SABG = 18,5 ; SBCG  = 37 nên SBCG = 2 x SABG 

tam giác ABG và tam giác BCG có chung chiều cao hạ từ đỉnh B (là BH) nên đáy CG = 2 x đáy AG

Mạt khác, tam giác DCG cà tam giác DAG có chung chiều cao hạ từ đỉnh D, đáy là CG = 2 x đáy AG

do đó, SDCG = 2 x SDAG = 2 x 37 = 74 cm vuông

Vậy SABCD = SABG  +  SBCG  + SDCG + SDAG  = 18,5 + 37 + 74 + 37 = 166,5 cm vuông

 

Trần Hà Quỳnh Như 29/04/2016 lúc 15:50

Xét tam giác ABD và BCD có chiều cao bằng nhau đáy AB = 1/2 CD => S_ABD = 1/2 S_BCD

Mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD => chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C

Xét tam giác ABG và BCG chung đáy BG, chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C => S_ABG = 1/2 S_BCG

Vậy diện tích tam giac BCG là : 34,5 x 2 = 69 (cm2)

Diện tích ABCD là : (34,5 + 69) + (34,5 + 69) x 2 = 310,5 (cm2)

Nguyen minh hieu 20/02/2017 lúc 19:57

là 166.5 cm

Trần Nhật Quỳnh 16/06/2017 lúc 06:57

Diện tích thửa ruộng mới đó là:

30 x 51 = 1530 ( m2 )

Chiều cao của thửa ruộng ban đầu là:

( 1530 - 1155 ) x 2 : ( 20 + 5 ) = 30 ( m )

Tổng đáy bé và đáy lớn của thửa ruộng là:

1155 x 2 : 30 = 77 ( m )

Đáy lớn thửa ruộng ban đầu là:

( 77 + 33 ) : 2 = 55 ( m )

Đáy bé thửa ruộng ban đầu là:

55 - 33 = 22 ( m )

              Đáp số: Đáy lớn: 55m

                               Đáy bé: 22m

~ Chúc bạn học tốt ~

Đỗ Thu Trà 30/07/2016 lúc 11:52

S thửa ruộng hình thang mới là: 30x51=1530(m2)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang ban đầu là: (1530-1155)x2:(20+5)=30(m2)

Tổng đáy bé và đáy lớn của thửa ruộng là: 1155x2:30=77 (m)

Đáy lớn của thửa ruộng hình thang ban đầu là: (77+33):2=55(m)

Đáy bé của thửa ruộng hình thang ban đầu là: 55-33=22(m)

nhất sông núi 16/06/2017 lúc 07:32

Diện tích thửa ruộng mới là:

30 x 51 =1530(m\(^2\))

Chiều cao  của thửa ruộng ban dầu là:

(1530 - 1155) x 2 : (20 + 5) =30(m)

Tổng đáy bé và đáy lớn của thửa ruộng là:

1155 x 2 : 30 = 77 (m)

Đáy lớn thửa ruộng ban đầu là:

(77 + 33) : 2 =55(m)

Đáy bé thửa ruộng ban đầu là:

55 - 33 =22(m)

         Đáp số:Đáy lớn 55 m

                      Đáy bé22m

Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 07/05/2015 lúc 19:13

a/ Cạnh của khu đất hình vuông là:

               180 : 4 = 45 (m)

Diện tích khu đất hình vuông là:

               45 x 45 = 2025 (m2)

Vì diện tích thửa ruộng hình thang bằng diện tích khu đất hình vuông nên diện tích thửa ruộng hình thang là 2025 m2.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

                2025 x 2 : 90 = 45 (m)

b/ Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

                (90 + 12) : 2 = 51 (m)

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

                90 - 51 = 39 (m)

                          Đáp số: a/ 45 m

                                      b/ Đáy lớn: 51 m

                                          Đáy bé : 39 m

Phan Sang 19/06/2015 lúc 14:13

Hình thang AEGD có diện tích của 1 hình chữ nhật có chiều rộng 30 m và chiều dài 51 m ,do đó diện tích hình thằg AEGD là :

51 x 30 = 1530 (m2)

Diện tih phần tăng thêm BEGC la :

1530 -1155=375(m2)

Chiều cao BH  của hìh thag BEGC la :

375 x 2  : (20 + 5) =30 (m) 

Chiều cao B cũg là chiều cao hình thag ABCD  . Do đó tổng 2 đáy AB và CD là :

1552 x 2 : 30 = 77(m)

Đáy be là : 

(77 - 33 ) : 2 = 22 (m)

Day lon la : 

77 - 22  = 55 (m)

DS:day be la :22m

​đáy lớn là : 55m

Trần Hồng Hạnh 11/07/2016 lúc 10:00

 Đ/S:đáy bé=22

        đáy lớn=55

Bùi Quang Vinh 29/07/2015 lúc 07:50

giúp tớ nhanh với ! Tớ sắp phải nộp rồi

 

Đào Thị Thùy Anh 12/06/2017 lúc 17:40

Ta có hình vẽ sau:

D C A B i

Diện tích tam giác DCB=1/3 diện tích tam giác ADB( cùng có đường cao là đường cao hình thang ABCD; DC=1/3AB)

Mà 2 tam giác này chung đáy DB nên đường cao hạ từ c xuống DB=1/3 đường cao hạ từ A xuống DB

Suy ra diện tích tam giác CIB=1/3 diện tích tam giác AIB (chung đáy IB)hay diện tích tam giác CIB=1/4 diện tích tam giác ACB hay diện tích tam giác ACB =3/4 diện tích tam giác ACB

Diện tích tam giác ADC =1/3 diện tích tam giác ACB(cùng có đường cao là đường cao hình thang ABCD; DC=1/3 AB) hay diện tích tam giác ADC=1/4 diện tích hình thang ABCD hay diện tích tam giác ACB=3/4 diện tích hình thang ABCD

Diện tích tam giác ACB là:

48*3/4=36(cm2)

Diện tích tam giác AIB là:

36*3/4=27(cm2)

            Đáp số:27cm2  

olympic 21/04/2015 lúc 11:14

 

 

 

 

 

6m2 Diện tích 60m2 2m Hiệu hai đáy 4m

 

 

Tính Chiều cao của tam giác tăng thêm là : 

6 x 2 : 2 = 6m

Chiều cao này chính là chiều cao của hình thang

TBC 2 đáy = DT : CC      (DT = CC X TBC 2 ĐÁY  ---> TBC 2 ĐÁY = DT : CC )

                   = 60 : 6 = 10

Tổng hai đáy là : 10 x 2 = 20m

Hiệu 2 đáy :  4m

Tìm 2 đáy khi biết tổng - hiệu 2 đáy

Đáy lớn : (20  + 4 ) : 2 = 12 m

Đáy bé: 12 - 4 = 8 m

Like mình nha!

Tìm 2 đáy khi biết tổng - hiệu 2 đáy

Đáy lớn : (20  + 4 ) : 2 = 12 m

Đáy bé: 12 - 4 = 8 m

 

nguyen thu phuong 26/01/2017 lúc 13:52

Hình vẽ của Nguyễn Quang Trung sai nhưng tớ vẫn tk đúng .

Đặng Thùy Dương 31/03/2016 lúc 20:56

đáy lớn là 12m đáy bé là 8m

Nguyễn Ngọc Tuyết Trân 26/04/2015 lúc 12:30

Cạnh PQ dài:

5.5:1/2= 11 (cm)

Diện tích hình thang MNPQ là:

( 11+5.5)x5.5 : 2= 45.375 (cm)

Đáp số: 45.375 cm

 

Hatsune Miku 12/05/2017 lúc 15:59

này bạn Nguyễn Ngọc Tuyết Trân ơi, bạn bị sai chỗ diện tích rồi,phải là xăng-ti-mét vuông chứ, sao lại là xăng-ti-mét 

Daniella 03/05/2017 lúc 18:04

đúng rồi!!!

Huỳnh Thị Minh Huyền 28/07/2015 lúc 15:47

xét tam giác ABC và BCD có chiều cao bằng nhau , đáy AB=1/2CD=>S_ABD=1/2 S_BCD

mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD=> chiều cao đỉnh C

xét tam giác ABG và BCG có chung đáy BG, chiều cao đỉnh A=1/2 chiều cao đỉnh C=>S_ABG=1/2 S_BCG

vậy diện tích tam giác CBG là

34,5x2=69(cm2)

diện tích ABCD là

(34,5+69)+(34,5+69)x2=310,5(cm2)

Trần Hà Quỳnh Như 29/04/2016 lúc 15:50

Xét tam giác ABD và BCD có chiều cao bằng nhau đáy AB = 1/2 CD => S_ABD = 1/2 S_BCD

Mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD => chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C

Xét tam giác ABG và BCG chung đáy BG, chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C => S_ABG = 1/2 S_BCG

Vậy diện tích tam giac BCG là : 34,5 x 2 = 69 (cm2)

Diện tích ABCD là : (34,5 + 69) + (34,5 + 69) x 2 = 310,5 (cm2)

Phạm Khánh Huyền 28/03/2017 lúc 12:40

310,5 cm2

nguyen hoang yen 15/04/2015 lúc 21:41

Đáy bé trên thực tế dài là :

     6 x 1000 =6000 ( m )

Đáy lớn trên thực tế dài là :

      4 x 1000 = 4000 ( cm )

Đáy lớn trên thực tế dài là :

       4 x 1000 = 4000 ( cm )

Diện tích mảnh đất trong thực tế là :

        [ ( 6000 + 4000 ) x 4000 ] :2 = 2 000 000 (cm2)

                        2 000 000 cm = 200 m2

                                                 Dáp số : 200 m2

Phạm Thị Nhập 04/04/2016 lúc 17:16

2000m2 mới là chính xác nhất !

NGUYỄN HƯƠNG GIANG 28/04/2017 lúc 10:36

tỉ lệ 1/1000 có nghĩa là 1cm trên bản đồ bằng 1000cm ngoài thực tế 

  đáy lớn thực tế là:

6*1000=6000(cm)=60(m)

đáy bé thực tế là:

4*1000=4000(cm)=40(m)

diện tích mảnh đất hình thang đó là:

(60+40)*40:2=2000(m2)

đáp số: 2000m2

chiều cao thực tế là;

4*1000=4000(cm)=40(m)

Nguyễn Thị Hà Vy 12/08/2016 lúc 22:25

bạn ơi, mk cũng mắc bài nay. bạn có câu trả lời chưa, cho mk bít với ngay nhé

Cao Quỳnh Phương Hôm qua lúc 16:28

đây nhé bạn https://olm.vn/hoi-dap/question/973508.html

nguyen van 12/05/2017 lúc 12:04

minh oi vao chua hieu cho minh k di nha cac ban

Trần Thị Loan Quản lý 28/07/2015 lúc 16:37

A B C D E 20 15 14

+) Ta có: S(AED) = S(ADB) - S(AEB)

S(BEC) = S(ACB) - S(AEB)

mà S(ADB) = S(ACB) do chều cao hạ từ D và C xuống AB bằng nhau  và chung đáy AB

=> S(AED) = S(BEC)

+) Ta có: S(ABC) = 14 x 15 : 2 = 105 cm2

S(ADC) = 14 x 20 : 2 = 140 cm2

=> S(ABC) / S(ACD) = 105 / 140 = 3/4

Tam giác ABC và ACD có chung đáy là AC nên 

Chiều cao hạ từ B xuống AC / chiều cao hạ từ D xuống AC = 3/4

Mà tam giác BEC và AED có diện tích bằng nhau 

=> đáy EC/ đáy AE = 3/4 

+) Tam giác CED và tam giác AED có chùng chiều cao hạ từ D xuống AC

đáy EC/ AE = 3/4

=> S(CED)/ S(AED) = 3/4

=> S(CED)/ S(ACD) = 3/7 =>S (CED) = 3/7 x S(ACD) = 3/7 x 140 = 60 cm2

Kunzy Nguyễn 28/07/2015 lúc 15:47

c) SAED = SACD - SECD

SBEC = SBCD − SECD

mà SACD = SBCD nên SAED = SBEC

Kunzy Nguyễn 28/07/2015 lúc 15:44

b) kẻ HK qua E vuông góc với 2 đáy.EK la chiều cao tg CDE. 
Theo ĐL ta-let : 
AB/CD=EH/EK 
=>EK/HK=CD/(AB+CD) => EK=8cm 
S = 80(cm2)

Lê Song Thanh Nhã 04/05/2015 lúc 12:38

tổng hai đáy của thửa ruộng là

36 x2=72 [m]

cạnh của mảnh đất hình vuông là

96 : 4=24 [m]

diện tích mảnh đất hình vuông cũng chính là diện tích thửa ruộng hình thang

24x24=576[m2]

a[chiều cao của thửa ruộng hình thang là

576x2:72=16[m]

b]đáy bé của thửa ruộng hình thang là

[72-10]:2=31[m]

đáy lớn của thửa ruộng hình thang là

[72+10]:2=41[m]

đáp số a] 16 m

b] đáy lớn 41 m

đáy bé 31 m

 

 

 

1 đ-ú-n-g nhé pé

Trần Hà Quỳnh Như 10/04/2016 lúc 09:43

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: