Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Tuấn Minh 15 tháng 9 2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

-Trên tia đối AB lấy I sao cho AI = AB 
- Vẽ hình chữ nhật AINC ( IN // AC ; IN = AC )
 
Do AC=3AB nên AB=AD=DE=EC=AI

Lấy M thuộc IN sao cho IM = AD 

Ta có tứ giác IADM có AD//IM, AD=IM nên ADMI là hình bình hành

Hình bình hành ADMI có 1 góc vuông, 2 cạnh kề AD=AI nên ADMI là hình vuông

nên AD=DM=MI=AI

Xét tam giác BIM vuông tại I và tam giác MNC vuông tại N có:

BI=MN( do 2.AB=2.DE)

IM=NC

=> Tam giác BIM= tam giác MNC

=>BM=CM và góc MBI = góc CMNXét tam giác BIM vuông tại I và tam giác EAB vuông tại A có:

BI=EA( do 2.AB=2.DE)

IM=AB

=> Tam giác BIM= tam giác EAB

=>góc MBI= góc AEBTa có:  tam giác BMC vuông tại M

Lại có BM=CM nên tam giác BMC vuông cân tại M

=> Góc MCB=45 độ => ACB+MCD=45 độ

Mà: 

MCD=CMN=MBI=AEB =>ACB+AEB=45 độ

 

Đọc tiếp...
Ben 10 15 tháng 9 2017 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Cách 1: 
Kẻ DM ∟ AC sao cho DM = AB. 
Dễ dàng chứng minh Δ DMC = Δ AEB (c - g - c) 
=> ^DCM = ^AEB và BE = MC (1) 
Δ BMD = Δ BED (c - g - c) 
=> ^BMD = ^BED và BM = BE (2) 
(1) và (2) cho: 
^DCM = ^BMD và CM = MB 
=> Δ BMC cân tại M 
mà ^DMC + ^DCM = 90o (Δ MDC vuông) 
=> ^DMC + ^BMD = 90o 
=> Δ BMC vuông cân. 
=> BCM = 45o 
Mà ^ACB + ^DCM = ^BCM 
=> ^ACB + ^AEB = 45o (vì ^AEB = ^DCM (cmt)) 
Cách 2: 
Đặt AB = a 
ta có: BD = a√2 
Do DE/DB = DB/DC = 1/√2 
=> Δ DBC đồng dạng Δ DEB (c - g - c) 
=> ^DBC = ^DEB 
Δ BDC có ^ADB góc ngoài 
=> ^ADB = ^DCB + ^DBC 
hay ^ACB + ^AEB = 45o 
Cách 3 
ta có: 
tanAEB = AB/AE = 1/2 
tanACB = AB/AC = 1/3 
tan (AEB + ACB) = (tanAEB + tanACB)/(1 - tanAEB.tanACB) 
= (1/2 + 1/3)/(1 - 1/2.1/3) = 1 = tan45o 
Vậy ^ACB + ^AEB = 45o

Đọc tiếp...
Năng Cộng Nguyễn 25 tháng 1 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

bn giải hộ mik 3 cây này nha

a)HK=DK

b)Tam giác BEH cân

c)Tam giác BKC là tam giác gì,cm

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 10 tháng 12 2018 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

Trả lời ;........................

Bằng nhau ./.........

Hk tốt........................

Đọc tiếp...
nhất sông núi 7 tháng 11 2017 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

a) Xét tam giác AOB và COE có

OA=OC

OB+OE
AB=EC

Suy ra AOB=COE(c.c.c)

b) Vì AOB=COE(câu a)

gócOAB=gócOCA(hai góc tương ứng)

  
Đọc tiếp...
Huy Nguyễn Quang 6 tháng 11 2016 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

A)Xét tam giac AOB va tam giac COE co \

OA=OC (GT)

OB=OE (GT)

CE=AB (GT)

SUY RA tam giac AOB= TAM GIAC COE(C.C.C)

B) xet tam giac hinh nhu sai de rui ban oi

Đọc tiếp...
Nhật Hạ CTV 8 tháng 11 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

hình tự vẽ

a, Vì OK là tia phân giác của xOy

=> xOK = KOy = xOy/2

Xét △AOK và △BOK

Có: OA = OB (gt)

    AOK = KOB (gt)

    OK : cạnh chung

=> △AOK = △BOK (c.g.c)

=> AK = KB (2 cạnh tương ứng)

b, Vì △AOK = △BOK (cmt)

=> AKO = OKB (2 góc tương ứng)

Mà AKO + OKB = 180o (2 góc kề bù)

=> AKO = OKB = 90o

=> OK ⊥ AB

Đọc tiếp...
lê ngọc tuyền 6 tháng 11 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

A B C M N F E

a) Xét  tam giác AME và tam giác BMC, ta có:

            MB=ME (gt)

            góc AME=góc BMC (2 góc đối đỉnh)

             MA=MC (gt)

=> tam giác AME= tam giác BMC (c-g-c)

=> AE=BC ( 2 cạnh tương ứng) (1)

Xét tam giác FNA và tam giác CNB, ta có:

       NA=NB (gt)

       góc FNA=góc BNC

       NF=NC

=> tam giác FNA=tam giác CNB (c-g-c)

=> AF=BC (2 cạnh tương ứng) (2)

Từ (1) và (2) => AE=AF=BC

b) Ta có: tam giác FNA=tam giác CNB (ý a)

=> góc FAN=góc CBN (2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

=> AF song song vs BC (3)

Ta có: tam giác AME= tam giác BMC (ý a)

=> góc AEM= góc BCM (2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

=> AE song song vs BC (4)

Từ (3) và (4) => A,E,F thẳng hàng

Mà AE=AF => A là trung điểm của EF

   

Đọc tiếp...
Ai Don No 6 tháng 11 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

nối c với e

ta thấy abce là hình bình hành 

vì có 2 dường chéo ac và be cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

suy ra ae song song và bằng bc (1)

nối b với e

ta thấy acbf là hình bình hành 

vì có 2 dường chéo ab và ec cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

suy ra af song song và bằng bc (2)

từ (1) và (2) suy ra AE = AF = BC

                              A là trung điểm EF 

Đọc tiếp...
---fan BTS ---- 6 tháng 11 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

a) +Xét tam giác AEN và tam giác BNC có :
AN=BN (gt)

∠ANE=∠CNB ( 2 góc đối đỉnh )
EN=NC (gt)
=> tam giác AEN= tam giác BNC ( c.g.c )
=> AE=BC (1)
+ Xét tam giác AMD và tam giác CMB có :
AM=MC (gt)

∠AMD=∠CMB ( 2 góc đối đỉnh )
MD=MB (gt)
=> tam giác AMD = tam giác CMB (c.g.c)
=> AD=BC (2)
Từ (1),(2) => AE=AD
b) Ta có : ∠ABC + ∠BAC + ∠BCA = 180
Mà ∠ABC = ∠EAB ( tam giác AEN = tam giác BCN )
∠ACB = ∠CAD ( tam giác AMD = tam giác CMB )
=> ∠CAD + ∠BAC + ∠EAB = 180
=> E,A,D thẳng hàng

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 14 tháng 7 2015 lúc 23:23
Báo cáo sai phạm

A B C N M K

a) Xét tam giác BMC và tam giác BCA có chung chiều cao hạ từ B xuống AC; đáy CM = 1/3 đáy CA

=> S (BMC) = 1/3 x S(BCA) = 1/3 x 180 = 60 

Xét tam giác BMC và tam giác NMC có: chung chiều cao hạ từ đỉnh M xuống cạnh BC; đáy CN = 2/3 đáy CB

=> S(NMC) = 2/3 x S (BMC) = 2/3 x 60 = 40

S(AMNB) = S (ABC) - S(MNC) = 180 - 40 = 140 

b)  Xét tam giác ABN và tam giác ABC có chung chiều cao hạ từ A xuống đáy BC; đáy BN = 1/3 đáy BC

=> S(ABN) = 1/3 x S (ABC) = 1/3 x 180 = 60 

=> S(AMN) = A(AMNB) - S(ABN) = 140 - 60 = 80

=> Tỉ số S(AMN)/ S(ABN) = 80/60 = 4/3

=> Chiều cao hạ M xuống AN : Chiều cao hạ từ B xuống AN = 4: 3 (Vì tam giác ABN và tam giác AMN có chung đáy AN)

Mà  tam giác ABK và AMK có chung đáy AK 

=> S(AMK) : S(ABK) = 4: 3

Xét 2 tam giác AMK và ABK  có chung chiều cao hạ từ A xuống   BM ; đáy lần lượt là KM; KB

=> KM/ KB = 4/3 

Đọc tiếp...
Chưa biết đặt kiểu gì 3 tháng 11 lúc 23:00
Báo cáo sai phạm

Thanks Edogawa Conan nha!

Em lm đc câu b) cách kẻ AH rùi, cảm ơn nhìu!

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 3 tháng 11 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

A B C D E H 1 2

Cm: a) Xét t/giác ACE có \(\widehat{E}=90^0\) => \(\widehat{C_1}+\widehat{A}=90^0\)

     Xét t/giác ABD có \(\widehat{D}=90^0\) => \(\widehat{B_1}+\widehat{A}=90^0\)

=> \(\widehat{B_1}=\widehat{C_1}\)

b) Xét tứ giác AEHD có \(\widehat{HEA}+\widehat{A}+\widehat{ADH}+\widehat{DHE}=360^0\)

=> \(\widehat{EHD}+\widehat{A}=360^0-\left(\widehat{AEH}+\widehat{HDA}\right)=360^0-\left(90^0+90^0\right)=180^0\)

(đây là dạng cách làm lớp 8)

HD cách khác, nối AH -> tính tổng của từng góc (VD: góc EAH + góc AHE = 900) -> cộng lại 

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜG-๖ۣۜDɾαɠση⁀YG 3 tháng 11 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

a) Có: BAC = MAC = xAy/2 = 60o/2 = 30o

BCA = MAC (so le trong)

=> BAC = BCA

T/g AKB vuông tại K có: ABK + BAK = 90o

T/g CKB vuông tại K có: CBK + BCK = 90o

Như vậy, ABK = CBK

Từ đó dễ dàng => t/g AKB = t/g CKB ( cạnh góc vuông và góc nhọn kề)

=> AK = KC (2 cạnh tương ứng) (đpcm)

b) t/g AHB vuông tại H có: ABH + BAH = 90o

=> ABH + 60o = 90o

=> ABH = 30o

= BAK

Dễ dàng c/m t/g BAH = t/g ABK ( cạnh huyền - góc nhọn)

=> BH = AK (2 cạnh tương ứng)

Có: BH _|_ Ay (gt)

CM _|_ Ay (gt)

=> BH // CM

Lại có: BC // HM (gt)

=>BH = CM ( tính chất đoạn chắn)

= AK = KC

=> t/g KMC cân tại C (1)

T/g ACM vuông tại M có: CAM + ACM = 90o

=> 30o + ACM = 90o

=> ACM = 60o (2)

Từ (1) và (2) => t/g KMC đều (đpcm)

Đọc tiếp...
☘️ тнιêи✾ℓιин ➻❥ 8 tháng 2 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

a) Có: BAC = MAC = xAy/2 = 60o/2 = 30o

BCA = MAC (so le trong)

=> BAC = BCA

T/g AKB vuông tại K có: ABK + BAK = 90o

T/g CKB vuông tại K có: CBK + BCK = 90o

Như vậy, ABK = CBK

Từ đó dễ dàng => t/g AKB = t/g CKB ( cạnh góc vuông và góc nhọn kề)

=> AK = KC (2 cạnh tương ứng) (đpcm)

b) t/g AHB vuông tại H có: ABH + BAH = 90o

=> ABH + 60o = 90o

=> ABH = 30o

= BAK

Dễ dàng c/m t/g BAH = t/g ABK ( cạnh huyền - góc nhọn)

=> BH = AK (2 cạnh tương ứng)

Có: BH _|_ Ay (gt)

CM _|_ Ay (gt)

=> BH // CM

Lại có: BC // HM (gt)

=>BH = CM ( tính chất đoạn chắn)

= AK = KC

=> t/g KMC cân tại C (1)

T/g ACM vuông tại M có: CAM + ACM = 90o

=> 30o + ACM = 90o

=> ACM = 60o (2)

Từ (1) và (2) => t/g KMC đều (đpcm)

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღνĩии❖Đẹρ❖тяαι⁀ᶦᵈᵒᶫ 2 tháng 11 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

Xét ◇AEDF có :

  • DF // AC 
  • DE // AB 

\(\Rightarrow\)◇AEDF là hình bình hành 

Mà hình bình hành AEDF có AD là phân giác kể từ A 

\(\Rightarrow\)Hình bình hành AEDF là hình thoi 

\(\Rightarrow\)AE = AF = ED = FD ( đpcm )

Đọc tiếp...
Linh Nguyễn 3 tháng 11 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

Ta có:

^A-^B=18°

^B-^C=18°

=>^A-^B+^B-^C=18°+18°

=>^A-^C=36°

=>^C=^A-36°

Vì ^A-^B=18°

=>^B=^A-18°

Xét ΔABC có: ^A+^B^C=180°(đl tổng ba góc tam giác) 

=>^A+^A-18°+^A-36°=180°

=>3^A=234°

=>^A=78°

=>^B=78°-18°=60°

=>^C=78°-36°=42°

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: