Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Hình hộp chữ nhật


thể tích hộp đó là: 18x15x10=2700 cm3

đ/s:..

ko chắc nha

~.~

Đọc tiếp...

hình nền j mà sexy vậy ta

Đọc tiếp...

Thể tích hình hộp chữ nhật là: 18x15x10=2700(cm3)

Đáp số: 2700 cm3

Đọc tiếp...

Diện tích xung quanh của bể cá là:

(1,2+8)x0,6:2=2,76(m2)

Diện tích kính dùng để làm bể là:

1,2x8+2,76=12,36(m2)

Thể tích của bể cá là:

1,2x8x0,6=5,76(m3)

Đáp số: a)12,36m2;  b)5,76m3

Đọc tiếp...

a) Diện tích xung quanh cái bể cá là :

( 1, 2 + 0, 8 ) x 2 x 0, 6 = 2,4 ( m 2 )

Diện tích kính để làm bể là :

2, 4 + ( 1, 2 x 0, 8 ) = 3, 36 ( m 2 )

b) Thể tích của bể cá là :

1, 2 x 0, 8 x 0, 6 = 0, 576 ( m 3 )

                  Đáp số : a) 3, 36 m 2

                                b) 0, 576 m 3

Học tốt 

  - NGL

Đọc tiếp...

Thể tích cái bể là:

4 x 3 x 2,5=30(m3)

Thể tích bề để chứa nước là:

30 : 100 x 80=24(m3)

Đổi:  24m3 = 24000dm3 = 24000 lít

Mực nước chứa trong bể cao là:

2,5 : 100 x 80=2(m)

Đáp số: a) 24000 lít;

             b) 2m

Đọc tiếp...

Thể tích cái bể là:

4 x 3 x 2,5 = 30 (m³)

Thể tích bề để chứa nước là:

30 : 100 x 80 = 24 (m³)

Đổi  24m³ = 24000dm³ = 24000 lít

Mực nước chứa trong bể cao là:

2,5 : 100 x 80 = 2 (m)

Đ/s;.....

Đọc tiếp...

Diện tích xung quanh căn phòng đó là:

(8 + 6,5) x 2 x 3,9 = 113,1 (m2)

Diện tích trần nhà là:

8 x 6,5 = 52 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

113,1 + 52 - 9,6 = 155,5 (m2)

                    Đ/S: 155,5 m2

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...

Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?

Lời giải chi tiết

Cách 1: 

Hình lập phương mới có cạnh bằng: 4 x 3 = 12 (cm)Diện tích xung quanh của hình lập phương mới : 4 x 12 x 12 = 576 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương cũ : 4 x 4 x 4 = 64 (cm2)

Số lần diện tích xung quanh của hình lập phương mới tăng so với diện tích xung quanh của hình lập phương cũ là :         

           576 : 64 = 9 (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương mới : 6 x 12 x 12 = 864 (cm)

Diện tích toàn phần của hình lập phương cũ : 6 x 4 x 4 = 96 (cm2)

Số lần diện tích toàn phần của hình lập phương mới tăng so với diện tích toàn phần của hình lập phương cũ là :            864 : 96 = 9 (lần)

Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì cả diện tích xung quanh và diện tích toàn phần đều tăng 9 lần.Vì khi đó diện tích của một mặt hình lập phương tăng lên 9 lần.

 Cách 2: 

- Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu:

           4 x 4 x 4 = 64 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:

           (4 x 3) x (4 x 3) x 4 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 64 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh của nó tăng lên 9 lần.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu:

          4 x 4 x 6 = 96  (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:

        (4 x 3) x (4 x 3) x 6 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 96 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của nó tăng lên 9 lần.

 
Đọc tiếp...

Hình lập phương mới có cạnh bằng: 4 x 3 = 12 (cm)

Diện tích xung quanh của hình lập phương mới : 4 x 12 x 12 = 576 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương cũ : 4 x 4 x 4 = 64 (cm2)

Số lần diện tích xung quanh của hình lập phương mới tăng so với diện tích xung quanh của hình lập phương cũ là :         

576 : 64 = 9 (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương mới : 6 x 12 x 12 = 864 (cm)

Diện tích toàn phần của hình lập phương cũ : 6 x 4 x 4 = 96 (cm2)

Số lần diện tích toàn phần của hình lập phương mới tăng so với diện tích toàn phần của hình lập phương cũ là :

864 : 96 = 9 (lần)

Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì cả diện tích xung quanh và diện tích toàn phần đều tăng 9 lần.Vì khi đó diện tích của một mặt hình lập phương tăng lên 9 lần.

Đọc tiếp...

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m và chiều cao 0,5m.

b) Chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm.

Lời giải chi tiết

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

            (2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6 (m2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 

             2,5 x 1,1 = 2,75 (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

             3,6 + 2,75 x 2 = 9,1 (m2)

b) Đổi: 3m = 30dm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

           (30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

           30 x 15 = 450 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

          810 + 450 x 2 = 1710  (dm2)

                                            Đáp số: a) 3,6m2 ; 9,1m2

                                                        b) 810dm2; 1710dm2

Đọc tiếp...

a) Diện tích xung quanh là:

(2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6 m2

Diện tích toàn phần là:

3,6 + 2,5 x 1,1 x 2 = 9,1 m2

b) Đổi : 3m = 30 dm

Diện tích xung quanh là:

(30 + 15) x 2 x 9 = 810 m2

Diện tích toàn phần là:

810 + 30 x 15 x 2 = 1710 m2

Đọc tiếp...

Bài giải:

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là:

(2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6 (m2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật đã cho là: 

2,5 x 1,1 = 2,75 (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là:

3,6 + 2,75 x 2 = 9,1 (m2)

b) 3m = 30dm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là:

(30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)

Diện tích mặt đáy là:

30 x 15 = 450 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là:

810 + 450 x 2 = 1710  (dm2)

Đáp số: a) 3,6m2 ; 9,1m2

b) 810dm2; 1710dm2

Đọc tiếp...

a) Diện tích xung quanh của hình chữ nhật là:

            (9+5)*2*6,5=182(cm^2)

    b) Diện tích toàn phần của hình chữ nhạt là :

           9*5*6,5=292,5(cm^2)

        ĐS:a)182 cm^2

             b) 292,5 cm^2

Đọc tiếp...

a) Diện tích xung quanh là:

(9 + 5) x 2 x 6,5 = 182 cm2

b) Diện tích toàn phần là:

182 + 9 x 5 x 2 = 272 cm2

Đọc tiếp...

Bài giải :

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là :

(9+5) x 2 = 28 (cm)

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

28 x 6,5 = 182 (cm2 )

Tổng diện tích 2 đáy còn lại là :

( 5 x 6,5 ) x 2 = 65 (cm2)

b) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

182 + 65 = 247 ( cm2)

Đáp số : a) 182 cm2

              b) 247 cm2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: