Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thị Ngọc Mai 14/11 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Sxq là : (4+12)x2x3,5=112 \(\left(m^2\right)\)                                                                                                                                                                                  S trần nhà là  : 4x12=48 \(\left(m^2\right)\)                                                                                                                                                                  Sxq và S trần nhà của căn phòng là : 112+48=160 \(\left(m^2\right)\)                                                                                                                                                   S của 2 cửa lớn là   : 2x0,8=1,6\(\left(m^2\right)\)                                                                                                                                                 S của 3 cửa sổ là : 1x1,2=1,2\(\left(m^2\right)\)                                                                                                                                        S cần quét vôi là : 160-1,6-1,2=157,2\(\left(m^2\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuệ Anh 14/11 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

lớp mấy đây

Đọc tiếp...
Hikari 21/04/2015 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

thể tích bể nước là:

1,5 x 0,8 x 1 = 1,2 (m3)

thời gian để đầy bể là:

1,2 : 0,5 = 2,4 (giờ)

đáp số: 2,4 giờ.

Đọc tiếp...
Oops Killer 07/10/2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Bể nước đó có thể tích là :

        1,5 x 1,8 x 1 = 1,2 ( m3 )

Bể đó đầy trong số giờ là :

         1,2 : 0,5 = 2,4 ( giờ )

                 Đáp số : 2,4 giờ

Đọc tiếp...
Tomori Nao 12/02/2017 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh của bể bơi là:

[(18 + 7,6) . 2] . 2,4 = 122,88 (m2)

Diện tích mặt đáy là:

18 . 7,6 = 136,8 (m2)

Tổng diện tích cần lót gạch là:

122,88 + 136,8 = 259,68 (m2)

Đổi: 259,68 m2 = 2 596 800 cm2

Diện tích của 1 viên gạch là :

20 . 20 = 400 cm2

Số viên gạch cần dùng là:

2 596 800 : 400 = 6 492 (viên)

Đáp số: 6 492 viên gạch.

Đọc tiếp...
nguyễn việt hùng 07/02/2017 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh của bể bơi [(18+7,6) x 2] x 2,4 =122,88 (m2)

Diện tích mặt đáy: 18 x 7,6 =136,8 (m2)

Tổng diện tích cần lót gạch là 122,88 + 136,8 = 259,68 (m2)

259,68 m= 2596800 cm2

Diện tích của 1 viên gạch 20 x 20 = 400 cm2

Số viên gạch cần dùng là 2596800: 400 = 6492 viên

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Khoa 07/02/2017 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

Diện tích bể bơi là 

    18*7,6*2,4=328,32m2

Diện tích 1 viên gạch là

     20*20=400cm2=0,04m2

Số viên gạch cần lắp là

      328,32:0,04=820 viên

Đọc tiếp...
lai thi thuong 12/02/2016 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

2 ban lam sai roi 

sxq = [ a + b ] * 2 * h 

stp = sxp + [a * b ] *2

Đọc tiếp...
lai thi thuong 12/02/2016 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

chieu rong hinh hop chu nhat la 

0,75 ; 3*2 = 0,5 m

chieu cao hinh hop chu nhat la 

0,5 :2*1 = 0,25 m

s xq :              [0,75 + 0,5 ] *2 * 0,25 = 0 ,625 m vuong 

s tp :               0,625 + [0,75 * 0,5 ] *2 =1,402 m vuong 

Đọc tiếp...
Hikari 11/02/2015 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

0,75 : 3 x 2 = 0,5 (m)

chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

0,5 : 2 x 1 = 0,25 (m)

chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

(0,75 + 0,5) x 2 = 2,5 (m)

diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

2,5 x 0,25 = 0,625 (m2)

diện tích hai mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

0,75 x 0,5 x 2 = 0,75 (m2)

diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

0,75 x 0,625 = 0,46875 (m2)

đáp số: 0,46875 m2.

Đọc tiếp...
Lâm Trần Hoài Thương 28/04/2015 lúc 09:03
Báo cáo sai phạm

Diện tích nền phòng học là :

5 x 8 = 40 ( m2 )

Diện tích viên gạch là :

20 x 20 = 400 ( cm2 ) = 4 m2

Số viên gạch để lát nền căn phòng là :

40 : 4 = 10 ( viên )

ĐS : 10 viên

Đọc tiếp...
NTH 11/09/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

số viên gạch cần để nát nền là 10 viên

Đọc tiếp...
vbn 10/08/2015 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

Tớ trả lời rồi nhưng OLM duyệt đã , đáp án là 31 l ! ^ - ^

Đọc tiếp...
vbn 10/08/2015 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

V nước khi có sỏi là :

\(0,65\times0,4\times0,35=0,091\) \(\left(m^3\right)=91dm^3=91l\)

V các viên sỏi là :

\(91-60=31\left(l\right)\)

Đọc tiếp...
Vũ Hải Vy 03/02/2015 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Tổng chiều rộng và chiều dài là :

   3,4 / 2 / 2 = 0,85 (m)

Chiều dài: /-----/-----/-----/     

                                                (tổng 2 hình là 0,85

cr           :/-----/-----/

 Chiều dài là:

   0,85 / (3+2) * 3=0,51 (m)

Chiều rộng là:

  0,85-0,51= 0,34(m) 

Diện tích mặt đáy là :

  0,51 * 0,34 =0,1734  (m2)

       Đáp số : 0,1734 m2

Đọc tiếp...
thọ đình 05/02/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

8dm = 0,8m

Diện tích xung quanh của cái thùng là:

(1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích mặt đáy của cái thùng là: 1,5 x 0,6 = 0,9  (m2)

Diện tích quét sơn là: 3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

Đáp số:  4,26m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 10/02/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

                         Đổi 8dm = 0,8m 

Chu vi một mặt đáy của cái thùng đó là :

               (1,5 + 0,6) x 2 = 4,2 (m)  

Diện tích xung quanh của cái thùng đó là: 

               4,2 x 0,8 = 3,36 (m2 ) 

Diện tích mặt đáy của cái thùng đó là: 

               1,5 x 0,6 = 0,9 (m2 ) 

Diện tích phần quét sơn là: 

               3,36 + 0,9 = 4,26 (m2 ) 

                     Đáp số: 4,26m2 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 10/02/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

                         Đổi 8dm = 0,8m

Chu vi một mặt đáy của cái thùng đó là :

               (1,5 + 0,6) x 2 = 4,2 (m)  

Diện tích xung quanh của cái thùng đó là:

               4,2 x 0,8 = 3,36 (m2 )

Diện tích mặt đáy của cái thùng đó là:

               1,5 x 0,6 = 0,9 (m2 )

Diện tích phần quét sơn là:

               3,36 + 0,9 = 4,26 (m2 )

                     Đáp số: 4,26m2 

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 22/08/2017 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là : A

Gọi chiều rộng là : B

Gọi chiều cao là : C

Theo bài ra ta có :

( A + B ) : 2 x C + ( A + B ) : 2 x C + A x B x 2 = 6,4m2

( A + B ) : 2 x C x 2 + A x B x 2                        = 6,4m2

( A + B ) x C + ( A x B ) x 2                              = 6,4m2

A x C + B x C + A x B                                      = 6,4m2 : 2

A x C + B x C + A x B                                      = 3,2m2

Tiếp theo tự làm nhé

Nếu mình đúng thì các bạn k mình nhé

Đọc tiếp...
Bexiu 22/08/2017 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

Chu vi đáy = (dài + rộng ) x 2 

Sxq = Chu vi đáy x chiều cao 


2) Diện tích toàn phần: Stp 

Stp = Sxq + Sđáy x 2 

Sđáy = dài x rộng 

Lưu ý: Diện tích toàn phần thì tính luôn cả 6 mặt của hình hộp nhưng với trường hợp hình hộp mất đi một mặt đáy thì lúc đó công thức chỉ còn là: 

Stp = Sxq + Sđáy 

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tùng 03/02/2017 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Gọi: chiều dài là a

      chiều rộng là b

      chiều cao là c

Ta có:

\(\left(a.b\right).\left(c:2\right)-\left(a.b\right).c=2016\)

\(\left(a.b\right).\left(c:2-c\right)=96\)

\(\left(a.b\right).2=96\)

\(a.b=48\)

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là: 

\(a.b.c\)

\(=48.6\)

\(=288\)

Đọc tiếp...
PHÚC 03/02/2017 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

Gọi dài-rộng-cao là a-b-c. Theo đề bài, ta có:

( a x b ) x ( c + 2 ) - ( a x b ) x c = 96

( a x b ) x ( c + 2 - c ) = 96

( a x b ) x 2 = 96

a x b = 48

Vậy thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

a x b x c 

= 48 x 6

= 288

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Đức Tâm 05/08/2015 lúc 09:38
Báo cáo sai phạm

Diện tích miếng tôn là:

      \(2,4\times1,5=3,6\left(m^2\right)\)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

     \(\left(\left(1,2+0,8\right)\times2\times0,5\right)+\left(1,2\times0,8\times2\right)=3,92\left(m^2\right)\)

Mà:\(3,6m^2<3,92m^2\),vậy người đó không gò được

                    Đáp số:Không gò được.

Đọc tiếp...
Hikari 23/02/2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

thể tích hình lập phương là:

8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

tích của chiều dài và chiều rộng là:

16 x 8 = 128 (cm)

chiều cao là:

512 : 128 = 384 (cm)

chu vi mặt đáy là:

(16 + 8) x 2 = 48 (cm)

diện tích xung quanh là:

48 x 384 = 18432 (cm2)

đáp số: 18432 cm2.

Đọc tiếp...
hoàng thị tú uyên 20/08/2017 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

thể tích hình lập phương:

       8x8x8=512 ( cm3 )

 diện tích của chiều dài và chiều rộng là:

       16x8=128 ( cm)

chiều cao là:

        512 : 128=384 ( cm )

chu vi mặt đáy :

        ( 16 + 8) x 2= 48 ( cm )

diện tích xung quanh là:

         48 x 384 = 18432( cm2)

             Đáp số: 18432 cm2

Đọc tiếp...
A Toi Mua 21/04/2015 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

the tich thung chua xang: 80 x 60 x 120 = 576000(cm3) = 576 dm3

So xang: 576 : 100 x 75 = 432(dm3)= 432 (l)

D/S:432 l

 

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 16/07/2015 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

Thể tích thùng chứa xăng là :

  80 x 60 x 120 = 576000(cm3) = 576 dm3

Số xăng là:

576 : 100 x 75 = 432(dm3)= 432 (l)

Đáp số :432 l

Đọc tiếp...
nguyển văn hải 10/08/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

1m=10dm

thể tioch là :

10x5x6=300 (dm3)

d/S:...

Đọc tiếp...
olympic 27/04/2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Đổi 1m = 10dm

Thể tích cái bể là :

10 x 5 x 6 = 300 (dm3)

ĐS : 300dm3

**** mình nhá !

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 11/08/2017 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

1 m = 10 dm

Thể tích bể cá là :

10 x 5 x 6 = 300 ( dm3 )

Đáp số : 300 dm3

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: