Giúp tôi giải toán


Phương Phương 16 giờ trước (19:12)

C là chu vi

C_ABC = C_MNPQ

Mà ABC chỉ có 3 cạnh, còn MNPQ có 4 cạnh.

Mặt khác, cạnh tam giác ABC lớn hơn cạnh tứ giác MNPQ 10cm. Vậy , mỗi cạnh của tam giác ABC phải "bù" cho cạnh tứ giác MNPQ 10cm.

Độ dài mỗi cạnh của tứ giác MNPQ : 10 * 3 = 30(cm)

Độ dài mỗi cạnh của tam giác ABC : 10 * 4 = 40 (cm) hoặc 30 + 10 = 40 (cm) 

Songoku Sky Fc11 16 giờ trước (19:19)

c là chu vi của hình tam giác

c- abc=c-mnpq

mà hình tam giác abc chỉ có 3 cánh còn mnpq có tới 4 cạnh

cạnh tam giác lớn hơn cạnh hình tứ giác là 10 cm  suy ra mỗi cạnh của tam giác phải đưa cho cạnh tứ giác  kia 10 cm

Phan Thanh Tịnh Hôm qua lúc 12:31

A C B O M K 60 1 1 2 1

a) Ta có : \(\widehat{O_1}=2\widehat{C}=120^0\) (góc ở tâm gấp đôi góc nội tiếp cùng chắn cung nhỏ AB) nên độ dài cung nhỏ AB là \(\frac{2R\pi.120}{360}=\frac{2}{3}R\pi\)

b) \(\Delta AMC\)cân tại M (MC = MA) có \(\widehat{C}=60^0\)nên \(\Delta AMC\)đều\(\Rightarrow\widehat{AMC}=60^0\Rightarrow\widehat{M_1}=120^0\)

\(\Delta AOK,\Delta BMK\)có \(\widehat{K_1}=\widehat{K_2}\)(đối đỉnh) ; \(\widehat{O_1}=\widehat{M_1}=120^0\Rightarrow\Delta AOK\infty\Delta BMK\left(g-g\right)\)

\(\Rightarrow\frac{AO}{OK}=\frac{BM}{MK}\Rightarrow MK.AO=OK.MB\)

c) Tứ giác ABMO có \(\widehat{O_1}=\widehat{M_1}\)(2 đỉnh kề nhau A,M nhìn xuống cạnh đối diện dưới AB các góc bằng nhau)

=> Tứ giác ABMO nội tiếp hay B,M,O,A cùng thuộc 1 đường tròn

Phan Thanh Tịnh Hôm qua lúc 13:28

A B K N M C H I L O P

Mình giải được câu a thôi

\(\Delta ABM,\Delta AMC\)có đáy BM = MC (AM là trung tuyến) ; chung đường cao AH nên có diện tích bằng nhau (1)

\(\Delta KBM,\Delta KMC\)có đáy BM = MC ; chung đường cao KI nên \(S_{\Delta KBM}=S_{\Delta KMC}=\frac{1}{2}S_{\Delta KBC}\left(2\right)\)

\(\Delta BKM,\Delta ABK\)có đáy \(KM=2AK\)(do \(\frac{AK}{AM}=\frac{1}{3}\)) ; chung đường cao BL nên \(S_{\Delta BKM}=2S_{\Delta ABK}\left(3\right)\)

Từ (2) và (3),ta có \(S_{\Delta BKC}=4S_{\Delta ABK}\left(4\right)\)\(\Delta BKC,\Delta ABK\)có chung đáy BK nên có đường cao CP = 4AO

\(\Delta KNC,\Delta AKN\)có chung đáy KN ; đường cao CP = 4AO nên \(S_{\Delta KNC}=4S_{\Delta AKN}\left(5\right)\Rightarrow S_{\Delta AKC}=5S_{\Delta AKN}\left(6\right)\)

Từ (4) và (5),ta có \(S_{\Delta BKC}+S_{\Delta KNC}=4S_{\Delta ABK}+4S_{\Delta AKN}\)hay \(S_{\Delta BNC}=4S_{\Delta ABN}\)\(\Rightarrow S_{\Delta ABC}=5S_{\Delta ABN}\left(7\right)\)

Từ (1) và (2),ta có \(S_{\Delta ABM}-S_{\Delta BKM}=S_{\Delta AMC}-S_{\Delta KMC}\)hay \(S_{\Delta ABK}=S_{\Delta AKC}\).Kết hợp với (6),ta có :

\(S_{\Delta ABK}=5S_{\Delta AKN}\Rightarrow S_{\Delta ABN}=6S_{\Delta AKN}\).Kết hợp với (7),ta có \(S_{\Delta AKN}=\frac{1}{30}S_{\Delta ABC}\)

Bèo Bánh Hôm qua lúc 21:31

cảm ơn bạn nhiều nhé.

oOo Lê Việt Anh oOo 24/05 lúc 11:34

dựng tia Bx cắt cạnh AC tại D sao cho góc CBx = 20o 
có gócBCD = 80o => góc BDC = 180o-20o-80o = 80o = góc BCD 
=> tgiác BCD cân (tại B) ; gọi H là hình chiếu của A trên Bx 
có góc ABH = 80o - 20o = 60o => HAB là nửa tgiác đều 
=> BH = AB/2 = b/2 ; AH^2 = 3b^2/4 
BD = BC = a => DH = BH-BD = b/2 - a 
hai tgiác cân BCD và ABC đồng dạng => CD/BC = BC/AB 
=> CD = BC^2/AB = a^2/b 
=> AD = AC - CD = b - a^2/b 

 cho tgiác vuông HAD ta có: AD^2 = AH^2 + DH^2 
thay số từ các tính toán trên: 
(b - a^2/b)^2 = 3b^2/4 + (b/2 - a)^2 
<=> b^2 + a^4/b^2 - 2a^2 = 3b^2/4 + b^2/4 + a^2 - ab 
<=> a^4/b^2 = 3a^2 - ab 
<=> a^3/b^2 = 3a - b 
<=> a^3 = 3a.b^2 - b^3 
<=> a^3 + b^3 = 3a.b^2 đpcm 
 

Forever Love You 24/05 lúc 11:16

tam giac ABC cân tại  A có góc BCA =20 độ nên ABC =ACB= 80 ĐỘ

TRÊN CẠNH AC lấy D sao cho ABD=60 độ, khi đó DBC =20 độ nên BDC =80 ĐỘ 

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 24/05 lúc 14:52

a. Do tam giác ABC cân có \(\widehat{BAC}=100^o\Rightarrow\widehat{ABC}=\widehat{ACB}=40^o\)

Từ đó cũng có \(\widehat{ACH}=\widehat{BCH}=20^o\)

Xét tam giác AHC ta thấy ngay \(\widehat{AHC}=180^o-\widehat{HAC}-\widehat{ACH}=60^o\)

Lấy I, J trên BC sao cho \(\widehat{CHI}=80^o;\widehat{CHJ}=60^o\)

Ta có \(\Delta HAC=\Delta HJC\left(g-c-g\right)\Rightarrow AH=HJ\)

\(\widehat{HJC}=\widehat{HAC}=100^o\Rightarrow\widehat{HJI}=80^o\)

Xét tam giác HIC có \(\widehat{HCI}=20^o;\widehat{CHI}=80^o\Rightarrow\widehat{HIC}=80^o\Rightarrow HC=IC\)

Xét tam giác HIJ có \(\widehat{HIJ}=\widehat{HJI}=80^o\Rightarrow HJ=HI\)

HIJ là góc ngoài tam giác BHI nên mà nó gấp đôi góc \(\widehat{HBI}\Rightarrow\) tam giác BHI cân tại I hay HI = BI.

Vậy thì BC = BI + IC = HI + HC = AH + HC (đpcm)

b. 

tyu 24/05 lúc 16:53

cau b;ve diem K sao cho BC la trung truc cua MK sau do CM AK=AC bg phan chung

Lê Minh Đức 24/05 lúc 17:46

A C B M N I

Qua I vẽ đường thẳng vuông góc với CI cắt AC. BC lần lượt tại M, N. Khi đó CM=CN, IM=IN.

Ta chứng minh được \(\widehat{AIB}=180-\widehat{BAI}-\widehat{ABI}=180-\frac{BAC}{2}-\frac{ABC}{2}=\frac{360-\left(ABC+BÃC\right)}{2}\)

\(=\frac{360-180+ACB}{2}=90+\frac{ACB}{2}\)

\(AMI=180-CMN=180-\frac{180-ACB}{2}=\frac{360-180+ACB}{2}=90+\frac{ACB}{2}\)

Chứng minh tương tự ta cũng có: \(BNI=90+\frac{ACB}{2}\)

Từ đó suy ra: \(\Delta AIB\infty\Delta AMI\left(g.g\right)\Rightarrow\frac{AI}{AM}=\frac{AB}{AI}\Rightarrow AI^2=AB.AM\Rightarrow\frac{AI^2}{AB.AC}=\frac{AM}{AC}\) 

\(\Delta AIB\infty\Delta INB\left(g.g\right)\Rightarrow\frac{BI}{IN}=\frac{AB}{BN}\Rightarrow BI^2=AB.BN\Rightarrow\frac{BI^2}{AB.BC}=\frac{BN}{BC}\)

\(\Delta AMI\infty\Delta INB\Rightarrow\frac{AM}{IN}=\frac{IM}{BN}\Rightarrow AM.BN=IM.IN=IM^2\)

Áp dụng định lí Py- ta-go vào tam gác ICM ta có:

\(IM^2+CI^2=CM^2\Rightarrow BN.AM+CI^2=CM.CN\Rightarrow BN.AM+CN.AM+CI^2=CM.CN+CN.AM\)

\(\Rightarrow BC.AM+CI^2=CN.AC\Rightarrow BC.AM+CI^2+AC.BN=CN.AC+AC.BN\)

\(\Rightarrow BC.AM+BN.AC+CI^2=AC.BC\Rightarrow\frac{AM}{AC}+\frac{BN}{BC}+\frac{CI^2}{AC.BC}=1\)

\(\Rightarrow\frac{AI^2}{AB.AC}+\frac{BI^2}{BA.BC}+\frac{CI^2}{CA.CB}=1\)

Do Not Ask Why 22/05 lúc 16:09

Theo như hình tham khảo ta có: 

   A B C D M N P Q o K G E H r r r r r r r r

Diện tích của tam giác ABD là :

12 x (12 : 2) : 2 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông là ABCD là:

36 x 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông AEOK là:

72 : 4 = 18 (cm2)

Vậy cạnh AK nhân cạnh EO = 18 (cm2) => r x r = 18 (cm2)

=> Diện tích hình tròn có tâm O là :

18 x 3,14 = 56,52 (cm2)

Diện tích của hình tam giác MON là:

18 : 2 = 9 (cm2)

Diện tích hình vuông MNPQ là: 

9 x 4 = 36 (cm2)

Diện tích phần gạch chéo là:

56,52 - 36 = 20,52 (cm2)

Đáp số: 20,52 cm2

Phi Vân Tử Nguyệt 22/05 lúc 15:51

Bạn ơi không có hình nhìn sao ?

Seohuyn 21/05/2017 lúc 07:51

Vì xÔz < xÔy ( 45° < 135° ) => Oz nằm giữa Ox và Oy

=> xÔz + zÔy = xÔy

=> zÔy = xÔy - xÔz 

Thay số  zÔy = 135° - 45° = 90° 

Vậy zÔy = 90°

Mình không biết vẽ hình 

Các bạn ủng hộ nha

nhok ma kết 18/05/2017 lúc 19:30

a) góc phụ vs30độ là 60

 góc bù vs30độ là150

b) góc phụ vs70độ là 20

 góc bù vs70độ là110

 c)góc phụ vs20030' là 69030'

 góc bù vs20030 là159030'

d) góc phụ vs52045'là 38015'

 góc bù vs52045';'độ là128015'

ok xong nha

Asuna Yuuki 18/05/2017 lúc 17:50

LÝ THUYẾT :

Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ.

Hai góc kề bù là hai góc có một cạnh chung và có tổng số đo bằng 180 độ

Vậy dựa vào lý thuyết ta có :

a) Góc phụ với góc 30 độ là : 90 - 30 = 60 độ

    Góc kề bù với góc 30 độ là : 180 - 30 = 150 độ

b) Góc phụ với góc 70 độ là : 90 - 70 = 20 độ

    Góc kề bù với góc 70 độ là : 180 - 70 = 110 độ

Đậu Vũ Công 18/05/2017 lúc 16:01

quên câu c,góc đó là :180-20030'=159030'

d,góc đó là :180-52045'=12708'

đỗ ngọc thu vân 18/05/2017 lúc 19:56

a)Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy (30<60)

b)Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nên:

            xÔy + yÔz = xÔz

            30   + zÔy = 60

                     zÔy = 60 - 30 = 30

Vậy : zÔy = xÔz = 30

c)Tia Oz là tia phân giác của xÔy vì :

   - Tia Oz nằm giữa.

   -xÔy = yÔz = 30

d)Các cặp góc kề bù là: xÔy và yÔm; xÔz và zÔt

e)Vì xÔy và yÔt à hai góc kề bù nên:

             xÔy + yÔt = 180

             60   + yÔt = 180

                      yÔt = 180 - 60 = 120

   Vì tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ot nên:

             zÔt = zÔy + yÔt

             zÔt = 30 + 120

             zÔt = 150

Vì zÔt và tÔm là hai góc kề bù nên:

             zÔt + tÔm = 180

             150 + tÔm = 180

                      tÔm 180 - 150 = 30

cò hình thì tự vẽ nha!

Bùi Quang Sang 18/05/2017 lúc 10:43

a) Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có :

\(\widehat{xOz}=30^o\)

\(\widehat{xOy}=60^o\)

\(\Rightarrow\widehat{xOz}< \widehat{xOy}\left(30^o< 60^o\right)\)

Nên tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy ( 1 )

b) Từ ( 1 ) suy ra : \(\widehat{xOz}+\widehat{zOy}=\widehat{xOy}\)

                            \(30^o+\widehat{zOy}=60^o\)

                                         \(\widehat{zOy}=60^o-30^o=30^o\)

                             Vậy \(\widehat{zOy}=30^o\)

Nên : \(\widehat{zOy}=\widehat{xOz}\left(=30^o\right)\) ( 2 )

c) Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra : Tia Oz là tia phân giác của \(\widehat{xOy}\)

phạm thị thanh ly 19/05/2017 lúc 07:37

con vân mày tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời hay quá ha

hoàng thị thanh huyền 17/05/2017 lúc 16:52

Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là : 98 

Nửa chu vi hình chữ nhật là 

98:2=49 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là 

49-30=19 (cm)

Vậy 19 cm là cạnh hình vuông 

Chu vi hình vuông là 

19x4=76 (cm) 

    đáp án đúng là b

dinh nam manh duc 17/05/2017 lúc 18:25

B. 76 cm

Vũ Thị Nhung 17/05/2017 lúc 16:46

mk nhầm phải là đáp án B mới đứng vì 76 cm ở đáp án B mak

Nguyễn Mai Anh 16/05/2017 lúc 20:37

A B C D M

Vì AM = 1/3 MB nên AM = 1/4 AB

Hay độ  dài đáy nhỏ AM là:

         15 x 1/4 = 3,75 (cm)

Ta có chiều cao của hình thang AMCD là AD = 14 cm;Đáy lớn DC = 15 cm;Đáy nhỏ AM = 3,75 cm.

Vậy diện tích hình thang AMCD là:

        (15 + 3,75) x 14 : 2 = 131,25 (cm2)

                                     Đáp số: 131,25 cm2

Phan Thanh Tịnh 16/05/2017 lúc 18:43

A B D E C H

a) \(\Delta ABH,\Delta CBA\)có \(\widehat{ABC}\)chung ;\(\widehat{AHB}=\widehat{CAB}=90^0\)nên \(\Delta ABH~\Delta CBA\left(g-g\right)\)

b) Từ câu a,ta có \(\frac{BA}{BC}=\frac{BH}{BA}\)mà \(\frac{BA}{BC}=\frac{EA}{EC}\)(tính chất đường phân giác BE của \(\Delta ABC\))\(\Rightarrow\frac{EA}{EC}=\frac{BH}{AB}\)

c) Ta có : \(\frac{BA}{BC}=\frac{BH}{BA}\Rightarrow BH=\frac{BA^2}{BC}=\frac{25}{3}\)(cm)

\(\Delta AHB\)vuông tại H có \(AH=\sqrt{AB^2-BH^2}=\sqrt{100-\frac{625}{9}}=\frac{5\sqrt{11}}{3}\)(cm) (định lí Pi-ta-go)

Ta có : \(\frac{AD}{DH}=\frac{AB}{BH}\)(tính chất đường phân giác BD của \(\Delta ABH\))

\(\Rightarrow\frac{AD}{10}=\frac{DH}{\frac{25}{3}}=\frac{AD+DH}{10+\frac{25}{3}}=\frac{5\sqrt{11}}{3}:\frac{55}{3}=\frac{1}{\sqrt{11}}\)(cm) (tính chất dãy tỉ số bằng nhau)

\(\Rightarrow AD=\frac{10}{\sqrt{11}}\left(cm\right);DH=\frac{25}{3\sqrt{11}}\left(cm\right)\)

Kudo Shinichi 19/05/2017 lúc 22:40

cái này là đồng dạng mà bạn

Nguyễn Ngọc Sáng 18/05/2017 lúc 16:35

Ái chà thời này toán học cao siêu quá còn có trường hợp bằng nhau của tam giác là góc góc :v

Doan Thanh phuong 16/05/2017 lúc 16:38

Diện tích tờ giấy bìa hình thang là :

       ( 10 + 6 ) x 12,5 : 2 = 100 ( cm2)

\(\Rightarrow\)Diện tích hình vuông bằng 100 cm2

\(\Rightarrow\)Cạnh hình vuông là 10 cm vì 10 x 10 = 100

Chu vi tờ bìa hình vuông là :

         10 x 4 = 40 ( cm2)

              Đáp số : 40 cm2

Nguyễn Thị Thu Thủy 16/05/2017 lúc 16:38

Diện tích hình thang ( Diện tích hình vuông ) :

                               ( 10 + 6 ) x 12,5 : 2 = 100 cm2

100 cm2 = 10 x 10 ( cm ) 

Chu vi hình vuông :

                     10 x 4 = 40 cm

kagome 23/05 lúc 20:32

đáp số là 40 cm2 bạn nhé

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: