Giúp tôi giải toán và làm văn


NAU TE 24 tháng 4 2015 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

 

Cạnh mảnh đất hơn cạnh của ao là: 80 : 4 = 20 m

ta có thể coi cái ao được đào ở góc của mảnh đất vid không ảnh hưởng đến việc tính diện tích mảnh đất.

gọi cạnh cái ao là a(m)

Diện tích mảnh đất hơn điện tích cái ao bằng tổng diện tích hai hình chữ nhật có cạnh là 20m ; a (m) và diện tích hình vuông cạnh 20m

theo đề bài ta có: 20 x a + 20 x a + 20x 20 = 1600

                                 40 x a + 400 = 1600

                                        40 x a = 1200 nên a = 30 (m)

cạnh mảnh đất là: 30 + 20 = 50 (m)

vậy diện tích mảnh đất là: 50 x 50 = 2500 m2

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 4 tháng 5 2015 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng hình chữ nhật là: 36:3= 12 (m)

Chu vi mảnh đất là: (36+12)x2 = 96 (m)

Xung quang vườn đó trồng được số cây chuối là: 96: 3 = 32 (cây chuối)

Đ/S: 32 cây chuối

Cho mình 1 đ-ú-n-g nha bạn

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 16 tháng 5 2018 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng mảnh vườn là : 

   36 ÷ 3 = 12 ( m )

Chu vi khu vườn là : 

  ( 36 + 12 ) × 2 = 96 ( m ) 

Người ta trồng được : 

   96 ÷ 3 = 32 ( cây ) 

     Đáp số : 32 cây chuối 

Chúc bạn học giỏi !!!

^^

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 16 tháng 5 2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

chiều rộng mảnh vườn là:36:3x1=12m

chu vi mảnh đất là:[36+12]x2=96m

trên mảnh đất trồng được số cây là:

96:3=32 cây

đáp số: 32 cây

Đọc tiếp...
Kang Yi Kyung 19 tháng 3 2015 lúc 9:16
Báo cáo sai phạm

825, quá chuẩn ! 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 25 tháng 7 lúc 12:12
Báo cáo sai phạm

4 4 a b a 12 H1 H2 H4 H3 8

Gọi chiều dài thừa ruộng cần tìm là b và chiều rộng là a như hình vẽ ta có: H1 là thửa ruộng hình chữ nhật

Sau khi tăng chiều daì và chiều rộng lên 4cm thì có thêm H2, H3, H4

Diện tích H3 : a.4

Diện tích H2 là: 4.a

=> diện tích H2 = Diện tích H3

Chiều dài H4 là: 8+4 =12 cm

Diện tích H4 là: 12 x 4=48 ( cm^2)

Tổng diện tích H2 và H3 là: 248-48 =200 (cm^2)

Diện tích H3 là: 200:2=100 (cm^2)

Cạnh còn lại của H3 là: 100:4= 25 (cm)

Như vậy chiều rộng của thừa ruộng là 25 cm

Chiều dài của thừa ruộng là: 25 +8=33 (cm)

Diện tích của thừa ruộng là: 33 x 25=825 (cm^2)

Đáp số:...

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 22 tháng 3 2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Trong Violympic= 825m. Cần cách làm ko???

Đọc tiếp...
minamoto shisuka 28 tháng 4 2015 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:
50x30=1500(m2)

Số tạ thóc thu được là:
1500:1x3/5=900(kg thóc)

Đổi 900kg thóc=9 tạ thóc

Đáp số:9 tạ thóc

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 28 tháng 4 2015 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

Diện tích thửa ruộng đó là:

               50 x 30 = 1500 (m2)

Lượng thóc người ta thu được trên thửa ruộng đó là:

               1500 x 3/5 = 900 (kg)

Đổi: 900 kg = 9 tạ

                         Đáp số: 9 tạ thóc

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 2 tháng 8 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

                         Giải

   Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

           50 x 30 = 1500 ( m2 )

   Số tạ thóc thửa ruộng đó thu là :

          1500 : 1 x \(\frac{3}{5}\)= 900 ( kg )

                   Đổi 900 kg = 9 tạ 

                       Đáp số : 9 tạ thóc 

Đọc tiếp...
Hà Phương Trần Thị 9 tháng 4 2015 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi hình chữ nhật là :120:2=60(cm)

cạnh hình vuông là : (60+5-15):2=25(cm)

Chu vi hình vuông là :25*4=100(cm)

chiều dài hình chữ nhật là : 25+15=40(cm)

chiều rộng hình chữ nhật là :25-5=20(cm)

diện tích hình chữ nhật là : 20*40=800(cm vuông)

Đọc tiếp...
nguuyen thi my xuyen 18 tháng 10 2016 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

co the giai bai toa  dai ho 1 chut di

Đọc tiếp...
I'm your star CTV 14 tháng 7 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

Coi chiều rộng cũ là 100% thì chiều rộng mới là :

    100% + 20% = 120% 

Coi diện tích cũ là 100% thì diện tích mới là :

     100% + 8% = 108%

Tỉ số phần trăm chiều dài mới và chiều dài cũ là :

     \(\frac{108}{100}:\frac{120}{100}=0.9=90\%\)

4,5 m ứng với số phần trăm chiều dài cữ là :

     100% - 90% = 10% 

Chiều dài cũ là: 

     4.5 : 10 x 100 = 45 ( m )

Chiều dài mới là :

     45 - 4.5 = 40.5 ( m )

Đáp số : 40.5 m

Cbht  

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 30 tháng 7 2015 lúc 9:43
Báo cáo sai phạm

6 3 17 (1) (2) 20 A B C D

Gọi Hình chữ nhật ban đầu là ABCD

Vì chiều dài hơn chiều rộng 20 cm nên nếu bớt chiều dai đi 20 cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Ta có hình vẽ như trên:

Từ hình vẽ: Diện tích tăng thêm chính bằng diện tích hình chữ nhật (1) cộng với diện tích hình chữ nhật (2)

Hình chữ nhật (2) có 1 cạnh bằng 20 - 3 = 17 cm và 1 cạnh bằng 6 cm

Diện tích hcn (2) là: 17 x 6 = 102 cm2

Diện tích hình chữ nhật (1) là 177 - 102 = 75 cm2

Hình chữ nhật (1) có 1 cạnh bằng 3 cm và 1 cnahj bằng chiều rộng của hcn

Chiều rộng của hcn là: 75 : 3 = 25 cm

Chiều dài hcn là: 25 + 20 = 45 cm

Diện tích hcn là: 25 x 45 = 1 125 cm2

Đọc tiếp...
letrunghieu 30 tháng 7 2015 lúc 9:22
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là a, chiều rộng là b.

Theo bài ra thì phần DT chiều dài giảm 3 x b

                        Phần DT chiều rộng tăng 6 x (a-3)

Do đó:

 6 x (a - 3) - 3 x b = 177

  6 x a - 18 - 3 x b = 177

    3 x (2xa - 6 - b) = 177

         2 x a - b - 6  = 59

               2 x a - b = 65

                  a + 20 = 65

        a = 45 => b = 45 - 20 = 25

 

Vậy chiều dài là 45 cm, chiều rộng là 25 cm

Nên diện tích HCN đó là: 45 x 25 =  1125 (cm2)

Đọc tiếp...
Vũ Viết Thành 22 tháng 2 2017 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

1125 nha ban dung 100%

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 16 tháng 12 2016 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

A B C M D E H K

Đọc tiếp...
LÊ THẢO QUYÊN 11 tháng 11 2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

mình kết bạn với nhau được không?

Đọc tiếp...
Tùng Nguyễn 9 tháng 3 2017 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

a, Xét tg ADME có góc A= góc ADM = góc AEM = 90 độ (gt)

=>ADEM là hcn

b, 

Có DM vuông góc AB, AB vuông góc AC (gt) =>DM // AC 

Xét tam giác ABC có DM // AC và D là trung điểm AB => M là trung điểm BC

=> DM là đg TB của tam giác ABC =>DM // =1/2AC =>CMDE là hbh

c, Cmtt b, có BDEM là hbh => góc B = góc DEM

Có DE // BC=> góc EDH= góc BHD 

Xét tam giác AHB vuông tại H có trung tuyến HD => HD = 1/2AB=BD=AD (1)  => góc B = góc BHD

Do đó có góc EDH = góc DEM (2)

Lại có HM // DE nên MHDE là hthang

Vậy MHDE là htc

d, Có DH//AK=> góc HDK = góc AKD 

Từ (1) => tam giác ADH cân tại D

Mà DE vuông vs AH (  vì DE // BC, AH vuông vs BC) nên  DE là đường trung trực của AH => góc AKD = góc DKH

kết hợp vs (2) có góc DKH = góc DEM => HK // ME

Mặt khác: ME vuông vs AC (gt)

Vậy HK vuông vs AC

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: