Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Jiabao 09/11/2017 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

A B C D H M N P K

a) Ta có:AB = CD (gt) \(\Rightarrow\)\(\frac{AB}{2}=\frac{CD}{2}\)

Mà \(\frac{AB}{2}=BM\)(vì M là trung điểm của AB)

và \(\frac{CD}{2}=CP\)(vì P là trung điểm của CD)

\(\Rightarrow\)BM = CP (1)

Ta lại có: \(M\in AB\)và \(P\in CD\)

\(\Rightarrow MP=BC\)(2)

Từ (1) và (2), suy ra: MBCP là hình chữ nhật (đpcm)

b) Gọi K là trung điểm của BH \(\Rightarrow\)NK đường trung bình của \(\Delta ABH\)

Ta có NK//AB và NK = \(\frac{1}{2}AB\)

Mà CP//AB và CP =\(\frac{1}{2}CD=\frac{1}{2}AB\Rightarrow NK=CP\)

\(\Rightarrow\)NKCP là hình bình hành

\(\Rightarrow\)NK//CP (1)

Vì NK//AB , AB\(\perp\)BC nên NK\(\perp\)BC

Suy ra K là trực tâm \(\Delta BCM\);   \(CK\perp BN\)(2)

Từ (1) và (2), suy ra: BN vưông góc NP (đpcm)

Đọc tiếp...
Marry 09/11/2017 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

Vẽ hình đi, mk làm cho

Đọc tiếp...
lê quang dũng 05/11/2017 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hình chữ nhật là :

           (18+2):2=10 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

          18-10=8 ( cm )

              Đáp số : 8 cm ; 10 cm.

Đọc tiếp...
Kaito Kid 05/11/2017 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

ban kia lam dung roi do 

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh Hoài 05/11/2017 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng hình chữ nhật là :

  ( 18 - 2 ) : 2 = 8 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật là :

  ( 18 + 2 ) : 2 = 10 ( cm )

       Đ/s : CR: 8 cm

               CD : 10 cm

Mk hứa sẽ tk lại, thanks .......!!

Đọc tiếp...
fire gamming 26/10/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

A B C H M N I K O hình này nhìn đúng hơn đấy bạn và mình giải đây

a. ta có: AMH = 90(M là hình chiếu vuông góc [do chỗ này đề sai nên mình sửa lại] của H lên AB)

             ANH = 900 (N là hình chiếu vuông góc của H lên AC)

             MAN = 900 (tam giác ABC vuông A)

=> tg (tứ giác) MHNA là hcn (hình chữ nhật)

=> AH = MN (trong hcn có tính chất của htc [hình thang cân] và htc có tính chất 2 đc (đường chéo) bằng nhau)

còn b với c thì mình chưa biết làm :v

Đọc tiếp...
hieu nguyen 26/10/2017 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

hình đây:

Đọc tiếp...
nguyễn văn kiệt 25/10/2017 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

dễ ợt

A B C D

Cho hbh ABCD có \(\widehat{A}=90^o\)

Vì ABCD là hbh => \(\widehat{A}=\widehat{C}=90^o\)(Tính chất)

Vì AB // CD => \(\widehat{A}+\widehat{D}=180^o\)(Hai góc trong cùng phía)

                   => \(\widehat{D}=180^o-\widehat{A}=180^o-90^o=90^o\)

Xét tứ giác ABCD có \(\widehat{A}=\widehat{C}=\widehat{D}=90^o\)

=> ABCD là hcn (Định nghĩa)

=> đpcm

Đọc tiếp...
bui thi thanh 27/10/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

thank nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiều Công Thành CTV 25/10/2017 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

A B D C

Tứ giác ABCD là hình bình hành . 

Nên : AB // CD

Suy ra : A + D = 180o (trong cùng phía)

Mà D = 90

Nên : A = 90o 

Mà C là góc đổi của A 

Nên : C = 90(tính chất hình bình hành)

Vậy tứ giác ABCD là hình chữ nhật (đấu hiệu 1)

Do đó : Hình bình hành có 1 góc vuông là Hình chữ nhật . 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 23/10/2017 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

1.  Nếu ta coi chiều dài là một phần thì chiều rộng là hai phần như thế.

Lúc này hình chữ nhật được chia thành các hình vuông nhỏ bằng nhau và tổng số hình vuông là : 2 x 1 = 2 (hình vuông)

Diện tích mỗi hình vuông là:   128 : 2 = 64 (cm2)

Vậy cạnh hình vuông là 8 cm (Vì 8 x 8 = 64)

Chiều rộng hình chữ nhật là:   8 (cm).

Chiều dài hình chữ nhật là: 8 x 2 = 16 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là:    (8 + 16) x 2 = 48 (cm)

2. Diện tích tăng thêm chính là diện tích hình chữ nhật có một cạnh là 2cm, một cạnh là chiều dài hình chữ nhật ban đầu.

Vậy chiều dàu hình chữ nhật ban đầu là:          24 : 2 = 12 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là:               12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:                  12 x 6 = 72 (cm2)  

Đọc tiếp...
fire gamming 15/10/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

A B C E F K I M

a) xét tam giác ABC, có:

E là trung điểm AB (gt)

F là trung điểm AC (gt)

=> EF là đtb (đường trung bình) tam giác ABC

=> EF // BC (1)

xét tam giác BMC, có:

K là trung điểm BM (gt)

I là trung điểm MC (gt)

=> KI là đtb tam giác BMC

=> KI // BC (2)

từ (1),(2):

=> EF // KI

ta có: EF là đtb (cmt)

=>EF = \(\frac{BC}{2}\)(3)

ta có: KI là đtb (cmt)

=> KI = \(\frac{BC}{2}\)(4)

từ (3),(4):

=> EF = KI

ta có: EF // KI (cmt)

         EF = KI (cmt)

=> EFIK là hbh (tứ giác có 1 cặp cạnh đối vừa = nhau vừa //)

b) chưa biết làm :V

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh như 19/05/2017 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

tổng 3 nửa chu vi là:

    70 : 2 = 35 ( dm )

tổng 3 chiều dài là:

35 - ( 2 + 3+ 4 ) = 26

còn lại mink ko biết

hi hi sorry nha

Đọc tiếp...
hoàng minh anh 06/02/2016 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

minh ko chac chan nua

Đọc tiếp...
Đỗ Văn Hoài Tuân 14/06/2015 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Nếu cùng tăng chiều dài và rộng lên 5 lần thì nữa chu vi lúc này là:

28 * 5 = 140 (m)

2 lần chiều rộng là:

140 - 114 = 26 (m)

Chiều rộng là:

26 : 2 = 13 (m)

Chiều dài là:

28 - 13 = 15 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

13 * 15 = 195 (m2)

Đáp số: 195 m2 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 11/08/2015 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

+) Ban đầu, Chiều dài đầu= 4 x Chiều rộng đầu

+) Sau khi bớt, Chu vi gấp 12 lần Chiều rộng: Coi Chiều rộng là 1 phần thì Chu vi là 12 phần

=> Nửa chu vi là 12 : 2 = 6 phần

Chiều dài có số phần là 6 - 1 = 5 phần

=> Chiều dài sau = 5 x chiều rộng sau

+) Bớt chiều dài 4 m và chiều rộng 3 m nên 

Chiều dài đầu - Chiều dài sau = 4

Chiều rộng đầu - Chiều rộng sau = 3

Mà Chiều dài đầu - Chiều dài sau = 4 x Chiều rộng đầu - 5 x chiều rộng sau 

                                             4   = (4 x Chiều rộng đầu -  4 x chiều rộng sau)  -  chiều rộng sau 

                                             4   = 4 x (Chiều rộng đầu -  chiều rộng sau) -  chiều rộng sau 

                                                  4   = 4 x 3 - Chiều rộng sau 

                                                    4 = 12 - Chiều rộng sau  

                                       => Chiều rộng sau = 12 - 4 = 8 (m)

Chiều rộng đầu  là  8 + 3 = 11 (m)

Chiều dài đầu là 11 x 4 = 44 (m)

Chu vi ban đầu là (11 + 44) x 2 = 110 m   

ĐS:...

 

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 11/05/2015 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

     1000 : 2 = 500 ( m )

Tổng số phần bằng nhau là :

     2 + 3 = 5 ( phần )

Chiều rộng chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

     500 : 5 * 2 = 200 ( m )

Chiều dài chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

     500 - 200 = 300 ( m )

Diện tích chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

     300 * 200 = 60000 ( m2 )

                Đáp số : 60000 m2

     

Đọc tiếp...
Trần Cao Anh Triết 11/05/2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

1000 : 2 = 500m

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

500 : ( 3 + 2 ) x 2 = 200m

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

500 : ( 3 + 2 ) x 3 = 300m

Hoặc: 500 - 200 = 300m

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

300 x 200 = 60000m2

Đáp số: 60000m2

Đọc tiếp...
Bùi Quỳnh Anh 13/10/2017 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa ruộng là:1000:2=500(m)

Tổng số phần bằng nhau là:3+2=5(phần)

Chiều dài thửa ruộng là:500:5x3=300(m)

Chiều rộng thửa ruộng là:500-300=200(m)

Diện tích thửa ruộng là:300x200=60 000(m2)

Đọc tiếp...
My Nguyễn Thị Trà 13/10/2017 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 ( phần )

Chiều rộng nền nhà đó là:

14 : 7 x 3 = 6 ( m )

Chiều dài nền nhà là:

14 - 6 = 8 ( m )

Diện tích nền nhà là :

6 x 8 = 48 ( m2 )

48m2 = 4800 dm2

Diện tích 1 viên gạch hình vuông là:

4 x 4 = 16 ( dm2 )

Cần số viên gạch để lát kín nền nhà đó là:

4800 : 16 = 300 ( viên gạch )

Đáp số: 300 viên gạch

Nhớ k cho mình nhé! Thank you!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Duy 28/10/2017 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Nhận xét: Khi chia hình chữ nhật lớn thành 2 hình chữ nhật nhỏ thì 2 hình chữ nhật này sẽ có một cạnh chung song song và dài bằng một cạnh của hình chữ nhật cho trước.(C/m bằng hình học phẳng thông thường hoặc bằng vẽ hình trực quan - với các em Tiểu học). 

Gọi chiều dài cạnh đó là a. 
Gọi chiều dài cạnh còn lại của hình chữ nhật nhỏ 1 là b, của hcn nhỏ 2 là B. 
=> Chu vi của hình chữ nhật lớn là: (a+b+B)x2=278 (m) =>a+b+B=139 (m) 

Mặt khác tổng chu vi của hai hình chữ nhật nhỏ là: (a+b)x2+(a+B)x2=436 (m) =>a+b+a+B=218(m) 
=> a= 218-139=79(m) 

Đến đây có hai cách: 
C1: tính được cạnh còn lại của hình chữ nhật to = 60 (m) => Diện tích hcn to = 60x79=4740 (m). Bài toán trở về dạng tổng tỉ số quen thuộc vs các em lớp 5. 

C2: Giả sử dt hình 2 gấp 1,5 lần hình 1 
=> a x b x 1,5= a x B 
=> b x 1,5 = B 
Mà b+B = 60 => b= 24 (m) và B= 36 (m) 
=> Diện tích hai hình.

Chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Đặng Quốc Thắng 18/10/2014 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

dài gấp 3 lần rộng

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Duẩn 16/03/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

=3 lần

Đọc tiếp...
Ngọc Hoa Love 17/02/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

dài gập rộng 3 lần mik lm rồi ai thấy đúng kick mik nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: