Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyen Phong Lan 05/03/2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

sai bét

Đọc tiếp...
Pham Minh Hoang 03/03/2018 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

vì giảm chiều dài HCN đi 8 m thì diện tích giảm đi 144m2 nên chiều rộng HCN đó là:

                                          144:8=18(m)

Vì giảm chiều dài đi 8m thì được mảnh đất hình vuông => chiều rộng=cạnh còn lại của chiều dài <=> cạnh còn lại của chiều dài là 18m

=>chiều dài HCN đó là: 8+18=26(m)

<=> chu vi HCN đó là (18+26)*2=88(m)

<=>diện tích HCN  đó là: 18*26=469(m2)

Đọc tiếp...
tth CTV 03/03/2018 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

  Chiều rộng căn phòng là:    9 - 3 = 6  (m)

 Suy ra diện tích căn phòng đó là:

6 x 9 = 54 m2

Đổi: 54 m2 = 5400 dm2

 Vì viên gạch có  3 dm . Suy ra diện tích viên gạch:

3 x 3 = 9 dm2

Vậy người ta cần dùng số viên gạch là: 5400 : 9 = 600 viên gạch

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuyết Mai 03/03/2018 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

thank you các bạn nha!

Đọc tiếp...
Doan Thanh phuong 03/03/2018 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

  Chiều rộng căn phòng là:    9 - 3 = 6  (m)

 Suy ra diện tích căn phòng đó là:

6 x 9 = 54 m2

Đổi: 54 m2 = 5400 dm2

 Vì viên gạch có  3 dm . Suy ra diện tích viên gạch:

3 x 3 = 9 dm2

Vậy người ta cần dùng số viên gạch là: 5400 : 9 = 600 viên gạch

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 23/02/2018 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

TH1: A, D nằm cùng phía với BC

Góc α: Góc giữa C, A, B Góc α: Góc giữa C, A, B Góc β: Góc giữa C, D, B Góc β: Góc giữa C, D, B Đoạn thẳng f: Đoạn thẳng [B, C] Đoạn thẳng g: Đoạn thẳng [B, A] Đoạn thẳng h: Đoạn thẳng [A, C] Đoạn thẳng i: Đoạn thẳng [B, D] Đoạn thẳng j: Đoạn thẳng [D, C] Đoạn thẳng k: Đoạn thẳng [A, D] Đoạn thẳng l: Đoạn thẳng [D, I] Đoạn thẳng m: Đoạn thẳng [A, A'] Đoạn thẳng n: Đoạn thẳng [D, A'] Đoạn thẳng p: Đoạn thẳng [A', C] B = (6.06, 3.62) B = (6.06, 3.62) B = (6.06, 3.62) B = (6.06, 3.62) B = (6.06, 3.62) B = (6.06, 3.62) B = (6.06, 3.62) C = (8.7, -1.66) C = (8.7, -1.66) C = (8.7, -1.66) C = (8.7, -1.66) C = (8.7, -1.66) C = (8.7, -1.66) C = (8.7, -1.66) Điểm I: Trung điểm của f Điểm I: Trung điểm của f Điểm I: Trung điểm của f Điểm I: Trung điểm của f Điểm I: Trung điểm của f Điểm I: Trung điểm của f Điểm I: Trung điểm của f Điểm A: Điểm trên c Điểm A: Điểm trên c Điểm A: Điểm trên c Điểm A: Điểm trên c Điểm A: Điểm trên c Điểm A: Điểm trên c Điểm A: Điểm trên c Điểm D: Điểm trên c Điểm D: Điểm trên c Điểm D: Điểm trên c Điểm D: Điểm trên c Điểm D: Điểm trên c Điểm D: Điểm trên c Điểm D: Điểm trên c Điểm A': A đối xứng qua I Điểm A': A đối xứng qua I Điểm A': A đối xứng qua I Điểm A': A đối xứng qua I Điểm A': A đối xứng qua I Điểm A': A đối xứng qua I Điểm A': A đối xứng qua I

Gọi I là trung điểm của BC. Khi đó theo tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông, ta có:

IB = ID = IC

Vậy nên \(\widehat{BDC}=\widehat{BDI}=\frac{\widehat{DIC}}{2}\)  (Tính chất góc ngoài)   (1)

Trên tia đối của tia IA lấy điểm A' sao cho I là trung điểm AA'.

Tam giác ABC vuông nên ta cũng có IB = IA = IC. Vậy thì IB = IA = IC = IA' hay tam giác ACA' vuông tại C.

Từ đó tương tự như bên trên ta có: 

\(\widehat{DAI}=\frac{\widehat{DIA'}}{2};\widehat{CAI}=\frac{\widehat{CIA'}}{2}\)

\(\Rightarrow\widehat{DAC}=\widehat{DAI}-\widehat{CAI}=\frac{\widehat{DIA'}-\widehat{CIA'}}{2}=\frac{\widehat{DIC}}{2}\)   (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\widehat{DAC}=\widehat{DBC}\)

Hoàn toàn tương tự ta có: \(\widehat{ADB}=\widehat{ACB}\)

TH2: A, D khác phía với BC

Góc β: Góc giữa C, D, B Góc β: Góc giữa C, D, B Góc γ: Góc giữa B, A, C Góc γ: Góc giữa B, A, C Đoạn thẳng f: Đoạn thẳng [B, C] Đoạn thẳng g: Đoạn thẳng [B, A] Đoạn thẳng h: Đoạn thẳng [A, C] Đoạn thẳng i: Đoạn thẳng [B, D] Đoạn thẳng j: Đoạn thẳng [D, C] Đoạn thẳng k: Đoạn thẳng [A, D] Đoạn thẳng l: Đoạn thẳng [D, I] Đoạn thẳng m: Đoạn thẳng [A, A'] Đoạn thẳng n: Đoạn thẳng [D, A'] Đoạn thẳng p: Đoạn thẳng [A', C] B = (6.06, 3.62) B = (6.06, 3.62) B = (6.06, 3.62) B = (6.06, 3.62) B = (6.06, 3.62) B = (6.06, 3.62) B = (6.06, 3.62) C = (8.7, -1.66) C = (8.7, -1.66) C = (8.7, -1.66) C = (8.7, -1.66) C = (8.7, -1.66) C = (8.7, -1.66) C = (8.7, -1.66) Điểm I: Trung điểm của f Điểm I: Trung điểm của f Điểm I: Trung điểm của f Điểm I: Trung điểm của f Điểm I: Trung điểm của f Điểm I: Trung điểm của f Điểm I: Trung điểm của f Điểm A: Điểm trên c Điểm A: Điểm trên c Điểm A: Điểm trên c Điểm A: Điểm trên c Điểm A: Điểm trên c Điểm A: Điểm trên c Điểm A: Điểm trên c Điểm D: Điểm trên c Điểm D: Điểm trên c Điểm D: Điểm trên c Điểm D: Điểm trên c Điểm D: Điểm trên c Điểm D: Điểm trên c Điểm D: Điểm trên c Điểm A': A đối xứng qua I Điểm A': A đối xứng qua I Điểm A': A đối xứng qua I Điểm A': A đối xứng qua I Điểm A': A đối xứng qua I Điểm A': A đối xứng qua I Điểm A': A đối xứng qua I

Tương tự như TH1:

Ta có: \(\widehat{DBC}=\frac{\widehat{DIC}}{2}\)

\(\widehat{DAC}=\widehat{DAA'}+\widehat{A'AC}=\frac{\widehat{DIA'}+\widehat{A'IC}}{2}=\frac{\widehat{DIC}}{2}\)

Vậy nên \(\widehat{DAC}=\widehat{DBC}\)

Tương tự \(\widehat{ADB}=\widehat{ACB}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 01/03/2018 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Do BE chia tam giác ABC thành hai tam giác có tỉ số đồng dạng là \(\sqrt{3}\) nên có thể xảy ra các trường hợp sau:

\(\left(1\right)\Delta AEC\sim\Delta EBC;\left(2\right)\Delta AEC\sim\Delta CBE;\left(3\right)\Delta AEC\sim\Delta CEB;\left(4\right)\Delta AEC\sim\Delta ECB\)

(Vì trong các trường hợp còn lại thì tỉ số đồng dạng là \(\frac{EC}{EC}=1\) )

Vì góc \(\widehat{AEC}>\widehat{BCE}\) nên không xảy ta trường hợp (1) và (2); Vì \(\widehat{BEC}>\widehat{EAC}\)nên không xảy ta trường hợp (4)

Do đó chỉ có thể xảy ra trường hợp (3) hay \(\Delta AEC\sim\Delta CEB\Rightarrow\widehat{AEC}=\widehat{BEC}\) và \(\frac{EC}{EB}=\frac{AE}{CE}=\sqrt{3}\)

\(\Rightarrow\widehat{AEC}=\widehat{CEB}=90^o\)

Vậy nên tam giác AEC vuông tại E và \(\frac{AE}{CE}=\sqrt{3}\Rightarrow\widehat{ACE}=60^o;\widehat{CAE}=30^o\)

Vậy tam giác ECB vuông tại E và \(\frac{EC}{EB}=\sqrt{3}\Rightarrow\widehat{CBE}=60^o;\widehat{ECB}=30^o\)

Do đó \(\widehat{CAB}=30^o;\widehat{CBA}=60^o;\widehat{ACB}=90^o.\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Vũ ngọc Huy 01/02/2015 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

                     Giải 

Đổi 3m=30dm; 2,4m=24dm; 1.8m=18dm.

Thể tích bể chứa nước là:

30*24*18=12960[dm khối]

số lít nước được chứa nếu bể đầy là:

12960dm khối = 12960 lít

ĐS: 12960 lít nước

Đọc tiếp...
nguyen hong ngoc mai 20/02/2017 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

12960 l 

gui loi moi ket bn va tk mk nha 

thanks

Đọc tiếp...
trương bội bội 04/05/2016 lúc 18:15
Báo cáo sai phạm

đổi 3m = 30 dm   2,4 m=24 dm    1,8 m = 18 dm                                                                                                                                                 Thể tích bể chứa nước là                                                                                                                                                                                 30 * 24* 18 =12960 [dm]                                                                                                                                                                     số lít nướcđược chứa nếu bể đầy là                                                                                                                                                                12960 dm khối =12960 lít                                                                                                                                                                                        đs : 12960 lit          

Đọc tiếp...
tranquanglinh 26/02/2015 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

diện tích hình vuông abcd là:4x4=16 (cm2)

diện tích hình tứ giác mnpq là: 4x(4:2):2x2=8 (cm2)

(cái bài này bạn chia dọc xuống và ngang qua.Tính 2 hình tam giác cộng lại cái này mình làm gộp.hai hình tam giác khi chia ra có diện tích bằng nhau nên tôi nhân 2)

tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông ABCD là: 8:16=0,5=50 (%)

đáp số: 50 %

Đọc tiếp...
trần minh quân 26/02/2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình vuông ABCD là:

                4 x 4 = 16 (cm2)

Diện tích hình tứ giác MNPQ là:

                ( 4 x 4 ) : 2 = 8 (cm2)

Tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và diện tích hình vuông ABCD là:

              8 : 16 = \(\frac{1}{2}\)

                           Đáp số: \(\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 22/02/2017 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 50%.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 27/05/2015 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài , chiều rộng của hcn lần lượt là a , b mét

Ta có:

        0,5 x a = b => a = 2 x b

 [a+1,5] = 3/2 x [b+2]  => a+1,5 = 3/2 x b + 3 

                                  => 2 x b + 1, 5 = 1,5 x b +3

                            => 0,5 x b = 1,5 => b= 3

=> a= 2 x 3 =6

Chu vi hcn là:

  [3+6] x 2 = 18m

Diện tích hcn là:

  3 x 6 = 18 m2

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 05/07/2015 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

Gọi a là độ dài đáy bé => đáy lớn là a+8
h là chiều cao hình thang
Ta có : S = ( 2.a+8 )h/2 = 705,5 (m2) (*)
Khi đáy lớn tăng 6m thì : S = ( 2.a + 14)h/2=756.5 (m2) (**)
Chia cả 2vế của (*) và (**) với nhau, ta được : (2a+8)/(2a+14)=83/89
<=> 89(2a+8)=83(2a+14) <=> a=37,5
=>đáy lớn = 45,5 (m)

=> đáy bé = 45,5 - 8 = 37,5 (m)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 02/07/2015 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn là : 18,84 : 2 : 3,14 = 3 ( cm )

Đường kính hình tròn ( cũng là cạnh của hình vuông ) là : 18,84 : 3,14 = 6 ( cm )

Diện tích hình vuông là : 6 x 6 = 36 ( cm2 )

Diện tích hình tròn là : 3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm2 )

Diện tích phần tô màu là : 36 - 28,26 = 7,74 ( cm2 )

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 06/04/2017 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là : 

     18,84 : 3,14 : 2 = 3 ( cm )

Cạnh của hình vuông là :

      3 x 2 = 6 ( cm )

Diện tích hình tròn là :

     3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm2 )

Diện tích hình vuộng là :

     6 x 6 = 36 ( cm2 )

Diện tích phần tô màu là :

     36 - 28,26 = 7,74 ( cm2 ) 

                     Đ/S : ... ...

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 04/02/2018 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Đường kính hình tròn là:

18,84:3,14=6 (cm)

Bán kính hình tròn là:

6:2=3 (cm)

Diện tích hình tròn là:

3.3.3,14=28,26 (cm2)

Đường kính hình tròn= cạnh hình vuông ABCD=6 (cm)

Diện tích hình vuông ABCD là:

6.6=36 (m2)

Ta có:

Diện tích phần tô đậm=diện tích hình vuông-diện tích hình tròn

=>S(tô đậm)=36-28,26=7,74 (cm2)

Đ s:

Đọc tiếp...
Nguyễn Hùng Cường 11/02/2018 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Lời giải chi tiết:

Nhìn hình vẽ ta thấy, hình chữ nhật nhỏ có 2 lần chiều dài bằng 5 lần chiều rộng, nên nếu coi chiều dài hình chữ nhật con là 5 phần bằng nhau thì chiều rộng hình chữ nhật con là 2 phần.

Khi đó, chiều rộng khu đất bằng chiều dài cộng chiều rộng hình chữ nhật con sẽ tương ứng với 7 phần và đây là c/r khu đất. Chiều dài khu đất bằng 2 lần chiều dài hình chữ nhật con sẽ tương ứng với 10 phần.
 

Do đó, ta có bài toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ.

nửa chu vi khu đất là:170:2=85(m)

các bạn tự vẽ sơ đồ nha mình ko biết vẽ. c/d 10 phần và c/r 7 phần

            c/d khu đất là :        85:(10+7)nhaan10 =50 (m)

             c/r khu đất là:         85-50=35(m)

S khu đất là:50 nhân 35=1750 (m2)

                                                                    

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 15/04/2015 lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

 Gọi chiều dài, chiều rộng, diện tích mảnh bìa ban đầu lần lượt là a,b,S ta có:

     a.b - (a-2).b = 6,9 

  a.b - (a.b-2b) = 6,9 

    2b  = 6,9 

->  b= 6,9 /2 =3,45 (dm)

 Vậy S =a.b = 6,75 . 3,45 = 22,545 (dm2)

            Đáp số : 22,545 dm2

   

Đọc tiếp...
Leefrfr ffgfgf 21/04/2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Đặng Quang Diễn 23/04/2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

xin loi nhe sai ket qua rui

23,2875 moi la ket qua dung

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 26/04/2015 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

Gọi bán kính hình tròn là r

Hình vuông đã cho được chia thành 4 tam giác vuông nhỏ bằng nhau 

Diện tích 1 tam giác vuông nhỏ bằng 128 : 4 = 32 cm vuông

Mặt khác, diện tích tam giác vuông bằng r x r : 2 

=> r x r : 2 = 32 => r x r = 64 => r = 8

Vậy diện tích hình tròn là: 8 x 8 x 3,14 = 200,96 cm vuông

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 06/04/2017 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Gọi bán kính hình tròn là r Hình vuông đã cho được chia thành 4 tam giác vuông nhỏ bằng nhau

Diện tích 1 tam giác vuông nhỏ bằng 128 : 4 = 32 cm vuông

Mặt khác, diện tích tam giác vuông bằng r x r : 2 => r x r : 2 = 32 => r x r = 64 => r = 8

Vậy diện tích hình tròn là: 8 x 8 x 3,14 = 200,96 cm vuông 

Đọc tiếp...
Phạm Thị Hằng 04/02/2017 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

( đây mình giải theo cách lớp 8 không biết bạn có hiểu không nhưng cứ viết ra! )

      Bán kính r bằng: \(\frac{\sqrt{128:\frac{1}{2}}}{2}\)  = 8 (cm)

        ( Áp dụng công thức tính diện tích hình vuông có độ dài đường chéo là d (ở đây r là nửa đường chéo suy ra độ dài đường chéo là 2r ) là \(\frac{1}{2}d^2\) )

   Vậy diện tích hình tròn trên là:  8.8.3,14 = 200,96 (cm2)

          Đ/S : ...

P/s: Chắc là bạn không hiểu nhưng tại mình không nhớ cách làm của tiểu học. Sorry!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: