Giúp tôi giải toán và làm văn


Mèo con đáng yêu_oOo_ 22/06/2018 lúc 07:31
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi gấp chiều dài số lần là :

     3,6 : 2 = 1,8 

Ta có sơ đồ : 

Nửa chu vi : 1,8 phần

CD : 1 phần

Nửa chu vi gấp chiều rộng là : 
    1,8 - 1 = 0,8

Chu vi gấp chiều rộng số lần là :

   3,6 : 0,8 = 4,5 ( lần )

                ĐS : 4,5 lần .

    

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Linh 195d 12/11/2017 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

Bài này có gì đâu em ! Anh làm nhé !

Chuyển vế cái cần chứng minh ta được 

1/AB^2 - 1/AE^2 =1/4AF^2

hay ( AE^2 - AB^2)/AB^2.AE^2 = 1/4AF^2

hay BE^2/ 4BC^2.AE^2 = 1/AF^2

Nhân chéo hai vế ta có : BC.AE = BE.AF hay là BC/AF = BE/AE

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 26/09/2017 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

                      Bài giải 

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật nhỏ là: 

28:2=14(m) 

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật nhỏ và cũng là chiều rộng của mảnh đất ban đầu là: 

224: 14 =16(m) 

Chiều dài của mảnh đất ban đầu là: 

16 + 14 = 30(m) 

Diện tích mảnh đất ban đầu là: 

30 x 16 = 480(m2) 

Đáp số: 480m2. 

Đọc tiếp...
Cấn Hoàng Anh Quân 09/03/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

 

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 25/09/2016 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

tìm S một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó lên 50% thì được một diện tích mới là 193,5 cm2

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thu Hường 08/02/2017 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

theo đề bài , gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1.5a là cạnh hình vuông khi tăng 50 % , ta có : 

1.5a x 1.5a = 193.5

1.5a x 1.5a = 2.25a x a = 193.5

s = a x a = 193.5 : 2.25 = 86 cm2 

Đọc tiếp...
top scorer 25/05/2015 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài , chiều rộng của hình chữ nhật đó là a [dm] , b [dm]  

Theo bài ra ta có :

a = 3 x b ;  

a+9= 6 x [b-9] =>  a+ 9 = 6 x b  -54 => 3 x b +9 = 6 x b -54 => 3 x b = 6 x b -63 => 3x b = 63 => b = 21

=> a= 63 

=> Diện tích hìn chữ nhật đó là:

             63 x 21 = 1323 dm2

Đs : 1323 dm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc Lộc 30/10/2014 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

đây em....rộng =a ....dài=b ta có a=2/3b

dien tich mới =200 m2 ta có (a+5)nhân(b+5)=200--->5(a+b) +25=200--->a+b=(200-25)/5--->a+b=35 thay a=2/3b vào :

2/3b+b=35--->5b=35 nhân 3 --->b=105/5=21 thay vào --->a=42/3=14 vậy diện tích ban đầu là 14 nhân 21=294 m2

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 15/07/2015 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

6 m 6 m (1) (2) (3) A B

Hình chữ nhật (2) và hcn (1) đều có 1 canh bằng 6; 1 cạnh bằng chiều rộng hcn ban đầu => S tăng = diện tích hcn (3)

Chiều rộng hcn (3) = 6 m

Chiều dài hcn (3) là 324 : 6 = 54 m

=> 2 lần chiều rộng  hcn ban đầu (Chính là đoạn AB ) là: 54 + 6 = 60 m

Chiều rộng hcn ban đầu là: 60 : 2 = 30 m

Chiều dai hcn ban đầu là : 30 x 3 = 90 m

Diện tích khu vườn là: 30 x 90 = 2700 m2

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 15/07/2015 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Vẽ hình ra sẽ thấy phần tăng theo chiều rộng và giảm ở chiều dài.

Ta cắt phần giảm ở chiều dài nhập vào phần tăng của chiều rộng sẽ thấy phần tăng của cả đám đất là một hình chữ nhật có một chiều là 6m và một chiều chính là hiệu của chiều dài và chiều rộng trừ 6m. 
Hiệu của chiều dài và chiều rộng là:

324 : 6 + 6 = 60  (m)
Chiều dài ban đầu là:

60 : (3-1) x 3 = 90 (m) 
Chiều rộng ban đấu:

90 : 3 = 30 (m) 
Diện tích khu vườn đó là:

90 x 30 = 2700 (m2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 26/02/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

2700 m2 nha

Đọc tiếp...
lê thị ngọc anh 08/06/2018 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

Ta coi diện tích cũ là 100% thì diện tích hình đó lúc sau là :
100% + 4% = 104% (diện tích cũ)
Ta coi chiều rộng cũ là 100% thì chiều rộng mới là :
100% + 30% = 130% (chiều rộng cũ)
Chiều dài mới là :
104% : 130% = 80% (chiều dài cũ)
Ta coi chiều dài cũ là 100% thì chiều dài mới giảm là :
100% - 80% = 20% (chiều dài cũ)
Chiều dài cũ là :
2,4 : 20% = 12 (m)
Chiều dài mới là :
12 - 2,4 = 9,6 (m)
Đáp số : 9,6 m

Đọc tiếp...
le tran thuy trang 08/06/2018 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

giúp mình đi

Đọc tiếp...
le tran thuy trang 08/06/2018 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

Mình cũng đang hỏi câu này

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 28/10/2014 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

a) Giải bài toán "Tổng-Hiệu"

Chiều dài: 150 : (2 + 3) x 3 = 90 m

Chiều rộng: 150 - 90 = 60m

Diện tích ssn trường là: 90 x 60 = 5400 m2

b) Diện tích bồn hoa lớn nhất khi bồn hoa  là hình vuông có cạnh: 24 : 2 = 12m

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 08/05/2016 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

a) Giải bài toán "Tổng-Hiệu"

Chiều dài: 150 : (2 + 3) x 3 = 90 m

Chiều rộng: 150 - 90 = 60m

Diện tích ssn trường là: 90 x 60 = 5400 m2

b) Diện tích bồn hoa lớn nhất khi bồn hoa  là hình vuông có cạnh: 24 : 2 = 12m

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 19/04/2015 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Coi tổng độ dài 2 cạnh là 5 phần, hiệu độ dài là 1 phần. Chiều dài hình chữ nhật đó bằng:

               (5 + 1) : 2 = 3 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật đó bằng:

                5 - 3 = 2 (phần)

Diện tích hình chữ nhật đó bằng:

               3 x 2 = 6 

Giả sử ta chia hình chữ nhật thành 6 hình vuông:

Diện tích mỗi hình vuông là:

               600 : 6 = 100 (m2)

Vì 100 = 10 x 10 nên cạnh mỗi hình vuông là 10 m.

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

               10 x 3 = 30 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật đó là: 

               10 x 2 = 20 (m)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

               (30 + 20) x 2 = 100 (m)

                         Đáp số: 100 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 19/04/2015 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a (a>0) 
chiều rộng hình chữ nhật là b (b>0) 
Ta có: a * b = 600 (1) 
5 ( a - b ) = a + b 
<=> 5a - 5b = a + b 
<=> 4a = 6b 
<=> a = 1,5b 
thay vào 1 ta có: 
1,5b^2 = 600 
<=> b ^ 2 = 400 
<=> b = 20 (vì b>0) 
=> a = 600 : 20 = 30

vậy chu vi hình chữ nhật đó là:  (20+30) x 2 = 100 m

Đs: 100 m 

Đọc tiếp...
Bàn Thờ Vắng Tên Em 23/06/2017 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

Coi tổng độ dài 2 cạnh là 5 phần, hiệu độ dài là 1 phần. Chiều dài hình chữ nhật đó bằng:
               (5 + 1) : 2 = 3 (phần)
Chiều rộng hình chữ nhật đó bằng:
                5 - 3 = 2 (phần)
Diện tích hình chữ nhật đó bằng:
               3 x 2 = 6 
Giả sử ta chia hình chữ nhật thành 6 hình vuông:
Diện tích mỗi hình vuông là:
               600 : 6 = 100 (m2)
Vì 100 = 10 x 10 nên cạnh mỗi hình vuông là 10 m.
Chiều dài hình chữ nhật đó là:
               10 x 3 = 30 (m)
Chiều rộng hình chữ nhật đó là: 
               10 x 2 = 20 (m)
Chu vi hình chữ nhật đó là:
               (30 + 20) x 2 = 100 (m)
                         Đáp số: 100 m

Đọc tiếp...
Trần Hải Đăng 16/04/2016 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

chiều dài mới là:100%+20%=120%=1,2(m)                                                                                                                                                  chiều rộng mới là:100%-20%=80%=0,8(m)                                                                                                                                                      ĐT mới là:         1,2x0,8=0.96(m^2)                                                                                                                                                 ĐT ban đầu:      30x(1-0,96)=750(m^2)                                                                                                                                                                                ĐS:750m^2                                                                                                   

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dương 23/10/2014 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều rộng HCN ban đầu là 1 phần thì chiều dài là 4 phần

Chiều dài HCN lúc sau là 4 x 4 = 16 phần

Số phần thêm vào chiều rộng HCN ban đầu là: 16-1=15 phần

giá trị 1 phần là: 45 : 15 = 3 (m)

Vậy diện tích HCN ban đầu là: 3 x 12 = 36m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dương 23/10/2014 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều rộng HCN ban đầu là 1 phần thì chiều dài là 4 phần

Vì khi thêm 45m thì chiều rộng HCN ban đầu thành chiều dài HCN lúc sau

Vậy chiều dài HCN lúc sau là 16 phần

Số phần thêm vào là: 15 phần = 45 m

Chiều rộng HCN ban đầu là: 45:15=3m

Diện tích HCN lúc đầu là: 3 x 12 = 36m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Linh 25/03/2017 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

36m2 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi 03/04/2016 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Giả sử chiều dài hình chữ nhật là 100 %, chiều rộng là 100 %, thì diện tích bằng :

                                 100 x 100 = 10000

Khi tăng chiều dài lên 10 % và giảm chiều rộng đi 10 % thì diện tích mới là :

                                    120 x 80 = 9600 

                                                  = 96 %

Vậy diện tích hình chữ nhật giảm đi số lần là :

                                        100 % - 96 % = 4 %

                                                            Đáp số : 4 %

( Nếu sai thì báo cho mình bít nha các bạn )

Đọc tiếp...
Đinh Thị Bằng Thuận 05/04/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

giảm 1% nhé bn

Đọc tiếp...
Lê nam hoàng 19/03/2015 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

ví dụ:bạn lấy trung điểm cạnh này nối với trung điểm cạnh kia thì cạnh của hình vuông mới sẽ bằng 1/2 hình vuông cũ nên diện tích hình vuông mới bằng 1/2 lần hình vuông cũ.

 

Đọc tiếp...
Shalala 22222 16/07/2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi mảnh vườn là:

92 : 2 = 46 (m)

Chiều dài hơn chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

(46 - 10) / 2 = 18 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

46 - 18 = 28 (m)

Diện tích mảnh vườn ban đầu là:

18 * 28 = 504 (m2)

Đáp số: 504 m2

Đọc tiếp...
Đào Thị Ngọc Anh 18/01/2016 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

                                      giai

nua chu vi hcn la :

92:2 =46{m}

chieu dai hon chieu rong la :

5+5=10{m}

chieu rong la:

{46-10} :2 =18{m}

chieu dai la :

18+ 10 = 28{m}

dien tich cua thua ruong la:

18*28 = 504 {m vuong}

daap so : 504 m vuong 

ban oi tick cho mih nha xin do xin do

ban ket ban ca mih di ko mih het luot ket ban rui di xin ban do xin ban do

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoàng Anh 21/11/2017 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)504 m vuông nha bạn 

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Tuấn Anh 28/02/2016 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm
20x0,5=10 10/2=5 10x5=50
Đọc tiếp...
Trần Đức Long 23/05/2018 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là: a

       chiều rộng là: b

Ta có: a = b x 2 (1)

           (b + 20) x 3/2 = a + 15

            b x 3/2 + 20 x 3/2 = a + 15

            b x 3/2 + 30 = a + 15 (2)

            Thay (1) vào (2) ta được:

            b x 3/2 + 30 = b x 2 + 15

            b x 2 - b x 3/2 = 30 - 15

            b x ( 2 - 3/2 ) = 15

            b x 1/2 = 15

            b = 15 : 1/2 

            b = 30

            a = 30 x 2

            a = 60

            Vậy chiều dài của thửa ruộng là: 60 m

                   chiều rộng của thửa ruộng đó là: 30 m

                                                                Diện tích của thửa ruộng lúc đầu là:

                                                                             60 x 30 = 1800 (m2)

                                                                                   Đáp số: 1800 m2

            

            

Đọc tiếp...
lê nhật ánh 08/02/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

kết quả là 1800 nhưng mà không biết cách làm như nào

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 12/05/2015 lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

goi chieu rong ban dau la x =) chieu dai 3x

dien tich ban dau la 3x^2

ta co: (3x-5)*(x+5)=3x^2 +225

(=) 3x^2+15x -5x -25=3x^2 +225

(=)10x=200

(=)x=20

=)dien tich khu dat la:3*20*20=1200

đúng cái nhé

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 30/05/2018 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 làn chiều rộng . Tính diện tích khu vườn đó biết rằng nếu tăng chiều dài lên 5m và giảm chiều rộng đi 5m thì diên tích giảm đi 225 m2

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 làn chiều rộng . Tính diện tích khu vườn đó biết rằng nếu tăng chiều dài lên 5m và giảm chiều rộng đi 5m thì 

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 làn chiều rộng . Tính diện tích khu vườn đó biết rằng nếu tăng chiều dài lên 5m và giảm chiều rộng đi 5m thì diên tích giảm đi 225 m2diên tích giảm đi 225 m2

Trả lời:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1200 m^2 nha$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#########

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Anh Minh 30/05/2018 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

nếu tăng chiều dài 5cm và giảm chiều rộng 5cm thì diện tích giảm đi 225m2
Vậy chiều dài ban đầu là:
     225:5=45(cm)
Vậy chiều rộng ban đầu là:
      45:3=15(cm)
Diện tích ban đầu của khu vườn hình chữ nhật là:
      15x45=675(cm2)
               đáp số :675cm2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: