Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hương Ly 1 tháng 3 2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Bài làm cùa mình đây:

Chiều dài dài hơn chiều rộng số m là: 4,5 + 5,5 =10 (m)

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 96 : 2 = 48 (m)

Chiều dài mảnh đất là: (48+10) : 2 = 29 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 48- 29= 19 (m)

Diện tích mảnh đất là: 29x 19= 551 (m)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 16 tháng 5 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hơn chiều rộng số m là:

4.5+5.5=10(m)

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

96 :2=48(m)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

(48+10):2=29(m)

Chiều roonh mảnh đất hình chữ nhật đó là:

29-10=19(m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

29 x 19 =551(m2)

Đáp số : 551 m2

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Hikari 1 tháng 3 2015 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Cách mình dễ hiểu hơn nè!

cạnh hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

chiều rộng mảnh đất là:

24 - 4,5 = 19,5 (m)

chiều dài mảnh đất là:

24 + 5,5 = 29,5 (m)

diện tích mảnh đất là:

29,5 x 19,5 = 575,25 (m2)

đáp số: 575,25 m2.
 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Khi bớt \(\frac{2}{3}\) chiều dài thì chiều dài mới bằng \(1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\) (chiều dài cũ)

Khi bớt \(\frac{5}{9}\) chiều rộng thì chiều rộng mới bằng \(1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}\) (chiều rộng cũ)

  Lúc đó thì khu vườn trở thành hình vuông nên \(\frac{1}{3}\) chiều dài cũ = \(\frac{4}{9}\) chiều rộng cũ.

\(;\frac{4}{12}\) chiều dài cũ = \(\frac{4}{9}\) chiều rộng cũ. Nghĩa là chiều dài hình chữ nhật là 12 phần bằng nhau thì chiều rộng hình chữ nhật là 9 phần như thế. Tỉ số giữa chiều dài với chiều rộng là \(\frac{12}{9}=\frac{4}{3}\)

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng : !____!____!____! 15m!

Chiều dài   : !____!____!____!____!

Chiều rộng hình chữ nhật là 15 : (4 - 3) x 3 = 45 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là 45 + 15 = 60 (m)

Diện tích hình chữ nhật là 60 x 45 = 2700 (m2)

Đọc tiếp...
Le Quoc Tran Anh 2 tháng 6 2015 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

Khi bớt $\frac{2}{3}$23  chiều dài thì chiều dài mới bằng $1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$123 =13  (chiều dài cũ)

Khi bớt $\frac{5}{9}$59  chiều rộng thì chiều rộng mới bằng $1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}$159 =49  (chiều rộng cũ)

  Lúc đó thì khu vườn trở thành hình vuông nên $\frac{1}{3}$13  chiều dài cũ = $\frac{4}{9}$49  chiều rộng cũ.

$;\frac{4}{12}$;412  chiều dài cũ = $\frac{4}{9}$49  chiều rộng cũ. Nghĩa là chiều dài hình chữ nhật là 12 phần bằng nhau thì chiều rộng hình chữ nhật là 9 phần như thế. Tỉ số giữa chiều dài với chiều rộng là $\frac{12}{9}=\frac{4}{3}$129 =43 

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng : !____!____!____! 15m!

Chiều dài   : !____!____!____!____!

Chiều rộng hình chữ nhật là 15 : (4 - 3) x 3 = 45 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là 45 + 15 = 60 (m)

Diện tích hình chữ nhật là 60 x 45 = 2700 (m2)

 Đúng 4 Câu trả lời được Online Math lựa chọnTrương Diệu Ngọc
Đọc tiếp...
linda 13 tháng 5 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

2700 m vuông

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 23 tháng 4 2015 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật là :

50 x 20 = 1000 ( m2 )

Bán kính hình tròn là :

20 : 2 = 10 ( m )

Diện tích hai nửa hình tròn là :

10 x 10 x 3,14 = 314 ( m2 )

Diện tích mảnh đất đó là :

1000 + 314 = 1314 ( m2 )

đáp số : 1314 m2

Đọc tiếp...
nguyen bui 21 tháng 11 2018 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

1314 nha bạn

học tốt

Đọc tiếp...
Bùi Minh Nga 13 tháng 5 2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Diện tích của mảnh đất là : 1314 m2

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 29 tháng 4 2015 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Cạnh mỗi HV:192:12=16(cm)

Diện tích mỗi hình vuông:16*16=256(cm2)

Diện tích tấm bìa:256*5=1280(cm2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Minh 23 tháng 4 2016 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

làm good nhưng có điều lời giải mơ hồ qué !!!

Đọc tiếp...
LE TUAN ANH 2 tháng 5 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

chu vi hình vuông 192/5= 38.4

cạnh hình vuông  38.4/4= 9.6

diện tích hình vuông 9.6x9.6= 92.16

diện tích tấm bìa 92.16x5= 460.8

Đọc tiếp...
Phạm Thúy An 16 tháng 4 2016 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

Nếu sai thì các bạn sửa hộ mình, còn nếu đúng thì không cần phải k đâu nha!!!

Giải:

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

100%+20%=120%

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

100%-20%=80%

Diện tích hình chữ nhật đó là:

120%x80%=96%

Diện tích hình chữ nhật đó giảm đi( hay 36cm2 chiếm:)

100%-96%=4%

Diện tích ban đầu của hình chữ nhật đó là:

36:4x100=900(cm2)

Đáp số:900 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Đăng 22 tháng 10 2017 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

900cm2 bạn nhé 

Đọc tiếp...
Cấn Hoàng Anh Quân 9 tháng 3 2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

 

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 25 tháng 9 2016 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

tìm S một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó lên 50% thì được một diện tích mới là 193,5 cm2

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thu Hường 8 tháng 2 2017 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

theo đề bài , gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1.5a là cạnh hình vuông khi tăng 50 % , ta có : 

1.5a x 1.5a = 193.5

1.5a x 1.5a = 2.25a x a = 193.5

s = a x a = 193.5 : 2.25 = 86 cm2 

Đọc tiếp...
lê thị ngọc anh 8 tháng 6 2018 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

Ta coi diện tích cũ là 100% thì diện tích hình đó lúc sau là :
100% + 4% = 104% (diện tích cũ)
Ta coi chiều rộng cũ là 100% thì chiều rộng mới là :
100% + 30% = 130% (chiều rộng cũ)
Chiều dài mới là :
104% : 130% = 80% (chiều dài cũ)
Ta coi chiều dài cũ là 100% thì chiều dài mới giảm là :
100% - 80% = 20% (chiều dài cũ)
Chiều dài cũ là :
2,4 : 20% = 12 (m)
Chiều dài mới là :
12 - 2,4 = 9,6 (m)
Đáp số : 9,6 m

Đọc tiếp...
le tran thuy trang 8 tháng 6 2018 lúc 9:32
Báo cáo sai phạm

giúp mình đi

Đọc tiếp...
le tran thuy trang 8 tháng 6 2018 lúc 9:32
Báo cáo sai phạm

Mình cũng đang hỏi câu này

Đọc tiếp...
Lê Quang Sáng 27 tháng 6 2016 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Cho hình chữ nhật nếu ta tăng chiều rộng 12 cm và giảm chiều dài 6 cm thì ta được một hình vuông có chu vi 76 cm .Tính diện tích hình chữ nhật

Đọc tiếp...
Ngô Hoàng Trọng Tín 5 tháng 5 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

Nữa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là: 150 : 2 = 75 (m)

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng mảnh vườn là : 75 : 5 x 2 = 30 ( m )

Chiều dài mảnh vườn là: 75 - 30 = 45  ( m )

Diện tích mảnh vườn đó là: 30 x 45 = 1320 ( m2 )

Diện tích đường đi xung quanh là: 2 x 2 = 4 (m2)

Diện tích con đường đó là: 1320 - 4 = 1316 ( m2 )

 Đáp số: 1316 m2.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Xuân Nhi 5 tháng 5 lúc 7:58
Báo cáo sai phạm
nguyen tienhung 5 tháng 5 lúc 7:48
Báo cáo sai phạm

90(m2) nhA

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dương 2 tháng 5 lúc 5:43
Báo cáo sai phạm

Mk thấy đề có gì sai sai !

Đọc tiếp...
Xử Nữ Đáng Yêu 2 tháng 5 lúc 5:46
Báo cáo sai phạm

Mấy bạn làm ơn giúp mk với !

Đọc tiếp...
Xử Nữ Đáng Yêu 2 tháng 5 lúc 5:37
Báo cáo sai phạm

Mk ko vẽ đc hình nên mk giải thích thôi nhé :

hình chữ nhật ABCD , sao đó vẽ O giữa DC sao cho OD và OC bằng nhau !

Đọc tiếp...
Đào Văn Thái 21 tháng 7 2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

chu vi hình chữ nhật là:

        30x4=120(m)

chiều dài hình chữ nhật là:

          30:3x4=40(m)

 nửa chu vi hình chữ nhật là:

          120:2=60(m)

chiều rộng hình chữ nhật là:

            60-40=20(m)

diện tích hình chữ nhật là:

            60x20=1200(m2)

trên thửa ruộng hình chữ nhật đó thu được là:

               1200:100x350=4200(kg)

                       Đổi :4200kg=4,2 tấn

                              Đáp số:4,2 tấn

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 21 tháng 7 2015 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Còn nữa mà bạn              

Đọc tiếp...
Trần Thu Huyền 1 tháng 5 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

này mấy bạn các bạn thay hình ảnh và đặt tên như thế nào vậy

Đọc tiếp...
Sonic nguyễn 30 tháng 6 2015 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là cd (m) ; chiều rộng là cr (m)

Ta có : cd + cr = 120 : 2 = 60

Nếu giảm chiều rộng đi 10% b thì ta có chiều rộng cũng là :

          100% - 10% = 90%

Tăng chiều dài 10% thì ta có chiều dài mới là : 

          100% + 10% = 110%

Diện tích HCN đó là :

           90 x 110 = 9900 ( m )

Đọc tiếp...
tạ hữu nguyên 30 tháng 3 2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

cho mk một tk đi bà con ơi

ủng hộ mk đi làm ơn

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 23 tháng 4 2015 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

a/ Chiều dài thực của sân vận động đó là:

               15 x 1000 = 15000 (cm)

Chiều rộng thực của sân vận động đó là:

               12 x 1000 = 12000 (cm)

Đổi: 15000 cm = 150 m; 12000 cm = 120 m

Chu vi thực của sân vận động đó là:
               (150 + 120) x 2 = 540 (m)

b/ Diện tích thực của sân vận động đó là:

               150 x 120 = 18000 (m2)

                         Đáp số: a/ 540 m

                                     b/ 18000 m2

Đọc tiếp...
VŨ THỊ HỒNG NHUNG 12 tháng 4 2017 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

a) 540 m 

b) 18000 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thảo Trang 14 tháng 4 2016 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

đáp số là a)540m

              B)18000m

Đọc tiếp...
đôn ngốc nghếch 24 tháng 4 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

cách 1:chiều rộng của hình vuông đó là:

                    4x2=8(cm)

           diện tích hình vuông đó là:

                  8x8=64(\(cm^2\))

                                 đáp số:64\(cm^2\)

cách 2:diện tích 1 HCN là :

           8x4=32(\(cm^2\))

          diện tích hình vuông đó là:

          32x2=64(\(cm^2\))

         đáp số64\(cm^2\)

Đọc tiếp...
tuonggiaminh 27 tháng 3 2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

phan tang them = hieu chieu dai va rong x dai

phan giam di = hieu chieu dai va rong xong

nhung so nhan nhau ra 20 la

4x5

10 x 2 

20 x1 

truong hop 1

4x5 =

dai= 5 hieu =4 va rong= 1

10 x 2 = 

dai =10 hieu=2 rong = 8

20 x 1=

dai = 20 hieu = 1 rong = 19

dien tich khi dai la 5 hieu la 1 :

5x 1 = 5 m2

dien tich khi dai la 10 rong la 8

10 x 8 = 80 m2

dien khi dai la 20 rong la 1

20 x 1 = 20 m2

dien tich khi dai la 20 rong la 19

20x19 =380 m2

dien tich giam di cug co 3 truong hop

4x4

8x2

16 x1

4x4 =

rong = 4 dai = 8 hieu = 4

8x 2=

rong = 8 hieu = 2 dai = 10

16 x 1 =

dien tich khi dai = 17 rong = 16

8x4 = 32

dien tich khi dai = 8 rong = 10

10 x8 = 80

dien tich khi dai la 17 rong la 16 

17 x 16 = 272 m2

vay dai la 10 rong la 8 vi co dien tich giong nhau

 

 

Đọc tiếp...
Đỗ Hà Khánh Linh 27 tháng 3 2015 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

396m2. minh ko biet cach giai chi biet ket qua

Đọc tiếp...
việt Nguyễn Hải 12 tháng 8 2016 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

em chiu may  bac k 

Đọc tiếp...
callmebaby 4 tháng 6 2015 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài HCN là a (m) ; chiều rộng là b (m)

S HCN ban đầu là a x b (m2)

Nếu tăng chiều rộng bằng chiều dài thì S HCN mới là a x a (m2)

S tăng lên nếu tăng chiều rộng bằng chiều dài a x a - a x b = a x (a - b) = 20 (m2)  (1)

Nếu giảm chiều dài bằng chiều rộng thì S HCN mới là b x b (m2)

S giảm đi nếu giảm chiều dài bằng chiều rộng là a x b - b x b = b x (a - b) = 16 (m2)  (2)

  Trừ (1) cho (2) ta được a x (a - b) - b x (a - b) = 20 - 16 (m2)

=> (a - b) . (a - b) = 4   (m2)

<=> a - b = 2 (m)

    Thay a - b = 2 (m) vào (1) ta được a = 20 : 2 = 10 (m)

     Thay a - b  = (m) vào (2) ta được b = 16 : 2 = 8 (m)

                    Vậy diện tích hình chữ nhật đó ban đầu là :

                                  10 x 8 = 80 (m2)

Đọc tiếp...
Bùi Đình Hải 4 tháng 8 2017 lúc 23:07
Báo cáo sai phạm

= 80 m\(^2\)nha

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 15 tháng 4 2015 lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

 Gọi chiều dài, chiều rộng, diện tích mảnh bìa ban đầu lần lượt là a,b,S ta có:

     a.b - (a-2).b = 6,9 

  a.b - (a.b-2b) = 6,9 

    2b  = 6,9 

->  b= 6,9 /2 =3,45 (dm)

 Vậy S =a.b = 6,75 . 3,45 = 22,545 (dm2)

            Đáp số : 22,545 dm2

   

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 18 tháng 4 2018 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

 Gọi chiều dài, chiều rộng, diện tích mảnh bìa ban đầu lần lượt là a,b,S ta có:

     a.b - (a-2).b = 6,9 

  a.b - (a.b-2b) = 6,9 

    2b  = 6,9 

->  b= 6,9 /2 =3,45 (dm)

 Vậy S =a.b = 6,75 . 3,45 = 22,545 (dm2)

            Đáp số : 22,545 dm2

   

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Nhung 2 tháng 4 2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

= 22,545 (dm) đúng đó nha

Đọc tiếp...
nguyen kieu trang 11 tháng 4 2018 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài,chiều rộng,diện tích mảnh bìa ban đầu là a,b,S ta có 

a.b - (a-2).b=6,9

a.b-(a.b-2b)=6,9

2b=6,9

->b=6,9 / 2=3,45

Vậy S= a.b=6,75 . 3,45 = 22,545 ( dm2)

             Đáp số: 22,545 dm2

Tích cho mk ik

Đọc tiếp...
phan thị phương trang 25 tháng 4 2017 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

a,b -(a-2)=6,9

a,b-(a,b-2b)=6,9

2b=6,9

b=6,9\2=3,45(dm)

Vậy s =a,b=6,75*3,45=23,2875dm

Đọc tiếp...
Hikari 6 tháng 4 2015 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi thửa ruộng là:

250 : 2 = 125 (m)

tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

chiều rộng thửa ruộng là:

125 : 5 x 2 = 50 (m)

chiều dài thựa ruộng là:

125 - 50 = 75 (m)

diện tích thửa ruộng là:

75 x 50 = 3750 (m2)

trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được là:

3750 : 100 x 65 = 2437,5 (kg)

đáp số: 2437 kg thóc.

Đọc tiếp...
tran noc truc 6 tháng 4 2015 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

tinh:

nua chu vi thua ruong: 250:2= 125m

chieu rong: 125:(2+3)x2= ...

chieu dai: 125- chieu rong=...

dien tich: dai x rong=...

so thoc:dien tich :100x65=....

 

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 6 tháng 4 2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

2437,5 kg

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: