(Chiều dài + chiều rộng) x 2 = chu vi = 8 lần chiều rộng
=> chiều dài + chièu rộng = 1/2 chu vi = 4 lần chiều rộng
=> chiều dài = 3 lần chiều rộng.