Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 5 tháng 6 2015 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

gọi khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là a(m)

ta có 105 chia hết cho a,60 chia hết cho a và a lớn nhất

=>a là ƯCLN(105,60)

105=3.5.7

60=2^2.3.5

ƯCLN(105,60)=3.5=15

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp là 15 m

chu vi của vườn là:

(105+60).2=330(m)

tổng số cây là:

330:15=22(cây)

vậy tổng số cây là 22 cây

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 3 tháng 12 2017 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

gọi khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là a(m)

ta có 105 chia hết cho a,60 chia hết cho a và a lớn nhất

=>a là ƯCLN(105,60)

105=3.5.7

60=2^2.3.5

ƯCLN(105,60)=3.5=15

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp là 15 m

chu vi của vườn là:

(105+60).2=330(m)

tổng số cây là:

330:15=22(cây)

vậy tổng số cây là 22 cây

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

COPY Ở ĐÂU THẾ Đinh Tuấn Việt

Đọc tiếp...
callmebaby 4 tháng 6 2015 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài HCN là a (m) ; chiều rộng là b (m)

S HCN ban đầu là a x b (m2)

Nếu tăng chiều rộng bằng chiều dài thì S HCN mới là a x a (m2)

S tăng lên nếu tăng chiều rộng bằng chiều dài a x a - a x b = a x (a - b) = 20 (m2)  (1)

Nếu giảm chiều dài bằng chiều rộng thì S HCN mới là b x b (m2)

S giảm đi nếu giảm chiều dài bằng chiều rộng là a x b - b x b = b x (a - b) = 16 (m2)  (2)

  Trừ (1) cho (2) ta được a x (a - b) - b x (a - b) = 20 - 16 (m2)

=> (a - b) . (a - b) = 4   (m2)

<=> a - b = 2 (m)

    Thay a - b = 2 (m) vào (1) ta được a = 20 : 2 = 10 (m)

     Thay a - b  = (m) vào (2) ta được b = 16 : 2 = 8 (m)

                    Vậy diện tích hình chữ nhật đó ban đầu là :

                                  10 x 8 = 80 (m2)

Đọc tiếp...
Bùi Đình Hải 4 tháng 8 2017 lúc 23:07
Báo cáo sai phạm

= 80 m\(^2\)nha

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 20 tháng 7 2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a

       Chieu rong: b

ta co dien tich manh dat la: S= a.b=3b.b

khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:

                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160

                           => 8b=176 => b= 22

                                              => a= 66

vay dien tich manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18 tháng 1 2018 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a
       Chieu rong: b
ta co dien h manh dat la: S= a.b=3b.b
khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:
                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160
                           => 8b=176 => b= 22
                                              => a= 66
vay dien h manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

:D

Đọc tiếp...
top scorer 20 tháng 7 2015 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a

       Chieu rong: b

ta co dien tich manh dat la: S= a.b=3b.b

khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:

                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160

                           => 8b=176 => b= 22

                                              => a= 66

vay dien tich manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

Đọc tiếp...
Lê Jiabao 9 tháng 11 2017 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

A B C D H M N P K

a) Ta có:AB = CD (gt) \(\Rightarrow\)\(\frac{AB}{2}=\frac{CD}{2}\)

Mà \(\frac{AB}{2}=BM\)(vì M là trung điểm của AB)

và \(\frac{CD}{2}=CP\)(vì P là trung điểm của CD)

\(\Rightarrow\)BM = CP (1)

Ta lại có: \(M\in AB\)và \(P\in CD\)

\(\Rightarrow MP=BC\)(2)

Từ (1) và (2), suy ra: MBCP là hình chữ nhật (đpcm)

b) Gọi K là trung điểm của BH \(\Rightarrow\)NK đường trung bình của \(\Delta ABH\)

Ta có NK//AB và NK = \(\frac{1}{2}AB\)

Mà CP//AB và CP =\(\frac{1}{2}CD=\frac{1}{2}AB\Rightarrow NK=CP\)

\(\Rightarrow\)NKCP là hình bình hành

\(\Rightarrow\)NK//CP (1)

Vì NK//AB , AB\(\perp\)BC nên NK\(\perp\)BC

Suy ra K là trực tâm \(\Delta BCM\);   \(CK\perp BN\)(2)

Từ (1) và (2), suy ra: BN vưông góc NP (đpcm)

Đọc tiếp...
Marry 9 tháng 11 2017 lúc 9:52
Báo cáo sai phạm

Vẽ hình đi, mk làm cho

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 19 tháng 8 2015 lúc 6:40
Báo cáo sai phạm

Có tất cả số hình vuông nhỏ là:

4.5=20 hình vuông

Diện tích 1 hình vuông nhỏ là:

80:20=4 m2

Ta có: 4 = 2.2

Vậy cạnh của hình vuông nhỏ = 2 m

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

2.4=8 m

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

2.5=10 m

Chu vi của hình chữ nhật đó là:

(10+8).2= 36 m

                          Đáp/Số: 36 m

Đọc tiếp...
Sally Nguyễn 31 tháng 7 2015 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Gọi N là trung điểm BH =>MN đường trung bình của tam giác ABH

Ta có MN//AB và MN = \(\frac{1}{2}AB\)

Mà CK//AB và CK=\(\frac{1}{2}CD=\frac{1}{2}AB\) => CK=MN

 =>MNCK là hình bình hành

=> CK//MK (1)

Vì MN//AB, AB vuông góc BC nên MN vuông góc BC.

Suy ra N là trực tâm tam giác BCM  CN vuông góc với BM (2)

Từ (1) và (2) suy ra MK vuông góc với BM

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị An Quý 6 tháng 10 2018 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi CK//MK???WTF??

CN//MK mới đúng chứ

Đọc tiếp...
Lê Thị Phương Thảo 16 tháng 10 lúc 12:21
Báo cáo sai phạm

lỗi đánh máy đó bạn An Quý

Đọc tiếp...
Hoàng Oanh 26 tháng 4 2015 lúc 9:13
Báo cáo sai phạm

Ta có : Tổng chu vi của hai hình chữ nhật = chu vi hình vuông ABCD

Cạnh hình vuông ABCD là: 420 : 4 =105 ( cm )

Diện tích hình vuông ABCD là : 105 x 105 = 11025 ( cm2)

Đáp số 11025 cm2

cho mình đúng nhak

Đọc tiếp...
NAU TE 26 tháng 4 2015 lúc 9:03
Báo cáo sai phạm

Vì hai hình chữ nhật ABMN+NMBC=ABCD

Suy ra tổng chu vi hai hình chữ nhật cũng là chu vi của hình vuông ABCD

Độ dài một cạnh của hình vuông ABCD là:420/4=105(cm)

Diện tích của hình vuông ABCD là:105x105=11025(m2)

    đúng mình nha

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 1 tháng 4 2016 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Tổng chu vi 2 hình chữ nhật gấp 6 lần cạnh hình vuông.

Cạnh hình vuông là:

180 : 6 = 30 (cm)

Diện tích hình vuoog :

30 x 30 = 900 (cm2)

Đọc tiếp...
★ Akari Yukino ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ 30 tháng 8 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là:

\(\frac{1}{2}.\frac{1}{3}=\frac{1}{6}\left(m^2\right)\)

Diện tích mỗi phần là:

\(\frac{1}{6}:3=\frac{1}{18}\left(m^2\right)\)

Đáp số: \(\frac{1}{18}\)\(m^2\)

Đọc tiếp...
nguyen the anh 25 tháng 7 2015 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

diện tích tấm bìa hình chữ nhật là :

\(\frac{1}{2}\)*\(\frac{1}{3}\)=\(\frac{1}{6}\)(m2)

diện tích mổi phần là:

\(\frac{1}{6}\):3=\(\frac{1}{18}\)(m2)

đáp số \(\frac{1}{18}\)m2

Đọc tiếp...
nguyen trung nghia 2 tháng 10 2016 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

Diện tích tấm bìa đó là : 

                  \(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}\)( mét )

Diện tích mỗi phần là :

                    \(\frac{5}{6}:3=\frac{5}{18}\)( mét )

                                                        Đ/S : \(\frac{5}{18}\)mét

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 29 tháng 12 2017 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

102 : 2  = 51( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

128 : 4 = 32 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

51 - 32 = 19 ( m)

Diện tích hình chữ nhật là :

32 x 19 = 608 ( m2)

                 Đáp số : 608 m2

  
Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: