Giúp tôi giải toán


Le Nhat Phuong 06/09/2017 lúc 13:35
Báo cáo sai phạm

Tam giác ABC cân tại A => AB =AC 
F,E là trung điểm của AB,AC => AF=FB=EC=AC=Ab/2=AC/2 
=>EF là đường trung bình của tam giác ABC => EF song song với BC => BCEF là hình thang.Mà 2 cạnh bên BF = BC (CMT) => hình thang BCEF là hình thang cân 
ta có: BC song song với EF (cmt) mà D thuộc BC => BD song song với EF (1) 
MÀ BD = DC = BC/2 (GT) và EF=BC/2(È là đường trung bình của tam giác ABC) (2) 
(1) và (2) => BDEF là hình bình hành 
Tam giác MGN có F,E là trung điểm của MG,NG => EF là đường trung bình của tam giác MNG => EF song song và =MN/2 
mà EF song song và = BC/2 (CMT) 
=>BCMN là hình bình hành 
mà G là trung điểm của 2 đường chéo MC , BN => BCMN là hình chữ nhật

P/s: Tham kảo nhé bn, đừng chép nguyên vào sai đấy

Songoku Sky Fc11 06/09/2017 lúc 13:35
Báo cáo sai phạm

https://www.hocde.vn/books/listQuestion?id=5263

Le Nhat Phuong 06/09/2017 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: ^BAH = ^BCA (vì 2 góc này cùng phụ với ^B) 
Mà: ^MAC = ^BCA (tg MAC cân tại M vì Tg ABC vuông tại A có AM là trung tuyến) 
Nên: ^BAH = ^MAC (4) 
b) Tg AMD cân tại M (vì MA=MD) => ^D = ^DAM (1) 
Ta có: MD//AH ( vì MD_I_ HM, AH _I_ HM ) 
Nên: ^D = ^DAH (2) 
(1)(2) => ^DAM = ^DAH (3) => AD là p/g của ^HAM (5) 
(3)(4) => ^BAH + ^DAH = ^MAC + ^DAM <=> ^BAD=^CAD => AD là p/g của ^BAC (6) 
(5)(6) => AD là p/g chung của ^HAM và ^BAC 
c) Ta có: AEDF là hcn ( vì ^E=^F=^A=90o ) 
Mà: AD là p/g của ^EAC (cmt) 
Nên: AEDF là hình vuông 
d) Tg DBE (^DEA=90o) và tg DCF (^DFC=90o) có: 
DE = DF (AEDF là hình vuông) 
DB = DC (MD là đường trung trực của BC) 
Nên: Tg DBE = tg DCF (ch-cgv)

Trà Châu Giang 04/09/2017 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

Bạn vẽ hình hộ mình nhá 
a) ABED là hình vuông suy ra BD=BA, suy ra tam giác ABD là tam giác vuông cân tai B, suy ra góc BAD= 90/2=45độ 
tương tự ACFK là hình vuông suy ra tam giác ACF vuông cân tại C suy ra góc CAF= 45độ 
DAF=DAB+BAC+CAF = 45 + 45 +90 = 180 độ suy ra D,A,F thẳng hàng 
b) góc BEC=ECK=45độ suy ra EB song song với CK( so le trong) 
Góc EAK= 360 - 90*3=90 độ 
hai tam giác vuông EAK=BAC ( AE=AB, AC=AK) 
tứ giác EBCK có: 
BC=AK và EB song song với CK suy ra tứ giác BEKC là hình thang cân 
c) phần này bạn ra đề bài sai rùi AH không đi qua trung điểm của EK nó chỉ vuông góc với EK 
d) gọi DE giao với AH tại M, Có EMCA là hình vuông (1) 
gọi AH giao với FC tại N, Có ACNF cũng là hình vuông(2) 
từ 1 và 2 suy ra M trùng với N suy ra DE, AH,FC đồng quy tại một điểm.

OoO Kún Chảnh OoO 04/09/2017 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

a) Kéo dài tia FK và tia DE cắt nhau tại O 
vì FCAK và ABDE là hình vuông nên góc AKO = AEO = KAE = 90 . suy ra KAEO là hcn nên KOE =90 
suy ra góc KFA + ADE =90 
mà KFA + FAK =90 và ADE + EAD = 90 nên FAK + DAF =90 
Suy ra góc FAD = 180 nên F, A, D thẳng hàng. 
b) vì FCẠK là hình vuông nên AC = AK và AF vuông góc KC hay KC vuông góc FD.(1) 
CMTT ta có AE =ED và EB vuông góc FD (2) 
Từ (1) và (2) suy ra KC // EB nên là hình thàng và AC + AE = EC = AK + AB = KB nên là hình thang cân. 
c) tam giác KOE = tam giác BAC ( c.g.c) 
góc OEK = ACB. 
AK // OE nên góc OEK = AKE mà góc AKE = KAI ( do I là trung điểm nên AI = KI , tam giác AIK cân tại I) 
Suy ra góc KAI = góc ACB. 
mà góc CAH + ACH = 90 nên góc KAI + CAH =90. 
Suy ra CAH + ACH +KAC = 180 nên H, A, I thẳng hàng hay AH đi wa TĐ I của EK 
d) Ta có KAEO là hcn , I là TĐ EK nên cũng là TĐ AO suy ra A, I, O thẳng hàng hay AH đi wa O. Mà FK cắt DE tại O( theo cách gọi) nên 3 đường thẳng này đồng quy 

At the speed of light CTV 03/09/2017 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

Ông bao nhiêu năm thì cháu bấy nhiêu tháng => Tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu.

Hiệu số phần bằng nhau là:

      12 - 1 = 11 ( phần )

Tuổi của ông là:

     77 : 11 x 12 = 84 ( tuổi )

Tuổi của cháu là:

    84 - 77 = 7 ( tuổi )

           Đáp số : ...................

Mai Phương 01/09/2017 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

\(\text{a. Ta có:}\) \(\widehat{ADE}+\widehat{EDH}=90^0\)

               \(\widehat{AHE}+\widehat{EHC}=90^0\)

\(\text{Mà}\) \(\widehat{ADE}=\widehat{AHE}\left(=\widehat{DEH}\right)\)\(\text{vì DHEA là hình chữ nhật nên các đường chéo bằng nhau}\)\(\text{và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nên tạo ra các tam giác cân.}\)

\(\Rightarrow\widehat{EDH}=\widehat{EHC}\)

\(\text{Xét 2 tam giác vuông DHE và HEC có: }\)\(\widehat{EDH}=\widehat{EHC}\left(cmt\right)\)

\(\Rightarrow\Delta DHE\infty\Delta HEC\left(gg\right)\)\(\Rightarrow\widehat{DEH}=\widehat{C}\)

\(\text{Mà}\)\(\widehat{DEH}=\widehat{ADE}\left(slt;AD\text{//}HE\right)\)

\(\widehat{ADE}=\widehat{C}\)\(\text{(đpcm)}\)

\(\text{b. Câu này hình như sai đề rồi. Vì từ đỉnh A chỉ kẻ được 1 đường vuông góc với BC thôi. }\)

\(\text{Đề bài chứng minh }\)\(AM⊥BC\)\(\text{nghĩa là phải chứng minh }\)\(M\text{ ≡ H}\)\(\text{thì khi đó }\)\(\Delta ABC\)\(\text{là tam giác cân.}\)

\(\text{(nếu đề là tìm điều kiện của }\)\(\Delta ABC\)\(\text{để}\) \(AM⊥BC\)\(\text{thì được).}\)

Steolla 02/09/2017 lúc 12:15
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Nguyễn Ngọc Anh Minh 02/08/2017 lúc 09:24
Báo cáo sai phạm


3 2 1

Diện tích giảm đi là 

\(S_1+S_2+S_3=306m^2\)

Diện tích hình 3 là

\(S_3=2x2=4m^2\)

Tổng diện tích hình 1 và 3 là

\(S_{13}=S_1+S_3\)

Tổng diện tích Hình 2 và hình 3 là

\(S_{23}=S_2+S_3\)

Tổng diện tích S13 và S23 là

\(S_{13}+S_{23}=S_1+S_3+S_2+S_3=\left(S_1+S_2+S_3\right)+S_3=306+4=310m^2\)

Hai hình chữ nhật S13 và S23  có chung chiều rộng nên

\(\frac{S_{13}}{S_{23}}=\frac{chieurongHCNbandau}{chieudaiHCNbandau}=\frac{2}{3}\)

Chia S13 thành 2 phần bằng nhau thì S23 là 3 phần

Tổng số phần bằng nhau là

2+3=5 phần

Giá trị 1 phần là

310:5=62 m2

Diện tích S13 là

62x2=124 m2

Chiều rộng HCN ban đầu là

124:2=62 m

Chiều dài HCN ban đầu là

\(62x\frac{3}{2}=93m\)

Diện tích thửa ruông ban đầu là

62x93=5766 m2

Lê Minh Đức 24/07/2017 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

Trên tia đối của tia CB lấy điểm F sao cho \(CF=\frac{1}{2}AM\).

Ta có: \(\Delta ADM\infty\Delta CDF\)vì \(\frac{CD}{AD}=\frac{CF}{AM}=\frac{1}{2}\)và A=C=90 độ.

Suy ra: DM=2DF 

ADM=CDF\(\Rightarrow\)FMD vuông \(\Rightarrow\)EDF+EDM=90 độ \(\Rightarrow\)EDF+CDE=90 độ

Mà DEF+CDE=90 độ

Suy ra: EDF=DEF\(\Rightarrow\)tam giác DEF cân tại F.\(\Rightarrow\)DF=EF

Vậy DM=2DF=2EF=2EC+2CF=2EC+AM

nguyen trung nghia 23/07/2017 lúc 08:27
Báo cáo sai phạm

Ta có : 120% = \(\frac{6}{5}\)

Mà chiều dài hơn chiều rộng 1.6cm => 1.6 cm ứng với số phần là : 6 - 5 = 1 ( phần )

Vậy chiều dài hình chữ nhật là :

              1.6 x 6 = 9,6 ( cm )

Chiều rộng là :

              9,6 - 1.6 = 8 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật đó là :

                   9.6 x 8 = 76,8 ( cm2 )

Chu vi hình chữ nhật là :

                  ( 9,6 + 8 ) x 2 = 35,2 ( cm )

                                      Đ/s : Diện tích : 76.8 cm2'

                                               Chu vi : 35.2 cm

Nguyễn Khoa Nguyên 23/07/2017 lúc 08:37
Báo cáo sai phạm

THANK YOU BẠN NGUYEN TRUNG NGHIA NHIEU NHA

KAITO KID 2005 23/07/2017 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

sory bn,mk viết nhầm! câu đầu là : vì chiều rộng <=> vs \(100\%\) nha bn!!!!!   (^^)

Phạm Thị Thu Hảo 14/07/2017 lúc 08:23
Báo cáo sai phạm

Hiệu mới là : 30 - 4 = 26 ( cm )

Hiệu số phần = nhau là : 5 - 1 = 4 ( phần )

Chiều rộng là : 26 : 4 = 6,5 ( cm )

Chiều dài là : 6,5 + 4 = 10,5 ( cm )

Chu vi là : ( 10,5 + 6,5 ) x 2 = 34 ( cm )

0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 14/07/2017 lúc 08:38
Báo cáo sai phạm

Hiệu mới là :   

      30 - 4 = 26( cm )

Hiệu số phần bằng nhau là :

        5 - 1 = 4 ( phầ̀n )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

        26 : 4 = 6,5 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật là :

         6,5 + 4 = 10,5 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật lúc ban đầu là :

         ( 10,5 + 6,5 ) x 2 = 34 ( cm )

                     Đáp số : 34 cm

Đinh Chí Công 14/07/2017 lúc 08:32
Báo cáo sai phạm

Hiệu mới là : 30 - 4 = 26 ( cm )

Hiệu số phần bằng nhau là :

5 - 1 = 4 ( phần )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

26 : 4  =  6,5 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật là :

6,5 +4 = 10,5 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 6,5 + 10,5 ) x 2 = 34 ( cm )

Đáp số : 34 cm

Sonic nguyễn 30/06/2015 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là cd (m) ; chiều rộng là cr (m)

Ta có : cd + cr = 120 : 2 = 60

Nếu giảm chiều rộng đi 10% b thì ta có chiều rộng cũng là :

          100% - 10% = 90%

Tăng chiều dài 10% thì ta có chiều dài mới là : 

          100% + 10% = 110%

Diện tích HCN đó là :

           90 x 110 = 9900 ( m )

tạ hữu nguyên 30/03/2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

cho mk một tk đi bà con ơi

ủng hộ mk đi làm ơn

nguyen the anh 25/07/2015 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

diện tích tấm bìa hình chữ nhật là :

\(\frac{1}{2}\)*\(\frac{1}{3}\)=\(\frac{1}{6}\)(m2)

diện tích mổi phần là:

\(\frac{1}{6}\):3=\(\frac{1}{18}\)(m2)

đáp số \(\frac{1}{18}\)m2

nguyen trung nghia 02/10/2016 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

Diện tích tấm bìa đó là : 

                  \(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}\)( mét )

Diện tích mỗi phần là :

                    \(\frac{5}{6}:3=\frac{5}{18}\)( mét )

                                                        Đ/S : \(\frac{5}{18}\)mét

Nguyễn Khánh Huyền 30/08/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật : \(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{6}\left(m^2\right)\)

Diện tích mỗi phần của tấm bia : \(\frac{1}{6}:3=\frac{1}{18}\left(m^2\right)\)

Trương Thị Minh Thư 14/09/2014 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Giải

Hiệu số phần bằng nhau là: 
3 - 2 = 1 ( phần ) 
Chiều rộng mảnh đất là: 
10 : 1 x 2 = 20 ( m ) 
Chiều dài mảnh đất là: 
20 + 10 = 30 ( m ) 
Chu vi mảnh đất là: 
( 20 + 30 ) x 2 = 100 ( m ) 
Đáp số: 100 m

Nguyễn Việt Hoàng 12/07/2017 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là: 
                  3 - 2 = 1 ( phần ) 
Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật đó là: 
                 10 : 1 x 2 = 20 ( m ) 
Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật đó là: 
                  20 + 10 = 30 ( m ) 
Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là: 
                ( 20 + 30 ) x 2 = 100 ( m ) 
                     Đáp số: ......................

phan gia huy 22/09/2016 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau là

       3-2=1 {phần}

Nguyen Thai Hoc 05/03/2015 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

hình trên biết diện tích hình tròn là 471 cm2. vây diện tích hình tròn lớn hơn hình vuông là ?

Nguyen Thai Hoc 05/03/2015 lúc 14:33
Báo cáo sai phạm

471 - 300 = 171 cm2

Khuất Châu Giang 05/03/2015 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

bạn nói cũng đúng nhưng ko phải 471-300đâu. chiều nay thầy giáo chữa bài rồi. kết quả ban đúng nhưng cách làm sai.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: