Giúp tôi giải toán và làm văn


Hacker_mũ trắng 16/01/2019 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

Độ dài đáy của hình bình hành ABCD là:

24 : 3 = 8 ( cm )

Chu vi hình bình hành đó là:

( 8 + 3 ) x 2 = 22 ( cm )

Đ/S: 22 cm

Đọc tiếp...
Shingeki_Ogaeshi_Senki 21/01/2018 lúc 08:55
Báo cáo sai phạm

ta co: DC = 24 : 3 = 8cm
Noi A voi C : Dien h tam giac  ADC = (AH x DC ): 2 ( canh day DC va chieu cao AH   (1)
Mat khac: Dien h tam giac ADC = (AD x CE): 2        ( canh day AD va chieu cao CE)  (2)
tu 1 va 2 ta co: (AH x DC):2 = (AD x CE):2 ma CE = 2 x AH vay AH x DC = AD x 2 x AH (3)
tu 3 ta co : AD = DC : 2 . Vay AD = 8 : 2 = 4cm. chu vi hinh binh hanh ABCD la: (8 + 4) x 2 = 24 cm

p/s : kham khảo

Đọc tiếp...
kaito kid 14/01/2017 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

độ dài cạnh CD hay AB là : 24 : 3 = 8 ( cm )

độ dài cạnh CE là : 3 x 2 = 6 ( cm )

độ dài cạnh AD hay BC là : 24 : 6 = 4 ( cm )

chu vi hình bình hành ABCD là : ( 8 + 4 ) x 2 = 24 ( cm )

đáp số : 24 cm

Đọc tiếp...
Barack Obama 19/01/2017 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

DT ABCD :

7 x 4 = 28 dm2

Đọc tiếp...
srahnguyen510 23/02/2017 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

Vì ABCD là hình bình hành nên AB= DC = 12 dm

Độ dài đoạn HC là:
12-4 = 8 ( dm )
Diện tích tam giác AHC là 

8 x 7 : 2 = 28 ( dm2)

                đ/s 28 dm2 

Đọc tiếp...
Phạm Thị Lan Anh 19/01/2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

bạn ơi bạn có chắc ko thế còn diện tích tam giác AHC

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 06/01/2019 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Các hình ABCD, DEFG, GHIK là hình thang, vì :

Hình thang là một tứ giác lồi có hai cạnh song song.

Hình TUVW không là hình thang vì không thỏa mãn điều kiện trên.

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_Tiểu Nghệ 04/01/2019 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

hình ABCD

mk nghĩ chỉ có 1 hình thui bn

k mk nhoa

*^*^*

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 04/01/2019 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Các hình ABCD, MNPQ, XYZT là hình bình hành, vì :

1. Các cạnh đối song song và bằng nhau.

2. Các góc đối bằng nhau.

3. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Hình DEFG không phải là hình bình hành vì không thỏa mãn 3 điều kiện trên. 

Đọc tiếp...
nguyen vu hoang 28/12/2018 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Diệu Hoa OK ! Hihi !

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 28/12/2018 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

- Các hình ABCD, MNPQ, DEFG là hình bình hành, vì :

  1. Các cạnh đối song song và bằng nhau.
  2. Các góc đối bằng nhau.
  3. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

- Còn hình XYZT không là hình bình hành vì không thỏa mãn 3 điều kiện trên. 

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 10/12/2017 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

c) Ta có: góc A = góc ABF = 60 độ ( cm ở câu b )
=> AF = FB ( quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)
Mà AF = FD ( f là trung điểm của AD)
=> FB = FD
=> tam giác DFB cân tại F
=> góc FBD = góc FDB (9)
Ta có: AD//BC ( cmt)
=> Góc FDB = góc CBD ( cặp góc slt)(10)
Từ (9) và (10) => góc FBD=góc CBD
Mà góc FBD+ góc CBD = 60 độ
=> góc FBD = góc CBD =
2
60 = 30 độ
Mà góc FDB = góc FBD
=> góc FDB = 30 độ
d) Ta có: B là trung điểm của AM => A,B,M thẳng hàng
Ta có: B là trung điểm của AM ( M đối xứng với A qua B) => AB = BM
Mà AB = DC ( tứ giác ABCD là hbh)
DC = BM(11)
Ta có: AB//DC( tứ giác ACD là hbh)
Mà A,B,M thẳng hàng
=> BM//DC (12)
Tứ (11) và (12)
=> tứ giác BMCD là hình bình hành (13)
Ta có: góc ABE = góc AFE = 120 độ (cm ở câu b)
Mà góc ADC bằng 2 góc này
=> góc ADC = 120 độ
Xét góc ADC có:
góc ADB + góc BDC = 120 độ
=> 30 độ + góc BDC = 120 độ
=> góc BDC = 120 độ - 30 độ = 90 độ (14)
Từ (13) và (14)
=> tứ giác BMCD là hình chữ nhật ( hbh+ 1 góc vuông)
=> E là trung điểm của BC và BC ( t/c hình chữ nhật)
Có E là trung điểm của MD => 3 điểm D,E,M thẳng hàng

chúc bn hok tót @_@

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Mạnh 19/11/2016 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

c) Ta có: góc A = góc ABF = 60 độ ( cm ở câu b )

  => AF = FB ( quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)

Mà AF = FD ( f là trung điểm của AD)

=> FB = FD

=> tam giác DFB cân tại F

=> góc FBD = góc FDB (9)

Ta có: AD//BC ( cmt)

=> Góc FDB = góc CBD ( cặp góc slt)(10)

Từ (9) và (10) => góc FBD=góc CBD

Mà góc FBD+ góc CBD = 60 độ

=> góc FBD = góc CBD = \(\frac{60}{2}\)= 30 độ

Mà góc FDB = góc FBD

=> góc FDB = 30 độ

d) Ta có: B là trung điểm của AM => A,B,M thẳng hàng

Ta có: B là trung điểm của AM ( M đối xứng với A qua B) => AB = BM

  Mà AB = DC ( tứ giác ABCD là hbh)

DC = BM(11)

Ta có: AB//DC( tứ giác ACD là hbh)

Mà A,B,M thẳng hàng

=> BM//DC (12)

Tứ (11) và (12)

=> tứ giác BMCD là hình bình hành (13)

Ta có: góc ABE = góc AFE = 120 độ (cm ở câu b)

Mà góc ADC bằng 2 góc này

=> góc ADC = 120 độ

Xét góc ADC có:

góc ADB + góc BDC = 120 độ

=> 30 độ + góc BDC = 120 độ

=> góc BDC = 120 độ - 30 độ = 90 độ (14) 

Từ (13) và (14)

=> tứ giác BMCD là hình chữ nhật ( hbh+ 1 góc vuông)

=> E là trung điểm của BC và BC ( t/c hình chữ nhật)

Có  E là trung điểm của MD => 3 điểm D,E,M thẳng hàng

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Mạnh 19/11/2016 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

Xét hbh ABCD có:

F là trung điểm của AD (gt)

E là trung điểm của BC (gt)

=> EF là đường trung bình của hbh ABCD 

=> AB//EF//DC (t/c đướng trung bình của hbh)

Ta có: hbh ABCD

=> Góc A = Góc C và góc B = góc D( t/c hbh)

Ta có: EF//DC(cmt) => góc AFE = góc ADC ( cặp góc đồng vị)

Mà Góc B = Góc ADC (cmt)

  => Góc B = góc AFE (1)

Ta có: EF//DC(cmt) => Góc BEF = góc BCD (cặp góc đồng vị)

Mà góc A = góc BCD 

  => góc A =góc BEF (2)

Từ (1) và (2)

  => Tứ giác ABEF là hình bình hành (5) ( các cặp góc đối bằng nhau)

Ta có: AD = 2AB hay AB = \(\frac{1}{2}\)AD (3)

 mà AF = \(\frac{1}{2}\)AD(4)

 Từ (3) và (4) => AB = AF (6)

Từ(5) và (6) => tứ giác ABEF là hình thoi ( hbh + 2 cạnh kề bằng nhau)

=> AE vuông góc với BF

Ở CÂU a) bạn có thể cm AB//EF và  AF// BE đề suy ra hbh nha

b) Gói O là giao điểm của AE và BF

Ta có: tứ giác ABEF là hình thoi => BF là tia phân giác của góc B ( t/c hình thoi)

Ta có: góc A = góc BEF (cmt)

Mà góc A = 60 độ (gt) 

=> góc A = góc BEF = 60 độ

Xét tứ giác ABEF có:

 góc BAF + góc ABE + góc BEF + góc AFE = 360 độ

=> 60 độ + góc ABE + 60 độ + góc AFE = 360 độ

=> góc ABE + góc  AFE = 360 độ - 60 độ - 60 độ = 240 độ

Mà góc ABE = góc AFE 

=> góc ABE = góc AFE = \(\frac{240}{2}\)=120 độ

Ta có: BF là tia p/g của góc B => góc ABF = góc EBF = \(\frac{120}{2}\) 60 độ

Vậy góc EBF = góc BEF = 60 độ ( góc A  = góc BEF đã cm ở câu a)

Mà góc BEF = góc BCD ( đã cm ở câu a)

=> góc EBF = góc BCD (7)

Ta có: AD//BC( tứ giác ABCD là hbh)=> FD//BC=> tứ giác FDCB là hình thang (8)

 Từ (7) và (8) => tứ giác FDCB là hinh thang cân

Câu c và d dễ lắm, bạn cố suy nghĩ nha, nhưng mình nói thật bài này rất rất rất dễ luôn đó

c) 

     

Đọc tiếp...
Trần Thị Diễm Quỳnh 14/08/2015 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

a)ABCD la hinh binh hanh=>AB//CD va AB=CD

=>AE//FC va AE=FC( vi E,F la trung diem cua AB va CD)

=>AEFC la hinh binh hanh

b)AEFC la hinh binh hanh

=>AF//EC (hay GF//HC) (hay EH//AG)

xet tam giac DHC co GF//HC;G thuoc HD,F la trung diem DC 

=> G la trung diem HD=>GH=GD

xet tam giac AGB co EH//AG,H thuoc GB,E la trung diem AB

=>H la trung diem GB=>GH=GB

=>GH=GD=GB

=>DG=1/3DB

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai 26/02/2015 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

ủa hình bình hành học lóp 4 kia mà

Đọc tiếp...
Đặng Thị Huyền Anh 26/02/2015 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

lấy chiều cao nhân đáy là ra thôi

Đọc tiếp...
The Music Girl 18/03/2017 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

bn lấy độ dài đáy nhân c.cao nhé bn

chúc bạn học giỏi

nhớ k mk nhé,ai k mk mk k lại

Đọc tiếp...
Mori Ran 27/11/2018 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

Cho hình bình hành ABCD có góc A nhọn (AB<AD) Tia phân giác BAD cắt BC tại M và cắt DC tại N Gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MCN 
a) C/m: DN=BC và CK vuông góc MN 

Do ∡A nhọn và AB < AD nên tia phân giác ∡A cắt 
BC tại M∊đoạn BC và N ngoài đoạn DC ( C nằm giữa D,N) 
∡BAM = ∡MAD (AM là pg) và ∡BAN = ∡DNA (sl trong) 
→∡DAN = ∡DNA → ∆ADN cân đỉnh D → DN = AD = BC 
Xét ∆MCN có ∡DAN = ∡DNA ( cm trên) , 
∡DAN = ∡CMN ( đồng vị) →∡CNM = ∡CMN 
→ ∆MCN cân đỉnh C → K thuộc trung trực MN 
→ CK vuông góc MN 

b) C/m BKCD nội tiếp 
Gọi E là trung điểm MC, F là trung điểm CN ta có : 
KE vuông góc MC, KF vuông góc CN , BE = DF 
xét ∆KEC và ∆KFC là 2 ∆ vuông có CK chung, 
∡ECK = ∡FCK ( ∆MCN tại C và CK là trung trực, pg...) 
→ ∆KEC = ∆KFC → EK = FK 
xét hai tam giác vuông ∆KEB và ∆KFD có BE = DF (cm trên) 
KE = KF (cm trên) → ∆KEB = ∆KFD →∡KBE = ∡KDF 
hay ∡KBC = ∡KDC . B và D cùng phía so với đường thẳng 
CK mà ∡KBC = ∡KDC → B, C, D, K thuộc đường tròn 
( quỹ tích cung chứa góc ) → BKCD nội tiếp

Đọc tiếp...
Mori Ran 03/12/2018 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

vô ý thức quá mai Love N

Đọc tiếp...
Mori Ran 03/12/2018 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

ko biết thì đừng ghi lung tung

Đọc tiếp...
Tiền Bối 01/08/2015 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Hạ E vuông góc DC tại M

Hạ K vuông góc DC tại N

=>EM//KN(1)

Vì F dx K qua BC

=>FC=CK

=>2 góc FCB=FCK

Mà A=C=60 độ

=>góc KCN=60

Xét 2 tam giác vuông EMD và KNC có:

ED=CK(cùng Bằng FC)

D= góc KCL

=> tam giác EMD=KNC (cạnh huyền góc nhọn )

=>EM=KN(2)

Từ (1) và (2) =>EKNM là HBH

=>EK//DC

=>EK//AB

Đọc tiếp...
Mai Thảo Xuân 01/08/2015 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

Kéo dài Kc cắt AD tại N 
Ta có AB//CD nên góc BAD = góc CDN =60o
K đối xứng vs F qua BC nên góc BCD = góc KCB = 60o
 góc CND = góc KCB = 60 độ 
 tam giác CND đều  CN= DN
Lại có CK= DE ( cùng = CF)
 KN=EN  tam giác KNE đều 
 góc KEN= góc CDN = 60 độ
 KE//CD//AB
2/Vẽ hình bình hành ADKE 
góc ADk= góc BAC 
vì cùng bù vs góc DAE nên góc KAD góc B
 ΔADKBAC (c.g.c) 
GỌi H là giao AM và BC 
Ta có : góc B+góc BAH= góc KAD+ góc BAH= 90 độ  AH vuông góc BC

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Tùng 01/11/2018 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

tiền bối tl sai rồi

Đọc tiếp...
Tín Đinh 25/06/2016 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm
Rồng Lửa 17/11/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Em chịu!

Đọc tiếp...
Trung Nguyen 17/10/2016 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

O là giao của DE,MN. Từ D,A,O,N,E hạ các đường vuông góc xuống BC và cắt BC tại D',A',O',N',E'.

Đường trung bình: NN′=DD′+EE′(=2OO′)NN′=DD′+EE′(=2OO′)

Q,P là giao của MD,ME với AB,AC →DD′=DQ=MQ,EE′=EP=MP→DD′=DQ=MQ,EE′=EP=MP

Dùng diện tích dễ dàng chứng minh MQ+MP=AA′→AA=DD′+EE′=NN′→AN//BCDPCM

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 16/12/2016 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

A B C M D E H K

Đọc tiếp...
LÊ THẢO QUYÊN 11/11/2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

mình kết bạn với nhau được không?

Đọc tiếp...
Tùng Nguyễn 09/03/2017 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

a, Xét tg ADME có góc A= góc ADM = góc AEM = 90 độ (gt)

=>ADEM là hcn

b, 

Có DM vuông góc AB, AB vuông góc AC (gt) =>DM // AC 

Xét tam giác ABC có DM // AC và D là trung điểm AB => M là trung điểm BC

=> DM là đg TB của tam giác ABC =>DM // =1/2AC =>CMDE là hbh

c, Cmtt b, có BDEM là hbh => góc B = góc DEM

Có DE // BC=> góc EDH= góc BHD 

Xét tam giác AHB vuông tại H có trung tuyến HD => HD = 1/2AB=BD=AD (1)  => góc B = góc BHD

Do đó có góc EDH = góc DEM (2)

Lại có HM // DE nên MHDE là hthang

Vậy MHDE là htc

d, Có DH//AK=> góc HDK = góc AKD 

Từ (1) => tam giác ADH cân tại D

Mà DE vuông vs AH (  vì DE // BC, AH vuông vs BC) nên  DE là đường trung trực của AH => góc AKD = góc DKH

kết hợp vs (2) có góc DKH = góc DEM => HK // ME

Mặt khác: ME vuông vs AC (gt)

Vậy HK vuông vs AC

Đọc tiếp...
KODOSHINICHI 27/09/2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

 B1 a) Xét ∆AHD và ∆CKB có: + góc AHD = góc CKB = 90độ 
+ AD = BC 
+ góc ADH = góc CBK(so le trong) => ∆AHD = ∆CKB(c.g.c) => AH = CK 
Xét tứ giác AHCK có AH // CK(cùng ⊥ BD) và AH = CK => AHCK là hbh. 

b) Do AHCK là hình bình hành => AK // CH => AM // CN, do ABCD là hình bình hành => AD // BC => AN // BM. Xét tứ giác AMCN có AM // CH và AN // BM => AMCN là hình bình hành => AN = CM. 

c) Nối A -> C,M -> N do O là trung điểm HK => O là trung điểm AC => O là trung điểm MN => O;M;N thẳng hàng (do 2 đường chéo của hbh cắt nhau tại trung điểm mỗi đường) 

B2: 

B3: đề sai. 

B4: Kẻ EI // AB(I thuộc BC) Nối I -> F; I -> K; F -> C. => ta chứng minh được ADCI là hbh (bạn tự chứng minh) Dựa theo tính chất đối xứng ta chứng minh được: ∆FIC = ∆KIC, ∆FIC có FC = IC ( = DE) và góc C = 60độ => ∆FIC đều => ∆KIC đều => góc CIK = 60độ. Do ADCI là hbh => góc AIC = góc D = 120 độ => góc CIK + góc AIC = 60độ + 120 độ = 180độ => A;I;K thẳng hàng, mà AI // AB (cách kẻ) => AK // AB(đpcm)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 31/08/2016 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

?o?n th?ng f: ?o?n th?ng [A, D] ?o?n th?ng h: ?o?n th?ng [B, C] ?o?n th?ng i: ?o?n th?ng [C, D] ?o?n th?ng j: ?o?n th?ng [B, A] ?o?n th?ng k: ?o?n th?ng [P, N] ?o?n th?ng m: ?o?n th?ng [P, M] ?o?n th?ng n: ?o?n th?ng [M, Q] ?o?n th?ng p: ?o?n th?ng [N, Q] ?o?n th?ng q: ?o?n th?ng [C', B] ?o?n th?ng r: ?o?n th?ng [D, A'] ?o?n th?ng s: ?o?n th?ng [C', D] ?o?n th?ng t: ?o?n th?ng [B, A'] A = (-1.44, -1.78) A = (-1.44, -1.78) A = (-1.44, -1.78) D = (4.76, -1.82) D = (4.76, -1.82) D = (4.76, -1.82) ?i?m B: ?i?m tr�n g ?i?m B: ?i?m tr�n g ?i?m B: ?i?m tr�n g ?i?m C: ?i?m tr�n g ?i?m C: ?i?m tr�n g ?i?m C: ?i?m tr�n g ?i?m M: Trung ?i?m c?a j ?i?m M: Trung ?i?m c?a j ?i?m M: Trung ?i?m c?a j ?i?m N: Trung ?i?m c?a i ?i?m N: Trung ?i?m c?a i ?i?m N: Trung ?i?m c?a i ?i?m P: ?i?m tr�n h ?i?m P: ?i?m tr�n h ?i?m P: ?i?m tr�n h ?i?m Q: Giao ?i?m c?a l, f ?i?m Q: Giao ?i?m c?a l, f ?i?m Q: Giao ?i?m c?a l, f ?i?m C': C ??i x?ng qua P ?i?m C': C ??i x?ng qua P ?i?m C': C ??i x?ng qua P ?i?m A': A ??i x?ng qua Q ?i?m A': A ??i x?ng qua Q ?i?m A': A ??i x?ng qua Q

Lấy C' thuộc BC sao cho P là trung điểm CC'. Tương tự lấy A' trên AD sao cho Q là trung điểm AA'.

Xét tam giác CC'D có PN là đường trung bình nên PN song song và bằng một nửa C'D (1).

Tương tự xét tam giác ABA' có MQ là đường trung bình nên MQ song song và bằng một nửa BA' (2).

Mà giả thiết lai jcho MNPQ là hình bình hành nên PN // MQ và PN = MQ (3).

Từ (1), (2), (3) ta suy ra C'D // BA' và C'D = BA'.

Vậy thì tứ giác C'BAD là hình bình hành hay C'B // DA', hay BC // AD.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: