Giúp tôi giải toán và làm văn


ngonhuminh 4 tháng 12 2016 lúc 22:32
Báo cáo sai phạm

\(f\left(0\right)=5=>c=5;f\left(2\right)=4.a+2.b+5=0;f\left(5\right)=25a+5b+5=0\Leftrightarrow5a+b+1=0\)

\(\hept{\begin{cases}4a+2b+5=0\\5a+b+1=0\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}4a+2b+5=0\\10a+2b+2=0\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}4a+2b+5=0\\6a-3=0\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}b=-\frac{7}{2}\\a=\frac{1}{2}\end{cases}}\)

\(f\left(x\right)=\frac{1}{2}x^2-\frac{7}{2}x+5\)

b)

\(f\left(-1\right)=\frac{1}{2}+\frac{7}{2}+5=9=>P\left(-1;3\right)kothuocHS\)

\(f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}.\frac{1}{4}-\frac{7}{2}.\frac{1}{2}+5=\frac{\left(1-14+5.8\right)}{8}=\frac{27}{8}=>Qkothuoc\)

c)

\(\frac{1}{2}x^2-\frac{7}{2}x+5=-3\Rightarrow\frac{1}{2}x^2-\frac{7}{2}x+8=0\)

\(x^2-7x+16=0\Leftrightarrow\left(x^2-2.\frac{7}{2}x+\frac{49}{4}\right)+\frac{15}{4}\)vo nghiem

Đọc tiếp...
ngonhuminh 25 tháng 11 2016 lúc 7:55
Báo cáo sai phạm

a) (m-1)=1=> m=2 

b)x=0=> y=m+1     => A(0,m+1)

y=0=> x=\(\frac{m+1}{1-m}\)=> B(-3,\(\frac{1+m}{1-m}\))

...............................................

vuong can => m+1=\(\frac{1+m}{1-m}\)

1-m^2=1+m=> m^2+m=0=> m=0 hoac m=-1

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Thịnh 28 tháng 3 lúc 9:24
Báo cáo sai phạm

a) Bạn tự vẽ nhé!

b) \(f\left(3\right)=-3.3=-9\)

\(f\left(0\right)=-3.0=0\)

Đọc tiếp...
Tôi yêu Ân Đinh Phi 28 tháng 3 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(y=-3x\)

Ta thay \(x=-1\) có :

\(y=\left(-3\right).\left(-1\right)=3\)

0 x y 1 2 -1 -2 -3 1 2 3 3 -1 -2 -3

( Lúc vẽ vào giấy thì đều hơn nên kéo hai dấu chấm phải xuyên qua điểm 0 nhé )

b) \(f\left(3\right)=-3.3=-9\)

   \(f\left(0\right)=-3.0=0\)

Đọc tiếp...
Bùi Văn Khang 28 tháng 3 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

ban ve duoc ko

Đọc tiếp...
Minh 21 tháng 3 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

a) \(f\left(-3\right)=\frac{1}{3\left(-3\right)^2}=\frac{1}{27}\)

   \(f\left(-1\right)=\frac{1}{3\left(-1\right)^2}=\frac{1}{3}\)

 \(f\left(0\right)=\frac{1}{3.0^2}\Leftrightarrow\)f(0) không tồn tại vì là phân thức chứa mẫu thức = 0

\(f\left(1\right)=\frac{1}{3.1^2}=\frac{1}{3}\)

\(f\left(3\right)=\frac{1}{3.3^2}=\frac{1}{27}\)

b) Để \(y=f\left(x\right)=\frac{1}{27}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{3.x^2}=\frac{1}{27}\)

\(\Leftrightarrow3.x^2=27\)

\(\Leftrightarrow x^2=9\)

\(\Leftrightarrow x=\pm3\)

Vậy để \(y=\frac{1}{27}\Leftrightarrow x=\pm3\)

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 1 tháng 5 2019 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

Giả sử 2018 + n2 là số chính phương thì 2018 + n2 = m2 (\(m\in N\))
Từ đó suy ra m2 - n2 = 2018
<=> (m + n)(m – n) = 2018
Như vậy trong 2 số m và n phải có ít nhất 1 số chẵn (1)
Mặt khác m + n + m – n = 2m
=> 2 số m + n và m – n cùng tính chẵn lẻ (2)
Từ (1) và (2)
=> m + n và m – n là 2 số chẵn.
=> (m + n) (m – n) chia hết cho 4 nhưng 2014 không chia hết cho 4(trái vs giả sử)
Vậy...

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% CTV 1 tháng 5 2019 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

Thiên tài củ lìn ơi x=1 đéo phải là nghiệm nhé :((

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 1 tháng 5 2019 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(a_1< a_2< a_3< ...< a_{2016}\) do \(a_1,a_2,a_3,...,a_{2016}\) là các số nguyên dương

\(\Rightarrow a_1\ge1;a_2\ge2;...a_{2016}\ge2016\)

\(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...+\frac{1}{a_{2016}}\le1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2016}\)

\(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...+\frac{1}{a_{2016}}\le1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+...+\left(\frac{1}{1024}+\frac{1}{1025}+...\frac{1}{2016}\right)< 1+\frac{2.1}{2}+\frac{4.1}{4}+...+\frac{512.1}{512}+\frac{993.1}{1024}​​< \text{​​}\)

\(1+\frac{2.1}{2}+\frac{2^2.1}{2^2}+...+\frac{2^{10}.1}{2}=11< 300\)(trái với gt)

Vậy...

Đọc tiếp...
vũ bảo ngọc 19 tháng 3 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

a. Tung độ của điểm A là bao nhiêu nếu hoành độ của nó bằng 2/3 ? đề bài 5 phần a đây bạn giải nốt giúp mình được k ạ

Đọc tiếp...
Minh An 18 tháng 3 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Mấy bài vẽ và xđ mình sẽ không làm. Bạn tự vẽ được. 

Bài 2:

a) A(3; yo) thuộc đths y = -2x 

<=> yo = -2 . 3 = -6

b) Xét B(1,5; 3). Thay x = 1,5 và y = 3 vào đths y = -2x

<=> -2 . 1,5 khác 3

<=> B không thuộc y = -2x

c) Bạn tự vẽ

Bài 5:

a) Đề thiếu

b) Nếu tung độ của B = -8

<=> 3x + 1 = -8

<=> x = -3

Khi đó hoành độ của điểm B = -3

Bài 6:

a) Đồ thị hàm số y = 3x + m đi qua điểm (2; 7)

<=> Thay x = 2 và y = 7 vào đths y = 3x + m

<=> 3 . 2 + m = 7

<=> m = 1

b) Đồ thị hàm số y = kx + 5 đi qua điểm (2; 11)

<=> Thay x = 2 và y = 11 vào đths y = kx + 5

<=> 2k + 5 = 11

<=> k = 3

Bài 7:

a) y = f(x) = x2 - 8

<=> f(3) = 32 - 8 = 1

<=> f(-2) = (-2)2 - 8 = -4

b) y = f(x) = x2 – 8 với y = 17

<=> x2 - 8 = 17

<=> x = căn 25 và - căn 25

Bài 8:

a) y = f(x) = 10 – x2

<=> f(-5) = -15

<=> f(4) = -6

b) y = f(x) = 10 – x2 với y = 1

<=> 10 - x2 = 1

<=> x = { -3; 3 }

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 31 tháng 12 2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử  n2 + 11n + 39  \(⋮49\)

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39 - 7n - 35  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n2 + 4n + 4  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)(n + 2)2  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n + 2  \(⋮7\)

Đặt  n + 2  = 7t 

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39  =  (7t - 2)2 + 11(7t - 2) + 39

\(\Leftrightarrow\)n2 + 11n + 39 = 49t2 + 49t + 21   ko chia hết cho  49

Điều này mâu thuẫn với điều ta giả sử.

Vậy  n2 + 11n + 39   ko chia hết cho 49

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 28 tháng 12 2017 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Đặt A=n2+11n+39

Giả sử n2+11n+39 chia hết cho 49 thì A chia hết cho 49 => A cũng chia hết cho 7

Ta có A=n2+11n+39=n2+9n+2n+18+21 =  n(n+9)+2(n+9)+21 =(n+9)(n+2)+21

Nhận thấy( n+9)-(n+2)=7 

=>Đồng thời (n+9) và (n+2) chia hết cho 7 => (n+9)(n+2) chia hết cho 49

Ta cũng có A chia hết cho 49 mà 21 ko chia hết cho 49 ( vô lí )

Vậy n2+11n+39 ko chia hết cho 49

Đọc tiếp...
Ngọc Linh Nguyễn Thị 28 tháng 12 2017 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

chứng minh nó không chia hết cho 49 là được. dễ mà

Đọc tiếp...
Lương Thị Hương Giang 17 tháng 11 2016 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

a) \(f\left(3\right)=4\times3^2-5=31\)

\(f\left(-\frac{1}{2}\right)=4\times\left(-\frac{1}{2}\right)^2-5=-4\)

b) để f(x)=-1

<=>\(4x^2-5=-1\)

<=>\(4x^2=4\)

<=>\(x^2=1\)

<=>\(x=\orbr{\begin{cases}1\\-1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Phạm Thị Ngân Hà 24 tháng 3 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

câu c làm sao bạn

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Khôi Nguyên 24 tháng 3 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

Cho hàm số y = f(x) = 4x^2 +4y=f(x)=4x2+4. Tính f(-2)f(−2) ; f(2)f(2) ; f(4)f(4).

Đáp số:

f(-2) =f(−2)=  

f(2) =f(2)=  

f(4) =f(4)=  

Đọc tiếp...
Nhật Hạ 19 tháng 2 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

P/s: Câu c sủa đề đi, như đề cũ không chứng minh được đâu

\(a)\) \(y=f\left(x\right)=4x^2-5\)

\(\Leftrightarrow f\left(3\right)=4.3^2-5=31\)

\(\Leftrightarrow f\left(-\frac{1}{2}\right)=4.\left(-\frac{1}{2}\right)^2-5=-4\)

\(b)\) \(f\left(x\right)=-1\)

\(\Leftrightarrow4x^2-5=-1\)

\(\Leftrightarrow4x^2=4\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=1\end{cases}}\)

\(c)\) Đặt \(f\left(x\right)=kx\Leftrightarrow-f\left(x\right)=-kx\)

Và \(f\left(-x\right)=k\left(-x\right)=-kx\)

Do đó chứng minh được \(-f\left(x\right)=f\left(-x\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh Chi Quản lý 6 tháng 11 2018 lúc 9:23
Báo cáo sai phạm

a) theo tính chất  ta có: f(0+0)= f(0)+f(0)

=> f(0)=f(0)+f(0)

=> f(0)-f(0)=f(0)+f(0)-f(0)

=> 0=f(0)

hay f(0)=0

b)  f(0)=f(-x+x)=f(-x)+f(x)

=>0=f(-x)+f(x)

=> f(-x)=0-f(x)=-f(x)

c) \(f\left(x_1-x_2\right)=f\left(x_1+\left(-x_2\right)\right)=f\left(x_1\right)+f\left(-x_2\right)=f\left(x_1\right)-f\left(x_2\right)\)

Đọc tiếp...
wattif 2 tháng 3 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

a) Xét tam giác vuông ABC tại A có:

\(\widehat{B}+\widehat{C}=180^o-\widehat{A}=180^o-90^o=90^o\)

Mà \(\widehat{B}>45^o\Leftrightarrow\widehat{C}< 90^o-45^o\Rightarrow\widehat{C}< 45^o\)(đpcm)

b) Áp dụng mối quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác, ta thấy:

- Do \(\widehat{C}< 45^o< \widehat{B}\Leftrightarrow AB< AC\)

- Do \(\widehat{A}=90^o\Leftrightarrow\widehat{C}< \widehat{B}< \widehat{A}\Leftrightarrow AB< AC< BC\)

Đọc tiếp...
thien hoang van 18 tháng 2 2018 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

hâhhahahahahah

Đọc tiếp...
Huy Hoàng 18 tháng 2 2018 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

Ta có f (x) = ax2 + bx + c chia hết cho 3 với mọi gt của x

Nếu x = 0 => c \(⋮\)3

Nếu x = 1 => a + b + c \(⋮\)3 => a + b \(⋮\)3 => \(\hept{\begin{cases}a⋮3\\b⋮3\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
ミ★๖ۣۜPɦạм ๖ۣۜTɦị ๖ۣۜDĭệυ ๖ۣۜHυүềη★彡 9 tháng 2 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

\(f\left(\frac{1}{2}\right)=3-2\left(\frac{1}{2}\right)^2=3-2.\frac{1}{4}=3-\frac{1}{2}=\frac{5}{2}\)

Vậy \(f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{2}\)

Đọc tiếp...
Siêu Phẩm Hacker 15 tháng 9 2019 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

a) Hàm số nghịch biến trên R <=> a < 0 

                                                <=> 2m - 1 < 0

                                                <=> 2m      < 1 

                                                <=>  m        < 1/2 

b) Gọi điểm bị cắt là A ( x;y )

cắt trục hoành tại điểm có tọa độ -1 

=> x = -1 ; y = 0 

=> A ( -1 ; 0 ) 

Ta có y = ( 2m - 1)x + m - 1 cắt A ( -1;0 ) 

=> 0 = ( 2m -1 ). ( -1 ) + m - 1

<=> -2m + 1 + m - 1 =0

<=>  -m = 0

<=>  m = 0 

Vậy khi m = 0 thì đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ -1 

c) y x 0 1 4 M ( 1;4 ) y=(2m............ -1 E F H

Vì đồ thị của hàm số ( đtchs ) đi qua M(1;4) nên thay điểm M vào đtchs ta được:

         4 = ( 2m - 1).1+m - 1 

<=>  4 =   2m - 1 + m - 1

<=>  4 =     3m - 2

<=>  6 = 3m

<=>  m = 2  ( 1 ) 

Gọi \(E\left(x_E;y_E\right)\)là điểm nằm trên trục tung vào được đtchs đi qua

Và ta có \(x_E=0\) ( vì xE trùng với góc tọa độ )   ( 2 ) 

Thay ( 1 ) và ( 2 ) vào đtchs ta được: 

y = ( 2 . 2 - 1 ). 0 + 2 - 1 

y =     2 - 1

y =       1

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác OEF vuông tại O

\(\frac{1}{OH^2}=\frac{1}{OE^2}+\frac{1}{OF^2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{OH^2}=\frac{1}{1^2}+\frac{1}{\left(-1\right)^2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{OH^2}=2\)

\(\Leftrightarrow2OH^2=1\)

\(\Leftrightarrow OH^2=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}OH=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(nhận\right)\\OH=-\frac{\sqrt{2}}{2}\left(loại\right)\end{cases}}\)  ( loại -v2/2 vì độ dài không có giá trị âm )

Vậy khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng đó là \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) 

HỌC TỐT  !!!! 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 23 tháng 5 2015 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

+) Nhận xét: Nếu a + b = 1 thì f(a) +f(b) = 1. Thật vậy:

Ta có: f(a) + f(b) = \(\frac{100^a}{100^a+10}+\frac{100^b}{100^b+10}=\frac{100^{a+b}+10.100^a+100^{b+a}+10.100^b}{\left(100^a+10\right)\left(100^b+10\right)}\)

\(=\frac{100^1+10.\left(100^a+100^b\right)+100^1}{100^{a+b}+10.\left(100^a+100^b\right)+100}=\frac{200+10.\left(100^a+100^b\right)}{200+10.\left(100^a+100^b\right)}=1\)

+) Áp dụng: 

 \(f\left(\frac{1}{2015}\right)\) + \(f\left(\frac{2}{2015}\right)\)\(f\left(\frac{3}{2015}\right)\)+ ... + \(f\left(\frac{2014}{2015}\right)\)

\(\left[f\left(\frac{1}{2015}\right)+f\left(\frac{2014}{2015}\right)\right]+\left[f\left(\frac{2}{2015}\right)+f\left(\frac{2013}{2015}\right)\right]+...+\left[f\left(\frac{1007}{2015}\right)+f\left(\frac{1008}{2015}\right)\right]\)

= 1 + 1 + ...+ 1 (có 2014 : 2 = 1007 số 1)

= 1007

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: