Giúp tôi giải toán


Nước mắt biển cả 17/09 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

0 nhỏ hơn 1

chu thị quỳnh hoa 17/09 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

0< 1 nha

Đạt Nguyễn 17/09 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

0! = 1

1! = 1

\(\Rightarrow0!=1!\)

>> Đáp án chính xác 100% . Nhớ k và kb << 

Edward Newgate 20/08/2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

100! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ................ x 100

Các số tròn chục và tròn trăm là : 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90 ; 100

Tạo ra là : 1 x 9 + 2 = 11 ( chữ số 0 )

Ta có : ( ... 4 ) ( ... 5 ) = ( ... 0 ) ngoại trừ số 4 x 25 = 100 ( vì có 2 chữ số 0 )

Số các số tận cùng là 5 là : ( ngoại trừ số 25 )

( 95 - 5 ) : 10 + 1 - 1 = 9 ( số )

Số các số tận cùng là 4 là : ( trừ số 4 )

( 94 - 4 ) : 10 + 1 - 1 = 9 ( số )

Vậy lập được thêm 9 chữ số 0 nữa

Vậy ta có :

9 + 11 = 20 ( chữ số 0 )

                Đáp số : Tự ghi

Lê Minh Anh 20/08/2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Số thừa số 5 là: \(\frac{100}{5}+\frac{100}{25}=24\)(thừa số)

Số thừa số 2 là:\(\frac{100}{2}+\frac{100}{4}+\frac{100}{8}+\frac{100}{16}+\frac{100}{32}+\frac{100}{64}=50+25+12+6+3+1=97\)(thừa số)

Mà: Tích của 1 cặp thừa số 5 và 2 có tận cùng là 0

=> Tận cùng của 100! có 24 số 0

=> 20 chữ số tậ cùng của 100! đều là số 0.

Lily 20/08/2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Số thừa số 5 là : 100/5 + 100/25 = 24 thừa số .

Số thừa số 2 là: 100/2 + 100/4 + 100/8 + 100/16 + 100/32 + 100/64 = 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97 thừa số .

Tích của 1 cặp thừa số 2 và 5 có tận cùng là 0 => 100! có tận cùng là 24 chữ số 0 .

Vậy 20 chữ số tận cùng của 100! đều là 0

Khietnhu 31/12/2015 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

1.1!+2.2!+3.3!+4.4!+5.5! 
=(2-1).1!+(3-1).2!+(4-1).3!+ 
(5-1).4!+(6-1).5! 
=2!-1!+3!-2!+4!-3!+5!-4!+6!-5! 
=6!-1!=720-1=719

 

do duc anh 29/11/2015 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

1.1+2.2+3.6+4.24+5.120=719

Thiên Thần Công Chúa 13/09/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

lập được 4 số

DORAEMON 26/07/2017 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

VÌ CÓ 4 CHỮ SỐ KHÁC NHAU NÊN TA CÓ 4 CÁCH SẮP XẾP CHỮ SỐ HANG NGHÌN

3 CÁCH SẮP XẾP CHỮ SỐ HÀNG TRĂM 

2 CÁCH SẮP XẾP CHỮ SỐ HÀNG CHỤC

1 CÁCH SẮP XẾP CHỮ SỐ HÀNG ĐƠN VỊ

=> 4.3.2.1=4!

=>CÓ THỂ LẬP ĐƯỢC 4! SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ KHÁC NHAU

Nguyễn Quang Đức 12/11/2016 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Ta có : n^2+n=n.n+n=n(n+1) mà n(n+1) có tận cùng là các chữ số sau : 0;2;6 => n^2+n+6 có tận cùng là các chữ số sau  : 2;6;8 nên không chia hết cho 5

phu 13/07/2017 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

co tớ nè

Twilight Sparkle 12/07/2017 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

kb vs mn nha

quách công đạt 12/07/2017 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

ko nhưng bạn cũng phải kết với mình và 1 người đi

Hồ Thu Giang 05/09/2015 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+...+\frac{99}{100!}\)

\(\frac{2-1}{2!}+\frac{3-1}{3!}+\frac{4-1}{4!}+...+\frac{100-1}{100!}\)

\(\frac{2}{2!}-\frac{1}{2!}+\frac{3}{3!}-\frac{1}{3!}+\frac{4}{4!}-\frac{1}{4!}+...+\frac{100}{100!}-\frac{1}{100!}\)

\(1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{3!}-\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{99!}-\frac{1}{100!}\)

\(1-\frac{1}{100!}<1\)

=> \(\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+...+\frac{99}{100!}<1\)(đpcm)

TNT TNT Học Giỏi 11/06/2017 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

kết quả là :

   \(\frac{99}{100}\)< 1 

          đs...

Trâan Huy Duong 22/03/2017 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

Thank you bạn nhiều

Thanh Hằng Nguyễn 07/07/2017 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Trong toán học, giai thừa là một toán tử một ngôi trên tập hợp các số tự nhiên. Cho n là một số tự nhiên dương, "n giai thừa", ký hiệu n! là tích của n số tự nhiên dương đầu tiên:

n! = n.(n-1).(n-2)....4.3.2.1

Đặc biệt, với n = 0, người ta quy ước 0! = 1.

Huỳnh Thị Minh Huyền 07/07/2017 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

giai thừa là tích của các số tự nhiên liên tiêp bắt đầu từ 1 đến số cần tính giai thừa

Mr Lazy 01/07/2015 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

+abc có 3 chữ số nên a,b,c < 7 (7! > 1000)
+a,b,c phải có ít nhất 1 số lớn hơn 4 ( vì 4! + 4! + 4! < 100)
=> 1 trong 3 số a, b, c = 5 hoặc 6.
+Nếu số đó bằng 6; 6! = 720 => a > 7 => loại.
=>Do đó chắc chắn có 1 số bằng 5.

(Do 5! + 5! + 5! < 500 nên a không phải là 5; 5 là b hoặc c.)

Giờ còn ít trường hợp hơn ban đầu nên ta có thể dùng cách thay số để tìm ra kết quả.

Tìm x;y  5! + x! + y! = số có 5;x;y (x;y) = (5;5); (5;4); (5;3); (5;2); (5;1) ; (4;4); (4;3); (4;2) (4;1) (3;3) (3;2) (3;1) (2;2) (2;1)

Ta tìm được 1! + 4! + 5! = 145

Vậy a = 1; b = 4; c = 5.

Chu Minh Hiếu 02/07/2015 lúc 10:39
Báo cáo sai phạm

+abc có 3 chữ số nên a,b,c < 7 (7! > 1000)
+a,b,c phải có ít nhất 1 số lớn hơn 4 ( vì 4! + 4! + 4! < 100)
=> 1 trong 3 số a, b, c = 5 hoặc 6.
+Nếu số đó bằng 6; 6! = 720 => a > 7 => loại.
=>Do đó chắc chắn có 1 số bằng 5.

(Do 5! + 5! + 5! < 500 nên a không phải là 5; 5 là b hoặc c.)

Giờ còn ít trường hợp hơn ban đầu nên ta có thể dùng cách thay số để tìm ra kết quả.

Tìm x;y  5! + x! + y! = số có 5;x;y (x;y) = (5;5); (5;4); (5;3); (5;2); (5;1) ; (4;4); (4;3); (4;2) (4;1) (3;3) (3;2) (3;1) (2;2) (2;1)

Ta tìm được 1! + 4! + 5! = 145

Vậy a = 1; b = 4; c = 5.

Mr Lazy 01/07/2015 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

+abc có 3 chữ số nên a,b,c < 7 (7! > 1000)
+a,b,c phải có ít nhất 1 số lớn hơn 4 ( vì 4! + 4! + 4! < 100)
=> 1 trong 3 số a, b, c = 5 hoặc 6.
+Nếu số đó bằng 6; 6! = 720 => a > 7 => loại.
=>Do đó chắc chắn có 1 số bằng 5.

(Do 5! + 5! + 5! < 500 nên a không phải là 5; 5 là b hoặc c.)

Giờ còn ít trường hợp hơn ban đầu nên ta có thể dùng cách thay số để tìm ra kết quả.

Tìm x;y  5! + x! + y! = số có 5;x;y (x;y) = (5;5); (5;4); (5;3); (5;2); (5;1) ; (4;4); (4;3); (4;2) (4;1) (3;3) (3;2) (3;1) (2;2) (2;1)

Ta tìm được 1! + 4! + 5! = 145

Vậy a = 1; b = 4; c = 5

nguyen thi huyen 05/09/2015 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

ta có:

1.2-1/2!+2.3-1/3!+3.4-1/4!+...+99.100-1/100!

=1.2/2!-1/2!+2.3/3!-13!+...+99.100-1/100!

=(1.2/2!+2.3/3!+3.4-4!+...+99.100/100!)-(1/2!+1/3!+...+1/100!)

=(1+1+1/2+...+1/98!)_(1/2!+1/3!+...+1/100!)

=2-1/99!-1/100!<2

Phạm Tuấn Đạt 12/09/2017 lúc 23:24
Báo cáo sai phạm

Ta xét :

\(\frac{1.2-1}{2!}+\frac{2.3-1}{3!}+\frac{3.4-1}{4!}+...+\frac{99.100-1}{100!}\)

\(=\frac{1.2}{2!}-\frac{1}{2!}+\frac{2.3}{3!}-\frac{1}{3!}+...+\frac{99.100}{100!}-\frac{1}{100!}\)

\(=\left(\frac{1.2}{2!}+\frac{2.3}{3!}+\frac{3.4}{4!}...+\frac{99.100}{100!}\right)-\left(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{100!}\right)\)

\(=1+1-\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(=2-\frac{1}{99}-\frac{1}{100}< 2\)

\(\RightarrowĐPCM\)

Đỗ Thị Thanh Lương 16/06/2017 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

Tập hợp trong từ HELLO là:

          \(HELLO\in\left\{H;E;L;O\right\}\)

Vậy nhé. à nhớ giùm mik nha

                             THANK YOU VERY VERY VERY ..................  MUCH

Song Thư Phạm 16/06/2017 lúc 12:38
Báo cáo sai phạm

A=(h,e,l,o)

TNT TNT Học Giỏi 16/06/2017 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

tập hợp trong từ hello là :

   \(\in\)= { H;E;L;O }

         kết quả là :////

Minh Trần 15/06/2017 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

=246913578

Doan Huy Duong 15/06/2017 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

123456789 + 123456789 = 246913578 nha bạn

bạn tk cho mk nha

nguyễn thị minh châu 15/06/2017 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

=246913578 nhé bn

Trần Hoàng Khánh Uyên 25/05/2017 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

gunny

bui thi thanh giang 25/05/2017 lúc 09:25
Báo cáo sai phạm

nhiều ko kể hết được

Trần Minh Chiêm 25/05/2017 lúc 09:21
Báo cáo sai phạm

mk ko chơi game nên mk ko biết

nguyenquockhang 14/05/2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

help me! giúp mình với!

vũ thị thu thao 12/05/2017 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

ai mà bit được, chỉ bảo điền dấu thui mà

nguyenquockhang 12/05/2017 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

ghi rõ đầy đủ cách giải nữa

park_shin_hye 15/05/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Em mới học lớp 6 nhưng điền thế này xem có đúng ko nhá!

                  0!   <    1

Ai thấy đúng ks nhá!

Trần Quốc Đạt 13/05/2017 lúc 09:09
Báo cáo sai phạm

Dấu bằng nha bạn.

Người ta quy ước 0!=1 rồi chứ không cần giải thích tại sao đâu.

nguyenquockhang 12/05/2017 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

giúp mình với mình chưa có cách giải !!!!!!!!

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: