Giúp tôi giải toán


Lê Mạnh Tiến Đạt 23 giờ trước (12:01)

A = 9/10! + 9/11! + 9/12! +......+ 9/1000! < 9/10! + 10/11! + 11/12! +...+999/1000! = B
9/10! = 1/9! - 1/10!
10/11! = 1/10! - 1/11!
...
999/1000! = 1/999! - 1/1000!
=> B= 1/9! - 1/1000! < 1/9!
=> A < 1/9! \(\left(ĐPCM\right)\).

Masumi Sera 16/03/2017 lúc 20:53

1!+2!+3!+4!+5! = 1+(1*2)+(1*2*3)+(1*2*3*4)+(1*2*3*4*5)

                        =1+2+6+24+120 = 153

Masumi Sera 16/03/2017 lúc 20:59

1! + 2! + 3! +4! + 5!

= 1+ (1*2) + (1*2*3) + (1*2*3*4) + (1*2*3*4*5) 

= 1+ 2 + 6 + 24 + 120 = 153

Nguyễn Cao Bảo Hà 16/03/2017 lúc 20:58

1! + 2! + 3! + 4! + 5!

= 1 + 1*2 + 1*2*3 + 1*2*3*4 + 1*2*3*4*5

= 1 +  2   +   6     +     24    +   120

=            153

Nguyễn Ngọc Sơn 17/03 lúc 21:18

Câu hỏi của bn như thế thì chắc n còn dài

Nguyễn Ngọc Sơn 17/03 lúc 21:17

n=1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Nguyễn Quang Tâm 09/03/2017 lúc 19:36

đang ko biết

ST CTV 04/03/2017 lúc 13:48

Ta thấy: \(\frac{1}{1!}=\frac{1}{1}=1\)

 \(\frac{1}{2!}=\frac{1}{1.2}\)

\(\frac{1}{3!}=\frac{1}{1.2.3}=\frac{1}{2.3}\)

\(\frac{1}{4!}=\frac{1}{1.2.3.4}< \frac{1}{3.4}\)

......

\(\frac{1}{2015!}=\frac{1}{1.2.3...2015}< \frac{1}{2014.2015}\)

Cộng vế với vế lại ta được: 

\(\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{2015!}< 1+\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{2014.2015}\)

Mà \(1+\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{2014.2015}\)\(=1+1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2014}-\frac{1}{2015}=2-\frac{1}{2015}< 2\)

=> \(\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{2015!}< 2\)=> E < 2

Vậy E < 2

Trần minh Thái 19/02/2017 lúc 23:47

Ngồi cộng thì ra nhưng khá mệt

Nguyễn Thị Lan Hương 16/02/2017 lúc 17:32

=5050

mik ko hiểu mấy cái ! của bn nên ko chắc chắn đây là đáp đúng nha

Nguyễn Ngọc Sơn 17/03 lúc 19:58

=1+1.2+1.2.3+...+1.2.3...100

thế nào bn tính tiếp nha

Khoa Trần 16/02/2017 lúc 17:05

Không tính đc bạn ơi số lớn quá

Nguyễn 16/02/2017 lúc 20:29

! là giai thừa.

Trần Quang Hoàng Bảo 16/02/2017 lúc 20:24

=5050 nhé bạn

mình không hiểu mấy cái dấu ! nên mình tính số đó nha

Rumiyaki Kiyomi 15/02/2017 lúc 16:15

tổng là 99

At speed of light 15/02/2017 lúc 16:18

99

tk mình nhé

thank you very much

bye bye

thành 15/02/2017 lúc 18:10

99 bạn nhé

trieu dang 13/08/2015 lúc 09:09

a) \(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{100!}<\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{100}=\frac{100}{100}-\frac{1}{100}=\frac{99}{100}<1\)

\(\text{Vậy }\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{100!}<1\)

 

nguyen thi xuan mai 11/12/2014 lúc 15:55

co chua :2 thua so nguyen to .ma ban cho minh hoi muon dang bai toan kho cua minh len thi phai lam sao vay .

 

Dức Hoàng Hải 14/12/2014 lúc 07:42

800=2^5.5^2

Vậy có 7 TSNT

ZzZ Pé Pun ZzZ 04/02/2017 lúc 18:31

Số thừa số 5 là: 100/5 + 100/25 = 24 (thừa số)

Số thừa số 2 là: 100/2 + 100/4 + 100/8 + 100/16 + 100/32 + 100/64 = 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97 (thừa số)

Tích của 1 cặp thừa số 2 và 5 có tận cùng là 0

=> 100! Có tận cùng là 24 chữ số 0

Vậy 20 chữ số tận cùng của 100 là 0

Tk mk nhé! Mk cảm ơn nhiều!

Bùi Hoàng Linh Chi 05/02/2017 lúc 14:58

20 chữ số 0

Mai Anh Cường 04/02/2017 lúc 22:17

Tính S biết:

S=5+52+53+...+52006

phung viet hoang 14/02/2015 lúc 10:46

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

sdfghjk 24/02/2015 lúc 20:41

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Thám Tử Lừng Danh Conan 13/04/2016 lúc 13:00

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy n\(\in\) { 1,3}

Phan Bảo Huân 21/01/2017 lúc 22:02

Nhan xét: Số 5! Tận cùng là 0 nén các số n! Sau đều tận cùng là 0 nên:

6!=...0

7!=...0

.....

100!=...0

Tổng trên:

(...0)+(...0)+(...0)+...+(...0)=(...0)

Kết quả:Chữ số tận cùng của tổng trên là 0

Trương Thanh Nhân 21/01/2017 lúc 22:00

Các giai thừa sau giai thừa 4 (4!) đều có hai thừa số là 2 và 5 nên có chữ số tận cùng là 0

Vậy chữ số tận cùng của tổng trên chính là chữ số tạn cùng của 1! + 2! + 3! + 4!

1! +2! + 3! + 4! = 1 + 1.2+ 1.2.3+ 1.2.3.4 = 1 + 2 + 6 + 24 =33 

Vậy tổng trên có chữ số tận cùng là 3 

Trương Thanh Nhân 21/01/2017 lúc 22:00

Các giai thừa sau giai thừa 4 (4!) đều có hai thừa số là 2 và 5 nên có chữ số tận cùng là 0

Vậy chữ số tận cùng của tổng trên chính là chữ số tạn cùng của 1! + 2! + 3! + 4!

1! +2! + 3! + 4! = 1 + 1.2+ 1.2.3+ 1.2.3.4 = 1 + 2 + 6 + 24 =33 

Vậy tổng trên có chữ số tận cùng là 3 

Hồ Thu Giang 05/09/2015 lúc 16:07

\(\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+...+\frac{99}{100!}\)

\(\frac{2-1}{2!}+\frac{3-1}{3!}+\frac{4-1}{4!}+...+\frac{100-1}{100!}\)

\(\frac{2}{2!}-\frac{1}{2!}+\frac{3}{3!}-\frac{1}{3!}+\frac{4}{4!}-\frac{1}{4!}+...+\frac{100}{100!}-\frac{1}{100!}\)

\(1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{3!}-\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{99!}-\frac{1}{100!}\)

\(1-\frac{1}{100!}<1\)

=> \(\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+...+\frac{99}{100!}<1\)(đpcm)

Trâan Huy Duong 19 giờ trước (15:20)

Thank you bạn nhiều

Thanh Tùng Phạm Văn 12/01/2017 lúc 12:42

2+2473647632562345687324658436564375647365:123432715812347587348578493=2+2473647632562345687324658436564375647365:123432715812347587348578495

vì nó bằng vậy

k nha

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: