Giúp tôi giải toán và làm văn


Mr Lazy 01/07/2015 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

+abc có 3 chữ số nên a,b,c < 7 (7! > 1000)
+a,b,c phải có ít nhất 1 số lớn hơn 4 ( vì 4! + 4! + 4! < 100)
=> 1 trong 3 số a, b, c = 5 hoặc 6.
+Nếu số đó bằng 6; 6! = 720 => a > 7 => loại.
=>Do đó chắc chắn có 1 số bằng 5.

(Do 5! + 5! + 5! < 500 nên a không phải là 5; 5 là b hoặc c.)

Giờ còn ít trường hợp hơn ban đầu nên ta có thể dùng cách thay số để tìm ra kết quả.

Tìm x;y  5! + x! + y! = số có 5;x;y (x;y) = (5;5); (5;4); (5;3); (5;2); (5;1) ; (4;4); (4;3); (4;2) (4;1) (3;3) (3;2) (3;1) (2;2) (2;1)

Ta tìm được 1! + 4! + 5! = 145

Vậy a = 1; b = 4; c = 5.

Đọc tiếp...
Chu Minh Hiếu 02/07/2015 lúc 10:39
Báo cáo sai phạm

+abc có 3 chữ số nên a,b,c < 7 (7! > 1000)
+a,b,c phải có ít nhất 1 số lớn hơn 4 ( vì 4! + 4! + 4! < 100)
=> 1 trong 3 số a, b, c = 5 hoặc 6.
+Nếu số đó bằng 6; 6! = 720 => a > 7 => loại.
=>Do đó chắc chắn có 1 số bằng 5.

(Do 5! + 5! + 5! < 500 nên a không phải là 5; 5 là b hoặc c.)

Giờ còn ít trường hợp hơn ban đầu nên ta có thể dùng cách thay số để tìm ra kết quả.

Tìm x;y  5! + x! + y! = số có 5;x;y (x;y) = (5;5); (5;4); (5;3); (5;2); (5;1) ; (4;4); (4;3); (4;2) (4;1) (3;3) (3;2) (3;1) (2;2) (2;1)

Ta tìm được 1! + 4! + 5! = 145

Vậy a = 1; b = 4; c = 5.

Đọc tiếp...
Mr Lazy 01/07/2015 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

+abc có 3 chữ số nên a,b,c < 7 (7! > 1000)
+a,b,c phải có ít nhất 1 số lớn hơn 4 ( vì 4! + 4! + 4! < 100)
=> 1 trong 3 số a, b, c = 5 hoặc 6.
+Nếu số đó bằng 6; 6! = 720 => a > 7 => loại.
=>Do đó chắc chắn có 1 số bằng 5.

(Do 5! + 5! + 5! < 500 nên a không phải là 5; 5 là b hoặc c.)

Giờ còn ít trường hợp hơn ban đầu nên ta có thể dùng cách thay số để tìm ra kết quả.

Tìm x;y  5! + x! + y! = số có 5;x;y (x;y) = (5;5); (5;4); (5;3); (5;2); (5;1) ; (4;4); (4;3); (4;2) (4;1) (3;3) (3;2) (3;1) (2;2) (2;1)

Ta tìm được 1! + 4! + 5! = 145

Vậy a = 1; b = 4; c = 5

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 05/09/2015 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

 

\(\frac{1.2}{2!}-\frac{1}{2!}+\frac{2.3}{3!}-\frac{1}{3!}+\frac{3.4}{4!}-\frac{1}{4!}+...+\frac{99.100}{100!}-\frac{1}{100!}\)

\(\left(\frac{1.2}{2!}+\frac{2.3}{3!}+\frac{3.4}{4!}+...+\frac{99.100}{100!}\right)-\left(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{100!}\right)\)

\(\left(1+1+\frac{1}{2!}+...+\frac{1}{98!}\right)-\left(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{100!}\right)\)

\(\left(2+\frac{1}{2!}+...+\frac{1}{98!}\right)-\left(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{100!}\right)\)

\(2-\frac{1}{99!}-\frac{1}{100!}<2\)

=> \(\frac{1.2-1}{2!}+\frac{2.3-1}{3!}+\frac{3.4-1}{4!}+...+\frac{99.100-1}{100!}<2\)(Đpcm)

Đọc tiếp...
ZzZ Pé Pun ZzZ 04/02/2017 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

Số thừa số 5 là: 100/5 + 100/25 = 24 (thừa số)

Số thừa số 2 là: 100/2 + 100/4 + 100/8 + 100/16 + 100/32 + 100/64 = 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97 (thừa số)

Tích của 1 cặp thừa số 2 và 5 có tận cùng là 0

=> 100! Có tận cùng là 24 chữ số 0

Vậy 20 chữ số tận cùng của 100 là 0

Tk mk nhé! Mk cảm ơn nhiều!

Đọc tiếp...
Trieu Thi Bich Duong 24/09/2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

20 số tận cùng của 100 là 0 nha bạn!

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 24/09/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

20 số tận cùng của 100 là0

Đọc tiếp...
cute phô mai que 12/01/2018 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

(-45)=70-x

x = 70 - (-45)

x = 115

vậy____

48-60=x-(-88)

-12 = x-(-88)

x = (-88)+12

x = -76

vậy____

45-(30-60)=9-x

45 - (-30) = 9-x

75 = 9-x

x = 9-75

x = -66

vậy____

Đọc tiếp...
yamamoto 12/01/2018 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

(-45)=70-x

x = 70 - ( -45 )

x = 115

48-60=x-(-88)

-12 = x +88

x = -12 - 88

x = -100

45-(30-60)=9-x

45 - ( -30 ) = 9 - x

75 = 9 - x

x = 9 - 75 

x = -66

Đọc tiếp...
Aki 12/01/2018 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

(-45)=70-x


\(\Rightarrow\) 70 - x = -45

                x = 70 - ( -45 ) 

                x = 115

Vậy x = 115 .

48-60=x-(-88)


\(\Rightarrow\) x - ( -88 ) = 48 - 60

         x - ( -88 ) = -12

         x             = ( -12 ) + ( -88 )

         x             = -100

Vậy x = -100 .

45-(30-60)=9-x


\(\Rightarrow\) 9 - x = 45-(30-60)

         9 - x = 75

              x = 9 - 75

              x = 66

Vậy x = 66

:D

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 12/01/2018 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

3-(-x)=-18-(-20)

3-(-x)= 2

    -x  = 3 - 2

    -x  = 1


\(\Rightarrow\)x = -1

Vậy x = -1

:D

Đọc tiếp...
cute phô mai que 12/01/2018 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

3 - (-x) = -18-(-20)

3 - (-x) = 2

-x = 3 - 2

-x = 1

=> x = -1

vậy x = -1

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Vũ 12/01/2018 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

=> 3+x= -18+20

=> 3+x=2

=> x= 2-3

=> x=-1

Vậy x=-1. K mình nha

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 05/09/2015 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+...+\frac{99}{100!}\)

\(\frac{2-1}{2!}+\frac{3-1}{3!}+\frac{4-1}{4!}+...+\frac{100-1}{100!}\)

\(\frac{2}{2!}-\frac{1}{2!}+\frac{3}{3!}-\frac{1}{3!}+\frac{4}{4!}-\frac{1}{4!}+...+\frac{100}{100!}-\frac{1}{100!}\)

\(1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{3!}-\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{99!}-\frac{1}{100!}\)

\(1-\frac{1}{100!}<1\)

=> \(\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+...+\frac{99}{100!}<1\)(đpcm)

Đọc tiếp...
TNT TNT Học Giỏi 11/06/2017 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

kết quả là :

   \(\frac{99}{100}\)< 1 

          đs...

Đọc tiếp...
Trâan Huy Duong 22/03/2017 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

Thank you bạn nhiều

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lệ 02/01/2018 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Diện tích căn phòng là:

  6x9=54(m2)

Diện tích viên gạch men là:

  30x30=900(cm2)

    54m2=540 000m2

Cần số viên gạch men để lát kín phòng là:

  540 000:900=600(viên)

      Đáp số:600 viên gạch men

Thấy đúng thì k cho mình nha các bạn

Đọc tiếp...
Cure Beauty 02/01/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Diện tích gạch men là :

  30 x 30 = 900 cm2

Diện tích căn phòng là :

  6 x 9 = 54 m= 540 000cm2

Số viên gạch cần là :

  540 000 : 900 = 600 ( viên gạch )

                     Đáp số :600 viên gạch

Đọc tiếp...
phung viet hoang 14/02/2015 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Đọc tiếp...
sdfghjk 24/02/2015 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 13/04/2016 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy n\(\in\) { 1,3}

Đọc tiếp...
lâm pro 07/12/2017 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

sai rồi

Đọc tiếp...
Takeshi Nuraihyon 05/12/2017 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Nhầm  bài này tớ bỏ 

Đọc tiếp...
Takeshi Nuraihyon 05/12/2017 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

x2 = 1!+2!+3!+...........................+y!

<=> x2 = 1+ 1.2 + 1.2.3+.........+ 1.2.3.....y

 <=> x.8 = 8+.2.8+.2.3.8+.....+.2.3.....y.8

    <=> x2 .8 = 8 + .2.[7+1] + .2.3[9-1] + ......+ y[y-1]!

                     =  8 +-2.7+1.2+1,

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Bách 29/03/2015 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

Để S là số chính phưong => 1! + 2! + 3! + ... + n! = m^2

Với n = 1 thì S = 1! = 1 là số chính phưong

Với n = 2 thì S = 1! + 2! = 3 không là số chính phưong

Với n = 3 thì S = 1! + 2! + 3! = 9 là số chính phưong

Với n = 4 thì S = 1! + 2! + 3! + 4! = 33 không là số chính phưong

Với n > 5 thì S có tạn cùng là 3 ( Vì 5! tạn cùng là 0, 6!, 7!, 8!, ... cũng tận cùng là 0 cộng với 33 là tổng các giai thùă của bốn số đầu khác 0)

Vậy n = 1; n = 3

Đọc tiếp...
Bùi Đức Lôc 24/10/2017 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Để S là số chính phưong => 1! + 2! + 3! + ... + n! = m^2

Với n = 1 thì S = 1! = 1 là số chính phưong

Với n = 2 thì S = 1! + 2! = 3 không là số chính phưong

Với n = 3 thì S = 1! + 2! + 3! = 9 là số chính phưong

Với n = 4 thì S = 1! + 2! + 3! + 4! = 33 không là số chính phưong

Với n > 5 thì S có tạn cùng là 3 ( Vì 5! tạn cùng là 0, 6!, 7!, 8!, ... cũng tận cùng là 0 cộng với 33 là tổng các giai thùă của bốn số đầu khác 0)

Vậy n = 1; n = 3

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 21/11/2017 lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

Để S là số chính phưong => 1! + 2! + 3! + ... + n! = m^2

Với n = 1 thì S = 1! = 1 là số chính phưong

Với n = 2 thì S = 1! + 2! = 3 không là số chính phưong

Với n = 3 thì S = 1! + 2! + 3! = 9 là số chính phưong

Với n = 4 thì S = 1! + 2! + 3! + 4! = 33 không là số chính phưong

Với n > 5 thì S có tạn cùng là 3 ( Vì 5! tạn cùng là 0, 6!, 7!, 8!, ... cũng tận cùng là 0 cộng với 33 là tổng các giai thùă của bốn số đầu khác 0)

Vậy n = 1; n = 3

Đọc tiếp...
Hoàng Thảo 20/11/2017 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

melody pichipichi

Góc nhọn \(< 90^o\)

góc tù \(>90^o\)

góc bẹt  \(=180^o\)

Đọc tiếp...
Trần Mina 20/11/2017 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 90 độ

góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 độ nhỏ hơn 180 độ

góc bẹt là góc có số đo bằng 180 độ

Đọc tiếp...
nguyễn thị kim huyền 20/11/2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 90 độ (nhỏ hơn góc vuông )

góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 độ ( lớn hơn góc vuông )

góc bẹt là góc có số đo bằng 180 độ ( bằng hai góc vuông)

Đọc tiếp...
mai thi huyen my 09/01/2015 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Tớ làm kết hợp cả 2 câu a và b luôn được ko ?

B = 23!+19!-15!

Ta có : 23! = 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.....23 chia hết cho 11, 10

            19! = 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.....19 chia hết cho 11 , 10

            15! = 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.....15 chia hết cho 11 , 10

Nên B chia hết cho 11 và B chia hết cho 11.10 hay 110. 

Tớ chắc chắn là 100% sẽ đúng 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 24/10/2017 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

5050 chia hết cho cả 2 và 5 

=> 5050 là hợp số

k cho mk nha

Đọc tiếp...
Nguyen anh duc 11/11/2017 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Là hợp số vì 1!+2!=3 chia hết cho 3 còn 3!+..+100! Cũng là số chia hết cho 3. Vậy số này là hợp số

Đọc tiếp...
Nguyễn Tùng Chi 24/10/2017 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

là hợp số lúc trước mình làm bài này rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 24/10/2017 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

=> A = 1

k cho mk nha

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 20/08/2015 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

\(A=2!.\left(\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{n!}\right)\)

Mà \(\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{n!}<\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+....+\frac{1}{\left(n-1\right)n}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\)

=> \(\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{n!}<\frac{1}{2}-\frac{1}{n}<\frac{1}{2}\)

=> \(A<2!.\frac{1}{2}=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Đức 12/11/2016 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Ta có : n^2+n=n.n+n=n(n+1) mà n(n+1) có tận cùng là các chữ số sau : 0;2;6 => n^2+n+6 có tận cùng là các chữ số sau  : 2;6;8 nên không chia hết cho 5

Đọc tiếp...
OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa 13/10/2017 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

các số nguyên tố là : {2;3;5;7;11;....}

vì n+1 là số nguyên tố

=>các số tự nhiên n là {1;2;4;6;10;......}

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Sang 13/10/2017 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

có thiếu đề k bn (nếu fan txt thì kb)

Đọc tiếp...
Nguyen Than Than 21/06/2015 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

Ta có:

1!+2!+3!+4!=37

Suy ra 1!+2!+3!+...+n! không là số chính phương. Vì A có chữ số tận cùng bằng 7, 1!+2!+3!+4! có chữ số tận cùng bằng 7 và từ 5!+6!+...+n! có chũ số tận cùng bằng 0.

Đọc tiếp...
boy trung học 03/10/2017 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

a) ta có 23!=1x2x3x.....x12x13x........x23

             20!=1x2x3x..........x12x.......x20

             17!=1x2x........x12x........x17

=>A=23!+20!-17!=12(1x2x......x11x13x...x23+1x2x.....x10x11x13x...........x20-1x2x...x11x13x.......x17)

\(\Rightarrow A⋮12\)

b) ta có 23!=1x2x3x.....x10x11x........x23

             20!=1x2x3x..........x10x.......x20

             17!=1x2x........x10x........x17

=>A=23!+20!-17!=10(1x2x....x9x11x...x23+1x2x.....x9x11x12x...........x20-1x2x......x9x11x..........x17)

\(\Rightarrow A⋮10\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: