Giúp tôi giải toán và làm văn


Ác Mộng 19/06/2015 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Gọi số xe ban đầu là a xe(a>0)

=>số hàng mỗi xe vận chuyển ban đầu là:96/a(tấn)

Số hàng mỗi xe vận chuyển sau khi có thêm 3 xe là:96(a+3)(tấn)

Theo bài ra ta có:

\(\frac{96}{a}-\frac{96}{a+3}=1,6\)

=>96a+288-96a=1,6a2+4,8a

<=>1,6a2+4,8a-288=0

<=>a2+3a-180=0

<=>a2+15a-12a-180=0

<=>(a+15)(a-12)=0

<=>a=12(do a>0)

=>..... tiếp nhé

Đọc tiếp...
Phạm Thị Hoài Phương 16/01/2018 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giúp mình hiểu cách giải pt của bạn đc kh

Đọc tiếp...
Ohh My God 09/05/2018 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

                                                                               Đổi = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Hiệu vận tốc là :60 -40 = 20km/giờ

Quãng đường xe tải đi thì tắc xi mới đi là: 40 *2,5 =100 km

Thời gian xe tải đi tiếp là: 100 :20 =5 giờ

Độ dài quãng đường là : 40 *5 +100 = 300 km

Đọc tiếp...
Quan Công 2752007 08/05/2018 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

1 người lớn và 4 trẻ em đi tham quan tổng hết số tiền là :

40000 + 20000 x 4 = 120000 (đồng)

Sau đó còn lại số tiền là :

600000 - 120000 = 480000 (đồng)

Tổng 1 người và 2 trẻ em đi hết số tiền là :

40 + 20 x 2 = 80000 (đồng)

Có số người lớn mang theo trẻ em là :

480000 : 80000 = 6 (người lớn mang theo trẻ em)

Tổng tất cả có số người lớn là :

6 + 1 = 7 (người lớn)

Tổng tất cả có số trẻ em là :

4 + 2 x 6 = 16 (trẻ em)

Đáp số : người lớn : 7 người ; trẻ em : 16 đứa

Nếu đúng thì bạn nhé !

Đọc tiếp...
Quỳnh Huỳnh 31/07/2015 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

Gọi x, y lần lượt là số áo tổ 1 và tổ 2 may được trong ngày

Theo đề bài:

{3x+2y=1310, x-y=10

Giải hệ trên được x = 170, y = 160

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 05/06/2018 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số áo mà tổ thứ nhất và tổ thứ hai may được trong một ngày lần lượt là x và y (cái, \(x,y\inℕ^∗,x>10,x>y\) )

Do 1 ngày tổ thứ nhất may đc nhiều hơn tổ thứ hai 10 chiếc áo nên ta có phương trình: x - y = 10

Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày , tổ thứ 2 may trong 5 ngay thì cả 2 tổ may đc 1310 chiếc áo nên ta có phương trình: 3x + 5y = 1310

Theo bài ra ta có hệ phương trình :

\(\hept{\begin{cases}x-y=10\\3x+5y=1310\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=y+10\\3\left(y+10\right)+5y=1310\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=y+10\\8y=1280\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=170\\y=160\end{cases}}\left(tm\right)\)

Vậy tổ thứ nhất một ngày may được 170 cái áo, tổ thứ hai một ngày may được 160 cái áo.

Đọc tiếp...
Jackson Yi 05/06/2015 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

Vì be nứa trôi  với vận tốc dòng  nước là 4km/h =>Vbe=4k/h quãng đường đi đc của bé là 8 =>thời gian be đi là 2h 

Gọi x là v thực của canô (x #0)thì vận tốc của canô lúc đi sẽ là x+4va v về sẽ là:x-4

T/g cano đi A đến B là 24 /(x+4)

T/g canô đi B đến  A là 16/(x-4)

mà bé và canô cũg khởi hành và gặp nhau cùg 1 lúc :

Ta co p/t

24/(x+4)+16/(x-4)=2

Giai ra dc het p/t dc 2 nghiem la x=0

x=20

                                Vay van toc thuc cua cano la 20km/h

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Nhật Khang 27/05/2018 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

ket qua dung là 20

chuc ban hoc tot

Đọc tiếp...
bjh rt yyr 08/03/2017 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

là 20 moi dung lon

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Lan Hương 07/07/2017 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều rộng hcn là x>0, chiều dài hcn là y>0

Ta có chu vi hcn là 40\(\Rightarrow\left(x+y\right).2=40\Rightarrow x+y=20\Rightarrow y=20-x\)

Vì tăng chiều rộng thêm 2m ,giảm chiều dài 2m thì diện tích tăng 4 \(m^2\)nên 

\(\left(x+2\right)\left(y-2\right)=xy+4\Rightarrow xy-2x+2y-4=xy+4\)

\(\Rightarrow x-y+4=0\Rightarrow x-\left(20-x\right)+4=0\Rightarrow2x=16\Rightarrow x=8\Rightarrow y=12\)

Vậy chiều rộng của hcn là 8m , chiều dài là 12m

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 01/07/2015 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

A) 

Giải: 
gọi vận tốc dự định đi quãng đường AB = x km/giờ (x>0) 
thời gian dự định đi quãng đường AB = 60/x 
--> vận tốc đi nửa đường đầu (đi 30km đầu) = x + 10 
thời gian đi nửa đường đầu = 30/(x + 10) 
--> vận tốc đi nửa đường sau (đi 30 km sau) = x - 6 
thời gian đi nửa đường sau = 30/(x -6) 

Theo đề ta có 
30/(x + 10) + 30/(x - 6) = 60/x 
1/(x + 10) + 1/(x - 6) = 2/x 
x(x-6) + x(x+10) = 2(x-6)(x+10) 
x^2 - 6x + x^2 +10x = 2(x^2 + 4x - 60) 
2x^2 + 4x = 2x^2 + 8x - 120 
4x = 120 
x = 30 (thỏa) 
Vậy thời gian dự định đi quãng đường AB là t = 60/x = 60/30 = 2 giờ 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 01/07/2015 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

hoi-dap/question/105389.html

Đọc tiếp...
Channel Đu Đủ 03/08/2017 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

Gọi x là vận tốc dự định (x>0)

Thời gian dự định: \(\frac{60}{x}\)

Theo đề bài ta có:

\(\frac{30}{x+10}+\frac{30}{x-6}=\frac{60}{x}\)

Giải ra được \(x=30\)

Suy ra thời gian dự tính là 2 giờ

Đọc tiếp...
trieu dang 21/06/2015 lúc 07:54
Báo cáo sai phạm

gọi x;y lần lượt là số tiên tiên khối 7;8

theo đề ta có :

\(\frac{3x}{4}=\frac{60y}{100}=\frac{3y}{5}\)và x+y=270=>3(x+y)=810

                                  =>3x+3y=810

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{3x}{4}=\frac{3y}{5}=\frac{3x+3y}{4+5}=\frac{810}{9}=90\)

suy ra \(\frac{3x}{4}=90\Rightarrow3x=360\Rightarrow x=120\)

\(\frac{3y}{5}=90\Rightarrow3y=450\Rightarrow x=150\)

vậy số học sinh khối 7 là 120; khối 8 là 150

Đọc tiếp...
cao van duc 03/06/2018 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

áp dụng BĐT (a - b)² ≥ 0 → a² + b² ≥ 2ab ta có: 
x² + y² ≥ 2xy 
x² + 1 ≥ 2x 
y² + z² ≥ 2yz 
y² + 1 ≥ 2y 
z² + x² ≥ 2xz 
z² + 1 ≥ 2z 
Cộng theo vế → 3(x² + y² + z²) + 3 ≥ 2(x + y + z + xy + yz + zx) = 2.6 = 12 
→ x² + y² + z² ≥ 9/3 = 3 
→ đpcm (dấu = xảy ra khi x = y = z = 1)

Đọc tiếp...
Mai Mai 11/06/2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Gọi x km là chiều dài quãng đường AB (x>0). 
Thời gian dự định đi: x / 48 (h). (1) 
Độ dài quãng đường còn phải đi: x - 48 (km) 
Vận tốc mới: 48 + 6 = 54 (km/h) 
Thời gian còn phải đi cho kịp dự tính: (x - 48) / 54 (h) 
10 phút = 1/6 (h) 
Từ các c/m trên ta có tổng thời gian sẽ đi: 
1 + 1/6 + (x - 48)/54 (2) 
Vì (1) = (2) nên ta có phương trình: 
x / 48 = 1 + 1/6 + (x - 48)/54 
=> x / 48 = 1 + 1 / 6 + x / 54 - 48 / 54 
=> x / 48 - x / 54 = 7 / 6 - 48 / 54 
Lấy mẫu số chung là 2592 quy đồng và khử mẫu: 
=> 54x - 48x = 3024 - 2304 
=> 6x = 720 
=> x = 120 (thoả) 
=> Quãng đường AB dài 120 km

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: