Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Lập phương trình


56 + 56 = 56 x 2 = 112 

Đọc tiếp...

Di chuyển tất cả các số hạng sang vế trái và đặt = 0. Sau đó đặt mỗi nhân tử = 0 (như cách tìm nghiệm)

\(\Rightarrow x=2;-\frac{17}{6};-\frac{5-i\sqrt{831}}{12};-\frac{5+i\sqrt{831}}{12}\)

Đọc tiếp...

1.1+1.2+2.3+3.4+4.5+5.6+6.7+7.8+8.9+9.10+10

Đọc tiếp...

Được cập nhật 13 tháng 6 2020 lúc 13:42

0

\(a^2+b^2+c^2+d^2+e^2\ge ab+ac+ad+ae\Leftrightarrow\left(\frac{1}{4}a^2-ab+b^2\right)+\left(\frac{1}{4}a^2-ac+c^2\right)+\left(\frac{1}{4}a^2-ad+d^2\right)+\left(\frac{1}{4}a^2-ae+e^2\right)\ge0\)\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{2}a-b\right)^2+\left(\frac{1}{2}a-c\right)^2+\left(\frac{1}{2}a-d\right)^2+\left(\frac{1}{2}a-e\right)^2\ge0\)*đúng*

Đẳng thức xảy ra khi a = 2b = 2c = 2d = 2e

Đọc tiếp...

ae vứt 1 ab ra nha

Đọc tiếp...

\(a^2+b^2+c^2+d^2+e^2\ge ab+ac+ad+ae\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+d^2+e^2\ge a\left(b+c+d+e\right)\)

\(\Leftrightarrow4\left(a^2+b^2+c^2+d^2+e^2\right)\ge4a\left(b+c+d+e\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2-4ab+4b^2\right)+\left(a^2-4ac+4c^2\right)+\left(a^2-4ad+4d^2\right)+\left(a^2-4ac+4c^2\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-2b\right)^2+\left(a-2c\right)^2+\left(a-2d\right)^2+\left(a-2e\right)^2\ge0\)

Bất đẳng thức đúng vậy ta có điều phải chứng minh

Đọc tiếp...

Gọi độ dài 1 cạnh góc vuông là x (cm, x>7)

      độ dài 1 cạnh góc vuông còn lạ là x-7 (cm)

Theo đè là ta có

\(x^2+\left(x-7\right)^2=13^2\)(ĐL Pytago)

\(\Leftrightarrow x^2+x^2-14x+49=169\)

\(\Leftrightarrow2x^2-14x-120=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-7x-60=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-12x+5x-60=0\)

\(\Leftrightarrow x.\left(x-12\right)+5.\left(x-12\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-12\right).\left(x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-12=0\\x+5=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=12\left(TM\right)\\x=-5\left(L\right)\end{cases}}\)

Vậy độ dài 1 cạnh góc vuông là 12cm 

       dộ dài 1 cạnh góc vuông còn lại là \(12-7=5\left(cm\right)\)

Nhớ k cho mình nhé 

Đọc tiếp...

nửa chu vi của hình chữ nhật là 320:2=160

gọi chiều dài của hình chữ nhật là x  (ĐK x>0)

 vậy chiều rộng là 160-x

vậy diện tích là x*(160-x)

nếu tăng thêm chiều dài 10m là x+10

nếu tăng thêm chiều rộng 20m là 20+(160-x)

theo đề bài ta có PT

(x+10)*(20+(160-x)) - x*(160-x)=2700

180x - x^2 +1800-10x-160x+x^2

10x=2700-1800

10x=900

x=90(TMĐK)

vậy chiều dài là 90m

         chiều rộng là 160-90=70

Đọc tiếp...

Giải thích các bước giải:

 Gọi chiều dài hình chữ nhẬt là x

Chiều rộng hình chữ nhật là y

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 320m

2x+2y=320(1)

tăng chiều dài thêm 10m và tăng chiều rộng thêm 20m thì diện tích tăng thêm 2700m vuông.

(x+10)(y+20)=xy+2700

20x+10y=2500(2)

Từ (1)&(2)=> x=90

y=70

Vậy chiều dài hình chữ nhật là 90m

Chiều rộng hình chữ nhật là 70m

Đọc tiếp...

Là toán 9 nên phải lập hệ phương trình nhé ! 

Gọi chiều dài và chiều rộng lần lượt là : x,y ( x,y > 0 ; x,y thuộc N )

tổng chiều dài chiều rộng là : \(x+y=\frac{320}{2}\)(1)

tăng chiều dài thêm 10 m và tăng chiều rộng thêm 20 m thì diện tích của khu vườn đó tăng thêm 2700 m\(\left(x+10\right)\left(y+20\right)=x.y+2700\)(2)

Từ 1 và 2 suy ra ta có hệ phương trình sau : 

\(\hept{\begin{cases}x+y=160\\\left(x+10\right)\left(y+20\right)=xy+2700\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}x=160-y\left(3\right)\\\left(160-y+10\right)\left(y+20\right)=\left(160-y\right)y+2700\left(4\right)\end{cases}}\)

\(\left(4\right)< =>\left(-y+170\right)\left(y+20\right)=160y-y^2+2700\)

\(< =>-y^2-20y+170y+3200=160y-y^2+2700\)

\(< =>-y^2+y^2+150y-160y+3200-2700=0\)

\(< =>500-10y=0< =>y=\frac{500}{10}=50\left(5\right)\)

Thay 5 vào 3 ta được : \(x=160-y< =>x=160-50=110\)

Vậy chiều dài và chiều rộng lần lượt là \(110;50\)

Đọc tiếp...

Gọi chiều rộng khu vườn là x

Chiều dài là khu vườn là 2x

Diện tích khu vườn là x.2x = 2x2

Theo đề ra, ta có phương trình:

(x +4)(2x - 6) = 2x2

\(\Leftrightarrow2x^2+2x-24=2x^2\)

\(\Leftrightarrow2x^2-2x^2+2x=24\)

\(\Leftrightarrow2x=24\)

\(\Leftrightarrow x=12\)

Vậy chiều rộng là 12, chiều dài là 12.2 = 24

Chu vi mảnh vườn là: (12 + 24) x 2 = 72 m

Đọc tiếp...

Gọi chiều rộng mảnh vườn là x (m)

Gọi chiều dài mảnh vườn là 2x (m)

Diện tích khu vườn ban đầu là: 2x . x=2x2

Vì tăng chiều rộng 4m và giảm chiều dài 6m thì diện tích khu vườn là: (x+4).(2x-6) = 2x- 2x - 24

Vì diện tích ban đầu bằng diện tích sau khi tăng chiều rộng và giảm chiều dài nên ta có pt:

       2x2 - 2x + 24 = 2x2

<=> -2x + 24 = 0

<=> -2x         = -24

<=> x            = 12

=> Chiều rộng mảnh vườn là 12m     Chiều dài mảnh vườn là 2 . 12 = 24m=> Chu vi vườn lúc đầu là: (24 + 12 ). 2 = 72m

Đọc tiếp...

Gọi chiều dài và chiều rộng lần lượt là : x;y ( x,y > 0 ; x,y thuộc N )

Chiều dài gấp hai lần chiều rộng :\(x=2y\left(1\right)\)

Nếu tăng chiều rộng 4 m và giảm chiều dài 6 m thì diện tích khu vườn không thay đổi :

 \(\left(x-6\right)\left(y+4\right)=xy\left(2\right)\)

Từ 1 và 2 suy ra ta có hệ phương trình sau :

\(\hept{\begin{cases}x=2y\left(3\right)\\\left(x-6\right)\left(y+4\right)=xy\left(4\right)\end{cases}}\)

\(\left(4\right)< =>\left(x-6\right)\left(y+4\right)=xy\)

\(< =>\left(2y-6\right)\left(y+4\right)=2y^2\)

\(< =>2y^2+8y-6y-24=2y^2\)

\(< =>\left(2y^2+2y-24\right)-2y^2=0\)

\(< =>2y-24=0< =>2y=24\)

\(< =>y=\frac{24}{2}=12\left(5\right)\)

Thay 5 vào 3 ta được :

 \(x=2y< =>x=2.12=24\)

Vậy chiều dài và chiều rộng lần lượt là 24;12

Đọc tiếp...

Mình làm bằng cách lớp 9 nhé :v 

Gọi chiều dài và chiều rộng lần lượt là x , y ( x,y > 0 ; x,y thuộc N )

 Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng : \(x=3y\left(1\right)\)

Tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài 4m thì diện tích tăng thêm 28m2 :

\(\left(x-4\right)\left(y+2\right)=xy+28\left(2\right)\)

Từ 1 và 2 ta suy ra được hệ phương trình sau :

\(\hept{\begin{cases}x=3y\left(3\right)\\\left(x-4\right)\left(y+2\right)=xy+28\left(4\right)\end{cases}}\)

\(\left(4\right)< =>\left(x-4\right)\left(y+2\right)=xy+28\)

\(< =>\left(3y-4\right)\left(y+2\right)=3y^2+28\)

\(< =>3y^2+6y-4y-8=3y^2+28\)

\(< =>\left(3y^2+2y-8\right)-\left(3y^2+28\right)=0\)

\(< =>2y-8-28=0< =>2y-36=0\)

\(< =>2y=36< =>y=\frac{36}{2}=18\left(5\right)\)

Thay 5 vào 3 ta được : \(x=3y< =>x=18.3=54\)

Vậy chiều dài và chiều rộng lần lượt là : 54,18

Đọc tiếp...

Gọi số ngày may khẩu trang theo dự định là x(ngày; x>0)

=> Số ngày may khẩu trang theo thực tế là x-3(ngày)

     Tổng số khẩu trang may theo dự định là 50x(khẩu trang)

     Tổng số khẩu trang may theo thực tế là 65(x-3)(khẩu trang)

Vì thưc tế tổ đã may vượt mức 255 chiếc khẩu trang nên ta có phương trình:

     65(x-3)-50x=255

<=> 65x-195-50x=255

<=>15x-195=255

<=>15x=255+195

<=>15x=450

<=>x=30(thỏa mãn)

Vậy theo kế hoạch tổ dự đinh may: 50 . 30=1500(khẩu trang)

Đọc tiếp...

Bài 1:

Gọi 2 số là a,b (\(a,b\inℤ\))

Ta có: a+b=51(*)

Mà 2/5a=1/6b

=> a=5/12b

Thay vào (*) ta có: 17/12b=51

=>b=36

Đọc tiếp...

Bài 1 : 

Gọi số thứ nhất và số thứ hai lần lượt là x và y (x,y thuộc z)

Tổng hai số bằng : \(x+y=51\left(1\right)\)

Biết 2/5 số thứ nhất thì bằng 1/6 số thứ hai 

\(x\frac{2}{5}-y\frac{1}{6}=0\left(2\right)\)

Từ 1 và 2 ta suy ra được hệ phương trình sau :

\(\hept{\begin{cases}x+y=51\\x\frac{2}{5}-y\frac{1}{6}=0\end{cases}}\)\(< =>\hept{\begin{cases}x=51-y\\\frac{2x}{5}-\frac{y}{6}=0\end{cases}}\)

\(< =>\frac{\left(51-y\right)2}{5}-\frac{y}{6}=0\)\(< =>\frac{102-2y}{5}-\frac{y}{6}=0\)

\(< =>\frac{102-2y}{5}=\frac{y}{6}\)\(< =>\left(102-2y\right)6=5y\)

\(< =>612-12y=5y\)\(< =>612=17y\)

\(< =>y=\frac{612}{17}=36\left(3\right)\)

Thay 3 vào 1 ta được : \(x+y=51\)

\(< =>x+36=51< =>x=51-36=15\)

Vậy số thứ nhất và số thứ hai lần lượt là 15 và 36

Đọc tiếp...

Nửa chu vi của mảnh vườn là: 280 : 2 = 140 (m )

Gọi chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là x ( 0 < x \(\le\)70; m )

Chiều dài của mảnh vườn là : 140 - x (m )

Sau khi làm lối đi chiều rộng còn lại là: x - 4 (m )

Sau khi làm lối đi chiều dài còn lại là: 140 - x - 4 = 136 - x (m)

Phần diện tích để trồng trọt là: ( 136 -x ) ( x- 4 ) 

Theo đề bài ta có phương trình:

( 136 -x ) ( x- 4 )  = 4256 

<=> x = 80 ( loại ) hoặc x = 60 ( tm)

Vậy chiều rộng là 60 m và chiều dài là 140 - 60 = 80 m.

Đọc tiếp...

Bài giải: Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là x (Đk:m; x > 0)

=> chiều dài của hình chữ nhật là x + 8

Khi đó, S HCN = x(x + 8) = 768

=> x2 + 8x - 768 = 0

=> x2 + 32x - 24x - 768 = 0

=> (x + 32)(x - 24) = 0

=> x = 24

Vậy chiều rộng mảnh vườn HCN = 24 m

=> chiều dài mảnh vườn = 24 + 8 = 32 m

Chu vi mảnh vườn HCN là: (24 + 32).2 = 112 (m)

Đọc tiếp...

Gọi quãng đường từ a đến c là x

thì quãng đường từ c đến b là 30-x

\(\frac{x}{30}+\frac{30-x}{20}=\frac{7}{6}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2x+90-3x}{60}=\frac{70}{60}\)

\(\Leftrightarrow-x=-20\Leftrightarrow x=20\)\

Vậy quãng đường AC=20 km

Quãng đường BC =10km

Đọc tiếp...

\(\left(x^2+3\right)\left(2x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2+3=0\\2x+2=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2=-3\left(L\right)\\2x=-2\Rightarrow x=-1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x=-1\)

Đọc tiếp...

\(\left(x^2+3\right)\left(2x+2\right)=0\)

\(TH1:x^2+3=0\)

\(x^2=3\)(vl)

\(TH2:2x+2=0\)

\(2x=-2\)

\(x=-1\)

\(\Rightarrow x=-1\)

Đọc tiếp...

        (x\(^2\)+3)(2x+2)=0

<=>  x\(^2\)+3=0             hoặc    2x+2=0

<=>x\(^2\)       =-3(vô lý)             2x    =-2

                                                   x     =-1

Vậy x=-1   

Đọc tiếp...

     Gọi x là tổng số áo mà phân xưởng phải may theo kế hoạch (x\(\in\)n*, cái áo)

         Tổng số áo mà phân xưởng may trong thực tế là x+60

          Số áo mỗi ngày phân xưởng may theo kế hoạch là 90

          Số áo mà mỗi ngày phân xưởng may trong thực tế là 120

           Thời gian mà phân xưởng đó may được theo kế hoạch là \(\frac{x}{90}\)

           Thời gian mà phân xưởng đó may trong thực tế là \(\frac{x+60}{120}\)

  Theo bài ra,ta có phương trình

  \(\frac{x}{90}-9=\frac{x+60}{120}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{12x}{1080}-\frac{9\times1080}{1080}=\frac{9\left(x+60\right)}{1080}\)

\(\Leftrightarrow\)\(12x-9\times1080=9\left(x+60\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(12x-9720=9x+540\)

\(\Leftrightarrow\)\(12x-9x=540+9720\)

\(\Leftrightarrow\)\(3x=10260\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=10260\div3\)

\(\Leftrightarrow x=3420\)

Vậy số tổng áo mà phân xưởng phải may theo kế hoạch là 3420 cái áo

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: