Giúp tôi giải toán và làm văn


thang Tran 15/06/2015 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{AB}{BC}=\frac{3}{5}=x\Rightarrow AB=3x;BC=5x\)

Tam giác ABC vuông tại A, theo py ta go:

                           \(AB^2+AC^2=BC^2\Rightarrow9x^2+144=25x^2\Rightarrow16x^2=144\Leftrightarrow x^2=9\)

=> X = 3 ; AB = 3x = 3.3=9 ; BC= 5x = 5.3 = 15

TAm giac ABC vuông tại A theo hệ thức lượng 

                           AH.BC = AB.AC => AH=  (AB.AC)/BC =  (9.12)/15 = 7,2cm

                          AB^2 = BC . BH => BH = AB^2 /BC = 9^2/15 = 5,4

                          =>  HC = BC - HB = 15 - 5,4 = 9,6cm

VẬY AH = 7,2 ; BH = 5,4;CH = 9,6 

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Diễm Quỳnh 15/08/2015 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

goi so phai tim la ab

theo bai ra

a-b=5

ba=3/8ab

10b+a=3/8(10a+b)

10b+a=15/4a+3/8b

77/8b=11/4a=22/8a

77b=22a

=>22a-77b=0

ma a-b=5=>22a-22b=110

=>55b=110

=>b=2=>a=7

vay so phai tim la 72

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mít 01/05/2016 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Có PT: 

1 + (x-32)/36 +1/4 = x/32

( 1 giờ + Thời gian đi với V mới + 15' nghỉ = thời gian dự định)

GIẢI PT

<=> 4x=416

<=> x=104 (TM)

Vậy quãng đường Ab là 104km

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mít 01/05/2016 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường AB là x (x>0) (km)

-> Thời gian dự định đi là x/32 (h)

Quãng đương còn lại phải đi tiếp là x-32 (km)

-> V mới là 32+4=36 (km/h)

-> Thời gian để đi đến B với V mới là (x-32)/36 (h)

Ta có PT:

Đọc tiếp...
Mr Lazy 27/06/2015 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

Câu 2

\(C=\frac{x^2+2x+2015}{x^2}\Rightarrow C.x^2=x^2+2x+2015\)

\(\Leftrightarrow\left(C-1\right)x^2-2x-2015=0\)(*)

Để phương trình trên có nghiệm thì \(\Delta'=1^2+2015\left(C-1\right)\ge0\)\(\Leftrightarrow C\ge\frac{2014}{2015}\)

Vậy Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là \(\frac{2014}{2015}\) tại \(x=-\frac{b'}{a}=\frac{1}{\frac{2014}{2015}-1}=-2015\)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 27/06/2015 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Câu 1:
Gọi số giấy bạc trong 3 gói lần lượt là a,b,c (a,b,c là các số nguyên dương).

Theo đề bài; \(500a=2000b=5000c\Leftrightarrow a=4b=10c\) và \(a+b+c=540\)

\(\Rightarrow b=\frac{a}{4};c=\frac{a}{10}\)

\(540=a+b+c=a+\frac{a}{4}+\frac{a}{10}=\frac{27}{20}a\)

\(\Rightarrow a=400\)

\(\Rightarrow b=\frac{400}{4}=100;c=\frac{400}{10}=40\)

Vậy gói thứ nhất có 400 tờ, gỏi thứ 2 có 100 tờ, gói thứ 3 có 40 tờ

Đọc tiếp...
Trần Thị Hương Ly 30/07/2015 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

gọi số học sinh 8a ban đầu là x 

sau khi chuyển 3hs thì 8a có (x-3) học sinh = số học sinh 8b lúc sau

số học sinh 8b lúc chưa nhận 3 học sinh từ 8a là (x-3)-3 =x-6 học sinh

nếu chuyển 5hs từ 8b sang 8a thì số hs 2 lớp là 

8a : x+5 ( học sinh)

8b: (x-6)-5 =x-11 (học sinh)

có số hs 8b =11/19 hs 8a => x-11=11/19.(x+5) 

giải phương trình suy ra x

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 29/07/2015 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh của hình vuông đó là n.

Chu vi là: 4.n

Diện tích là: n2

Chu vi mới: 4n+12=4.(n+3)=>cạnh mới là n+3

=>Diện tích mới là: (n+3)2=n2+135

=> n.(n+3)+3.(n+3)=n2+135

=> n2+3n+3n+9=n2+135

=> (3+3).n+9=n2+135-n2

=> 6n+9=135

=> 6n=135-9

=> 6n=126

=> n=126:6

=> n=21

Vậy cạnh hình vuông đó là 21 m.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 05/08/2017 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Nếu lấy 50 cuốn sách từ giá sách thứ hai sang ngăn thứ nhất thì tổng số sách của hai giá không thay đổi .

Số sách ngăn thứ nhất lúc sau là :

450 : ( 4 + 5 ) x 5 = 200 ( quyển )

Số sách lúc đầu ở ngăn thứ nhất là :

200 - 50 = 150 ( quyển )
Số sách lúc đầu ở ngăn thứ hai là :

450 - 150 = 300 ( quyển )

      Đ?S : ....

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Phương 10/01/2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm
 giá thứ 1giá thứ 2
lúc đầux450-x
lúc saux-50450-x+50

tự lí luận nha...mk ko có t/g...

theo bài ra ta có pt

450-x+50=0,8(x-50)

=>500-x=0,8x-40

=>540=1,8x

=>x=300

giá thứ 2 lúc đầu có là

450-300=150 (qu)

vậy giá 1 lúc đầu có 300 quyển

giá 2 lúc đầu có là: 150 quyển

Ai   h mk mk  se h lại

Đọc tiếp...
phúc 05/08/2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

dễ mà nhưng mình ko làm chi tiết đâu mất tg lắm

giá 1 : 300 quyển

giá 2 : 150 quển

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 01/07/2015 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

A) 

Giải: 
gọi vận tốc dự định đi quãng đường AB = x km/giờ (x>0) 
thời gian dự định đi quãng đường AB = 60/x 
--> vận tốc đi nửa đường đầu (đi 30km đầu) = x + 10 
thời gian đi nửa đường đầu = 30/(x + 10) 
--> vận tốc đi nửa đường sau (đi 30 km sau) = x - 6 
thời gian đi nửa đường sau = 30/(x -6) 

Theo đề ta có 
30/(x + 10) + 30/(x - 6) = 60/x 
1/(x + 10) + 1/(x - 6) = 2/x 
x(x-6) + x(x+10) = 2(x-6)(x+10) 
x^2 - 6x + x^2 +10x = 2(x^2 + 4x - 60) 
2x^2 + 4x = 2x^2 + 8x - 120 
4x = 120 
x = 30 (thỏa) 
Vậy thời gian dự định đi quãng đường AB là t = 60/x = 60/30 = 2 giờ 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 01/07/2015 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

hoi-dap/question/105389.html

Đọc tiếp...
Channel Đu Đủ 03/08/2017 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

Gọi x là vận tốc dự định (x>0)

Thời gian dự định: \(\frac{60}{x}\)

Theo đề bài ta có:

\(\frac{30}{x+10}+\frac{30}{x-6}=\frac{60}{x}\)

Giải ra được \(x=30\)

Suy ra thời gian dự tính là 2 giờ

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 19/07/2017 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số sản phẩm tổ sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch 

Như vậy, tổng số ngày sản xuất 3000 sản phẩm theo kế hoạch là: \(\frac{3000}{a}\)

Sau 8 ngày đầu thì tổ sản xuất được số sản phẩm là: 8a

Số ngày thực tế còn lại là: \(\frac{3000}{a}-8-2=\frac{3000-10a}{a}\)

Tổng số sản phẩm tổ làm được trong số ngày còn lại là: \(\frac{3000-10a}{a}\left(a+10\right)\)

Theo bài ra ta có: \(\frac{3000-10a}{a}\left(a+10\right)+8a=3000\)

<=> a2+50a-15000=0

Giải ra ta được: a=100 (sản phẩm)

Đáp số: 100 (sản phẩm/1 ngày)

Tổng số ngày: 3000:100=30 (ngày)

Đọc tiếp...
Conan Edogawa 21/07/2017 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

bạn giải pt ra cụ thể cho mk cái nha

Đọc tiếp...
Đào Trọng Luân 14/07/2017 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+\left[1+2\right]+\left[1+2+3\right]+...+\left[1+2+3+...+100\right]}{100.1+99.2+98.3+...+2.99+1.100}=\frac{1.2:2+2.3:2+3.4:2+...+100.101:2}{100.1+99.2+98.3+...+2.99+1.100}\)

\(=\frac{\frac{1}{2}\left[1.2+2.3+3.4+...+100.101\right]}{100.1+99.2+98.3+...+2.99+1.100}=\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\left[1.2.3-0.1.2+2.3.4-1.2.3+...+100.101.102-99.100.101\right]}{1.100+2.100-1.2+3.100-2.3+...+100.100-99.100}\)

\(=\frac{\frac{1}{6}\cdot100.101.102}{100\left[1+2+3+...+100\right]-\left[1.2+2.3+...+99.100\right]}=\frac{171700}{100\cdot\frac{100.101}{2}-\frac{99.100\cdot101}{3}}\)

\(=\frac{171700}{505000-333300}=\frac{171700}{171700}=1\)

AI THẤY ĐÚNG NHỚ ỦNG HỘ NHÉ

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: