Giúp tôi giải toán và làm văn


Dich Duong Thien Ty 21 tháng 7 2015 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường AB là x (km) (x>0)

Thời gian dự định đi hết quãng đường AB với vận tốc 10km/h là:

\(\frac{x}{10}\left(h\right)\) 

Thực tế, xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 10km/h hết: 

\(\frac{x}{2}:10=\frac{x}{20}\left(h\right)\)

Thời gian xe đi hết quãng đường còn lại với vận tốc 15 km/h là:

\(\frac{x}{2}:15=\frac{x}{30}\left(h\right)\)

Theo đề bài, ta có phương trình:

\(\frac{x}{20}+\frac{1}{2}+\frac{x}{30}=\frac{x}{10}\)

 \(\Rightarrow\)3x+30+2x=6x  

\(\Leftrightarrow\)x=30 (thỏa mãn điều kiện của ẩn)

Vậy quãng đường AB dài 30km

Đọc tiếp...
Vo Thi Hoa 9 tháng 6 2015 lúc 9:43
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian người 1, người 2 làm một mình xong công việc lần lượt là x, y ngày (x, y > 0)

Trong một ngày người 1 và người 2 lần lượt làm được  và  công việc.
suy ra phương trình: 


Người 1 làm trong 3 ngày và người 2 làm trong 7,5 ngày lần lượt được  và  công việc suy ra phương trình: 


Giải hệ được x = 18, y = 9. So sánh với điều kiện và kết luận


Đọc tiếp...
phạm hoàng tú anh 9 tháng 6 2015 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

người thứ nhất :18 ngày

người thứ hai :9 ngày phải hông ? kiểm tra giùm nghe

 

Đọc tiếp...
Đàm Quỳnh Chi 11 tháng 1 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

9 ngày

  Chúc mọi người thi tốt!

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 7 tháng 12 2019 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi của mảnh vườn là: 280 : 2 = 140 (m )

Gọi chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là x ( 0 < x \(\le\)70; m )

Chiều dài của mảnh vườn là : 140 - x (m )

Sau khi làm lối đi chiều rộng còn lại là: x - 4 (m )

Sau khi làm lối đi chiều dài còn lại là: 140 - x - 4 = 136 - x (m)

Phần diện tích để trồng trọt là: ( 136 -x ) ( x- 4 ) 

Theo đề bài ta có phương trình:

( 136 -x ) ( x- 4 )  = 4256 

<=> x = 80 ( loại ) hoặc x = 60 ( tm)

Vậy chiều rộng là 60 m và chiều dài là 140 - 60 = 80 m.

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 6 tháng 12 2019 lúc 23:25
Báo cáo sai phạm

Bài giải: Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là x (Đk:m; x > 0)

=> chiều dài của hình chữ nhật là x + 8

Khi đó, S HCN = x(x + 8) = 768

=> x2 + 8x - 768 = 0

=> x2 + 32x - 24x - 768 = 0

=> (x + 32)(x - 24) = 0

=> x = 24

Vậy chiều rộng mảnh vườn HCN = 24 m

=> chiều dài mảnh vườn = 24 + 8 = 32 m

Chu vi mảnh vườn HCN là: (24 + 32).2 = 112 (m)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 24 tháng 6 2015 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

gọi số học sinh khối 7 là x (hs)

=> số học sinh khối 8 là 3x (hs)

=> số học sinh khối 9 là 3x : \(\frac{4}{5}\) = \(\frac{15}{4}\)x (hs)

Tổng khối đất 3 khối đào được là: 1,2x + 1,4.3x + 1,6. \(\frac{15}{4}\).x  =  11,4. x (m3)

Theo đề bài: 11,4 .x = 912 => x = 912 : 11,4 = 80 

Vậy hs khối 7 là 80 hs

Khối 8 là 240 hs

Khối 9 là: 300 hs

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 29 tháng 3 2018 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

gọi số học sinh khối 7 là x (hs)

=> số học sinh khối 8 là 3x (hs)

=> số học sinh khối 9 là 3x :  5 4  =  4 15 x (hs)

Tổng khối đất 3 khối đào được là:

1 2x + 1 4 3x + 1 6 15 x = 11 4 x (m3 )

Đọc tiếp...
hoang 25 tháng 4 2018 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh mỗi khối lần lượt là a,b,c ( a,b,c N )

Theo bài ra ta có:

a,b tỉ lệ với 1,3 ; b,c tỉ lệ với 4,5

nên ta có: a1=b3;b4=c5và 1,2a+1,4b+1,6c=912(1)

⇒{a1=b3⇒a4=b12(2)b4=c5⇒b12=c15(3)

Từ (1);(2);(3)nên:

a4=b12=c15và 1,2a+1,4b+1,6c=912

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

a4=b12=c15=1,2a+1,2b+1,2c1,2.4+1,4.12+1,6.15=9122285=20

⇒{a4=20⇒a=80b12=20⇒b=240c15=20⇒c=300

Vậy ..............................

Đọc tiếp...
Mr Lazy 27 tháng 6 2015 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

Câu 2

\(C=\frac{x^2+2x+2015}{x^2}\Rightarrow C.x^2=x^2+2x+2015\)

\(\Leftrightarrow\left(C-1\right)x^2-2x-2015=0\)(*)

Để phương trình trên có nghiệm thì \(\Delta'=1^2+2015\left(C-1\right)\ge0\)\(\Leftrightarrow C\ge\frac{2014}{2015}\)

Vậy Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là \(\frac{2014}{2015}\) tại \(x=-\frac{b'}{a}=\frac{1}{\frac{2014}{2015}-1}=-2015\)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 27 tháng 6 2015 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Câu 1:
Gọi số giấy bạc trong 3 gói lần lượt là a,b,c (a,b,c là các số nguyên dương).

Theo đề bài; \(500a=2000b=5000c\Leftrightarrow a=4b=10c\) và \(a+b+c=540\)

\(\Rightarrow b=\frac{a}{4};c=\frac{a}{10}\)

\(540=a+b+c=a+\frac{a}{4}+\frac{a}{10}=\frac{27}{20}a\)

\(\Rightarrow a=400\)

\(\Rightarrow b=\frac{400}{4}=100;c=\frac{400}{10}=40\)

Vậy gói thứ nhất có 400 tờ, gỏi thứ 2 có 100 tờ, gói thứ 3 có 40 tờ

Đọc tiếp...
Quan Công 2752007 8 tháng 5 2018 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

1 người lớn và 4 trẻ em đi tham quan tổng hết số tiền là :

40000 + 20000 x 4 = 120000 (đồng)

Sau đó còn lại số tiền là :

600000 - 120000 = 480000 (đồng)

Tổng 1 người và 2 trẻ em đi hết số tiền là :

40 + 20 x 2 = 80000 (đồng)

Có số người lớn mang theo trẻ em là :

480000 : 80000 = 6 (người lớn mang theo trẻ em)

Tổng tất cả có số người lớn là :

6 + 1 = 7 (người lớn)

Tổng tất cả có số trẻ em là :

4 + 2 x 6 = 16 (trẻ em)

Đáp số : người lớn : 7 người ; trẻ em : 16 đứa

Nếu đúng thì bạn nhé !

Đọc tiếp...
Myhanh Truong 5 tháng 5 2016 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

gọi:

3S là quãng đường

v​, v2 , v3 lần lượt là vận tốc của xe đạp trên 1/3 đoạn  đường đầu , kế và cuối cùng

t, t2 , t3 lần lượt là thời gian của xe đạp trên 1/3 đoạn đường đầu , kế và cuối cùng

​ta có :

trong 1/3 đoạn đường đầu: S= v1 . t1  => \(t1=\frac{S}{v1}\)

trong 1/3 đoạn đường kế : S=v2.t2 => \(t2=\frac{S}{v2}\)

trong 1/3 đoạn đường cuối cùng : S= v3.t3 => \(t3=\frac{S}{v3}\)

ta có công thức tính vận tốc trung bình:

\(v_{tb}=\frac{3S}{t_1+t_2+t_3}\) = \(=\frac{3S}{\frac{S}{v_1}+\frac{S}{v_2}+\frac{S}{v_3}}=\frac{3S}{S.\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{60}\right)}\)

=\(\frac{3}{\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{60}}\)

=30km/h

đáp số: 30km/h

Đọc tiếp...
Bui Huyen 3 tháng 8 2019 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường từ a đến c là x

thì quãng đường từ c đến b là 30-x

\(\frac{x}{30}+\frac{30-x}{20}=\frac{7}{6}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2x+90-3x}{60}=\frac{70}{60}\)

\(\Leftrightarrow-x=-20\Leftrightarrow x=20\)\

Vậy quãng đường AC=20 km

Quãng đường BC =10km

Đọc tiếp...
Ác Mộng 19 tháng 6 2015 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Gọi số xe ban đầu là a xe(a>0)

=>số hàng mỗi xe vận chuyển ban đầu là:96/a(tấn)

Số hàng mỗi xe vận chuyển sau khi có thêm 3 xe là:96(a+3)(tấn)

Theo bài ra ta có:

\(\frac{96}{a}-\frac{96}{a+3}=1,6\)

=>96a+288-96a=1,6a2+4,8a

<=>1,6a2+4,8a-288=0

<=>a2+3a-180=0

<=>a2+15a-12a-180=0

<=>(a+15)(a-12)=0

<=>a=12(do a>0)

=>..... tiếp nhé

Đọc tiếp...
Phạm Thị Hoài Phương 16 tháng 1 2018 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giúp mình hiểu cách giải pt của bạn đc kh

Đọc tiếp...
trieu dang 26 tháng 6 2015 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

 vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 8km/h ta có:

(v1+v2):2=8

=>(v1+12):2=8

<=>v1+12=16

<=>v1=4

vậy v1=4(km/h)

Đọc tiếp...
nguyễn thị ánh ngọc 26 tháng 6 2015 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

V1 = 4km/giờ

**** darko gitta

Đọc tiếp...
Phạm Thành Danh 3 tháng 7 2018 lúc 9:57
Báo cáo sai phạm

V2=6km/h

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ๖ۣۜYυησ ㋡༉ 14 tháng 7 2019 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

\(\left(x^2+3\right)\left(2x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2+3=0\\2x+2=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2=-3\left(L\right)\\2x=-2\Rightarrow x=-1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x=-1\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ๖ۣۜ★彡๖ۣۜ❖Sĭℓεηт❄๖ۣۜBυℓℓ ☪ ッᴾᴿᴼシ 14 tháng 7 2019 lúc 13:57
Báo cáo sai phạm

\(\left(x^2+3\right)\left(2x+2\right)=0\)

\(TH1:x^2+3=0\)

\(x^2=3\)(vl)

\(TH2:2x+2=0\)

\(2x=-2\)

\(x=-1\)

\(\Rightarrow x=-1\)

Đọc tiếp...
COLD KID 14 tháng 7 2019 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

        (x\(^2\)+3)(2x+2)=0

<=>  x\(^2\)+3=0             hoặc    2x+2=0

<=>x\(^2\)       =-3(vô lý)             2x    =-2

                                                   x     =-1

Vậy x=-1   

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

Vì be nứa trôi  với vận tốc dòng  nước là 4km/h =>Vbe=4k/h quãng đường đi đc của bé là 8 =>thời gian be đi là 2h 

Gọi x là v thực của canô (x #0)thì vận tốc của canô lúc đi sẽ là x+4va v về sẽ là:x-4

T/g cano đi A đến B là 24 /(x+4)

T/g canô đi B đến  A là 16/(x-4)

mà bé và canô cũg khởi hành và gặp nhau cùg 1 lúc :

Ta co p/t

24/(x+4)+16/(x-4)=2

Giai ra dc het p/t dc 2 nghiem la x=0

x=20

                                Vay van toc thuc cua cano la 20km/h

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''ミ★Ą长IƦĄ★彡''~༄༂ঔ 16 tháng 6 2019 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

Vì bè nứa trôi vs vận tốc dòng nc là 4km/h -->

Vbè=4 km/h.

S đi đc của bè là  8

 :=>Thời gian bè đi là:2h
Gọi X la V thực của ca nô (X#0) thì vận tốc của ca nô lúc đi là X + 4 ; vận tốc về là : X - 4
Thời gian can nô đi A->B là: 24 / (X+4)

Thời gian ca nô đi B-> A là: 16 / (X - 4)
Màbè và ca nô cùng khởi hành và gặp nhau 1 lúc
Ta có PT:
24 / (X+4) + 16 / (X - 4) = 2
Giải PT ta đc x =0 và x =20 
Vậy vận tốc thực của ca nô là 20 km / h.

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Thành 16 tháng 6 2019 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

mk tưởng 4km/h đấy là vận tốc dòng nước chứ ko phải vận tốc của bè mà

Đọc tiếp...
Thầy Giáo Toán 16 tháng 8 2015 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

Gọi số bông hồng là x. Điều kiện x nguyên dương và x<36. Số cẩm chướng là 36-x.

Mặt khác 400x là tổng số tiền mua hồng, 200(36-x) là tổng số tiền mua cẩm chương. Vậy ta có phương trình 400x+200(36-x)=10000. Suy ra 2x+36-x=50 hay x=14. Từ đó số bông hồng là 14, số cẩm chướng là 22.


 

Đọc tiếp...
Thành EJ 31 tháng 5 2019 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

Hoa hồng : 14

Hoa cẩm chướng : 22

Đọc tiếp...
Choi Youngjae 30 tháng 5 2019 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

     Gọi x là tổng số áo mà phân xưởng phải may theo kế hoạch (x\(\in\)n*, cái áo)

         Tổng số áo mà phân xưởng may trong thực tế là x+60

          Số áo mỗi ngày phân xưởng may theo kế hoạch là 90

          Số áo mà mỗi ngày phân xưởng may trong thực tế là 120

           Thời gian mà phân xưởng đó may được theo kế hoạch là \(\frac{x}{90}\)

           Thời gian mà phân xưởng đó may trong thực tế là \(\frac{x+60}{120}\)

  Theo bài ra,ta có phương trình

  \(\frac{x}{90}-9=\frac{x+60}{120}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{12x}{1080}-\frac{9\times1080}{1080}=\frac{9\left(x+60\right)}{1080}\)

\(\Leftrightarrow\)\(12x-9\times1080=9\left(x+60\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(12x-9720=9x+540\)

\(\Leftrightarrow\)\(12x-9x=540+9720\)

\(\Leftrightarrow\)\(3x=10260\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=10260\div3\)

\(\Leftrightarrow x=3420\)

Vậy số tổng áo mà phân xưởng phải may theo kế hoạch là 3420 cái áo

Đọc tiếp...
PEACEMINUSONE 28 tháng 5 2019 lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

Có : 1h20' = 4/3 h

Ta gọi vận tốc riêng của cano là x ( km / h )  ( x > 0)

=> Vận tốc của cano khi xuôi dòng là: x+3 ( km / h )

     Vận tốc của cano khi đi ngược dòng là: x-3 (km/h) 

Ta có phương trình sau: 4/3.(x+3) = 2.(x-3)

                            <=> 4x + 12 = 6x - 18

                            <=> x            = 15 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy vận tốc riêng của cano là 15 km/h

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 28 tháng 5 2019 lúc 8:30
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

                Ta có :1 giờ 20 phút = 4/3 giờ

                Gọi vận tốc riêng của ca nô là a (km/h) (với a>0) 

            => Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là: a + 3 (km/h) 

                 và vận tốc của ca nô khi ngược dòng là:a-3(km/h)

            => ta có phương trình sau : 

                 4/3.( a + 3 ) = 2( a - 3 ) 

          <=>4a + 12 = 6a - 18 

          <=>a = 15 ( thỏa mãn ĐK) 

          Vậy vận tốc riêng của ca nô là : 15km/h.

                    #~Will~be~Pens~#

                  

Đọc tiếp...
✔ Đαη__Lê [ Gїɾℓ__2k7 ]✔ 28 tháng 5 2019 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

- Bn chỉ cần trả lời các câu hỏi nhưng đừng trả lời những câu linh tinh sẽ bị trừ 20đ

- nếu đc họ k đúng thì đc đ, đổi lúc lên đ thôi

- mik ko trả lời đc,vì hok qua rồi

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Gọi x là sản ppham xưởng sản xuất trong 1 ngày theo kế  hoạch (x>0)

=>Số ngày theo kế hoạch là :\(\frac{110}{x}\)

Số ngày thực tế là \(\frac{1100}{x+5}\)theo gia thiet cua bai toan ta co :

\(\frac{1100}{x}-\frac{1100}{x+5}=2\)

<=>1100(x+5)-1100x=2x(x+5)

<=>2x^2+10x-5500=0

<=>x=50hay x=-55 loai

​Vậy theo kế hoạch mỗi ngày phân xưởng phải sản xuất là 50 sản phẩm

Đọc tiếp...
thang Tran 7 tháng 6 2015 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài của HCN là a; chiều rộng la b.(Đk a,b>0).

 Diện tích HCN là 600 \(m^2\) : a.b=600 => b = 600/a(1)

 Do thực hiện quy hoạch chung người ta cắt giảm chiều dài 10 m thì chiều dài còn lại là: a-10 nên mảnh đất trở thành hình vuông 

a-10 = b(2) 

Từ (1) và (2)ta có phương trình: 

600/a = a - 10 <=> a^2 - 10a = 600 <=> a^2 - 10a - 600 = 0 <=> (a+20)(a-30) = 0 => a=30(thỏa mãn điều kiện) hoặc a=-20(loại vì a>0)

Vậy chiều dài và chiều rộng của HCN là 30 va 20

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: