Giúp tôi giải toán


Bùi Thế Hào 19/07/2017 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số sản phẩm tổ sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch 

Như vậy, tổng số ngày sản xuất 3000 sản phẩm theo kế hoạch là: \(\frac{3000}{a}\)

Sau 8 ngày đầu thì tổ sản xuất được số sản phẩm là: 8a

Số ngày thực tế còn lại là: \(\frac{3000}{a}-8-2=\frac{3000-10a}{a}\)

Tổng số sản phẩm tổ làm được trong số ngày còn lại là: \(\frac{3000-10a}{a}\left(a+10\right)\)

Theo bài ra ta có: \(\frac{3000-10a}{a}\left(a+10\right)+8a=3000\)

<=> a2+50a-15000=0

Giải ra ta được: a=100 (sản phẩm)

Đáp số: 100 (sản phẩm/1 ngày)

Tổng số ngày: 3000:100=30 (ngày)

Conan Edogawa 21/07/2017 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

bạn giải pt ra cụ thể cho mk cái nha

Đào Trọng Luân 14/07/2017 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+\left[1+2\right]+\left[1+2+3\right]+...+\left[1+2+3+...+100\right]}{100.1+99.2+98.3+...+2.99+1.100}=\frac{1.2:2+2.3:2+3.4:2+...+100.101:2}{100.1+99.2+98.3+...+2.99+1.100}\)

\(=\frac{\frac{1}{2}\left[1.2+2.3+3.4+...+100.101\right]}{100.1+99.2+98.3+...+2.99+1.100}=\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\left[1.2.3-0.1.2+2.3.4-1.2.3+...+100.101.102-99.100.101\right]}{1.100+2.100-1.2+3.100-2.3+...+100.100-99.100}\)

\(=\frac{\frac{1}{6}\cdot100.101.102}{100\left[1+2+3+...+100\right]-\left[1.2+2.3+...+99.100\right]}=\frac{171700}{100\cdot\frac{100.101}{2}-\frac{99.100\cdot101}{3}}\)

\(=\frac{171700}{505000-333300}=\frac{171700}{171700}=1\)

AI THẤY ĐÚNG NHỚ ỦNG HỘ NHÉ

Conan Edogawa 10/07/2017 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

bài 2 : 

 gọi số thứ nhất là x

  \(\Rightarrow\)  số thứ 2 là 100-x

khi tăng số thứ nhất lên 2 lần ta đc số  :2x

và thêm vào số thứ 2 là 5 đơn vị ta đc số :10-x+5=105-x

theo bài ra ta có pt : 2x=5(105-x)

                             x=75

vậy số thứ nhất là 75

số thứ hai là 25

Conan Edogawa 10/07/2017 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

 bài 1 : 

 gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là : x   đk : 0<x<9

       \(\Rightarrow\)chữ số hàng đơn vị là :  10-x

theo bài ra ta có phương trình : x(10-x) - (10-x)x = 36

         \(\Leftrightarrow\)x.10+10-x- [ (10-x).10+x]

           \(\Leftrightarrow\)x=7(tm)

chữ số hàng chục là 7

chữ  số hàng đơn vị là 3

   vậy số cần tìm là 73

Ly 08/07/2017 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

1) 73

2) số t1 là 75

 Số t2 là 25

Hoàng Thị Lan Hương 07/07/2017 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều rộng hcn là x>0, chiều dài hcn là y>0

Ta có chu vi hcn là 40\(\Rightarrow\left(x+y\right).2=40\Rightarrow x+y=20\Rightarrow y=20-x\)

Vì tăng chiều rộng thêm 2m ,giảm chiều dài 2m thì diện tích tăng 4 \(m^2\)nên 

\(\left(x+2\right)\left(y-2\right)=xy+4\Rightarrow xy-2x+2y-4=xy+4\)

\(\Rightarrow x-y+4=0\Rightarrow x-\left(20-x\right)+4=0\Rightarrow2x=16\Rightarrow x=8\Rightarrow y=12\)

Vậy chiều rộng của hcn là 8m , chiều dài là 12m

Ác Mộng 19/06/2015 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Gọi số xe ban đầu là a xe(a>0)

=>số hàng mỗi xe vận chuyển ban đầu là:96/a(tấn)

Số hàng mỗi xe vận chuyển sau khi có thêm 3 xe là:96(a+3)(tấn)

Theo bài ra ta có:

\(\frac{96}{a}-\frac{96}{a+3}=1,6\)

=>96a+288-96a=1,6a2+4,8a

<=>1,6a2+4,8a-288=0

<=>a2+3a-180=0

<=>a2+15a-12a-180=0

<=>(a+15)(a-12)=0

<=>a=12(do a>0)

=>..... tiếp nhé

Mai Kute (ntm) 04/07/2017 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

đặc biệt bây giờ bạn cần phải thật bình tĩnh để làm bài nhé 

chúc bạn thành công

Hoàng Thị Lan Hương 11/07/2017 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

Gọi số dãy là x, số  ghế mỗi dãy  là y (x,y>0)

Theo đề bài ta có \(x.y=300\left(1\right)\)

Vì nếu số dãy tăng thêm 5 và số chỗ ngồi mỗi dãy tăng thêm 5 thì số ghế trong phòng là 500 \(\Rightarrow\left(x+5\right)\left(y+5\right)=500\Rightarrow xy+5\left(x+y\right)+25=500\)

\(x+y=35\)

Thay \(x=35-y\)vào \(\left(1\right)\)ta có \(\left(35-y\right)y=300\Rightarrow-y^2+35y-300=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y=15\\y=20\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=20\\x=15\end{cases}}}\)

Vậy số dãy là 15 hoặc 20 

Lê Chí Cường 29/07/2015 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh của hình vuông đó là n.

Chu vi là: 4.n

Diện tích là: n2

Chu vi mới: 4n+12=4.(n+3)=>cạnh mới là n+3

=>Diện tích mới là: (n+3)2=n2+135

=> n.(n+3)+3.(n+3)=n2+135

=> n2+3n+3n+9=n2+135

=> (3+3).n+9=n2+135-n2

=> 6n+9=135

=> 6n=135-9

=> 6n=126

=> n=126:6

=> n=21

Vậy cạnh hình vuông đó là 21 m.

Mai Mai 11/06/2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Gọi x km là chiều dài quãng đường AB (x>0). 
Thời gian dự định đi: x / 48 (h). (1) 
Độ dài quãng đường còn phải đi: x - 48 (km) 
Vận tốc mới: 48 + 6 = 54 (km/h) 
Thời gian còn phải đi cho kịp dự tính: (x - 48) / 54 (h) 
10 phút = 1/6 (h) 
Từ các c/m trên ta có tổng thời gian sẽ đi: 
1 + 1/6 + (x - 48)/54 (2) 
Vì (1) = (2) nên ta có phương trình: 
x / 48 = 1 + 1/6 + (x - 48)/54 
=> x / 48 = 1 + 1 / 6 + x / 54 - 48 / 54 
=> x / 48 - x / 54 = 7 / 6 - 48 / 54 
Lấy mẫu số chung là 2592 quy đồng và khử mẫu: 
=> 54x - 48x = 3024 - 2304 
=> 6x = 720 
=> x = 120 (thoả) 
=> Quãng đường AB dài 120 km

Nguyễn Thị BÍch Hậu 03/07/2015 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

gọi quãng đường AB là: x (km;x>0)

=> thời gian dđ đi hết S: x/20

quãng đường đi được trong nửa h khởi hành: 1/2 .20=10 km

=> S còn lại: x-10

thời gian đi S còn lại: x-10/24

đổi 15'=1/4 h

vì vẫn đến kịp nên ta có pt: \(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{x-10}{24}=\frac{x}{20}\Leftrightarrow\frac{24x-20x+200}{480}=\frac{3}{4}\Leftrightarrow4x+800=1440\Leftrightarrow x=160\)(t/m đk)

=> S AB là: 160km. thời gian đi hết S: 160:20=8h

Doan Huy Duong 06/06/2017 lúc 09:09
Báo cáo sai phạm

Phương trình hóa học được biểu diễn bằng cách viết công thức của các chất tham gia ở bên trái, các chất sản phẩm ở bên phải.

Phương trình hóa học được viết bằng ba bước:[1]

  1. Viết sơ đồ của phản ứng, gồm công thức của các chất tham gia và sản phẩm. VD: {\displaystyle Al+O_{2}--\rightarrow Al_{2}O_{3}}[2]
  2. Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố bằng cách đặt hệ số thích hợp trước công thức. VD: {\displaystyle 4Al+3O_{2}--\rightarrow 2Al_{2}O_{3}}
  3. Viết phương trình hóa học. VD: {\displaystyle 4Al+3O_{2}\longrightarrow 2Al_{2}O_{3}}
  4. Không viết {\displaystyle 6O} trong phương trình hóa học, vì khí oxi ở dạng phân tử {\displaystyle O_{2}}. Tức là không được thay đổi chỉ số trong những công thức hóa học đã viết đúng. Viết hệ số cao bằng ký hiệu, thí dụ không viết {\displaystyle _{4}Al}.
  5. Nếu trong công thức hóa học có nhóm nguyên tử, thí dụ nhóm (OH), nhóm (SO4)... thì coi cả nhóm như một đơn vị để cân bằng. Trước và sau phản ứng số nhóm nguyên tử phải bằng nhau (trừ những phản ứng trong đó có nhóm nguyên tử không giữ nguyên sau phản ứng, khi đó phải tính số nguyên tử mỗi nguyên tố).

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: