Giúp tôi giải toán


Aquarius Love 7 giờ trước (15:10)
Báo cáo sai phạm

|1 - 2x| = 2x - 1

=> 1 - 2x = 2x - 1  => x = ko tồn tại

     1 - 2x = -2x + 1   => x \(\in N\)

Despacito 7 giờ trước (15:09)
Báo cáo sai phạm

\(\left|1-2x\right|=2x-1\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}1-2x=2x-1\\1-2x=1-2x\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}-2x-2x=1+1\\-2x+2x=1-1\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}-4x=2\\0x=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{1}{2}\\x=0\end{cases}}\)

                                                                   vay \(\orbr{\begin{cases}x=-\frac{1}{2}\\x=0\end{cases}}\)

Lê Quang Phúc 21/09 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

a) A = 2.|3x-2|-1

Ta có: 2.|3x-2| \(\ge\)0.

Dấu "=" xảy ra khi 3x-2=0

=> 3x = 2

=> x = 2/3.

Vậy GTNN của A là -1 khi x = 2/3.

b) B = 5.|1-4x|-1

Ta có: 5.|1-4x|\(\ge\)0.

Dấu "=" xảy ra khi 1-4x=0

=>4x=1

=>x=1/4.

Vậy AMin=-1 khi x = 1/4.

c) C = x2+3.|y-2|-1

Ta có: x2\(\ge\)0; 3.|y-2|\(\ge\)0.

Dấu "=" xảy ra khi x = 0 và y-2=0

=> x = 0 và y = 2.

Vậy CMin=-1 khi x = 0, y = 2.

d) D = x + |x|

Ta có : |x| \(\ge\)0

Dấu "=" xảy ra khi x=0.

Vậy DMin = 0 khi x = 0.

Đinh Đức Hùng CTV 21/09 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

Cần cm : \(\left|a\right|+\left|b\right|\ge\left|a+b\right|\)

\(\Leftrightarrow\left(\left|a\right|+\left|b\right|\right)^2\ge\left(\left|a+b\right|\right)^2\Leftrightarrow a^2+2\left|ab\right|+b^2\ge a^2+2ab+b^2\)

\(\Leftrightarrow\left|ab\right|\ge ab\) (luôn đúng; dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow ab\ge0\))

Áp dụng ta có :

\(A=\left|x+3\right|+5\left|6x+1\right|+\left|x-1\right|+3=\left(\left|x+3\right|+\left|1-x\right|\right)+5\left|6x+1\right|+3\)

\(\ge\left|x+3+1-x\right|+5\left|6x+1\right|+3=5\left|6x+1\right|+7\ge7\) có GTNN là 7

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(x+3\right)\left(1-x\right)\ge0\\\left|6x+1\right|=0\end{cases}\Rightarrow x=-\frac{1}{6}\left(TM\right)}\)

vẬY \(D_{min}=7\) khi \(x=-\frac{1}{6}\)

Frisk 20/09 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

do \(|^{ }_{ }x+5|^{ }_{ }\ge x+5\)

\(\Rightarrow|^{ }_{ }x+5|^{ }_{ }+2-x\ge x+5+2-x\)

\(\Rightarrow A\ge7\)

\(\Rightarrow\)giá trị nhỏ nhất của A=7

nguyen thi thu hoai 22/09 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Mk xin lỗi nhé cách làm này mới đúng : 

Có I x + 5 I \(\ge\) x + 5

\(\Rightarrow\) I x + 5 I + 2 - x \(\ge\) x + 5 + 2 - x

                    A            \(\ge\) 7

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow\) I x + 5 I = x + 5

 \(\Rightarrow\) x + 5 \(\ge\) 0

\(\Rightarrow\) x \(\ge\) -5

Vậy A đạt gtnn khi x \(\ge\) -5

nguyen thi thu hoai 22/09 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Có I x + 5 I \(\ge\) 0 với mọi x

\(\Rightarrow\)I x + 5 I + 2 - x \(\ge\) 2 - x với mọi x

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow\) I x + 5 I = 0

                                   \(\Rightarrow\) x = - 5

Vậy A đạt gtnn là 2 - x khi x = -5

Mình ko chắc có đúng ko nên ai thấy lời giải của mk sai thì góp ý nha

       

Hokage Naruto CTV 19/09 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(B=\left|x-2017\right|+\left|x-2018\right|\)

\(\Rightarrow B=\left|x-2017\right|+\left|2018-x\right|\ge\left|x-2017+2018-x\right|=1\)

Vậy Bmin = 1 khi \(2017\le x\le2018\)

Frisk 18/09/2017 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

\(do|^{ }x+1|^{ }_{ }\ge0\forall x\),\(|^{ }_{ }x+4|^{ }_{ }\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow|^{ }_{ }x+1|^{ }_{ }+|^{ }_{ }x+4|^{ }_{ }\ge0\),mà \(|^{ }_{ }x+1|^{ }_{ }+|^{ }_{ }x+4|^{ }_{ }=3x\)\(\Rightarrow3x\ge0\)\(\Rightarrow x\ge0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x+1>0\\x+4>0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}|^{ }_{ }x+1|^{ }_{ }=x+1\\|^{ }_{ }x+4|^{ }_{ }=x+4\end{cases}}\)thay vào /x+1/+/x+4/=3x

\(\Rightarrow x+1+x+4=3x\)

\(\Rightarrow2x+5=3x\)

\(\Rightarrow x=5\)

Le Nhat Phuong 18/09/2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

TH1: \(x< 1\Leftrightarrow-x+1-x+4=3x\Leftrightarrow-5x=-5\Leftrightarrow x=1\) k t/m đk

TH2: \(1\le x\le4\Leftrightarrow x-1-x+4=3x\Leftrightarrow x=1\)t/m đk

TH3: \(x>4\Leftrightarrow x-1+x-4=3x\Leftrightarrow-x=5\Leftrightarrow x=5\)

\(\Rightarrow x=1\)hoặc \(x=5\)

Trà My CTV 18/09/2017 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

TH1: \(x< 1\Leftrightarrow\left(1-x\right)+\left(4-x\right)=3x\Leftrightarrow5-2x=3x\Leftrightarrow5x=5\Leftrightarrow x=1\)(loại)

TH2:\(1\le x\le4\Leftrightarrow\left(x-1\right)+\left(4-x\right)=3x\Leftrightarrow3=3x\Leftrightarrow x=1\)(nhận)

TH3:\(x>4\Leftrightarrow\left(x-1\right)+\left(x-4\right)=3x\Leftrightarrow2x-5=3x\Leftrightarrow x=-5\)(loại)

Vậy x=1

Sakura kun sky fc11 18/09/2017 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

à mik tìm thấy rồi Phạm Tuấn Đạt làm đúng

Sakura kun sky fc11 18/09/2017 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

kỳ quá

Phạm Tuấn Đạt 18/09/2017 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

Vì |x(x-4)|=x

\(\Rightarrow x\left(x+4\right)=\orbr{\begin{cases}x\\-x\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x+4=\orbr{\begin{cases}x:x=1\\\left(-x\right):x=-1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x=\orbr{\begin{cases}-3\\-5\end{cases}}\)

Vậy x=-3 hoặc x=-5

Nguyễn Ngọc Thanh Qúy 22/09 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

có năm con vịt vì ta thấy ở câu 1 có ba con vịt đi sau hai con vịt sang câu tiếp theo ta thấy 3 con vịt đi trước hai con vịt rồi câu tiếp theo là 3 con vịt đi giữa hai con vịt từ ba câu này ta suy đoán được ngay là có 5 con vịt.

Tieu thu đang yêu 21/09 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

 5 con vịt

lê văn hải 18/09/2017 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

 Có tất cả 5 con vịt 

Đinh Đức Hùng CTV 15/09/2017 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

Xét \(VT=\left|x-5\right|+\left|1-x\right|\ge\left|x-5+1-x\right|=4\)(1)

Ta có \(\left|y+1\right|\ge0\Leftrightarrow\left|y+1\right|+3\ge3\Rightarrow\frac{12}{\left|y+1\right|+3}\le\frac{12}{3}=4\) nên \(VP\le4\)(2)

Từ (1) ; (2) \(\Rightarrow VP\le4\le VT\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(x-5\right)\left(1-x\right)\ge0\\\left|y+1\right|=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}1\le x\le5\\y=-1\end{cases}}}\)

mi mi 14/09/2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

|x - 2|=x

=>x - 2 =\(\pm\) x

TH1: x - 2 = x                                                                                      TH2 : x - 2 = - x

=> x - x =2                                                                                            => x - (- x) = 2  

=>0x = 2(đẳng thức sai với mọi x)                                                        =>  x + x = 2

                                                                                                              =>  2x      =2

                                                                                                               =>  x  =1

                                           Vậy x =1

Trần Hoàng Việt 14/09/2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

ta có:

\(\left|x-2\right|=x\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=x\\x-2=-x\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\varnothing\\x=1\end{cases}}}\)

nếu thấy đúng thì cho mình 

Lê Quang Phúc 14/09/2017 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

|x-2|=x=> x = 1.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: