Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Giá trị tuyệt đối


Nguyễn Tiến Đạt Nguyễn Tiến Đạt 20 tháng 1 2019 lúc 9:44
Báo cáo sai phạm

A=5.|1-4x|-1

Do|1-4x|\(\ge0\Rightarrow5.\left|1-4x\right|\ge0\Rightarrow5.\left|1-4x\right|-1\ge\)-1

=>MinA=-1

Dấu "=" xảy ra khi |1-4x|=0 <=> 1-4x=0 <=> x=\(\frac{1}{4}\)

b, B=|x|+|x|

Do|x|\(\ge0\Rightarrow\left|x\right|+\left|x\right|\ge0\)

=>Min B=0 \(\Leftrightarrow\left|x\right|=0\Leftrightarrow x=0\)

c, C=x2+2.|y-2|-1

Do x2\(\ge0;2.\left|y-2\right|\ge0\Rightarrow x^2+2\left|y-2\right|\ge0\)

=>C\(\ge-1\)=> Min C=-1

Dấu "=" xảy ra  khi \(\hept{\begin{cases}x^2=0\\\left|y-2\right|=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=0\\y=2\end{cases}}}\)

BN TỰ KẾT LUẬN NHA

TK MK NHÉ

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu Lê Tài Bảo Châu 14 tháng 9 2019 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

\(|2x-1|+|x-\frac{1}{2}|=3\left(1\right)\)

+) Với \(x< \frac{1}{2}\Rightarrow\hept{\begin{cases}2x-1< 0\\x-\frac{1}{2}< 0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}|2x-1|=1-2x\\|x-\frac{1}{2}|=\frac{1}{2}-x\end{cases}\left(2\right)}}\)

Thay (2) vào (1) ta được:

\(1-2x+\frac{1}{2}-x=3\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{2}-3x=3\)

\(\Leftrightarrow3x=\frac{-3}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{-1}{2}\)( chọn )

+) Với \(x\ge\frac{1}{2}\Rightarrow\hept{\begin{cases}2x-1\ge0\\x-\frac{1}{2}\ge0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}|2x-1|=2x-1\\|x-\frac{1}{2}|=x-\frac{1}{2}\end{cases}\left(3\right)}}\)

Thay (3) vào (1) ta được:

\(2x-1+x-\frac{1}{2}=3\)

\(\Leftrightarrow3x-\frac{3}{2}=3\)

\(\Leftrightarrow3x=\frac{9}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)( chọn )

Vậy \(x\in\left\{\frac{-1}{2};\frac{3}{2}\right\}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Thu Hiền 6 tháng 9 2019 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

a) A = -5 |4 - 0,5x| - 17

Ta có |4 - 0,5x|≥0 với mọi x

=>-5|4 - 0,5x|≤0 với mọi x

=>-5 |4 - 0,5x| - 17≤-17 với mọi x

=>A≤-17 với mọi x

Dấu ''='' xảy ra <=> |4 - 0,5x|=0 <=>4-0,5x=0 <=>0,5x=4 <=>x=8

Vậy Amax=-17 <=> x=8

b)5-2|\(\frac{1}{2x}\)-8|

|\(\frac{1}{2x}\)-8|≥0 với mọi x

=>-2|\(\frac{1}{2x}\)-8|≤0 với mọi x

=>5--2|\(\frac{1}{2x}\)-8|≤5 với mọi x

=>B≤5 với mọi x

Dấu ''='' xảy ra <=> |\(\frac{1}{2x}\)-8|=0

\(\frac{1}{2x}\)=8

2x=\(\frac{1}{8}\)

x=\(\frac{1}{16}\)

Vậy Bmax=5 <=>x=\(\frac{1}{16}\)

Đọc tiếp...
Kazuto Kazuto CTV 6 tháng 9 2019 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

b. Viết rõ đề đi .-.

Có :\(\left|\frac{1}{2}x-8\right|\ge0\forall x\)

<=> \(-2\left|\frac{1}{2}x-8\right|\le0\forall x\)

<=> \(5-2\left|\frac{1}{2}x-8\right|\le5\forall x\)

<=> \(C\le5\forall x\)

C = 5 <=> |1/2x - 8| = 0

          <=> 1/2x - 8   = 0

           <=> 1/2x = 8

            <=> x = 16

Vậy Cmax = 5 tại x = 16

Đọc tiếp...
Kazuto Kazuto CTV 6 tháng 9 2019 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

a. Có |4 - 0,5x| \(\ge\)\(\forall\)x

=> -5| 4 - 0,5x| \(\le\)0\(\forall\)x

=> -5|4 - 0,5x| - 17 \(\le\)-17\(\forall\)x

=> B \(\le\)-17\(\forall\)x

B = -17 <=> |4 - 0,5x| = 0

             <=> 4 - 1/2x = 0

             <=> 1/2x = 4

             <=> x = 8

Vậy Bmax = -17 tại x = 8

Đọc tiếp...
shitbo shitbo 24 tháng 8 2019 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

\(|3x+1|=|x-21|\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}3x+1=x-21\\3x+1=21-x\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x=-22\\4x=20\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-11\\x=5\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan Edogawa Conan CTV 24 tháng 8 2019 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

a) Ta có:

\(\left|3x+1\right|=\left|x-21\right|\)

=> \(\orbr{\begin{cases}3x+1=x-21\\3x+1=21-x\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}2x=-22\\4x=20\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=-11\\x=5\end{cases}}\)

b) Ta có: 

\(\left|\frac{1}{2}-x\right|=\left|2x-3\right|\)

=> \(\orbr{\begin{cases}\frac{1}{2}-x=2x-3\\\frac{1}{2}-x=3-2x\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}3x=\frac{7}{2}\\-x=-\frac{5}{2}\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{6}\\x=\frac{5}{2}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
kobiet kobiet 30 tháng 8 2019 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

jxksxjska

Đọc tiếp...
༺ℒữ༒ℬố༻ ༺ℒữ༒ℬố༻ 13 tháng 8 2019 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

nguyên nữa

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Nghĩa Lê Tuấn Nghĩa 13 tháng 8 2019 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Có đk x; y nguyên nữa pải ko bn ! 

<=> \(\left(x-2\right)\left(5-x\right)=\left|y+1\right|+1\)

Ta có VP >0 với mọi y

\(\Rightarrow\left(x-2\right)\left(5-x\right)>0\)

\(\Rightarrow\)x-2>0 và 5-x >0    hoặc x-2<0  và 5-x <0 

=>  x>2 và x<5                  hoặc x<2 và x>5 (vô lý )

Vậy 2

=> \(x\in\left\{3;4\right\}\)

Thay lần lượt vào để tìm y và kiểm tra có thỏa mãn ko là xog nha

Đọc tiếp...
Marakai Marakai 11 tháng 8 2019 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm
Tiêu Chiến Tiêu Chiến CTV 7 tháng 8 2019 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Ta đã biết với mọi x,y \(\inℚ\)thì \(\left|x+y\right|\le\left|x\right|+\left|y\right|\)

Đẳng thức xảy ra khi \(xy\ge0\)

Ta có : \(P=\left|x-2015\right|+\left|x-2016\right|=\left|x-2015\right|+\left|2016-x\right|\ge\left|x-2015+2016-x\right|=\left|1\right|=1\)

Vậy \(P\ge1\), P đạt giá trị nhỏ nhất là 1 khi \(2016\le x\le2015\)

Đọc tiếp...
Hạ Nè          Hạ Nè CTV 2 tháng 8 2019 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

Đặt D = 2|x - 3| + |2x - 10|

D =  |x - 3| + |x - 3| + |2x - 10|

D =  |x - 3| + |x - 3| + |10 - 2x|

Vì |x - 3| + |x - 3| + |10 - 2x| ≥ |x - 3 + x - 3 + 10 - 2x| = |4| = 4

=> Min D = 4

Dấu " = " xảy ra <=> (x - 3)(x - 3)(10 - 2x) ≥ 0

Th1: x - 3 ≥ 0 => x ≥ 3

       10 - 2x ≥ 0 => x ≤ 5

=> thỏa mãn

Th2: x - 3 ≤ 0 => x ≤ 3

       10 - 2x ≤ 0 => x ≥ 5 

=> ko thỏa mãn

Vậy min D = 4 khi 3 ≤ x ≤ 5

P/s: e 2k8 nên làm đại, ko chắc 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: