Giúp tôi giải toán và làm văn


Selderlye CTV 16 tháng 9 2019 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

TH1: \(7-x=5x+1\Leftrightarrow6x=6\Leftrightarrow x=1\)

TH2: \(7-x=-5x-1\Leftrightarrow-4x=8\Leftrightarrow x=-2\)

Vậy x = 1 hoặc x = -2.

Đọc tiếp...
Kinnen 16 tháng 9 2019 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Bạn chỉ cần tính 5x +1 bằng ? là được

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 14 tháng 9 2019 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

\(|2x-1|+|x-\frac{1}{2}|=3\left(1\right)\)

+) Với \(x< \frac{1}{2}\Rightarrow\hept{\begin{cases}2x-1< 0\\x-\frac{1}{2}< 0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}|2x-1|=1-2x\\|x-\frac{1}{2}|=\frac{1}{2}-x\end{cases}\left(2\right)}}\)

Thay (2) vào (1) ta được:

\(1-2x+\frac{1}{2}-x=3\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{2}-3x=3\)

\(\Leftrightarrow3x=\frac{-3}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{-1}{2}\)( chọn )

+) Với \(x\ge\frac{1}{2}\Rightarrow\hept{\begin{cases}2x-1\ge0\\x-\frac{1}{2}\ge0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}|2x-1|=2x-1\\|x-\frac{1}{2}|=x-\frac{1}{2}\end{cases}\left(3\right)}}\)

Thay (3) vào (1) ta được:

\(2x-1+x-\frac{1}{2}=3\)

\(\Leftrightarrow3x-\frac{3}{2}=3\)

\(\Leftrightarrow3x=\frac{9}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)( chọn )

Vậy \(x\in\left\{\frac{-1}{2};\frac{3}{2}\right\}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Hiền 6 tháng 9 2019 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

a) A = -5 |4 - 0,5x| - 17

Ta có |4 - 0,5x|≥0 với mọi x

=>-5|4 - 0,5x|≤0 với mọi x

=>-5 |4 - 0,5x| - 17≤-17 với mọi x

=>A≤-17 với mọi x

Dấu ''='' xảy ra <=> |4 - 0,5x|=0 <=>4-0,5x=0 <=>0,5x=4 <=>x=8

Vậy Amax=-17 <=> x=8

b)5-2|\(\frac{1}{2x}\)-8|

|\(\frac{1}{2x}\)-8|≥0 với mọi x

=>-2|\(\frac{1}{2x}\)-8|≤0 với mọi x

=>5--2|\(\frac{1}{2x}\)-8|≤5 với mọi x

=>B≤5 với mọi x

Dấu ''='' xảy ra <=> |\(\frac{1}{2x}\)-8|=0

\(\frac{1}{2x}\)=8

2x=\(\frac{1}{8}\)

x=\(\frac{1}{16}\)

Vậy Bmax=5 <=>x=\(\frac{1}{16}\)

Đọc tiếp...
Kazuto CTV 6 tháng 9 2019 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

b. Viết rõ đề đi .-.

Có :\(\left|\frac{1}{2}x-8\right|\ge0\forall x\)

<=> \(-2\left|\frac{1}{2}x-8\right|\le0\forall x\)

<=> \(5-2\left|\frac{1}{2}x-8\right|\le5\forall x\)

<=> \(C\le5\forall x\)

C = 5 <=> |1/2x - 8| = 0

          <=> 1/2x - 8   = 0

           <=> 1/2x = 8

            <=> x = 16

Vậy Cmax = 5 tại x = 16

Đọc tiếp...
Kazuto CTV 6 tháng 9 2019 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

a. Có |4 - 0,5x| \(\ge\)\(\forall\)x

=> -5| 4 - 0,5x| \(\le\)0\(\forall\)x

=> -5|4 - 0,5x| - 17 \(\le\)-17\(\forall\)x

=> B \(\le\)-17\(\forall\)x

B = -17 <=> |4 - 0,5x| = 0

             <=> 4 - 1/2x = 0

             <=> 1/2x = 4

             <=> x = 8

Vậy Bmax = -17 tại x = 8

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương 17 tháng 8 2018 lúc 8:18
Báo cáo sai phạm

ta có VT = |x+1|+|x-10|

               = |x+1| + |10-x| > |x+1+10-x| = 11

đẳng thức |x+1| + |x-10| = 11 <=> VT=VP=11 <=> (x+1)(10-x) > 0 <=> -1 < 0 < 10

               

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 20 tháng 11 2019 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Làm sai hết rồi.

\(A=\left(\left|x+100\right|+\left|x+400\right|\right)+\left(\left|x+200\right|+\left|x+300\right|\right)+2011\)

\(A=\left(\left|-x-100\right|+\left|x+400\right|\right)+\left(\left|-x-200\right|+\left|x+300\right|\right)+2011\)

\(\ge\left|-x-100+x+400\right|+\left|-x-200+x+300\right|+2011\)

\(=300+100+2011=2411\)

Dấu "=" xảy ra <=> \(\hept{\begin{cases}\left(-x-100\right)\left(x+400\right)\ge0\\\left(-x-200\right)\left(x+300\right)\ge0\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}-100\le x\le-400\\-200\le x\le-300\end{cases}}\Leftrightarrow-200\le x\le-300\)

Vậy minA = 2411 tại \(-200\le x\le-300\)

Đọc tiếp...
Việt Hoàng ___ CTV 18 tháng 11 2019 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

\(A=\left|x+100\right|+\left|x+200\right|+\left|x+300\right|+\left|x+400\right|+2011\)

\(\Leftrightarrow A\ge\left|x+100+x+200+x+300+x+400\right|+2011=\left|4x+1000\right|+2011\ge2011\)

Dấu '' = '' xảy ra 

\(\Leftrightarrow4x+1000=0\)

\(\Leftrightarrow4x=-1000\)

\(\Leftrightarrow x=-250\)

Vậy Min A = 2011 <=> x = -250

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly CTV 15 tháng 10 2018 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

\(\left|x+100\right|+\left|x+200\right|+\left|x+300\right|+\left|x+400\right|+2011\ge\left|x+100+x+200+x+300+x+400\right|+2011=\left|4x+\left(100+200+300+400\right)\right|+2011\)\(\Rightarrow\left|x+100\right|+\left|x+200\right|+\left|x+300\right|+\left|x+400\right|\ge\left|4x+1000\right|+2011\)

\(\Rightarrow A_{Min}=2011\Leftrightarrow\left|4x+1000\right|=0\Leftrightarrow4x+1000=0\Leftrightarrow4x=-1000\Leftrightarrow x=-250\)

Đọc tiếp...
shitbo 24 tháng 8 2019 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

\(|3x+1|=|x-21|\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}3x+1=x-21\\3x+1=21-x\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x=-22\\4x=20\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-11\\x=5\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 24 tháng 8 2019 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

a) Ta có:

\(\left|3x+1\right|=\left|x-21\right|\)

=> \(\orbr{\begin{cases}3x+1=x-21\\3x+1=21-x\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}2x=-22\\4x=20\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=-11\\x=5\end{cases}}\)

b) Ta có: 

\(\left|\frac{1}{2}-x\right|=\left|2x-3\right|\)

=> \(\orbr{\begin{cases}\frac{1}{2}-x=2x-3\\\frac{1}{2}-x=3-2x\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}3x=\frac{7}{2}\\-x=-\frac{5}{2}\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{6}\\x=\frac{5}{2}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 25 tháng 6 2017 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

GTLN : \(\frac{1}{\left|x\right|+1}\)

\(\frac{1}{\left|x\right|+1}>0\)

Vậy nên |x| phải đạt giá trị nhỏ nhất có thể để 1/|x| +1 > 0 

\(1⋮\left|x+1\right|\)nên x = 0

GTNN \(\frac{\left|x\right|+1945}{1946}\)

\(\left|x\right|=-1945\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: