Giúp tôi giải toán


Noo Phước Thịnh 10/06/2017 lúc 09:32

50+50=100

1245+659=1904

nguyen Trong Hu 10/06/2017 lúc 13:23

50+50=100

1245+659=1904

Sesshomaru 10/06/2017 lúc 10:10

100 va 1904

oriana 18/05/2017 lúc 18:53

Co 5 nguoi va 30 qua hồng

Huệ Anh 18/05/2017 lúc 19:49

có 5 người 

30 quả hồng

manthidoan 18/05/2017 lúc 18:54

Thanks bạn nha!

Nguyễn Quốc Việt 07/05/2017 lúc 12:32

\(\frac{17}{2}-\left|2x-\frac{5}{2}\right|=-\frac{7}{6}\)

\(\left|2x-\frac{5}{2}\right|=\frac{17}{2}-\frac{-7}{6}\)

\(\left|2x-\frac{5}{2}\right|=\frac{51}{6}+\frac{7}{6}\)

\(\left|2x-\frac{5}{2}\right|=\frac{29}{3}\)

\(2x-\frac{5}{2}=\frac{29}{3}\)hoặc \(2x-\frac{5}{2}=\frac{-29}{3}\)

Trường hợp 1:

\(2x-\frac{5}{2}=\frac{29}{3}\)

\(2x=\frac{29}{3}+\frac{5}{2}\)

\(2x=\frac{73}{6}\)

\(x=\frac{73}{6}:2\)

\(x=\frac{73}{12}\)

Trường hợp 2:

\(2x-\frac{5}{2}=\frac{-29}{3}\)

\(2x=\frac{-29}{3}+\frac{5}{2}\)

\(2x=\frac{-43}{6}\)

\(x=\frac{-43}{6}:2\)

\(x=\frac{-43}{12}\)

Vậy \(x=\frac{73}{12}\)hoặc \(x=\frac{-43}{12}\)

le bao truc 07/05/2017 lúc 13:47

\(\frac{17}{2}-\left|2x-\frac{5}{2}\right|=-\frac{7}{6}\)

\(\Rightarrow\left|2x-\frac{5}{2}\right|=\frac{17}{2}+\frac{7}{6}=\frac{29}{3}\)
\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}-\frac{29}{3}\\\frac{29}{3}\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{-43}{12}\\x=\frac{73}{12}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x\in-\frac{43}{12};\frac{73}{12}\)

no name 07/05/2017 lúc 12:37

17/2-|2x-5/2|=-7/6

=>-|2x-5/2|=-7/6-17/2    (chuyển vế đổi dấu)

=>-|2x-5/2|=-29/3          (thực hiện pép tính vế phải)

=>.|2x-5/2|=29/3             (bỏ dấu trừ cả hai vế)

như ta đã biết với a bất kì ta luôn có |a|=-a khi a<0     |a|=a khi a>0 hoặc a=0

xét trường hợp 2x-5/2>=0 =>x>=1.25

ta có |2x-5/2|=2x-5/2      (vì lớn hơn hoặc bằng 0 nên nó bằng chính nó)

khi đó 2x-5/2=29/3=>2x=73/6=>x=73/12     (giải phương trình)

tương tự 2x-5/2<0=>x<1.25

ta có |2x-5/2|=-(2x-5/2)=5/2-2x

khi đó 5/2-2x=29/3=>2x=5/2-29/3=-43/6=>x=-43/12   (như trên)

vậy x=73/12 và x=-43/12

tranganh 04/05/2017 lúc 21:04

để A nhỏ nhất thì Ix-3I+Ix+1I nhỏ nhất 

\(\Leftrightarrow\)Ix-3+x+1I nhỏ nhất

\(\Leftrightarrow\)Ix+x+1-3I nhỏ nhất

\(\Leftrightarrow\)I2x+(-2)I nhỏ nhất

Ta có: I2x+(-2)I > hoac = 0

\(\Rightarrow\)Để A nhỏ nhất thì I2x+(-2)I=0

\(\Leftrightarrow\)2x+(-2) =0

\(\Leftrightarrow\)2x=2 

\(\Leftrightarrow\)x=1

vậy A = 0 với x=1

what là cái gì 04/05/2017 lúc 21:03

x=3,x=0

vutanloc 30/04/2017 lúc 08:22

|X-1|=|3X-5|

TH1 X-1=3X-5     ĐKXĐ X>=1 VÀ X>=5/3

2X=-4

X=-2 NHẬN

TH2 -X+1=-3X+5 ĐKXĐ X<1 VÀ X<5/3

2X=4

X=2 NHẬN

le thi thuy trang 29/04/2017 lúc 21:05

I x - 1 I = I 3x - 5I 

TH1 :<=> x -1 = 3x - 5

<=> x - 3x = -5 + 1

<=> - 2x = -4

<=> x = 2

TH 2 : <=> x - 1 = - 3x - 5

<=> x + 3x = -5+1

<=> 4x = -4

<=> x = -1

CHÚC PẠN HK TỐT NA!!!!!!!!!

Trần Thị Loan Quản lý 20/04/2015 lúc 10:51

Nhân xét : |a+b| và (a+b) có cùng tính chẵn lẻ 

=> |a1+a2|+|a2+a3|+|a3+a4|+.....+|an+a1| và (a1+a)+ ( a2+a3) + (a3+a4) +.....+ (an+a1) cùng tính chẵn lẻ

mà (a1+a)+ ( a2+a3) + (a3+a4) +.....+ (an+a1) = 2. (a1+a2 + a+ a4 +.....+ an

=> (a1+a)+ ( a2+a3) + (a3+a4) +.....+ (an+a1)  chẵn 

=>  |a1+a2|+|a2+a3|+|a3+a4|+.....+|an+a1|  chẵn mà 2015 lẻ

=> không tồn tại số nguyên a1;...; an để  |a1+a2|+|a2+a3|+|a3+a4|+.....+|an+a1| = 2015

Ác Mộng 08/06/2015 lúc 20:13

*)Nếu \(x\ge5\) ta có:

x+1+x-3+x-5=8

<=>3x-7=8

<=>3x=15

<=>x=5(TM)

*)Nếu \(3\le x<5\)ta có:

x+1+x-3+5-x=8

<=>x+3=8

<=>x=5(Loại)

*)Nếu \(-1\le x<3\)ta có:

x+1+3-x+5-x=8

<=>9-x=8

<=>x=1(TM)

*)Nếu x < -1 ta có:

-x-1+3-x+5-x=8

<=>-3x+7=8

<=>-3x=1

<=>x=-1/3(Loại)

Nguyễn Phi Hòa 08/06/2015 lúc 20:18

                                                                       Giải:              

                  \(\left|x+1\right|+\left|x-3\right|+\left|x-5\right|=8\)

                                           \(x+-1+3+5=8\)

                                                                   \(x+7=8\)

                                                                             \(x=8-7\)

                                                                             \(x=1\)

Huỳnh phương Khuê 26/02/2015 lúc 10:47

ta có (x-1)2 >= 0

   \(\Rightarrow\) (x-1)2 +2008 >= 2008

Để A đạt giá trị nhỏ nhất thì (x-1)2  +2008=2008

                                  hay  (x-1)2          = 2008-2008=0

                                          x-1             = 0

                                          x                 = 0+1

                                          x                 = 1

lúc đó A= (1-1)2 +2008= 02 +2008= 2008

             vậy x = 1 thì A có giá trị nhỏ nhất là 2008

       

minh mọt sách 14/05/2015 lúc 17:02

khi đó tổng này sẽ phụ thuộc vào hiệu 2 ẩn nào đó, tuỳ theo mỗi trường hợp

Trần Thị Loan Quản lý 14/05/2015 lúc 18:03

Nhận xét: |x - y| và x - y có cùng tính chẵn lẽ

và x - y ; x+ y có cùng tính chẵn lẻ

=> |x - y| và x + y có cùng tính chẵn lẻ

=> |x-y|+|y-z|+|z-t|+|t-x| có cùng tính chẵn lẻ với (x+y) + (y + z)+ (z + t) + (t + x)

Mà (x+y) + (y + z)+ (z + t) + (t + x) = 2.(x + y + z + t) => (x+y) + (y + z)+ (z + t) + (t + x) chẵn

=>  |x-y|+|y-z|+|z-t|+|t-x|  chẵn mà 2003 lẻ

=> Không tồn tại số nguyên x; y ; z; t thoả mãn yêu cầu

giang ho dai ca 14/05/2015 lúc 17:01

thử chia đi, mình đúng cho ,mình mọt sách

Nguyễn Minh Anh 03/09/2015 lúc 18:42

a,|x+3| +|x+1|=3x (1)

với mọi giá trị của x ta có |x+3|>=0; |x+1|>=0 

--> |x+3|+|x+1|>=0 -->3x>=0-->x>=0

--> x+3>0  ;  x+1>0 --> |x+3| =x+3 ; |x+1|=x+1

Khi đó (1) có dạng: x+3+x+1= 3x

                            2x - 3x= -3-1

                             -x       =-4

                              x       =4

trieu dang 18/07/2015 lúc 19:11

 

A=|2x-2|+|2x-2013|

=|2x-2|+|2013-2x|\(\ge\)|2x-2+2013-2x|=2011

Dấu "=" xãy ra khi:

(2x-2)(2013-2x)\(\ge\)0

TH1: 2x-1\(\ge\)0 và 2013-2x\(\ge\)0

x\(\ge\)1/2 và x\(\ge\)2013/2

=>x\(\ge\)2013/2

TH2: 2x-1\(\le\)0 và 2013-2x\(\le\)0

x\(\le\)1/2 và x\(\le\)2013/2

=>x\(\le\)1/2

từ 2 TH suy ra không có giá trị nào của x thỏa mãn A nhỏ nhất

 

Lê Song Thanh Nhã 18/07/2015 lúc 18:58

A=|2x-2|+|2x-2013| có giá trị nhỏ nhất => 2x-2= 0 hoặc 2x-2013=0

Mà x là 1 số nguyên => 2x-2= 0 => x=1

Nguyễn Tùng Dương 07/04/2017 lúc 22:56

-3<x<=1

Trà My CTV 07/04/2017 lúc 22:08

TH1: \(x\le-3\)

pt <=> 1-x-x-3=4 <=> -2-2x=4 <=> -2x=2 <=> x=-1 (loại)

TH2: \(-3< x\le1\)

pt <=> 1-x+x+3=4 <=> 4=4 luôn đúng!

TH3: x>1

pt <=> x-1+x+3=4 <=> 2x+2=4 <=> 2x=2 <=> x=1 (loại)

Vậy \(-3< x\le1\)

Đinh Đức Hùng CTV 06/04/2017 lúc 14:41

Ta thấy :

\(\left|x+2\right|+\left|x-1\right|=\left|x+2\right|+\left|1-x\right|\ge\left|x+2+1-x\right|=3\)

\(\left(y+2\right)^2\ge0\Rightarrow3-\left(y+2\right)^2\le3\)

\(\Rightarrow VT\ge3\ge VP\)

Để \(VP=VT\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left|x+2\right|+\left|x-1\right|=3\\3-\left(y+2\right)^2=3\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-2;-1;0;1\\y=-2\end{cases}}\)

Vậy các cặp (x;y) nguyên là (-2;-2) ; (-1;-2) ; (0;2) ; (1;2)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: