Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Giá trị tuyệt đối


Nghĩa là sao bạn ơi, so sánh thì số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn, xét từng chữ số đối với 2 số có cùng số lượng chữ số, so sánh từ hàng lớn nhất, nếu số nào có lượng chữ số lớn hơn thì số đó lớn hơn

Đọc tiếp...

đơn vị của a và b là j

Đọc tiếp...
|x+3|=15 (1) TH1:x+3=-15 x =(-15)-3 x =-18 TH2:x+3=15 x =15-3 x =12 Vậy x=-18 hoặc 12 |x-7|+13=13 (2) TH1:x-7+13=13 x-7 =13-13 x-7 =0 x =0+7 x =7 TH2:x-7+13=-13 x-7 =(-13)-13 x-7 =-26 x =(-26)+7 x =-19 Vậy x=7 hoặc -19 |x-3|-16=-4 (3) TH1: x-3-16=-4 x-3 =(-4)+16 x-3 =12 x =12+3 x =15 TH2: x-3-16=4 x-3 =4+16 x-3 =20 x =20+3 x =23 Vậy x=15 hoặc 23 26-|x+9|=-13 TH1: 26-x+9=-13 x+9=26-(-13) x+9=39 x =39-9 x =30 TH2:26-x+9=13 x+9=26-13 x+9=13 x =13-9 x =4 Vậy x=30 hoặc 4 Xong nhé!
Đọc tiếp...

Bài làm

\(\left|x+3\right|=15\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+3=15\\x+3=-15\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=12\\x=-18\end{cases}}}\)

Vậy x = {12; -18}

\(\left|x-7\right|+13=13\Rightarrow\left|x-7\right|=0\Rightarrow x-7=0\Rightarrow x=7\)

Vậy x = 7

\(\left|x-3\right|-16=-4\Rightarrow\left|x-3\right|=12\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-3=12\\x-3=-12\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=15\\x=-9\end{cases}}}\)

Vậy x = {15; -9}

\(26-\left|x+9\right|=-13\Rightarrow\left|x+9\right|=39\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+9=39\\x+9=-39\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=30\\x=-48\end{cases}}}\)

Vậy x = {3-; -48}

Đọc tiếp...

a) \(A=0,5-\left|x-3,5\right|\le0,5\left(\forall x\right)\)

Dấu "=" xảy ra khi: \(\left|x-3,5\right|=0\Rightarrow x=3,5\)

Vậy Max(A) = 0,5 khi x = 3,5

b) \(C=1,7+\left|3,4-x\right|\ge1,7\left(\forall x\right)\)

Dấu "=" xảy ra khi: \(\left|3,4-x\right|=0\Rightarrow x=3,4\)

Vậy Min(C) = 1,7 khi x = 3,4

Đọc tiếp...

a, \(\left|x-\frac{2}{3}\right|=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-\frac{2}{3}=\frac{1}{2}\\x-\frac{2}{3}=-\frac{1}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\\x=\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{6}\\x=\frac{1}{6}\end{cases}}}\)

b, \(\left|x+\frac{7}{20}\right|=\frac{3}{15}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+\frac{7}{20}=\frac{1}{5}\\x+\frac{7}{20}=-\frac{1}{5}\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{5}-\frac{7}{20}\\x=-\frac{1}{5}-\frac{7}{20}\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{-3}{20}\\x=\frac{-11}{20}\end{cases}}}\)

c, \(\left|3x+2\right|=\left|7x-4\right|\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}3x+2=7-4x\\3x+2=4x-7\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}7x=5\\x=9\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{5}{7}\\x=9\end{cases}}}\)

d, \(\left|5-2x\right|=\left|2x-5\right|\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}5-2x=2x-5\\5-2x=5-2x\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-4x=-10\\0x=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\x\in Q\end{cases}}}\)

=> Có vô số x thỏa mãn \(\left|5-2x\right|=\left|2x-5\right|\)

e, \(\left|-5-6x\right|=\left|-x-5\right|\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-5-6x=-x-5\\-5-6x=x+5\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-5x=0\\-7x=10\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-\frac{10}{7}\end{cases}}}\)

f, \(\left|-x+5\right|=\left|12-3x\right|\) đúng ko ???

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-x-5=12-3x\\-x+5=3x-12\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x=7\\-4x=17\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{2}\\x=\frac{17}{4}\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...

| x - 1 | + | x - 4 | = 3x (*)

+) Với x < 1

(*) <=> -( x - 1 ) - ( x - 4 ) = 3x

     <=> 1 - x + 4 - x = 3x

     <=> 5 - 2x = 3x

     <=> 5 = 3x + 2x

     <=> 5 = 5x

     <=> x = 1 ( không thỏa mãn )

+) Với 1 ≤ x < 4

(*) <=> ( x - 1 ) - ( x - 4 ) = 3x

    <=> x - 1 - x + 4 = 3x

    <=> 3 = 3x

    <=> x = 1 ( thỏa mãn )

+) Với x ≥ 4

(*) <=> ( x - 1 ) + ( x - 4 ) = 3x

     <=> x - 1 + x - 4 = 3x

     <=> 2x - 5 = 3x

     <=> 2x - 3x = 5

     <=> -x = 5

     <=> x = -5 ( không thỏa mãn )

Vậy x = 1

Đọc tiếp...

|19|=19 ; |2017|=2017 ; |18|=18 ; |2016|=2016 .

Đọc tiếp...

\(\frac{Buoôồi}{buoofi}\)Và 

Đọc tiếp...

Bn hỏi cái gì ?

Đọc tiếp...

Mình nói so sánh 19/18 và 2017/2016

Đọc tiếp...

19 và  2017                  MSC 2016

18  và 2016

Ta có  19 = 19*112 =2128

           18 = 18*112 =2016

Suy ra : 2128 > 2017

              2016    2016

Vậy 19  >   2017

        18       2016

Đọc tiếp...

b) Xét \(x=0\)thì \(0+\left|y\right|< 20\)=> \(\left|y\right|< 20\Rightarrow y\in\left\{0;\pm1;\pm2;...;\pm19\right\}\)gồm 39 giá trị

Xét x = \(\pm1\)thì y \(\in\left\{0;\pm1;\pm2;\pm3;...;\pm18\right\}\)gồm 37 giá trị

....

Xét x = \(\pm\)18 thì y \(\in\){0; \(\pm\)1} 

Xét x = \(\pm19\)=> y = 0 , có 1 giá trị

Có tất cả : 2(1 + 3 + ... + 37) + 39 = 761(cặp số)

Đọc tiếp...

Ta có :\(\left|x\right|\)=\(\orbr{\begin{cases}x\\-x\end{cases}}\)

\(\left|y\right|\)=\(\orbr{\begin{cases}y\\-y\end{cases}}\)

Với x,y ≥0⇒≥0⇒ có 20 cặp .

Với x ≥0 , y<0 => có 20cặp số.

Với x < 0 , y ≥0 => 20 cặp số

Với x <0 , y <0 => có 38 cặp ( Vì loại 1 cặp : |0| + |-20| và | -20| +|0| )

Vậy có 98 cặp x,y thỏa mãn

Đọc tiếp...

a. Vì \(\left|3x-2\right|\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow2\left|3x-2\right|-1\ge-1\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow2\left|3x-2\right|=0\Leftrightarrow3x-2=0\Leftrightarrow x=\frac{2}{3}\)

Vậy Amin = - 1 <=> x = 2/3

b. Vì \(\left|x-4x\right|\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow5\left|1-4x\right|-1\ge-1\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow5\left|1-4x\right|=0\Leftrightarrow1-4x=0\Leftrightarrow x=\frac{1}{4}\)

Vậy Bmin = - 1 <=> x = 1/4

c. Vì \(x^2\ge0\forall x;\left|y-2\right|\ge0\forall y\)

\(\Rightarrow x^2+3\left|y-2\right|-1\ge-1\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2=0\\3\left|y-2\right|=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=0\\y-2=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=0\\y=2\end{cases}}\)

Vậy Cmin = - 1 <=> x = 0 ; y = 2

Đọc tiếp...

d. Vì \(\left|x\right|\ge0\forall x\)\(\Rightarrow x+\left|x\right|\ge0\forall x\)

Dấu "=" xảy ra <=> x bé hơn hoặc bằng 0

Vậy Dmin = 0 <=> x bé hơn hoặc bằng 0

e.

+) Nếu x > hoặc bằng 7

=> E = | x - 7 | + 6 - x = x - 7 + 6 - x = -1

Vậy x > hoặc bằng 7 thì E có một giá trị duy nhất là -1

+) Nếu 0 < x < 7

=> E = | x - 7 | + 6 - x = - x + 7 + 6 - x = - 2x + 13 ( nhỏ nhất bằng 1 <=> x = 6 )

+) Nếu x bé hơn hoặc bằng 0

=> E = | x - 7 | + 6 - x = - x + 7 + 6 + x = 13  

Vậy Emin = -1 <=> x lớn hơn hoặc bằng 7

Đọc tiếp...

2/5+2/10+2/20+2/40+2/80

32/80+16/80+8/80+4/80+2/80

48/80+8/80+4/80+2/80

56/80+4/80+2/80

60/80+2/80

31/40

Đọc tiếp...

\(\frac{2}{5}+\frac{2}{10}+\frac{2}{20}+\frac{2}{40}+\frac{2}{80}\)

\(=\frac{2}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+\frac{1}{20}+\frac{1}{40}\)

\(=\frac{16}{40}+\frac{8}{40}+\frac{4}{40}+\frac{2}{40}+\frac{1}{40}\)

\(=\frac{31}{40}\)

Học tốt

Đọc tiếp...

\(\frac{2}{5}+\frac{1}{10}+\frac{2}{20}+\frac{2}{40}+\frac{2}{80}\)

\(=\frac{2}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+\frac{1}{20}+\frac{1}{40}\)

\(=\frac{16}{40}+\frac{8}{40}+\frac{4}{40}+\frac{2}{40}+\frac{1}{40}\)

\(=\frac{31}{40}\)

Đọc tiếp...

\(|x-1|+3x=1\)

\(< =>|x-1|=1-3x\)

\(< =>\orbr{\begin{cases}x-1=1-3x\\x-1=3x-1\end{cases}}\)

\(< =>\orbr{\begin{cases}x+3x=1+1=2\\x-3x=-1+1\end{cases}}\)

\(< =>\orbr{\begin{cases}4x=2\\-2x=0\end{cases}< =>\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\x=0\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Xyz CTV

a) |x - 1| + 3x = 1

=> |x  - 1| = 1 - 3x (1)

ĐKXĐ : \(1-3x\ge0\Rightarrow x\le\frac{1}{3}\)

Khi đó (1) <=> \(\orbr{\begin{cases}x-1=1-3x\\x-1=-1+3x\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}4x=2\\-2x=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0,5\left(\text{loại}\right)\\x=0\left(tm\right)\end{cases}}\)

Vậy x = 0

b) |y| + |y - 2| = 2

=> |y| + |2 - y| = 2

Ta có |y| + |2 - y| \(\ge\left|y+2-y\right|=2\)

Dấu "=" xảy ra <=> \(y\left(2-y\right)\ge0\)

TH1 : \(\hept{\begin{cases}y\le0\\2-y\le0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}y\le0\\y\ge2\end{cases}\left(\text{loại}\right)}}\)

TH2 \(\hept{\begin{cases}y\ge0\\2-y\ge0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}y\ge0\\y\le2\end{cases}}\Rightarrow0\le y\le2\left(tm\right)\)

Vậy \(0\le y\le2\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: