Giúp tôi giải toán và làm văn


Huy Hoàng Hôm qua lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

Ta có \(B=\left|2x-5\right|+\left|3+\left(-7\right)\right|\)

=> \(B=\left|2x-5\right|+\left|-4\right|\)

=> \(B=\left|2x-5\right|+4\)

Mà \(\left|2x-5\right|\ge0\)với mọi giá trị của x

=> \(\left|2x-5\right|+4\ge0+4=4\)với mọi giá trị của x

=> GTNN của B là 4.

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI Hôm qua lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

ta có: B = | 2x - 5| + | 3 + ( -7) |

          B = | 2x - 5| + | - 4 |

         B = | 2x - 5| + 4

mà 4>0

\(\left|2x-5\right|\ge0\)

Dấu " =" xảy ra khi:

| 2x - 5| = 0

=> 2x - 5 = 0

2x           = 5

x             = 5/2

KL: giá trị nhỏ nhất của B = 4 tại x = 5/2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thúy Ngân Hôm qua lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

\(B=|2x-5|+|3+\left(-7\right)|\)

\(=|2x-5|+4\ge4\forall x\)

Dấu "=" xảy ra  \(\Leftrightarrow2x-5=0\Rightarrow x=\frac{5}{2}\).

Vậy Min B = 4 khi x = \(\frac{5}{2}\).

Đọc tiếp...
Riio Riyuko 19/05/2018 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Nhận thấy : 

\(3x^2-3x+1=3\left(x^2-x\right)+1=3\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{3}{4}+1=3\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}>0\)

Nên phương trình trên 

<=> \(3x^2-3x+1=1-2x\)

<=> \(3x^2-x=0\)

<=> \(x\left(3x-1\right)=0\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x=\frac{1}{3}\end{cases}}\)

Vậy ................. 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 21/05 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

Để phương trình trên có nghiệm thì \(1-2x\ge0\Leftrightarrow x\le\frac{1}{2}\)

Ta có: \(3x^2-3x+1=3\left(x^2-x+\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{4}=3\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}\ge\frac{1}{4}>0\)

Vậy nên \(\left|3x^2-3x+1\right|=3x^2-3x+1\)

Phương trình trở thành:

\(3x^2-3x+1=1-2x\)

\(\Leftrightarrow3x^2-x=0\Leftrightarrow x\left(3x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\3x-1=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=\frac{1}{3}\end{cases}}\left(tmđk\right)\)

Vậy phương trình có 2 nghiệm x = 0 hoặc \(x=\frac{1}{3}.\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Thiện 18/05/2018 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Ta thấy \(11^m\)tận cùng bằng \(1\)

               \(5^n\)tận cùng bằng \(5\)

Nếu \(11^m>5^n\)thì \(A\)tận cùng bằng \(6\)

Nếu \(11^m< 5^n\)thì \(A\)tận cùng bằng \(4\)

Khi \(m=2;n=3\)thì \(A=\left|121-124\right|=4\)

\(\Rightarrow Min\left(A\right)=4\)( chẳng hạn khi \(m=2;n=3\))

Đọc tiếp...
Đặng Xuân Hiếu 04/04/2015 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

|x| + |x - 1| + |x - 2| = x (1)

TH 1: x \(\ge\) 2

(1) <=> x + x - 1 + x - 2 = x

    <=> x = 3/2 (Loại)

TH 2: 1\(\le\)x<2

(1) <=> x + x - 1 + 2 - x = x

    <=> 1 = 0 (Vô lý)

TH 3: 0\(\le\)x<1

(1) <=> x + 1 - x + 2 - x = x

     <=> x = 3/2 (loại)

TH 4: x < 0

(1) <=> -x + 1 - x + 2 - x = x

    <=> x = 3/4 (Loại)

Vậy phương trình (1) vô nghiệm

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 22/02/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(\hept{\begin{cases}\left|x\right|\ge0\\\left|x-1\right|\ge0\\\left|x-2\right|\ge0\end{cases}\Rightarrow}\left|x\right|+\left|x-1\right|+\left|x-2\right|\ge0\)

Mà \(\left|x\right|+\left|x-1\right|+\left|x-2\right|=x\)

\(\Rightarrow\)\(x\ge0\)

\(\Rightarrow\)\(\left|x\right|+\left|x-1\right|+\left|x-2\right|=x\)

\(\Leftrightarrow\)\(x+x-1+x-2=x\)

\(\Leftrightarrow\)\(x+x+x-x=1+2\)

\(\Leftrightarrow\)\(2x=3\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=\frac{3}{2}\)

Vậy phương trình có nghiệm \(x=\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
leminhduc 28/09/2017 lúc 05:40
Báo cáo sai phạm

IxI+Ix-1I+Ix-2I=x            (1)

+, Nếu \(x\le0\)thì (1)                ( vì x<0 <=> x< 1 và 2 )

\(\Leftrightarrow\left(-x\right)+\left[-\left(x-1\right)\right]+\left[-\left(x-2\right)\right]=x\)

\(\Leftrightarrow-x-x+x-x+2=x\)

\(\Leftrightarrow-3x+3=x\)        

\(\Leftrightarrow x-\left(-3x\right)=3\)

\(\Leftrightarrow4x=3\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{3}{4}\)           ( loại không đúng điều kiện ) 

+, Nếu \(0< x< 2\)thì (1)

\(\Leftrightarrow x+\left(x+1\right)+\left(x+2\right)=x\)

\(\Leftrightarrow x+x+1+x+2=x\)

\(\Leftrightarrow3x+3=x\)

\(\Leftrightarrow x-3x=3\)

\(\Leftrightarrow-2x=3\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{3}{2}\)          ( loại không đúng điều kiện )

+, Nếu \(0< x\le1\)thì (1)         ( Vì x<1 <=> x < 2 )

\(\Leftrightarrow x+x+1+x+2=x\)

\(\Leftrightarrow3x+3=x\)

\(\Leftrightarrow x-3x=3\)

\(\Leftrightarrow-2x=3\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{3}{2}\)               ( loại )

+, Nếu \(x\ge3\)thì (1)

\(\Leftrightarrow x+1+x+x+2=x\)

\(\Leftrightarrow3x+3=x\)

\(\Leftrightarrow x-3x=3\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{3}{2}\)     (loiaj )

Vậy không có giá trị của x .

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 06/09/2015 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

|x + 3/4| - 1/3 = 0

=> |x+3/4| = 1/3

(1) x + 3/4 = 1/3 => x = -5/12

(2) x + 3/4 = -1/3 => x = -13/12

Vậy x =-5/12 hoặc x =-13/12

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc phương quỳnh 08/07/2016 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

/x-1,7/=2,3
 

Đọc tiếp...
Phạm Quốc Cường 13/01/2018 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\left|x-2\right|\ge x-2\)

          \(\left|x-3\right|\ge0\)

          \(\left|x-4\right|=\left|4-x\right|\ge4-x\)

\(\Rightarrow\left|x-2\right|+\left|x-3\right|+\left|x-4\right|\ge2\)

Dấu "=" xảy ra khi \(\hept{\begin{cases}x-2\ge0\\x-3=0\\x-4\le0\end{cases}\Rightarrow}x=3\)

Đọc tiếp...
alan turing 31/07/2017 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

x-2* căn(x-2)+3.tìm gtnn.

Đọc tiếp...
Thiên An 29/07/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

1)  \(\left|x-1\right|+\left|x-2\right|+\left|x-3\right|+\left|x-4\right|=5x-20\)    (1)

Vì  \(VT\ge0\)  nên  \(5x-20\ge0\)  hay  \(x\ge4\)

Do đó  

\(\left|x-1\right|+\left|x-2\right|+\left|x-3\right|+\left|x-4\right|=x-1+x-2+x-3+x-4=4x-10\)

(1) tương đương với

\(4x-10=5x-20\)  \(\Leftrightarrow x=10\)  (Nhận)

Bài 2) tương tự

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 26/04/2018 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

/ 2x - 18 / lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x

/ 5y + 25 / lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi y

=> /2x - 18/ + / 5y + 25 / + 69 lớn hơn hoặc bằng 69

=> biểu thức có giá trị nhỏ nhất là 69 

Khi đó : 

2x - 18 = 0          và             5y + 25 = 0

x = 9                                       y = -5

Đọc tiếp...
Thanh Thảo 02/01/2015 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

3)  -5 . (2 - x) + 4 . (x - 3) = 10x - 15

=> -10 + 5x + 4x - 12 - 10x = -15

=> x . (5 + 4 - 10) - 24      = -15

=> -x                               = -15 + 24

=> -x                               = 9

=> x = -9             

Đọc tiếp...
Thanh Thảo 02/01/2015 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

2)  4 . (x - 1) - 3 . (x - 2) = - l-5l

=> 4x - 4 - 3x + 6          = -5

=> x . (4 - 3) + 2            = -5

=> x                              = -5 - 2

=> x                               = -7 

Đọc tiếp...
Thanh Thảo 02/01/2015 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

1) -7 . (5 - x) - 2 . (x - 10) = 15

=> -35 + 7x - 2x + 20      = 15

=> -15 + x . (7 - 2)          = 15

=>       5x                       = -15 - 15

=>        5x                      = -30

=>          x                      = -30 : 5 = -6

Đọc tiếp...
supremekk 23/04/2018 lúc 08:32
Báo cáo sai phạm

theo suy luận của t :

1 ) đề ngu 

2 ) đề sai

3 ) thằng ra đề lên cơn

4 ) tại t ngu nên không hiểu đề viết j

Đọc tiếp...
Hiếu 12/04/2018 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Vì \(\hept{\begin{cases}\left|x+2\right|\ge0\\\left|y+3\right|\ge0\end{cases}}\) nên \(\left|x+2\right|+\left|y+3\right|=0\)

Khi \(\hept{\begin{cases}x+2=0\\y+3=0\end{cases}}\)=> \(\hept{\begin{cases}x=-2\\y=-3\end{cases}}\)

Vậy .............

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 12/04/2018 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

\(|x+2|+|y+3|=0\)

Ta thấy \(|x+2|\ge0\)

             \(|y+3|\ge0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x+2=0\\y+3=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=0-2\\y=0-3\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x=-2\\y=-3\end{cases}}}\)

Vậy x=2; y=-3

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Anh 12/04/2018 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

\(|\) x+2\(|\) +\(|\) y+3\(|\) =0

Ta luôn có:  \(|\) x+2\(|\) \(\ge\) 0 ; \(|\) y+3\(|\) \(\ge\) 0

\(\Rightarrow\) \(\orbr{\begin{cases}x+2=0\\y+3=0\end{cases}}\) \(\Rightarrow\) \(\orbr{\begin{cases}x=-2\\y=-3\end{cases}}\)

Vậy x= -2 ; y= -3

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 05/07/2015 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

a) theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau có 

\(\frac{x-y-z}{x}=\frac{-x+y-z}{y}=\frac{-x-y+z}{z}=\frac{x-y-z-x+y-z-x-y+z}{x+y+z}=\frac{-\left(x+y+z\right)}{x+y+z}=-1\)

=> x - y - z = - x  => 2.x = y + z

    y - x - z = - y  => 2.y = x+z

    z - x - y = - z => 2.z = x+y

Ta có: \(A=\left(1+\frac{y}{x}\right)\left(1+\frac{z}{y}\right)\left(1+\frac{x}{z}\right)=\frac{x+y}{x}.\frac{y+z}{y}.\frac{z+x}{z}=\frac{2z}{x}.\frac{2x}{y}.\frac{2y}{z}=\frac{2xyz}{xyz}=2\)

b) Vì \(\left|x+3y-1\right|\ge0\)\(-3\left|y+3\right|\le0\)

=> \(\left|x+3y-1\right|=-3\left|y+3\right|\) khi \(\left|x+3y-1\right|=-3\left|y+3\right|=0\)

=> x+ 3y - 1 = 0 và y + 3 = 0

=> x = 1 - 3y và y = -3 => x = 1- 3(-3) = 10; y = -3

=> C = 4.102.(-3) + 2.10.(-3)2 - (-3)2 = -1029

 

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 30/03/2018 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

/2x+3/-2/2-x/=5 

=> x=2,5

/2x-3/-x=/2-x/

=> x=0,5


 

Đọc tiếp...
Luu Thanh Van 20/11/2016 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

Bạn Chi Bùi ơi, bạn có thể giải rõ ra giúp mình với được không

Đọc tiếp...
Chi Bùi 20/11/2016 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

/2x+3/-2/2-x/=5 

=> x=2,5

/2x-3/-x=/2-x/

=> x=0,5

Đọc tiếp...
Lê Cao Mai Anh 07/04/2018 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

\(2.\left|\frac{1}{2}x-\frac{1}{3}\right|-\frac{3}{2}=\frac{1}{4}\)

\(2.\left|\frac{1}{2}x-\frac{1}{3}\right|=\frac{7}{4}\)

\(\left|\frac{1}{2}x-\frac{1}{3}\right|=\frac{7}{8}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}\frac{1}{2}x-\frac{1}{3}=\frac{7}{8}\\\frac{1}{2}x-\frac{1}{3}=\frac{-7}{8}\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}\frac{1}{2}x=\frac{29}{24}\\\frac{1}{2}x=\frac{-13}{24}\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=\frac{29}{12}\\x=\frac{-13}{12}\end{cases}}\)

Vậy \(x\in\left\{\frac{29}{12};\frac{-13}{12}\right\}\)

~~~

#Sunrise

Đọc tiếp...
dusemoth 07/04/2018 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

2 nha@ nhớ tk cho mình@  >_<

Đọc tiếp...
Lê Cao Mai Anh 07/04/2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{4}+\left|2x-\frac{2}{3}\right|=2\)

\(\left|2x-\frac{2}{3}\right|=\frac{5}{4}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}2x-\frac{2}{3}=\frac{5}{4}\\2x-\frac{2}{3}=\frac{-5}{4}\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}2x=\frac{23}{12}\\2x=\frac{-7}{12}\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=\frac{23}{24}\\x=\frac{-7}{24}\end{cases}}\)

Vậy x \(\in\)\(\frac{23}{24};\frac{-7}{24}\)}

~~~

#Sunrise

Đọc tiếp...
yuki asuna 07/04/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

|2x-2/3|=2-3/4

|2x-2/3|=5/4

Mà giá trị tuyệt đối của 1 số phải thuộc N

Suy ra ko tìm đc 2x-2/3

Suy ra ko tìm đc x

Vậy ko tìm đc x thỏa mãn đề bài

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: