Giúp tôi giải toán


hoshimiya ichigo 20/01 lúc 11:33

mình không biết xin lổi nha

Bùi Thế Hào 20/01 lúc 11:58

/2x-6/ + /2x-2/=6 <=> 2[/x-3/+/x-1/]=6

<=> /x-3/+/x-1/=3   (1). Có các TH:

+/ x\(\ge\)3 => x-1 và x-3\(\ge\)0 => (1) <=> x-3+x-1=3 <=> 2x=7 => x=\(\frac{7}{2}\)

+/ x\(\le\)1 => x-1 và x-3\(\le\)0 => (1) <=> -x+3-x+1=3 <=> 2x=1 => x=\(\frac{1}{2}\)

+/ 1\(\le\)x\(\le\)3 => x-1>0 và x-3\(\le\)0 => (1) <=> -x+3+x-1=3 => Loại

ĐS: x={\(\frac{1}{2}\),\(\frac{7}{2}\)}

Tùng Dương Phạm 20/01 lúc 12:08

thank bạn Bùi thế hào nha

nguyen hoang gia phong 19/01 lúc 21:57

cau pham ngoc khue lam thieu cau a cau a =2va =-2

Nguyễn Hương Giang 19/01 lúc 21:47

a) |x| + |-x + 3| = 7=1+6=2+5=3+4=0+ 7 ; vì 0<x<7 nên x є { 1;2} 

Suy ra : + Nếu x=1 thì -x + 3 = 6 »x=3 ( loại vì vô lý )

             + Nếu x=2 thì -x + 3 = 5 » x=2( thỏa mãn)

Vậy x= 2

b)x.(y-1) =5 ; vì x є Z nên x và y-y là ước của 5

Suy ra ta có 4 trường hợp sau :

+ th1: _x=1 » y-1 = 5 ; y = 6

+ th2:_x=5 » y -1= 1 ; y = 2

+ th3:_x=-1 » y-1=-5 ; y = -4

+ th4:_x=-5 » y-1= -1 ; y = 0

Vậy (x;y)є {(1;6);(5;2);(-1;-4);(-5;0)}

c) |2x| + |x-12| = 24 ; vì x єZ và x>12 nên ta thử:

+Nếu x=13 thì |2.13| + |13-12| >24 (loại vì trái đề) 

Vì vậy nếu x>13 thì |2x| + |x-12| >24 (loại vì trái đề) 

Vậy xєØ

Chúc bạn làm bài tốt

Phạm Ngọc Khuê 19/01 lúc 21:19

a)x=2

b)x=1;y=6 hoặc x=5;y=6

c)không tìm được x thỏa mãn đề bài

o0o I am a studious person o0o CTV 17/01 lúc 20:22

cái này bạn phải xét âm dương nha :

mik lm ví dụ hoy :

\(\left|x+7\right|+2x=14\)

Th1 : \(x-7\ge0\Rightarrow x\ge7\)PT trở thành :

\(x-7+2x=14\)

\(\Rightarrow3x=21\Rightarrow x=4\)( tm đk )

Th2 : \(\left|x-7\right|< 0\Rightarrow x< 7\)PT trở thành :

\(7-x+2x=14\)

\(\Rightarrow x=7\)( ko tm đk )

Vậy x = 4

Bùi Phương Thùy 17/01 lúc 20:27

a)

b) \(\hept{\begin{cases}x-5=9\\x-1=9\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=9+5=14\\x=9+1=10\end{cases}}\)

c)\(\hept{\begin{cases}x-6=8\\x+2=8\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=8+6=14\\x=8-2=6\end{cases}}\)

Phan Thanh Tịnh 16/01/2017 lúc 23:45

Áp dụng tính chất\(\left|x\right|\ge x\forall x\in R\),ta có :

\(\left|x-2009\right|\ge x-2009\)

\(\left|x-2010\right|\ge x-2010\)

\(\left|x-2011\right|=\left|2011-x\right|\ge2011-x\)

\(\left|x-2012\right|=\left|2012-x\right|\ge2012-x\)

\(\Rightarrow VT\ge x-2009+x-2010+2011-x+2012-x=4>3\)

Vậy ko có giá trị x thỏa mãn

PS : Cảm giác sao sao ấy,có cái gì sai sai.Mọi người vào làm cho vui.

alibaba nguyễn 16/01/2017 lúc 23:41

Ta có:

|x - 2009| + |x - 2010| + |x - 2011| + |x - 2012|

= |x - 2009| + |x - 2010| + |2011 - x| + |2012 - x|

\(\ge\)|x - 2009 + x - 2010 - x + 2011 - x + 2012|

= |4| = 4

Vậy không tồn tại giá trị x thỏa mãn đẳng thức trên

Nguyễn Công Tùng 17/01 lúc 19:28

nhầm nhầm ko có đáp án của x

Trần Việt Anh 16/01/2017 lúc 18:11

220,33 - ab,cd= 10 x ab,cd

220,33=ab,cd + 10 x ab,cd

220,33=ab,cd x (10+1)

220,33=ab,cd x 11

ab,cd=220,33 : 11

        = 2003

t nha

Đinh Quang Minh 15/01/2017 lúc 15:12

k có giá trị x

Phan Bảo Huân 15/01/2017 lúc 15:21

Để trị tuyệt đối của 2 số nguyên có tổng là 1 thì số hạng thứ nhất =0 và số hạng thứ hai bằng 1 hoặc số hạng thứ nhất bằng 1 và số hạng thứ hai bằng 0.

Th1:|x|+|x-2|=1 thì |x|=1 và |x-2|=1

|x|=1 Suy ra x thuộc 1;-1

|x-2|=0 Suy ra x =2

Th2:|x|+|x-2|=1 thì |x|=0 và |x-2|=1.

|x|=0 Suy ra x=0

|x-2|=1 Suy ra 1;3

Đs: TH1:.......

Th2:.......

Đinh Quang Minh 15/01/2017 lúc 15:23

tưởng nguyên

Vũ Như Mai 14/01/2017 lúc 20:16

Không có giá trị a nha

At the speed of light 14/01/2017 lúc 20:19

\(\left|a\right|\)\(\ge\)\(0\)mà: \(-3< 0\)

\(\Rightarrow\)\(\left|a\right|=-3\)( điều vô lý )

\(\Rightarrow\)a không có giá trị thoả mãn

Kurosaki Akatsu 14/01/2017 lúc 20:17

Ta có :

\(\left|a\right|\ge0\)mà 

\(-3< 0\)

=> \(\left|a\right|=-3\)(là điều vô lý)

=> a không có giá trị thõa mãn

Phan Thanh Tịnh 13/01/2017 lúc 20:42

1.a)\(\left|x-7\right|=15\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-7=15\\x-7=-15\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=22\\x=-8\end{cases}\Rightarrow}x\in\left\{22;-8\right\}}\)

b)\(-\left|x+3\right|-\left|x-y\right|\ge0\Rightarrow\left|x+3\right|+\left|x-y\right|\le0\)\(\hept{\begin{cases}\left|x+3\right|\ge0\\\left|x-y\right|\ge0\end{cases}\Rightarrow\left|x+3\right|+\left|x-y\right|\ge0}\)

\(\Rightarrow\left|x+3\right|+\left|x-y\right|=0\)khi và chỉ khi\(\hept{\begin{cases}x+3=0\\x-y=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-3\\x=y\end{cases}\Rightarrow}x=y=-3}\)

c)\(-\left|3x-2\right|=-1\Rightarrow\left|3x-2\right|=1\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x-2=1\\3x-2=-1\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x=3\\3x=1\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=1\\x=\frac{1}{3}\end{cases}\Rightarrow}x\in}\left\{1;\frac{1}{3}\right\}\)

d)\(\left|x-4\right|-\left(-3\right)=2016\Rightarrow\left|x-4\right|=2013\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-4=2013\\x-4=-2013\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=2017\\x=-2009\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{2017;-2009\right\}\)

2.a)    x2 + 3x + 2 = 0

(x2 + x) + (2x + 2) = 0

x(x + 1) + 2(x + 1) = 0

(x + 2)(x + 1) = 0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+2=0\\x+1=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=-1\end{cases}\Rightarrow}x\in\left\{-2;-1\right\}}\)

b)          x2 + x - 6 = 0

(x2 + 3x) - (2x + 6) = 0

x(x + 3) - 2(x + 3)  = 0

(x - 2)(x + 3)         = 0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=0\\x+3=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=-3\end{cases}\Rightarrow}x\in\left\{2;-3\right\}}\)

Linh Chi Aquarius Virgo HotGirl Haibara 12/01/2017 lúc 12:42

37+3=40

k mk nhé

thanks nhìu

Winx club 12/01/2017 lúc 18:19

37 + 3 = 40 k mình nha

Nguyễn Tiến Dũng 13/01/2017 lúc 17:04

40

k minh nhe 

chuc ban hoc gioi

Nguyễn Thị Thùy Linh 11/01/2017 lúc 15:02

x = -9 hoặc x =-1

Nguyễn Đình Phát 11/01/2017 lúc 15:05

11-2./x+5/=3

2./x+5/=11-3

2./x+5/=8

/x+5/=8:2

/x+5/=4

x+5=4 hoac x+5=-4

nếu  x+5=4

x=-1

nếu x+5=-4

x=-4-5

x=-9

Vậy x=-9 ;1

titanic 11/01/2017 lúc 14:59

11-2.lx+5l=3

2.|x-5|=11-3=8

|x-5|=8:2=4

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-5=4\\x-5=-4\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=4+5\\x=-4+5\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=9\\x=1\end{cases}}}\)

Nguyen ngoc dat 11/01/2017 lúc 14:43

2 . X + 7 = 6

2 . X = 6 - 7

2 . X = -1

X = -1 : 2

X = -0,5

Vậy giá trị tuyệt đối của X trong biểu thức trên là I 0,5 I

Great Moonlight Thìef 10/01/2017 lúc 21:03

\(\left|x-1\right|+2=3\)

\(\left|x-1\right|=1\)

 \(\orbr{\begin{cases}x-1=1\\x-1=-1\end{cases}}\)

\(\orbr{\begin{cases}x=2\\x=0\end{cases}}\)

Nguyễn Thị Trúc Anh 10/01/2017 lúc 21:01

x-1=3-2

x-1=1

x=1+1

x=2

ngonhuminh 09/01/2017 lúc 13:02

x phải nguyên hay thế nào chứ không A nhiều lắm: giá trị của A là một đoạn thẳng nằm song song với trục hoành

cắt trục tung tại điểm A(0,10) vậy A={0,10}

Ngô Quốc Huy 10/01/2017 lúc 01:55

Chẳng hiểu gì,

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: