Giúp tôi giải toán và làm văn


Nhật Hạ CTV 29 tháng 3 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

Bài 3: Bảng giá trị:

x                  -9,5                     -6,5                -2,5              
x + 2,5             -         |           -             |         -           0        +
x + 6,5              -         |           -             0        +           |        +
x + 9,5               -         0          +            |         +           |        +

+) Với x < -9,5

Ta có: -x - 2,5 + (-x) - 6,5 + (-x) - 9,5 = 7

=> -3x - 18,5 = 7

=> -3x = 25,5

=> x = -8,5 (ko thỏa mãn)

+) Với -9,5 ≤ x < -6,5 

Ta có: -x - 2,5 + (-x) - 6,5 + x + 9,5 = 7

=> -x + 0,5 = 7

=> -x = 6,5

=> x = -6,5 (ko thỏa mãn)

+) Với -6,5 ≤ x < -2,5

Ta có: -x - 2,5 + x + 6,5 + x + 9,5 = 7

=> x + 13,5 = 7

=> x = -6,5 (thỏa mãn)

+) Với -2,5 ≤ x

Ta có: x + 2,5 + x + 6,5 + x + 9,5 = 7

=> 3x + 18,5 = 7

=> 3x =  -11,5

=> x = -23/6 = -3,8(3)  (không thỏa mãn)

Vậy x = -6,5

Bài 4: Vì \(\left|x+1\right|\ge0\)\(\forall x\inℝ\)\(\left|x+2\right|\ge0\)\(\forall x\inℝ\) ; ..... ; \(\left|x+100\right|\ge0\)\(\forall x\inℝ\)

\(\Rightarrow\left|x+1\right|+\left|x+2\right|+....+\left|x+100\right|\ge0\) \(\forall x\inℝ\)  (1)

\(\Rightarrow605x\ge0\)

\(\Rightarrow x\ge0\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x+1>0\Rightarrow\left|x+1\right|=x+1\\....\\x+100>0\Rightarrow\left|x+100\right|=x+100\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left|x+1\right|+\left|x+2\right|+....+\left|x+100\right|=605x\)

\(\Rightarrow x+1+x+2+...+x+100=605x\)

\(\Rightarrow\left(x+x+...+x\right)+\left(1+2+...+100\right)=605x\)

\(\Rightarrow100x+\frac{\left(1+100\right).\left[\left(100-1\right)\div1+1\right]}{2}=605x\)

\(\Rightarrow5050=605x-100x\)

\(\Rightarrow505x=5050\)

\(\Rightarrow x=10\)

Đọc tiếp...
Lừ Huy Hoàng 30 tháng 3 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

= người ngoài hành tinh đọc được

Đọc tiếp...
nguyễn đăng chức 30 tháng 3 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

học lại Tin lớp 3 đê

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 12 tháng 7 2015 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

 |x - 6| +  |y - 1|  = 4 =>  |x - 6| = 4 -   |y - 1|

Vì |x - 6| \(\ge\) 0  => 4 -  |y - 1| \(\ge\) 0 =>   |y - 1|  \(\le\) 4  Mà   |y - 1| \(\ge\) 0 và y nguyên nên |y - 1| = 0; 1; 2; 4

+) |y - 1| = 0 => y - 1 = 0  và |x - 6| = 4 

y - 1 = 0  => y = 1 => x = y + 3 = 4 . 

Khi đó |x - 6| = |4 - 6| = 2 \(\ne\) 4 => Loại

+) |y - 1| = 1 => |x - 6| = 3 và y - 1= 1 hoặc y - 1 = -1

y - 1 = 1 => y = 2 => x = y + 3 = 5 => |x - 6| = 1 \(\ne\) 3 => Loại

y - 1 = -1 => y = 0 => x = 3 => |x - 6| = 3 thỏa mãn

+) |y - 1| = 2 => |x - 6| = 2 và y - 1 = 2 hoặc y - 1 = -2

y - 1 = 2 => y = 3 => x = 6 => |x - 6| = 0 \(\ne\) 2 (Loại)

y - 1 = - 2 => y = -1 => x = 2 => |x - 6| = 4 \(\ne\) 2 (Loại)

+) |y - 1| = 3 => |x - 6| = 1 và y - 1 = 3 hoặc y - 1 = -3

y - 1 = 3 => y = 4 => x = 7 => |x - 6| = 1 (Thỏa mãn)

y - 1 = -3 => y = -2 => x = 1 => |x - 6| = 5 \(\ne\) 1 (Loại)

+) |y - 1| = 4 => |x - 6| = 0 => x - 6 = 0 => x = 6 => y = 6 - 3 = 3

=> |y - 1| = 2 \(\ne\) 4 (Loại)

Vậy có các cặp (x; y) = (3;0) ; (7; 4)

Đọc tiếp...
hyjhbgc 12 tháng 7 2015 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

\(x=3\)

\(y=0\)

\(x=7\)

\(y=4\)

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 12 tháng 7 2015 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

  ...........

Đọc tiếp...
zZz Phan Cả Phát zZz CTV 1 tháng 10 2016 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra , ta có : 

\(\left|5x-3\right|\ge7\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}5x-3\ge7\\5x-3\ge-7\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x\ge2\\x\ge\frac{4}{5}\end{cases}}\)

Vậy \(\orbr{\begin{cases}x\ge2\\x\ge\frac{4}{5}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 6 tháng 9 2015 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

|x + 3/4| - 1/3 = 0

=> |x+3/4| = 1/3

(1) x + 3/4 = 1/3 => x = -5/12

(2) x + 3/4 = -1/3 => x = -13/12

Vậy x =-5/12 hoặc x =-13/12

Đọc tiếp...
Hoàng hôn ( Cool Team ) 20 tháng 3 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

a) |x-1,7|=2,3

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-1,7=2,3\\x-1,7=-2,3\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=2,3+1,7=4\\x=-2,3+1,7=-0,6\end{cases}}\)

Vậy..............................................................

b) \(\left|x+\frac{3}{4}\right|-\frac{1}{3}=0\)

    \(\left|x+\frac{3}{4}\right|=\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+\frac{3}{4}=\frac{1}{3}\\x+\frac{3}{4}=-\frac{1}{3}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{3}-\frac{3}{4}=-\frac{5}{12}\\x=-\frac{1}{3}-\frac{3}{4}=-\frac{13}{12}\end{cases}}\)

Vậy.................................................................

Đọc tiếp...
Nguyễn Phi Hưng 20 tháng 3 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

————>đến bước này thì tuỳ kết quả của bạn nha.Mk viết lộn ngược dấu / là phần nhé

|x+3/4|-1/3=0

|x+3/4|=1/3

  1. 2 trường hợp:x+3/4=1/3 hoặc x+3/4=-1/3
Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 13 tháng 6 2018 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

a) \(\left|x\right|=1\frac{2}{5}\)

\(\left|x\right|=\frac{7}{5}\)

\(\Rightarrow x=\frac{7}{5}\)                                                        \(\Rightarrow x=\frac{-7}{5}\)

KL: x = 7/5 hoặc x = -7/5

b) \(\left|x\right|=2,1\)

=> x = 2,1                                 => x = - 2,1

KL: x = 2,1 hoặc x = -2,1

c) \(\left|x\right|=\frac{3}{4}\)

mà x < 0

=> x = -3/4

KL: x = -3/4

d) \(\left|x\right|=0,35\)

mà x>0

=> x = 0,35

KL: x = 0,35

Đọc tiếp...
Trường 20 tháng 3 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

\(a.\left|x\right|=1\frac{2}{5}=\frac{7}{5}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-\frac{7}{5}\\x=\frac{7}{5}\end{cases}}\)

\(b.\left|x\right|=2,1\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=2,1\\x=-2,1\end{cases}}\)

\(c.\left|x\right|=\frac{3}{4}\Rightarrow\hept{\begin{cases}-\frac{3}{4}\left(ktm\right)\\\frac{3}{4}\end{cases}}\)

\(d.\left|x\right|=0,35\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=0,35\\x=-0,35\left(ktm\right)\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Trần Quốc Trung 27 tháng 11 2016 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

De |1-x|=1-x thi 1 - x lon hon hoac bang 0. Tim x de 1 -x lon hon hoac bang 0 la duoc.

Đọc tiếp...
Lê Hữu Thành 23 tháng 11 2016 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Em làm giá trị tuyệt đối kiểu j dợ

Đọc tiếp...
Sasuke Uchiha 7 tháng 7 2017 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

a, 3 1\3 : 2 1\2 - 1 < x < 7 2\3 . 3\7 + 5\2

10\3 : 5\2 - 1 < x < 23\3 . 3\7 + 5\2

          4\3 - 1 < x < 23\7 + 5\2

               1\3 < x < 81\14

Ta thấy 1\3 < 1 và 81\14 > 5 suy ra :

Tập hợp X = {1;2;3;4;5}

b,1/2 - (1/3 + 1/4) < x < 1\48 - ( 1\16 - 1\16)

1/2 - 7/12 < x < 1\48 - 0

-1/12 < x < 1/48

Vì -1/12 < 0 và 1/48 > 0 suy ra :

Tập hợp X = {0}

Đọc tiếp...
Ly 7 tháng 7 2017 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

a) 0 <x < 69/14

 b) -1/12<x < -5/24

Đọc tiếp...
➻❥∂ιệρ๛тнư๛нσα✿‿ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) 16 tháng 3 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

giá trị tuyệt đối của -59 là 59

giá trị tuyệt đối của 0 là 0

giá trị tuyệt đối của 90 là 90

Đọc tiếp...
ミ★Anh➻ Ngáo★彡 16 tháng 3 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Giá trị tuyệt đối của

\(\left|-59\right|là 59\)

\(\left|0\right|là 0\)

\(\left|90\right|là90\)

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 13 tháng 9 2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

ta có \(\left|x+2\right|+\left|x-1\right|=\left|x+2\right|+\left|1-x\right|\ge\left|x+2+1-x\right|=3\)

=> \(VT\ge3\)

mà \(3-\left(y+2\right)^2\le3\Rightarrow VP\le3\)

=> VT=VP=3 <=> ... cậu tự giải tiếp nhé

Đọc tiếp...
Lê Trọng Chương 14 tháng 9 2017 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

thank nhieu nha

Đọc tiếp...
Học Sinh Ham Chơi 4 tháng 3 2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Ta có 

(a+3c)+(a+2b)=8+9

\(\Rightarrow\)2a+2b+3c=17

\(\Rightarrow2\left(a+b+c\right)+c=17\)

+, Nếu a+b+c đạt max thì 2(a+b+c) đạt max\(\Rightarrow\)c đạt min\(\Rightarrow\)c=0

\(\Rightarrow\)GTLN a+b+c=8,5

Vậy...

+Nếu a+b+c đạt min thì 2(a+b+c) đạt min \(\Rightarrow\)c đạt max \(\Rightarrow\)c=17

\(\Rightarrow\)GTLN a+b+c =0

Vậy ....

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Thịnh 12 tháng 3 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

\(\left|x-\frac{1}{3}\right|=\left|2-3x\right|\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-\frac{1}{3}=2-3x\\x-\frac{1}{3}=-\left(2-3x\right)\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{12}\\x=\frac{5}{6}\end{cases}}}\)

Vậy \(x\in\left\{\frac{7}{12};\frac{5}{6}\right\}\)

Đọc tiếp...
soái ca đẹp trai 12 tháng 3 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

đúng ko bn

Đọc tiếp...
Thanh Thảo 2 tháng 1 2015 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

3)  -5 . (2 - x) + 4 . (x - 3) = 10x - 15

=> -10 + 5x + 4x - 12 - 10x = -15

=> x . (5 + 4 - 10) - 24      = -15

=> -x                               = -15 + 24

=> -x                               = 9

=> x = -9             

Đọc tiếp...
Thanh Thảo 2 tháng 1 2015 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

2)  4 . (x - 1) - 3 . (x - 2) = - l-5l

=> 4x - 4 - 3x + 6          = -5

=> x . (4 - 3) + 2            = -5

=> x                              = -5 - 2

=> x                               = -7 

Đọc tiếp...
Thanh Thảo 2 tháng 1 2015 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

1) -7 . (5 - x) - 2 . (x - 10) = 15

=> -35 + 7x - 2x + 20      = 15

=> -15 + x . (7 - 2)          = 15

=>       5x                       = -15 - 15

=>        5x                      = -30

=>          x                      = -30 : 5 = -6

Đọc tiếp...
Kuroba Kaito 5 tháng 2 2019 lúc 0:24
Báo cáo sai phạm

a) -1 - 2(-3 + 2|x|) = -7

=> 2(-3 + 2|x|) = -1 + 7

=> 2(-3 + 2|x|) = 6

=> -3 + 2|x| = 6 : 2

=> -3 + 2|x| = 3

=> 2|x| = 3 + 3

=> 2|x| = 6

=> |x| = 6 : 2

=> |x| = 3

=> \(\orbr{\begin{cases}x=3\\x=-3\end{cases}}\)

=> x = 0

Vậy ...

(13.3x - 3x) : 2 = 162

=> (13 - 1).3x = 162 . 2

=> 12.3x = 324

=> 3x = 324 : 12

=> 3x = 27

=> 3x = 33

=> x = 3

Vậy ...

Đọc tiếp...
Tieu binh kiet 6 tháng 3 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

Me oooow (=21126)

Đọc tiếp...
wattif 6 tháng 3 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

Từ đề bài, ta suy ra:

15+20000-123+1234=21126

Đọc tiếp...
Pham nhat linh 5 tháng 3 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

 ĐÁP ÁN :103

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Cẩm Vân 5 tháng 3 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Nêu có ngoặc thì bằng 103

Nếu ko ngoặc thì bằng 143

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 5 tháng 3 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

   30-20+30-14+20-10+46-12-1+34

=(30-20)+(30-14)+(20-10)+(46-12-1)+34

=10+16+10+33+34

=26+10+33+34

=36+33+34

=69+34

=103

Đọc tiếp...
truong huy hoang 9 tháng 12 2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

xin lỗi, mình sửa lại

a) x đầu tiên ta cho = 2

Vậy |2 + 1| = |3| = 3

Vì 5 - 3 = 2 nên giá trị tuyệt đối thứ hai phải bằng 2

\(\Rightarrow\)Số đó là 0 vì |0 - 2| = |-2| = 2

Vậy x = 2

b) Quy 15 - 7 = 8

Vậy |4 - x| - |x + 3| = 8

Điều kiện này ko thể vì |4 - x| luôn luôn nhỏ hơn |x + 3|. Vậy x = {\(\varnothing\)}

Đọc tiếp...
truong huy hoang 4 tháng 3 2018 lúc 22:40
Báo cáo sai phạm

Mk xin sửa lại:

a) Ta có : 5 = 1 + 4;5 = 0 + 5;5 = 2 + 3

|1| = |-1| = 1 và |4| = |-4| = 4

TH1: x = 0 thì |0 + 1| + |0 - 2| = |1| + |-2| = 1 + 2 = 3 (loại)

TH2: x = -2 thì |-2 + 1| + |-2 - 2| = |-1| + |-4| = 1 + 4 = 5 (chọn)

|0| = 0; |-5| = |5| = 5

x = -1 thì |-1 + 1| + |-1 - 2| = |0| + |-3| = 0 + 3 = 3 (loại)

|-2| = |2| = 2; |-3| = |3| = 3

TH1: x = 1 thì |1 + 1| + |1 - 2| = |2| + |-1| = 2 + 1 = 3 (loại)

TH2: x = -3 thì |-3 + 1| + |-3 - 2| = |-2| + |-5| = 2 + 5 = 7 (loại)

Vậy x = -2.

b) |4-x| - |x+3| + 7 = 15

    |4 - x| - |x + 3| = 15 - 7

    |4 - x| - |x + 3| = 8

Ta có : 8 = 0 + 8; 8 = 1 + 7; 8 = 2 + 6; 8 = 3 + 5; 8 = 4 + 4

Đọc tiếp...
truong huy hoang 10 tháng 9 2017 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

a) (1+1) + (5-2) = 5

b) chịu

Đọc tiếp...
❤Nevenkita❤ Devil ❤ 23 tháng 2 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

Ta có M= |x+2|+|x-9|+|x+1945|

           = |x+1945|+|x+2|+|9-x|

Vì |x+1945|>= x+1945

     |x-2|>= 0

     |9-x|>= 9-x

nên M=|x+1945|+|x-2|+|9-x| >= x+1945+0+9-x =1954

Suy ra min M =1954 (=) x=2

Vậy min M =1954 (=) x=2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: