Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Tiến Đạt 20/01 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

A=5.|1-4x|-1

Do|1-4x|\(\ge0\Rightarrow5.\left|1-4x\right|\ge0\Rightarrow5.\left|1-4x\right|-1\ge\)-1

=>MinA=-1

Dấu "=" xảy ra khi |1-4x|=0 <=> 1-4x=0 <=> x=\(\frac{1}{4}\)

b, B=|x|+|x|

Do|x|\(\ge0\Rightarrow\left|x\right|+\left|x\right|\ge0\)

=>Min B=0 \(\Leftrightarrow\left|x\right|=0\Leftrightarrow x=0\)

c, C=x2+2.|y-2|-1

Do x2\(\ge0;2.\left|y-2\right|\ge0\Rightarrow x^2+2\left|y-2\right|\ge0\)

=>C\(\ge-1\)=> Min C=-1

Dấu "=" xảy ra  khi \(\hept{\begin{cases}x^2=0\\\left|y-2\right|=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=0\\y=2\end{cases}}}\)

BN TỰ KẾT LUẬN NHA

TK MK NHÉ

Đọc tiếp...
zZz Hoàng Tử zZz 19/01 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(|x-2017|\ge0\)

          \(|2018-y|\ge0\)

          \(|z+2019|\ge0\)(hơi khác so vs đề của bạn nhưng hình như đề bạn sai)

Khi đó:\(|x-2017|+|2018-y|+|z+2019|=0\)Khi\(\hept{\begin{cases}x-2017=0\\2018-y=0\\z+2019=0\end{cases}}\)

Ta sẽ tính đc x = 2017, y = 2018, z = 2019

Đọc tiếp...
tranganh 04/05/2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

để A nhỏ nhất thì Ix-3I+Ix+1I nhỏ nhất 

\(\Leftrightarrow\)Ix-3+x+1I nhỏ nhất

\(\Leftrightarrow\)Ix+x+1-3I nhỏ nhất

\(\Leftrightarrow\)I2x+(-2)I nhỏ nhất

Ta có: I2x+(-2)I > hoac = 0

\(\Rightarrow\)Để A nhỏ nhất thì I2x+(-2)I=0

\(\Leftrightarrow\)2x+(-2) =0

\(\Leftrightarrow\)2x=2 

\(\Leftrightarrow\)x=1

vậy A = 0 với x=1

Đọc tiếp...
PTAN-Phạm Tuấn Đạt CTV 18/01 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

\(A=\left|x-3\right|+\left|x+1\right|\)

\(A=\left|3-x\right|+\left|x+1\right|\)

\(\Rightarrow A\ge\left|3-x+x+1\right|=4\)

Vậy Min A = 4 \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\le3\\x\ge-1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
cô nàng xinh đẹp 18/01 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

\(A=|x-3|+|x+1|=|3-x|+|x+1|\ge|3-x+x+1|=|4|=4\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng 4

Đọc tiếp...
Siêu Sao Bóng Đá 15/01/2019 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

|x|=|−5|−|−10|+15

⇒|x|=5−10+15

⇒|x|=10

⇒x=±10

|x|=−(−12)+(−15)+8

⇒|x|=+12+(−15)+8

⇒|x|=12+(−15)+8

⇒|x|=(−3)+8

⇒|x|=5

⇒x=±5

Đọc tiếp...
TL 15/01/2019 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

\(\left|x\right|=\left|-5\right|-\left|-10\right|+15\)

\(\Rightarrow\left|x\right|=5-10+15\)

\(\Rightarrow\left|x\right|=10\)

\(\Rightarrow x=\pm10\)

\(\left|x\right|=-(-12)+(-15)+8\)

\(\Rightarrow\left|x\right|=+12+(-15)+8\)

\(\Rightarrow\left|x\right|=12+(-15)+8\)

\(\Rightarrow\left|x\right|=(-3)+8\)

\(\Rightarrow\left|x\right|=5\)

\(\Rightarrow x=\pm5\)

Bài dưới tương tự

Đọc tiếp...
PTAN-Phạm Tuấn Đạt CTV 11/01/2019 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

\(\left|x\right|=7\Leftrightarrow x=\orbr{\begin{cases}7\\-7\end{cases}}\)

\(\left|y\right|=20\Leftrightarrow y=\orbr{\begin{cases}20\\-20\end{cases}}\)

TH1:x=7;y=20

=>x-y=-13

TH2:x=7;y=-20

=>x-y=27

TH3:x=-7;y=-20

=>x-y=13

TH4:x=-7;y=20

=>x-y=-27

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mỹ Hiền 11/01/2019 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Sao tên giống bạn của tui thek nhưng khác họ thui

Đọc tiếp...
Siêu Phẩm Hacker 11/01/2019 lúc 23:20
Báo cáo sai phạm

\(\left|x\right|=7\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=7\left(nhận\right)\\x=-7\left(nhận\right)\end{cases}}\)

\(\left|y\right|=20\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=20\left(nhận\right)\\y=-20\left(nhận\right)\end{cases}}\)

\(\orbr{\begin{cases}x-y=7-20=-13\\x-y=-7-\left(-20\right)=13\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Quý Lương 10/01/2019 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

a) Để P có giá trị nhỏ nhất thì x cần phải nhỏ nhất 

Do số nguyên tố nhỏ nhất là 2 nên P = |2 - 1| + 5 = 6

a) Để Q có giá trị lớn nhất thì x cần phải nhỏ nhất 

Do số nguyên tố nhỏ nhất là 2 nên Q = 7 - |5 - 2| = 4

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 05/01/2019 lúc 09:27
Báo cáo sai phạm

\(\left|2x-3\right|=x-1\)

\(\Leftrightarrow2x-3=x-1\)

\(\Leftrightarrow2x-3+1=x\)

\(\Leftrightarrow2x-2=x\)

\(\Leftrightarrow2x-x=2\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

\(\text{Vậy }x=2\)

Đọc tiếp...
Phương Uyên CTV 05/01/2019 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

\(\left|2x-3\right|=x-1\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-3=x-1\\2x-3=1-x\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-x=-1+3\\2x+x=1+3\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=\frac{4}{3}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Mirui - chan 05/01/2019 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

\(|2x-3|=x-1\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-3=x-1\\2x-3=-x+1\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-x=-1+3\\2x+x=1+3\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=2\\3x=4\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=2\\x=\frac{4}{3}\end{cases}}}\)

Vậy x=2; x=\(\frac{4}{3}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Hiếu 01/01/2019 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

\(\left|x\right|+\left|y\right|=5\)

\(\Rightarrow\)\(\left|x\right|=-x\)\(ho\text{ặc}\)\(\left|x\right|=x\)

\(\Rightarrow\)\(\left|y\right|=y\)\(ho\text{ặc}\)\(\left|y\right|=-y\)

\(N\text{ếu}\)\(\left|x\right|=x\)\(\Rightarrow\)\(\left|y\right|=-y\)

\(N\text{ếu}\)\(\left|x\right|=-x\)\(\Rightarrow\)\(\left|y\right|=y\)

\(V\text{ậy}\)\(x=6,-y=-1\)

            \(x=7,-y=-2\)

           \(...\)

             \(-x=-1,y=6\)

Bạn liệt kê hết nhé

Đọc tiếp...
Vương Thu Hiền 01/01/2019 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

viết 5 thành tích ta có

1 nhân 5, 5 nhân 1 

từ đó ta tìm được x ,y thỏa mãn đề bài 

h nha ,dung 100% luon

Đọc tiếp...
trần thị phương thảo 28/12/2018 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

Dương Tiến dũng làm dg r

Đọc tiếp...
Nguyen Duc Giang 28/12/2018 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

Có |2x+4.5|-|x-2,7|=0

|2x+4.5|=|x-2.7|

=>2x+4.5=x-2.7hoặc 2x+4.5=-(x-2.7)

Nếu 2x+4.5=2.7

............................

............................

Nếu 2x+4.5=-(x-2.7)

.............................

.............................

Vậy x=-7.2 hoặc x=-0.6

Đọc tiếp...
dương tiến dũng 28/12/2018 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

|2x + 4,5 | -|x - 2,7 | = 0

=>|  2x + 4,5 | > hoặc = 0 (1 )

=> | x - 2,7 | > hoặc = 0(2)

mà | 2x + 4,5 | - | x - 2,7 | = 0

nên 2x + 4,5 = 0                                                            x - 2,7 = 0

      2x = -4,5                                                                 x = 2,7

       x = -4,5 : 2 

x = -2,25

vậy x = -2,25 hoặc x = 2,7

Đọc tiếp...
Lạnh Lùng Boy 23/12/2018 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

Tìm GTNN của biểu thức:

P=|2013x|+|2014x|

P=|x-2013|+|2014−x|

ÁP DỤNG: |A|+|B| >=|A+B|

=> |x-2013|+|2014−x|>=|x-2013+2014-x|

=> |x-2013|+|2014−x|>=1

Vậy P >= 1

Tự xét dấu = xảy ra

Vậy P min =1

Đọc tiếp...
Stephen Hawking 24/12/2018 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(P=|2013-x|+|2014-x|=|2013-x|+|x-2014|\ge|2013-x+x-2014|=|-1|=1\)

\(\Rightarrow minP=1\Leftrightarrow\left(2013-x\right)\left(x-2014\right)\ge0\)

\(TH1:\hept{\begin{cases}2013-x\le0\\x-2014\le0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x\ge2013\\x\le2014\end{cases}}\Rightarrow2013\le x\le2014\)

\(TH2:\hept{\begin{cases}2013-x>0\\x-2014>0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x< 2013\\x>2014\end{cases}}\Rightarrow\)vô lý

Vậy \(minP=1\Leftrightarrow2013\le x\le2014\)

( min là GTNN )

Đọc tiếp...
vuong thi minh anh 05/08/2015 lúc 12:19
Báo cáo sai phạm

a) có =(x+x+..+x)+(1+2+3+....+99)=100  (có 99 chữ số x)

          99x+ 4950=100

           99x= 100- 4950

             99x=-4850

              x=-4850/99

           

             x=

Đọc tiếp...
Bùi Hồng Duyên 23/12/2018 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

a,.\(\frac{1}{2}+\frac{2}{3}.\sqrt{9}\)

=\(\frac{1}{2}+\frac{2}{3}.3\)

=\(\frac{1}{2}+2\)

=\(\frac{5}{2}\)

b,\(x+\frac{2}{5}=1\)

\(x=1-\frac{2}{5}\)

X =\(\frac{3}{5}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 23/12/2018 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

a, \(\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\cdot\sqrt{9}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\cdot3\)

\(=\frac{1}{2}+2\)

\(=\frac{5}{2}\)

b, \(x+\frac{2}{5}=1\)

\(x=1+\left(\frac{-2}{5}\right)\)

\(x=\frac{3}{5}\)

c, Ta có : \(A=\left|x+\frac{1}{2}\right|\ge0\)

\(\Rightarrow A_{min}=0\)

Dấu "=" xảy ra khi : \(\left|x+\frac{1}{2}\right|=0\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}\)

Vậy \(A_{min}=0\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}\)

d, \(2x-5=0\Leftrightarrow2x=0+5\Leftrightarrow2x=5\Leftrightarrow x=\frac{5}{2}\)

Vậy tập hợp các nghiệm của phương trình \(2x-5=0\) là \(\left\{\frac{5}{2}\right\}\).

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 22/12/2018 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Boy Pro 23/12/2018 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

Đọc tiếp...
Đức 2k7 23/12/2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Không...

Đăng linh tinh nhé

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: