Giúp tôi giải toán và làm văn


Minh Sơn Nguyễn 5 tháng 11 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

mong các bạn sẽ giúp mình ở các câu hỏi sau nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Minh Sơn Nguyễn 5 tháng 11 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

cũng xin cảm ơn các bạn khác đã giúp đỡ nhưng vì chỉ đc k 1 câu nên mình xin đc k cho ban nhanh nhất

Đọc tiếp...
Minh Sơn Nguyễn 5 tháng 11 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

thank kiu bạn best_suarez nhìu nha

😁😀😃😆😉😄😂🤣😅😊😋😎😍🙂🤗🤩😏

Đọc tiếp...
(✿◠‿◠)(๛ČℌUƔÊŇ♥Ť❍Ą́Ňツ) 26 tháng 10 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Ta có:

|x|\(\ge\)0

|y|\(\ge\)0

\(\Rightarrow\)|x|+|y|\(\ge\)0

Mà |x|+|y|=3

\(\Rightarrow\)|x| và |y|\(\in\){0;1;2;3}

Rồi bạn thử các trường hợp ra nhé!!

Hok tốt

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 18 tháng 10 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

\(|5x+1|+|3-2x|=|4+3x|\left(1\right)\)

Ta có: \(5x+1=0\Leftrightarrow x=\frac{-1}{5}\)

           \(3-2x=0\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)

           \(4+3x=0\Leftrightarrow x=\frac{-4}{3}\)

Lập bảng xét dấu:

5x+1 3-2x 4+3x -4/3 -1/5 3/2 0 0 0 - - - - + + + + + + + +

+) Với \(x< \frac{-4}{3}\Rightarrow\hept{\begin{cases}5x+1< 0\\3-2x>0\\4+3x< 0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}|5x+1|=-5x-1\\|3-2x|=3-2x\\|4+3x|=-4-3x\end{cases}\left(2\right)}\)

Thay (2) vào (1) ta được:

\(-5x-1+3-2x=-4-3x\)

\(\Leftrightarrow-4x=-6\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)( loại )

+) Với \(\frac{-4}{3}\le x< \frac{-1}{5}\Rightarrow\hept{\begin{cases}5x+1< 0\\3-2x>0\\4+3x>0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}|5x+1|=-5x-1\\|3-2x|=3-2x\\|4+3x|=4+3x\end{cases}\left(3\right)}\)

Thay (3) vào (1) ta được:

\(-5x-1+3-2x=4+3x\)

\(\Leftrightarrow-10x=2\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{-1}{5}\)( loại)

+) Với \(\frac{-1}{5}\le x\le\frac{3}{2}\Rightarrow\hept{\begin{cases}5x+1>0\\3-2x>0\\4+3x>0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}|5x+1|=5x+1\\|3-2x|=3-2x\\|4+3x|=4+3x\end{cases}\left(4\right)}\)

Thay (4) vào (1) ta được:

\(5x+1+3-2x=4+3x\)

\(\Leftrightarrow0=0\)( luôn đúng chọn )

+) Với \(x>\frac{3}{2}\Rightarrow\hept{\begin{cases}5x+1>0\\3-2x< 0\\4+3x>0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}|5x+1|=5x+1\\|3-2x|=2x-3\\|4+3x|=4+3x\end{cases}\left(5\right)}\)

Thay (5) vào (1) ta được:

\(5x+1+2x-3=4+3x\)

\(\Leftrightarrow4x=6\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)( loại )

Vậy \(\frac{-1}{5}\le x\le\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 18 tháng 10 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Đạt Thích Học CTV

 bạn làm sai rồi nhé phải sử dùng bảng xét dấu nha

  Đọc tiếp...
  Kuroko Senpai CTV 18 tháng 10 lúc 20:40
  Báo cáo sai phạm

  \(\left|5x+1\right|+\left|3-2x\right|=\left|4+3x\right|\)

  \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}5x+1+3-2x=4+3x\\5x+1+3-2x=-4-3x\end{cases}}\)

  Từ đoạn này em lấy vế trái trừ vế phải rồi tìm x là xong nhé!

  Chúc em học tốt!

  Đọc tiếp...
  shitbo CTV 12 tháng 10 lúc 15:57
  Báo cáo sai phạm

  \(\text{Xét: }|a|+a\left(a\inℤ\right)\)

  \(+,a\ge0\Rightarrow|a|+a=a+a=2a\left(\text{là số chẵn}\right)\)

  \(+,a< 0\Rightarrow|a|+a=-a+a=0\left(\text{là số chẵn}\right)\)

  \(\Rightarrow|a-b|+a-b\text{ là số chẵn};|b-c|+b-c\text{ là số chẵn};|c-d|+c-d\text{ là số chẵn};|d-a|+d-a\text{ là số chẵn}\)

  \(\Rightarrow|a-b|+|b-c|+|c-d|+|d-a|+\left(a-b+b-c+c-d+d-a\right)\text{ là số chẵn}\Leftrightarrow2019\text{ là số chẵn}\left(\text{vô lí}\right)\)

  Đọc tiếp...
  PHÚC 3 tháng 2 2017 lúc 16:08
  Báo cáo sai phạm

  A=|x-2011|+|x-200|

  Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất là

  A=1811 với x={200;201;202;203;...2009;2010;2011}

  Đọc tiếp...
  dinhkhachoang 3 tháng 2 2017 lúc 16:23
  Báo cáo sai phạm

  theo đề bài ta có 

  A=|X-2011|+|X-200|=|X-2011|+|200-X| LỚN HƠN HOẶC BẰNG |X-2011+200-X| =2010

  VẬY GTNN CỦA BIỂU THỨC LÀ 2000 khi X-2011 VÀ 200-X  phải cung dau

  Đọc tiếp...
  Huỳnh Hoàng Ân 9 tháng 8 2016 lúc 9:13
  Báo cáo sai phạm

  a, GTNN của a là 2,5                                                                                                                                                                          b, GTNN của B là 2

  Đọc tiếp...
  Yêu em 26 tháng 9 lúc 10:39
  Báo cáo sai phạm

  T chịu

  Đọc tiếp...
  Hyouka CTV 26 tháng 9 lúc 15:18
  Báo cáo sai phạm

  Ví dụ : a = 3 , b = -2 . Ta có : \(\left|a+b\right|=\left|3+(-2)\right|=\left|1\right|=1\)

  Còn \(\left|a\right|+\left|b\right|=3+\left|-2\right|=3+2=5\). Do đó \(\left|a+b\right|=\left|a\right|+\left|b\right|\)là sai vì \(1\ne5\).

  Chúng ta còn nhận ra rằng :

  \(\left|a-b\right|=\left|3-(-2)\right|=\left|5\right|=5\)

  \(\left|a\right|-\left|b\right|=\left|3\right|-\left|-2\right|=3-2=1\)

  Do vậy \(\left|a-b\right|=\left|a\right|-\left|b\right|\)là sai vì \(1\ne5\).

  Cho ta bài toán tương tự.Với mọi x,y \(\inℚ\)thì \(\left|a-b\right|\ge\left|a\right|-\left|b\right|\).

  Nhưng nếu cho x = 3 , y = 2 hoặc x = -3 , y = -2 ta lại thấy :

  \(\left|a+b\right|=\left|a\right|+\left|b\right|\)là đúng . Vậy với điều kiện nào thì \(\left|a+b\right|=\left|a\right|+\left|b\right|\)?

  Không khó khắn lắm chúng ta thấy rằng \(\left|a+b\right|=\left|a\right|+\left|b\right|\)khi \(ab\ge0\)

  Đọc tiếp...
  Dream pursuer ĐNQ 25 tháng 9 lúc 21:52
  Báo cáo sai phạm

  sai đề 

  Đọc tiếp...
  The Moon 16 tháng 9 lúc 18:17
  Báo cáo sai phạm

                                                                Bài giải

                           Ta có : \(\left|x-2\right|+\left|x-5\right|=3\)

  * Nếu \(x< 2\) ta có :

  \(-\left(x-2\right)+-\left(x-5\right)=3\)

  \(-x+2-x+5=3\)

  \(-2x+7=3\)

  \(-2x=3-7\)

  \(-2x=-4\text{ }\)

  \(x=-4\text{ : }\left(-2\right)\)

  \(x=2\text{ ( Loại vì }x< 2\text{ )}\)

  * Nếu \(2\le x\le5\) ta có : 

  \(x-2+-\left(x-5\right)=3\)

  \(x-2-x+5=3\)

  \(3=3\text{ ( Luôn đúng )}\)

  * Nếu \(x>5\) ta có :

  \(x-2+x-5=3\)

  \(2x-7=3\)

  \(2x=10\)

  \(x=10\text{ : }2\)

  \(x=5\text{ ( Loại vì }x>5\text{ ) }\)

  Vậy \(2\le x\le5\)

  Đọc tiếp...
  The Moon 16 tháng 9 lúc 18:17
  Báo cáo sai phạm

                                       Bài giải

  \(\left|x+1\right|+\left|x+3\right|=3x\)

  * Nếu \(x< -3\) ta có :

   \(-\left(x+1\right)+x+3=3x\)                                       

  \(-x-1+x+3=3x\)                                              

  \(2=3x\)                                                               

  \(x=\frac{2}{3}\text{ ( Loại vì }x< -1\text{ )}\)                                                                  

   Nếu \(-3\le x\le-1\)ta có : 

  \(-x-1+x+3=3x\)

  \(2=3x\)

  \(x=\frac{2}{3}\text{ ( Loại )}\)

  Nếu \(x>-1\) ta có :

  \(x+1+x+3=3x\)

  \(2x+4=3x\)

  \(3x-2x=4\)

  \(x=4\text{ ( Thỏa mãn ) }\)

  \(\text{Vậy }x=4\)

  Đọc tiếp...
  Me 16 tháng 9 lúc 17:54
  Báo cáo sai phạm

                                                                  Bài giải

                           Ta có : \(\left|x-2\right|+\left|x-5\right|=3\)

  * Nếu \(x< 2\) ta có :

  \(-\left(x-2\right)+-\left(x-5\right)=3\)

  \(-x+2-x+5=3\)

  \(-2x+7=3\)

  \(-2x=3-7\)

  \(-2x=-4\text{ }\)

  \(x=-4\text{ : }\left(-2\right)\)

  \(x=2\text{ ( Loại vì }x< 2\text{ )}\)

  * Nếu \(2\le x\le5\) ta có : 

  \(x-2+-\left(x-5\right)=3\)

  \(x-2-x+5=3\)

  \(3=3\text{ ( Luôn đúng )}\)

  * Nếu \(x>5\) ta có :

  \(x-2+x-5=3\)

  \(2x-7=3\)

  \(2x=10\)

  \(x=10\text{ : }2\)

  \(x=5\text{ ( Loại vì }x>5\text{ ) }\)

  Vậy \(2\le x\le5\)

  Đọc tiếp...
  Trần Minh Hoàng 5 tháng 10 2018 lúc 19:05
  Báo cáo sai phạm

  Ta thấy: \(\left|x+2\right|+\left|x+\frac{5}{3}\right|+\left|x+\frac{1}{2}\right|\ge0\) nên \(4x\ge0\Rightarrow x\ge0\)

  \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\left|x+2\right|=x+2\\\left|x+\frac{5}{3}\right|=x+\frac{5}{3}\\\left|x+\frac{1}{2}\right|=x+\frac{1}{2}\end{cases}}\)

  \(\Rightarrow\left(x+2\right)+\left(x+\frac{5}{3}\right)+\left(x+\frac{1}{2}\right)=4x\)

  \(\Rightarrow3x+\left(2+\frac{5}{3}+\frac{1}{2}\right)=4x\)

  \(\Rightarrow x=\frac{25}{6}\)

  Đọc tiếp...
  Bonking 5 tháng 10 2018 lúc 19:03
  Báo cáo sai phạm

  Vì GTTĐ luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x

  \(\Rightarrow\left|x+2\right|+\left|x+\frac{5}{3}\right|+\left|x+\frac{1}{2}\right|\ge0\)

  \(\Rightarrow4x\ge0\)

  \(\Rightarrow x\ge0\)

  Từ điều kiện trên của x ta có :

  \(x+2+x+\frac{5}{3}+x+\frac{1}{2}=4x\)

  \(3x+\frac{25}{6}=4x\)

  \(x=\frac{25}{6}\)

  Vậy \(x=\frac{25}{6}\)

  Đọc tiếp...
  Selderlye CTV 16 tháng 9 lúc 18:43
  Báo cáo sai phạm

  TH1: \(7-x=5x+1\Leftrightarrow6x=6\Leftrightarrow x=1\)

  TH2: \(7-x=-5x-1\Leftrightarrow-4x=8\Leftrightarrow x=-2\)

  Vậy x = 1 hoặc x = -2.

  Đọc tiếp...
  Kinnen 16 tháng 9 lúc 16:25
  Báo cáo sai phạm

  Bạn chỉ cần tính 5x +1 bằng ? là được

  Đọc tiếp...

  ...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

  ....

  Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

  Có thể bạn quan tâm


  Tài trợ

  Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

  Công thức: