Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Tiến Dũng 3 giờ trước (13:11)
Báo cáo sai phạm

máy mk lỗi nên mk ko giải chi tiết đc. mk gợi ý bn tự làm nha.

bạn chia 2 trường hợp ra

TH1: x lớn hơn hoặc bằng 0

TH2: x nhỏ hơn 0

k cho mk nha

Đọc tiếp...
oppa sky atmn 4 giờ trước (12:52)
Báo cáo sai phạm

mọi người giúp nha ai đúng mk tích

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc da hưng 21 giờ trước (18:56)
Báo cáo sai phạm

diện h nha

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc da hưng 21 giờ trước (18:56)
Báo cáo sai phạm

ghi lộn co diện h toàn phần là 216cm2

Đọc tiếp...
Aquarius 22 giờ trước (18:44)
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi, sao chiều dài lại có đơn vị là cm2

Đọc tiếp...
robert lewandoski 01/05/2015 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Ta có:x thuộc Z => /x/ thuộc N

Mà /x/ <2013

Nên /x/ =0;1;2;3;........;2012

=>x=0;-1;1;-2;2;....;-2012;2012

Tổng cần tìm là:

0+(-1+1)+(-2+2)+........+(-2012+2012)

=0+0+0+....+0=

Hi vọng mình làm đúng

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 01/05/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

0                                                                                     

Đọc tiếp...
Huỳnh phương Khuê 26/02/2015 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

ta có (x-1)2 >= 0

   \(\Rightarrow\) (x-1)2 +2008 >= 2008

Để A đạt giá trị nhỏ nhất thì (x-1)2  +2008=2008

                                  hay  (x-1)2          = 2008-2008=0

                                          x-1             = 0

                                          x                 = 0+1

                                          x                 = 1

lúc đó A= (1-1)2 +2008= 02 +2008= 2008

             vậy x = 1 thì A có giá trị nhỏ nhất là 2008

       

Đọc tiếp...
vuong thi minh anh 05/08/2015 lúc 12:19
Báo cáo sai phạm

a) có =(x+x+..+x)+(1+2+3+....+99)=100  (có 99 chữ số x)

          99x+ 4950=100

           99x= 100- 4950

             99x=-4850

              x=-4850/99

           

             x=

Đọc tiếp...
Aoi Ogata 21/01 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

\(\left|x-1\right|\le4\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-1\le4\\x-1\ge0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\le5\\x\ge1\end{cases}}\Rightarrow x\in\left\{1;2;3;4;5\right\}\)

vậy \(x\in\left\{1;2;3;4;5\right\}\)

Đọc tiếp...
ST CTV 21/01 lúc 14:10
Báo cáo sai phạm

Xét \(x\le2010\Rightarrow2010-x+2011-x=2012\Rightarrow x=\frac{2009}{2}\left(TM\right)\)

Xét \(2010< x< 2011\Rightarrow x-2010+2011-x\Rightarrow1=2012\left(loại\right)\)

Xét \(x\ge2011\Rightarrow x-2010+x-2011=2012\Rightarrow x==\frac{6033}{2}\left(TM\right)\)

Vậy \(x\in\left\{\frac{2009}{2};\frac{6033}{2}\right\}\)

Đọc tiếp...
trieu dang 14/07/2015 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

ta có:

\(\left|x+10\right|\ge0\Rightarrow-\left|x+10\right|\le0\Rightarrow A=-\left|x+10\right|-2015\le-2015\)

Vậy GTLN của A là -2015 tại 

x+10=0

x=-10

Đọc tiếp...
dam quang tuan anh 03/01/2017 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

Bổ đề: Do x+(-x) = 0 (mod 2) nên ta cũng có x = -x = |x| (mod 2). 

Vậy S = (a1-a2)+(a2-a3)+...+(an-a1) (mod 2) 
<=> S = 0 (mod 2) (đpcm).

Đọc tiếp...
Trần Hồng Hạnh 19/01/2017 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

bai nay thi to...bo tay.com.vn

Đọc tiếp...
Tsukino usagi 18/01/2018 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

không tồn tại giá trị x

Đọc tiếp...
Nguyễn Đa Tiến 18/01/2018 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

x=13 hoặc x= -13

Đọc tiếp...
nguyễn thị thương 02/01/2015 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

a) muốn A đạt giá trị lớn nhất thì /x-5/ đạt giá trị nhỏ nhât

mà /x-5/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

suy ra giá trị lớn nhất của A là 1000 khi x=5

b) muốn B đạt giá trị nhỏ nhất t hì /y-3/ đạt già trị nhỏ nhất

mà /y-3/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

suy ra giá trị nhỏ nhất của B bằng 50 khi y=3

c) muốn C đạt giá trị nhỏ nhất thì /x-100/ và /y+200/ đạt giá trị nhỏ nhất

mà /x-100/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

    /y+200/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

suy ra giá trị nhỏ nhất của C bằng -1 khi x=100 và y=-200

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 15/12/2017 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

a) muốn A đạt giá trị lớn nhất thì /x-5/ đạt giá trị nhỏ nhât

mà /x-5/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

suy ra giá trị lớn nhất của A là 1000 khi x=5

b) muốn B đạt giá trị nhỏ nhất t hì /y-3/ đạt già trị nhỏ nhất

mà /y-3/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

suy ra giá trị nhỏ nhất của B bằng 50 khi y=3

c) muốn C đạt giá trị nhỏ nhất thì /x-100/ và /y+200/ đạt giá trị nhỏ nhất

mà /x-100/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

    /y+200/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

suy ra giá trị nhỏ nhất của C bằng -1 khi x=100 và y=-200

Đọc tiếp...
Senju Tobirama 15/01/2018 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Vì  |x - 1| > 0 nên |x - 1| = x - 1 

=> 5 \(\le\)x - 1 \(\le\)7  

=> x - 1 \(\in\left\{5;6;7\right\}\)

+ Với x - 1 = 5 => x = 5 + 1 => x = 6 

+ Với x - 1 = 6 => x = 6 + 1 => x = 7 

+ Với x - 1 = 7 => x = 7 + 1 =>  x = 8

Vây x \(\in\left\{6;7;8\right\}\)

Đọc tiếp...
ĐẶng Trung Kiên 16/01/2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Ta có: 5 <=|x-1|<= 7.Nên ta có |x-1| thuộc 5;6;7.

*TH1:|x-1|=5 suy ra x-1=5 hoặc x-1=-5

                   suy ra x=6 hoặc x=-4

Làm tương tự với 6 và 7. Ta được:x={6;-4;7;-5;8;-6}

                          

Đọc tiếp...
Lê Hoàng Linh 15/01/2018 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

tớ biết.

Đọc tiếp...
Luu Thanh Van 20/11/2016 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

Bạn Chi Bùi ơi, bạn có thể giải rõ ra giúp mình với được không

Đọc tiếp...
Chi Bùi 20/11/2016 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

/2x+3/-2/2-x/=5 

=> x=2,5

/2x-3/-x=/2-x/

=> x=0,5

Đọc tiếp...
ĐẶng Trung Kiên 16/01/2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Bạn lập bảng xét dấu đi! Rồi từ đó phá dấu GTTĐ.

Đọc tiếp...
Phương Linh Nguyễn 13/07/2015 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

a) (x-5).(x+6)=0 khi:

TH1: x-5=0 => x=5

TH2: x+6=0 => x=-6

Vậy x=5; x= -6.

b) |x|<4 =>x \(\in\)(1;2;3)

c)(x-7).(x+1)<0 khi:

TH1: x-7>0 và x+1<0 => x>7 và x<-1 => x\(\in\)\(\phi\)

TH2: x-7<0 và x+1>0 => x<7 và x<-1 => x<-1

Vậy x<-1.

d)  |2x-5|=13

TH1: 2x-5 =13=> 2x=18 => x=9

TH2: 2x-5 =-13 => 2x=-8 => x=-4

Vậy x=9; x=-4.

e)  |7x+3|=66

TH1: 7x+3=66 =>7x=63 => x=9

TH2:7x+3=-66 => 7x=-69 => x=-69:7. Mà -69 không chia hết cho 7=> x không có giá trị (vì đề ra x thuộc Z)

Vậy x=9.

f) |5x -2|≤13

TH1: 5x-2<13 => 5x<15 => x<3

TH2: 5x-2=13 => 5x=15 => x=3

Vậy x\(\le\)3.

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 14/01/2018 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Có : |x-5| + |x-13| = |x-5| + |13-x| >= |x-5+13-x| = 8

Lại có : |x-9| >= 0

=> B >= 0+8 = 8

Dấu "=" xảy ra <=> (x-5).(13-x) >=0 và x-9=0 <=> x=9

Vậy GTNN của B = 8 <=> x=9

Tk mk nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: