Giúp tôi giải toán và làm văn


Đường Quỳnh Giang CTV 15 giờ trước (22:05)
Báo cáo sai phạm

Nhận thấy:  \(VT\ge0\)nên để pt có nghiệm thì  \(VP\ge0\)\(\Rightarrow\)\(2x-\frac{3}{4}\ge0\)\(\Rightarrow\)\(x\ge\frac{3}{8}\)

Ta có:    \(\left||x-\frac{1}{2}|.|2x-\frac{3}{4}|\right|=2x-\frac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left|x-\frac{1}{2}\right|.\left|2x-\frac{3}{4}\right|=2x-\frac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left|x-\frac{1}{2}\right|.\left(2x-\frac{3}{4}\right)=2x-\frac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left|x-\frac{1}{2}\right|\left(2x-\frac{3}{4}\right)-\left(2x-\frac{3}{4}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(2x-\frac{3}{4}\right)\left(\left|x-\frac{1}{2}\right|-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}2x-\frac{3}{4}=0\\\left|x-\frac{1}{2}\right|-1=0\end{cases}}\)

TH1:    \(2x-\frac{3}{4}=0\) \(\Leftrightarrow\)\(x=\frac{3}{8}\) (thỏa mãn)

TH2:   \(\left|x-\frac{1}{2}\right|-1=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left|x-\frac{1}{2}\right|=1\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x-\frac{1}{2}=1\\x-\frac{1}{2}=-1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=\frac{3}{2}\left(TM\right)\\x=-\frac{1}{2}\left(KTM\right)\end{cases}}\)

Vậy  \(\orbr{\begin{cases}x=\frac{3}{8}\\x=\frac{3}{2}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Phan Hà My 17 giờ trước (20:25)
Báo cáo sai phạm

Ko giải được. khó quá

Đọc tiếp...
trần thị phương anh 19 giờ trước (18:07)
Báo cáo sai phạm

|X|>=0 (với mọi x)

mà 6>0 nên để 6/|x| xác đinh

thì |x|>=1

=> 6/|x|>=1 (với mọi x)

=> 6/|x| -3 >= (-2) (với mọi x)

dấu ''='' xảy ra <=>|x|=1 =>x=1 hoặc x=-1

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang Hôm qua lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

a) \(\left|x-3\right|+\left|2x-6\right|=8\)

\(x-3+2x-6=8\)

\(3x-9=8\)

\(3x=17\)

\(\Rightarrow x=\frac{17}{3}\)

b) Tương tự câu a .

c) \(\left|2x-3\right|=6-\left|3-2x\right|\)

\(2x-3=6-3-2x\)

\(2x-3=x\)

\(-2x=3\)

\(x=\frac{-3}{2}\)

d)  \(\left|3x-2\right|-\left|6-9x\right|=-\left|-16\right|\)

\(3x-2-6-9x=-16\)

\(3x-8-9x=-16\)

\(-6x-8=-16\)

\(-6x=-8\)

\(\Rightarrow x=\frac{8}{6}\)

\(\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Yến Phương 16 giờ trước (21:08)
Báo cáo sai phạm

hình như sai rồi đó bạn ạ

Đọc tiếp...
Nguyễn Yến Phương Hôm qua lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

giúp mik với

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 20/07 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

\(A=\left|x-1\right|+2018\)

ta có :

\(\left|x-1\right|\ge0\)

\(\Rightarrow\left|x-1\right|+2018\ge0+2018\)

\(\Rightarrow\left|x-1\right|+2018\ge2018\)

dấu "=" xảy ra khi :

\(\left|x-1\right|=0\)

\(\Rightarrow x-1=0\)

\(\Rightarrow x=1\)

vậy MinA = 2018 khi x = 1

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 20/07 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

Lê Thị Minh Thư\(\forall x:\)với mọi x

Đọc tiếp...
Lê Thị Minh Thư 20/07 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

kudo shinichi ơi cho mk hỏi cái dấu giống hình chữ V kia nghĩa là gì ạ? mk k hiểu ạ

mong bạn trả lời giúp mk

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 18/07 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

- |- 5| - (- x) + 4 = 3 - (-25)

=> - 5 + x + 4 = 28

=> (-5 + 4) + x = 28

=> -1 + x = 28

=> x = 28 + 1

=> x = 29

vậy_

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 18/07 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

-|-5| - (-x) + 4 = 3-(-25)

-5 + x + 4 = 3+25

-1 + x = 28

x = 29

Đọc tiếp...
ST CTV 17/07 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

a, Ta có: \(\left|2,5-x\right|\ge0\Rightarrow\left|2,5-x\right|+5,8\ge5,8\Rightarrow H=\frac{5,8}{\left|2,5-x\right|+5,8}\le\frac{5,8}{5,8}=1\)

Dấu "=" xảy ra <=> 2,5-x=0 <=> x=2,5

Vậy Hmax = 1 khi x = 2,5

b, Ta có: \(\left|3x+5\right|\ge0;\left|4y+5\right|\ge0\Rightarrow\left|3x+5\right|+\left|4y+5\right|\ge0\)

\(\Rightarrow\left|3x+5\right|+\left|4y+5\right|+8\ge8\)

\(\Rightarrow\frac{20}{\left|3x+5\right|+\left|4y+5\right|+8}\le\frac{20}{8}=\frac{5}{2}\)

\(\Rightarrow K=\frac{4}{5}+\frac{20}{\left|3x+5\right|+\left|4y+5\right|+8}\le\frac{4}{5}+\frac{5}{2}=\frac{33}{10}\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3x+5=0\\4y+5=0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{-5}{3}\\y=\frac{-5}{4}\end{cases}}}\)

Vậy Kmax = 33/10 khi x = -5/3 và y = -5/4

Đọc tiếp...
ST CTV 12/07/2018 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

bài này hải tìm gtnn

a,Ta có: \(\left|\frac{1}{3}-x\right|\ge0\)

\(\Rightarrow A=5+\left|\frac{1}{3}-x\right|\ge5\)

Dấu "=" xảy ra khi x = 1/3

Vậy GTNN của A = 5 khi x=1/3

b, Ta có: \(2\left|x-\frac{2}{3}\right|\ge0\)

\(\Rightarrow B=2\left|x-\frac{2}{3}\right|-1\ge-1\)

Dấu "=" xảy ra khi x = 2/3

Vậy GTNN của B = -1 khi x=2/3

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Hải Yến 10/07/2018 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

này mà lớp 1 á

Đùa nhau à

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 10/07/2018 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

a) \(2\left|\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}\right|=\left|-\frac{5}{4}\right|\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2\left|\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}\right|=\frac{5}{4}\\2\left|\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}\right|=-\frac{5}{4}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\left|\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}\right|=\frac{5}{4}:2\\\left|\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}\right|=-\frac{5}{4}:2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\left|\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}\right|=\frac{5}{8}\\\left|\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}\right|=-\frac{5}{8}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}=\frac{5}{8}\\\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}=-\frac{5}{8}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{3}{2}x=\frac{5}{8}+\frac{1}{4}\\\frac{3}{2}x=-\frac{5}{8}+\frac{1}{4}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{3}{2}x=\frac{7}{8}\\\frac{3}{2}x=-\frac{3}{8}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{8}:\frac{3}{2}\\x=-\frac{3}{8}:\frac{3}{2}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{8}.\frac{2}{3}\\x=-\frac{3}{8}.\frac{2}{3}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{12}\\x=-\frac{1}{4}\end{cases}}\)

Vậy \(x\in\left\{\frac{7}{12};-\frac{1}{4}\right\}\)

Đọc tiếp...
nguyễn thị kim ngân 10/07/2018 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

đây không phải bài lớp 1

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu CTV 09/07/2018 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

Toán 6 ? 

a )  

\(A=\left|x-3\right|\ge0\forall x\)

Dấu \("="\)

\(\Leftrightarrow\left|x-3\right|=0\Leftrightarrow x-3=0\Leftrightarrow x=3\)

Vậy \(A_{min}=0\Leftrightarrow x=3\)

b ) 

\(\left|x-\frac{1}{2}\right|\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow B=\left|x-\frac{1}{2}\right|+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}\forall x\)

Dấu \("="\)

\(\Leftrightarrow\left|x-\frac{1}{2}\right|=0\Leftrightarrow x-\frac{1}{2}=0\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}\)

Vậy \(B_{min}=\frac{3}{4}\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 09/07/2018 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

a) A = | x- 3 | 

Vì \(\left|x-3\right|\ge0\forall x\Rightarrow x=3\)

Vậy GTNN của A = 0 khi x = 3

b) B = \(\left|x-\frac{1}{2}\right|+\frac{3}{4}\)

Vì \(\left|x-\frac{1}{2}\right|\ge0\forall x\Rightarrow\left|x-\frac{1}{2}\right|+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}\)

\(\Rightarrow x-\frac{1}{2}=0\)

\(\Rightarrow x=\frac{1}{2}\)

Vậy GTNN của B = \(\frac{3}{4}\)khi x = \(\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 09/07/2018 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

\(A=\left|x-3\right|\)

Ta có: \(\left|x-3\right|\ge0\forall x\)

\(A=0\Leftrightarrow x-3=0\Leftrightarrow x=3\)

Vậy \(A_{min}=0\Leftrightarrow x=3\)

\(B=\left|x-\frac{1}{2}\right|+\frac{3}{4}\)

Ta có: \(\left|x-\frac{1}{2}\right|\ge0\forall x\Rightarrow\left|x-\frac{1}{2}\right|+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}\forall x\)

\(B=\frac{3}{4}\Leftrightarrow\left|x-\frac{1}{2}\right|=0\Leftrightarrow x-\frac{1}{2}=0\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}\)

Vậy \(B_{min}=\frac{3}{4}\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 30/06/2018 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

a) ta có: \(\left|x-\frac{3}{4}\right|\ge0\left(\forall x\in Z\right)\)

\(\Rightarrow A=1,2-\left|x-\frac{3}{4}\right|\le1,2\)

Dấu "=" xảy ra <=> \(x-\frac{3}{4}=0\Leftrightarrow x=\frac{3}{4}\)

Vậy Amax = 1,2 khi và chỉ khi x = 3/4

b) Ta có: \(\left|1,7-x\right|\ge0\left(\forall x\in Z\right)\)

\(\Rightarrow B=-\left|1,7-x\right|-5=-5-\left|1,7-x\right|\le-5\)

Dấu "=" xảy ra <=> 1,7 - x = 0 <=> x = 1,7

Vậy Bmax = -5 khi và chỉ khi x = 1,7

Đọc tiếp...
truong quang thien 03/07/2018 lúc 05:45
Báo cáo sai phạm

Tìm min của 2/2-x + 1/x(0<x<2).

Đọc tiếp...
Hoàng Đình Đại 08/07/2018 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

ôi mình xin lỗi ở phương trình 2 

\(-\frac{1}{3}>-3\)phù hợp với điều kiện 

vậy phương trình có nghiệm \(x=\left\{-\frac{17}{3};-\frac{1}{3}\right\}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Đình Đại 08/07/2018 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

\(\left|2x+6\right|+\left|x+3\right|=8\)

\(\Leftrightarrow\left|2x+6\right|+\left|x+3\right|-8=0\)

\(2x+6\ge0\)\(\Leftrightarrow x\ge-\frac{6}{2}\)\(\Leftrightarrow x\ge-3\)

\(x+3\ge0\)\(\Leftrightarrow x\ge-3\)

SƠ ĐỒ : ( MẸO )

                                                                                              \(-3\)

                                      ______________________________|___________________________

nếu  \(x\le-3\), phương trình 1:

\(\Leftrightarrow-\left(2x+6\right)-\left(x+3\right)-8=0\)

\(\Leftrightarrow-2x-6-x-3-8=0\)

\(\Leftrightarrow-3x--17=0\)

\(\Leftrightarrow-3x=17\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{17}{3}\)\(\left(-\frac{17}{3}< -3\right)\)( nhận )

nếu  \(x\ge-3\), phương trình 2;

\(\Leftrightarrow2x+6+x+3-8=0\)

\(\Leftrightarrow3x+1=0\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{1}{3}\)( loại)

Vậy phương trình co nghiệm \(x=-\frac{17}{3}\)

Đọc tiếp...
Heo_Nhok 29/06/2018 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(|2x+6|\ge0\forall x\)

           \(|x+3|\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow|2x+6|+|x+3|>0\left(8>0\right)\)

\(\Rightarrow\left(2x+6\right)+\left(x+3\right)=8\)

\(\Rightarrow2x+6+x+3=8\)

\(\Rightarrow\left(2x+x\right)+\left(6+3\right)=8\)

\(\Rightarrow3x+9=8\)

\(\Rightarrow3x=8-9\)

\(\Rightarrow3x=-1\)

\(\Rightarrow x=-\frac{1}{3}\)

Vậy \(x=-\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
Just believe 26/06/2018 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

Vì A nhỏ nhất nên | x | nhỏ nhất mà \(\left|x\right|\ge0\)

\(\Rightarrow\left|x\right|=0\Rightarrow x=0\)

\(\Rightarrow A=2\times0+3=3\)

Vậy A nhỏ nhất = 3 khi x=0

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Thiện 26/06/2018 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

có cách khác ko

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: