Giúp tôi giải toán và làm văn


tth CTV Hôm kia lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

2/Hướng dẫn:

Đánh giá mỗi cái biểu thức có số mũ chẵn hay có chứa dấu giá trị tuyệt đối \(\ge0\) là được.

Rồi từ đó giải dấu bằng ra là mỗi cái biểu thức đó = 0.Rồi tìm y trước.Thay vào biểu thức kia tính x.

Đọc tiếp...
♔⋆ɦυỳηɦ★彡ρɦướ¢★彡ℓộ¢⋆♔ Hôm kia lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+y+1\right)^{2018}+\left|y-3\right|^{2019}=0\)

Vì \(\left(x+y+1\right)^{2018}\)và \(\left|y-3\right|^{2019}\)\(\ge0\)

(x + y + 1)^2018 có mũ là số chẵn nên sẽ lớn hơn hoặc bằng 0, |y - 3|^2019 có dấu giá trị tuyệt đối nên cũng lớn hơn hoặc bằng 0)

nên (x + y + 1) ^ 2018 và |y - 3|^2019 ko thể khác dấu

mà chúng cộng lại = 0

nên \(\left(x+y+1\right)^{2018}=0\)và \(\left|y-3\right|^{2019}=0\)

hay x + y + 1 = 0 và y - 3 = 0  

hay x + y = -1 và y = 3             

=> x = -1 - y = -1 - 3 = -4            

Vậy x = -4 và y = 3                    

Đọc tiếp...
♔⋆ɦυỳηɦ★彡ρɦướ¢★彡ℓộ¢⋆♔ Hôm kia lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

câu 1:

f(-3) = 7 

=> f(-3) = (a + 2) . (-3) + 2a + 5 = 7

=> -3a - 6 + 2a + 5 = 7

=> -1 - a = 7

=> -1 - 7 = a

=> a = -8

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Văn Hôm kia lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

ta có |1-x| =-1/2 -|y|

 =>|1-x|+|y|=-1/2

MÀ |1-x|>=0;|y|)=0 => |1-x|+|y| >=0 => -1/2>0 vô lý

o có x,y thỏa mãn

Đọc tiếp...
zZz Phan Cả Phát zZz CTV 1 tháng 10 2016 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra , ta có : 

\(\left|5x-3\right|\ge7\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}5x-3\ge7\\5x-3\ge-7\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x\ge2\\x\ge\frac{4}{5}\end{cases}}\)

Vậy \(\orbr{\begin{cases}x\ge2\\x\ge\frac{4}{5}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 18 tháng 2 2018 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

| a | \(\le\)

=> -4 \(\le\)\(\le\)4

=> a \(\in\){ -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 }

Vậy : ...

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Sáng 29 tháng 5 2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có:

|a| =<4

=> -4<=a=<4

=> a thuộc {-4...4}

Chúc bạn học tốt

:)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 29 tháng 5 2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

1 cách ngắn gọn hơn Cô nàng cự giải :)

\(\left|a\right|\le4\)

\(\Rightarrow a\in\left\{\pm4;\pm3;\pm2\pm1;0\right\}\)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 19 tháng 7 2015 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

\(\text{Ta có }0\le\left|a\right|\le4\)

Vậy \(\left|a\right|\in\left\{1;2;3\right\}\) (vì a là số nguyên)

Do đó \(a\in\left\{-1;-2;-3;1;2;3\right\}\)

Đọc tiếp...
yuki asuna 6 tháng 2 2018 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

a €{0;-1;1;2;-2;3;-3}

Đọc tiếp...
đào hoàng hải anh 8 tháng 5 2017 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

ko biết đọc à

Đọc tiếp...
Pham Ngoc Huynh 11 tháng 3 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

đáp án :

100 + 200 = 300

50 x 100 = 5 000

61 - 300 = -239

Đọc tiếp...
pham anh thu 9 tháng 3 lúc 7:04
Báo cáo sai phạm

300

5000

-239

k cho mình nha

Đọc tiếp...
Phạm Đình Lâm 6 tháng 3 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

300

5000

-239

Đọc tiếp...
Lạnh Lùng Boy 23 tháng 12 2018 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

Tìm GTNN của biểu thức:

P=|2013x|+|2014x|

P=|x-2013|+|2014−x|

ÁP DỤNG: |A|+|B| >=|A+B|

=> |x-2013|+|2014−x|>=|x-2013+2014-x|

=> |x-2013|+|2014−x|>=1

Vậy P >= 1

Tự xét dấu = xảy ra

Vậy P min =1

Đọc tiếp...
Stephen Hawking 24 tháng 12 2018 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(P=|2013-x|+|2014-x|=|2013-x|+|x-2014|\ge|2013-x+x-2014|=|-1|=1\)

\(\Rightarrow minP=1\Leftrightarrow\left(2013-x\right)\left(x-2014\right)\ge0\)

\(TH1:\hept{\begin{cases}2013-x\le0\\x-2014\le0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x\ge2013\\x\le2014\end{cases}}\Rightarrow2013\le x\le2014\)

\(TH2:\hept{\begin{cases}2013-x>0\\x-2014>0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x< 2013\\x>2014\end{cases}}\Rightarrow\)vô lý

Vậy \(minP=1\Leftrightarrow2013\le x\le2014\)

( min là GTNN )

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 17 tháng 2 lúc 8:34
Báo cáo sai phạm

\(A=-\left(4x^2-12x+9\right)+6=-\left(2x-3\right)^2+6\le6\forall x\)

Dấu "=" xảy ra khi: \(2x-3=0\Rightarrow x=\frac{3}{2}\)

Vậy GTLN của A là 6 khi \(x=\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
Khùng CTV 15 tháng 2 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

a) |x - 1,7| = 2,3

Xét 2 trường hợp:

TH1: x - 1,7 = -2,3

         x         = -2,3 +1,7

         x         = -0,6

TH2: x - 1,7 = 2,3

         x         = 2,3 + 1,7

         x         = 4

Vậy: Tự kl :<

Đọc tiếp...
tth CTV 15 tháng 2 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

Và t ko thích nói tục đâu nha! đừng bắt t phải chửi m=)

Đọc tiếp...
tth CTV 15 tháng 2 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

Ê thằng kia!Ai cho đạo lại tên t hả cục shit?Hay m muốn t đạo lại m?À mà không sao,t chỉ việc báo ad một cái thôi mà,là níc m bay ngay=)

Đọc tiếp...
bùi việt anh 11 tháng 10 2018 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

nếu giá trị biểu thức của các giá trị tuyệt đối băng 0 thì các số hạng phải bằng 0

 xét :  \(x-\frac{1}{2}\)=0

          x=0+\(\frac{1}{2}\)=\(\frac{1}{2}\)

xét  \(y+\frac{2}{3}\)=0

       y=0-\(\frac{2}{3}\)=\(\frac{-2}{3}\)

xét \(x^2\)+xz=0

      \(\frac{1}{2}^2\)+\(\frac{1}{2}\).z=0

       \(\frac{1}{2}.z=0\)-\(\frac{1}{2}^2\)

        \(\frac{1}{2}.z=0-\frac{1}{4}=-\frac{1}{4}\)

         z=\(\frac{-1}{4}\):\(\frac{1}{2}\)

        z=\(\frac{-1}{2}\)

  vậy x=\(\frac{1}{2}\)  ;y=\(\frac{-2}{3}\)     ;z=\(\frac{-1}{2}\)

     

Đọc tiếp...
Frisk 20 tháng 9 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

do \(|^{ }_{ }x+5|^{ }_{ }\ge x+5\)

\(\Rightarrow|^{ }_{ }x+5|^{ }_{ }+2-x\ge x+5+2-x\)

\(\Rightarrow A\ge7\)

\(\Rightarrow\)giá trị nhỏ nhất của A=7

Đọc tiếp...
nguyen thi thu hoai 22 tháng 9 2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Mk xin lỗi nhé cách làm này mới đúng : 

Có I x + 5 I \(\ge\) x + 5

\(\Rightarrow\) I x + 5 I + 2 - x \(\ge\) x + 5 + 2 - x

                    A            \(\ge\) 7

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow\) I x + 5 I = x + 5

 \(\Rightarrow\) x + 5 \(\ge\) 0

\(\Rightarrow\) x \(\ge\) -5

Vậy A đạt gtnn khi x \(\ge\) -5

Đọc tiếp...
nguyen thi thu hoai 22 tháng 9 2017 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Có I x + 5 I \(\ge\) 0 với mọi x

\(\Rightarrow\)I x + 5 I + 2 - x \(\ge\) 2 - x với mọi x

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow\) I x + 5 I = 0

                                   \(\Rightarrow\) x = - 5

Vậy A đạt gtnn là 2 - x khi x = -5

Mình ko chắc có đúng ko nên ai thấy lời giải của mk sai thì góp ý nha

       

Đọc tiếp...
Kuroba Kaito 5 tháng 2 lúc 0:24
Báo cáo sai phạm

a) -1 - 2(-3 + 2|x|) = -7

=> 2(-3 + 2|x|) = -1 + 7

=> 2(-3 + 2|x|) = 6

=> -3 + 2|x| = 6 : 2

=> -3 + 2|x| = 3

=> 2|x| = 3 + 3

=> 2|x| = 6

=> |x| = 6 : 2

=> |x| = 3

=> \(\orbr{\begin{cases}x=3\\x=-3\end{cases}}\)

=> x = 0

Vậy ...

(13.3x - 3x) : 2 = 162

=> (13 - 1).3x = 162 . 2

=> 12.3x = 324

=> 3x = 324 : 12

=> 3x = 27

=> 3x = 33

=> x = 3

Vậy ...

Đọc tiếp...
Ác Mộng 1 tháng 7 2015 lúc 11:26
Báo cáo sai phạm

C=-15-|2x-4|-|3x+9|=-(15+|2x-4|+|3x+9|

Do |2x-4|>0

|3x+9|>0

=>|2x-4|+|3x+9|>0

=>15+|2x-4|+|3x+9|>15

=>-(15+|2x-4|+|3x+9|)<-15

=>Max C=-15<=>|2x-4|=0 |3y+9|=0<=>x=2;y=-3

Đọc tiếp...
Vũ Lan Phương 3 tháng 2 lúc 9:00
Báo cáo sai phạm

pt là sao ạ

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng 1 tháng 2 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Voi \(x\ge-3\Rightarrow|x+3|=x+3\)

\(\Rightarrow PT\Leftrightarrow5x+6-\left(x+3\right)=13\)

\(\Leftrightarrow4x+3=13\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{5}{2}\)(THOA MAN DK )

VAY X=5/2

Đọc tiếp...
♀ Tú Phương ♀ 27 tháng 1 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

\(\left|x-2019\right|=2019-x\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-2019=2019-x\\x-2019=x-2019\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+x=2019+2019\\x-x=-2019+2019\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x=4038\\0x=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2019\\x\in\forall Z\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Phạm thị phương thảo 27 tháng 1 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

\(|x-2019|=2019-x\)

\(\rightarrow\left|x-2019\right|=-\left(x-2019\right)\)

\(\rightarrow-\left(x-2019\right)\ge0\)\((\left|x-2019\right|\ge0)\)

\(\rightarrow x-2019\le0\)

\(\rightarrow x\le2019\)

Đọc tiếp...
Pham Cong Anh 27 tháng 1 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

| x - 2019 | = 2019 - x 

 

\(\Rightarrow\) \(\orbr{\orbr{\begin{cases}x-2019=2019-x\\x-2019=-\left(2019-x\right)\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\) \(\orbr{\begin{cases}x+x=2019+2019\\x-2019=-2019+x\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\) \(\orbr{\begin{cases}x=2019\\x=x\end{cases}}\)  

=>  x = 2019

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: