Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Giá trị tuyệt đối


Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 18 tháng 9 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

| x - 1 | + | x - 4 | = 3x (*)

+) Với x < 1

(*) <=> -( x - 1 ) - ( x - 4 ) = 3x

     <=> 1 - x + 4 - x = 3x

     <=> 5 - 2x = 3x

     <=> 5 = 3x + 2x

     <=> 5 = 5x

     <=> x = 1 ( không thỏa mãn )

+) Với 1 ≤ x < 4

(*) <=> ( x - 1 ) - ( x - 4 ) = 3x

    <=> x - 1 - x + 4 = 3x

    <=> 3 = 3x

    <=> x = 1 ( thỏa mãn )

+) Với x ≥ 4

(*) <=> ( x - 1 ) + ( x - 4 ) = 3x

     <=> x - 1 + x - 4 = 3x

     <=> 2x - 5 = 3x

     <=> 2x - 3x = 5

     <=> -x = 5

     <=> x = -5 ( không thỏa mãn )

Vậy x = 1

Đọc tiếp...
Khánh Vinh Khánh Vinh 25 tháng 8 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

\(\frac{Buoôồi}{buoofi}\)Và 

Đọc tiếp...
Xuân  anh 123 Xuân anh 123 25 tháng 8 lúc 8:01
Báo cáo sai phạm

|19|=19 ; |2017|=2017 ; |18|=18 ; |2016|=2016 .

Đọc tiếp...
Bùi Ngọc Bích Bùi Ngọc Bích 26 tháng 8 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

19 và  2017                  MSC 2016

18  và 2016

Ta có  19 = 19*112 =2128

           18 = 18*112 =2016

Suy ra : 2128 > 2017

              2016    2016

Vậy 19  >   2017

        18       2016

Đọc tiếp...
Khánh Vinh Khánh Vinh 25 tháng 8 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

Mình nói so sánh 19/18 và 2017/2016

Đọc tiếp...
Bùi Ngọc Bích Bùi Ngọc Bích 25 tháng 8 lúc 8:58
Báo cáo sai phạm

Bn hỏi cái gì ?

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 20 tháng 8 lúc 9:54
Báo cáo sai phạm

b) Xét \(x=0\)thì \(0+\left|y\right|< 20\)=> \(\left|y\right|< 20\Rightarrow y\in\left\{0;\pm1;\pm2;...;\pm19\right\}\)gồm 39 giá trị

Xét x = \(\pm1\)thì y \(\in\left\{0;\pm1;\pm2;\pm3;...;\pm18\right\}\)gồm 37 giá trị

....

Xét x = \(\pm\)18 thì y \(\in\){0; \(\pm\)1} 

Xét x = \(\pm19\)=> y = 0 , có 1 giá trị

Có tất cả : 2(1 + 3 + ... + 37) + 39 = 761(cặp số)

Đọc tiếp...
♨Sao★‿★ Băng✪cute( •̀ ω •́ )✧♪ ♨Sao★‿★ Băng✪cute( •̀ ω •́ )✧♪ 18 tháng 8 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Ta có :\(\left|x\right|\)=\(\orbr{\begin{cases}x\\-x\end{cases}}\)

\(\left|y\right|\)=\(\orbr{\begin{cases}y\\-y\end{cases}}\)

Với x,y ≥0⇒≥0⇒ có 20 cặp .

Với x ≥0 , y<0 => có 20cặp số.

Với x < 0 , y ≥0 => 20 cặp số

Với x <0 , y <0 => có 38 cặp ( Vì loại 1 cặp : |0| + |-20| và | -20| +|0| )

Vậy có 98 cặp x,y thỏa mãn

Đọc tiếp...
Khánh Ngọc Khánh Ngọc 17 tháng 8 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

a. Vì \(\left|3x-2\right|\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow2\left|3x-2\right|-1\ge-1\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow2\left|3x-2\right|=0\Leftrightarrow3x-2=0\Leftrightarrow x=\frac{2}{3}\)

Vậy Amin = - 1 <=> x = 2/3

b. Vì \(\left|x-4x\right|\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow5\left|1-4x\right|-1\ge-1\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow5\left|1-4x\right|=0\Leftrightarrow1-4x=0\Leftrightarrow x=\frac{1}{4}\)

Vậy Bmin = - 1 <=> x = 1/4

c. Vì \(x^2\ge0\forall x;\left|y-2\right|\ge0\forall y\)

\(\Rightarrow x^2+3\left|y-2\right|-1\ge-1\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2=0\\3\left|y-2\right|=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=0\\y-2=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=0\\y=2\end{cases}}\)

Vậy Cmin = - 1 <=> x = 0 ; y = 2

Đọc tiếp...
Khánh Ngọc Khánh Ngọc 17 tháng 8 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

d. Vì \(\left|x\right|\ge0\forall x\)\(\Rightarrow x+\left|x\right|\ge0\forall x\)

Dấu "=" xảy ra <=> x bé hơn hoặc bằng 0

Vậy Dmin = 0 <=> x bé hơn hoặc bằng 0

e.

+) Nếu x > hoặc bằng 7

=> E = | x - 7 | + 6 - x = x - 7 + 6 - x = -1

Vậy x > hoặc bằng 7 thì E có một giá trị duy nhất là -1

+) Nếu 0 < x < 7

=> E = | x - 7 | + 6 - x = - x + 7 + 6 - x = - 2x + 13 ( nhỏ nhất bằng 1 <=> x = 6 )

+) Nếu x bé hơn hoặc bằng 0

=> E = | x - 7 | + 6 - x = - x + 7 + 6 + x = 13  

Vậy Emin = -1 <=> x lớn hơn hoặc bằng 7

Đọc tiếp...
☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ⁷ ☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ⁷ 13 tháng 8 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{5}+\frac{2}{10}+\frac{2}{20}+\frac{2}{40}+\frac{2}{80}\)

\(=\frac{2}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+\frac{1}{20}+\frac{1}{40}\)

\(=\frac{16}{40}+\frac{8}{40}+\frac{4}{40}+\frac{2}{40}+\frac{1}{40}\)

\(=\frac{31}{40}\)

Học tốt

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 13 tháng 8 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

2/5+2/10+2/20+2/40+2/80

32/80+16/80+8/80+4/80+2/80

48/80+8/80+4/80+2/80

56/80+4/80+2/80

60/80+2/80

31/40

Đọc tiếp...
Ngoc Han ♪ Ngoc Han ♪ CTV 13 tháng 8 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{5}+\frac{1}{10}+\frac{2}{20}+\frac{2}{40}+\frac{2}{80}\)

\(=\frac{2}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+\frac{1}{20}+\frac{1}{40}\)

\(=\frac{16}{40}+\frac{8}{40}+\frac{4}{40}+\frac{2}{40}+\frac{1}{40}\)

\(=\frac{31}{40}\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 11 tháng 8 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

a) |x - 1| + 3x = 1

=> |x  - 1| = 1 - 3x (1)

ĐKXĐ : \(1-3x\ge0\Rightarrow x\le\frac{1}{3}\)

Khi đó (1) <=> \(\orbr{\begin{cases}x-1=1-3x\\x-1=-1+3x\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}4x=2\\-2x=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0,5\left(\text{loại}\right)\\x=0\left(tm\right)\end{cases}}\)

Vậy x = 0

b) |y| + |y - 2| = 2

=> |y| + |2 - y| = 2

Ta có |y| + |2 - y| \(\ge\left|y+2-y\right|=2\)

Dấu "=" xảy ra <=> \(y\left(2-y\right)\ge0\)

TH1 : \(\hept{\begin{cases}y\le0\\2-y\le0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}y\le0\\y\ge2\end{cases}\left(\text{loại}\right)}}\)

TH2 \(\hept{\begin{cases}y\ge0\\2-y\ge0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}y\ge0\\y\le2\end{cases}}\Rightarrow0\le y\le2\left(tm\right)\)

Vậy \(0\le y\le2\)

Đọc tiếp...
dcv_new dcv_new CTV 11 tháng 8 lúc 9:22
Báo cáo sai phạm

\(|x-1|+3x=1\)

\(< =>|x-1|=1-3x\)

\(< =>\orbr{\begin{cases}x-1=1-3x\\x-1=3x-1\end{cases}}\)

\(< =>\orbr{\begin{cases}x+3x=1+1=2\\x-3x=-1+1\end{cases}}\)

\(< =>\orbr{\begin{cases}4x=2\\-2x=0\end{cases}< =>\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\x=0\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Ninh Nguyễn Thị Thúy Ninh Nguyễn Thị Thúy 5 tháng 7 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

x thuộc Z=>x thuộc tập hợp số nguyên âm

                   x thuộc tập hợp số nguyên dương

                   x=0

+)Nếu x thuộc tập hợp số nguyên dương thì x^3>x^2 với mọi x là số dương

+)Nếu x thuộc tập hợp số nguyên âm thì x^2>x^3(Vì |x^2|<|x^3|

+)Nếu x=0 thì x^2=x^3(Vì 0=0)

Đọc tiếp...
Ninh Nguyễn Thị Thúy Ninh Nguyễn Thị Thúy 5 tháng 7 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

ko có j bạn ạ

Đọc tiếp...
Phan Trần Bảo  Châu Phan Trần Bảo Châu 5 tháng 7 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Mik cảm ơn Ninh Nguyễn Thị Thúy nhiều nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý 16 tháng 6 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

Tổng số kẹo để gói vào 32 túi là: 

32 x 20 = 640 ( cái kẹo ) 

Tổng số kẹo còn lại để đóng vào túi chưa 15 chiếc kẹo  là: 

1000 - 640 = 360 ( cái kẹo ) 

Tổng số túi đóng vào túi có chứa 15 chiếc kẹo là: 

360 : 15 = 24 ( túi) 

Do đó sau khi đóng gói thì không còn thừa chiếc kẹo nào.

Đọc tiếp...
Thùy Linh Thùy Linh 24 tháng 5 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

            Bài giải

    Số bông hoa cần cắm là :

        15 : 3 = 5 ( bông hoa )

            Đáp số : 5 bông hoa

Cho hỏi cậu học lớp mấy ? Học bảng chia chưa ? Có thuộc không ?

Đọc tiếp...
Trần Bảo Ngọc Trần Bảo Ngọc 24 tháng 5 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm
Hoàng Quốc Minh Hoàng Quốc Minh 24 tháng 5 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm

cảm ơn  mọi người

Đọc tiếp...
ღ_₤เйʑ_ღ (Cool Team) ღ_₤เйʑ_ღ (Cool Team) 20 tháng 4 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{\frac{1}{9}-\frac{1}{7}-\frac{1}{11}}{\frac{4}{9}-\frac{4}{7}-\frac{4}{11}}+\frac{\frac{3}{5}-\frac{3}{25}-\frac{3}{125}-\frac{3}{625}}{\frac{4}{5}-\frac{4}{25}-\frac{4}{125}-\frac{4}{625}}\)

\(A=\frac{\frac{1}{9}-\frac{1}{7}-\frac{1}{11}}{4.(\frac{1}{9}-\frac{1}{7}-\frac{1}{11})}+\frac{3.(\frac{1}{5}-\frac{1}{25}-\frac{1}{125}-\frac{1}{625})}{4.(\frac{1}{5}-\frac{1}{25}-\frac{1}{125}-\frac{1}{625})}\)

\(A=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\)(Vì\(\frac{1}{9}-\frac{1}{7}-\frac{1}{11}\ne0\)\(\frac{1}{5}-\frac{1}{25}-\frac{1}{125}-\frac{1}{625}\ne0\))

\(A=1\)

Vậy A = 1

\(B=\frac{1}{90}-\frac{1}{72}-\frac{1}{56}-\frac{1}{42}-...-\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\)

\(B=\frac{1}{10.9}-\frac{1}{9.8}-\frac{1}{8.7}-\frac{1}{7.6}-...-\frac{1}{3.2}-\frac{1}{2.1}\)

\(-B=-\frac{1}{10.9}+\frac{1}{9.8}+\frac{1}{8.7}+...+\frac{1}{2.1}\)

\(-B=-\frac{1}{9}-\frac{1}{10}+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+...+1-\frac{1}{2}\)

\(-B=-\frac{1}{9}.2-\frac{1}{10}+1\)

\(-B=-\frac{2}{9}-\frac{1}{10}+1\)

\(-B=\frac{-20}{90}-\frac{9}{90}+\frac{90}{90}\)

\(-B=\frac{61}{90}\)

\(B=\frac{-61}{90}\)

Vậy\(B=\frac{-61}{90}\)

Linz

Đọc tiếp...
Selina Joyce Selina Joyce 20 tháng 4 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Kim Ngân Nguyễn Kim Ngân 20 tháng 4 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

dài thế ai mà tính đc

Đọc tiếp...
✎✰ ๖ۣۜLαɗσηηα ༣✰✍ ✎✰ ๖ۣۜLαɗσηηα ༣✰✍ 19 tháng 4 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

Ta có:  \(\hept{\begin{cases}\left|x-6\right|\ge0\forall x\\\left|y-3\right|\ge0\forall y\end{cases}}\)

Mà \(\left|x-6\right|+\left|y-3\right|=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\left|x-6\right|=0\\\left|y-3\right|=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-6=0\\y-3=0\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x=6\\y=3\end{cases}}}\)

vậy....

hok tốt!!

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 9:15
Báo cáo sai phạm

cccccccccccccccc

Đọc tiếp...
Nhật Hạ       Nhật Hạ CTV 29 tháng 3 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

Bài 3: Bảng giá trị:

x                  -9,5                     -6,5                -2,5              
x + 2,5             -         |           -             |         -           0        +
x + 6,5              -         |           -             0        +           |        +
x + 9,5               -         0          +            |         +           |        +

+) Với x < -9,5

Ta có: -x - 2,5 + (-x) - 6,5 + (-x) - 9,5 = 7

=> -3x - 18,5 = 7

=> -3x = 25,5

=> x = -8,5 (ko thỏa mãn)

+) Với -9,5 ≤ x < -6,5 

Ta có: -x - 2,5 + (-x) - 6,5 + x + 9,5 = 7

=> -x + 0,5 = 7

=> -x = 6,5

=> x = -6,5 (ko thỏa mãn)

+) Với -6,5 ≤ x < -2,5

Ta có: -x - 2,5 + x + 6,5 + x + 9,5 = 7

=> x + 13,5 = 7

=> x = -6,5 (thỏa mãn)

+) Với -2,5 ≤ x

Ta có: x + 2,5 + x + 6,5 + x + 9,5 = 7

=> 3x + 18,5 = 7

=> 3x =  -11,5

=> x = -23/6 = -3,8(3)  (không thỏa mãn)

Vậy x = -6,5

Bài 4: Vì \(\left|x+1\right|\ge0\)\(\forall x\inℝ\)\(\left|x+2\right|\ge0\)\(\forall x\inℝ\) ; ..... ; \(\left|x+100\right|\ge0\)\(\forall x\inℝ\)

\(\Rightarrow\left|x+1\right|+\left|x+2\right|+....+\left|x+100\right|\ge0\) \(\forall x\inℝ\)  (1)

\(\Rightarrow605x\ge0\)

\(\Rightarrow x\ge0\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x+1>0\Rightarrow\left|x+1\right|=x+1\\....\\x+100>0\Rightarrow\left|x+100\right|=x+100\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left|x+1\right|+\left|x+2\right|+....+\left|x+100\right|=605x\)

\(\Rightarrow x+1+x+2+...+x+100=605x\)

\(\Rightarrow\left(x+x+...+x\right)+\left(1+2+...+100\right)=605x\)

\(\Rightarrow100x+\frac{\left(1+100\right).\left[\left(100-1\right)\div1+1\right]}{2}=605x\)

\(\Rightarrow5050=605x-100x\)

\(\Rightarrow505x=5050\)

\(\Rightarrow x=10\)

Đọc tiếp...
Lừ Huy Hoàng Lừ Huy Hoàng 30 tháng 3 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

= người ngoài hành tinh đọc được

Đọc tiếp...
nguyễn đăng chức nguyễn đăng chức 30 tháng 3 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

học lại Tin lớp 3 đê

Đọc tiếp...
➻❥∂ιệρ๛тнư๛нσα✿‿ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) ➻❥∂ιệρ๛тнư๛нσα✿‿ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) 16 tháng 3 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

giá trị tuyệt đối của -59 là 59

giá trị tuyệt đối của 0 là 0

giá trị tuyệt đối của 90 là 90

Đọc tiếp...
ミ★Anh➻ Ngáo★彡 ミ★Anh➻ Ngáo★彡 16 tháng 3 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Giá trị tuyệt đối của

\(\left|-59\right|là 59\)

\(\left|0\right|là 0\)

\(\left|90\right|là90\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: