Giúp tôi giải toán và làm văn


The Moon 16 tháng 9 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

                                                              Bài giải

                         Ta có : \(\left|x-2\right|+\left|x-5\right|=3\)

* Nếu \(x< 2\) ta có :

\(-\left(x-2\right)+-\left(x-5\right)=3\)

\(-x+2-x+5=3\)

\(-2x+7=3\)

\(-2x=3-7\)

\(-2x=-4\text{ }\)

\(x=-4\text{ : }\left(-2\right)\)

\(x=2\text{ ( Loại vì }x< 2\text{ )}\)

* Nếu \(2\le x\le5\) ta có : 

\(x-2+-\left(x-5\right)=3\)

\(x-2-x+5=3\)

\(3=3\text{ ( Luôn đúng )}\)

* Nếu \(x>5\) ta có :

\(x-2+x-5=3\)

\(2x-7=3\)

\(2x=10\)

\(x=10\text{ : }2\)

\(x=5\text{ ( Loại vì }x>5\text{ ) }\)

Vậy \(2\le x\le5\)

Đọc tiếp...
The Moon 16 tháng 9 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

                                     Bài giải

\(\left|x+1\right|+\left|x+3\right|=3x\)

* Nếu \(x< -3\) ta có :

 \(-\left(x+1\right)+x+3=3x\)                                       

\(-x-1+x+3=3x\)                                              

\(2=3x\)                                                               

\(x=\frac{2}{3}\text{ ( Loại vì }x< -1\text{ )}\)                                                                  

 Nếu \(-3\le x\le-1\)ta có : 

\(-x-1+x+3=3x\)

\(2=3x\)

\(x=\frac{2}{3}\text{ ( Loại )}\)

Nếu \(x>-1\) ta có :

\(x+1+x+3=3x\)

\(2x+4=3x\)

\(3x-2x=4\)

\(x=4\text{ ( Thỏa mãn ) }\)

\(\text{Vậy }x=4\)

Đọc tiếp...
Me 16 tháng 9 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

                                                                Bài giải

                         Ta có : \(\left|x-2\right|+\left|x-5\right|=3\)

* Nếu \(x< 2\) ta có :

\(-\left(x-2\right)+-\left(x-5\right)=3\)

\(-x+2-x+5=3\)

\(-2x+7=3\)

\(-2x=3-7\)

\(-2x=-4\text{ }\)

\(x=-4\text{ : }\left(-2\right)\)

\(x=2\text{ ( Loại vì }x< 2\text{ )}\)

* Nếu \(2\le x\le5\) ta có : 

\(x-2+-\left(x-5\right)=3\)

\(x-2-x+5=3\)

\(3=3\text{ ( Luôn đúng )}\)

* Nếu \(x>5\) ta có :

\(x-2+x-5=3\)

\(2x-7=3\)

\(2x=10\)

\(x=10\text{ : }2\)

\(x=5\text{ ( Loại vì }x>5\text{ ) }\)

Vậy \(2\le x\le5\)

Đọc tiếp...
Selderlye CTV 16 tháng 9 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

TH1: \(7-x=5x+1\Leftrightarrow6x=6\Leftrightarrow x=1\)

TH2: \(7-x=-5x-1\Leftrightarrow-4x=8\Leftrightarrow x=-2\)

Vậy x = 1 hoặc x = -2.

Đọc tiếp...
Kinnen 16 tháng 9 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Bạn chỉ cần tính 5x +1 bằng ? là được

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 14 tháng 9 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

\(|2x-1|+|x-\frac{1}{2}|=3\left(1\right)\)

+) Với \(x< \frac{1}{2}\Rightarrow\hept{\begin{cases}2x-1< 0\\x-\frac{1}{2}< 0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}|2x-1|=1-2x\\|x-\frac{1}{2}|=\frac{1}{2}-x\end{cases}\left(2\right)}}\)

Thay (2) vào (1) ta được:

\(1-2x+\frac{1}{2}-x=3\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{2}-3x=3\)

\(\Leftrightarrow3x=\frac{-3}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{-1}{2}\)( chọn )

+) Với \(x\ge\frac{1}{2}\Rightarrow\hept{\begin{cases}2x-1\ge0\\x-\frac{1}{2}\ge0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}|2x-1|=2x-1\\|x-\frac{1}{2}|=x-\frac{1}{2}\end{cases}\left(3\right)}}\)

Thay (3) vào (1) ta được:

\(2x-1+x-\frac{1}{2}=3\)

\(\Leftrightarrow3x-\frac{3}{2}=3\)

\(\Leftrightarrow3x=\frac{9}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)( chọn )

Vậy \(x\in\left\{\frac{-1}{2};\frac{3}{2}\right\}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Hiền 6 tháng 9 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

a) A = -5 |4 - 0,5x| - 17

Ta có |4 - 0,5x|≥0 với mọi x

=>-5|4 - 0,5x|≤0 với mọi x

=>-5 |4 - 0,5x| - 17≤-17 với mọi x

=>A≤-17 với mọi x

Dấu ''='' xảy ra <=> |4 - 0,5x|=0 <=>4-0,5x=0 <=>0,5x=4 <=>x=8

Vậy Amax=-17 <=> x=8

b)5-2|\(\frac{1}{2x}\)-8|

|\(\frac{1}{2x}\)-8|≥0 với mọi x

=>-2|\(\frac{1}{2x}\)-8|≤0 với mọi x

=>5--2|\(\frac{1}{2x}\)-8|≤5 với mọi x

=>B≤5 với mọi x

Dấu ''='' xảy ra <=> |\(\frac{1}{2x}\)-8|=0

\(\frac{1}{2x}\)=8

2x=\(\frac{1}{8}\)

x=\(\frac{1}{16}\)

Vậy Bmax=5 <=>x=\(\frac{1}{16}\)

Đọc tiếp...
Kazuto CTV 6 tháng 9 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

b. Viết rõ đề đi .-.

Có :\(\left|\frac{1}{2}x-8\right|\ge0\forall x\)

<=> \(-2\left|\frac{1}{2}x-8\right|\le0\forall x\)

<=> \(5-2\left|\frac{1}{2}x-8\right|\le5\forall x\)

<=> \(C\le5\forall x\)

C = 5 <=> |1/2x - 8| = 0

          <=> 1/2x - 8   = 0

           <=> 1/2x = 8

            <=> x = 16

Vậy Cmax = 5 tại x = 16

Đọc tiếp...
Kazuto CTV 6 tháng 9 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

a. Có |4 - 0,5x| \(\ge\)\(\forall\)x

=> -5| 4 - 0,5x| \(\le\)0\(\forall\)x

=> -5|4 - 0,5x| - 17 \(\le\)-17\(\forall\)x

=> B \(\le\)-17\(\forall\)x

B = -17 <=> |4 - 0,5x| = 0

             <=> 4 - 1/2x = 0

             <=> 1/2x = 4

             <=> x = 8

Vậy Bmax = -17 tại x = 8

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương 17 tháng 8 2018 lúc 8:18
Báo cáo sai phạm

ta có VT = |x+1|+|x-10|

               = |x+1| + |10-x| > |x+1+10-x| = 11

đẳng thức |x+1| + |x-10| = 11 <=> VT=VP=11 <=> (x+1)(10-x) > 0 <=> -1 < 0 < 10

               

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly CTV 15 tháng 10 2018 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

\(\left|x+100\right|+\left|x+200\right|+\left|x+300\right|+\left|x+400\right|+2011\ge\left|x+100+x+200+x+300+x+400\right|+2011=\left|4x+\left(100+200+300+400\right)\right|+2011\)\(\Rightarrow\left|x+100\right|+\left|x+200\right|+\left|x+300\right|+\left|x+400\right|\ge\left|4x+1000\right|+2011\)

\(\Rightarrow A_{Min}=2011\Leftrightarrow\left|4x+1000\right|=0\Leftrightarrow4x+1000=0\Leftrightarrow4x=-1000\Leftrightarrow x=-250\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Anh 15 tháng 10 2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

\(A=|x+100|+|x+200|+|x+300|+|x+400|+2011\)

\(\ge|x+100+x+200+x+300+x+400|+2011\)

\(=|4x+1000|+2011\)

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi \(4x+1000=0\Leftrightarrow x=-250\)

=> Min A= 2011

Đọc tiếp...
shitbo 24 tháng 8 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

\(|3x+1|=|x-21|\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}3x+1=x-21\\3x+1=21-x\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x=-22\\4x=20\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-11\\x=5\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 24 tháng 8 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

a) Ta có:

\(\left|3x+1\right|=\left|x-21\right|\)

=> \(\orbr{\begin{cases}3x+1=x-21\\3x+1=21-x\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}2x=-22\\4x=20\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=-11\\x=5\end{cases}}\)

b) Ta có: 

\(\left|\frac{1}{2}-x\right|=\left|2x-3\right|\)

=> \(\orbr{\begin{cases}\frac{1}{2}-x=2x-3\\\frac{1}{2}-x=3-2x\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}3x=\frac{7}{2}\\-x=-\frac{5}{2}\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{6}\\x=\frac{5}{2}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 25 tháng 6 2017 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

GTLN : \(\frac{1}{\left|x\right|+1}\)

\(\frac{1}{\left|x\right|+1}>0\)

Vậy nên |x| phải đạt giá trị nhỏ nhất có thể để 1/|x| +1 > 0 

\(1⋮\left|x+1\right|\)nên x = 0

GTNN \(\frac{\left|x\right|+1945}{1946}\)

\(\left|x\right|=-1945\)

Đọc tiếp...
kobiet 30 tháng 8 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

jxksxjska

Đọc tiếp...
༺ℒữ༒ℬố༻ 13 tháng 8 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

nguyên nữa

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Nghĩa 13 tháng 8 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Có đk x; y nguyên nữa pải ko bn ! 

<=> \(\left(x-2\right)\left(5-x\right)=\left|y+1\right|+1\)

Ta có VP >0 với mọi y

\(\Rightarrow\left(x-2\right)\left(5-x\right)>0\)

\(\Rightarrow\)x-2>0 và 5-x >0    hoặc x-2<0  và 5-x <0 

=>  x>2 và x<5                  hoặc x<2 và x>5 (vô lý )

Vậy 2<x<5

=> \(x\in\left\{3;4\right\}\)

Thay lần lượt vào để tìm y và kiểm tra có thỏa mãn ko là xog nha

Đọc tiếp...
Ngô Văn Tuyên 27 tháng 6 2015 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

1)

+)   |3,7 +2,5| lớn hơn hoặc  bằng 0 ==> \(A\ge2,5\)

Vậy A nhỏ nhất là bằng 2 khi 3,7 - x = 0 <=> x = 3,7

+) \(B\ge-4,5\)

Vậy B nhỏ nhất là bằng - 4,5 khi x+ 1,5 = 0  <=> x = - 1,5

2) 

+) \(C\le1,5\)

C lớn nhất là bằng 1,5 khi 1,1+x = 0 <=> x = - 1,1

+) \(D\le-3,7\)

D lớn nhất = -3,7 khi 1,7 - x = 0 <=> x = 1,7

Đọc tiếp...
💔✡ ✽ ✡💔 [ HP ] ★ James Potter ★ 1 tháng 8 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

\(\left|3x-5\right|=4\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x-5=4\\3x-5=-4\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x=4+5\\3x=\left(-4\right)+5\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}3x=9\\3x=1\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=9:3\\x=1:3\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\x=\frac{1}{3}\end{cases}}}\)

Vậy \(x\in\left\{3;\frac{1}{3}\right\}\)

Đọc tiếp...
💔✡ ✽ ✡💔 [ HP ] ★ James Potter ★ 1 tháng 8 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

\(\left|x\right|-1=\frac{2}{5}\)

\(\Rightarrow\left|x\right|=\frac{2}{5}+1\)

\(\Rightarrow\left|x\right|=\frac{7}{5}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{5}\\x=\frac{-7}{5}\end{cases}}\)

Vậy \(x\in\left\{\frac{\pm7}{5}\right\}\)

Đọc tiếp...
💔✡ ✽ ✡💔 [ HP ] ★ James Potter ★ 1 tháng 8 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

\(\left|-x\right|=\left|-2\right|\)

\(\Rightarrow\left|x\right|=\left|2\right|\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=-2\end{cases}}\)

Vậy \(x\in\left\{\pm2\right\}\)

Đọc tiếp...
Huy tùng 3 tháng 9 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

khó vãi

Đọc tiếp...
nguyen thi huong loan 16 tháng 9 2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Gọi biểu thức là A

=>/x+4/>hoặc= 0 (với mọi giá trị của x)

=>/x+4/+2019>hoặc= 2019 (với mọi giá trị của x)

=> GTNN cua A =2019 , khi /x+4/=0 =>x=-4

Đọc tiếp...
Đình Sang Bùi 16 tháng 9 2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Do \(\left|x+4\right|\ge0\forall x\Rightarrow2019+\left|x+4\right|\ge2019\forall x\)

Dấu ''=" xảy ra khi |x+4|=0

                        \(\Leftrightarrow x+4=0\Rightarrow x=-4\)

Vậy gtnn của biểu thức là 2019 khi x=-4

Đọc tiếp...
Marakai 11 tháng 8 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

Tiêu Chiến\(P_{min}=1\Leftrightarrow2015\le x\le2016\)

Đọc tiếp...
Tiêu Chiến CTV 7 tháng 8 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Ta đã biết với mọi x,y \(\inℚ\)thì \(\left|x+y\right|\le\left|x\right|+\left|y\right|\)

Đẳng thức xảy ra khi \(xy\ge0\)

Ta có : \(P=\left|x-2015\right|+\left|x-2016\right|=\left|x-2015\right|+\left|2016-x\right|\ge\left|x-2015+2016-x\right|=\left|1\right|=1\)

Vậy \(P\ge1\), P đạt giá trị nhỏ nhất là 1 khi \(2016\le x\le2015\)

Đọc tiếp...
gàdsfàds 13 tháng 10 2018 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

tưởng là có 99x lận mà

Đọc tiếp...
tth CTV 5 tháng 10 2018 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Do \(\left|a\right|\ge0\forall a\) nên:

\(A=\left|x+\frac{1}{1.2}\right|+\left|x+\frac{1}{2.3}\right|+...+\left|x+\frac{1}{99.100}\right|\ge0\forall x\)

\(\Leftrightarrow100x\ge0\) hay \(x\ge0\)

Do vậy ta có: \(A=\left(x+x+...+x\right)+\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{99.100}\right)=100x\) ( 50 chữ số x)

\(\Leftrightarrow A=50x+\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\right)=100x\)

\(\Leftrightarrow50x+\left(1-\frac{1}{100}\right)=100x\Leftrightarrow50x+\frac{99}{100}=100x\)

\(\Leftrightarrow50x=\frac{99}{100}\Leftrightarrow x=\frac{99}{100.50}=\frac{99}{5000}\)

Đọc tiếp...
Bonking 5 tháng 10 2018 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

Vì GTTĐ luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x

\(\Rightarrow\left|x+\frac{1}{1\cdot2}\right|+\left|x+\frac{1}{2\cdot3}\right|+...+\left|x+\frac{1}{99\cdot100}\right|\ge0\)

\(\Rightarrow100x\ge0\)

\(\Rightarrow x\ge0\)

Từ điều kiện trên ta có :

\(x+\frac{1}{1\cdot2}+x+\frac{1}{2\cdot3}+...+x+\frac{1}{99\cdot100}=100x\)

\(50x+\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\right)=100x\)

\(50x=1-\frac{1}{100}\)

\(50x=\frac{99}{100}\)

\(x=\frac{99}{5000}\)

Đọc tiếp...
Hạ Nè CTV 2 tháng 8 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

Đặt D = 2|x - 3| + |2x - 10|

D =  |x - 3| + |x - 3| + |2x - 10|

D =  |x - 3| + |x - 3| + |10 - 2x|

Vì |x - 3| + |x - 3| + |10 - 2x| ≥ |x - 3 + x - 3 + 10 - 2x| = |4| = 4

=> Min D = 4

Dấu " = " xảy ra <=> (x - 3)(x - 3)(10 - 2x) ≥ 0

Th1: x - 3 ≥ 0 => x ≥ 3

       10 - 2x ≥ 0 => x ≤ 5

=> thỏa mãn

Th2: x - 3 ≤ 0 => x ≤ 3

       10 - 2x ≤ 0 => x ≥ 5 

=> ko thỏa mãn

Vậy min D = 4 khi 3 ≤ x ≤ 5

P/s: e 2k8 nên làm đại, ko chắc 

Đọc tiếp...
nameless 31 tháng 7 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

Ta có: |2,5-x| \(\ge\)0
=> |2,5-x|+5,8\(\ge\)5,8
=> A \(\ge\)5,8
=> GTNN của A là 5,8 \(\Leftrightarrow\)|2,5-x| = 0
                                    \(\Leftrightarrow\)2,5-x = 0
                                    \(\Leftrightarrow\)x = 2,5
Vậy GTNN của A là 5,8 \(\Leftrightarrow\)x = 2,5
                                     

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 31 tháng 7 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(2\left(x-5\right)^4\ge0\forall x\)    

           \(5\left|2y-7\right|^5\ge0\forall y\)

Để bt =0 \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2\left(x-5\right)^4=0\\5\left|2y-7\right|^5=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=5\\y=\frac{7}{2}\end{cases}}}\)

Vậy.....

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: