Giúp tôi giải toán


Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 5 giờ trước (20:15)

Bài giải:

- Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu:

4 x 4 x 4 = 64 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:

(4 x 3) x (4 x 3) x 4 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 64 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh của nó tăng lên 9 lần.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu:

4 x 4 x 6 = 96  (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:

(4 x 3) x (4 x 3) x 6 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 96 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của nó tăng lên 9 lần.

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 5 giờ trước (20:15)

Bài giải:

- Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu:

4 x 4 x 4 = 64 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:

(4 x 3) x (4 x 3) x 4 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 64 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh của nó tăng lên 9 lần.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu:

4 x 4 x 6 = 96  (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:

(4 x 3) x (4 x 3) x 6 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 96 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của nó tăng lên 9 lần.

Yui Hirasawa 5 giờ trước (20:18)

- Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu:

4 x 4 x 4 = 64 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:

(4 x 3) x (4 x 3) x 4 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 64 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh của nó tăng lên 9 lần.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu:

4 x 4 x 6 = 96  (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:

(4 x 3) x (4 x 3) x 6 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 96 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của nó tăng lên 9 lần. 

Ngô Lê Xuân Thảo Hôm qua lúc 21:38

Chu vi đáy:

400 : 10 = 40 (dm )

Chiều dài đáy:

( 40 : 2 + 4 ) : 2 = 12 ( dm )

Chiều rộng đáy:

12 - 4 = 8 ( dm )

Thể tích hình hộp:

12 x 8 x 10 = 960 ( dm3 )

Thế tích HLP:

2 x 2 x 2 = 8 ( dm3 )

Số HLP thùng đó đựng

960 : 8 = 120 ( hình )

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura Hôm qua lúc 21:31

Giải

Chu vi đáy hộp là:      400 : 10 = 40 (dm)

Chiều dài đáy hộp là:       (40 : 2 + 4 ) : 2 =  12 (dm)

Chiều rộng đáy hộp là:      12 -  4 =  8 ( dm)

Thể tích hình hộp là:     12 x  8 x  10  = 960 ( dm3)

Thể tích hình lập phương là:      2  x  2  x  2  =  8 ( dm3)

Số hình lập phương thùng đố đựng được  là:

960 : 8  = 120 (hình)

Đáp số : 120 hình

VuiLaChinh Hôm qua lúc 21:34

Tổng chiều dài và chiều rộng đáy :

400 : 10 : 2 = 20 dm

Chiều dài :

(20 + 4) : 2 = 12 dm

Chiều rộng :

20 - 12 = 8 dm

Thể tích thùng :

12 x 8 x 10 = 960 dm3

Thể tích khối LP cạnh 2 dm :

2 x 2 x 2 = 8 dm3

Thùng chứa số hình LP cạnh 2 dm :

960 : 8 = 120 hình

At the speed of light 19/02 lúc 20:40

Bài này bạn lấy ví dụ ra là làm được

Theo mình là lấy ví dụ

Thank you

Nguyễn Minh Sơn 19/02 lúc 20:41

Coi đáy là :100%

Đáy lúc sau là :

         100%+60%=160%(đáy lúc đầu)

Coi diện tích lúc sau là 100%

Chiều cao lúc sau là 

        100%*2/160%=1.25%(chiều cao lúc đầu)

phải giảm là :

       100%-1.25%=98.75%

Lê Ngọc Ánh 19/02 lúc 20:38

giảm chiều cao đi 60%

VuiLaChinh 18/02 lúc 22:14

DT mới so với DT ban đầu :

(100% + 20%) x (100% - 25%) = 90%

DT ban đầu :

36 : (100 - 90) x 100 = 360 cm2

At the speed of light 18/02 lúc 22:18

Cảm ơn 2 bạn nhiều nhé

Mình đang bí bài này

Thank you

shadow fight 2 19/02 lúc 17:53

360 cm ^2 

tk nha 

thanks 

đáp số 360 cm^2

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 18/02 lúc 20:57

Bài giải :

Diện tích tam giác ABD là:

(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông ABCD là:

36 x 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông AEOK là:

72 : 4 = 18 (cm2)

Do đó : OE x OK = 18 (cm2)

r x r = 18 (cm2)

Diện tích hình tròn tâm O là:

18 x 3,14 = 56,92 (cm2)

Diện tích tam giác MON = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)

Diện tích hình vuông MNPQ là:

9 x 4 = 36 (cm2)

Vậy diện tích phần gạch chéo là:

56,52 - 36 = 20,52 (cm2)

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 18/02 lúc 20:20

Bài giải

Diện tích tam giác ABD là:

(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông ABCD là:

36 x 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông AEOK là:

72 : 4 = 18 (cm2)

Do đó : OE x OK = 18 (cm2)

r x r = 18 (cm2)

Diện tích hình tròn tâm O là:

18 x 3,14 = 56,92 (cm2)

Diện tích tam giác MON = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)

Diện tích hình vuông MNPQ là:

9 x 4 = 36 (cm2)

Vậy diện tích phần gạch chéo là:

56,52 - 36 = 20,52 (cm2)

Đáp số : 20,52 cm2

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 18/02 lúc 20:19

Bài giải

Diện tích tam giác ABD là:

(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông ABCD là:

36 x 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông AEOK là:

72 : 4 = 18 (cm2)

Do đó : OE x OK = 18 (cm2)

r x r = 18 (cm2)

Diện tích hình tròn tâm O là:

18 x 3,14 = 56,92 (cm2)

Diện tích tam giác MON = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)

Diện tích hình vuông MNPQ là:

9 x 4 = 36 (cm2)

Vậy diện tích phần gạch chéo là:

56,52 - 36 = 20,52 (cm2)

Đáp số : 20,52 cm2

Song Thư 17/02 lúc 21:15

Bài giải

Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:

21,16 : 4 = 5,29 (dm2)

Diện tích là 21,16 mà 21,16 = 4,6 x 4,6 nên cạnh hình lập phương là 4,6 dm.

Thể tích hình lập phương là:

4,6 x 4,6 x 4,6 = 97,336 (dm3)

    Đáp số: 97,336 dm3

phamtrunghieu 17/02 lúc 21:30

bằng 12,167

Nguyễn Hải Nam 17/02 lúc 21:23

Bài Giải:

Diện tích 1 mặt của hình lập phương đó là :

21,16 : 4 = 5,29 ( dm2 )

Diện tích 1 mặt là 5,29 dmthì độ dài 1 cạnh của hình lập phương đó là : 2,3 ( dm ) .Vì 2,3 x 2,3 = 5,29 ( dm).

Vây thể tích của hình lập phương đó là :

2,3 x 2,3 x 2,3 = 12,167 ( dm3 )

Đáp số : 12,167 dm3.

Trần Cao Anh Triết 20/01/2015 lúc 21:08

Diện tích thửa ruộng đó là: 

15x8=120(m2)

120m2 gấp 2m2 số lần là:

120:2=60(lần)

Số kg thóc bác Bình thu được là:

60x3=180(kg)

ĐS: 180 kg thóc

Nguyễn Đình Dũng 09/08/2015 lúc 17:16

tỉ lệ về chiều cao  

Trần Hà Quỳnh Như 29/04/2016 lúc 15:47

Xét tam giác ABD và BCD có chiều cao bằng nhau đáy AB = 1/2 CD => S_ABD = 1/2 S_BCD

Mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD => chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C

Xét tam giác ABG và BCG chung đáy BG, chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C => S_ABG = 1/2 S_BCG

Vậy diện tích tam giac BCG là : 34,5 x 2 = 69 (cm2)

Diện tích ABCD là : (34,5 + 69) + (34,5 + 69) x 2 = 310,5 (cm2)

cudo sinnichi 29/04/2015 lúc 15:40

Đáy bé là :

(80-10):2=35 (m)

Vì đáy bé bằng chiều cao nên chiều cao cũng là 35m

Đáy lớn là:

80-35=45 (m)  

Diện tích mảnh đất là : 

(35+45)*35:2=1400(m)

Mảnh đất trồng được số cây cà phê là:

1400 : 1 * 12 = 16800(cây)

Đ/S : 16800 cây 

nhớ kick RIGHT cho mình với

Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 29/04/2015 lúc 15:48

Độ dài đáy bé của miếng đất đó là:

               (80 - 10) : 2 = 35 (m)

Vì chiều cao của miếng đất đó bằng độ dài đáy bé của miếng đất đó nên chiều cao của miếng đất đó là 35 m.

Diện tích miếng đất đó là:

               80 x 35 : 2 = 1400 (m2)

Số cây cà phê người ta trồng được trên miếng đất đó là:

               12 x 1400 = 16800 (cây)

                         Đáp số: 16800 cây cà phê 

               

Trần Quang Đài 07/05/2016 lúc 12:27

Đáy bé là 

(80-10):2=35(m)

Vì đáy bé bằng chiều cao nên chiều cao cũng là 35 m 

Đáy lớn là

80-35=45(m)

Diện tích mảnh đất là

(35+45)*35:2=1400(m)

Mảnh đất trồng được số cây cà phê là

1400:1*12=16800(cây)

At the speed of light 23/11/2016 lúc 20:06

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

7,5 x 0,6 = 4,5 ( m )

Chu vi hình chữ nhật đó là:

( 7,5 + 4,5 ) x 2 = 24 ( m )

Diện tích hình chữ nhật đó là:

7,5 x 4,5 = 33,75 ( m2 )

Đáp số: Chu vi : 24 m

            Diện tích: 33,75 m2

k mình nha

Chúc bạn học giỏi

Mình cảm ơn bạn nhiều

Magic Super Power 23/11/2016 lúc 20:07

Vì chiều rộng = 0,6 chiều dài có nghĩa 

chiều rộng = 3/5 chiều dài.

Vậy chiều rộng là::

7,5 x 3/5 =4,5 (m)

=> CHu vi hình là:

(7,5 + 4,5) x 2 =24 (m)

Diện tích hình là :

7,5 x 4,5 = 33,75 (m2)

Đáp số: Chu vi : 24 m

            Diện tích : 33,75 m2

Nguyễn Thị Lan Hương 23/11/2016 lúc 20:10

Đổi 0,6 = 3/5

Chiều rộng hình chữ nhật là :

7,5 x 3/5 = 4,5 ( m )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 7,5 + 4,5 ) x 2 = 24 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

7,5 x 4,5 = 33,75 ( m2 )

Đáp số : chu vi : 24 m

             diện tích : 33,75 m2

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: