Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Hôm qua lúc 23:04

Có tất cả số con vịt là :

\(1 + 2 = 3(con vịt)\)

Hôm qua lúc 23:05

Và sau đó có Linh bakaaaa.

nếu muốn ăn hết trong 1 ngày thì cần số người là :

300x15=4500(người)

muốn ăn hết trong 10 ngày thì cần số người là :

4500:10=450(người)

đã có số người đến thêm là:

450-300=150(người)

đáp số:150 người

Hôm kia lúc 19:48

Số người ăn trong 15 ngày là :

300 : 15 = 20 (người)

Số người ăn trong 10 ngày là :

300 : 10 = 30 (người)

Số người đến thêm là :

30 -  20 = 10 (người)

Đ/s:...........

Hôm kia lúc 14:47

`30` can đựng số `l` dầu là :

`30 xx 5= 150(l)`

cần số can loại `3l` là :

`150 : 3= 50(l)`

lần sau đăng đúng lớp nhé.

Hôm kia lúc 14:49

Số l dầu tổng thể:
\(30 . 5=150\) (l)
Số can loại 3 l cần để số l dầu đó rót đầy là:
\(150 : 3=50\) (can dầu)

Hôm kia lúc 8:52

2

 

Hôm kia lúc 8:52

\(2\)

Hôm kia lúc 6:58

`3:4=3/4`

`10000 x 9 - (2009 - 467)`

`=10000 xx 9 - 1542`

`=90000 - 1542`

`=88458`

`98745 - 4524 = 94221`

Hôm kia lúc 9:37

1. 3/4

2.88458

3.94221

Hôm kia lúc 21:45

2 nhê

Hôm kia lúc 20:57

=300:100/100:100=3

Hôm kia lúc 20:58

`300/100=(300:100)/(100:100)= 3/1=3`