Giúp tôi giải toán


Nguyễn Thu Trang 6 giờ trước (17:09)
Báo cáo sai phạm

Diện tích tam giác ABC là :

( 4 x 5 ) : 2 = 10 ( cm2 )

                Đáp số : 10 cm2

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24/08/2017 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

a) có: A1C.vtA1B + A1B.vtA1C =vt0 (*) 

mặt khác do tính chất phân giác ta có: c/A1B = b/A1C => A1C = b.A1B/c 
thay vào (*): (b.A1B/c).vtA1B + A1B.vtA1C = vt0 
<=> (b/c).vtA1B + vtA1C = vt0 
<=> b.vtA1B + c.vtA1C= vt0 

2QP = QA + QD = QC + CA + QB + BD = CA + BD 

=> 2QP.MN = (CA + BD)MN = CA.MN + BD.MN = 

= CA.(MB + BN) + BD.(MC + CN) 

= CA.MB + CA.BN + BD.MC + BD.CN 

= CA.BN + BD.MC (vì CA_|_MB, BD_|_CN nên có hai cái = 0) 

= CA.(BD+DN) + BD.(MA+AC) 

= CA.BD + CA.DN + BD.MA + BD.AC 

= BD.(CA+AC) + 0 + 0 = 0 (CA_|_DN và BD_|_MA) 

Có vtQP.vtMN = 0 <=> QP _|_ MN 

BaBie 24/08/2017 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 30/07/2017 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

Gọi a;b là độ dài 2 cạnh góc vuông. Do tam giác vuông; ta có: 

Độ dài cạnh huyền = √(a²+b²) 

Độ dài đường cao = ab/√(a²+b²) 


Do đó chu vi = a+b+√(a²+b²) = 72 (1) 


Hiển nhiên trung tuyến phải dài hơn đường cao nên ta có: 

1/2.√(a²+b²) -ab/√(a²+b²) = 7 

<=> (a²+b²) -2ab = 14√(a²+b²) (2) 


Kết hợp (1) và (2) ta được: 

a²+b² -2ab = 14.(72-a-b) 

<=> a²+b² +14a +14b -1008 = 2ab 

<=> (a+b)² +14(a+b) -1008 = 4ab (3) 


Từ (1) ta có: 

√(a²+b²) = 72-a-b 

<=> a²+b² = a²+b²+5184 -144a-144b +2ab 

<=> 144(a+b) = 2ab +5184 

<=> a+b = ab/72 +36 (4) 


Thay (4) vào (3) ta được: 

(ab/72 +36)² +14.(ab/72 +36) -1008 = 4ab 

<=> (ab +2592)² + 14.72.(ab+2592) -1008.72² = 4.72²ab 

<=> (ab)² +5184(ab) +2592² +1008(ab) -4.72²(ab) +14.72.2592 -1008.72² =0 

<=> (ab)² -14544(ab) +4105728 =0 

<=> (ab -14256)(ab -288) =0 


Thử lại: 

Nếu: ab = 14256 thì a+b = 14256/72 +36 = 234 

Giải pt: X² -234X +14256 =0 

Ta thấy: Δ' = 117²-14256 = -567 <0 nên pt vô nghiệm 


Nếu: ab = 288 thì a+b = 288/72 +36 = 40 

Giải pt: X² -40X² +288 =0 

Ta được: X1 = 20 -4√7 ; X2 = 20 +4√7 

Đây là độ dài 2 cạnh góc vuông. Từ đây tính được cạnh huyền và đường cao thấy thỏa gt. 


Kết luận: Tam giác đã cho có diện tích là 144 (=ab/2)

vương quyết 23/07/2016 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

 Ta có 
AM -AH =BC/2 - AH =7 
=> BC -2AH =14 
=> 2AH = BC-14 (1*) 

Mặt khác: 
AB+BC+CA= 72 
=> AB+CA = 72-BC 
=> (AB+AC)^2 = (72-BC)^2 

=> AB^2 + CA^2 + 2BC.AH = 72^2 - 144BC + BC^2 (do AB.AC = BC.AH) 

=> 2BC.AH = 5184 - 144BC (2*) 

Thay (1*) vào (2*) 

=> BC(BC-14) = 5184 - 144BC 
=> BC^2 + 130BC - 5184 =0 
=> sqrt(delta) =194 
=> BC = (-130 + 194)/2 = 32 
=> AH = (BC-14)/2 = 9 
=> S(ABC) =BC.AH/2 = 144 cm^2

kudo shinichi 13/07/2017 lúc 08:44
Báo cáo sai phạm

                          Bài giải

  Chu vi hình vuông là :

       30 x 4 = 120 ( cm )

 Vì chu vi hình chữ nhật = chu vi hình vuông nên chu vi hình chữ nhật = 120 cm

  Nữa chu vi hình chữ nhật là :

         120 : 2 = 60 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

            60 - 35 = 25 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là :

           25 x 35 = 875 ( cm2 )

Phạm Thị Thu Hảo 13/07/2017 lúc 08:45
Báo cáo sai phạm

               Bài giải

Chu vi là : 30 x 4 = 120 ( cm )

Rộng là : 120 : 2 - 35 = 25 ( cm )

Diện tích là : 35 x 25 = 875 ( cm2 )

Phúc Trần Tấn 13/07/2017 lúc 08:42
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình vuông cũng chính là chu vi hình chữ nhật:

30 x 4 = 120 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là:

120 : 2 - 35 = 25 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là:

35 x 25 = 875 ( cm2 )

Đáp số : ...

Tiến Dũng 28/12/2016 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Diện tích vuông nếu tăng cạch lên 5cm là:

     (255-5x5):2=115(cm2)

Cạch hình vuông đó là:

     115:5=23(cm)

Diện tích hình vuông đó là:

     23x23=529(cm2)

             Đs:529cm2

Tk cho mk nhé!

Cảm ơn nhiều!

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 24/11/2016 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

A B C D E F I M N

Do AE = CF nên AEFD và CFEB là hai hình thang vuông bằng nhau. Vậy thì \(S_{CFAB}=\frac{S_{ABCD}}{2}\Rightarrow S_{EMB}+S_{MNCB}+S_{NFC}=\frac{S_{ABCD}}{2}\)

Lại có \(S_{IBC}=\frac{S_{ABCD}}{2}\Rightarrow S_{IMN}+S_{NMCB}=\frac{S_{ABCD}}{2}\)

Vậy thì \(S_{IMN}=S_{MEB}+S_{NFC}\)

Nghĩa Nguyễn 24/11/2016 lúc 11:34
Báo cáo sai phạm

em cảm ơn ạ 

VRCT_Ran love shinichi 17/08/2016 lúc 09:22
Báo cáo sai phạm

Giả sử ngũ giác \(ABCDE\) thỏa mãn đk bài toán

Xét \(\Delta BCD\)Và \(ECD\)và \(S_{BCD}=S_{ECD}\)đáy \(CD\)chung, các đường cao hạ từ \(B\)và \(E\)xuống \(CD\) bằng nhau => \(EB\)\(CD\),Tương tự \(AC\)//\(ED\) ,\(BD\)\(AE\), \(CE\)\(AB\), \(DA\)\(BC\)

Gọi \(I\) \(=EC\)\(BC\)=> \(ABIE\)là hình bình hành

=> \(S_{IBE}=S_{ABE}=1\)Đặt\(S_{ICD}=x< 1\)

=> SIBC = SBCD - SICD = 1-x = SECD - SICD = SIED

Lại có: \(\orbr{\begin{cases}S_{ICD}=IC=S_{IBC}\\S_{IDE}=IE=S_{IBE}\end{cases}}\)Hay \(\orbr{\begin{cases}x\\1-x\end{cases}}\)\(=\orbr{\begin{cases}1-x\\1\end{cases}}\)

=> x2-3x+ 1 = 0 => x =\(\frac{3+5}{2}\)Do x<1 => x=\(\frac{3-5}{2}\)

Vậy \(S_{IBE}=\frac{5-1}{2}\)

Do đó SABCDE = SEAB + SEBI + SBCD + SIED

\(=3+\frac{5-1}{2}=\frac{5+5}{2}=5\)

 

Việt Anh 17/08/2016 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

Hình vẽ: Gọi gia điểm của AC và BD là F.

CM AEDF là hình bình hành từ đó suy ra SADE=SADF=1.SADE=SADF=1.

Đặt SBFC=x⇒SCDF=1−x.SBFC=x⇒SCDF=1−x.

CM ΔBFCΔBFC đồng dạng với ΔDFA.ΔDFA.

Tìm được SCDF=−1+√52.SCDF=−1+52.

⇒So=3.618033989dm2⇒So=3.618033989dm2.

Nguyễn Thị Minh 17/08/2016 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

=2 đó bạn

kagamine rin len 10/07/2016 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

A B C H x x

kẻ đường cao AH đặt AH=x

tam giác AHB có góc AHB=90 độ=>góc HAB=góc HBA=45 độ

=>tam giác AHB vuông cân tại H=>BH=AH=x

tam giác AHC vuông tại H=> \(AC^2=AH^2+HC^2=x^2+\left[2-x\right]^2\)[1]

tam giác AHC có góc H=90độ góc C=30 độ => góc HAC=60 độ=> \(HC=\frac{AC.\sqrt{3}}{2}suyraAC=\frac{2HC}{\sqrt{3}}suyraAC^2=\frac{4HC^2}{3}\)[2]

[1,2]=>\(x^2+\left[2-x\right]^2=\frac{4\left[2-x\right]^2}{3}\)

giải phương trình =>x=\(\sqrt{3}-1\)

Sabc=1/2.BC.AH=\(\frac{1}{2}.2.\left[\sqrt{3}-1\right]=\sqrt{3}-1cm^2\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: