Giúp tôi giải toán và làm văn


Huỳnh Thị Minh Huyền 28/07/2015 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

xét tam giác ABC và BCD có chiều cao bằng nhau , đáy AB=1/2CD=>S_ABD=1/2 S_BCD

mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD=> chiều cao đỉnh C

xét tam giác ABG và BCG có chung đáy BG, chiều cao đỉnh A=1/2 chiều cao đỉnh C=>S_ABG=1/2 S_BCG

vậy diện tích tam giác CBG là

34,5x2=69(cm2)

diện tích ABCD là

(34,5+69)+(34,5+69)x2=310,5(cm2)

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 29/04/2016 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác ABD và BCD có chiều cao bằng nhau đáy AB = 1/2 CD => S_ABD = 1/2 S_BCD

Mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD => chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C

Xét tam giác ABG và BCG chung đáy BG, chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C => S_ABG = 1/2 S_BCG

Vậy diện tích tam giac BCG là : 34,5 x 2 = 69 (cm2)

Diện tích ABCD là : (34,5 + 69) + (34,5 + 69) x 2 = 310,5 (cm2)

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 03/12/2017 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

xét tam giác ABC và BCD có chiều cao bằng nhau , đáy AB=1/2CD=>S_ABD=1/2 S_BCD
mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD=> chiều cao đỉnh C
xét tam giác ABG và BCG có chung đáy BG, chiều cao đỉnh A=1/2 chiều cao đỉnh C=>S_ABG=1/2 S_BCG
vậy diện tích tam giác CBG là
34,5x2=69(cm2)
diện tích ABCD là
(34,5+69)+(34,5+69)x2=310,5(cm2

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Trần Hải Đăng 16/04/2016 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

chiều dài mới là:100%+20%=120%=1,2(m)                                                                                                                                                  chiều rộng mới là:100%-20%=80%=0,8(m)                                                                                                                                                      ĐT mới là:         1,2x0,8=0.96(m^2)                                                                                                                                                 ĐT ban đầu:      30x(1-0,96)=750(m^2)                                                                                                                                                                                ĐS:750m^2                                                                                                   

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 03/01/2017 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Chiều cao hình tam giác tăng thêm :

8 x 2 : 2 = 8 ( m )

Chiều cao hình thang là ;

90 : 8 = 11,25 ( m )

Tổng 2 đáy là :

11,25 x 2 = 22,5 ( m )

Đáy bé là :

( 22,5 - 6 ) : 2 = 8,25 ( m )

Đáy lớn là :

22,5 - 8,25 = 14,25 ( m )

Đáp số : đáy bé:  8,25 m

             đáy lớn : 14,25 m 

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 14/06/2017 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

VD: Bán kính hình tròn bé = 1cm

       Bán kính hình tròn lớn = 3cm

Diện tích hình tròn bé là:

1 x 1 x 3, 14 = 3, 14 ( cm2 )

Diện tích hình tròn lớn là:

3 x 3 x 3, 14 = 28, 26 ( cm2 )

Vậy: Hình tròn lớn gấp hình tròn bé:

28, 26 : 3, 14 = 9 ( lần )

                         Đáp số: 9 lần

~ Chúc bạn học tốt ~

Đọc tiếp...
tth 14/06/2017 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tròn lớn gấp hình tròn bé:

(3 x 3) : 3 = 3 lần

Đs:

Đọc tiếp...
I_LOVE_YOU 14/06/2017 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Gọi bán kính hình tròn bé là a ( a khác 0 )

Ta có:

a x 3 x a x 3 x 3,14 = diện tích hình tròn lớn

a x a x 3,14 x 3 x 3 = diện tích hình tròn lớn

Mà a x a x 3,14 = diện tích hình tròn bé 

=> diện tích hình tròn lớn gấp diện tích hình tròn bé số lần là:

       3 x 3 = 9 ( lần )

            Đáp số: 9 lần

Đọc tiếp...
Hoa Nguyen 05/02/2015 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

abe=1/3abc=1,5

bde=2/3abe=1

dac=1/3abc=1,5

dag=2/3dac=1

bgc=1/3abc

ecg=2/3bgc=1

suy ra deg=abc-bde-dag-ecg=4.5-1-1-1=1,5

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 04/06/2018 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

A B C D E G

Ta thấy \(S_{BDE}=\frac{2}{3}S_{ABE}=\frac{2}{3}.\frac{1}{3}S_{ABC}=\frac{2}{9}S_{ABC}\)

\(S_{EGC}=\frac{1}{3}S_{AEC}=\frac{1}{3}.\frac{2}{3}S_{ABC}=\frac{2}{9}S_{ABC}\)

Tương tự \(S_{ADG}=\frac{2}{9}S_{ABC}\)

Từ đó ta có :

\(S_{DEG}=S_{ABC}-S_{DBE}-S_{EGC}-S_{DAG}=S_{ABC}-\frac{6}{9}S_{ABC}=\frac{1}{3}S_{ABC}=\frac{1}{2}\times4,5=1,5\left(dm^2\right)\)

Đọc tiếp...
huy hoang van 15/02/2017 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

cho tam giác MNP trên MN lấy điểm Y sao cho MY bằng 1/2 YN trên PY lấy điểm K sao cho YK bằng KPx2 trên PM lấy điểm E sao cho PE bằng 1/3 EM tính diện tích tam giác YKE biết diện tích tam giác MNP bằng 72 cm2

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 05/05/2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

BD = AC= 12 cm

Vì hình vuông cũng là hình thoi nên SABCD = BD x AC : 2 = 12 x 12 : 2 = 72 cm2

S AEOK = S ABCD : 4 = 72 : 4 = 18 cm2

Gọi bán kính hình tròn là r

ta có S AEOK = r x r  =>  r x r = 18 

Mặt khác, S tròn = r x r x 3,14  => S tròn = 18 x 3,14 = 56,52 cm2

Ta lại có: tam giác MON là tam giác vuông ở O nên SOMN = OM x ON : 2 = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 cm2

Mà SMNPQ = 4 x SOMN = 4 x 9 = 36 cm2

S không tô màu = S tròn - S MNPQ = 56,52 - 36 = 20,52 cm2

Đọc tiếp...
Trần Chí Kiên 14/01/2016 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

ko biết làm

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 10/07/2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

A B C M N D

Xét tam giác ADN và tam giác ADC có: AN = \(\frac{1}{4}\) AC; chung chiều cao hạ tự D xuống AC

=> SADN  =  \(\frac{1}{4}\)SADC = 10 => SADC  = 10 x 4 = 40 cm2

Xét tam giác BDM và CDM có chung chiều cao hạ từ D xuống BC; đáy BM = 2 CM

=> SBDM = 2.SCDM 

Mặt khác , hai tam giác này chung đáy DM nên chiều cao hạ từ B xuống DM = chiều cao hạ từ C xuống DM

ta xét tam giác ABD và ADC có đáy chung AD

=> SABD = 2SADC = 2 x 40 =80 cm2

=> SABN = SABD + SADN = 90 cm2

Lại có: SADN = \(\frac{1}{4}\)SABC = 90 => SABC  = 90 x 4 = 360 cm2

Đọc tiếp...
hong pham 10/07/2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Ta có  CN = 3NA hay CA = 4NA

 

SAND = \(\frac{1}{4}\)SADC  (2 tam giác này có CA=4NA, chung đường cao kẻ từ D).

 

=> SADC = 10 x 4 = 40 (cm2)

 

Ta lại có  SAMC = \(\frac{1}{2}\)SAMB (BM=2MC, chung đường cao kẻ từ A). Mà 2 tam giác này có AM chung nên đường cao kẻ từ B gấp 2 lần đường cao kẻ từ C xuống AM.

 

Hai đường cao này cũng là 2 đường cao của 2 tam giác ADB và ADC.

 

SADC = \(\frac{1}{2}\)SADB  => SADB = 40 x 2 = 80 (cm2)

 

SANB = SAND + SADB = 10 + 80 = 90 (cm2)

 

Mà SANB = \(\frac{1}{4}\)SABC (2 tam giác này có CA=4NA, chung đường cao kẻ từ A).

 

Vậy SABC = 90 x 4 = 360 (cm2)

Đọc tiếp...
Trần Hưng Thịnh 04/01/2017 lúc 07:48
Báo cáo sai phạm
sao giong bai cua minh vay
Đọc tiếp...
Đinh Thị Oánh 15/12/2016 lúc 05:33
Báo cáo sai phạm

diện tích hình chữ nhât lúc đó là : 110% * 90 % = 99% 

như vậy diện tích hcn giảm và giảm số phần trăm là 100% - 99% = 1%

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi 03/04/2016 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Giả sử chiều dài hình chữ nhật là 100 %, chiều rộng là 100 %, thì diện tích bằng :

                                 100 x 100 = 10000

Khi tăng chiều dài lên 10 % và giảm chiều rộng đi 10 % thì diện tích mới là :

                                    120 x 80 = 9600 

                                                  = 96 %

Vậy diện tích hình chữ nhật giảm đi số lần là :

                                        100 % - 96 % = 4 %

                                                            Đáp số : 4 %

( Nếu sai thì báo cho mình bít nha các bạn )

Đọc tiếp...
Đinh Thị Bằng Thuận 05/04/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

giảm 1% nhé bn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: