Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Ánh Thùy Nhung 25 tháng 3 2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Đã không trả lời hộ người ta mà còn chửi người ta  . Đúng là đồ không biết xấu hổ là gì .

Đọc tiếp...
oOo Sát thủ bóng đêm oOo 15 tháng 7 2018 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

a) Xét thấy dãy số theo quy luật:

Số hạng thứ I: 3 = 3 + 15 x 0

Số hạng thứ II: 18 = 3 + 15 x 1

Số hạng thứ III: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 = 3 + 15 x (1 + 2)

Số hạng thứ IV: 93 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3)

........

Số hạng thứ 100:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 +...+ 15 x 99 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3 +...+ 99)

= 3 + 15 x (99 + 1) x 99 : 2 = 74253

b) 11703 = 3 + 15 x (1 + 2 +...+ n)

=> 15 x (1 + 2 +...+ n) = 11700

=> 1 + 2 +...+ n = 780

=> n x (n + 1) = 780 x 2

=> n x (n + 1) = 39 x 40

=> n = 39

Vậy: Số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Đọc tiếp...
Thái Hoàng Thiên Nhi 15 tháng 7 2018 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: 3 = 15 x 0 + 3; 18 = 15 x 1 + 3; 48 = 15 x 3 + 8; 93 = 15 x 6 + 3; 153 = 15 x10 + 3, .....

Như vậy, bản chất là tìm số hạng thứ 100 của dãy số: 0, 1, 3, 6, 10,....Bỏ qua số 0 (1, 3, 6, 10,....) thì dãy số này, bắt đầu từ số thứ 2 bằng tổng của số liền trước cộng với số thứ tự của nó. Số hạng thứ 100 cần tìm của dãy 0, 1, 3, 6, 10,....chính là số hạng thứ 99 của dãy 1, 3, 6, 10,.... và bằng: 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 = (99 + 1) x 99 : 2 = 4950.

Vậy số hạng thứ 100 cần tìm là: 15 x 4950 + 3 = 74253.

b) Ta có: (11703 – 3) : 15 = 780; Mà 780 x 2 = 1560 = 39 x 40 = (39 + 1) x 39.

Vậy số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 25 tháng 8 2015 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

Viết dãy phân số trên theo nhóm như sau:

\(\left(\frac{1}{1}\right);\left(\frac{2}{1};\frac{1}{2}\right);\left(\frac{3}{1};\frac{2}{2};\frac{1}{3}\right);\left(\frac{4}{1};\frac{3}{2};\frac{2}{3};\frac{1}{4}\right);....\)

Quy luật dãy phân số trên: tổng của tử và mẫu của phân số trong mỗi nhóm thứ nhất bằng 2; nhóm thứ hai bằng 3; nhóm thứ ba bằng 4;...

Phân số \(\frac{1990}{1930}\) có tổng của tử và mẫu là: 1990 + 1930 = 3920 => phân số này thuộc nhóm thứ 3919 

Vì mẫu số bằng 1930 nên phân số 1990/1930 là phân số thứ 1930 của nhóm

Số các phân số từ nhóm thứ nhất đến nhóm thứ 3918 là: 1 + 2 + 3 + 4 + ...+ 3918 = (1 + 3918).3918 : 2 = 7 677 321

Vậy phân số 1990/1930 là phân số thứ :    7 677 321 + 1930 = 7 679 251

Đọc tiếp...
Nguyen hai dang 14 tháng 3 2017 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn n`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 28 tháng 12 2017 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

1,1 + 1,2 + 1,3 +... + 1,7 + 1,8 + 1,9

= (1,1 + 1,9) + (1,2 + 1,8) + (1,3 + 1,7) + (1,4 + 1,6) + 1,5

= 3 + 3 + 3 + 3 + 1,5

= 13,5

1 + 2 + 3 + 4 + ..... + 97 + 98 + 99 + 100

= (1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98) + .... + (54 + 57) + (55 + 56)

= 101 + 101 + 101 + ..... + 101             (50 số 101)

= 101 x 50 = 5050

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + ...... + 93 + 95 + 97 + 99

= (1 + 99) + (3 + 97) + (5 + 95) + ..... + (49 + 51) 

= 100 + 100 + 100 + .... + 100         (25 số 100)

= 100 x 25 = 2500

Đọc tiếp...
Dekisugi Hidetoshi 28 tháng 10 2018 lúc 9:08
Báo cáo sai phạm

1,1 + 1,2 + 1,3 + 1,4 + 1,5 + 1,6 + 1,7 + 1,8 + 1,9

= (1,1 + 1,9) + (1,2 + 1,8) + (1,3 + 1,7) + (1,4 + 1,6) + 1,5

= 3 + 3 + 3 + 3 + 1,5

= 6 + 3 + 3 + 1,5

= 9 + 3 + 1,5

= 12 + 1,5

= 13,5

Đọc tiếp...
Đỗ Hoàng Hải 28 tháng 12 2017 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

lấy 1.1+1.9+1.2+1.8+1.3+1.7+1.4+1.6+1.5=5.5

cái kia cũng làm tương tự

Đọc tiếp...
Đình Phong 24 tháng 8 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

2004; 2005; 2007; 2008; 2010; 2011; 2013; 2014; 2016; 2017; 2019; 2020; 2022; 2023; 2025; 2026; 2028; 2029; 2031;

Các số này cách nhau theo trình tự 1 - 2 - 1

Bạn ghi là 20 số đầu nên mình tính cả để bài, có gì b tự bổ sung nhé

Đọc tiếp...
nguyen duy hung 24 tháng 8 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

tổng=36318

Đọc tiếp...
Bexiu 22 tháng 8 2017 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

 bÀI LÀM

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 2005 22 tháng 8 2017 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

a)Dãy số có khoảng cách tăng dần bắt đầu từ 2

b)Số hạng thứ 50 hơn số hạng thứ 49 số đơn vị là :

49+2=51 

Số hạng thứ 50 hơn số hạng đầu tiên số đơn vị là :

(51+50+49+...+2)=[(51-2):1+1]x(51+2)=2650

Số hạng thứ 50 là :2010+2650=4660

Đọc tiếp...
Blitzcrank 22 tháng 8 2017 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

a. Số sau bằng số trước cộng với số thứ thự của nó.

b. Haizzz lười quá bạn tự tính nha. :X

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 23 tháng 7 2015 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

Giải

Từ 1 đến 9 cần 9.1 = 9 chữ số.  

Từ 10 đến 99 cần 90.2 = 180 chữ số.

 Viết các số còn lại cần 659 - 9 - 180 = 470 chữ số  

Ta co :  với 470 cs đó không thể viết đến số 1000

Mỗi số viết đuoc từ 470 so đó chỉ có đúng 3 so.  

470 : 3 = 156 (dư 2)

So thứ 657 là so cuối cùng của số :

99+156 = 255

So thứ 659 là so thứ hai của số 256, tức là so 5.

Đọc tiếp...
Hoang Le 15 tháng 9 2017 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

Số 99 ở đâu và sao lại là sô 256

Đọc tiếp...
Phạm Hoài An 10 tháng 9 2017 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

99 ở 99 + 156 là ở đâu vậy giúp mình với

Đọc tiếp...
ha Le ha 17 tháng 7 2015 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Từ 1->9 có 9 chữ số 

Từ 10->99 có 

   (99-10):1+1=90(chữ số)

Từ 100->999 có 

   (999-100):1 +1=900(chữ số)

Từ 1000->2009 có 

  (2009-1000):1+1=1010(chữ số )

Số đó có 

9+90.2+900.3+1010.4=6929( chữ số)

                  Đ/S:6929 chữ số

Đọc tiếp...
Nguyễn THị Liệu 17 tháng 7 2015 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

Từ 1->9 có 9 chữ số 

Từ 10->99 có 

   (99-10):1+1=90(số)

Từ 100->999 có 

   (999-100):1 +1=900(số)

Từ 1000->2009 có 

  (2009-1000):1+1=1010(số )

Số đó có 

9+90.2+900.3+1010.4=6929(số)

                  Đ/S:....

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Nhi 29 tháng 6 2016 lúc 7:38
Báo cáo sai phạm

Từ 1 đến 9 có 9 chữ số

Từ 10 đến 99 có :

    ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( chữ số )

Từ 100 đến 999 có :

    ( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900 ( chữ số )

Từ 1000 đến 2009 có :

    ( 2009 - 1000 ) : 1 + 1 = 1010 ( chữ số )

Số đó có tất cả :

    9 + 90 + 900 + 1010 = 6929 ( chữ số )

              Đáp số : 6929 chữ số

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: